NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De buitenlandsche politiek van Turkije. Uitgave t Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DINSDAG i tfcWïftöffÉfc 1943. SCHAGWt EDITIE. 87e Jaargang, No. 256, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijk* Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Hevige gevechten ten Z.s van den benedenloop van den Dnjepr. Britsch-Amerikaansche doorbraakpogingen aan de Volturno afgeslagen. Wat in October tot zinken werd gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER. 1 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten zuiden van den benedenloop van den Dnjepr zijn hevige gevech ten aan den gang met doorgebroken deelen van snelle vijandelijke af- deelingen. Door dappere aanvallen in de flank vafc mobiele Duitsche gevechtsgroepen leden de Sovjets daar gevoelige verliezen. In den slag In de bocht van den Dnjepr blijft onze tegenaanval goede vorderingen maken. Sterke aanvallen van den vijand ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk en ten zuidoosten van Krementsjoeg storten in het af- weervuur ineen. In het midden van het Oostelijk front beperkte de gevechtsactie zich tot plaat selijke aanvallen der Sovjets In de bestaande sectoren van het zwaarte punt, die, ten deele in tegenaanvallen, werden afgeslagen. Van het front van het Ilmenmeer tot ten westen van Leningrad wordt slechts melding gemaakt van levendige wederzijdsche actie van stoottroepen. In de maand October werden aan het Oostelijk front 2.705 pantserwagens en 1.442 vliegtuigen van den vijand ver nietigd. De strijd in Italië. In Zuid-Italië sloegen onze troe pen sterke Britsch-Amerikaansche doorbraakpogingen aan weerskan ten van de Volturno af. Zij betrek ken thans tusschen de Italiaansche Westkust en het Matese-gebergte meer noordwestelijk gelegen heu velstellingen. Terwijl de vijand in den sector van de Volturno ter stond nakwam, volgde hij onze bewegingen verder westelijk slechts aarzelend. Enkele Britsche vliegtuigen vlogen overdag naar de bezette westelijke ge bieden en ln den afgeloopen nacht naar Noordwest-Duitschland en lieten hier en daar bommen vallen. Vier vij andelijke vliegtuigen werden neerge schoten. De luchtmacht viel in den nacht van SI October op 1 November opnieuw af zonderlijke doelen in het gebied van Londen aan. Britscb-Amerikaansche schecpsverliezen. In den strijd tegen de Britsch-Ame rikaansche verbindingen ter zee brach ten marine en luchtmacht in de maand October tot zintTen 52 koopvaardijsche pen met een gezamenlijken inhoud van 301.700 brt. 18 Vijandelijke koopvaardij schepen met een gezamenlijken Inhoud van ruim 100.000 brt. werden zoo zwaar Standvastige Duitsche verdediging. De tierde phase van den slag. BERLIJN, 1 Nov. De ANP-cor- respondent meldt: De strijd aan het O. front heeft de laatste dagen voortdurend hetzelfde karakter gedragen. Hevige en over een zeer breed front gevoerde aanvallen der bolsjewisten wisselden herhaalde lijk af met tegenaanvallen der Duitsche troepen, die vooral in het gebied tus schen de Zee van Azof en den Dnjepr yfeer zware aanvallen te verduren had den. De bolsjewisten hebben hier in de Z. sectoren thans de wijde steppen bereikt, die zich uiteraard niet bijzon der voor een verdediging leenen. Dat de Duitschers er toch in slaagden gis teren op verschillende punten tot een tegenaanval over te gaan en den vijand zelfs weer in O. richting terug te drij ven pleit voor de standvastigheid der verdediging en de slagvaardigheid van de hier opgestelde Duitsche reserves. In Duitsche militaire kringen wijst men er op. dat de bolsjewisten het be langrijke industriegbied Kriwoirog. dat echter reeds zwaar onder het oorlogs geweld geleden heeft, nog steeds niet konden bereiken. In dat gebied wordt zeer hevig gevochten. Het zwaartepunt ligt hier ten N. der stad, waar de Duit schers in het begin van de vorige weelc tot een tegenaanval