NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nog steeds zware gevechten aan Oostfront. Landdag Nat.-Soc. Studentenfront. Feijenoord overtuigend door V.U.C. geslagen! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Yoordaro C 9. Bureau de* Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 1 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 255, 2 pagina's. Desc Courant verschoot dagelijks Advertentie-tarief. PrUs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per ro.M. B(j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Aanzienlijke vijandelijke scheepsverliezen. Britsch-Amerikaansche aanvallen bij den Volturno afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiH- RER, 31 Oct. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: In het zuiden van het Oostelijk front leverden onze troepen gisteren weer zware gevechten. Tusschen de Zee van Azof eD den Dnjepr werden krachtige vijandelijke aanvallen afgeslagen. In de Dnjeprbocht mislukten ten westen Saporosje en in het gebied ten zuid- ven Dnjepropetrowsk verschei dene Sovjetaanvallen. Onze tegenaan vallen ten noorden van Kriwoirog maken in weerwil van den verbitter den vijandelijken tegenstand goede vor deringen. In het oentrum van het Oostelijk front is de aanvalsactiviteit van den vijand bij Gomel en ten westen van Smolensk tijdelijk verminderd. Plaat selijke aanvallen werden afgeslagen. In de genoemde gebieden, vooral echter ten westen van Kritsjef, wer den door eigen tegenaanvallen eenige belangrijke terreinsectoren, die bij de gevechten der voor gaande dagen vertoren waren ge gaan, heroverd. Ten zuidwesten van Weliklje Loeki leefde de gevechts- activiteit gisteren eenigszlns op. In den loop der laatste drie dagen hébben de bolsjewisten aan het Ooste lijke front meer dan 400 pantserwa gens verloren. Bewakingsvaartulgen der marine vielen in de Finsche Golf een formatie lichte Sovjet-vlootstrijd- krachten aan. Zij brachten een ka nonneerboot en twee torpedomotor- booten tot zinken en beschadigden eenige andere vaartuigen zwaar. In Zuid-Italië ondernamen Britsch- Amerikaansche strijdkrachten krach tige door pantserwagens ondersteunde aanvallen in het gebied tusschen de kust der Tyrrheensche Zee en den Vol turno. De gevechten zijn nog in vollen gang. Een plaatselijke penetratie ten noordwesten van Capua werd afge grendeld. In het oosten der Middellandsche Zee vielen Duitsche gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers een vijan delijk convooi aan. Door bomtrefferï brachten zij aanzienlijke schade toe aan een kruiser en twee torpedojagers. Bovendien werd een transportschip van 1500 ton tot zinken gebracht. Twee kleine kustvaartuigen der marine scho ten in de Egeïsche Zee binnen 24 uur 4 vijandelijke bommenwerpers neer. Duitsche duikbooten hebben in den strijd tegen dc vijandelijke zeeverbin dingen 6 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 28.500 ton en een torpedojager tot zinken gebracht. Drie andere schepen werden door torpedo- "treffers zwaar beschadigd. Bovendien schoten onze duikbooten 6 vijandelijke vliegtuigen, die convooien bescherm den, neer. Het Wehrmachtbericht van 30 Oct. luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiH- RER, 30 Oct. