NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Felle gevechten aan weerszijden van Kertsj. Sovjets willen Duitschers in eén tang nemen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordans C 9. Burpau der Schager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lynen) Postrekening 66189. ZATERDAG 6 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 260, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gebecle oplage op aanvrage. Moskou - voor en na. (Van onzen politieleen redacteur.) VAN de beschouwing ..Moscou wenscht de vrije hand", verleden Zaterdag op deze plaats aan de toen nog op gang zijnde besprekingen aldaar gewijd, behoeven we niets af te doen of toe te voegen. Wanneer men het communiqué van Moscou aandachtig leest, is het. alsof men een emmer pro- paganda-zoetstof van kwalijke makelij leegdrinkt. Dat. scheldt op de Duit schers als „Hitiers Hunnen" voor en te na. alsof enkel door .gebruik te ma ken van zulke krachttermen de wereld verbeterd en een einde aan de oorlogs verschrikking gemaakt kan worden. De heeren Eden en Huil weten, dat ze in Moscou geweest zijn! Zij zullen het niet gauw vergeten. Hoe men de zaak ook draait en keert, uit alles blijkt, dat de Sowjets hun roode haan victo rie hebben laten kraaien. Erger nog dan. zich vele neutralen en toeschou wers hebben voorgesteld, hebben de Sowjets. en al het behandelde hun stempel gedrukt. ,Made in Moscow" is het parool! De besprekingen hebben dit magere resultaat, dat thans de geheele we reld, die lezen en oordeelen kan. weet hoezeer de Anglo-Amerikanen dragers van de bolsjewistische agitatie ge worden zijn. Wat men voordien reeds uit officieuse persstemmen uit Enge land en de USA kon opmaken, de eenheid van politiek denken ten aan zien van een prijsgave van Europa aan het bolsjewisme, is thans officieel on verbloemd tot uitdrukking gekomen. Nietszeggende gemeenplaatsen als „prachtig resultaat" en „verkregen eenheid van inzicht", waarmee thans de Anglo-Amerikaansche propaganda betooverend zwaait om de publieke meening gerust te stellen, doen aan het kernpunt der zaak niets af, dat de. eigenlijke Britsche bedoeling, van de Sowjets garanties voor de souvereini- teit van de kleine staten te verkrijgen, niet met succes bekroond is. De be grenzing der territoriale sferen, Edens stokpaardje, is niet verkregen Was dat succes behaard, waarachtig het zou wel van alle daken geschreeuwd worden. Er wordt in het communiqué enkel ge sproken over Oostenrijk alsof wegens Oostenrijk de oorlog begonnen is en alsof van het heil van Oostenrijk het lot van de wereld afhangt. o uttig is het, de groote reeks Brit-. sche en Amerikaansche pers stemmen te herlezen, die ten beste gegeven werden, nog voordat de con ferentie begonnen was. Toen heette het, dat de souvereiniteit en de grenzen der kleine staten zouden vastgelegd worden, toen werden voorstellen te berde gebracht', alsof de Sowjet-Unie een uilgang naar de Middellandsche Zee (Egeïsche Zee) %ou krijgen en dat haar grenzen niet die van 1941, doch die van 1914 zouden worden. Ongetwijfeld zijn over al deze pun ten besprekingen gevoerd. Het lange, maar nietszeggende communiqué rept van dit alles niets. Alle punten zijn in slijmige. vage bewoordingen vervat, die we kennen uit de archiefstukken van den Volkenbond of om dichter bij huis te blijven uit de „Handelingen van den Gemeenteraad". Tot drie groepen, van problemen laten zich de uit het communiqué te putten punten rangschikken. In de eerste plaats betreffen zij besluiten tot voortzetting van de militaire operaties ter verhaasting van de oorlogsbeslis sing. In de tweede plaats maatregelen tegen de zoogenaamde oorlogsmisdadi gers. In de derde plaats