NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Dr. Seyss Inquart en Mussert spreken te Utrecht. 9 November in geheel Nederland herdacht De luchtaanval op Vaticaanstad Kief door de Duitsche troepen ontruimd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie; Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. MAANDAG 8 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 261, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheele oplage op aanvrage. „Dag der solidariteit". „Het lot van Europa wordt aan het Oostfront beslist". Duitsche eenheid nimmer meer te breken. In de hoofdstad der Nat. Soc. Beweging der Nederlanden is de belangrijkste bij eenkomst gehouden van de dertien ge combineerde vergaderingen van NSDAP cn NSB, welke Zondag ui alle hoofdsteden van de provincies, benevens in Amster dam en Rotterdam zijn gehouden in het kader van den „Dag der solidariteit". Op dezen dag der solidariteit zijn Duitsche en Nederlandsche nat. socialisten samen gekomen om met den negenden Novem ber 1923 te München als mijlpaal op den weg naar de herrijzenis van Europa voor oogen de gemeenschappeltik gebrachte offers in de jaren van strijd te herden ken. die op 11 November 1918 met het be drog der 14 pnten van Wilson is ingezet en die leiden zal tot de solidariteit der Germaanschc volken. Te Utrecht Is de samenkomst van Duit sche en Nederlandsche nat. socialisten ge worden een grootsche manifestatie van lotsverbondenheid en zoowel de Rijks commissaris, rijksminister dr. Seyss In quart, als de Leider v. h. Nederlandsche volk. Mussert, hebben hiervan In rede voeringen getuigenis afgelegd. De groote zaal van „Tivoli" bevatte rond tweedui zend nat. socialisten en zij hebben door lulde toejuichingen en Instemming het gesproken woord op hun beurt hartelijk onderstreept. Op de eerste rijen hadden om. de ln het vaderland vertoevende Ned. oorlogs gewonden een plaats Ingenomen, terwijl voorts zoowel van de NSDAP als van de NSB de hoogste functionarissen waren ge zeten. Onder hen bevonden zich o.m. de Duitsche gezant Otto Bene. alsmede de SS Obergruppenführer Rauter en mr. Zon dervan. commandant der W.A en de hper Engelbrecht, commissaris van de provin cie Utrecht. Onder een waarlijk dreunend ..Heil" en „Houzee" geroep betraden de Rijkscom missaris en Mussert de zaal om onmiddel lijk daarop de voor hen bestemde plaat sen in te nemen. De seer.-generaal Huy- gen heette de hooge gasten welkom en getuigde er voorts van, dat deze gemeen schappelijke bijeenkomst in het teeken der lotsverbondenheid stond. Onder doodsche stilte herdachten de aanwezigen vervolgens staande de dooden waartoe de vaandels zich neigden en zwak tromgeroffel op Indrukwekkende wijze deze plechtigheid begeleidde. Mussert's rede. Het eerst sprak" Mussert, die bij het betreden van het podium met een donde rend „hou-zee" werd begroet. De Leider hield een groote rede. waarin hij met name twee data. nl. 11 November 1918 en 9 November 1923 naar voren bracht. Spr. was van oordeel, dat ook voor de Nederlanders deze dagen van groote be- teekenls zijn. de eerste als de dag van den wapenstilstand en de tweede als de dag, waarop ln München 16 natlonaal-so- clallsten hun leven gaven voor de toe komst van Europa. Is 11 November 1918 voor Europa een waarschuwing en een leer, aldus spr., 9 November 1923 heeft een historische be- teekenis. omdat de bloedoffers ln Mün chen uiteindelijk ook voor ons zijn ge bracht. Mussert zelde verder, dat men de keus heeft overstroomd" te worden of een dijk op te werpen. Met onwrikbaar geloof en een vast vertrouwen ln den dijkgraaf Hitier weten de nat. socialisten, dat thans over het lot van Europa wordt beslist. Aan de hand van vier zijner uitspraken uit vroeger jaren toonde Mussert aan. dat het voor de Ned. nat socialisten altijd duidelijk Is geweest lotsverbonden met het Duitsche volk te