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Tusschen de Zee van Azof en den Dnjepr duurt de afweerslag met onver minderde felheid voort. In de bocht van den Dnjepr waren de gevechten bij Kriwoirog bijzonder hard, Doorbraakpogingen van superieure infanterie- en tankstrijdkrachten werden den opgevangen, de eigen stellingen in zware gevechten gehandhaafd en 43 bolsjewistische tanks vernietigd. Ten noorden van Kriwoirog boden de bolsjewisten onzen energieken tegen aanvallen verbitterden weerstand. Ver scheidene vijandelijke formaties infan terie en tanks leden bij deze gevechten uiterst zware verliezen. Ter weerszijden van Gomel bleven de ook gisteren voortgezette aanvallen der bolsjewisten vergeefs. Eigen tegenaanval len herwonnen tijdelijk verloren gegaan terrein. Daarbij wérden in den strijd om een plaats, die verschillende malen van bezetter verwisselde, 36 zware bolsjewistische tanks vernield. Ten westen van Smolensk ontbrandden nieuwe, zware afweergevechten. Na felle artillerievoorbereiding dreef de vijand den geheelen dag door steeds weer zijn door talrijke tanks en slagvliegers ge steunde aanvalsgolven naar voren. In verbitterde gevechten handhaafde onze schitterend strijdende infanterie, die door eigen artillerie- en granaatwer- persvuur doeltreffend gesteund werd, haar stellingen. Van de rest van het Oostelijk front worden slechts levendige plaatselijke gevechten, vooral in het gebied ten westen van Kritsjef, gemeld. Aan het Zuid-Italiaansche front zijn eenige plaatselijke aanvallen van Britsch-Amerikaansche strijdkrachten op onze stellingen ter weerszijden van den Volturno afgeslagen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben daar met succes ravitaillee- ringscolonnes van den vijand op de naar het front leidende wegen aan gevallen, Groote convooien bij Gibraltar. Correspondenten melden uit Algeci- ras, dat Donderdag in de Straat van Gibraltar drie convooien met in totaal 350 schepen zijn aangekomen, waarvan het grootste uit den Atlantischen Oce aan kwamen het tweede, dat ongeveer 100 schepen omvatte, uit de Middel landsche Zee arriveerde, terwijl het derde uit Gibraltar vertrok. Vrijdag is een convooi met 19 troe pentransportschepen van middelbare grootte naar de Middellandsche Zee uitgevaren. INSPECTIEREIS VAN RIJKSMAARSCHALK GöRING. BERLIJN, 30 Oct (DNB). Op een inspectiereis van drie weken door Zuid- en West-Duitschland en deelen der bezette Westelijke gebieden heeft Rijksmaarschalk Göring de daar ge- stationneerde eenheden van het lucht- wapen bezichtigd. Hij overtuigde zich persoonlijk van den stand der lucht verdediging. de strijdvaardigheid van de formaties dag- en nachtjagers, de trefkracht der afweerbatterijen en den stand der opleiding van de vervan gingsformaties. Tevens inspecteerde de Rijksmaarschalk talrijke bewape- ningsbedrijven, waarbij hij zich op de hoogte stelde van het productiever mogen der bedrijven en de scheppings kracht der Duitsche bewapeningsar beiders en arbeidsters. Vrij lang bleef de Rijksmaarschalk in door bombarde menten beschadigde steden, vooral in het Ruhrgebied, waar hij na bespre kingen met de bevoegde Gouwleiders en Rijksverdedigingscommissarissen instructies gaf voor verdere nood- werkzaamheden en hulpmaatregelen. De mijnwerkersstaking in de Ver. Staten. STOCKHOLM. 31 October (DNB). Naar gemeld wordt is het aan tal stakende mijnwerkers in de Ver. Staten op 163.000 geschat. De kans dat de geheele kolenindustrie Maan dag wordt stopgezet, is daardoor nog grooter geworden. Het lijkt, aldus het Radiostation, onmogelijk, dat de twistvragen, die de openbare meening en het economische leven sedert de eerste staking in het voorjaar bezig houden, op de een of andere wijze worden opgelost. Roosevelt stelt mijnwerkers ultimatum. „Stockholms Tidningen" meldt uit New York, dat Roosevelt den staken- den mijnwerkers Zaterdagavond een ultimatum heeft gesteld. Hij eischt daarin, dat de mijnwerkers het loon- voorstel van het Bureau voor Oorlogs- arbeid aannemen. Voor het geval, dat zij dat niet doen, kondigt hij strenge maatregelen