besluiten, die het schema voor de naoorlogsche orde ning moeten uitmaken. Uiteraard kunnen mededeelingen over de militaire operaties niet gegeven worden. Hier zullen ook uitsluitend wapAqfeiten spreken en geen besluiten zus of zoo. Het. kan zijn, dat de Anglo- Amerikanen toezeggingen gedaan heb ben tot het openen van het reeds lang beloofde, tweede front in West-Europa. Als het zoover is, zal, moeten blijken, of zij voldoende kracht ter been kun nen brengen om de „Duitsche Atlan- tikwall" oorlogbeslissend te doorbre ken. De Sowjets van hun kant zullen ongetwijfeld te kennen gegeven heb ben, dal zij hun aanvallen op het. Oost front zullen aanhouden, zoo niet uit breiden. Wat Italië betreft zullen ook daar de operaties voortgang vinden. Het tem po van de huidige bewegingen volhou dend. zullen de Geallieerden met een stijging van moeilijkheden aan ravi tailleering te kampen hebben. In hoe verre straks de Povlakte het groote slagveld worden kan. dient men af te wachten. Voorloopig, vóór den winter, zal de beslissing naar menschelijke be rekening wel niet vallen. De strijd zal in de tusschenliggende periode tot de bestaande fronten beperkt blijven. Dat alles kon men echter ook weten zonder de conferentie van Moscou. o P* R is één probleem, dat In het *-* licht van de conferentie van Moscou alle aandacht vraagt. Dat is de wedloop van de thans zoo als een een heid voorgestelde „bondgenooten" op het leven en goed van de van alle zijden hevig besprongen Europeesche vesting en- haar bewoners. De Anglo- Amerikanen zullen zoonis de berichten van de laatste dagen duidelijke taal spreken, hun bombardementen op Europa met nog méér kracht dan te voren voortzetten, om te probeeren door hun verhoogde bijdrage tot Euro pa's vernietiging de capitulatieweeg schaal naar hun zijde te doen over hellen. Zij vorwachten. dat de Duit schers en Russen intusschen in het Oosten uitgeput raken in hun onder linge strijd. De frontverkorting, die de Duitsche legerleiding daar bewust heeft toege past, heeft geen ander doel dan door deze berekening een streep te halen. In het vacüxim van ruines en kapotte wegen. dat. tttsschen de huidige en verste oude Duitsche frontlijn ligt, kunnen zelfs de Sowjets. die toch niet veel gewend zijn, weinig kracht ont wikkelen, afgezien nog van de stijgende ravitailleeringsmoej'Mjkheden, waar voor voordien de Duitsche troepen ge plaatst waren. De Sowjets zullen zich van hun kant evenmin onbetuigd laten. Zij zullen trachten door massale aanvallen wat Is een mensc.henlevea in de Sow- Mislukie Sovjei-doorbraakpogingen in Dnjeprbochi. Zware strijd bij de Volturno. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Nov. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan weerszijden van Kertsj du ren de felle gevechten om de vijan delijke landingshoofden voort. De marine bracht daar tot zinken een vijandelijke kanonneerboot alsmede twee landingsvaartuigen en bescha digde een motortorpedoboot en ver scheidene landingsvaartuigen ernstig. Bij vergeefsche vijandelijke aanvallen op de noordelijke toegangen van het schiereiland de Krim werden gisteren weer eenige Sovjetpantserwagens stuk geschoten. Bij een succesvollen tegen aanval heeft zich een Roemeensche pantsercompagnie dóór bijzondere dap perheid sterk onderscheiden. Aan den benedenloop van den Dnjepr ondernamen de Sovjets vergeefsche aanvallen op onze bruggehoofden. Vrij zwakke strijdkrachten, die de rivier overstaken, werden vernietigd. In de groote bocht van den Dnjepr mislukten ten Zuiden en Zuidwesten van Dnjepropetrowsk sterke vijandelijke doorbraakaan- vallen dank zy het taaie verzet van onze troepen. Eigen tegenaanvallen drongien den tijdelijk doorgebroken vijand