NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Conferentie te Moskou nederlaag voor Anglo-Amerikanen. Voortgaande zware strijd in het Oosten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Schapen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 12 NOVEMBER 19«- SCIÏAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 265, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dexe Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gehcele oplage op aanvrage. Dr. Göbbels in „Das Reich". In „Das Reich" publiceert dr., Goehbels een artikel „Onvermijde lijke gevolgtrekkingen" waarin hij allereerst opmerkt, «fat het den bolsjewisten uit eigen kracht niet gelukken kan, den volken uit het hoofd te praten, dat het bolsjewisme bet grootste gevaar voor de cultuur wereld vormt en dat een Sovjetover winning de beschaafde mensehheid tot ontbinding brengen en in een volkomen chaos zou storten.'Met de poging, dezen argwaan bij de vol ken weg te nemen, hebben zich der halve de plutocratische vrienden der bolsjewisten op zich genomen, die daarbij op hun beurt ook weer een bedrog voor hebben. Zij menen en hopen namelijk, wellicht op 't laat ste en beslissende oogenblik de bolsjewisten tegen te houden en da"tf Europa als weerleezeu bult voor zichzelf te kunnen incassecren. Deze rekening, aldus vervolgt de mi nister, is echter fout. Geen macht ter wereld zou een bolsjewisma, dat over Duitschland gezegevierd zou hebben, een halt kunnen toeroepen. De Duitsche weermacht is thans de geweldigste con centratie van militaire kracht, die de wereld kent. Had zij slechts één taak gehad, de nederwerping' van het mili taire bolsjewisme, dan was die reeds lang volbracht. Wat zou er echter gebeuren, als zij tegen deze taak niet opgewassen zou zijn? Het antwoord zou dan zijn d- vreeselijkste beslissing over het lot van Europa. Daarbij vergeleken zijn de an dere problemen van den oqrlog vaak slechts van ondergeschikt belang. Er zijn geen woorden genoeg om het gs- vaar te schetsen. Het bestaat voor elk land en voor elk volk. Als de Duitsche weermacht door het militante bolsje wisme onder den voet zou worden ge- loopen, zou het bolsjewisme tot in het hart van Europa staan. De ontbinding der randgebieden zou dan nog oen kwestie van weken, misschien van da gen zijn. De conferentie te Moskou. Dr. Goebbels onderwerpt vervolgens de resultaten der conferentie te Moskou aan een „nuchtere, zakelijke beschou wing". Het staat onweerlegbaar vast, aldus schrijft hij, dat de Engelschen en Amerikanen naar Moskou zijn gegaan om de bolsjewisten te brengen tot ^en vastleggen van hun territoriale wen- ■chen en bedoelingen. Niet alleen het breedsprakige slotcommuniqué van Moskou, maar ook alle andere inlich tingen. die wij van de conferentie beo- ben gekregen, toonen eenstemmig aan, dat de Anglo-Amerikanen daarin in geen enkel opzicht geslaagd zijn. Alleen al het foit, dat het communiqué wel sprake Is van Oostenrijk, dat in het geheel niet op FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-ErsatZkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander ln den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS-Ncderland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19—J0 Jaar, die „aamneldlngspllchtlg r.yn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 15.11.43 9—14.00 uur. Rotterdam, Deutsche Óberschule, Westerlaan 2. 16.11.43 9—12.00 uur, Goes, hotel Central. 16.11.43 15—18.00 uur, Breda, restaurant Modern, Markt. 17.11.43 9—14.00 uur, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 18.11.43 9—12.00 uur. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 10, 18.11.43 15—18.00 uur, Arnhem, café Royal. 19.11.43 912,00 uur, Hengelo, café Mo dern, Spoorstr, 18. - 19.11.43 15—18.00 uur, Zwolle, hotel GIJ- terVbeek. 20.11.43 9—12.00 uur, Asseü. Concerthuls a. d. Vaart. 20.11.43 15—18.00 uur. Groningen. Heere- gtraat 46. 