NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Militaire kwesties op den voorgrond. Bolsjewiseering van 't Europeesche continent. Sovjets poogden op de Krim te landen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr éditle. Schagen: Laan 201. Telefoon 411 (2 lijnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 3 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 257, 2 pagina's. Dete Courant verschijnt dagciyto Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. De conferentie te Moskou. Vage omlijning inzake na-oorlogsche politiek. Stockholfti, 2 Nov. (DNB). Gister avond heeft Reuter den tekst gepubli ceerd van het op de conferentie van Moskou uitgegeven communiqué met de inleidende formule ,,7.noals het te Londen Is gepubliceerd." In het comrouniuué wortlt er op ge wezen, dat alle ter bespreking gestelde problemen der drie regeeringen op de agenda zijn geplaatst. Voor eenlge de zer problemen is een definitief stand punt bepaald. Voor andere problemen is weliswaar een principieele beslissing overeengekomen, zU zijn echter aan speciale „commissies voor nauwkeuri ger bestudecring" overgedragen, of men heeft zich de afhandeling er van langs dlplomatieken weg voorbehouden. Weer andere problemen zyn bijgelegd door gedaclitenwisseling. De regeeringen der Ver. Staten, van Engeland en de Sovjet-Unie, zoo wordt woordelijk verder gezegd, stre ven naar de meest intieme samenwer king in alle problemen, die de ge meenschappelijke oorlogsinspanningen raken. Oorlogsmaat regelen In de eerste plaats zijn oorlogsmaat regelen tegen Duitschland en zfjn bondgenooten besproken, zoo wordt in 't communiqué verder gezegd. Er zijn „definitieve militaire operaties over eengekomen, ten opzichte waarvan een beslissing genomen is en die reeds voorbereid worden om den grondslag voor de nauwste militaire samenwer king tusschen de drie landen ln de toekomst te vormen". De drie aan de conferentie deelnemende regecringen erkennen in de 2de plaats de nood zakelijkheid „hun nauwe samenwer king van dit oogenblik en hun samen werking bij de oorlogvoering ook voort te zetten in den tyd, die zal volgen op het einde van de vyande- HJkheden". Italië en Oostenrijk. Het communiqué geeft vervolgens een verklaring van den Amerikaanschen, den Britschen en dx Sovjet-Russischen mi nister van buitenlandsche zaken betref fende de politiek der geallieerden Jegens Italië. Deze politiek moet berusten op 'n algcheele vernietiging van het fascisme". In een reeks v.an punten wordt, geëlscht. dat de regeering van Italië door het op nemen van „leden der oppositie tegen 't fascisme" een „meer democratisch aan- schiln" krijgt. Voorts worden vrijheid van drukpers, meeningsult.lng en vergadering, henexens onderdrukking van alle fascis tische instellingen geëischt. De leiders v. het fascisme en de generaals van het fas cistische leger moéten worden - uitge leverd. Voorts wordt ln het communiqué ge meld. dat de Sovjet-Russische, Ameri- kaansche en Britsche regeering overeen gekomen zijn. de „annexatie van Oosten rijk" van 1938 van „nul en geener waar de" te verklaren en ln plaats daarvan een „vrij en onafhankelijk Oostenrijk" op te richten. Woordelijk wordt gezegd „Oos tenrijk wordt er echter aan herinnerd, dat het een verantwoordelijkheid draagt, die het niet verloochenen kan, namelijk de verantwoordelijkheid aan den oorlog te hebben deelgenomen aan de zijde van Duitschland. Oostenrijk wordt vervolgens uitgenoodigd „een bijdrage te leveren tot zijn bevrijding". Tenslotte behelst het communlué een verklaring van de bij de conferentie be trokken naties, volgens welke „alle Dult- sche officieren, manschappen en party- leden". die voor beweerde „gruweldaden" verantwoordelijk zijn, na den wapenstil stand naar de betrokken landen „wegge voerd" worden, om daar „gevonnist te worden." Jaarvergadering Het Witte Kruis. Organisatie voor gebrekkigenzorg opgericht. AMSTERDAM. 