NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Mussert getuigt van den wil tot solidariteit. Strijd bij Kief nog feller geworden. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureaa der Scbager éditlc. Schagen: Laan £01. Telefoon 444 (2- Hjnen) Postrekening 86189. WOENSDAG 10 NOVEMBER 1043. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 263, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties Ln deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Germaansche solidariteii gegrond op de gemeenschappelijke wereldbeschouwing. De beteekenis van 11 November. Zooals reeds is meegedeeld, hebben de NSDAP en de NSB Zondag in verschillende plaatsen van ons land gecombineerde vergaderingen gehou den in het kader van den „Dag der Solidariteit." Te Utrecht, zoo schreven wij. sprak de Rijks-Commissaris, dr. Seyss In- quart en de Leider van het Neder- landsohe volk, Mussert. Laatstge noemde heeft ir*, zijn rede er op ge wezen, dat het voor de Ncderland- sche na tion aal-socialist en altijd dui delijk geweest is, lotsverbonden met het Duitsche volk te moeten zijn. Mussert sprak als volgt: Mijnheer de Rijkscommissaris, mijne kameradenl Het district Utrecht der Beweging is hier bijeengekomen met onze Duitsche kameraden om gezamenlijk te herden ken twee dagen, die van groote betee kenis zijn In de worsteling van dezen tijd. Het zijn twee Novemberdagen. Wij herdenken tezamen 11 November van het Jaar 1918: Wapenstilstandsdag, over enke le dagen 25 Jaar geleden, en wij herdenken hier met elkander 9 November 1923, de opmarsch van de nationaal-soeialislen ln München, over een paar dagen 20 Jaar geleden. Deze twee dagen zijn van de grootste beteekenis en wij hebben deze gélegen- heid gebruikt om samen te betuigen on zen wil tot solidariteit, onzen wil om voort te gaan op datgene wat vorige na- tionaal-soclalisten gebouwd hebben voor ons. Ik weet het, mijne kameraden, velen zullen er zijn, misschien wel honderddui zenden, die zeggen „Wat hebben wij Ne derlanders te maken met dien wapen- stilstandadag, wij waren toch niet in den oorlog van 1914—1918?" en andere hon derdduizenden zullen zeggen „Wat heb ben wij Nederlanders te maken met die Duitsche nationaal-soclalisten, die daar ln München ln 1923 opmarcheerden?" En dan zijn er nette tegenstanders van ons en die zeggen: „Zie eens, dat Is overdreven, dat is iets van de N. 8.B.-ers, die weer hoffelijk willen zijn tegenover de Duitsche bezetting" en dan zijn er minder nette tegenstanders, die zeggen „Daar heb Je weer die hie- lenlikkertj van de N.S.B.-ers". WU zeggen: wij hebben er alles mee te maken, want het hangt samen met de solidariteit en die moet er zijn tus- schen nationaal-sociallsten en solida- rltelt moet er zijn tusschen Germaan sche Volkeren, tusschen het Duitsche, het Nederlandselie, het Noorscbc, het Deensche en het Zweedsche en daar oyerheen weer de solidariteit van het continent Europa, dat zich nog altijd niet weet te gedragen als een conti nent* D.w.z. als een eenheid in den af weer naar bulten. Deze worsteling om de solidariteit als levensvoorwaarde voor het Avondland, dat is de grootste geschiedkundige ge beurtenis van onze 20ste eew. En te ge tuigen van de noodzakelijkheid daarvan, wij kunnen het moeilijk beter doen dan op dezen dag nu wij terugdenken aan dien wapenstilstandsdag van 25 Jaar ge leden en aan dezen opmarsch ln Mün chen 20 jaar geleden. In 1917 was Ame rika den oorlbg ingegaan onder Wilson en 11 November was de triomfdag voor Amerika. Het had voor het eerst over Europa getriomfeerd. Voor het eerst over Europa, ja, maar dan toch over een verdeeld Europa, een Europa, dat ln een worsteling van jaren tegenover elkander stond en volkomen verscheurd was. Twee millioen Franschen hadden hun leven ge geven ln de gedachte, dat zij dit deden „pour la gloire de la grande patrie" en in werkelijkheid hadden zij hun leven ge geven voor de Amerikaansche bankiers. Wilson was met zijn 14 punten gekomen, die van alles voorspiegelden. Dultschland moest de wapenen neerleggen en dan zou het heil over de wereld komen. En nau welijks had Dultschland de wapenen neer gelegd of er werd een aanvang gemaakt met de knechting, ontwrichting en be- rooving en er werd een Volkenbond on der Engelsche leiding opgericht om het onrecht ln stand te houden. De oorlog werd met andere middelen voortgezet. De Engelschen en Amerikanen probeerden binnen te komen in het groote Russische rijk, dat zoo ln beroerng was en waar de Sovjets