weer terug. Daarbij werden ln een sector van 40 aanvallende Sovjet-p&ntserwagens stukgeschoten. BU en ten Noorden van Kief zet ten de Sovjets hun door tanks on dersteunde aanvallen voort en maakten eenige penetraties. De behandeling van Duitsche krijgsgevangenen. BERLIJN, 5 Nov. (DNB)- De onder officier Albert Siekmann uit Rheine in Westfalen heeft, zoo verneemt het DNB, over de methoden, waarmede men in Britsche gevangenkampen getracht heeft van de weerlóoze Duitsche ge vangenen inlichtingen te krijgen, het volgende meegedeeld: Vóór het verhoor kreeg de Duitsche soldaat een beslist goede verzorging en andere faciliteiten, zooals wandelingen door de stad, diners ln de restaurants, cafébezoek en bezoeken van concerten. Op denzelfden avond volgden verhoo- ren en kruisverhooren. Hierbij werd den soldaat, terwijl hem een vervalscht document van de Geneefsche overeen komst werd voorgelegd, verzocht In lichtingen te verstrekken over troepen onderdeel, reserve-troepenonderdeel, wapens, bediening der wapens, over constructies, wapens en munitiefabrie ken, omdat dit zoogenaamd volgens de Internationale bepalingen zijn plicht is. Buitgemaakte wapens en toestellen werden getoond, waarvan hij dan de werking moest uitleggen. Wanneer de soldaat geen inlichtingen verstrekte, werden dit is mij zelf overkomen zijn oogleden met een brandende siga ret geschroeid. Het verhoor vond plaats met ontbloot bovenlijf. Ook mijn borst werd verbrapd. Mijn cel werd tot knie hoogte onder water gezet. Twee nach ten kon ik niet gaan liggen om te sla pen. Ik kreeg slechts water en brood. Daar ik nog steeds niet bereid was in lichtingen te verstrekken, werd ik door de Poolsche manschappen mishandeld, waarbij mij de gouden vullingen uit mijn rechteronderkaak werden gesla gen. Behalve gewone verhooren werd ik urenlang aan kruisverhooren onder worpen, b.v. van 's ochtends 5 uur tot 's middags 4 uur en van 15 tot 23 uur zonder eten of drinken. Ik werd ver hoord door vier officieren tegelijk, die afwisselend vragen stelden. jet-Unie waard? eveneens de Duit sche weerstand te breken om de capitu latie naar hun kant te bewerkstelligen. o T N die wedloop beschikken de bolsje- A wisten over de besrte trogpen. Daarbij denken we niet zoozeer aan hun ge ducht militair machtsapparaat, dat wel niemand onderschatten zal, dóch veel eer aan de stille bondgenooten, die zij in stijgende mate met behulp van hun politieke agitatie winnen. Daarmee maken zij in USA en thans weer spe ciaal in Engeland van de sociale span ningen misbruik. In beide landen .hit sen ze met stijgend succes de arbeiders hun natuurlijke bondgenooten naar het groote doel der wereldrevolutie, op tegen hun onnatuurlijke bondgenooten. de regeeringen van die landen, tegen de zelfgenoegzame creaturen als Eden en Churchill, die zij misbruiken voor liet kleine doel, voor de overwinning, die zij ln de huidige worsteling ver wachten. Alle stakingen en binnenldndsche beroeringen 'aldaar zijn zonder twijfel het resultaat van hun ondergrondsch gewroet, dat ln de lijn van hun politie ke agitatie past. Het is een groote vraag, of de bolsje wisten in werkelijkheid' wel zoo hevig op het welslagen van het tweede front gebrand zijn. In het duivelsche cynis me. dat hun heele politieke agitatie eigen is. hopen zij veeleer, dat de Anglo-Amerikanen bij hun stormloop tegen de Atlantikwal dermate ferme klappen krijgen, dat hun soldaten het langer vertikken en dat van de daaruit ontstane verwarrring de reeds door stakingen en onlusten opgehitste arbei dersmassa's eindelijk het oogenblik rijp achten de huidige regeerders weg te vagen, zooals in 1918 in Rusland ge schiedde. Wat zij in Duitschland. hun vijand, niet bereiken, zouden