2 Nov. Een belang- rijk onderwerp van de jaarvergadering van „Het Witte Kruis", welke van daag in Krasnapolsky te Amsterdam werd gehouden, vormden de jongste gevallen van kinderverlamming. De heer G. J. van Leersum zeido in zijn openingsrede, dat de genees kundige inspecteur van de Volksge zondheid in^'Noord-Holland. dr. mr. V. van den BrfcJjel, met financieelen st van en in samenwerking met de hoofd besturen der Kruisvereenigingen een organisatie voor gebrekkigenzorg in het leven heeft geroepen. Per 1 Jan. a.s. zal Het Witte Kruis daartoe een adviesbureau openen, onder leiding van een bekwamen orthopaedist. De aan dit bureau te verbinden sociale zuster zal mede tot taak hebben, de gevallen die voor behandeling in aanmerking komen op te sporen, waaronder ook de slachtoffers der kinderverlamming. Het is een feit, dat de betrokkenen kinderen en hun ouders meestal slechts noode tot eeh nabehandeling zijn te bewegen. En toch kan hierdoor dikwijls ontzaglijk veel leed worden bespaard. Dr. mr. Van den Brekel deelde mede, dat driekwart van de gevallen dit geldt natuurlijk ook voor door andere ziekten veroorzaakte gebrekkigheid zoover geholpen kun nen worden, dat de slachtoffers hun maatschappelijke onafhankelijkheid her krijgen. Om te genezen is echter een zeer langdurige behandeling noodig. De overheid zal ook op dit terrein de Kruisvereenigingen steunen met sub sidie. Het ledental steeg met ruim 500. STALIN'S DOEL: Gemeenschappelijke verklaring. Het communiqué miakt dan melding v. een gemeenschappelijke verklaring der Amerikaansche, Britsche. Sovjet-Russische en Tsjoengkineesche regeeringen. Deze verklaring aldus wordt gezegd is ln overeenstemming met de verklaring van de geallieerden van 1 Januari x»42 en latere verklaringen, zooals die. dat de vijandelijkheden tegen de cpiimogendhe- den moeten worden voortgezet tot de „onvoorwaardelijke capitulatie". De gemeenschappelijke verklaring eischt In de eerste plaats, dat bet gemeenschap pelijke optreden der vier regeeringen, dat. gericht is op de voortzetting van den oorlog tegen hun vijanden, voor de °r*a- nlsatle en de instandhouding van den vrede en de veiligheid wordt voortgezet. In de tweede plaats zullen de regee ringen, die „in strija zijn met den ge- meenschappelviken vijand", gemeenschap pelijk handelen in alle kwesties der ca pitulatie en der ontwapening van dezen Vijand. Het derde punt dezer verklaring eischt gemeenschappelijke maatregelen ter voor koming van schending der. voorwaarden, dto den vyand worden opgelegd. In het vierde punt wordt de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid eener Internat, organisatie, die „gebaseerd Is op het beginsel der souvereine kwa liteit van alle vredelievende staten en waarvan al dergelijke staten, groot of klein, lid kunnen zijn, ten einde den internationalen vrede en de internatio nale veiligheid ln stand te houden." Het vijfde punt eischt „wederz.ljdsche raadpleging" van de vier regeeringen, tot 'n „systeem der algemeene veiligheid" ls Ingevoerd. „Zoo noodig" kunnen bij deze raadpleging ook andere leden der gealli eerde naties betrokken worden. Het zesde punt der verklaring houdt ln. dat de vier regeeringen „na het einde der vijandelijkheden hun. militaire strijd krachten niet zullen doen optreden bin nen het gebied van andere staten, met uitzondering van de In deze verklaring bepaalde gevallen en eerst na gemeen schappelijke bespreking." Het zevende punt eindelijk eischt sa menwerking voor het tot stand komen v. een „algemeen accoord betreffende de reguleering der bewapeningen ln den tijd na den oorlog." Extra vacantie. Wia zou daar niet v<for te vinden zijn? Een heele maand in een der mooiste streken van Duitsch land, met eiken dag sport, spel, veld werk enz. I Waarom zou jij daar ook niet van proiiteeren. Iedere Neder- landsche jongen van 16 18 Jaar kan zich aanmelden. Werkgevers en •cholen moeten vrij geven, loon wordt doorbetaald Honderden zijn al in een weersportkamp geweest. Het wordt tijd, dat zij. die tot nu toe nog ge aarzeld hebben, thans ook deze keer de gelegenheid voor een heele maand vacantie aangrijpen] hak de knoop door en meld je aan. Aan meldingsbureau weersportkampen Koningslaan 9 te Utiecht Fritz Emde/Stapf/P a> m Berlijn, 2 Nov. (DNB) De diploma tieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Hom, schrijft: Omtrent de Moskousche conferentie is een