NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten op en om de Krim. De materiaalslag bij Kriwoirog. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 l«nen). Postrekening 66189. DONDERDAG 4 NOVEMBEH 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 258, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. PrU* der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Geweldige verliezen der Anglo-Amerikanen ten O. van de Volturno. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER. 3 Nov. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op de Krim is ten zuiden van Kertsj het vijandelijke landings- hoofd ondanks verbitterden tegen stand verder ineengedrongen. Aan de noordelijke toegangen tot de Krim, in dit gebied ten oos ten van Cherson en in de groote bocht van den Dnjepr duren de zware gevechten met sterke vijan delijke infanterie- en tankstrijd krachten onder zware verliezen voor den tegenstander voort. De aanval len der bolsjewisten werden afge slagen en penetraties afgegrendeld, eigen tegenaanvallen hadden on danks verbeten tegenstand der bols jewisten 8UCCCS. Een groot aantal tanks werd vernield en een afgesneden vrij kleine groep van den vijand werd in de pan ge hakt. Aan de rest van het Oostelijke front werden gisteren slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Een vijandelijke groep, die trachtte zich te nestelen op een Dnjepr-eiland ten oos ten van Tsjerkassy, werd in de pan gehakt. Ten zuidoosten en noorden van Kief en ten westen van Smolensk werden aanvallen der bolsjewisten in tegenaanvallen afgeslagen. In het gevechlsgebied van Welikije Loeki zijn gevechten met den hier hardnekkig aanvallenden vijand nog aan den gang. Een afweerspoortrein onder leiding van lt. Muhr vernietigde ln den zuidelijken sector van het Oos telijke front op één dag 15 Sovjettanks en schoot nog een buitengewoon zwa re vijandelijke tank buiten gevecht In de Finsche Golf kwamen beveili gingsvaartuigen der marine in gevecht met lichte vijandelijke zeestrijdkrach ten. ZU brachten drie Sovjet-Russische motortorpedobooten tot zinken en be schadigden verscheidene andere, waar van één zoo zwaar dat aangenomen kan worden, dat ook zij vernietigd is. De strijd ln Italië. In Zuld-Italië werden verscheidene nachtelijke aanvallen van Amerikaan- sche troepen ten westen van den Vol turno afgeslagen. Ten oosten van den Volturno leed de vijand bij een poging om onze terugtrekkende beveiligingstroepen te achtervolgen door geconcentreerd vuur van artillerie en granaatwer pers en door aanvallen van Duit- sche slagvliegtuigen gevoelige ver liezen. In den oostelijken sector vielen twee Britsche regimenten met sterken steun van artillerie en tanks onze stellingen aan de rivier Trigno aan. Zij werden De toestand in Zuid-Italië. BERLIJN, 3 November. De A.N.P.-, correspondent meldt: Sedert vijf dagen hebben de Ameri- kaansche en Engelsche legers in zuid- Italië storm geloopen tegen de Duitsche stellingen, die, zooals bekend, voor het meerendeel in de bergen zijn gelegen. Uit een en ander blijkt duidelijk, dat het den Amerikaanscnen opperbevel hebber Clark er om te doen was de straatwegen naar Isernia, Geata en Cassino in handen te krijgen en vrij te maken voor zijn troepen. Tot dusver is hem dit niet gelukt en thans is hij er in samenwerking met de troepen van de achtste Engelsche Armee toe over gegaan, frontaal over een zeer groote breedte aan te vallen. In het Matese- gebergte poogden de Amerikanen van uit hun stellingen aan den voet van de bergen bij Carinola, Geana en Vairano de Duitsche stellingen stormrijp te schieten en te doorbreken. Deze opzet slaagde niet. Ook in het Volturnogebied en vooral in het gebied van Caprlanl versterkten