aan. Men vermoedt, dat hij daarmede doelt op inbeslagneming der kolenmijnen. DE HONGERSNOOD IN INDIë. BANGKOK, 30 Oct. (DNB). In ver band met den hongersnood is het in Indië tot nieuwe onlusten gekomen, zoo meldt de zender van de Indische Onafhankelijkheidsliga in Bangkok. In verschillende plaatsen heeft de uit gehongerde bevolking militaire depóts overvallen. Een duizendkoppige me nigte heeft een voor het Britsche gar nizoen in Calcutta bestemden met le vensmiddelen geladen militairen trein aangevallen. De Britsche posten scho ten op de aanvallende menigte, waar bij talrijke Indiërs gedood waren. Spoedige samenkomst RooseveltStalin De Britsche berichtendienst meldt uit Washington, dat men daar met zekerheid rekent op een spoedige samenkomst tus schen Roosevelt en Stalin. Dansorkestenbesluit. Het Dep. van Volksvoorlichting eri Kunsten deelt medé. dat op 1 Nov. 1943 begonnen wordt met de uitrei king van de vergunningen, welke de leiders van alle dans- en amusements orkesten, ingevolge het besluit van den secr.-generaal van genoemd de partement, steeds in hun bezit die nen te hebben. Deze uitreiking geschiedt tot 1 Dec. 1943 a.s. Na dien datum zal worden opgetreden tegen hen die geen ver gunning hebben. Per 1 December 1943 kan voor reeds vroeger uitgereikte vergunningen, voor amateur-orkesten, die op 31 Dec. a.s. afloopen. verlenging worden aan gevraagd bij het Dep. van Volkvoor lichting en Kunsten. Afd. Muziek, Dr. Kuyperstraat 3. Den Haag. „ONS NATIONALE EENHEIDSFRONT". 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. - De titel van het politieke weekpraatje op Maandag 1 November over Hilversum I om 18.45 uur, Is „Ons Nationale Een heidsfront". Op sommige boerderijen In Overijse! maakt men voor het snijden van hel knolgroen gebruik van de ouderwet- *che .snijzomp", bestaande uit een houten bak op drie pooten met aan de voorzijde een beweegbaar mes CNF/Hartoer ink/Pax m Verduisteren van 17.30-7.15 2 Nov-: Zon op 7.36, onder 17.11 uur. Maan op 12.13, onder 20.37 uur. 3 Nov.: Zon op 7.37, onder 17.09 uur. Maan op 13.10, onder 21.41 uur* Helpt de koe met schillen en de koe helpt U. Nederlandsche Vrijwilligers H' Duitsche oorlogsmarine. Een onderdeel van den binnendienst. Met a^gstelling volgen de Nederlanders de uiteenzettingen Yan hun taalleeraar. Reeds na eenige weken zijn zij zooveel Dultsch machtig, dat zij de uiteenzettingen van hun Duitsche meerderen zonder moeite kunnen volgen Andres/Recla/Pex m Rede van Mussert. Aan het einde van den derden land dag van het Nat. Soc. Studentenfront is te Utrecht een bijeenkomst gehou- in het groot-auditorium van de Rijks-Universiteit aan het Domplein. Onder de genoodigden waren, behalve de Leider Mussert, o.a. de commissa ris van de provincie Utrecht en de burgemeesters van Den Haag en Utrecht. De vergadering herdacht staande de gevallen studenten van het Oostfront. Vervolgens sprak de leider van de afdeeling buitenlandsche betrekkingen van het front, ir. J. P. Noordijk, over de beteekenis van den Oostinzet. Spre ker ging nader in op het doel en de beteekenis van de reis van een hon derdtal studenten naar het district Lu- blin in het generaal-gouvernement en vertelde uitvoerig onder welke omstan digheden daar is gewerkt. Nadat achtereenvolgens deelnemers aan deze reis van hun werkzaamheden overzicht hadden gegeven, conclu deerde ir. Noordijk, dat de studenten in het algemeen goed werk hebben ver richt. Met ergernis hebben zij bij hun terugkeer geconstateerd hoe nog vele hoogleeraren saboteeren ondanks het feit dat zij geen studenten, geen ooi leges, geen examens en tentamens meer hebben, doch wel hun salarii^en opstrijken en ook nog