zij dan bij hun „bondgenooten" klaar spelen. Het komende voorjaar zal moeten blijken, wiens berekeningen kloppen, v/ie over de meeste reserves beschikt aan geestkracht en materiaal. Dit feit staat vast: de Duitsche weermacht zal weten toe te slaan. In de handen van de Duitsche soldaten en hun bondge nooten óók de vrijwilligers uit ons land ligt in deze bewogen dagen voor een verre toekomst het lot van Europa. Zware gevechten zijn daar aan den gang. Ook in het onoverzichte lijke terrein ten zuidwesten van Welikije Loeki duurden de hevige gevechten voort, waarbij 32 Sovjet pantserwagens vernietigd werden. Aanvalspogingen van vijandelijke vliegers op een Duitsch ravitaillee- rlngsconvooi aan het front van de IJszee werden door formaties jacht vliegtuigen en jachtkruiscrs verijdeld. In luchtgevechten en door luchtdoelge schut van het leger werden 16 Sovjet vliegtuigen neergeschoten, zonder dat eigen verliezen werden geleden. De strijd In Italië. Aan het Zuld-Italiaansche front zijn hevige gevechten begonnen met verscheidene vijandelijke divisies, die aan weerskanten van den Vol turno tot den aanval zijn overge gaan. In den Oostelijken sector leed d vijand bij nieuwe vergeefsche aanval len gevoelige verliezen. Ten Zuiden van Istonio zijn de gevechten nog aan den gang. Op de voorafgaande dagen werden in dezen sector meer dan 80 vijandelijke pantserwagens stukgescho ten. Onze kustverdediging verhinderde vijandelijke landingspogingen in het gebied van Istonio en Pescara en bracht daarbij een vijandelijke motor torpedoboot tot zinken. Yrij zwakke formaties Britsche bom menwerpers vlogen in den afgeloopen nacht het Deensche kustgebied alsmede West-Dultschland binnen en veroor zaakten door net uitwerpen van bom men eenige schade aan gebouwen. Ne gen bombardementsvliegtuigen werden neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 4 op 5 Nov. doelen in het stadsgebied van Londen aan". Vrouwen helpen bij den productieslag CNF/r. Buiten/Pa* m Spoorkaartjes als sigaretten papier. LISSABON, 4 Nov. (C. D.) Het Amerikaansche tijdschrift „Colliers Magazin" publiceert een artikel van zijn Moskouschen cor respondent, waarin melding wordt gemaakt van de schrikwekkende levensomstandigheden, waaraan zich aldaar ook de Britsche en Amerikaansche correspondenten moeten onderwerpen. De levens middelen te Moskou zijn zeer schaarsch en de zwarte markt viert er hoogtij. Voor een halve li ter melk betaalt men zeven dol lar, een pond rundvleesch kost 100 dollar, een pond boter 80. Textiel- gocderen zijn al in geen maanden meer te koop. Voor een paar schoe nen. zoo men ze nog kan krijgen, moet 900 dollar worden neergeteld! De biljetten van den ondergrond- schen trein worden thans algemeen als sigarettenpapier gebruikt. Na de conferentie te Moskou. GENèVE, 5 .November. (D.N.B.) Ten aanzien van de Moskousche con ferentie schrijft de New Statesman and Nation o.m.: Er wordt gezegd dat de besprekin gen met Molotow goed verloopen zijn. Dat beteekent practisch, dat Molotow het zijne heeft gezegd over het tweede front en dat Huil een van zijn gebrui kelijke redevoeringen heeft uitgespro ken, die eindigen met theoretische uit eenzettingen ovv den vrijhandel. Het komt allemaal hierop neer, zoo gaat het blad verder, dat Engelschen Amerikanen den Bolsjewisten hun aan spraken op de Baltische landen en Fin- sche steunpunten niet hebben bestreden en dat men voorts er over tot overeen stemming is gekomen niet te twisten over zoo netelige problemen als Poólsche grenzen en de toekomst van Midden- en Zuidoost-Europa. De Brit sche en Amerikaansche diplomatie heb ben opgehouden, zoo constateert het blad, een afwijzende houding aan te ne men tegenover de