de geallieerden hun aan vallen in de richting van Isernia, dat in strategisch opzicht van groote be teekenis is. In Duitsche militaire kringen stelt men vast, dat het den geallieerden nog niet gelukt is door het Duitsche ver- dedigingsvoorveld te breken en dat zij, hoewel over een overmacht beschik kende, slechts zeer langzaam de Duit sche hoofdverdedigingslinie naderen. DE STRIJD OP NIEUW-GUINEA. STOCKHOLM, 3 Nov. (DNB). Naar de Britsche berichtendienst uit Nieuw- Guinea meldt, heeft de opperbevelheb ber der Geallieerde strijdkrachten, ge neraal Thomas Blamey, in een inter view verklaard er van overtuigd te zijn dat de Japanners voor iederen duimbreed gronds, die op Nieuw-Gui- nea nog in hun handen is, zullen strij den. De Japanners vergrooten dagelijks hun strijdkracht en zij breiden voort durend hun versterking uit. De Ja panners zullen geen streep zetten on der hun verliezen en dan wegloopen. zij zullen integendeel voortdurend strijden. Bij Funchhafen zal het hard toegaan. De Japanners hebben zich schrap gezet en strijden om iederen meter en de Geallieerden zijn daar vol strekt nog niet klaar. met zware verliezen voor den vijand teruggeslagen. Door neergeworpen bommen van vij andelijke formaties vliegtuigen in Zuid-Oostelijk Duitsch gebied ontston den gisteren overdag verliezen van menschenlevens en schade aan gebou wen. Zeven der aanvallende viermoto rige bommenwerpers werden neerge schoten. Ons luchtwapen bombardeerde in den afgeloopen nacht opnieuw doelen in Londen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten hebben in den nacht van 2 op 3 Nov. een aanval gedaan op de Zuidkust van Engeland en van een sterk beveiligd convooi zonder eigen verliezen twee schepen tot zinken gebracht met teza men een inhoud van 4.500 brt. Nederlandsch* Vrijwilligers bij de Duitsche Oortogsmarlne. De Inspectl*. De commandant bij het geweerappèl. Hij is tevreden en betuigt den Vrijwilligers zijn waardeering Andres/Stapf/Pa* De regenperiode blijft uit. BERLIJN. 3 November. De A.N.P.- correspondent meldt: Het zwaartepunt in den strijd aan het Oostelijke front bevindt zich nog steeds in het gebied van Kri woirog en in de meer naar het zui den gelegen Nogaïsche steppen. Bij Kriwoirog vallen de Duit sche troepen nog steeds aan, en uit de vele van het front binnenkomen de berichten blijkt thans, dat de strijd zich hier tot een zuiveren matcriaalslag ontwikkeld heeft, waarbij van Duitsche zijde zeer veel zwaar materiaal en ook groote reserves aan manschappen worden gebruikt. Men wijst er in militaire kringen van de Rijkshoofdstad op, dat de strijd in het Oosten oen on gewoon karakter heeft gekregen door het uitblijven van de beruchte en geduchte modderperiode. Dit is vooral voor de Russen in het gebied van Kriwoirog en in de Noga- ische steppen een tegenvaller geweest. Hoewel zij hun zoogenaamde over gangsreserves weinig op den voorgrond hebben laten treden, hebben zij met t oog op het naderen van de modder periode in deze gebieden toch meer lichte afdeelingen. o.a. meer cavalerie, dan gewoonlijk in den strijd gebracht, De Duitsche zware reserves hebben thans het voordeol, dat zij over betrek kelijk korte aanvoerwegen, oie nog uit stekend berijdbaar zijn, snel naar het front kunnen komen, hetgeen de Duit sche tegenmaatregelen buitengewoon ondersteund heeft. De eerste resultaten der Duitsche te genaanvallen bij Kriwoirog zijn reeds in het legerbericht van gisteren ver meld. Volgens de laatste berichten heeft de Duitsche tegenactie zich thans uitgebreid tot in het gebied van Kre- mentsjoeg en men verheelt in mili taire kringen alhier niet, dat in de toe komst ook met verdere uitbreidingen gerekend zal moeten worden. De situatie om de Krim. Opmerkelijk