het bewind ln handen hadden genomen. Zij zouden den Sovjets het be wind uit handen nemen en er Kerenski of den Tzaar of wten dan ook weer op den troon zetten. Niets Is daarvan geko men. Zij zijn - er uitgegooid. De Sovjet- Unie werd aan haör lot overgelaten en ging bouwen. Maar terwijl de Sovjet- Unie nog in haar kinderschoenen stond, probeerde zij al haar greep te leggen op Europa. Bela Kun ln Hongarije, Elsner ln Beleren, in de Fovlakte. in Milaan, het Roergebied, ln Berlijn. Overal begon de Sovjet zijn invloed uit te breiden. En toenmaals stond Sovjet-Rusland nauwe lijks ln de kinderschoenen. v De beteekenis van 11 November!!! Elf November, een dag van schUn een bedrog. Schijn voor mülioenen menschen, die werd gezegd, dat de dageraad van een betere wereld aan staande was. En bedrog aan millioenen menschen, die al zooveel geleden had den, zoo ontzaggelijk veel ln vier jaren tjjds en die werd wijsgemaakt „Leg de wapens neer en aan uw HJ- den zal een eind komen," terwijl juist een nieuwe pbase daartoe werd Inge luid. Millioenen menschen waren aan wezig en waren vreugdevol op 11 No vember 1918. Van deze millioenen le ven nog millioenen. Waar zijn diege nen, die nu nog na 25 Jaar vreugdevol denken aan 11 November 1918, dien dag van schUn en van bedrog 1 Laat dit ons een leering zijn, mijne ka meraden. Het oud-Nederlandsche spreek woord zegt „een schip op het strand, een baken ln zee". En nu na 25 Jaar, nu wordt Europa wederom gepaaid met be loften. Was het één of anderhalf jaar ge leden. dat de wereld er van dreunde, van de schoone verhalen over dat Atlanti sche charter, dat opgemaakt was door Churchtll en Roosevelt7 Wie spreekt er nog over en denkt er nog aan, aan de vrome gezangen, die daarbij werden ge zongen? Niemand méér, dat ls. al weer Vervangen. Hebben wij dat niet geleerd, zoo even Juist van de conferentie van drie van de drie groote mogendheden, Sovjet-Rusland, het Britsche Imperium (voor zoover aanwezig) en verder Ame rika daar bij Stalln in Moskou? De punten van Wilson zijn vergeten. Wie onzer zou in staat zijn om deze 14 pun ten op te noemen of nog slechts aan te duiden. Zij zijn vergeten, alleen de her innering ls gebleven aan den schijn en aan het bedrog. En nu zijn er waar schijnlijk weer punten verschenen, maar nu niet van Wilson. maar nu zijn het punten van Stal in. Deze worden ons niet geopenbaard. Wij' weten niet welke pun ten het zijn en of het er 10, 14 of 100 zl'n Mnnr één ding weten wij precies, ri ls de wil van Sta1'" Deze wU is - ■-» o-durende 25 Jaar, van 1917 tot nu toe en dat ls de wereldrevolutie, de greep naar Europa precies als na de 14 punten van Wilson. Sovjet-Rusland wil nu eerst vergroot worden met Oost-Europa en met den Balkan. En dan, wanneer dat gebeurd ls, wanneer het nationaal-sociallsme versla gen zal zijn, wie Z3l dan den opmarsch tegenhouden Dan ls er geen macht meer in Europa, die dezen opmarsch verder zal tegenhouden. Het Sovjet-Europa zou dan naast het vergroote Sovjetrijk komen te staan en tezamen zouden zij de oude we reld beheerschen. Reeds nu zien wij de communistische woelarbeld in Engeland, in Noord-Afrlka, in Züid-Italië. Europa zou voor goed verloren zijn en als een rijpe vrucht ln de schoot van de Sovjet-Unie vallen. Daarmede zou dan voltrokken worden, wat zoovelen voorspeld hebben, de ondergang Tan het avondland en een beschaving van duizenden Jaren zou ten gronde gaan voor de eerste 10 Jaar en misschien voor altoos. En Hoosevelt. de Wilson van onzen tijd, die de heiligste beloften deed voor en tijdens zijn pre sidentsverkiezingen, dat hij nooit iets zou doen om Amerika ln den oorlog te bren gen, maar alles zou doen om dien verre te houden, deze Roosevelt, die onmid dellijk na zijn verkiezing en ook sedert Jaren daarvoor wellicht, deed wat moge lijk was om de Ver. Staten er zoo spoe dig mogelijk ln te krijgen, deze zelfde Roosevelt dan, zou, v anneer dat lot zich over Europa voltrokken zou hebben,,ver der «van Europa geen last meer hebben. Europa zou .geen concurrent meer zijn in Afrika en niet in Australië en niet ln Zuid-Amerika. Europa, zou voor hem verdwenen zijn en hij zou de andere helft van de wereld hebben. De helft, die de Sovjets niet zouden hebben, zqu dan Roo- sevelts helft zijn. Zoo stelt men zich dat voor. 11 No vember 1918 moge dan voor ons allen zl)n en ls voor ons allen een waar schuwing en een leering. Er Is een Icuropeescb volk, waarvoor die waar schuwing en die leering onvoldoende geweest