Sovjet-Unie of haar te onderschatten. In ernst kan niet meer getwist worden over den toekomstigen invloed van de Sovjet-Unie ln Oost en Midden-Europa. Grof uitgedrukt zien de zaken in machtspolitiek opzicht er aldus uit. Het is begrijpelijk, zoo ver klaart het blad, dat hierbij alle pro blemen dir rechten der kleine volke ren terzijde zijn geschoven. De stem der S.S. Luistert op Zondag 7 November van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. De voorman der Germaansche SS in Nederland spreekt over het onder werp: „Nu eerst recht" (tweede ge deelte). Kriwoirog sleujelstelling van de eerste orde. BERLIJN, 5 Nov. De A.N.P.-Cor- respondent meldt: Terwijl het in het noorden van het Oostelijk front regent, echter niet zoo, dat de operaties hiervan ernstige hin der ondervinden, heerscht ten zuiden van Gomel tot den uitersten zuidelijken vleugel van het front nog steeds droog zonnig weer en de krijgsverrichtingen hebben dan ook door de weersgesteld heid niets aan hevigheid verloren. Behalve in den sector ten noorden van Kief, waar de strijd opnieuw in al le felheid is opgelaaid, blijven de ge vechten aan den zuidelijken vleugel van het front de aandacht vragen. De gevechten op dit strijdtoöneel van enorme afmetingen vormen een geheel en de strijd in de bocht van den Dnjepr is niet los te denken van die ten zui den van den benedenloop van den Dnjepr. De opzet der sovjet-russlsche le gerleiding is ..duidelijk: met de aan weerszijden van den Dnjepr ope- rcerende strijdkrachten de Duit schers in een tang nemen en ver nietigen. Dit plan heeft zij evenwel tot dusver niet kunnen verwezen lijken, daar de eene arm van den tang in den bocht van den Dnjepr door den Iiardnekkigen Duitschen tegenstand bij Kriwojrog niet verder Is gekomen. Hoewel hier nog steeds verbitterd gevoch ten wordt, schijnt de sovjet-russi- sche opmarsch naar het zuiden voorloopig tot staan te zijn ge bracht en er is tot op zekere hoog te een consolidatie ingetreden, doordat de krachten in evenwicht schijnen te zijn. Daarentegen wordt ten zuiden van den Dnjepr een bewegingsoorlog ge voerd. Deze vorm van oorlogvoering is de eenlg mogelijke inde uitgestrekte Nooïsche steppe, die geenerlei natuur lijke verdedigingsmogelijkheden biedt. Juist om deze reden verklaart men van Duitsche zijde aan het bezit van dit gebied geen waarde te hechten. De door het steppengebied oprukkende bolsjewisten hebben blijkbaar reeds pogingen gedaan om den benedenlosp van den Dnjepr ovef- te steken, doch deze zijn verijdeld. Zij stuitten op drie Duitsche afweerfronten, namelijk ten zuiden van Nikopol, ten oosten van Cherson en aan de noordelijke toegan gen van de Krim. Dat de bolsjewisten in de bocht van den Dnjepr niet ver der naar het zuiden zijn opgerukt, heeft uiteraard het gevaar, dat de Duitschers in den rug aangevallen kunnen worden en omsingeld kunnen worden, aanzien lijk verminderd Kriwoirog is in dit licht bezien, een sleutelstelling van de eerste orde en het behoeft dan oolc geen verwondering te wekken, dat men er van Duitsche zijde alles op zet, deze belangrijke stad te behouden. De situatie op de Krim. De situatie der Duitsche troepen op de Krim blijft gespannen. De op het schiereiland Kertsj geiande sovjet-rus-! sische strijdkrachten worden hier als vrij sterk gekenmerkt, doch aan den anderen kant is ook de Duitsch-Roe- meensche bezetting van de Krim zeer sterk. Sovjet-russische aanvallen op het schiereiland zijn hoofdzakelijk te verwachten bij Kertscli en bij Pere- kop. De landengte van Perekop is voor de verdediging uiterst gunstig. Lan dingen op andere punten van de Krim verwacht men van Duitsche zijde n welijks, daar men de sovjet-russische zwarte zeevloot