vrijelijk gebruik maken van de bibliotheken en labora toria. De frontleider, dr. B. F. Saris, ge waagde ervan dat het front een uiterst moeilijk jaar achter zich heeft. De studentenwereld is uit elkaar gesla gen. Vele politiek onmondlgen zijn door in het geheim werkende communis ten tot sluipmoord aangedreven. An deren vlerken in Duitschland. Zij zijn meer slachtoffers dan schuldigen van hun tijd. Weinigen strijden aan de fronten. Uitvoerig weidde spreker uit over de stille en openlijke sabotage van de hoogleeraren. Toen zij dezen zomer op dracht kregen hun werk voort te zet ten. had geen van hen den moed te weigeren en uit te treden. Zij passen nu de geestelijke tactiek van de verbrande aarde toe, doch de studenten, die inschreven hebben recht hun begonnen of voortgezette studie normaal te voltooien (applaus). Onze universiteiten en hoogescholen, zeide spreker, moeten worden openge houden, het koste wat het kost (ap plaus). Rede van Mussert. De Leider ving zijn rede aan met de opmerking dat hij niet wilde ingaan op het hier besprokene. Het is meer een klucht dan een drama. Waar het wel thans om gaat is de vraag hoe de oorlog zal afloopen. Want het gaat om het behoud van de Europeesche beschaving. Wij leven in stormeetij en wat we vóór alles noodig hebben is be grip van de grootte van dezen tijd. Wanneer men bedenkt, aldus de Lei der. dat nog in 1932 in Duitschland zes millioen stemmen op de communis ten werden uitgebracht, dan is het won der, dat Hitier de wals van het bols jewisme heeft kunnen tegenhouden. Vervolgens zette de Leider uiteen hoe men dezen tijd' historisch moet zien. Thans wordt in een geweldige smidse het nieuwe Europa gesmeed. Aan het einde bracht Mussert dank aan allen, die in het studentenfront hun plicht hebben gedaan. Het pionier zijn beteekent lid zijn van een min derheid. En dat is een eer. Aan het einde van den Landdag vond in het N.V.-huis een gemeenschappe lijke maaltijd plaats, waarna een ka meraadschappelijke avond werd ge geven. DISTRIBUTIENIEUWS. Regeling voor zelfverzorgers. Nieuw seizoen begint op 31 October. '-GRAVENHAGE, 30 Od- Op 31 October a.s. begint het nieuwe zelf- verzorgingsseizoen. De nieuwe regeling voor zelfverzorgers is, voor zoover het betreft de rantsoenen en de vereisc'n- ten, waaraan men moet voldoen om zelfverzorger te worden, gelijk aan die, welke gedurende het vorige seizoen gold. Ten aanzien van de administratie zijn echter eenige wijzigingen aangebracht. De plaatselijke bureauhouders van de Provincialen Voedselcommissaris reiken dit seizoen zegelkaarten uit, en wel één zegelkaart per gezin voor ieder artikel, waarvoor het gezin zelfverzorger is De plaatselijke bureauhouders reiken deze zegelkaarten uit in een omslag, de gegevens op den omslag worden ge deeltelijk door de plaatselijke bureuu- houders en gedeeltelijk door den dis- tributiedienst ingevuld. Men moet de kaarten in den omslag zorgvuldig bewaren, daar deze aan het einde van het seizoen wederom ingeleverd moe ten worden. Bij de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen teekent de distribu- tiedienst telkens op de zegelkaart aan, hoeveel bonnen zijn ingehouden. Ont vangstbewijzen worden derhalve niet meer uitgereikt. Zelfverzorgers voor boter ontvangen evenwel een z.g. „aankoopvergunning", welke zij moe ten inleveren bij de fabriek, waar zij blijkens aanteekening op den omslag der zegelkaarten hun boter betrekken. Kegeling voor landarbeiders. Vaste landarbeiders in dienst van melkveehouders en landarbeiders in dienst van aardappelentelers zijn ver plicht om voor zich en hun gezin hun melk of aardappelen te betrekken van hun werkgever. De hoeveelheid