is het, dat men in mili taire kringen den toestand van het strijdtooneel voor Perekop niet ernstig acht. Men verklaart dat de Krim af doende tegen alle vijandelijke aanval len beschermd is. Het schiereiland De Krim wordt bij Perekop afgesloten door een zeer sterke Duitsche verde digingslinie en zoo verklaart men ook al zouden de Sovjet-Russen er in slagen naar den benedenloop van den Dnjepr dqor te breken, lang zal deze toestand niet blijven bestaan. pa werkend* vrouw In Nederland, iontroleuse ln het Centraal Statton CNF/No»ka/Pax m Radiorede van Pétain. VICHY, 3 Nov. (DNB). Maarschalk Pétain heeft heden in een radiorede het Fransche nationale hulpwerk voor den komenden winter geopend. Hij verklaarde o.a., dat de voorraden van het hulpwer'; vooral door de onder steuning van de slachtoffers der bom aanvallen bijna zijn uitgeput en dat de offervaardigheid van allen nood zakelijk is om door giften het natio nale hulpwerk in staat te stellen, zijn taak voort te zetten. De maarschalk herinnerde aan zijn herhaalde oproepen tot de Franschen, hun gedachten ein delijk te richten op een gemeenschap pelijk doel. Men heeft hem niet altijd begrepen. Daarom richt hij thans op nieuw een vermaning tot hen om door offervaardigheid innerlijke discipline te bewijzen, giften te geven voor het nationale hulpwerk en daardoor bij te dragen tot Frankrijks wederopbouw. KOLENDAMPVERGIFTIGING TE VEENDAM. VEENDAM, 3 Nov. Dinsdagavond bemerkte de familie van ds. R. Cremer te Veendam, die ln de huiskamer zat, dat er uit den ketel der centrale ver warming bedwelmende dampen ont snapt waren. De dominéé begaf zich naar den kelder om een onderzoek in te stellen. Zijn dochter voelde zich plot seling onwel en moest naar bed. Toen ds. Cremer niet uit den kelder teug- keerde. wilde zijn zoon een n «der on derzoek instellen, doch deze verloor in de gang het bewuitzijn en bleef liggen. Zoo vond het dienstmeisje van morgen de familie. Zij waarschuwde onmiddellijk een dokter. Even later vond zij den dominéé dood in den kel der. De zoon en de dochter zijn thans, na geneeskundige behandeling, buiten gevaar. Ds. Cremer .jereikte den leef tijd van 75 jaar. Hij was een zeer be mind oud-predikant en stond ruim 41 jaar bij de hervormde gemeente in Veendam. In 1936 ging hij met eme ritaat. Verduisteren van 17.30-7.15 4 November. Zon op 7.39, O. 17.07. Maan op 13.57, O. 22,51 5 November. Zon op 7.41, o. 17.05. Maan op 14.37, o. 0.07 an: 5 Nov. 4.22 e.k. Wat de landingen bij Kertsj be treft, kan nog gezegd worden, dat het zuidelijke bruggchoofd der bolsjewisten inmiddels reeds inge drukt en opgeruimd is en dat het noordelijk bruggehoofd, dat aan vankelijk een vrij grooten omvang had, eveneens is ingedrukt. Hier zijn nog gevechten gaande met de resten der landingstroepen, doch het is niet uitgesloten, dat de bols jewisten nog meer landingspogin gen zullen ondernemen. Keulsche Dom opnieuw zwaar getroffen. BERLIJN, 3 Nov, (DNB). Brit- sche terreurvliegers ebben in de avonduren van den 3en November Keulen aangevallen. Door het wer pen van bommen op woonwijken der stad werd naar het DNB ver neemt, de Keulsche Dom, die reeds meermalen het doel is geweest van Britsche bommenwerpers, bij zonder zwaar getroffen. Uit het linkerschip van den Dom naast het hoofdportaal sloeg een bom op vijf tien meter hoogte een breed stuk weg en richtte in het inwendige van den Dom zware verwoestingen aan. Kostbare ornamenten en on" vervangbare beelden werden door de ontploffing stukgeslagen en over al verstrooid. Op het oogenblik kan de Bchade nog niet in haar vollen omvang worden Werp geen „scherp" tusschen de aard appelschillen. Het resultaat der Moskousche conferentie. (Telefonisch van onzen Berlijnschen