21.11.43 9—12.00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 23.11.43 9—13.00 uur, Utreoht, N.V. Huls. Oudegracht 245. 24.11.43 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol Durehangslager, Leusderweg. 23.11.43 9—14.00 uur, Den Haag. eafé Den Hout, Bezuidenhoulsche weg. de agenda stond, maar niet van Po len, Finland, dc Baltische landen, de Dardanellen en den Balkan, be wijst genoegzaam, dat de F.ngclsohen en Amerikanen In Moskou hun grootste diplomatieke nederlaag hebben geleden. Stalin hoopt door militaire successen voldongen feiten te kannen stellen. Het zou meer dan naïef zijn,' als men aannam, dat hij de Anglo-Amerikanen daarin zou willen laten deelen. zy hebben geen machtsmiddelen om hem daartoe te dwingen en hy heeft geen aanlei ding het vrywillig te doen. In één 'woord: de Engelschen en Amerika nen zyn te Moskou voor goed uit Europa weggegoocheld. Het geding over het lot van Europi is thans nog slechts een zaak tusschen de Sovjet-Unie en de Duitsche weer macht. De Anglo-Amerikanen hebben het bolsjewisme slechts op het paard te helpen. Zit het in het zadel,* dan zal het wel rijden. De minister legt er den nadruk op, dat deze voorstelling van zaken gedeeld wordt door de gcheele wereldmeening. die nog een eigen oordeel neeft. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de Moskousche conferentie en haar schijn- resultaten de volken niet geruststellen, maar hun ongerustheid nog hebben vergroot. Nergens toont zich ontspan ning, overal toeneming van angst en bezorgdheid. Als de Anglo-Amerikanen had den gewonnen Als thans het-oorlogsdoel der Anglo- Amerikanen werkelijk bereikt zou zijd, ♦d.w.z., dat het Duitsche Rijk moreel en militair ineen zou storten dan zou Europa in enkele dagen aan de voeten van het bolsjewisme liggen, zonder aai het Roode Leger werkelijk zou behoe ven te verschijnen. Geen land van Europa zou aan dezen wervelstorm kunnen ontkomen. De oorlog zou dan een verschrikkelijk einde hebben. Wel ke fantasie, aldus vraragt de minister, zou deze tragedie kunnen schilderen? Het Duitsche volk heeft zijn lasten op zich genomen met een offervaardigheid, die slechts bewondering verdient. Men kan steeds weer met trots constateeren, dat datgene, dat van net Duitsche volk verwacht werd, door zijn prestaties ver re wordt overtroffen. De Duitsche leiding van haar kant Is vastbesloten, dezen strijd om het indivi- dueele en nationale leven van het Duit sche volk vastberaden en zonder wan kelen tot de overwinning voort te zet ten. Wij hebben eenjomer vol zorg en moeilijkheden achter ons, wij zijn in een herfst, die den last niet vermindert, en wij verwachten een winter,' die ons op de zwaarste proef zrl stellen. Maar onze overwinningskansen zijn niet ge schokt. Wij zullen ze, als het&r.op aan komt, weten te verdedigen. Niemand bij ons denkt aan toegeven. Over der gelijke gedachten spr.eekt alleen de vij andelijke propaganda, m3at in de we reld der fétien zijn ze theorie zonder meer. Wij allen weten, dat zelfs deze oor log in weerwil van zijn ontzettend lee 1 altijd nog beter is dan ten vrede, dien de vijand ons zou opleggen. Niemand van ons zou willen leven om dat te zien. Wij hebben de bruggen achter ons afgebroken, wij kunnen niet meer te rug, maar wij willen ook niet meer .te rug. Wij zijn gedwongen het uiterste te doen en daarom vastbesloten tot' het uiterste. Eens zal de zege voor ons allen de prijs der hoogste dapperheid zijn. BOMMEN BOVEN WESTDUITSCH GEBIED. Naar het «D.N.B. verneemt, zijn in den middag van den elfden November formaties vijandelijke bommenwerpers tijdens zeer nevelig weer tot het West- Duitsche gebied doorgedrongen. Zij ierpen lukraak bómmen op verschei dene plaatsen. De Duitsche afweer bracht den vijand verliezen toe. Ging Moskou zich voorbe reiden op de overwinning? Stockholm, 11 Nov. (ANP). - De Moskousche correspondent van de „News Chronicle" meldde op 5 October aan de B.B.C. het vol gende