orficieel communiqué uitgegeven, dat naar Reuter met een zekere behoefte tot herverzekering vaststelt, Is weergegeven In den vorm „zooals het in Londen is gepubliceerd". De authentieke officieele redactie van dit „sensationeel en histo risch ingrijpend" genoemde document is er derhalve nog nief, ofschoon belangrijke variaties ten opzichte van de Londensche redactie nauwelijks te verwachten zyn. Deze redactie veroorlooft reeds eenige zaken te constateeren, die aldus kunnen worden samengevat, dat alle van Duitsche zijde uitgesproken meeningen over de be weegredenen, het verloop der onderhan delingen en het resultaat der conferentie in laatste instantie volledig worden be vestigd. Op den voorgrond der besprekingen stonden, naar thans officieel wordt ge documenteerd. militaire kwesties, zopder dat aan de wereldmeening nauwkeuriger gegevens worden verstrekt over de voor nemens der z.g. geallieerden In de twe~ de plaats is onderhandeld over de z._ politieke problemen, die in het officieele communiqué gecamoufleerd worden door een stroom van phrases over na-oorlog- sche politiek, waarbij de Volkenbonds gedachten onzaliger nagedachtenis een rol spelen. Uit de volkomen negatieve behande ling van die problemen, welke de "Eu ropeesche volken ln de eerste plaats zouden kunnen Interesseeren, trekt men in Duitsche politieke kringen de con clusie, dat Stalin Iedere bespreking der problemen, die hy beoordeelt als bin nen zyn belangensfeer komende, afwy- zend behandeld heeft en dat hem-door zyn partners by de onderhandelingen de concessie is gedaan de discussie van die problemen uit te stellen tot een ge schikter tydstip. Dit beteekent volgens de opvatting alhier niet meer en niet minder dan een principieele concessie aan den dictator van het Kremlin om naar believen op te treden overal, waar de belangen van Sovjet-Rusland naar zyn meening een dlrigeerende hand noodig hebben. De opvallende caoutchouc-achtige for muleering van het communiqué over de Moskousche besprekingen wordt in Duit sche politieke kringen aldus uitgelegd, dat wel een principeele overeenkomst ls bereikt ten opzichte v. den gemeenschap- pelijken haat der „geallieerden" tegen de Europeesche nationale staten en ten aan zien van hun wil om deze te liquideeren op de hun geschikt voorkomende wijze, maar dat verschillende oneenlgheden het noodig hebben gemaakt te vluchten in een phraseologie, die herinnert aan recep ten, zooals de wereld ze uit den tijd van den Volkenbond voldoende kent. Wanneer in het communiqué over de ontmoeting -in Moskou Italië een speciale plaats inneemt, dan is dat klaarblijkelijk omdat daarmede uitdrukking moest wor den gegeven aan de ontstemming van Moskou over de eigenmachtige behande ling van een probleem door Engeland en de V.S., waarbij ook Moskou meende een woordje te kunnen meespreken. Na de aanstelling van de z.g. Middellandsche Zeecommissie schijnt de in het commu niqué gevonden formuleering betreffende een specialen „Raad van Vier" achteraf datgene te willen goedmaken, wat Stalin niet. slechts als een ln gebreke blijven ten aanzien van de wenschen van Mos kou maar ook ten aanzien van de rech ten van Moskou meende te moeten accen- tueeren. Het probleem der kleine staten. Opgevallen Is ln Berlijn, dat Oostenrijk In het bijzonder naar voren gebracht wordt als 't eenige land, dat bij de z.g. regeling der na-oorlogsche problemen ln het communiqué van Moskou speciaal vermeld wordt. Ongetwijfeld heeft men hier gezocht naar een uitweg om de zelfs van Engelsche en Amerikaansche zyde WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN. •s-GRAVENHAGE. 