nauwelijks sterk ge noeg acht voor het ondersteunen der landingsoperaties. De verliezen der bolsjewisten. BERLIJN, 5 Nov. (D.N.B.) De ver liezen der bolsjewisten sedert het be gin van he offensief op 5 Juli worden, naar het DNB verneemt, van Duitsche zijde als volgt geschat: Reeds vier weken geleden bedroe gen de verliezen der bolsjewisten sedert 5 Juli meer dan 2 millioen man, waarvan ongeveer dc helft, dus ©en millioen soldaten, op het slagveld gesneuveld was. De sedert dien voortdurende zware worsteling heeft de bloedige verliezen der bolsjewis ten in de laatste vier weken tot on geveer drie millioen man doen stij gen. In dit totaalcijfer zijn alleen al bjjna l'/t millioen gesneuvelde en rond 130.000 gevangen genomen Sov jet-soldaten inbegrepen. Alleen sedert 5 Juli schoten de Duit sche troepen, zooals aangetoond kan worden, 16.244 bolsjewistische tanks stuk. Daarbij komen nog veel meer dan 2000 tanks, die door de Duitsche lucht macht vernietigd werden. De werke lijke verliezen aan tanks der bolsje wisten zijn echter nog veel grooter, daar in het genoemde aantal alleen die tanks zijn inbegrepen, waarvan het stukschieten op ondubbelzinnige wijze is waargenomen. Tallooze tanks verlo ren de bolsjewisten daarenboven bij hun pogingen om rivieren over te trek ken en in moerassen. Andere werden in de gebieden, waar zij gereed gehou den werden en tijdens den opmars:h uiteengeslagen. Duizenden tanks kon den door de bolsjewisten, hoewel ge troffen, nog geborgen worden, doch deze zijn niet meer geschikt voor den strijd. Aan stukken geschut verloren de bolsjewisten in de afgeloopen vier maanden 9529 stukken, waarvan 218 stukken salvogeschut, alsmede 14.499 mitrailleurs. Voorts verloren zij in deze periode 10.255 vliegtuigen, waarvan er 534 alleen door eenheden van het leger werden neergeschoten. Nieuws in 't kort. De steenkoolmijnwerkersstaklng in de Ver. Staten Is nog steeds niet geëindigd. 79.000 arbeiders staken, naar de Londen- sche zender meldt, alleen nog in Penn- sylvanie. Woensdagmiddag ls de boerderij van de weduwe- Bruin te Avereest geheel af gebrand. Een groote hoeveelheid hooi ging mede verloren. Vrijdagochtend ls op het Frederlk Hendrikplantsoen te Amsterdam een Jon gen van een rijdenden motorwagen van lijn 3 gesprongen, onder den wagen ge raakt en gedood. In zijn openingsrede op de Groot- Aziatische conferentie heeft de Japan- sche minister-president, Tojo o.a. ver klaard, dat Japon thans uitgebreide ope raties onderneemt van strategisch voor- deelige stellin'gen. De Duitsche hockeyspeler van het nationale elftal, Hans Luthje van de Berllner SV '92, is aan het oostfront gesneuveld. Luthje vertegenwoordigde ook de BerJijnsche kleuren ln talrijke stedenwedstrijden. Rijksmaarschalk Herman* Goerlng Inspecteert de luchtafweer In het Zuiden en Het Westen van het Rijk. Na de landing op een Fllegerhoist Informeert de Rijksmaarschalk naar de tot dusver opgedane ervaringen van een Jongen soldaat PK Ettel Lange/H H/St/P m Werkbijeenkomst van Hitler- Jugend en Nat. Jeugdstorm. 's-GRAVENHAGE, 5 Nov. - Dezer dagen is te Den Haag de eerste groote bijeenkomst gehouden van het corps leiders der Hitlerjugend en van dén Nat. Jeugdstorm, om alle bestaande problemen van den gemeenschappelij- ken arbeid te bespreken en dichter tot elkaar te komen. Opperstamheer Reinders sprak over de Nederlandsche cultuur. Hierop volg de een lezing van den Befehlsstellen- archta.ct Voss die de Nederlandsche kameraden vertelde van de schoonheid en het gehalte der Duitsche bouwkunst. De Stabsleiter van de Befehlsstelle Niederlande, Oberbannführer Voss, bracht in het verdere verloop van de bijeenkomst de groeten over van den te velde staanden chef der