ls, n.I. v. Xtalie was de waar schuwing onvoldoende. Dat is nu het meest beklagenswaardige volk van Europa, In tweeën gesneden en den oorlog thuis. Er is voor het Italiaan- sche volk nog maar één lichtpunt: Mussolini leeft! Hij is niet iii een kooi door de Straten van New York gereden. HU leeft, hU is vrU. (App.) Dank zU de trouw van den Führer, dank zU de heldhaftigheid der bevrijders van Mus solini, is er deze hoop nog voor Italië over. Al moet Mussolini dan weer na 20 jaren van voren af aan beginnen, maar ditmaal op een grondslag stevi ger en vaster dan ooit te voren, nl. op dc/en grondslag: nationaal en socia listisch en geen koningshuis meer. Stel op prinsen geen vertrouwen! (Appl.) De les van den lten November 1918 was een harde les, die zijn werking niet heeft gemist, want nu staat toch alles In het teeken van „nooit meer" een 11e Novem ber". Dat Is het beginsel van den strijd van heden. Nooit, nooit meer een He November! Dit geldt zeker ln de eerste plaats voor het Duitsche volk, ik weet het, maar toch ook even goed voor het Nederlandsche volk. OnverbrekelUk verbonden. Het is duidelijk, dat de ondergang van Midden-Europa ook de ondergang van West-Europa na zich zal sleepen voor ieder, die zijn hersens wil gebruiken. Onverbrekelijk zijn wij met elkander ver bonden ln dit cofïtinent. Midden-Euro pa kapot beteekent na korten tijd ook West-Europa kapot, en het ls mij een raadsel, dat er menschen zijn ln Neder land, die zeggen dit niet ln te zien. En ln dit punt ben lk moeilijk ln mijn geloof. Ik geloof niet, dat er een Neder lander met hersens ls, die dit niet In ziet. Maar ik geloof, dat zij te koppig zijn om te laten weten, dat zij dit wel inzien. Wij moeten er voor zorgen, dat zU die koppigheid opzij zetten en dat zij uit spreken wat een ieder wel weet, n.1. dat de ondergang van Midden-Europa ook de ondergang van West-Europa betee kent. Dit ten aanzien van de herdenking den llden November 1918. t November 1923. t nu dan 9den November 1921. Op den 9den November 1923 marcheerden de na tionaal-sociallsten door München, het treffen bij de Feldherrhalle. Niemand vergeet dit en lk weet het, dezen dag dus de herdenking van den 9den Novem ber 1923, hierop heeft de NSDAP de grootste rechten en de meeste rgchten. En toch zijn wij bij hen gekomen om met hen dezen dag te herdenken. Dezen marsch zien wij. Nederlandsche natio naal-sociallsten, als een uiting van ver antwoordelijkheidsbesef. Het republiketn- sche en democratische Duitschland, Re- knecht en uit elkander gehaald, was on herroepelijk de voorpost van het com munisme. Wel had men dit aanvankelijk met geweld van wapenen kunnen kee- ren, maar daarna kwam geleidelijk de penetratie en na korten tijd moest dit regiem eindigen ln het communisme. Men besefte, dat dit niet voort mocht gaan en dat dit gestuit moest worden en vervangen door een sterk nationaal en sociaal regiem. Dat droegen diegenen, die met elkander ln München opmarcheerden ln November 1923 en dat leefde ln de harten van hen. die meemarcheerden Dat leefde ook ln de harten, van hen, die vielen. En zouden wij, Nederlandsche na tionaal-sociallsten, dat niet herdenken' ZIJ zijn ook voor ons gevallen. ZU heb ben zich daar geen rekenschap van |;ge- ven toenmaals en wij hadden er ^een weet van toenmaals, maar toch is het zoo. Daarom hebben tot plicht, wij Ne-" derlandsche nationaal-sociallsten, om ook hen onze hulde te brengen, onze hulde en onze dankbaarheid. WU gelooven niet. dat dergelUkc groote gebeurtenissen blind toevul zUn. WU gelooven niet aan een blind toeval. WU gelooven, dat er een taoo- gere macht is, die het al bepaalt, dat op aarde geschiedt en daarom ook dit feit. WU kunnen hoogstens denken, waarom dit toen niet doorgegaan Is. En dan gelooven wü, dat deze hoo- gere macht het zóó beschikt heeft, dat deze daad er moest zUn om daaruit de kracht te putten om dan nog 10 Jaren lang, van 1923 tot 1933, voort te gaan om de ziel van het Duitsche volk te winnen voor het natlonaal- socialisme. In 1933 was het dan zoover, dat de na tlonaal-soclallsten'de macht ln den Dull- schen Staat overnamen. Van 1933 tot 1939, dus na zes jaren, werd een begin ge maakt met den natlonaal-sociallstlschen opbouw en met de voorbereiding van den afweer. Zee Jaren van voorbereiding, wat ls 6 jaren van voorbereiding? En onwillekeu rig komt deze gedachte op: Indien het ln 1923 al gelukt zou zijn, zouden het dan in plaats van 6 jaren 1« jaren van voor bereiding geweest zUn? Wie weet? Maar