pver het leven in de Rus- sjsche hoofdstad. „Er heerscht een nieuwe geest in de stad. Het gebouw der Sov jet Unie te. Moskou wordt geheel nieuw#» opgeschilderd met roode verf, de muren worden gestuka doord en de ruiten worden ge lapt, Ik weet niet, of Moskou zich voorbereidt op de overwin ningsfeesten in November, maar in ieder geval doet men zijn best de stad op te frisschen. De ver duistering wordt ook minder nauwgezet gehandhaafd LIBANEESCHE REGEERING GEARRESTEERD. Onlusten in Beiroet. Naar Reuter meldt, zyn de minister president van Libanon en twee an dere Llbaneesche ministers gearre steerd en naar een onbekend oord overgebracht. Ook de president van Libanon is in hechtenis genomen en naar een onbekende verbiyfplaats getransporteerd. Laatstgenoemde arrestatie geschied de door Senegaalsche troepen, die „aanzieniyk geweld" moesten ge bruiken, om het huis van den pre sident binnen te komen. In een ra- diotoesnaak heeft de Fransche com missaris in Libanon Donderdagocht- tend medegedeeld, dat de gebeurte nissen van den afgeloopen nacht een „aanslag tegen Frankrijk" betroffen hebben, de uitzonderings toestand zou zyn afgekondigd. Nader wordt uit Mersina gemeld: De Gaullistische gedelegeerde Helleu heeft in een radiorede verklaard: Met het oog óp den toestand en op grond v. besprekingen met 't Fransche dissiden tencomité heb ik het besluit genoihen, de Libaneesche grondwet buiten wer king te stellen en het parlement te. ontbinden. Voorts heeft het dissidenten comité besloten 't staatspresidentschap alsook de tegenwoordige regeering op te heffen. Tot leider van de nieuwe re geering is benoemd Emile Edde. Er zul len nieuwe verkiezingen worden uit geschreven. De zenddr „Naburig Oosten" te Jaffa verklaarde, dat de Libaneesche regee ring volkomëft wettig heeft gehandeld, steunend op het beginsel der vrijheid, 't Fransche dissidentencomité daaren tegen is onrechtmatig opgetreden, 't Is onrechtvaardig, aldus deze zender, dat men den Libaneezen verfciedt hun wen- schen en zorgen naar voren te brengen. Te Beiroet heerschen opstand en wan orde door de echuld der Franschen. Ongeregeldheden ln Beiroet- Naar de Britsche berichtendienst meldt, is het vanochtend in de straten van Beiroet tot vrij ernstige ongere geldheden gekomen. Intusschen zijn volgens de Britsche berichtendienst uit Beiroet thans met één uitzondering alle leden van het Li baneesche kabinet gearresteerd en naar een onbekende plaats overgebracht. Het verkeer te Beiroet is in de war en op het voornaamste plein heeft zich eéh groote menigte verzameld. De Britsche berichtendienst meldt voorts, dat Fransche dissidente troepen op de bethogers hebben geschoten. De Libaneesche politie had geweigerd de bevelen op te volgen, waarop de dissi denten Senegaleesche troepen gerequi- reerden om de orde te herspellen. Ook te Damascus is het tot betoogingen ge komen In verband met de gebeurtenis sen in Libanon. Nieuwe arrestaties (te Beiroet. Reuter meldt uit Cairo, aat uit be trouwbare bron aldaar vernomen Is, dat de 48 afgevaardigden, die gestemd hebben voor de wijziging van de Liba neesche grondwet, allen zijn gearre steerd. Donderdagochtend hebben Gaul listische troepen te Beiroet nieuwe ar restaties onder .de bevolking verricht. KERSTPAKKETJES VÖOR DE WAFFEN-SS. Slechls mogelijk tot 30 Nov. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt ons mede: Tot en met 30 November 1943 moe ten alle kerstpakketjes voor vrijwilli gers in de Waffen-SS, die zich aan het front of in garnizoen bevinden, bij het SS-Ersatzkommando Neder land, Den Haag, Korte Vijverberg 5, afgeleverd zijn. In de maand October hebben alle vrijwilligers inmiddels van hun troepenonderdeelen de z.g „Zulassungsmarken11 ontvairgen. die voor de verzending der pakketten noodz.akelijk zijn. Door middel van 'deze zegels is het mogelijk om kerst- pakketjes aan de vrijwilligers te zen den van 1 kilo of -2 lcilp. Voor 1 kilo