in de ilanken der vèr van hun trossen verwijderde bols jewistische pantsérregimenten overgin gen. In het verloop van den slag kon den de Duitschers diep in de vijande lijke stellingen binnendringen en gedu rende de laatste dagen is er zelfs sprake van een terugwijken der bolsjewisten. Eenige pantserregimenten werden ver nietigd. Ook tusschen Kief en Kre mentsjoeg slaagden Duitsche troepen erin, verloren terrein te heroveren. De gigantische slag in het gebied van den Dnjepr heeft, thans de derde phase bereikt. De eerste was gekenmerkt door de hevige aanvallen der Sovjet-Russen, de tweede door de uitwijkende bewe gingen der Duitsche troepen ih bun laatste stadium, d.w z. door de conso lidatie der fronten, en de derde ken merkt zich thans door een regelmatige en succesvolle toeneming der Duitsche tegenaanvallen. Vólgens de laatste berichten werden de bolsjewisten gisteren ook bij Kre mentsjoeg eenige malen achtereen door gemotoriseerde Duitsche t-oepen aan gevallen, die eenige stellingen her overden. KORTE BERICHTEN. r>e Duitsche sklsport heeft wederom twee harer beste krachten te betreuren. Gerti Lantsehner en Rüdlger Seyrl zun aan het front gesneuveld. Seyrl werd in 1940 jeugdkampioen en in 1942 der politie. Beide behoorden tqt de beste Duitsche skiloopers. In het gebied van de Italiaansche provincie Litoria heeft men volgens een bericht van de „Tribuna" het hoofd van een terreurbende onschadelijk gemaakt, genaamd Franco. Palmieri, die zich uitgaf als oud-fascist en het geheele gebied ter roriseerde. Bij zijn arrestatie werd op hem een groote bedrag aan geld en een kilo goud gevonden. beschadigd, dat de meeste van deze schepen als verloren beschouwd kun nen worden. Voorts werden 27 koop vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 170.000 brt. beschadigd. In den strijd tegen de vijandelijke vlootstrijdkrachten vernietigden ma rine en luchttnacht één kruiser, 11 tor pedojagers, 2 bewakingsvaartuigen en 4 motortorpedobooten. 5 Kruisers, 7 torpedojagers en talrijke andere oor logsbodems werden zoo zwaar bescha digd, dat ook een deel van deze sche pen als vernietigd beschouwd kan worden. Doodvonnissen in Italië? O.m. tegen Grandi en Ciano. De N.R.Crt. verneemt uit Rome: In welingelichte fascistische kringen verwacht men, dat ten minste zes tot acht leden van den grooten fascisti- schen raad. die tegen Mussolini heb ben gestemd en eenige honderden fas cisten uit de provincie op grond van de besluiten, welke de ministerraad onder voorzitterschap van Mussolini in den loop van deze week heeft geno men, ter dood zullen worden veroor deeld. De eersten, die hiervoor in aanmer king komen, zoo verklaart men hier, zijn Grandi, Ciano en Bottai. Men is van meening, dat ook de ex-minister van binnenlandsche zaken Albini, de Berlijnsche ambassadeur Alfieri en de quadrumvir De Vecchi zich moeilijk aan het doodvonnis zullen kunnen ont trekken. Al deze personen worden er van beschuldigd, hun machtspositie te hebben wilen versterken d^t tegen Mussolini te stemmen. Anders is het gesteld met den vroe- geren onderstaats-secretaris van bui- tenlandsche zaken, Bastianini, den partij-secretaris Scorza en den minis ter van coöperatie Cianetti, van wie algemeen bekend was dat zij een ver andering van de doelstellingen en po litiek van de fascistische partij be oogden. In verband hiermede veron derstelt men, dat zij. alsmede diegenen die zich om dezelfde redenen tegen Mussolini hebben gekeerd, lichter zul len worden gestraft. Wat de provincies aangaat, zoo schat men in dze kringen, dat in de 68 Itali aansche provincies waarover Mussolini zeggenschap heeft, eenige honderden fascisten wegens hun verraderlijke houding ter dood zullen worden ge bracht. Graaf Ciano gearresteerd. MILAAN, 1 Nov. (DNB). Volgens het ..blad „Popoio ïtepublicano" zou de vroegere Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, gearresteerd en in de gevangenis van Verona .zijn opgesloten. BOLSJEWISTEN VERMOORDEN 500 ZWAARGEWONDE DUITSCHE soldaten: BERLIJN, 1 Nov. (DNB). - In het Z. deel van het O. front zijn, naar het DNB verneemt, dezer dagen te Pjatisjatki 500 zwaargewonde Duitsche soldaten door de bolsjewisten vermoord. Zij waren den bolsjewisten in handen gevallen doordat de geheel bezette hos- pitaalt'rein tengevolge van een verras sende doorbraak van bolsjewistische tanks niet meer kon vertrekken. Enkele uren later slaagden Duitsche troepen na een tegenaanval erin, den trein nog te laten vertrekken, ofschoon de bolsjewistische pantserwagens den trein in weerwil van het feit, dat hij van Roode Kruis teekens was voorzien, hevig beschoten. Later moest men vast stellen. dat alle zwaargewonden door de bolsjewisten tijdens het oponthoud vermoord waren, voor het meerendeel door schoten van zeer dichtbij. Vredegerechtshof. De bevoegdheid van de W.A. 's-GRAVENHAGE, 1 Nov Voor het Vredesgerechtshof had zich te ver antwoorden de leider der W.A. te Nij megen, L. E. M., die door den Vrede rechter te Arnhem is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens ze ven feiten, namelijk het door misbruik van gezag uitlokken van mishandeling, huisvredebreuk, twee gevallen van mishandeling en drie van beleediging. Verdachte gaf de feiten grootendeels toe. De Procureur-generaal, mr. van Vlo ten, zeide, dat het er hier niet om gaat of de W.A. bevoegd is. geweld te gebruiken, maar om de wijze waarop dit is geschied. Wij, Nationaal-socialis- ten, aldus spr. hebben dikwijls de wet moeien overtreden, maar bij zulk een overtreding heeft men een zekere houding in acht te nemen. Als de W.A. optreedt, moet zij dit doen tegen hen, bij wie de wortel van het kwaad zit en niet tegen hem, die een willoos werk tuig is van ophitsing, De mishandeling van een winkelier was volkomen over bodig. Ten aanzien van de huisvredebreuk vroeg spr. ontslag van rechtsvervol ging. De W.A. is immers bevoegd, lo kalen binnen te treden, waar personen samenkomen en daar te blijven tot het onderzoek is afgeloopen. Hier was dus van wederrechtelijk binnen gaan geen sprake. De beleediging van agenten vond spr. niet ernstig en de mishande ling van de jongens niet duidelijk. Ver dachte heeft een groot gezin en de toe standen zijn den laatsten tijd geheel gewijzigd. De vloed van sluipmoorden komt van een heel andere richting dan deze. Op grond van een en ander vroeg spr. vernietiging van het vonnis van den Vrederechter en veroordeeling van verdachte tot een boete van 50 gulden. Het Hof zal op 11 November uit spraak doen. Verduisteren van 17.30-7.15 3 November. Zon op 7.36, O. 17.11; Maan op 12.13. o. 20.37 4 November. Zon op 7.37, O. 17.09; Maan op 13.10, o. 21.41 Helpt de koe met schillen en de koe helpt u. Vrouwelijke postboden In Nederland CNF/Meüer/Pax m Beschaving en menschelijkheid moeten in dezen oorlog overwinnen. Hei volk moet steeds paraat zijn om ook zijn bloed te otteren. ANKARA, 1 Nov. (DNB). De eer ste zitting der zevende wetgevende periode van de Turksche Nationale Vergadering is geopend met een rede van president Ismet Ineunu. ,,Het is ons ideaal," zeide de president onder meer, „de grondslagen te steunen van een beschaving, die berust op de vrijheid en de onafhankelijkheid der volken. Het is onze politieke werk zaamheid, ons te plaatsen tégenover' alle pogingen die deze beschaving wil len vernietigen. Om den oorlog te ver hinderen. heeft ons land zonder aar zelen deelgenomen aan initiatieven, die den grootsten moed vergden, en het heeft niet geaarzeld op gevaarlijke oogenblikken een krachtige houding aan te nemen om te verhinderen, dat de naties zich tot slavernij vernederden. Zooals wij voorzien hebben, heeft de wereldcrisis zich steeds meer ontwik keld in de richting van ruïnes. Het zijn niet alleen de groote werken der be schaving zelf, die onder de puinhoo- pen van vernielde steden begraven liggen. Op een oogenblik, waarop het