moeten zijn, wil niet het bolsjewistische monster ons over vallen. Nadat de Leider onder lulde toejuichin gen van de volksvergadering den Rijks commissaris zijn erkentelijkheid had be tuigd voor hetgeen hij voor ons volk heeft gedaan, besloot spr. zijn rede met den wensch, dat de Rijkscomm. aan den Führer den vasten wil van alle Ned, nat. socialisten zou willen overbrengen om hem in zijn zwaren strijd te blijven steu nen (donderend applaus). De Rijkscommissaris spreekt. De Rijkscommissaris werd met een lang durig „Heil" begroet. Ook spr. bracht de twee data 11 Nov. 1918 en 9 Nov. 1923 ln herinnering en zeide naar aanleiding hiervan dat hoe meer offers een volk brengt, des te sterker dat volk wordt. Uitvoerig ging spr. m op de levenshou dingen van de Sovjets eenerzijds en de Engelschen en Amerikanen anderzijds. Na gewezen te hebben op de geesteshouding van den Russisehen mensch, verklaarde spr. de mentaliteit van den Amerikaan en Engelschman om ten slotte te conclu- deeren dat geen nat. socialist daarmede ooit tot een compromis ln levenshouding zou kunnen komen. De Rijkscommissaris vroeg den Necftrlander, wat hij dan wilde als hij zoowel het bolsjewisme als het nat. socialisme verwierp. Na zich met de ltaliaansche kwestie te hebben beziggehouden, bracht spr de uitspraak van den Führer in herinnering, waarin deze zegt. dat hij na den oorlog een nog fanatieker nat. socialist zal zijn als toen hij den oorlog Inging. De Rijkscommissaris herhaalde vervol gens zijn veronderstelling dat het lot van Europa aan het Oostfront wordt beslist. Van de Nederlanders zeide spr., dat zij in de toekomst in vrijheid naar eigen aard kunnen leven, mits zij daartoe de verplichting op zich nemen deel te willen hebben aan den gemeenschapp. Europ strijd. Spr. behandelde hierna de kwestie waarom Duitschland de Nederlanden heeft moeten bezetten, wilde het niet zelf een dolk op zich gericht weten. Het was een historische opgave, aldus spr. Zich bezig houden met de propaganda- leus van de Moskousche conferentie, waarin sprake ls, dat Oostenrijk weer on afhankelijk zou kunnen worden, zeide de Rijkscommissaris dat de Duitsche eenheid nimmer te breken is. WIJ, na», socialisten, willen het goede aldus spr. en een leder zal na den oorlog een sociaal gerechtvaar digd leven worden gegarandeerd. een opgave, waarvoor de Führer borg staat. De Rijkscommissaris besloot zijn rede mei het geven van de verzekering, dat. indien Duitschland dezen oorlog zegevierend be ëindigt, er geen onrecht meer zou zijn in Europa. Berelchsleiter Bühner bracht vervolgens een driewerf ..Rieg H®1'" nl» en Ari-i' Hitier. waarna seer. generaal Huygen de vergadering sloot, nadat de volksliederen waren gezoneen en de vaande'afm rsch had plaats gehad. Neder lardsche Vrijwilligersbij de Dult- tche ooriogsmarine. Gr.oote ochtend- wasch. Aan lichamelijke hygiëne wordt zeer veel aandacht besleed. De uil- stekende waschgelegenheden in de barakken zijn hiervoor bijzonder ge schikt Andres/Recla/Pax m Verduister v. 17.7.45 uur. 9 November. Zon op 7.49, o. 16.58; Maan o. 4.02, op 16.26 Extra bericht van het Duitsche opperbevel. 13 GROOTE PASSAGIERSSCHE PEN EN TWEE TORPEDOJAGERS VERNIETIGEND GETROFFEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 7 Nov. (D.N.B.). Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: „De Duitsche luchtmacht heeft opnieuw een zwaren slag toege bracht aan vijandelijke troepen- en ravitailleeringstranrsporten in het westelijk deel van de Middelland sche Zee. Formaties gevechtsvlieg tuigen hebben in stoutmoedige scheervlucht voor de Noord-Afri- kaansche kust een uit 22 vol gela den troepentransportschepen be staand, door 8 torpedojagers be schermd convooi aangevallen. Talrijke bommen en torpedo's troffen 13 groote passagierssche pen met een gezamenlijken inho-id van 140.000 brt., alsmede twee tor pedojagers