moet men 1 „Zulassungsmarke" en een postzegel van 15 cent en voor 2 kilo 2 „Zulassungsmarjcen" met een postzegel van 30 cent opplakken. Daar de „Zulassungsmark'en" aan de sol daten uitgereikt worden en door hen aan hun familieleden gezonden, zijn deze dus nergens anders verkrijgbaar Familieleden, bekenden, werkge vers. enz., die een pakje aan een vrij williger sturen willen, dienen zich met de naaste familieleden in verbin ding te stellen. Om een goede en tijdige afwikkeling van het geheele kerstpakketverkeer mogelijk te maken, is een inkrimping van het postverkeer noodzakelijk. De briefpost ondervindt echter in dezen tijd geen onderbreking. Daarentegen kunnen van 10 tot 30 November alleen Feldpostzendingen tot en met 100 gram aan soldaten met een Feldpostnummer aangenomen worden. Aan vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veldpostnum mer, kunnen pakjes tot 1 kilo zonder „Zulassungsmarke" tot. 30 November verstuurd worden. Van 30 November 1943 tot 25 De cember 1943 kunnen in geen geval veldpostpakketten en -pakjes aange nomen worden. De pakjes moeten als volgt worden geadresseerd: An das SS-Ersatzkommando Niederlande, Den^ Haag, Korte Vijverberg 5. Zur'Welterleitung an: Rang NaamVeldpostnrof adres. 20.000 DOODEN IN NAPELS. Door bomaanvallen. Naar Aftontidningen meldt, is er thans een samenvattende officleele mededeeling verschenen over de schade, die is aangericht door de geallieerde bomaanvallen op Napels in de maand Augustus De aanvallen vergden 20.000 dooden, 1950 woonhuizen werden vol komen verwoest, 4358 gebouwen wer den zwaar en 9994 licht beschadigd. 5i).762 woningen kunnen in het geheel niet meer bewoond worden en 26.090 woningen nog slechts ten deele. SOLIDARITEIT. Weldra begin van proces tegen Ciano. Donderdag heeft de Ubce den minis ter v5n Justitie, Pisenti, ontvangen, cie hem verslag kwam uitbrengen over dc voorbereidingen voor de zitting van bet bijzondere gerechtshof, dat vonnis moet vellen over bepaalde leden van den Groeten Fascistischen Raad naar aanleiding van de zitting van 25 Juli. Men neemt aan. dat dit gerechtshof zal beginnen met het proces tegen den vroegeren minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano. Tot dusver is nog niet bekend ge maakt, waar en wanneer het bijzondere gerechtshof zitting zal houden. VELDDIENSTMARSCH, Het Gewest Noord-Holland van de Nationale Jeugdstorm organiseert Zon- oag' a.s. een velddienstmarsch. Deze marsch is de bekroning op de beoefe ning van den velddiénst gedurende den afgeloopen zomer en zal aantoonen, welke streken hieraan de meeste aan dacht hebben gewijd. De marschroute is 15 K.M. lang en leidt door de omgeving van Haarlem. Onderweg zullen ver schillende opdrachten betreffende den velddienst moeten worden uitgevoerd. Ook eenige groepen van de Hitler- Jugend nemen aan dezen marsch deel. Na afloop maken de deelnemers een marsch door Haarlem, waarna de storm- mers en stormsters aan een éénpans- maaltijd zullen aanzitten. .Soldaten van Badoglio onder de Sovjetster". Links: een vlag met de Sovjetster. die den troepen van Badoglio, die aan de zijde der com munistische benden in het Dalrtialische kustgebied vochten, ontnomen werd. Rechts: een ln Istrlê gevangen genomen soldaat van Badoglio, die samen met de communistische benden tecen de Duitsche troepen streed Hij had een Sovjetster op zijn muts bevestigd Scherl/Hoflmann/CNF/St/P m DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 14 November van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 M., naar de Stem der SS. De voorman der Germaansche SS. in Nederland spreekt over: Nu eerst recht (derde gedeelte). Verduister v. 17.7.45 uur. 13 Nov.: Zon op 7.56, onder 16.51 uur. Maan op 18.15, onder 9.04 uur. Sovjets verliezen enorm veel strijdmateriaal. Vergeefsche aanvallen der Amerikanen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Hernieuwde aanvallen van de Sov jets ten