toe komstige wereldbeeld zich aftee- kent, gelooven wij niet aan een geest van beheerschlng, die toch al tijd tot Ineenstorting gedoemd is. Wij gelooven vcelee^ aan de instel ling van een orde, die steunt op de opjreohte samenwerking van alle vrije groote en kleine volken. Wij hebben aan die overtuiging vast gehouden, zelfs toen ieder daaraan kon twijfelen. Op grond van deze overtuiging heb ben wij zonder zwakheid onzen plicht vervuld. De schokken van dezen mee- doogenloozen oorlog, die veroorzaakt is door den geest der heerschzucht en het bestaan der naties bedreigt, nemen in gewelddadigheid toe en ondermijnen alle grondslagen, waarop de mensch- heid gebouwd is. De weg dien wij ookvoortaan zul len- volgen, is die van medewerking aan de instelling eener orde van ge rechtigheid, die ons ideaal is. Ofschoon het Turksche volk buiten den oorlog is gebleven, heeft het in de afgeloopen vier jaar temidden van offers en lijden de gevolgen van de wereldcrisis dui delijk gevoeld. Wij zullen zonder aar zelen al deze offers brengen en zelfs nog veel grootere, opdat deze zware last niet meer op de wereld zal druk ken en de menschheid kan herademen in een atmosfeer van veiligheid. Wij willen, dat overwinnaars in dezen oorlog de beschaving en de menschelijkheid moge,n zijn. Wij zien den dageraad van geluk en al- gemeene vrijheid niet ln de on- eenigheid te dienen, maar in hun eendracht." De president sprak ook over alle an dere terreinen van het staatsleven en legde den nadruk op de behoeften der defensie, die steeds nieuwe wapenen noodig heeft en waaraan voortdurend gewerkt wordt. In dit verband moet het land steeds tot het uiterste paraat zijn. Alje tot dusverre gedane uitgaven zijn ten zeerste gerechtvaardigd, doch het volk moet steeds paraat zijn om ook zijn bloed te offeren. Tenslotte zeide Ineunu, dat het ver keer door de oorlogsinvloeden heeft geleden en grootere uitgaven vraagt. De missie van het Nationaal- Socialisme. 's-GRAVENHAGE. 1 Nov. Toen drie jaar geleden het politieke leiders corps in Utrecht bijeenkwam ter op richting van het Arbeitsbereich der NSDAP in Nederland, werd het door den Rijkscommissaris. Rijksminister Seyss-Inquart, het parool gegeven een levend voorbeeld van de Nat. Soc. gemeenschap te zijn in het Nederland- sche gebied. Dit parool werd opnieuw gegeven tijdens de groote betooging in Arnhem, welke op den derden verjaar dag der oprichting van het Arbeits bereich de leiders der afdeelingen en organisaties, benevens talrijke func tionarissen der partij Zondag in Arnhem bijeen heeft gebracht. De inwijding van de nieuwe haken- kruisvlaggen werd voltrokken door Dienstleiter Ritterbusch. De uitbrei ding der partijorganisatie wordt voort gezet in den geest van de dooden, die gestaan hebben in de gelederen van het Arbeitsbereich, Dit bracht de Dienstleiter naar voren tijdens de herdenking der dooden, waarbij hij in het bijzonder levende woorden sprak over den gestorven leider van het Arbeitsbereich. die in het Nederland- sclie gebied den hoogsten zin en de schoonste voltooiing van zijn leven heeft gevonden. De rede van den Rijkscommissaris. Dat de Duitsche missie geen machts politieke plannen tot wereldverovering nastreeft, zooals het ^Amerikanisme en Bolsjewisme, maar in de verwezenlij king van een nieuwe op het beginsel der sociale gerechtigheid opgebouwde orde haar taak ziet, was de zin van de rede, waarmede zich de Rijkscom missaris richtte tot het politieke lei derscorps. Wereldkapitalisme en bols jewisme moeten leiden tot een smelt- pot der rassen, hetgeen den dood der Europeesche volken zou beteekenen. Daartegenover stelde spreker de menig- ZONDACP WOONDEN W'J OEN WeOSTT?iJO SCHAGEN - 5.C Bi) OP HET TERREIN Gelegen «n de onmiddellijke nab> HEiO VAN HET OODE SlOT DE STRJJD KENMERKTE. Z.ICH OOOR^ PRACHTIG WERJK DER BEtDE. DOE L V&.RJ? E D i GERS S-v VEE KJ (q 5 C (vi AAI D£ Z'JN DOELGEBIED GEHEEL SCHOON, TERJV'JL 0/v\P