melk en aardappelen, welke zij ontvangen, is gelijk aan die. welke de zelfverzorger ontvangt, n.1. Vi liter melk per dag en 7kg. aardappelen per week. Byzondcrc arbeid. Volgens de nieuwe regeling kunnen zelfverzorgers voor één product, als mede landarbeiders, die melk of aard appelen van hun werkgever betrekken, wanneer zij bijzonderen arbeid verrich ten in aanmerking komen voor toeslag- kaarten voor bijzonderen arbeid, op dezelfde wijze, als wanneer zij geen zelfverzorgers waren. -Geen toeslagkaarten voor bijzonderen ren arbeid ontvangenr' 1. Zelfverzorgers voor meer dan één product. 2. Landarbeiders, die melk en aard appelen van hun werkgever betrek ken. 3. Landarbeiders, die melk of aard appelen van hun werkgever betrekken en tevens zelfverzorger zijn. Een uitzondering hierop geldt voor mijnwerkers. Deze behouden steeds hun recht op toeslagkaarten voor bij zonderen arbeid, ongeacht of zij zelf verzorger zijn voor één of meer pro ducten. Voorts wordt geen onderscheid meer gemaakt tusschen zelfverzorgers met meer dan één ha. en zelfverzorgers met minder dan 1 ha. cultuurgrond. Voorts kunnen ook landarbeiders, die een te lerspremie ontvangen, evenals telers, in aanmerking komen voor toeslag kaarten. Zelfvcrzorging van melk. Ieder, die één of meer melkkoeien dan wel tenminste twee geiten houdt, is verplicht aan de zelfverzorging voor melk deel te nemen. A.s. en jonge moeders. Tot zelfverzorgingsgezinnen behoo- rende a.s. en jonge moeders ontvan gen geen rantsoenbonnen voor melk meer. In plaats daarvan reikt de dis- tributiedienst hun een verklaring uit, welke het aantal rantsoenen melk ver meldt, hetwelk zij boven de hoeveel heid, welke zij krachtens de zelfver- zorgingsregeling ontvangen, uit de pro ductie van hun eigen vee of van het vee van hun werkgever mogen betrek ken. Instellingen. Bewoners van gestichten, kloosters enz., die volledig in het landbouw- of veeteeltbedrijf werkzaam zijn, ontvan gen dezelfde rantsoenen ^ls particulie re zelfverzorgers. Veranderingen. Alle blijvende veranderingen in het gezin van een zelfverzorger, b.v. ge boorte, overlijden, vertrek naar het buitenland, verhuizing, moeten a3n den plaatselijken bureauhouder wor den opgegeven onder overlegging van de zegelkaarten in omslag. De plaatse lijke bureauhouder teekent de wijzigin gen aan op den omslag, en de zegel kaarten. De plaatselijke bureauhouder teekent eveneens op de zegelkaarten aan. of de zelfverzorger tengevolge van droogstaan e.d. van het vee, of tenge volge van de omstandigheid, dat hij tijdelijk niet over aardappelen be schikt, in aanmerking komt voor rant soenbonnen voor melk qf aardappelen. Veranderingen van tijdelijken aard kunnen door den distributiedienst op den omslag en de zegelkaarten worden vermeldt. Dit geldt dus b.v. bij opne ming in een ziekenhuis. BONAANWIJZING ZEEP. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. Gedu rende de maand November 1943 geven bon „Algemeen 697" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon „A A Eenheidszeep" van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar uitge reikte kaarten recht op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheids toiletzeep (40 of 57 pCt.) of op het koo pen van een stukje eenheidstoiletzeep (14, 15 of 21 pCt.) of op het doen wasschen van 5 kg. droge vuile wasch Voorts geven bon „Algemeen 698" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon „A A Waschpoeder" van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar uitgereikte kaarjen recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder of op het doen wasschen van 9 kg. droge vuile wasch. Bon „A A Toiletzeep" van de aan