noordoosten van Kertsj worden op één plaatselijke pene tratie na afgeslagen. Bij Pere- kop en ten noorden van Kriwoi- rog vlelcit de Sovjets verscheide ne malen zonder succes aan. Van de rest van het zuidelijke deql van t Oostelijke front werden geen ge vechtshandelingen van bctcekenls gemeld. In het strijdgebied van Kief zet ten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke superieure strijdkrachten Tijdens hun opleiding GF. CJJWFm voort. Terwijl ten westen van de stad onze troepen In zware afweer- gevechten met den verder opruk- kenden vijand gewikkeld zijn, zijn ln het gebied ten zuidwesten van Kief de aanvallen onder bijzonder zware vijandelijke verliezen ineenJ gestort. Eigen tegenaanvallen won nen hier ondanks hevigen tei genstand der Sovjets en slechte toestanden der wegen terrein. Ten noordwesten van Tsjernik'of probeerde de vijand door massale aan vallen.. die gesteund werden door zya- re artillerie en verscheidene pantser- korpsen, in een smal gebied een door braak te bereiken. De harde en ver bitterde gevechten duurden ook tijejens de duisternis voort. Alleen in den sec tor van één Corps werden daar 186 sov jet-pantserwagens vernietigd en 31 an dere onklaar geschoten, Formatiesca valerie die tot den aanval op onze stel lingen overgingen, werden in het vuur vernietigd. Ook ten noordwesten van Smolens^ ontstonden gisteren hevige gevechten met versch aangevoerde Sovjet-reser ves, die nog voorjduren In het gebied van Newe] probeerde de vijand tever geefs onze afgrendelingsfronten in de diepte van het penetratiegebied in te drukken. Eigen tegenaanvallen ten zuiden der stad hadden na zware en wisselvallige gevechten succes. In Z u i d-I t a 1 i houdt de strijd om cfe heuvelstellingen ten westen van den Volturno tegen de steeds opnieuw aan stormende sterke Amerikaansche strijd krachten aan. In verbitterde gevechten op korten afstand werden twee verlo ren gegane hoogtepunten onder zware bloedige verliezen voor den vijand her overd In de, overige fruitsectoren om stonden slechts voorposten gevechten Boven het gebied van de Middelland- sch Zee en de bezette westelijke gebie den werden gisteren 15 vijandelijke vliegtuigen en boven den Atlantischen Oceaan een groote Britsche vliegböot neergeschoten. Kustbewakings vaartui gen van de marine boorden ln de och tenduren v, 10 November ten Noorden van ÏJmulden een Britsche motortorpe doboot ln den grond. Den slag om Kief. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: De gevechten in het gebied van Kief hebben een zoodanigen omvang bereikt, dat men in Berlijn thans van den „slag om Kief" spreekt. De met. geweldige krocht aanvallende Sovjet- Russische tankcolonnes, die zich na de herovering van de stad waaiervormig verspreid hebben, daarbij gebruik ma kend van de spoorlijnen, diein Kief samenkomen, stuiten op hardnekkigen tegenstand. Hun opmarsch in zuidelijke rióhtlng, die op insluiting van cle Duit sche troepen gericht Is en tracht door een snellen opmarsch over den beneden loop van den Dnjepr den ring om de Duitsche strijdkrachten te sluiten. De Sovjet-Russen schijnen krachtfge po gingen te doen den Dnjepr in het mon- dingsgebied over te steken en landingen op den westelijken oever ook Van zee uitblijven tot. de mo^lïjkheden behoo- ren. Vljamleiyke opmarsch tot' staan gebracht. De Situatie is op het oogenblik zoo dat van Saporosje tot de Zwarfe zee den Dnjepr voorloopig den vijandc'ijken opmarsch tot staan heeft gebracht Nog geei^ enke'e maal in den loop van het offensief, zoo stelt men te Berlijn vast. zijn de bolsjewisten er ln geslaagd een omsingeling tot stand te brengen. "Men heeft de plannen van den tegenstander steeds tijdig kunnen doordien en deze door tegenmaatregelen kunnen verijde len. Zoo noodig is men onder den in druk der Sovjót Russische aanvallen uitgeweken, zooals bijvoorbeeld N thans ten westen en noordwesten van Kief Een brandpunt van den strijd is op het oogenblik, naast Kief, ook het gebied ten zuidwesten van Newel, waar de gevechten hevig ziin, zij het ook niet van dien omvang als in het gebied van Klef. De berichten maken thans gewag van een verslechtering van het weer doch men verklaart in Berlijn, dat dc toestand der wegen niet zoodanig is, dat de operaties ernstig bemoeilijkt worden. SCHAGEN. U.V.O.