Befehlsstelle, Gebietsführer Blomquist en gaf een overzicht van de arbeidsterreinen, die een bewijs zijn van de huidige kame raadschappelijke samenwerking. In aansluiting op zijn uiteenzettingen gaf hoofdstormei v. Geelkerken uiting aan de hoop, dat deze bijeenkomst het begin zou mogen zijn van een nog inni ger samenwerking op. kameraadschap- pekken grondslag. De taak van een van zijn verantwoordelijkheid bewusten jeugdleider omschreef hij als volgt: „Als jeugdleiders hebben wij tot taak: 1. Ons persoonlijk volledig en geheel aan ons werk te wijden. 2. Een voorbeeld te zijn. 3. Het vertrouwen van de ouders te winnen. Het volk, zoo vervolgde hij. ver trouwt ons onze jeugd toe, zooals het Duitsche volk zijn jeugd toevertrouwt aan de Hitler-jugend. Is de jeugd be veiligd, dan kan het volk gerust syjn. Experimenteeren zullen wij niet". De rede eindigde in een uiting van trouw aan den Führer van alle Germa nen, Adolf Hitier. Ter gelegenheid van deze bijeen komst is een telegram gezonden aan den Reichsjugendführer. BRUTALE ROOFOVERVAL. Te Wageningen is Woensdagnacht in gebroken bij da gebr. Memders, twee alleenwonende landbouwers van resp. en 75 jaar oud. Zij werden des morgens door de buren aangetroffen, vastgebonden op stoelen. Het onder zoek wees uit, dat de inbrekers pl.m. 10.000 aan effecten, bankpapier specie hadden ontvreemd, benevens ruim 100 pond spek, eenige ponden boter en enkele gouden sieraden. TÜRKIJE ONDER DRUK. HET WIL ZIJN NEUTRA LITEIT HANDHAVEN. BERLIJN. 5 Nov. (DNB). De diplo matieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft: De reis van den Turkschen minister van Buiten- landsche Zaken naar Cairo, waar, vol gens de laatste communiqués, niet al leen een ontmoeting met den Britschen minister van Buitenlandsche Zaken, Eden, maar ook met den Amerikaan- schen staatssecretaris Huil op het pro gram staat, wordt door de Anglo- Amerikaansche openbare meening be schouwd als inleiding tot belangrijke, met de conferentie van Moskou in ver band staande beslissingen. Typisch voor het Engelsche standpunt noemt men in Berlijn o.m. de verklaring van „De Daily Express", dat het doorvaartrecht door de Dardanellen voor Geallieerde schepen en het gebruik van Turksche vliegvelden het algeheele verloop van den oorlog zou kunnen wijzigen en met maanden bekorten. Evenals Portugal, zoo verklaart het blad, de vliegvelden op de Azoren en de havens aldaar voor gebruik heeft afgestaan, kan Turkije ons faciliteiten verleenen, welke inten sieve aanvallen op nieuwe en vitale deelen van het door de Duitschers be- heerschte Europa zouden mogelijk ma ken. Daarmede wordt de mogelijkheid aangeduid van een druk op Turkije, die bovendien volgens andere inlichtin gen moet worden versterkt door het dreigement, dat zoo noodig de wapen en munitieleveranties aan Turkije zul len worden stopgezet. Hoe Turkije zal reageeren op der gelijke Insinuaties laat men in poli tieke kringen te Berlijn daar. Men herinnert er echter aan dat de Turk sche pers slechts van een informa tieve reis spreekt en president Ineu- noe verklaard heeft, dat het funda ment der Turksche politiek de neu traliteit is en Turkije geen offers te groot zal achten om de voortzetting van dc-ze politiek te waarborgen. MARECHAUSSEE PLEEGDE DIEF STALLEN TIJDENS HUISZOEKING. De Bossche rechtbank deed gister uitspraak in de zaak tegen den wacht meester der marechaussée H. G.. die zich te Bergeyk, waar hij was gesta- tionneerd. tot tweemaal toe aan dief stal had schuldig gemaakt. Deze feiten waren des te eregerlij- ker, wijl de man de diefstallen pleegde in een woning, waar hij beweerde een huiszoeking te moeten doen. Op deza wijze zag hij tweemaal kort achter el kaar kané