2 Nov. De aardappelschillen, die de huisvrou wen zorgvuldig dienen te bewaren en voor den ophaler klaar zetten, worden door de koeien met graagte gegeten. Niet alleen, dat die schillen het melk vee goed voeden, maar zc werken bo vendien sterk melkdrijvend, Men moet echter wel bedenken, dat onachtzaam ln den afvalemmer geworpen „scherp" niet alleen geen voedsel is, maar dat 'het ook veel schade kan berokkenen aan het vee Wat Is „scherp"? „Scherp" ls alles wat een koeienmaag niet kan verteren, zooals oude scheermesjes, naalden, stukjes glas en aardewerk. Vooral gebroken naalden kunnen gemak kelijk in den schillenemmer verdwalen. Wie onbekend Is met vee. weet niet hoe veel lijden door een gebroken naald aan ?n koe veroorzaakt kan worden. Dus: geen „scherp" in de schillen, als netelig aangegeven regeling üan het problem der kleine staten te behandelen van een standpunt, dat de z.g. groote mogendheden bevrijdt van de pijnlijkhe den, die er ln gelegen zijn het probleem der kleine staten aan te snijden in een door Sovjet-Rusland al lang veroordeelden vorm en toch den jchljn te bewaren van het Atlantic Charter, alsof ln Móskou ook de belangen van al die naties onder oogen waren gezien, welke feitelijk opgeofferd worden op het altaar van die belangen welke slechts moeilijk ln vereenstemming kunnen worden gebracht met bekende propagandistische .stellingen. In Berlilnsche politieke leringen, waar ook van de communiqués omtrent de re kenschap, die men eischen wil van de z.g. oorlogsmisddadlgers, gelaten kennis is ge nomen, behoudt men zich een dieper raande beoordeeling van het z.g". commu niqué over Moskou voor. De fundamenteele tendentie biyft tn- tussrhen de al sinds dagen aangeduide Ook dit communiqué bevestigt alle tot dusver geuite vermoedens en inlichtin gen, volgens welke Stalin vasthoudt aan de bolsjewiseering van het Europeesche continent en zyn partners by de on derhandelingen hem om opportunistische redenen niet hebben durven tegenspre ken. De reactie te Berlijn. „Geweldige berg baarde een muisje". BERLIJN, 2 Nov. (DNB) De diploma tieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, heeft op grond van een gisteravond ln Duitsche politieke kringen gehouden enquete kunnen v^tstellen, dat bij de beoordeeling van het z.g. sensatio- neele Moskousche" communiqué een eens gezindheid heerscht, die niemand behoeft te verbazen, die eenlgszins vertrouwd ls met de opvatting van toonaangevende Duitsche instanties. De waardeering van het communiqué komt in hoofdzaak overeen met hetgeen dienaangaande reeds gezegd is. Wanneer de „geallieerden", die thans reeds mee- nen te kunnen optreden als overwinnaars, verklaren, dat zij een gemeenschappelij- ken oorlog voeren, brengen zij volgens de hier heerschende opvatting niets nieuws, maar kunnen hoogstens Duitsch land en zyn vrienden sterken in hun wil om van hun kant met alle hardheid en vastberadenheid den stryd door te zetten tot de beslissing. Men staat pas aan de poorten. Wanneer zy doen alsof Europa reeds veroverd was, wUst men er in Berlijn op. dat zy pas aan de poorten staan van dit voor alle mogelijkheden zorgvuldig uit geruste continent. Wanneer Eden en Huil naar Moskou zijn gegaan om territoriale problemen op te helderen en grenspro blemen te regelen, dan hebben zij, naar men in Berlijn verklaart, een trekbal moeten maken, eenvoudig omd^t Moskou iedere inmenging weigerde In die proble men, zoodat als eenige uitweg bleef te vluchten in een commissie, die gevormd werd op het voorbeeld van den Volken bond en met Volkenbondsmethoden sma- keiyk gemaakt moet worden voor dege nen. die moeten worden gedupeerd. In Moskou ls men het, volgens het eensluidende oordeel van toonaangevende Beriynsche instanties, wel eens ten aan zien van het doel: Vernietiging der Euro peesche nationale staten zonder dat de ontvangen informaties en ock het thans uitgegeven communiqué zonder meer conclusies wettigen ter) aanzien van overeenstemming ten opzichte van de desbetreffende methodes. De opvatting ten aanzien van het doel, dat het Moskousche communiqué op het oog heeft mot de uitvoerige behandéllng van het Italiaansche probleem, komt overeen met de overwegingen, die hier reeds naar voren gebracht zijn. Princi pieel ziet. men te Berlijn in het Moskou sche communiqué een typisch voorbeeld ervoor hoe Stalin als realist de anderen laat kletsen over vermeende diplomatieke overwinningen, terwijl hij zelf zyn legers op marsch. brengt naar Europa en uit sluitend vertrouwt op het verpletterende gewicht van een machine, waartegen Eu ropa alleen door den Dultschen wapen-1 muur en de bezielende gedachte daarvan beschermd wordt. Een kleine herinnering. Wanneer binnen 't