vernietigend. Reeds bij het vertrek werden verscheidene der getroffen trans portschepen in brandenden en zin kenden toestand waargenomen. Mei de vernietigde schapen vonden ve le duizenden jonge Amcrikaanschc en Britsche recruten hun graf in tie golven." Plechtige bijeenkomst in Den Haag. In verscheidene steden van ons land hebben Duitsche en Nederlandsche na- lionaal-socialisten Zondag, met den liegenden November 1923 te München als mijlpaal op den weg naar de her rijzenis van Europa voor oogen, in groote samenkomsten de gemeenschap pelijk gebrachte offers herdacht. Namens de NSDAP en NSB hebben iu deze volksvergaderingen sprekers uit de voorste gelederen de gevoelens vertolkt die allen in Germaanschc ver bondenheid bezielen. Te s Gravenhage waren het de plv leider der Niü, de heer van Geelkerken, en de Dienstleiter der NSDAP hier lande, de heer Ritterbusch, die in de stampvolle zaal van den Dierentuin deze gevoelens tot uiting brachten. De heer van Geelkerken schetste de betcekenls van de November-herdenking Het was Adolf Hitier, die met dat ge loof nieuwe bezieling gaf en die met een nog slechts kleine schare aanhangers op 9 November 1923 te München den grond slag voor het nieuwe natlonaal-socialtsti- sche Duitschland legde. Op dien dag heb ben voor de Fcldherrnhalle en op de binnenplaats van het voormalige ministe rie van oorlog te München zestien natio naal socialisten in den strijd voor de we dergeboorte van het Duitsche volk het leven geofferd. De namen van deze eerste slachtoffers zijn op een gedenkplaat te München gegrift en te hunner nagedach tenis Is de jaarlijksche plechtigheid in gesteld. waarvoor ook thans tallooze Aanzienlijk schade, o.a. in Sixtijnsche kapel en de musea. de De Paus tijdens den aanval. St. Pieter gesloten. De zender van Rome heeft heden morgen medegedeeld, dat Vaticaan stad Vrijdagavond om 21 uur ge bombardeerd is. Vier bommen zijn neergekomen in de nabijheid van de Pieterskerk. Een bom heeft de ongeveer 100 m van de St. Pieterskerk staande beroemde muzaïkfabriek getroffen en zwaar beschadigd. Een tweede bom kwam neer dicht bü het groote palcis van den Vaticaanschen gou verneur. Bijna alle vensterruiten van het paleis zijn vernield. Ook de Vaticaansche waterleiding is zwaar beschadigd^ Nog twee bommen zijn neergekomen in de nabijheid van de basiliek. Een hooggeplaatste geeste lijke persoonlijkheid heeft uitdrukking gegeven aan de diepe verontwaardiging die de Vaticaansche autoriteiten over dezen aanval vervult. Onder de bevol king der stad Rome heerscht over de zen aanval op het gebied der Vati caansche stad groote verot.twaardig-ng. ROME, 6 Nov. (DNB). De „Osserva- tora Romano" gaf Zaterdagavond op welsprekende wijze uiting aan de ver ontwaardiging van de geheele be schaafde wereld over den luchtaanval bp Vaticaanstad. De door de „Osserva- tore Romano" gegeven bijzonderheden laten geen twijfel bestaan of de bom aanval is een stelselmatig opgezette aanval op den zetel van den Paus en op de cultuurschatten van Vaticaan stad. De bommen vielen, naar het blad meldt, op een lijn, die van het oude astronomische observatorium nahr het spoorwegstation loopt. Een voltreffer heeft met ernstige gevolgen het mo zaïek-laboratorium getroffen, waarvan het dak ondanks zijn dikte werd door boord. Door den buitengewoon sterken luchtdruk is ook groote schade- aange richt aan het gouvernementspaleis en aan alle andere gebouwen die aan het Santa Martha plein staan. Naar het blad verder meldt is geconstateerd, dat van de Sint Pieter o.a. 