zich gedragen ana geld toe te eigenen, die hij eenvoudig uit een kast stal. De officier van Justitie had tegen den verdachte acht maanden gevangenis straf geëscht. De rechtbank heeft hem thans tot deze straf veroordeeld met ontzegging van de bevoegdheid bij de politie te dienen voor den tijd van drie jaar. HET GEZELLIGE FUIFJE. De asfalteur N. P. uit Waalre was op een avond" in Augustus aan het fuiven geslagen met een sigarenfabrikant uit deze plaats. Na een overdadig cafébe zoek trok het tweetal naar het kantoor van den fabrikant, waar nog een borrel zou worden gedronken. De sigaren fabrikant viel echter in slaap van welke omstandigheid de asfalteuz ge bruik maakte om de portefeuille van zijn gastheer, waarin ten bedrag van ruim f 4000, te stelen. Hiermede trol: hij naar Eindhoven en joeg vrijwel het geheele bedrag in één nacht erdoor. De man, die zeer veel spijt had van zijn daad en de schade had vergoed, stond op 21 Oct. terecht voor de Bos sche rechtbank, waar de Officier van Justitie 8 maanden gevangensstraf tegen hem eisc-hte. De rechtbank deed gister uitspraak en veroordeelde den verdachte tot'6 maanden, echter met toepassing van de gratieclausule. De Turksche minister van buiten landsche zaken, Menemendzpogloe heeft, naar de Britsche berichtendienst uit Cairo meldt, een bezoek gebracht aan koning Faroek. In zijn woonhuis te Amstelveen Is Vrijdagochtend op G2-Jongen leeftijd, na een langdurige ziekte, die de laatste we ken -een ernstig karakter had aangeno men, overleden de kunstschilder Lode- wljk Schelfout. De comissarls der provincie Zuid- Holland heeft bepaald, dat over 1943 ten behoeve van deze provincie op de hoofd som der personeele belasting 41 opcenten worden geheven. Nebenstelie S.S.-Ersatz kommando. Gistermiddag werd te Alkmaar in het winkelpand Langestraat 56 een Nebenstelie van het SS-Ersatzkom- mando-Niederlande geopend, welke Ne benstelie staat onder leiding van SS- Schütze v. d. Molen. Deze instelling beoogt in de eerste plaats de zgn. „Betreuung" van vrou wen en gezinsleden van hen, die aan het front als vrijwilliger strijden, het geen beteekent, dat men van hieruit alles zal doen om hun moeilijkheden, van welken aard die ook zijn, te ver helpen. Tevens is de inrichting ge bouwd op oropagandistischen grondslag. Van hieruit wekt men iedere jonge man op, deel te remen aan den strijd voor een nieuw Europa en wel voor den dienst bij de Waffen-SS, het SS- Wachbataljon, de SS-Panzergrenadiere en den Landstorm, Ook voor de Kriegs- marine kan men zich bij deze Neben stelie aanmelden en de SS-Scl^ütze v. d. Molen deelde ons dan ook mede, dat men vanuit zijn Dienststelle van plan is „den boer op te gaan", d. w. z. ook de kleine steden en de dorpen in onze provincie behooren tot het rayon, dat vanuit Alkmaar verzorgd zal worden In ruimen mate is propagandamateriaal aanwezig, zooals brochures, foto's en prentbriefkaarten, 't Geheel is grootsc'n opgezet en men kan voor de étalage's reeds een duidelijken indruk krijgen van alles, wat op propagandistisch ge bied ten dezen aanzien verkrijgbaar is. Daar de. Nebenstelie in het centrum van de stad Alkmaar gelegen ls, zal het haar zftker niet aan de noodlge be langstelling ontbreken. Nog steeds Is men druk bezig met de restauratie van de Groote- of St. L.vu- renskerk te Alkmaar. De werkzaamhe den aan den Zuidermuur van de ka pellen. C.N.F./Kuiper Pax m Verduisteren van 17.15-7.30. 7 November. Zon op 7.43, o. 17.01; Maan o. 1.26, op 15.36 8 November. Zon op 7.47, o. 16.59: Maan O. 2.44, op 16-00 9 November. Zon op 7.49. o. 16.58; Maan o. 4.0®. op l«.?6 „Denkt U aan de speelgoed- inzameling van den Jeugdstorm".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1