wat heeft het voor zin om te spreken over geschiedenis, zooals die zou zijn als de geschiedenis, die er was, er niet ge weest zou zijn? Het heeft geen zin. Vast staat dit, dat in 1923 tenslotte de macht in handen ls gekomen en dat ln 1939 de stormloop begonnen ls. Vast ataat. dal de stormvloed die dreigende ie, ln zulk een geweldigen omvang, die nie mand had kunnen beseffen, dat deze stormvloed opgevangen wordt door een dam, die voor tenminste 90ontstaan ls uit den wil van het nationaal-sociallsme. een feit, een historisch feit, dat niemand kan ontkennen. Ik hoorde dezer dagen van een man op hoogen leeftijd, die op sterven lag en die in zUn laatste uren uitriep: Ik wil niet dood, ik wil niet dood.! Tenslotte stierf hij toch. Zijn hart hield op te kloppen en hU was dood. En nu zijn er in Nederland menschen. die zeg gen: „Wat bolsjewisme. Ik wil geen bols jewisme". Ja. gij wilt geen bolsjewisme, goed. En gij wilt ook geen natlonaal-so- clalisme. Welnu, wat zeggen wij Neder landers tot Iemand, die zegt: lk wil geen overstrooming, maar ik wil ook geen dijk, Dan zeggen wU: gij zljt een dwaas. Gij hebt te kiezen: de overstrooming of den dijk en wanneer gij zegt: ik wil geen overstrooming en geen dijk, kijk, aan komt die overstrooming en spoelt u weg. Daarom gaat het ln dezen tijd. Wij bouwen aan dezen dijk, Wij, zooals wij hier zitten, en die millioenen anderen, die daar bulten staan meer nog mis schien dan wij. WU bouwen aan dezen dijk en daarom past het ons zeker van middag om onze erkentelijkheid van hieruit te betuigen aan allen, die aan dezen dijk werken en wel in de eerste plaats aan den verantwoordelijken dU'-t- graaf Adolf Hitier, die naar onze mee ning, ons Europeanen door God gegeven is om Europa te behoeden tegen de over strooming. Onder deze bekentenis zijn wU, Neder landsche en Duitsche nationaal-socialls ten hier tezamen gekomen dezen Zon- De sovjets staan aan de landengte- van de Krim. De Engelschen en Ame rikanen zün geland in Italië en staan tusschen Rome en Napels. Europa ls een belegerde vesting en ln den ko menden tUd wordt beslist over ons aller lot. WU. oude nationaal-soclalis ten, staan jarenlang ln de branding. Golven zUn over ons heengevallen en wU hebben daarvóór geen angst meer. WU weten hoe wU deze golven moeten opvangen. Angst, schuchterheid kennen wU op dat punt niet meer. Vastberaden staan wU daar en wU hebben onzen Vplicht te doen in onwrikbaar geloof en ln vast vertrouwen. Nog een maand en dan viert de Bewe ging zijn twaalfjarig bestaan en in die twaalf jaren hebben wij koers gehouden, steeds dezelfde koers. Twaalf jaar lang is het ons vergund geweest de groote historische lUn te mogen volgen, te mo gen voorzien, voordat anderen die lijn zagen. In duizenden vergaderingen en ln millioenen pamfletten en schrifturen hebben wij ons volk gewezen op datge ne. wat komen moest. Daaraan ontleenen wU het recht nu om leiding te geven aan dit volk. Slechts vier voorbeelden wil lk geven uit een rij, die er wel vierhonderd zou den kunnen zUn, hoe wij ln die Jaren van ons bestaan den draad van de soli dariteit Sltijd voor oogen hebben gehad. Het eerste voorbeeld uit mijn rede ge houden ln Wagerüngen op 1 December 1932: „Er moet een natlonaal-soclalistnsch West- en Midden-Europa komen, dat een krachtige macht vormt tegen het com munisme, anders werden wij door het bolsjewistisch Azië overweldigd. Het gaat om de Europeesche cultuur!" Dat ls elf jaar geleden. (Applaus). 'Voorbeeld 2: Uit mijn rede gehouden te Utrecht, van deze plaats af, op l Fe bruari 1934: „Staande op den basis van dezelfde wereldbeschouwing zullen de Europeesche nationaal-soclalisten lëeren begrijpen en verstaan en leeren inzien, dat wij, Europeesche naties, elkander noodtg hebben om met vereende krach ten de Europeesche cultuur tot nieuwen opbloei te brengen en af te rekenen met de defaitistische leuze over den onder gang van het Avondland, welke aan staande zou zijn". Voorbeeld 3. Op 12 Mei 1936: „In het nieuwe Europa zal de stabiliteit op den eenlgen vasten grondslag berusten, die mogelijk is. namelijk de eer, de vrijheid en de gelijkwaardigheid van de Europee sche volken". Voorbeeld 4. Uit „Volk en Vaderland" van 13 October 1939: „De politiek der verzoeking, die alle nationaal-soclalisten van Europa voorstaan ls niet een gevolg van de vrees om den oorlog te zullen verliezen, want het einde van den Euro- peeschen oorlog zal onherroepelijk de overwinning van het natlonaal-soclaUime en het