SLIKKER (2'n NASCOTte TEN SP'JT,E'ÉN„3CHO|VE^TOE NIE-T WiST WEG TE. BO«$Efs/i henk. krjt kwam tegen het eindemet dit eenzame doei Pont aan waai delen/ EN NA APLOOP TROK.KEN DE RIVALEN ZICH GE-ZAMENLOK^ n TERUG iN DE „BCHILDER- O&M GELWlCM AKER.Peze BLEEF OIT.w ACHTI&E" KLEEDKAMER.. j ook. vocht voor_ De Amerikaansche mijnwerkersstaking. STOCKHOLM, 1 Nov. (DNB.) Pre- sident Roosevelt heeft beslag gelegd op de Amerikaansche kolenmijnen. Hij heeft de mijnwerkers aangemaand Woensdagochtend op hun werk te zijn en den gevolmachtigde voor de brand stofvoorziening Ickes, gemachtigd tot een collectieve overeenkomst te ko men en voor den duur van het regee- ringsbeheer met toestemming van het Oorlogsarbeidsbureau een contract te sluiten. In een bekendmaking verklaart Roo sevelt: „Eenigen tijd lang produceeren wij niet meer de kolen, die wij noodig hebben voor de oorlogvoering. Als pre sident van de Vereenigde Staten en als opperbevelhebber van de strijdkrachten maan ik eiken mijnwerker aan zonder een dag uitstel naar de mijnen terug te keeren'. Er wordt verwacht, dat iedere mijnwerker bereid Is op zijn post voor zijn regeering te werken". Het „Directiebureau" van den Ame- rikaanschen mijnwerkersbond heeft de beslissing in de stakingskwestie uitge steld, aldus de Britsche berichtendienst. Het nieuwe bureau heeft beloten de kwestie voor te leggen aan een sub commissie, wier rapport Dinsdag wordt verwacht. Nieuwe Burgemeesters. 's-GRAVENHAGE, 1 Nov. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Commissaris-Generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ters benoemd: Den heer M. J. Tolhoek te Eindho ven tot burgemeester van St.-Oeden- rode, den heer L. Wilmot te Halsteren tot burgemeester van Made; den heer Ch. J. W. H. Stakenborg te Eindhoven tot burgemeester van Cuyck. den heer N. J. M. van Duist te Utrecht tot bur gemeester van Werkendam, de Werken en SJeeuwijk, den heer A. W Knip- scheer te Baarn tot burgemeester van Laren en den heer J. K. Nieuwenhuys te Aalsmeer tot burgemeester van Zijpe. vuldigheid der Europeesche volken, die. gevoegd In een organische gemeenschap, hun beste waarden vrijelijk kunnen ontplooien. Tegenover de ontbindingsverschijn selen in Europeesche landen stelde spreker als taak van het Nat. Soc. dui delijk in het licht, dat geestelijke pene traties uit Oost en West moesten wor den afgeweerd en "dat het Duitsche volk geleid moest worden naar het volksche socialisme. Zijn waardeering uitsprekende voor den tot dusver gepresteerden arbeid. Wees spreker op het vergroote com plex van taken. Met den wensch. dat de partijgenooten van het Arbeitsbe reich in de nauwste gemeenschap met de kameraden der NSB tezamen den weg zullen begaan, werd opnieuw het bondenootschap bevestigd. De Rijkscommissaris wees ér op, dat de nieuwe leider van het Arbeitsbe reich de nalatenschap van den over leden partijgenoot Schmidt ten uitvoer zal leggen. Het samengaan van alle Nat. Soc. is, naar spreker verklaarde, een der essentieele politieke taken in dit gebied. Spreker besloot met een blik op den militairen toestand, dien hij aan alle fronten ongeschokt noemde. Duitsch- lands vertrouwen is gebaseerd op den Führer en de Duitsche soldaten. Daar uit put het Duitsche volk de onwrik bare zekerheid, dat geen macht ter wereld in staat is Duitschland op de knieën te krijgen. Zijn gelofte alle krachten in den strijd te brengen voor de overwinning vond in de geestdrif tige instemming van de politieke lei ders van het Arbeitsbereich sterken weerklank. DISTRIBUTIEN1EUWS. Bon 45 en 46 voor vleesch. 