kinderen be neden den leeftijd van 4 jaar uitge reikte kaarten geeft recht op het koo pen van een stukje van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toiletzeep (oude samenstelling). Eersie nederlaag voor Hermes-D.V.S. W.F.C. liet zich verrassen. Voetbal is en blijft een wonderlijk spel, waarin het verrassende element een groote rol speelt. Zoogenaamde sterke ploegen verliezen royaal van zwakkere zusjes, kampioenscandidaten verliezen van hekkesluiters, kortom, de verrassingen zijn niet van de lucht. Neem den dag van gisteren: Feijen oord gaat kansloos ten onder tegen VUC, DWS verliest op eigen terrein van Sparta,'het sterke Hermes krijgt zijn eerste nederlaag te slikken tegen EDO, Ajax wordt in eigen huis ge klopt door het zwakste zusje der af deeling, enz., enz. Kijk daarna in de directe omgeving: WFC gaat kansloos ten onder tegen RCH, OSV wint nog op het nippertje van het zoo zwakke Santpoort, en al weer zeggen we: enzoovoortf Wat district I betreft, de Volewijckers hadden een besten dag. Zelf wonnen deze Amsterdammers hun uitwedstrijd van HBS, dat weer eens de kluts kwijt was en met 16 geklopt werd en bo vendien noteerde Hermes haar eerste nederlaag met zeer vreemde cijfers: EDO wist vijf keer, IJermes vier keer het doel te vinden. Vooral de vijf doel punten van EDO kijn merkwaardig, om dat de Haarlemmers heelemaal geen sterke voorhoede hebben. Verrassend was bepaald de nederlaag, die DWS in eigen huis te slikken kreeg tegen Sparta. De Rotterdammers zijn de competitie zwak begonnen, doch gelei delijk aan herstellen zij zich. Maar de grootste verrassing bracht Xerxes, dat kans zag om ADO te kloppen. Met 13 gingen de landskampioenen ten onder en zij kunnen nu wel alle hoop op een nieuw kampioenschap vaarwel zeggen. Stormvogels verloor met 01 van DFC, wat heelemaal zoo'n slecht resultaat niet is van de IJmuidenaren, al blijven ze leelijk in den verdrukten hqek. In district II won VSV jeer normaal van Emma, maar dit is dan ook vrijwel de eenige club in deze afdeeling, die voor een normaal resultaat zorgde. Want wie had gedacht, dat Feijenoord op eigen veld zou verliezen van VUC en nog wel roet 30! De Rotterdamsche defensie bleek niet opgewassen tegen het bewegelijke spel van de VUC-voor- hoede en daarmee is wellicht alles verklaard. En danwie had verwacht dat Ajax thuis van het zoo zwakke Gooi zou verliezen. En nog wel met 1 41 Het wil met Ajax nog steeds niet boteren en deze club stelt bepaald te leur. Dan zag RFC kans om Blauw Wit met een 02-nederlaag huiswaarts te sturen. En Blauw Wit behoort tot de sterkste ploegen, terwijl RFC een der zwakke zusjes in dit gezelschap is Dat Haarlem het in Delft tot een kleine zege wist te brengen, la misschien niet zoo'n groot wonder, wij hadden van de Delftenaren iets meer verwacht. Maar Haarlem is op het oogenbHk in goeden vorm. Go ahead maakt een goede kan* op het kampioenschap. Niet alleen zorgt deze club voor de noodige overwinnin gen, maar haar tegenstanders zijn zoo onverstandig om punten te" verliezen. Dezen keer won Go ahead den uitwed strijd tegen Quick, terwijl terzelfdertijd Wageningen van Tubantia won, doch AGOVV thuis van Heracles verloor. En dat laatste was juist weer een mee vallertje voor Go ahead. De groote wed strijd in Enschedé tusschen de Boys en de Sportclub eindigde in een 41-zege voor de Boys. Een der weinige succes sen, die deze Enschedésche club tegen haar stadgenoote heeft geboekt. In het Zuiden wist Eindhoven een lastige klip te omzeilen door van NAC te winnen. Ook MVV won van Longa, maar Longa is geen sterke ploeg, zoo dat deze overwinning niet zoo heel veel zegt. Belangrijker voor Eindhoven was de