fascisme ln geheel Europa zUn". En voortgaande": „Maar het ls ons ge voel van Europeesche solidariteit, het ls onze erkenning van de verantwoordelijk heid voor het behoud van het Europee sche bloed en voor het behoud van de Europeesche positie ln de wereld, die daarbij voorzit". Een voortdurende getuigenis. Deze vier citaten heb lk aan u voor gelegd om te doen zien hoe al deze ja ren door ons steeds weer voor oogen heeft gestaan de solidariteit. Ons gehee le twaalfjarig bestaan ls een voortdurend getuigenis ten overstaan van ons volk ✓an solidariteit en wie kan nu ontken nen. dat deze gedragslijn juist was? Wanneer ln 1939 een solidair Europa be staan had, zou dan Engeland een oorlog hebben durven verklaren? Uw antwoord ls. met mij: Neen! Indipn Europa op dit moment solidair was. zou dan Amerika kunnen probeeren om Europa binnen te dringen? Neen! De solidariteit beheerscht onze toekomst en bij deze woorden is het niet gebleven. Daden hebben gesproken. Iedere week staat ln Volk en Vaderland een korte of langere lUst van hen, die hun jonge leven gaven daar ln het Oos ten opdat hun volk zou leven. Schouder aan schouder hebben zij met hun Duit sche kameraden gestaan en wanneer de Vijand kwam aanstormen, dan werd niet gevraagd of het een Duitscher was of een Nederlander, die daar stond. Samen stonden zij en samen zijn zU ook geval len, indien dit noodig was. De lotsver bondenheid van de Germaansche volken is met bloed bezegeld: die lotsverbon denheid, die gestalte zal krijgen straks, die do Führer gestalte zal geven. Hoe, weet ik nog niet, maar gestalte in een Germaanschen statenbond, ln een Ger- maansch rijk, hoe het ook zijn zal, het ls een historische noodzaak, zich te be kennen tot de grootere eenheid. Wij hebben dezer dagen kunnen lezen dat daar in het Oosten een Groot-Azlatlsch blok gevormd wordt van volkeren en staten. U weet ook dat ln het Westen een Amerikaanse!» continent gevormd wordt en dat er nu reeds zulk een sterk Oost-Europeesch-Aziatlsch-Sovjettlsch blok bestaat. Daartegenover kan alleen staan een solidair Europa. Hoe kunnen wij nu spre ken over solidariteit tusschan de Euro peesche volkeren, wanneer wij niet aan vangen met de solidariteit tusschen de volkeren van hetzelfde ra6 en van het zelfde bloed, dus tusschen de Germaan sche volkeren? En hoe kunnen wU daar over spreken, Indien wij niet weten, dat de nationaal-sociallsten de dragende kern in die volkeren, solidair met elkander zijn? Zijn wij Nederlanders bang daar voor, bang voor de Germaansche soli dariteit? Zijn wij kleinmoedig daarvoor? Eens heb ik gezegd en dat blijft ge zegd. dat wie het Nederlandsche volk zou willen aantasten, natuurlijk In het Neder- landsch nationaal-sociallsme zijn groot- sten vijand zou vinden. Maar ls dat een aantasting? Integendeel! het is de nor maalste en de noodzakelUkste zaak van de wereld. Het zich bekennen tot een grootere ge meenschap ls niet de ondergang maar de opgang van een volk, dat zichzelf bewust ls en dat een groote traditie heeft en dat onze Vrijwilliger». De panUergrenadiers beklimmen hun pantser wagen voor een Inspectie Aanmelding voor den Landstorm. Voor de provincie Noord-Holland kunnen Nederlanders van 1745 jaar zich' vervoegen voor inlichtingen en aanmeldingen bij den Vertegenwoor diger van den Landstorm aan onder staande adressen, op de aangegeven uren: Voor Alkmaar en omstreken eiken Maandag van 19—21 uur. Kringhuis N.S.B., Parkstraat 3; Voor Amsterdam en omstreken eiken Dinsdag van 19—21.30 uur District N.S.B. Jan Willem Brouwersplein 5; Voor Haarlem en omstreken eiken Donderdag van 19—21.30 uur, Kringhuis N.S.B. Paviljoenslaan 3. De duur der opleiding is vier maan den: die voor Arbeitseinsatz zijn aan gewezen, worden vrijgesteld van uit zending. Vertegenwoordiger voor den Land storm in de provincie Noord-Holland: adres: Admiralengracht 144, Amster dam; (grenadier J. Hendriks. zooveel goede eigenschappen van geest en lichaam heeft. Geen ondergang maar een opgang ls de Germaansche solidariteit gegrond op de rassengemeenschap, ge grond op de gemeenschappelijke wereld beschouwing met een zeer vasten wil. tot een gemeenschappelijke verdediging van levensruimte en levensbelangen. Dit ls noodzakelijk voor het voortbe staan van teder Germaansch volk, ook van het sterkste, het Duitsche volk. Want wannfr zich groote continenten vormen, kan niet In Europa één volk al les doen, maar zullen de volken samen moeten werken en dus in de eerste plaats volken van