's GRAVENHAGE 1 November. Van 2 t.e.m. 13 November 1943 geeft elk der bonnen „Vleesch 45 A" en „Vleesch 46 A" recht op het koopen van 100 gr. vleesch (been inbegrepen) of van 1 rantsoen vleeschwaren. Ge durende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „45 B Vleesch" en „46 B Vleesch" recht op het koopen van 1/4 van bovengenoemde hoeveelheid vleesch of vleeschwaren. BONNEN VOOR GENERATOR- ANTHRACIET EN -TURF •s-GRAVENHAGE, 30 Oct. Van 1 tot en met 30 November 1943 geeft elk der met de woorden „Generator-an- thraciet drie en twintigste periode" ge merkte bonnen recht op het koopen van 1 hectoliter (max. 75 kg.) anthra- cietnootjes IV of V, gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der met de woorden „Generator-turf drie en twin tigste periode" gemerkte bonnen récht op het koopen van 50 stuks baggerturf. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. Van 31 October 1943 tot en met 13 November 1943 geeft elk van de bonnen „40 Ver lichting" en „41 Verlichting" der bon kaart „S 121" recht op het koopen van één liter petroleum. De geldigheidsduur der bonnen „37 Verlichting", „38 Verlichting" en „39 Verlichting" der bonkaart „S 121" en de bonnen „61 Verlichting" der bon kaart „S 221" is verlengd tot en met 13 November 1943. Zooals bekend geeft elk dezer bonnen recht op het koopen van één liter petroleum. BONAANWIJZING VASTE BRAND STOFFEN VOOR KOOK- DOELEINDEN. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. Van 1 November 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen ,.17 KF" der kookkaar- ten voor vaste brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brondstoffen met uitzondering van fabrieksturf. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het in de bedoeling ligt, behalve bon „17 KF" nog éénmaal een bonaanwijzing voor kookdoelein- den voor het stookseizoen 1943-1944 te doen plaatsvinden en wel op 4-Februa ri 1944. BONAANWIJZING HONDEN- EN KATTENBROOD. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. Van 1 tot en met 30 November 1943 worden op bon no. 25 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als op den bon voor, de afgeloopen periode. Op bon no. 25 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor ver melde periode l1/: kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 November 1943 is bonno. 25 van vermelde kaarten on geldig. WINTERHULP NEDERLAND. Voor de eerste Winterhulpuitkeering, welke tegen Kerstmis zal plaats vinden, kunnen tot 7 November a.s. aanvraag formulieren worden ingediend bij de buurschapshoofden van den Nederland- schen Volksdienst. De aanvraagformu lieren zijn verkrijgbaar aan de bekende adressen. Aanvragen, welke na 7 November a.s. worden ingediend, kunnen voor de eerste uitkeering niet meer in behande ling worden genomen. In het dorp je" Westerbroek onder de gemeente Oploo is een roofoverval ge pleegd op het echtpaar M. van Lank- veld, waarbij zoowel de man als diens echtgenoote zwaar werden gewond. Bei de slachtoffers zijn later in het zieken huis te Boxmeer overleden. Hoe groot de buit van de daders ls, staat nog niet vast. DE RIJKSVEETEELTCONSULENT OVER NAJAARSSTIERENKEURING. Productiecijfers om van te smullen. DE Hei aangevoerde vee verdiende een royaal opgezette propaganda „Er zijn niet zooveel fokgebieden, waar de produotie-cljfers met de onze kunnen ooncurreeren," aldus Ir, de Vries. De Rijksveeteeltconsulent schijft: Op 28 October heeft te Schagen de jaarlijksche najaarskeuring plaats gehad. De catalogus bevatte 115 nummers stier- kalveren, verdeeld over 3 rubrieken. Bij elk stierkalf stond naast den naam van den stier en dien van den eigenaar die van den vader en de moeder, waar bij één melklijst. De omstandigheden dwingen wel tot zeer groote beperking. Bij het nakijken van de productiecijfers valt het op, dat deze in het algemeen zeer goed zijn, zoowel wat betreft het vetgehalte als de kg melk. Met dergelijke cijfers is reclame te maken, maar gezien de sobere ver tooning van wat een catalogus bedoelt te zijn. moeten we erkennen dat men van reclame maken geen verstand heeft in N.