bestek van het Mos kousche communiqué het probleem van Europeesche staten slechts zachtjes is aangeduid, gelooft men in Berlijn te dien aanzien een VBphelderende bijdrage te kunnen geven'door te herinneren aan 4 vragen, die indertijd door den Sovjet- Russischen commissaris van buitenland sche zaken. Molotof, gericht zijn tot den Führer van Duitschland. Uit de procla matie van den Führer aan hei Duitsche vftlk van 21 Juli 1941 blijkt ondubbelzin nig, dat zoowel de Sovjet-Russische eisch ten aanzien van Roemeensch bezit als ook cynische insinuaties betreffende Finland cn brutaal naar voren gebrachte aanspra ken op beweerde belangen ln Bulgarije .Hollandsche molen", een schilderij van den Obergefr. Zieger, op de tentoonstelling .Soldaten am Atlantik- wall zeigen ihr Frelzeltschaffen", welke In Den Haag gehouden wordt 44 Bildberlchter FrHz/Stapf/Pax m en niet ln de laatste plaats de elsch be treffende belangrijke steunpunten aan dt Dardanellen en den Bosporus beantwoord zijn met een duidelijkheid, die iedqren twijfel omtrent het standpunt van den Führer niet alleen als verantwoordelijk vertegenwoordiger van Duitschland, maai ook van de Europeesche cultuur en ci vilisatie uitsluit en werd tot het signaal voor deri'strijd, waarin het eenvoudigweg gaat om het bestaan van Europa. Deze verwijzing naar principieele over wegingen, die de leiding van Duitschland hebben bepaald, verbonden met de vele vooral den laatsten tijd komeniie uitlatingen uit Engelsche, Amerikaansche en Sovjet-Russische bron, rechtvaardigt niet alleen de houding van Duitschland en zijn bondgenooten sedert den dag. waarop de strijd tegen den vloed uit het Oosten begon, maar geeft ook een bij zonder relief aan de Moskousche confe rentie, die als een geweldige berg slechts een mutsje baarde, dat de wereld wordt aangeprezen als panacee. Critische stemmen. Tn de Wtlhelmstrasse ziet men het Moskousche communiqué als de ratifica tie-oorkonde van de capitulatie van En geland en de Ver. Staten naar de Sovjet hegemonie in Europa en tevens als dat der totale uitlevering van Europa aan het bolsjew'sme. Men witst er op, dat niet de landen genoemd zijn welke door de Sovjet-aspiraties zijn getroffen, maar wel een Oostenrijk dat zich onverbreke lijk by het Duitsche Riik heeft aange sloten en zich reeds na den eersten re'.doorlog daarvóór uitsprak. Dat een land een „democratische vrij heid" moet worden opgedrongen ls in laeranten strijd met de afkondiging der vrije zelfbeschikking der volken. Bijzon der schaamteloos en kenmerkend den rommunistisehen geest noemt men met het oog op de massagraven van Katyn - den eisch tot bestraffing van de Duit sche officieren die zoogenaamd Poolsche officieren zouden omgebracht hebben. Volgens den Londenschen correspondent van „Social-Demokraten" zou men ln Moskou besloten hebben, dat Finland zich onvoorwaardelijk moet onderwer pen. De rinsehe pers wijst er op, dat de kwesties der Baltischë staten, 't vroegere Polen, Finland, de Balkan enz., volkomen verzwegen worden. Finland wijst het plan eener aansluiting van alle „vrede lievende volkeren" na den oorlog af, wanneer de Sovjet-Unie, die wegens haar Overval op Finland door den Volkenbond werd uitgesloten, thans behoeder van een vredesordening en rechter over Flnlands vredelievendheid moet worden. In de Roemeensche pers wordt erop gewezen, dat er van de Atlantische char ter ln 't communiqué niets meer te be speuren valt. Engeland en Amerika laten ook Finland volkomen In den steek. Ter wijl men te Moskou den toekomstigen vrede bespreekt, geeft de Sovjetpers zich over aan van haat vervulde parolen van vernietiging tegen de nabuurlanden. Volgens den Moskouschen zender staat Hongarije, Roemenië, Rusland en Bulga rije hetzelfde lot te wachten als Duitsch land en zal er voor hen ln hèt bevrijde Europa geen plaats zyn. De News Chronicle schrijft, dat de re sultaten der conferentie een geweldige leerfite vertoonen, daar elke aanwijzing omtrent de W. grenzen der Sovjet-Unie ontbreekt, vooral ook t. a. van Polen. EDEN NOODIGT TURKSCH MINISTER UIT. ANKARA, 2 Nov. (DNB). Naar radio Ankera meldt, heeft minister Eden den Turkschen minister van Bui tenlandsche Zaken, Menemendsjogloe, uitgenoodigd voor een bespreking in Cairo. De Turksche minister heeft deze uitnoodiging aangenomen en is met be geleidende personen terstond derwaarts vertrokken. Nieuwe rantsoenbonnen voor vaste brandstoffen. 