correspondent.) Na een langdurige diplomatieke en journalistieke voorbereiding in de En gelsche en Amerikaansche pers hebben Eden en Huil twaalf dagen te Moskou met Stalin en diens naaste medewer kers besprekingen gevoerd, waarvan Reuter slechts verraadt, dat alle actu- eele aangelegenheden in behandeling zijn genomen en dat de strijd tegen den gemeenschappelijken vijand zal worden voortgezet tot diens onvoorwaardelijke capitulatie is bereikt. Gezien het feit. dat men te Londen over een Magna Charta van Moskou spreekt, wordt te Berlijn de conclusie getrokken dat Moskou nog steeds de sterkste partner in de vijandelijke coalitie is en dat Stalin zijn eischen tegenover de ver tegenwoordigers der Anglikaansche Staten met onmiskenbare duidelijkheid geeft Voorzoover men er van Anglo- Amerikaansche zijde op uit was. om de belangen der kleine Europeesche Sta ten te behartigen, wordt van Duitsche zijde verklaard dat Eden en Huil te dien opzichte met leege handen zijn teruggekeerd, zoodat het bolsjewistisch gevaar voor de Europeesche Staten grooter geacht moet worden dan ooit. In verband hiermede wordt op de Finsche mededeeling gewezen, dat in Gorki en Tiflis bolsjewistische scholen zijn opgericht voor propagandisten, die na afloop van den oorlog alle Euro peesche landen zullen overstroomen, Van Duitsche. maar ook van Japan- sche zijde wordt verklaard, dat waar toe men te Moskou is gekomen slechts hierin bestaat, dat zoowel door Ame rika als Engeland aan de door Moskou gestelde eischen is tegemoet gekomen. Slechts zóó acht men het verklaarbaar, dat men a] die twaalf dagen niet tot een conflict of een crisis is gekomen. Volgens (Je „New York Times" is van Sovjet-Russische zijde niet slechts een vrije doortocht door de Dardanellen, maar ook een corridor van de Zwarte Zee door Thracië naar Dedeagatsz naar de Egeïsche Zee geëischt. Er wordt aan herinnerd, dat deze corridor over Turksch en Grieksch gebied zou loo- pen en ironisch wordt de vraag gesteld, of dit wellicht één van de problemen is, waarvan in het officieele commu niqué wordt gezegd: „Dat het thans niet de tijd is, om daarover met de kleine staten besprekingen te voeren." BELGISCHE UITGEVERIJ VERBRAND. BRUSSEL. 3 Nov. (DNB). De uit geverij Desclee de Brouwer te Brugge, de belangrijkste boekdrukkerij van Bel gië. is door een grooten brand geheel verwoest. Behalve waardevolle weten schappelijke archieven, waarin de wer ken van verscheidene generaties promi nente binnen- en buitenlandsche ge leerden waren opgenomen, vernielden de vlammen de waardevolle machine rieën, groote voorraden boeken en pa pier. De uitgeverij werkte in hooge Imate samen met de uitgevers van Frankrlik, Nederland en Italië. De brand is, voorzoover kon worden vastgesteld, ontstaan door kortsluiting. 't Vaticaan en de Sovjet-Unie. BERN, 3 Nov. (DNB). - De „Basler Nachrichten" publiceert een van katho lieke zijde ontvangen brief over het Vaticaan en de Sovjet-Unie. Daarin wordt o.a. gezegd: Het Vaticaan schijnt in tegenstelling tot vele katholieken t.a.v. „Sovjet-Unie en -Bolsjewisme" niet zoo gemakkelijk te onderrichten en te bekeeren te zijn. Het zwijgt hardnekkig over berichten in zake de Sovjet-Unie, die schijnbaar een keer ten goede bevestigen. In dit zwijgen mag men echter een teeken zien, dat de pauselijke curie vol wan trouwen staat tegenover dergelijke gun stige berichten. In het Vaticaan is men van de wereldgebeurtenissen altijd goed op de hoogte. De pauselijke curie kent de namen der priesters en bisschoppen, die uit hun werkkring in de Sovjet unie zlin verwijderd, naar een ballings oord gezonden, in de gevangenis gewor pen, uitgehongerd of omgebracht zijn. Aan het Vaticaan is veel bekend, wat zich in de Sovjet-Unie