'n raam van Bernini vernield is. De toevallig half geopende vensters van den koepel zijn heel geble ven. Er wordt nog gemeld, dat door den luchtdruk der ontploffende bommen aanzienlijke schade is veroorzaakt aan de Sacristie van de Sixtijnsche kapel en in de Musea. Het is tot nu toe nog niet mogelijk gebleken een volledig over zicht te verkrijgen over de door de An- glo-Amerikaansche bommen aan de kunstwerken veroorzaakte schade. De dichtstbijzijnde bom kwam op ongeveer 100 meter afstand van de muren der basiliek neer. Op het moment van den Anglo-Ame- Ondanks massa en geweldige numerieke superioriteit waren de Sovjets de mindere. In Italië stellingen heroverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Nov. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Op de Krim werden aanvallen der Sovjets vanuit hun landingshoofden aan weerskanten van Kertsj en op de land engte van Perekop, in verbitterde ge vechten door Duitsch-Roemeensche troepen bloedig afgeslagen. Aan den benedenloop van den Dnjepr werden verscheidene vijandelijke a vallen op de bruggehoofden Cherson Nikopol afgeslagen. In de groote bocht van den Dnjepr behaalde de vijand bij verscheidene vrij sterke aanvallen slechts eenige plaatse lijke penetraties, die afgegrendeld of in tegenaanvallen gezuiverd werden. Een eigen tegenaanval ten Zuiden van Dnje- propetrowsk won ondanks verbitterden vijandelijken tegenstand terrein. Tus- schen Krementsjoeg en Kief verdreven onze troepen de Sovjets van eenige eilanden in den Dnjepr en sloegen her haalde vijandelijke aanvallen in de lus van den Dnjepr ten Zuid-Oosten van Kief af. In deze gevechten vernietigde de SS-pantsergrenadierdivisfe „Das „Reich" sinds het begin van dit jaar den 2000en vijandelijken pantserwa gen. Ten Noorden van Kief wierpen de Sovjets versch aangevoerde superieure troepen in den strijd. Om een dreigen de doorbraak te verijdelen, werden onze taal cn verbeten strijdende troe pen op meer Westelijk gelegen stel lingen teruggenomen. Daarbij werden onze troepen teruggenomen uit de reeds sinds weken in de gevechtslinie liggende deelen der stad. In het strijdgebied van Welikije Loeki werden sterke vijandelijke aanvallen ten Zuiden en Westen van Newel met doeltreffende ondersteuning van de luchtmacht afgeslagen. In de onover zichtelijke bosch- en moerasstreek ten Z.W. van Newel zijn gevechten met doorgedrongen vijandelijke gevechts groepen aan den gang. Van de rest van het Oostelijke front worden nog slechts vergeefsche plaat selijke aanvallen der Sovjets ten Zui den van het Ladogameer gemeld. Van 3 tot 5 Nov. heeft de luchtmacht aan het Oostelijk front vernietigd 140 Sovjet vliegtuigen. 6 eigen vliegtuigen worden vermist. In de zware gevechten ten Z.O. van Krementsjoeg heeft de Rijnsch—West- faalsche 106e divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal Forst in voortreffelijke houding alle doorbraak pogingen van den vijand verhinderd en bijzondere afwcerresultaten behaald. In Italië. In Zuid-Italië nemen de zware gevechten aan den Vjolturno voort durend in hevigheid toe. Bij hun aanvallen op onze heuvelstellingen lijden de Britten en Amerikanen voortdurend zware bloedige verlie zen. Een vooruitgeschoven, tijdelijk door den vijand ingesloten gevechts groep, wist in den loop van den nacht den omsingelingsring te ver breken en zich al vechtend een weg terug te banen naar onze hoofd strijdmacht. Ten Z. van Istonio viel de vijand ook gisteren weer me. sterke strijdkrachten zonder succes aan. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen viel des nachts scheepsdoelen en uitladingen van den vijand in de haven van Napels aan. Volgens voorloopige berichten werden een koopvaardijschip tot zinken ge bracht en negen andere schepen zwaar getroffen. Vijandelijke vliegers vielen gister avond de Vaticaanstad te Rome aan. Bomtreffers veroorzaakten verwoestin gen in de wereldberoemde mozaiek- werkplaats alsmede schade aan het pa leis van den gouverneur. De luchtoorlog. Vijandelijke formaties vliegtuigen drongen in de middaguren van 5 Nov. West-Duitschland binnen en wierpen brisant- en brandbommen op ver scheidene plaatsen, waardoor vooral in Essen, Gelsenkirchen en