's-GRAVENHAGE. 2 Nov. Met in- gang van 1 November J.1. zijn nieuwe rantsoenbonnen voor vaste brandstof fen in gebruik gesteld. Deze rantsoen bonnen. waarvan de ondergrond in groene kleur is uitgevoerd, zijn van een horizontale roode gegolfde lijn voor zien en dragen in den linkerbovenhoek in rood het nummer 73. terwijl in den rechterbovenhoek het cijfc 1 en de letter E in zwart voorkomen, evenals het woord „Brandstoffen", dat onder aan den bon over de geheele breedte is gedrukt. De oude in omloop zijnde rantsoen bonnen voor vaste brandstoffen blij ven tot nader order geldig. MARGARINEBONNEN OOK IN RESTAURANTS. 's-GRAVENHAGE, 2 Nov. Het is gebleken, dat in enkele restaurants van de bezoekers, die voor het nuttigen van hun maaltijden wisselbonnen van 1/50 rantsoen moeten inleveren, geen bon nen. waarop uitsluitend margarine verkrijgbaar is gesteld, worden aange nomen. Van bevoegde zijde wordt daar om medegedeeld, dat, zooals tot dusver gebruikelijk is, ook bonnen, waarop uit sluitend margarine verkrijgbaar is ge steld. kunnen worden afgegeven en dat na aftrek van het verschuldigde aan tal wissclbonnen Van 1/50 rantsoen de overige wisselbonnen den bezoekers ter hand oienen te worden gesteld. Verduisteren van 17.30-7.15 3 Nov-: iZon op 7.37, onder 17.09 uur Maan op 13.10, onder 21.41 uur. 4 Nov.: Zon op 7.39, onder 17.07 uur. Maan op 13.57, onder 22.51 uur. Succesvolle Duitsche tegenaanvallen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 2 Nov. (DNB). - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op de Krim heeft de vijand gis teren getracht ter weerszijden van de stad Kcrtsj te landen. Op een plaats gelande Sovjetstrijdkrachten werden in een tegenaanval afge grendeld cn opeengedrongen. Op de overige landingsplaatsen werd de vijand bloedig afgeslagen. Aan land gekomen vijandelijke strijdkrach ten werden vernietigd. Ten zuiden van den Beneden-Dnjepr gaan in de Nogaische steppe de ge vechten met de op den Dnjepr aanruk kende snelle formaties der bolsjewis ten voort. Pogingen van de bolsjewis ten om Duitsche strijdkrachten te om singelen en af te snijden mislukten, evenals krachtige aanvallen op onze noordelijke en zuidelijke afgrendelings fronten. In de bocht van den Dnjepr werden vrij sterke aanvallen ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk afgeslagen en daarbij op één plaats van 40 aanval lende tanks 28 vernield. Succes ten noorden van Kriwoirog. Onze tegenaanval in het gebied ten noorden van Kriwoirog heeft reeds tot groote successen geleid. De ver vooruitgedrongen vijandelijke aanvals- toppen werden afgesneden en vernie tigd. Sedert 27 October werden daar volgens tot dusver ontvangen berich ten 5000 gevangenen binnengebracht, 357 tanks, 378 kanonnen en ruim 500 voertuigen buitgemaakt of vernietigd. Vooral zwaar zijn de bloedige verliezen van de bolsjewisten ten gevolge van den wanhopigen tegen stand der afgesneden vijandelijke groepen. De eigen verliezen zijn gering. Aan de rest van het Oostelijk front is het. behalve een feilen, maar vcr- geefschen aanval van den vijand in do lus van den Dnjepr ten zuidoosten van Kief. slechts tot gevechten van plaat selijke beteekenis gekomen. Daarbij werden vrij kleine vijandelijke pene traties ten zuidwesten van Gomel en ten zuidwesten van Welikije Loeki in tegenaanvallen opgeheven of afgegren deld. Een eigen aanvalsactie ten wes ten van Kritsjef bracht ondanks taai en vijandelijken tegenstand belangrijk» steil ingverbeter ingen De strijd ln Italië. In den westelijken sector van het Zuid-Itaiiaansche front trachtte de vijand met sterke strijdkrachten onze stellingen te naderen. Uit de andere sectoren van het front wordt, behalve een succeslooze aanval van Britsch- Amerikaansche formaties in het gebied ten westen van Campobasso, slecht» geringe gevechtsactiviteit gemeld. Napels door Duitsche gevechts vliegtuigen aangevallen. In den afgeloopen