he^ft afgespeeld en dat men daar niet voor waar wil houden. De leiders en schragers van het bols jewisme zijn dezelfde mannen, die 20 'jaar lang het christendom bestreden, do christelijke huisgezinnen en hun rechten vernietigd en op elke passende gelegenheid gewacht hebben om een wereldrevolutie te ontketenen, teneinde de geheele wereld te bolsjewiseeren. Die bolsjewistische leiders hebben hun bolsjewisme niet afgezworen en zijn niet plotseling van zwarte tot witte schapen geworden. Vervolgens wordt in den brief de aandacht erop gevestigd, dat de anti kerkelijke wetten in de Sovjet-Unie niet z-ijn ingetrokken en elk oogenblik weer ln haar volle consequenties kun nen worden toegepast. Pas wanneer de Sovjet-Unie haar strategische lands grenzen, waarover thans in de wereld pers veel geschreven wordt, heeft gega randeerd en bovendien ook haar ge- wenschte Invloedszones heeft afgeba kend, pas dan zal men over de kerke lijke politiek der Sovjets duidelijker kunnen oordeelen. Tot zoolang is het begrijpelijk, zoo besluit de brief dat het Vaticaan volhardt ln zijn gereserveerd heid en in zijn wantrouwen tegenover de Sovjet-Unie en het bolsjewisme. De miinwerkersstaking in de Vereenigde Staten. De Britsche ber.dienst meldt, dat Roo- sevelts bevel aan de mijnwerkers tot hervatting van den arbeid in de Staten met de belangrijkste kolenmijnen gene geerd is. In Pennsylvanië. dat de meeste steenkolen produceert, wijst niets op een hervatting van het werk. In West- V'rginië liggen alle mijnen stil met uit zondering van enkele, welker arbeiders niet bij de vakorganisatie zijn aange sloten. Er zijn ook geen teekenen van werkhervatting in Alabama en Indiana De Amerikaansche minister van bin- nenlandsche zaken en gevolmachtigde voor de petroleumvoorziening, Ickes, en de president van de vereenigde mijn werkers vakvereeniging, Lewis, hebben Woensdag voor de tweede maal een be spreking gevoerd over de steenkolen- crisis in de Ver. Staten naar de Brit sche berichtendienst uit New York méldt. Ondanks het bevel van president Roosevelt het werk te hervatten, staken nog steeds ongeveer 500.000 mijnwer kers. In Pittsburgh zullen volgens eer officieele mededeeling de komende -4 uur negen hoogovens van de United States Steel Corporation aldaar waar schijnlijk niet in werking zijn. Al met al zal door de onderbrekuv van het werk een vierde deel van de ruwiizerproductie van de U S Steelcor- poration verloren gaan. Nog vóór Woensdag middernacht zal de Clairton Cokesfabriek van de Carnegie Illinois Steel Corporation op halve capacite:,. werken. HONGERSNOOD IN ZUID-ITALI6. MILAAN. 3 Nov. (D.N.B.) Uit Calabrië gevluchte Italianen mel den. aldus Regime Fascista, dat ln Zutd- Italië groote hongersnood heersent. De bevolking heeft in de eerste week na de bezetting ln het geheel geen levens middelen gekregen. Pas in de laatste da gen ls 100 gram brood per hoofd der be volking uitgereikt. De Engelsche bezet tingstroepen hebben onmiddellijk na de bezetting in alle steden alle radio- er fototoestellen In beslag genomen. Plun deringen door dronken Engelsche en Amerikaansche soldaten waren aan de orde van den dag. DOODELIJKE AANRIJDING. Dinsdagavond had te Helmond aanrijding met doodelijken afloop plaats. De 63-jarige Willem, verblijf- houdende in het volkslogemcnt D. aan het Hemelsdijkje, kwam op den Krom men Steenweg op zijn fiets in botsing met een uit tegenovergestelde richting naderende vrachtauto van de N.V. Edah, toen hij een langs den weg staande kar wilde passeeron. Hij kreeg een der wielen over het lichaam, als gevolg waarvan hij zulke zware ver- wondigen bekwam. dat hij spoedig daarna overleed. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Het radiopraatje, hedenavond door Max Blokzijl te houden in de serie Brandende Kwesties om 18.45 u. over Hilversum I, is getiteld: „Een mep met de bus op hun kop?" Wijziging Ongevallenwet. Overeenkomstige wijzigingen in de Land- en Tuinbouwongevallenwet. 's-GRAVENHAGE, 3 Nov. Bij be sluit van den secr-gen. van het Dep. van Sociale Zaken is een herziening der Ongevallenwet 1921 tot stand ge komen. De bevoegdheid van het bestuur der Rijksverzekeringsbank tot het vaststel len van controle-voorschriften is thans nadrukkelijk in de Wet vastgelegd. Zij berust tevens bij den werkgever, aan wiens onderneming een erkende ge neeskundige dienst is verbonden t.a.v. getroffenen, die van de onderneming een tijdelijke uitkeering ontvangen. Voorts zijn nieuwe bepalingen ge maakt omtrent de voorschriften, die door of vanwege het bestuur der Rijks verzekeringsbank kunnen worden ge geven in het belang van een genees kundige behandeling of de genezing der getroffenen. De getroffene is thans nog slechts bevoegd bezwaren van geneeskundi gen aard te maken. Deze bevoegdheid geldt alleen, voorzoover de voorschrif ten betrekking hebben op het onder gaan eener operatieve behandeling. Geen geneeskundige bezwaren kunnen voortaan worden ingebracht tegen alle overige voorschriften, die door of van wege het bestuur der Rijksverzeke ringsbank worden gegeven in het be lang eener goede behandeling of ge nezing, dan wel ter vermindering van de door het ongeval veroorzaakte ar beidsongeschiktheid. In ondernemingen, waaraan een er kende geneeskundige dienst is verbon den. is de getroffene gehouden tot na leving van de voorschriften, die de geneeskundige van dezen dienst op het onderwerpelijke gebied geeft. Wie in deze opzichten zonder deugdelijken grond in gebreke blijft, kan zijn schadeloosstel ling daarmede geheel of gedeeltelijk verbeuren. Of een deugdelijke grond aanwezig is, wordt, in elk afzonderlijk geval door het bestuur van de Rijks verzekeringsbank beslist en c.q. in hoo- ger beroep. Ook is het bestuur der Rijksverzeke ringsbank bevoegd de schadeloosstel ling geheel of ten deele te ontzeggen, indien: 1. de getroffene, voor wien geen an dere onmiddellijke geneeskundige hulp beschikbaar is, zich niet onderwerpt aan de behandeling van den genees kundige, wiens hulp direct bij het on geval door of namens den werkgever wordt ingeroepen; 2. de getroffene zich niet zoodra en zoolang de medische adviseur of de controleerend geneeskundige der Rijks verzekeringsbank zulks noodzakelijk acht, onder geneeskundige behandeling stelt of blijft stellen; 3. de getroffene, gedurende den tijd van zijn geheele of gedeeltelijke on geschiktheid tot werken, zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd, onvol doende medewerkt om aanpassing aan zijn letsel te verkrijgen of bij opne ming in een inrichting zich daar on behoorlijk gedraagt; 4. de getroffene zich niet houdt aan de controle-voorschriften, behoudens de bevoegdheid van den rechter om te beoordeelen of de beslissing van het bestuur der Rijksverzekeringsbank in overeenstemming is met den ernst der overtreding; 5. de door het ongeval veroorzaakte ongeschiktheid tot werken in verband staat met een als misdrijf strafbaar gestelde gedraging van den verzekerde of haar oorzaak vindt in een vecht- of kloppartij, waaraan hii uit eigen be weging hèeft deelgenomen. De bestaande .voorschriften inzake de verplichting om bij oproeping te ver schijnen, het zich onderwerpen aan een ondervraging, een geneeskundig on derzoek of een observatie in een in richting zijn uiteraard gehandhaafd Tegelijk met de vorenstaande her ziening van de Ongevallenwet 1921 zijn in de Land- en Tuinbouwongevallen wet overeenkomstige wijzigingen aan gebracht. Een kijkje ln