nederlaag van PSV tegen RJaurits (verrassing nummer zooveel) en het ge lijke spel tusschen Willem II en BW. Noad klo^e Roermond en de Spechten wisten Spekholzerheide met 50 er on der te houden. In het Noorden won Heerenveen na tuurlijk van Velocttas; deze maal werd het 6—0. Achilles en LSC speelden een puntloos gelijk spel, Leeuwarden ver loor thuis van Be Quick en HSC klopte Sneek volgens de regelen der kunst met 30. Tenslotte speelden GVAV en Veen- dam gelijk. WFC geklopt! De grootste verrassing in de tweede klasse A was wel de nederlaag, die WFC leed op eigen terrein tegen RCH. De Haarlemmers zijn wel een onbere kenbare ploeg, getuige de resultaten van deze competitie. Intusschen betee kent deze Wormerveersche nederlaag een meevallertje voor KFC, dat zelf vrijaf had. Ook met OSV gaat het niet zoo vlot meer. De Oostzaners wonnen weliswaard van Santpoort, doch de cij fers 5—4 wijzen toch niet op een groot krachtsverschil. HBC zag geen kans, om ZFC te klop pen; integendeel, de Heemsteedsche club verloor met 02 en ZFC wordt weer een der kampioenspretendenten. Resten dan nog de resultaten in het Noordelijk gedeelte van ons West-Frisia had zeer veel moeite met de Alkm. Boys, doch won tenslotte toch nog met 1—0. Het schijnt niet heelemaal volgens de regelen der kunst gegaan te zijn daar in Enkhuizen, wat slechts te betreuren ls. En Alcmaria won met 2—0 van de Kennemers; een resultaat, dat zeker verdiend was, als we de veld- meerderheid beschouwen, maar de doel punten kwamen niet langs normalen weg: een strafschop en een vrije schop leverden de winst op. QSC klopt Schagcn! In de 3e klasse A was aller aandacht gevestigd op SchagenQSC. In een zeer spannenden wedstrijd gelukte het QSC met 1—0 te winnen en al was het doelpunt van twijfelachtig gehalte, de overwinning was tenslotte verdiend. Men houde echter het oog op Bever- M wijk, dat langzaam maar zeker opklimt. Nu weer won het van KW met 2—0 en vormt het een directe bedreiging voor QSC en Zaandijk, dat HRC in den Hel der een 02-nederlaag toebracht. DEM wist het op eigen veld niet te bolwerken tegen GVO, dat met 2—0 won. In de 3e klasse B won Helder zonder moeite van Terrasvogels met 5—0. Er gaat kracht uit van deze Heldersche ploeg, die een prachtigen gooi doet naar de eereplaats. DTS herstelde zich ge heel en klopte thuis TIJBB met 61. De cijfers waren zelfs niet geflatteerd. Kinheim en Schoten speelden gelijk (1—1) en HFC liet zich op eigen veld verrassen door Bloemendaal, dat met 21 aan het langste eind trok. Tenslotte verloor Halfweg thuis van d^ Zandv. meeuwen met 04. In de 3e klasse D speelde Hollandia gelijk tegen SDW (33), waaruit de kracht van SDW blijkt. Voor Hollandia een tegenvallertje, temeer, waar TOG met 41 van VVA won. Ook JHK wist te winnen: met 62 werd de Germaan geklopt. Purmersteijn verloor met 23 van de Meer en blijft dus in de gevaar lijke zóne. De 4e klassers. In de 4e klasse A omzeilde LSVV een lastige klip: Watervogels werd in eigen huis met 1—2 geklopt. BKC deed het nog beter en versloeg N.-Niedorp met 50, terwijl Vrone iets teleurstelde, door thuis met 02 van Wieringerwaara te verliezen. In 4B verloor SEW van Sijbekarspel met 15, terwijl Sporters een aardig succesje boekte door het geltjke spel tegen MFC, de kampioen van verleden jaar! In 4C wist AQO '20 met 5—0 van Uit geest te winnen, terwijl USVU mot 2—3 van IEV verloor. Schagen speelt een ongelukkigen wedstrijd. QSC wint onregelmatig. In een wedstrijd, die op hoog peil stond en waarin QSC wellicht iets be ter was dan de Spartanen, hebben de gasten op onbevredigende wijze de over winning mee naar huis genomen. De eerste oogenblikken waren voor Schagen, maar