nacht hebben ster ke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen het vijandelijke ravitailleerings- steunpunt Napels aangevallen. Door bomtreffers ontstonden in de haven installaties branden en verwoestingen. Verscheidene schepen werden zwaar getroffen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteravond de haveninstallaties van verscheidene steden in Zuid-Engeland met bommen bestookt. De openstelling van winkels. GEDURENDE HET WINTER-HALFJAAR. '-GRAVENHAGE, 2 Nov. Van de zijde van het Dep. van Handel Nij verheid en Scheepvaart wordt de aan dacht er op gevestigd, dat. met ingang van 1 November 1943 inzake de ver plichte openstelling van winkels de regeling van het winter-halfjaar geldt. Deze regeling houdt in, dat alle bak kers-, kruideniers-, melk-, groenten- en fruit- en slagerswinkels op a 11 werkdagen van 10—18 uur voor het publiek geopend moeten zijn. Voor alle overige winkels, met uitzondering van de slijterijen en de kantoorma- chinewinkels, geldt de verplichting tot openstelling op Maandag van 13—17 uur, op Zaterdag van 10—18 uur en op de overige werkdagen van 10—17 uur. Deze regeling blijft tot 1 Maart 1944 van kracht. Winkels, ten aanzien waarvan toe passing in gegeven aan artikel 9, 4e lid, onder b van het Winkelsluitingsbesluit 1941 of aan artikel 6 der Winkelslui tingswet 1930 in dien zin. dat zij weke lijks gedurende een anderen halven dag dan den Maandagmorgen niet voor het publiek gesloten behoeven te zijn. onderscheidenlijk voor het publiek ge sloten moeten zijn, dienen van 1 Nov. 1943 af ook op Maandagmorgen geopend te zijn. Werp geen „scherp" tusschen de aard- appelschillen. SCHAGEN. UITSPRAKEN ARR.-RECHTBANK TE ALKMAAR. P. v. D„ Oosterland, heling, elsch 9 innd., vonnis 1 jaar. W. de J., Den Oever, diefstal,eisch 9 mnd., vonnis 1 Jaar. C. O., Anna-Paulowna, brand stichting, eisch f 100, vonnis f 50. H. H., Alkmaar, heling, eisch 18 mnd., vonnis 1 jaar. Zuiischarwoude. KolfwedstrUd. De sociëteit „Gezellig Samenzijn" hield een onderllngen wed- stryd met voorgift, waarvan de uitslag als volgt was: Xe pr. J. Snijders. Zd.- Scharwoude, 151 p.: 2e pr. P. Berger, Nrd.-Scharwoude, 147 p.; 3e pr. W. Kuin, Noord-Scharwoude, 145 p.: 4e pf. J. v. d. Ham, Oudkarspel. 142 p.; 5e pr. D. RUper Sr., Zd.-Scharwoude, 138 p.; 6e pr. J. Hink. Nrd.-Scharwoude, i37 p.; 7e pr. C. Hink, Nrd.-Scharwode. 136 p.; 8e pr. J. Sneekes, Zd.-Scharwoude. 135 p.; 9e pr. K. Komen, Zd.-Scharwoude. 135 p.; 10e pr. P. Muiiebocm, Nrd.-scharwoude, 135 punten. Wieringerwuard. Benoeming niet aangenomen. Mej L. Boekelo. thans werkzaam op het dis tributiekantoor te Amsterdam, die als vijfde leerkracht aan de o. 1. school alhier werd benoemd, heeft deze benoe ming niet aangenomen. In studie genomen. De tooneelver- eeniging „D. E. V." (Door Eendracht Ver- eenigd) heeft in studie genomen het mooie tooneelstuk in 3 bedrijven „Le- vensschaduwen, met de bedoeling dit stuk op een der Kerstdagen op te voe ren. Nadere bijzonderheden volgen per advertentie. Winkel. Uitvoering „Sparta". - Onder leiding van den heer S. Keesman vond Zondag middag in zaal Laan een uitvoering plaats door de gymn.ver. „Sparta". Het programma, dat 13 nummers vermeld de, w.o. vrije oefeningen, stok- en knotsoefeningen, brug. paard, enz., was goed verzorgd en werd in een vlot tempo afgewerkt. De uitvoering werd gegeven door de adspiranten, terwijl de heeren ter afwisseling een nummer hoogbrug afwerkten, waarvan zeer ge noten is. De voorzitter, de heer C. Keet man, deelde in zijn slotwoord mede, dat de avereeniging op het oogenblik onge veer 150 adspiranten telt. maar nietter min konden er nóg meer lid worden Het publiek, dat in tamelijk iroote ge tale was opgekomen, keerde voldaan huiswaarts. Voetbal. - Winkel II ging Zondag op bezoek naar Dirkshorn en speelde ger lijk 1—1. HOSV T—Winkel I 2—4. N.