-H. of veel te zuinig is. Onze productiecijfers zijn voor zeer ve le fokkers om van te smullen. Er zijn niet zooveel fokgebieden waar de pro ductiecijfers met de onze kunnen con- curreeren, daar moeten wij van profi- teeren, maar dan moeten wij beginnen jaar in jaar uit andere fokgebieden onze productiecijfers onder de oogen te bren gen. Noodig is een vroegtijdig gereed zijnde keurige catalogus met voldoende ge gevens, welke eenige dagen vóór de keu ring in bezit ls van belanghebbenden en belangstellenden in de zwartbonte fokke rij elders. De 115 stlerkalvèren waren afkomstig uit een 7-tal fokvereen., waarvan Bar- singerhorn—Schagen er 62 voor haar re kening nam. Van deze 62 stierkalveren waren er 42 stuks van 5 vaders, n 1. van Dorus 14 stuks, van Frans D 9 stuks. 9 an Bertus Adema, 6 van Dora's Frans ti 4 van De Verwachting. De totaal-indruk was Iets teleurstellend. Het aantal klassestieren was te gering, is wel eens beter geweest. Gekeurd werd in 3 rubrieken: geboren vóór i Maart, geb. in Maart en later. In de klasse der oudste stierkalvpren kwam Antjes Frans 269 van K. Paarlberg la, een klasse-stier, een der besten, zoó niet de allerbeste op de geheele keuring, en zeer evenredige typische diepe, ruime, platte, sterkgelijnde stier met fraaien kop i goed beenwerk. lb in deze klasse erd Franco 39 van A. Brak, een goed- soortig stierkalf, met beste achterhand maar te losse voorhand, beslist een klas se minder dan la. 1 c N,N. van J. a. Schenk, een zware ruime, goed behangen stier. Iets groot, ld een Impkjes Apollo van C. Koeman, een recht kalf, dat iets breeder 'en dieper kon zijn. 2a een Jonge Bertus Adema van P N. Spaans, een voldoend typisch stiertje' Iets platribbig en voorhand iets scherp; 2b eig. Jn. Pijper, goed type. gezonken! niet te breed achter. 2c een jonge Frans 243 van Gi oenhoven van R. Ypma. een typisch stierkalf; derde prijs een jonge .ra»nLJ? van P' N- Spaans, breed, Iets platribbig; kruis iets hellend, type goed. In de klasse geb. Maart la, lb. Ic een drietal van J. A. Schenk, la is een best recht plat kalf met toekomst; la is een Jonge Frans D; lb en 1 c jonge Dorussen, beide goedsoortige stierkalveren, ruim, behangen, goed beenwerk. Een succes voor den fokker Schenk, die met 4 stier kalveren 4 eerste prijzen behaalde. Dit unicum mag wel even afzonderlijk ver meld worden. 2a een Jonge Mina's Leenheer van J. Fijnheer, een goed recht, ruim, typisch kalf: 2b een jonge Bertus Adema van Jac. Zeeman, een typisch, iets lang kalf; 3de een Dora's Frans van Wb. v. d. Oord; 3b. een jonge Constantijn Frans 74 van C. Donker, een goedgelijnd, ruim, goed behangen kalf. In de klasse der jongste kalveren was de uitslag als volgt; la een jonge Dora's Frans van Wb. v. d. Oord. een best, sterk, ruim kalf met goed beenwerk, een klasse- stier; lb een jonge Bertus Adema van K. Reljne, een fraai typisch stiertje, met iets opgebogen rug; te van De Verwach ting, eig, Jb. Swaan, een breed, solled kalf: ld een jonge Frans 243 van A. Brak. een correct typisch stiertje. Van deze klasse hebben wij onvoldoen de notities gemaakt, zoodat wtj met de namen zullen volstaan. 2a een jonge Frans 269 van Groenho ven, eig. R. Bijpost; 2b een Constantijn Frans 46 van N. Appel: 2c een jonge Do- rus van A. Koopmans; 2d een jonge Frans 243 van Jb Swaan; 3a wederom een jonge Frans 243 van Jb. Swaan: 3b een Jonge De Verwachting van denzelfde: 3c een Tmpkjes Apollo van H de Wit; 3d een Jonge Dorus van P. N. Spaans. Er was vrij veel belangstelling voor deze keuringen en menig stierkalf is van eigenaar verwisseld. Schagerbrag. Tragisch ongeval. Zevenjarige jongen verdronken. - Zondagmiddag omstreeks 1 uur is de zevenjarige Hilbert. Huisman bij het spelen op een in de Groote Sloot alhier liggende schuit te w-ttcr geraakt. Het feit. dat hij was terecht gekomen tusschen de schuit en den wal belemmerde het reddingswerk in honge mate. Toen het kind op het droge was gebracht! werd kunstmatige ademhaling toegepast, helaas echter zonder resul taat. Dr. van Slooten kon slechts den dood constateeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1