heizelfde ras. Daardoor wordt niets prijsgegeven van eigen aard. Voor ons Nederlanders komt daardoor de bevrijding van ons gevoel van machteloosheid, van bet vernederen de, neerdrukkende besef, dat wU niets dan een speelbal z»]n van groote mach ten. WIJ komen daardoor op een hooger plan, zooals Ik zooeven reeds zeide en wU worden ten volle een zich zelf res- pecteerend deel van een grooter geheel, dat ook door anderen gewaardeerd wordt. Een deel van het Germanendom, dat als eenheid alle Nederlanders omvat, welke volksche eenheid in zich bergt de ontplooïng van plaatselijke variaties zie, dit ls ons ideaal. En dit zal verwezen lijkt moeten worden op straffe van een totalen ondergang. De draagsters van de ze gedachte zijn de N.S.B. in het Neder landsche volk en de N.S.D.A.P. ln het Duitsche volk. In deze Jaren ls er tusschen ons gegroeid een werkelijk kameraad schappelijke band, bevrijd van het Neder landsche separatisme, bevrijd v. h. Duit sche imperialisme, een band, die ons vereenlgd houdt en steeds sterker wordt. De overleden Dtenstleiter Schmidt heeft daaraan gewerkt tot zijn laatste adem tocht en zijn opvolger Dtenstleiter Ritter- busch doet precies hetzelfde. Hij heeft kans gezien ln enkele maanden niet al leen het vertrouwen te winnen van de Duitsche kameraden, maar ook dat van de Nederlandsche kameraden. De N.S.B. en de N.S.D.A.P. hier ln de Nederlanden willen een voorbeeld zijn van solidariteit. Het nationaal-sociallsme is een eenheid In de verscheidenheid, in tegenstelling tot het communisme en het kapitalisme, dat geestdoodend en eenvormig ls. Ik rfen uw zorgen en uw sterkte. Kameraden, lk ken uw zorgen en be kommernissen en lk weet hoe dikwijls het u moeilijk wordt gemaakt om uw werk voort te zetten. Maar ik ken ook uw sterkte en al deze Jaren heeft niemand ons kunnen doen wankelen. Wij hebben in deze Jaren tijden van opgang gekend en tUden van neergang. De wind in de zeilen hadden wij practisch nooit. Eens, op den dag toen de Führer Mussolini had bevrijd, toen hadden wij den wind in de zeilen. Anders was het. altijd moeilijk en zwaar. En dat ls ook noodig. Het maakt u sterk. Zeilen met den wind mee ls geen kunst, maar zeilen tegen den wind in! En niet korten tijd, maar Jaar ln jaar uit! Dat Is onze taak en daarom moeten wij sterk gemaakt worden, omdat wij een roeping te volbrengen hebben, Het ls geen kinderwerk om een volk op te voeren naar een toekomst, die beter ls. Dat elscht ale gaven van hoofd, van hart en van verstand. En daarom reken ik op u, kameraden. WU gaan door met deze zaak ln de vaste overtuiging, dat wU deze taak tot een goed einde zullen brengen. Dat lk dit kan zeggen, dank ik aan u, omdat gU onder alle omstandig heden trouw en eerlijk op uw post blijft staan. Dat ls nu uw verdienste en daar voor dank ik u. Een persoonlijk woord. En tenslotte wil ik een enkel woord tot u zeggen, mijnheer de Rijkscommissaris. Het zij mij veroorloofd dat op dezen dag te doen. Ik v/eet, gij zijt hier als ver tegenwoordiger van den Führer, van den man. die verantwoordelijk ls voor de toe komst, niet alleen van zijn eigen volk. maar van Europa. En wij, Nederlandsche nationaal-sociallsten hebben te dien aan zien maar één wensch, namelijk hem te steunen ln zijn strijd met alle middelen waarover wij beschikken. En ik vraag u, mUnheer de Rijkscommissaris, als zijn vertegenwoordiger, wil hem dat overbren gen. (Zeer langdurig applaus.) Ik weet het, mijnheer de Rijkscommis saris, gij verwacht van mij zeker niet op dezen .dag woorden van lof. Het ligt ook niet ln ons terughoudend wezen dat te doen. Maar Ik ben nu eenmaal de Ne derlander. die meer dan alle andere Ne derlanders ook weet, welke inspanningen gij u getroost, welke moeilijkheden gij hebt te overwinnen en dat gU uw best doet uit plichtsgevoel en verantwoorde- lUkheidsbesef en uit toewijding voor ons volk. maar daarbovenuit principieel om dat gU overtuigd zijt. dat en het Duit sche èn het Nederlandsche belang ons voorlichten, ons voorgaan elscht. Doel bewust hebt gij/steeds naar deze solida riteit gestreefd. Ik mag u daarvan wel pionter noemen. En op dezen dag van solidariteit mag ik daarvan getuigen en u daarvoor mijn diepe erkentelijkheid be tuigen. Hoti zee! (Langdurig applaus.) hh PK Holfmann/O/H/P n FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den. leef tijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bU de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. TUdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot tle verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbatai!Ion te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarlne kunnen zich aanmelden. ZU. die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrU- gesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid vooT de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niét doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 15.11.43 9—14.00 uur, Rotterdam, Deutsche Obersc.hule, Westerlaan 2. 