Münster ver liezen onder de bevolking en eenige schade werden aangericht. Volgens voorloopige berichten werden 19 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht ondernam een ge ring aantal Britsche bombardements vliegtuigen storingsaanvallen op het Westelijke en Noordelijke Rijksgebied Duitsche vliegtuigen hebben ln den nacht van 5 op 6 Nov. opnieuw doelen aangevallen in het gebied van Londen De strijd ter *ee Motortorpedobooten vielen in den nacht van 4 op 5 Nov. opnieuw het cön- vooiverkeer aan de Engelsche Oost kust aan en torpedeerden drie schepen met een gezamenlijken inhoud van 9000 brt. Het zinken van deze schepen kon als gevolg van de terstond begin- nende sterke afweer niet worden i waargenomen, doch is waarschijnlijk te achten. In het Noordelijke en Centrale deel van den Atlantischen Oceaan brachten Duitsche onderzeebooten in den strijd tegen vijandelijke convoolen tot zinken vier torpedojagers, een korvet en vijf schepen, met een gezamenlijken inhoud 29.500 brt. Een ander schip en een bewakingsvaartuig werden getorpe deerd. Weermachtsbericht van Zondag. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 7 Nov. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Op de Krim wisselden gisteren krachtige vijandelijke aanvallen af met eigen tegenaanvallen. Het kwam tot harde gevechten, waarbij de vijand zware verliezen leed. In de Straat van Kertsj brachten bewakingsvaartuigen der marine vier geheel bezette vijande lijke landingsbooten en een torpedo motorboot tot zinken. Een vijandelijke lichter met 15 stukken geschut werd buitgemaakt. In de groote bocht van den Dnjepr. alsmede aan de rest van het Dnjepr- front, heerschte over het algemeen slechts geringe gevechtsbedrijvigheid, afgezien van verscheidene geslaagde eigen aanvallen. Ten Z. van Nikopol slaagde een eigen gevechtsgroep er ii bij verrassing de vijandelijke stellingen binnen te dringen, 40 stukken geschut buit te maken en gevangenen te maken In het gevechtsgebied van Kief kwam het tot verbitterde gevechten met steeds weer stormloopende vijan delijke aanvalsgolven. Verscheidene hevige aanvallen werden met aanzien lijke verliezen voor de bolsjewisten afgeslagen. Ten Z.W. van de stad zijn gevechten met vijandelijke pantser- strijdkrachten gaande. De luchtmacht mengde zich met sterke formaties met succes in de gevechten op den bega- nen grond en schoot hier en boven andere gevcchtsgebiedcn gisteren 91 Sovjetvliegtuigen neer. In het penetratiegebied ten Z.W. van Welikije Loeki hadden eigen tegen aanvallen ten Z. van Newel een succes vol verloop. Westelijk van de stad be haalden onze toepen tegen den sterkeru door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteunden vijand een nieuw afweer- succes. De herhaaldelijk aanvallende bolsjewisten werden op hun uitgangs-; stellingen teruggeworpen, waarbij 51 pantserwagens werden vernietigd. In Italië stellingen heroverd. In Zuid-Italië versterkte de vijand zijn aanvallen om onze stellingen ten N. van den Volturno met geconcen treerde krachten te doorbreken. Eigen formaties gingen tot den tegenaanvö! over, wierpen den in onze stellingen binnengedrongen vijand na hevige ge vechten weer in het Volturnodal en heroverden de oude stellingen. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen In den afgeloopen nacht vijandelijke aan- voerhavens aan de Oost-, en Westkust van Zuid-Italië met goed gevolg aan Zwakke formaties vijandelijke vlieg tuigen vlogen gisteren het bezette ge bied in het Westen binnen en onderna men nachtelijke stooraanvallen op eeni ge Westduitsche steden. Zes vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Duitsche vliegtuigen lieten ook in den afgeloopen nacht weer bommen vallen op doelen in het stadsgebied van Lon den en in Oost- en Zuid-Engeland", De ontruiming van Kief. Het feit, dat de Duitsche Hoepen zien uit Kief hebben