een Goudsche potten bakkerij, De sterkte der gereed gekomen borden wordt beproefd CNF/Schimmelpenningh/Pax m Oorlogspropaganda. (Van onzen politieken redacteur.) CHURCHILL. reeds tijdens den eersten wereldoorlog op het vinketouw. zei van het toenmaals nog jonge strijdmid del. de oorlogspropaganda, dat de Brit ten tijdens den Boerenoorlog het eerst met een haast wetenschappelijk cynisme toepasten: „Grootsch en ongemeen nut tig is de rol, die de leugen in het be staan van die volken speelt, die zich ia den toestand van een democratische vrij heid verheugen". Er is intusschen zoo al een en ander in de wereld gebeurd! De menschen hebben het onderscheid tusschen leugen, propaganda, stilzwijgen, terughoudend heid en waarheid leeren onderkennen. Fabeltjes, die in den eersten wereld oorlog nog grif werden geloofd, zooals het afhakken van kinderhandjes en an dere dergelijke hoogst griezelige, maar opzettelijk verzonnen verhalen, doen het thans niet meer. Dit waren echter de extreme uitingen van oorlogspropaganda. Minder bekend zijn bijvoorbeeld de feiten, die de Brit sche Lagerhuisafgevaardigde Arthur Ponsonby in zijn opzienbarend document „Leugens in Oorlogsdagen" onthuld heeft, feiten, die hij later nog aanvulde in een voordracht te Glasgow. EEN curieus voorbeeld moge hier vol gen: In October 1914 publiceerde de „Kölnische Zeitung" na den val van Antwerpen het volgende berichtje: „Bij het bekend worden van den val van Antwerpen werden overal in Duitsch- land de kerkklokken geluid". Het Parij- sche dagblad „Matin" maakte daarvan: „Zooals de „Kölnische Zeitung" bericht, werden de geestelijken van Antwerpen gedwongen, de kerkklokken te luiden, toen de vesting ingenomen werd". Het Londensche blad „Times" vond deze vervalsching nog niet genoeg; het dikte ze nog een „beetje" aan en maakte er van: „Zooals aan de „Matin" uit Keulen bericht werd, zijn de Belgische priesters, die geweigerd hadden, bij den val van Antwerpen de kerkklokken te luiden, tot dwangarbeid veroordeeld". Een an dere Engelsche krant, de „Manchester Guardian", deed ook nog een cent in het zakje en sauste: „Zooals de „Times" uit Keulen verneemt, zijn de ongelukki ge priesters, die geweigerd hadden bij den val van Antwerpen de kerkklokken te luiden, tot dwangarbeid veroordeeld". Het Parijsche blad „Matin", dat het eerst zijn propagandageweld aan het kerkklokken-geval gebotvierd had. re capituleerde de geschiedenis nog eens en deed er, trots op het grootsche effect, dat zijn „stunt" verkregen had, nog een dik schepje boven op, terwijl het 't na volgend bericht de wereld instuurde: „Volgens informaties van de „Manches ter Guardian" uit Keulen over Londen wordt bevestigd, dat Belgische pries ters door de barbaarsche overweldigers van Antwerpen werden bestraft, omdat zij heldhaftig geweigerd hadden, bij den val van de vesting Antwerpen de kerk klokken te luiden. De straf werd op de navolgende, gruwzame wijze ten uitvoer gelegd: De priesters werden aan de bee- nen met het hoofd naar beneden als le vende klepels in de klokken opge hangen" Aldus geschiedde in de Fransche en Britsche pers naar aanleiding van een onschuldig berichtje in de „Kölnische Zeitung". o IN dezen oorlog hebben de Britten di verse malen geprobeerd soortgelijke „stunts" uit te halen. Verwezen mag hier worden naar de gruwelverhalen over het Duitsche optreden in Polen en in het Westen (valschermtroepen)! De cynische ontboezeming van Churchill, Inleidend weergegeven, doet nog steeds opgeld. Men proeft het uit hun berich ten over de operaties in Italië. De Sov jets hebben wat oorlogspropaganda en berichtvervalsching betreft, de kunst bij de Britten afgekeken. Wat zegt men na melijk over de volgende feiten: Reeds sedert 6 