16.11.43 9—12.00 uur. Goes, hotel Central. 16.11.43 15—18.00 uur, Breda, restaurant Modern, Markt. 17.11.43 9—14.00 uur, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 18.11.43 9—12.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18.11.43 15—18.00 uur, Arnhem, café Royal. 19.11.43 9—12.00 uur, Hengelo, café Mo dern, Spoorstr. .18. 19,11.43 15—18.00 uur, Zwolle, hotel Gij- tenbeek. 20.11.43 9—12.00 uur. Assen, Concerthuls a. d. Vaart. 20.11.43 15—18 00 uur, Groningen, Heere straat 48. 21.11.43 9—12 00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf. Breedstraat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 23.11.43 9—13.00 uur. Utrecht, N.V. Huls, Oudegracht 245. 24.U.48 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchangslager, Leusderweg. 25.11.43 9—14.00 uur, Den Haag, café Den Hout. Bezuldenhoutsche weg. NA DE BESPREKINGEN TE MOSKOU. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) BERLIJN, 9 November. Het heeft de aandacht getrokken, dat Roosevelt, althans volgens de verkla ring, die hij ten opzichte van den Amerikaanschen president .heeft ge daan. met spanning zijn eerste ontmoe ting met Stalin tegemoet ziet. Het was te Berlijn reeds opgevallen, dat in het Sovjet-Russische communiqué over de diplomatieke besprekingen te Moskou over een eventueele bijeenkomst van Roosevelt, Churchill en Stalin met geen woord was gerept. Zulks te pieer daar die beraadslagingen over het oorspron kelijke plan nog slechts als inleiding van de daarop volgende conferenties zijn aangeduid. Terwijl Stalin zich te dien opzichte nog steeds in hardnekkig zwijgen hult. heeft de president der Vereenigde Staten thans den sluier der geheimzinnigheden met een kordaat gebaar weggerukt. In Engeland schijnt men dat geens zins op prijs te stellen, want te Lon den hoort men plotseling beweren, dat de gezondheid van den Britschen pre mier danig geschokt is, zoodat Chur- chill's lijfarts het tot nader order on- gewenscht acht. dat zijn patiënt een reis naar het buitenland onderneemt. o Volgens een bericht hetwelk de Ame rikaansche journalist Brown vanuit Londen wereldkundig maakt, zou mea er van Sovjet-Russische zijde tijdens de besprekingen te Moskou in geslaagd zijneen bepaalde garantie te verkrij gen ten aanzien van een bespoediging van de militaire operaties tegen den gemeenschappelijken vijand. Brown beweert voorts, dat eenige hooge offi cieren van den Russischen generalen staf opgenomen zullen worden in den generalen staf der Geallieerden in het Westen. Moskou, aldus hoort men te Berlijn, vertrouwt klaarblijkelijk zijn bondgenooten niet al te zeer en is er op uit door de officieren van eigen generalen staf invloed uit te oefenen op den militairen gang van zaken voor de naaste toekomst. GROOTE ZEESTRIJD BIJ BOUGAINVILLE. Naar het keizerlijke hoofdkwartier meldt, zijn meer dan vijftien vijandelijk* oorlogsbodems, waaronder vier slagsche pen. meer dan acht kruisers en drie torpedobootjagers, evenals vijf trans portschepen tot zinken gebracht of zwaar beschadigd dan wel in brand ge schoten door het Japansche marinelucht- wapen in de wateren ten Zuiden van Bougainville sedert den ochtend van 8 November. SCHATTING MEUBILAIR PERSONEELE BELASTING. 's Gravenhage, 9 Nov. Bij resolutie van den Se.cretaris-Generaal van het Departement van Financiën is bepaald, dat de schattingen van de waarde van het meubilair voor het jaar 1944 behoo- ren te geschieden naar de waarde daar van op 1 Januari 1940. Nieuwe landingspoging bij Kertsj afgeslagen. Vergeelsche aanvallen in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuiden van Kertsj werd een nieuwe landingspoging der Sovjets afgeslagen. In de straat van Kertsj bracht een bewakingsformatie der marine opnieuw twee vijandelijke motor-kanonncerbooten alsmede een motortorpedoboot tot zinken en be schadigde een kanonneerboot ernstig. Aan de Noordelijke toegangen tot de Krim hielden onze troepen ook gis teren met succes tegen toenemenden vijandelijkcn