teruggetrokken is, naar de militaire correspondent van het DNB Martin Hallensleben schrijft, even op merkelijk als verhelderend. Nadat wij gisteren schreven, dat. de gevechten ten noorden van Kief, aldus Hallensleben van de bolsjewisten uit gezien het karakter hadden aangenomen van een slag om het bezit van die stad, ceeft vandaag het feit van de ontruiming der stad door de Duitsche troepen net ant woord op de opengeoleven vraag of deze gevechten ook Duitscherzijds ge voerd werden met den wil Kief te be zitten. Het antwoord van de Duitsche leiding mag voor menig waarne mer van de jongste gebeurtenissen aanvankelijk verbluffend zijn. Het is dit echter niet voor hem, die dc Duitsche tactiek van den laatstcn tyd nauwkeurig heeft bestudeerd Men kan slechts wederom verbaasd zijn over dc manoeuvreerkunst van de Duitsche troepenleiding, die vol komen in tegenstelling tot de prac- tjjk in vroegere veldtochten, het sedert geruimen tijd er alleen daarop schijnt aan te leggen den vjjand steeds weder tot ontplooiing van krachten te prikkelen en eigen krachten achter te houden. Dat is natuurlijk daar te eerder m*. gelijk waar den vijand vermeende loo- nende doelen lokken, zooals nier bijvoorbeeld Kief, doelen die ech ter, zooals de ontwikkeling der aiftgen vrjeg of laat zal uitwij zen, slechts tijdelijk en voorwaardelijk als loonend verdienen te worden be schouwd. Het Duitsche weermachtbericht zegt dat de Duitschers de stad hebben ont ruimd om de mogelijkheid van een doorbraak door de Duitsche linies te ontgaan. Achter deze motiveering steekt meer dan de oppervlakkige blik daarin vermag te zien. Er ligt de dwang in voor de tegenpartij nog weer eens te volgen, weliswaar een stad te bezetten, wier naam klank heeft, doch tevens opnieuw bekocht te zijn wat het succes betreft waarvoor alle krachten werden ingespannen, alle offers op den koop toe werden genomen, het succes, dat militair alleen van belang is: de vernietiging, zooal niet in zijn geheel dan toch van een gedeelte der Duitsche strijdkrachten. Het is wel bitter voor de bolsje wisten, dat de leiding na het bezet ten van een stad met het bezit waarvan zij vergaande militaire beslissingen in handen meende te hebben, wederom gedwongen is te erkennen, dat men ondanks massa en geweldige numerieke superiori teit weder de mindere was. Dat kan zelfs het bezit van een handvol huizen, die, wekenlang m de ge vechtslinie gelegen, nog slechts naar den naam zijn wat ze een» waren en tot een hoofdstad maak ten, niet doen vergeten. De strijd gaat verder. En de „slag om Kief" is als slag nog niet ten einde. Hij begint eerst. Ondanks dit alles. rikaanschen tcrreuraanval op Vaticaan stad bevond de Paus zich, volgens een bericht in dc „Osservatore Romano' in zijn werkkamer, waar hü een be spreking voerde met den plaatsvervan- genden staatssecretaris mgr. Montini. Toen met korte tusschenpoozen de hevige ontploffingen der inslaande bommen weerklonken, schrokken de Paus en zijn bezoeker aanvankelijk hevig. Zij bcheerschten zich echter on middellijk weder. Zaterdagochtend stelde de Paus zich in alle vroegte zelf op de hoogte van den omvang van de ramp. Vervolgens liet hij zich door kardinaal Canali als president van de besturende kardinaals commissie, die sedert eenige jaren den Paus in alle kwesties van het wereld lijk bestuur van den Vaticaanschen staat vertegenwoordigt, uitvoerig rap port uitbrengen. Zaterdag begaf zich het geheele bij den Heiligen Stoel geaccrediteerde diplomatieke corps reeds vroeg naar het Vaticaan om in het felicitatie- register te teekenen. Freiherr von Weiszacker, de Duitsche ambassa deur, was een der eersten, die tee kenden. Ononderbroken stroomen uit alle deelen van de wereld telegram men binnen, waarin uitdrukking wordt gegevgn aan de ontsteltenis over den aanslag op den Paus en het Vaticaan en aan de vreugde over de