na circa 5 minuten ging de partij mooi gelijk op. Het eerste ge vaarlijke moment ontstond voor het Schager doel, toen QSC een vrijen schop mocht nemen. Doelman Slikker stopte echter fraai. Spil Grootes bleek zijn blessure geheel te boven te zijn en verrichtte uitstekend werk. In snel tempo golfde het spel op en neer. De partijen hebben het volgehou den en zoo werd het een goede, snelle wedstrijd. Schagen kwam soms geweldig opzet ten. De QSC-aanvallen waren echter meer open en daarom gevaarlijker. Een worsteling voor het QSC-doel le verde niets op, we noteerden enkele Schager-aanvallen, waarbij Boontjes zeer actief was. Maar ook de gasten kwamen voortdurend opzetten. De atmosfeer was vol spanning. Aan weerskanten verrichtten de doel mannen uitstekend werk. Verschillende hoekschoppen aan weerszijden brachten geen verandering in den stand. De ploegen waren ongeveer even sterk. Bij QSC stuwde de middenlinie meer op. de spelers waren dooreen genomen trap- vaster, maar de voorhoede viel niet mee, Ze zocht vooral het doel te hoog. Vlak voor het einde van dé eerste helft kreeg Schagen een vrijen trap te nemen aan den rand van het strafschopgebied. Peetoom zond een gloeienden kogel in, maar de QSC-doelman grabbelde den bal uit den rechterbovenhoek. Dan kwam de rust. De stand was nog steeds 0—0. Het begin van de tweede helft was voor QSC. Dan nam Schagen het initiatief over, maar de Zaansche achter hoede bezweek niet. Ook de Schager- achterspelers waren best. Grootes speelde een goeden wedstrijd, evenals V3n Ha ren. De beste speler was G. Anneveldt. Ook Slikker was in vorm. Nadat Schagen ternauwernood aan een dreigend gevaar was ontsnapt, kwamen de gastheeren plotseling geweldig opzet ten. Er waren spannende momenten voor het QSC-doel. Maar verandering kwam er niet. De wending. Dan kregen we de tragische wending Boontjes, de motor van de voorhoede, werd ten val gebracht en bleef liggen met een schouderfractuur. Van verder spelen kon geen sprake zijn en, juist op zijn verjaardag, moest de trouwe Scha- gen-speler het veld geblesseerd verlaten. We wagen te zeggen: mèt Boontjes zou de wedstrijd niet verloren zijn gegaan. Er kwam nu meer druk op het Scho- ger-doel. Slikker echter was in groot- schen vorm en de stand bleef voorloo- VOETBALUITSLAGEN. 1—0 2—0 EERSTE KLASSE. District I. XerxesADO 31 DWS—Sparta 1—2 DFCStormvogels 10 EDO—Hermes DVS 5—4 HBS—De Volewijkers 1—0 District II. VSVEmma RFC—Blauw Wit Ajax—'t Gooi Feij enoordVU C DHCHaarlem District III. TubantiaWagen. AGOVV—Heracles QuickGo ahead Ensched. Boys Enschede District IV. MauritsPSV Eindhoven—NAC MVV—LONGA Willem II—BW NOAD—Roermond De Spechten Spekholzerheide District V. GVAVVeendam VelocitasHeerenv. Achilles—LSC Leeuw.Be Quick HSC—Sneek DISTRICT I. Tweede klasse A. W.-Fr.Alkm. Boys 10 Alcm. Victr. De Kennemers 20 WFC—RCH 1—3 HBC—ZFC 0—2 SantpoortOSV 45 Tweede klasse B. Hilvers.Volendam 43 DWV—De Spartaan 02 AFCVriendensch. 23 HVC—DOS 3—2 Hercules Watergraafsmeer 21 DISTRICT I. Derde klasse A. Schagen—QSC 0—1 KWBeverwijk 02 DEM—GVO 0—2 HRCZaandijk 02 Derde klasse B. Terrasv.Helder 05 HFCBloemend. 12 6—1 DTS—TIJBB Halfweg Zandvoortmeeuwen 04 KinheimSchoten 11 Vierde klasse A. BKC—N.-Niedorp 5—0 Waterv.—LSW 1—2 Texel—Atlas uitgest. VroneW.waard 02 Reserve tweede klasse A. VSV 2—WFC 2 3-0 Alcm. Victr. 2-HFC 2 4—3 AFC 3—EDO 2 1-0 Reserve derde klasse A. HRC 2—Zaandijk 2 0—1 WFC 3-Alcm. Victr. 3 8—0 Alkm. B. 2—KW 2 4—3 Assendelft 2—ZFC 3 1—5 AFD. N.-HOLLAND. 1 F. Schoorl 1—HSV I S. F. LSW 2*-Holl. 7. 1 S. N. DTS 3—Koedijk 2 LSW 3—DTS 4 S. O.- Junioren: DTS a—RKAFC a 7—1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1