druk stand. Een eigen aanvalsactie aan het front van den Dnjepr ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk verliep succesvol. De vijand leed aanzienlijke verliezen aan menschen en materiaal, terwijl de eigen verliezen gering zijn. In het strijdgebied van Kief namen de gevechten vooral ten zuiden en westen van de stad in hevigheid toe. Terwijl de vijandelijke aanval in eenige sectoren slechts langzaam terrein kon winnen tegenover de vastberaden afweer van onze troepen, ontrukten eigen tegenaan vallen op andere plaatsen den superieu ren vijaiid verscheidene tijdelijk verlo ren gegane plaatsen. Ten noordwesten van Smolensk hervatten de Sovjets hun aanvallen. Met uitzondering van eenige inmiddels afgegrendelde penetraties wer den zij afgeslagen. In het penetratiegebied van Newel wierp een eigen van het Zuiden uit opende tegenaanval den vijand ondanks hevig verzet uit verscheidene sterke stellingen. Ten westen en noordwesten van de stad vielen de Sovjets ten deele met versch aangevoerde strijdkrachten aan-. Zij werden in hevige gevechten op gevangen of bloedig afgeslagen. De afdeeling zware pantserwagens 93 heeft de laatste weken in het zuiden van het Oostelijk front 153 Sovjetpant serwagens vernietigd en 24 andere on klaar geschoten. Zij heeft daarmede een groot aandeel in het verhinderen van vijandelijke doorbraakpogingen. Bij het bestrijden van bolsjewistische landingsformaties in de straat van Kertsj heeft zich een bewakingsformatie der marine onder bevel van den luitenant ter zee eerste klasse Klassmann bijzon der onderscheiden. De formatie heeft in den tijd van 4 tot 8 November, vaak op zeer korten afstand, drie kanonneerboo- ten. 2 motortorpedobooten, 5 met troepen geladen landingsbooien en een sleepboot der Sovjets tot zinken gebracht, en een motortorpedoboot en een kanonneerboot zwaar beschadigd. Aan het front van Zuid-Italië wierp de vijand gisteren nieuwe troepen in den strijd en probeerde door ster ke aanvallen ons front te verbreken. Vooral ten westen en noordwesten v. d. Volturno werd er den Ééueé- len dag om eenige beuvelstellingen verbitterd gestreden. De aanvallen werden onder zware bloedige ver liezen voor den vijand afgeslagen. Plaatselijke penetraties werden afge grendeld of in tegenaanvallen inge krompen. Door storingsaanvallen van .enkele vijandelijke vliegtuigen op het westelijke Rijksgebied ontstonden in eenige plaat sen schade aan gebouwen en geringe verliezen en menschenlevens. Duitsche vliegtuigen lieten in den af- geloopen nacht weer bommen vallen op enkele doelen in bet stadsgebied van Londen. Verduister y. 17.7.45 uur. 11 Nov.: Zon op 7-53, onder 16.54 uur. Maan op 17.13. onder 6.38 uur. SCHAGEN. ZAAK OVERGEGAAN. De brandstoffenhandel van de., firma Jb. Molenaar op de Loet ls overgegaan aan den heer G Snip alhier. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Maaike, d. v. Martinus Th. Witsmeer en Maaike Verwer. Ma- rianne, d. v. Nicolaas A Tuinman en Maartje Rong. Franciscus J. L.. z. v. Simon J. Plukker en Veronica M. Schotten. Marie, d. v. Johan Kees man en Marie Kuijper. Hillegonda P., d. v. Jacob Vetman en Jacoba van Leijen. Sieds z. v. Jan Snijders en Maartje Koopmans. AdiianuE, z. v. Willem Domper en Emma C. Galis. Antolne C. W., z. v. Cornelis A. A. Speets en Wilhelmina P Moransard. Getrouwd: Dirk Blaauboer en Jantje Kuijper. Jacob Schram en Berendi- na Hensums. Overleden: Jan Biesboer, 79 jaar, we duwnaar van Grietje Booij. IJsbrand Lubertus Hankes, 50 jaar, echtgenoot van Weecke de Wijn, Den Helder. Agatha Zwaag. 43 jaar. echtgenoote van Jan Schenk. Immetje Hooge- boom, 78 jaar, weduwe van Jan Obdam. Margnretha Anthonia Bakker, 34 j. POLITIE. Gevonden: een doublé armbandhorlo- 'ge, een konijn, een aantal gasmuntjes, een grijs kindermutsje, e'di hond, een ceintuur en een vulpen Verloren: een portemornaie, een prentenboekje, een sleutel, een bril, een half ons gewicht, een linker glacé handschoen, een oorbel met pareltje, een donkerblauwe bivakmuts, een arm bandhorloge, een handtaschje, een paar roode wanten, een blauwe mantel, een beursje en een rubber zadeldek van een rijwiel. GOOI WAT IN MIJN SCHOENTJE. Ja. de Sint wil wel.- Maaral die duizenden verlangende kinderge dichtjes en de zorgen van hun ouders.... maar helpt u de Sint en werkt mede aan de speelgoedinzameling van den Jeugdstorm. Even een briefkaartje en het wordt gehaald. Streek Sghagen: lOlarkt 120, Schagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1