redding van den Paus. Oe diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Sicgfried Horn, schrift: Het reeds dikke boek van EngelschAmerikaansche oorlogs misdaden is met een nieuw sensatio neel hoofdstuk verrijkt: het werpen van bommen op Vaticaanstad. Hoe wel nauwkeurige berichten nog ontbreken, I an reeds thans niet al leen de omvang van de schade, doch ook het gevaar worden afgemeten, waarin het hoofd van de katholieke kerk persoonlijk verkeerd heeft. Rome open stad. Dit bombardement, dat allerwege de grootste venontwaardiging zal verwek ken, valt des te minder te verontschul digen, daar .militaire noodzakelijkheden voor een eventueele acti^ tegen Rome niet kunnen worden aangevoerd, aan gezien ook de republikeinsch-fascisti- sche regeeriiig, die bovendien haar zetel uit de hoofdstad heeft 'erplaatst. heeft vastgehouden aan het karakter van Rome als open stad. Van Duitsche zijde is altijd het grootste belang ge hecht aan de eerbiediging van de Pau selijke souvereiniteit, hetgeen ook tot uiting is gekomen in verschillende offl- cieele stukken va het Vaticaan. Maar juist deze objectieve beoordeeling van den toestand alsook de onpartijdige houding van den Paus tegenover het wereldconflict en zijn verontwaardiging over het Engelsch—Amerikaansche op treden tegen cultuurmonumenten, schijnt het misdadige feit te hebben op gewekt, dat. in zekeren zin is voor bereid door een opvallende belangstel ling van de Engelsch—Amerikaansche pers voor de houding van het Vaticaan De verdachte haast, waarmede Len den spoedig na het bekend worden van den aanslag zijn onschuld liet betuigen, en Duitschland waagde voor te stellen als vermoedeljjken aanstichter, her innert aan het bekende woord „houdt den dief". Naar de vertegenwoordiger van het Rijk bij het Vaticaan ten aanzien van deze verdachtmaking heeft kunnen con- stateeren, sluit een nauwgezet onder zoek bij de bevoegde Duitsche militaire instanties elke Duitsche verantwoorde lijkheid aan den bomaanval op den zetel van den Paus uit. tionaal socialisten tezamen zijn gekomen. De trouw aan onze beginselen, door die mannen tot in den dood betoond, zij allen ten voorbeeld gesteld. Ook de Nederlandsche nationaal-socla- llsten hebben al strijdende hun weg moe ten vinden en na de Mei-dagen van 1940 is tusschen NSDAP en NSB een band van kameraadschap gesmeed. die nimmer meer kan worden verbroken. Gezamenlijk willen wij, aldus spreker, een nieuwe toekomst voor het Duitsche en het Nederlandsche volk vestigen. Te genslagen kunnen ons slechts harden m dien strijd, omdat wij weten, dat wij het recht en de waarheid aan onze zijde heb ben. En tot den Führer, die gezegd heeft: „Als het gaat om het laatste, dan voer ik zelf de bataljons aan", zeggen wij eendrachtig: „Wij winnen of wij staan tot den laatsten man in uw gelederen" (da verend applaus). Spreker eindigde zijn rede met de ver zekering te geven, dat onder Musserts lei ding alle nationaal-socialisten in Neder land eensgezind achter den Führer staan, die niet alleen van het Duitsche volk, doch van alle Germanen de ware leids man ls. (Luide toejuichingen). Rede van Ritterbusch. Ook Dienstleiter Ritterbusch gewaagde met groote dankbaarheid van het pio nierswerk in de na-oorlogsche jaren van Adolf Hitier. Het Duitsche volk heeft zijn onverbrekelijke eenheid aan Hitier te danken, die nimmer den oorlog heeft ge wild. doch die in z'n voorbeeldig opbouw werk door een hem van builen opge drongen nieuwen oorlog is gestoord. Het is tragisch, dat hij en zijn volk in den vredigen nationaal-socialistischen opbouw tot dezen oorlog werden gedwongen, doch het staat vast, dat de eenheid, waartoa Hitier het Duitsche volk heeft gebracht, door geen terreur meer kan worden ge broken. De grootste last ten bate van allen is op de schouders van den Führer gelegd, die steeds de steun van allen ls gebleven. De