- niedorp b—Winkel 16. Winkel b— Grashoppers a 08. De heer De Neef over Nieuw-Guinea. - In de consistoriekamer van de pastorje te Winkel hield de heer De Neef voor een vijftigtal belangstellenden een uiterst interessante lezing. Spreker, die als zendeling werkzaam is geweest op Nieuw-Guinea, boeide zijn publiek met een massa belangwekkende bijzonder heden omtrent dit onherbergzame land en zijn bewoners. In verband met de late aankomst van den inleider moest de lezing jam mer genoeg, worden bekort. Dirkshorn. Niedorps Amusements Orkest en Mario Kliffen voor de „V.V.O." Zondagmid dag heeft VVO het winterseizoen ge opend met de aanbieding van een muzi kaal menu aan de leden En liet is er een geworden dat zeer in den smaak is gevallen. De eerste kennismaking met net Niedorps Amusements Orkest is er één geweest, die velen met verlangen doet uitzien naar een herhaling. Het programma, dat uit niet minder dan 16 nummers bestond, is uitgevoerd op een wijze, die bijval verwierf. Marle Kliffen, de bekende sopraan-zan geres, heeft haar medewerking aan dit concert verleend door het zingen van een tweetal liederen van Cuypers, de bekende Paria-wals van Arditl en 4 aria's uit ver schillende opera's, die werden toegelicht door de zangeres. Het waren werken van Puccinl, Von Weber, Mascagni en Verdi waaruit werd gezongen. Aan de piano Zaaf begeleid door den heer H. j. Jammer was het, dat tydens het con- ce.,r v„an P'ano verwisseld moest worden, wijl de eerste niet voldeed. Aangezien die tweede piano niet dadelijk gevonden was. duurde het concert wel wat !ar,g. Doch het publiek heeft zich voorbeeldig gedragen door tot aan het einde toe dezen Kunstmiddag met de grootste aandacht te volgen (de groote pauze- op den koop toe te nemen) en de executanten met een spontaan applaus te beloonen. Oudeslais. Daan Pool. - Zondagmiddag gaf Daan Pool met zijn plattelands-cabaret een uitvoering in de zaal van den heer Jogch. Kreyger. Zooals hijzelf meedeelde, was het zijn 30e uitvoering in zijn geboorte- en woonplaats en zooals steeds trof het hem. dat de zaal tot in de uiterste hoe ken bezet was met een enthousiast pu bliek. Dit medeleven schonk hij het pu bliek. Dit medeleven schonk het pu- programma's, te weteq: „De tandem- tocht op Pinksteren naar Bergen en Schoorl" in 't Westfriesch en „Ether- banden". I. Verbrugge (Bobby Dane) gaf als gast van Daans vijftal een paar solo- nummers op het accordeon, die ware toejuichingen ontketenden. Oebe Bootsma begeleidde op de piano en ook het nieuwe lid van het gezel schap. Cees v. Rijswijk, wist het pu bliek terdege te boeien. De „Herkenningsmelodie" van het platteland-cabaret spreekt van de brengers van een lach en een traan en men heeft zich aan hét beloofde ge houden. Van mevr. Mimi Buick—Pool. den heer Henk Borst en Daan, „Onze Qaan". zegt men hier, is reeds zoo dik wijls de roem verkondigd, dat dit ver der overbodig is. Het. slotnummer was een apothéose van Oud-Holland in Volendammer costuums, waarbij Oud-Hollandsche lied jes werden gezongen. Het ontlokte een storm van toejuichingen! Nieuwe Niedorp. Een avond met Kobus Kuch. Zon dagavond trad voor een goed bezette zaal op Kobus Kuch met het voormalige be kende radio-ensemble In de cabaret revue „Luister eens even' met Polly Nolret, Louis Nolret. Jan Hagoort. Har monica jim. De aanwezigen hebben een prettigen avond gehad, en het devies: „Een avond met Kobus Kuch geeft u een goed humeur terug" bleek ten volle op waarheid te berusten. Hoogwoud. Geslaagd. Gisler behaalde onze plaatsgenoot, G. Bossen, le Amsterdam het diploma electra monteur V. E. V. Koedijk. Duo Hofman. - Zaterdagavond trad in de zaal van den heer Jac. Schuit het duo Hofman op met een program ma van kleinkunst. Een viertal duetten sloeg al dadelijk goed in, vooral het nummer „Goud der Armen" von<$ grooten bijval. Veel belangstelling was er ook voor den goochelaar. Men zegt wel eens bij sommige uit voeringen: „We kregen van het goede haast te veel!" Zoo was het ditmaal niet. En dit is ook de reden, waarom het publiek minder voldaan was over den avond dan verleden jaar. Er was te veel rekening gehouden met de be langen van den zaalhouder: de pauzes waren te veel en te lang. Het publiek komt om te genieten van wat wordt gebracht. niet om tegen het afge schermde tooneel aan te kijken. Wil men volle zalen behouden, dan dient hiermee we] eens rekening te worden gehouden'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1