Juli van dit jaar, het begin van het Sovjet-offensief, bericht Reuter uit Moskou dagelijks, dat de Sovjets weer honderd steden veroverd en 10 tot 15 kilometer ruimte op de Duitschers gewonnen hebben. Indien deze berichten wèar zouden zijn, zou dit beteekenen, dat de Sovjets in honderd dagen meer dan 1000 km. hebben afge legd en dat ze daarbij 10.000 steden zouden veroverd hebben. De afstand BerlijnMoskou bedraagt 1600 km. Die van Moskou tot de grens van het voor malige Polen 840 km. Dus zouden de Sovjets, indien Reuter en de Sovjets niet schromelijk overdreven, op het oogen blik reeds op Duitsch grondgebied moe ten marcheeren. Waarvandaar rapen de Sovjets de 10.000 steden bijeen, die ze in tusschen volgens Reuter op de Duit schers veroverd hebben? Waarschijnlijk van Wladiwostok af! Zelfs wanneer men iedere stad slechts het gering aantal van 20.000 bewoners zou geven, zouden 10.000 steden met dit aantal bewoners meer dan het totaal van de geheele be volking van de uitgestrekte Sovjet- Unie, met Siberië en al, uitmaken! De tijden hebben geleerd te onderscheiden tusschen leugen, propaganda, stilzwijgen, terughoudendheid en waarheid. DERTIG BALEN SUIKER GESTOLEN. Politie spoorde zoo spoedig op. Uit het kruidenierspakhuis van de firma Dollekamp aan het Groenewegje te 's-Gravenhage hadden Inbrekers gis ternacht dertig balen suiker gestolen De recherchedienst van de Haagsche politie kreeg bij haar onmiddellijk be gonnen onderzoek ter plaatse al dade lijk den indruk, dat de buit niet ver uit de buurt kon zijn. Daarom werd een rij hofjeswoningen aan de Spinoza- straat, grenzende aan de achterzijde van het bestolen perceel, geheel afgezet en doorzocht. Bij een dezer hofjes werd niemand thuis bevonden, weshalve de recherche zich door forceering van de voordeur toegang verschafte. En met succes: De dertig balen, tezamen 1500 kg inhoudende, werden in de woonka mer van dat huisje netjes opgestapeld aangetroffen. Verwacht mag worden, dat ook de inbrekers thans spoedig ln De rechtbank te Amsterdam heeft den 41-jailgcn natuurgeneeskundige J. J, H. Krug aldaar, die in Januari j.1. een 60-jarlge Joodsche vrouw om het leven bracht, tot 10 jaren gevangenisstraf ver oordeeld. Kraamgelduitkeering. •s-GRAVENHAGE. 1 Nov. De rege ling der Ziektewet inzake uitkeering van l 55.— bij bevalling ls aan een ingrijpen de herziening onderworpen Vastgesteld is een lijst van personen, die voor uit keering van een kraamgeld in aanmer king komen. Voor de berekening van de 156 werkdagen verplichte verzekering, die vereischt worden om voor de uit keering ln aanmerking te komen, tellen voortaan mede de werkdagen, waarop de betrokkene, voordat hij onder de Ziektewet viel, óf onder een bijzondere ziekengeldregeling viel. óf tengevolge van ziekte of ongeval eenigen tijd niet had gewerkt, óf vóór zijn tewerkstelling hier te lande ln het buitenland werk zaam was. Uitzondering op dezen eisch is slechts het feit, dat voor een vrouw, die bij het einde harer verplichte ver zekering zwanger was en sindsdien een vrijwillige verzekering aanging, ook de werkdagen waarop zij vrijwillig verze kerd is geweest, mede tellen. Bepaald Is, dat ook de gehuwde vrouw voor het kraamgeld kwijting kan geven en daar over vrij kan beschikken, Voorts is een herziening tot stand ge komen van de regeling tot toekenning van bevalltngsgeld aan personen met een loon van meer dan f 3000.—, die buiten de Ziektewet zijn gehouden. Ook ln deze regeling zijn de personen vast gesteld. die ln aanmerking komen voor de uitkeering van kraamgeld. Voor hen gelden eveneens de hierboven vermelde bepalingen. Aan belde regelingen Is te rugwerkende kracht verleend tot 1 No-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1