nationaal-socialisten in Duitschland wor den alleen door hun liefde voor Führer er» volk geïnspireerd en met de Nederland sche nationaal-socialisten weten we ons vereenlgd ln den strijd voor het nieuwe Europa in vertrouwen op den Führer, wiens woord „Du bist nichts, Dein Volk ist alles" mag gelden als de grondslag voor de levenshouding van allen, die tot de Germaansche volksgemeenschap be- hooren. Met deze woorden elndiede Dienstleiter Ritterbusch zijn luid toegejuichte rede. De samenkomst werd besloten met het spelen van de Duitsche volksliederen en van het Wilhelmus. Bijeenkomst te Amsterdam. In het Concertgebouw te Amsterdam werd een groote volksvergaderIne gehou den. waar Reiehsredner Schönenberg namens de NSDAP en mr. M M. Rost van Tonningen namens de NSB het woord hebben gevoerd. Reiehsredner Schonenberg gaf een over zicht van den strijd in Duitschland. zoo als die In 1918 is gevoerd en die op het oogenblik een hoogtemint heeft bereikt. De Duitscher hezit een eeloof, dat bereen kan verzetten en dat zal ook nu tot een groote overwinning lelden. In een kazerne in onsland heeft de Landstorm Nederland on indrukwekkende wijze de herdenking van den negenden November 1923 gevierd Daartoe waren on het binnenplein van de kazerne de man- schaonen aangetreden. D» herdenkine werd hligewoond door OberRtsturmbannfiihrer Ax. als vertegenwoordiger van Grunnen- f'lhrer Deme'huber de Be'ehtshabcr van e Waffen SS ln Nederland. Nad->t eenl"e soreevkoren waren uitge voerd en het Largo van HSndel ten ge hoor® was gebracht had de herdenking de dooden van den negenden Novem- lpat en In het algemeen van alle ge vallenen in do «oren van strijd Dlaats. prvgvnM*givr-. Officieel wordt bekend gemaakt: Het doodvonnis, uitgesproken door het Deutsche Obergerlcht op 14 September 1943 tegen den landarbei der Wilhelm Ortmann uit Herveld wegens vlervoudlgcn moord, is he den na bestudeering der gratie kwestie voltrokken- Ortmann had om zich geld te ver schaffen een boer en diens knecht en om zich voor ontdekking te vrijwaren, een echtpaar met bijlslagen vermoord de woningen der vermoorden ver volgens deels leeggeplunderd. En gaat de bevrijding den lOden niet In Dan noem ik mij nimmer meer |ODEWIN VOETBALUITSLAGEN. EERSTE KLASSE. District I. H. DVSXerxes 02 ADO—HBS Afg. De Volewijckers DWS 5—1 FpartaDFC 1—5 StormvogelsEDO 03 District II. Haarlem—VS V 2—3 Emma—RFC 21 BI. Wit—Ajax 1—3 Feijenoord—'t Gooi 40 VUC—DHC 4—1 District III. NECEnsch. Boys 32 HeraclesTubantia 31 Go aheadAGOVV 5—2 EnschedeQuick 00 District IV. LONGA— De Spechten 10 BW—NAC Roermond Eindhov PSVNO AD 2—E Willem IIMaurits Afg District V. Be Quick—LSC SneekHeerenveen GVAV-Leeuwarden VeendamHSC Achilles—Velotitas 2—0 •1 3—1 2—2 DISTRICT I. Tweede klasse A. KFCHBC 3—2 Alkm. Boys—OSV 2—4 De Kenn.WFC 22 RCHZFC 2—7 Tweede klasse B. Hilversum—Hercules 1—0 ZeeburgiaDWV 02 De spartaanAFC 13 V riendenschaar HVC 2—2 DOS— Watergraafsmeer 53 DISTRICT I. Derde klasse A. QSC—KVV 0—1 HRC—GVO 0—2 Succes—Zaandijk Afg. Derde klasse B. Schoten Terrasvogels 3—0 Helder—HFC 2—1 BloemendaalDTS 20 TIJBB—Halfweg 2—4 Zandvoortmeeuwen Kinheim 42 Derde klasr™ D. WMS—Purmersteijn 31 De Meer J. Hanzenkwartier 14 De GermaanTOG 12 VVA-SDW 2—0 Vierde klasse A. Vrone—Atlas 2—1 LSVV—Texel Afg. N.-Ni-dorpWaterv. 00 OudesluisBKC gest. 2—3 Vierde klasse B. Sporters Always Forward 23 MFC—WW 1—0 Vierde klasse C. IEVWB onbek. Uitgeest—USVU 4—0 Vitesse 1922 ADO 1920 0—2 Reserve tweede klasse A. EDO 2—VSV 2 afg. Stormvogels 2 Alcm Victr. 2 12 De Kennemers 2 AFC 3 afg. Helder 2—RCH 2 afg. Reserve derde klasse A. ZFC 3—Zaandijk 2 1—2 HRC 2—WFC 3 afg. Alcm. Victr. 3 Alkm. Boys 2 0—14 OSV 2Assendelft 2 43 Reserve derde klasse B. WFC 4Hol'andia 2 03 OSV 4—ZFC 4 4—2 ZW 2— Meervogels Z 2 21 West-Frisia 2 Zilverm. 2 70 KFC 3yVZ 2 afg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1