-NIEUWSt U.V.O. II ontvangt £iermes II (dames) Zaterdagmiddag om 2.15 uur te Oude- stuis. Vertrek per trein 1.45 uur. U. V. O. I (dames) ontmoet Zondag morgen om 11.30 uur in het Gem. Sport park te Alkmaar, eveneens voor het eerst in de competitie uitkomend, Alk maar III. Vertrek per trein 10.18 uur. U.V.O. I (heeren) gaat naar Kraaien 111 te Wormerveer Aanvang 12 uur. Terrein: Wessanens Sportpark aan den Wandelweg. Vertrek per trein 10.18 uur, We zijn benieuwd naar de resultaten van dezen allereersten competitiedag uit de historie van U V.O. De verwachtingen schijnen vrij hoog gespannen te ziin en de hoop van U V.O gaat uit naar 6 punten! Maar competitie is competi tie en daar worden de overwinningen niet cadeau gegeven. Daarom: hard ge werkt en niet versaagd! De elftalopstellingen voor de maand November zijn als volgt: U.V.O I (dames): R. van Rijswijk, d; M. Mos en A Hopman, a; F. Mos, G. v d. Berg en G. Hol^z, m, J. Bok, G. Schouten, G. Riemèrts, T. v. d. Berg en R Keyzer, voor. Reserves: A. de Klerk, A. Klerk en A y. d Welle. U.V O II (dames): A. Bakker, d; N. Feil inga en C. de Leeuw, a; L. Koning. N. Koomen, M. Timmerman, m; G. Dekker, A. Bart, E. van Diepen, T. Mid delbeek. L Bosmann, voor. Reserves: T, Rezelman,' R. Stammes en A Pronk. U.V.O. I. (heeren): B. Backer, d; D. Timmerman en J. de,Veer Jr. a; J. Koning. D. van Loon en J. Boxmeer, m; W. v. Twuyver, C. Tuinman, A. de Graaf J. P. de Veer .Sr. en J. Kooiman, voor. Reserves: Th. Roep, J. de Vries. P. v d. Nieuwenhuizen en D. Zeylemaker. DE SCHAGER MARKT. Wederom was er gisteren aardig wat gebruiksvee aangevoerd. De handel in kalfkoeien was goed, Hier werd een prijs genoteerd van 2000! In 'tijdkoelen was de handel ook goed. De noteéring' liep hier tot 1500. Ten slotte kon ook de handel in geldekoeien goed genoemd worden. De hoogste noleering was 1450, hoewel er geen zware koelen waren aangevoerd, doch liChtachtig so.ort. De vaarzen liepen van 800 ïot 1200, handel goed, duur. In graskalve ren was ook wel handal, ze liepen tót. 600, hooier dus dan de vorige weken. In enkele woorden gezegd: alle vermel de veesoorten blijven duur. De bonnen werden iets lager verkocht dan vorige weken, nu stonden ze op 1 85 tot 2 Dit is toch nog hoog. Beste veulens waren er weer aange voerd, De prijzen varieerden van 85U tot ƒ1450, handel goed. Weinig fokscha pen ziet men tegenwoordig op de markt. De hoogste noteering was 80. Ovec- hcuders golden <ooien) 125130, rest contract, 't Was 'in hoofdzaak weer (Van onzen politicken redacteur). VOOR de verhouding, waarin zich op 'toogenblik ons land en iedere Euro- peesche staat met ons ten opzichte van Duitschland het hart van Europa - oevindt, heeft Mussert raar aanleiding van den 9en November op de bijeen komstvan Nederlandschc en Duitseho nationaal-socialisten in Utrecht het ba- treffende karakteristiek gegeven: Soli dariteit. Het is een solidariteit, die zich niet alleen uitstrekt over de politieke begin selen, waarin zij literaard het nadruk- kelijkst tot uiting komt, het is ook een solidariteit van economische vervlech ting en avondlandsche cultuurverbe >- denheid. Daardoor richt zich hei appel tot solidariteit, ook over de hoofden v m partijmenschen heen, tot alle Europee- sche volksgemeenschappen en wat be treft Nederland tot alle Nederlandersf zonder uitzondering. DE conferentie van Moskou en zijn echo's hebben ondubbelzinnig aange toond, wat. Europa te wachten staat bij een instorting van het Duitsche front m het Oosten. De onberekenbare millioe- nen-schaden, die door Anglo-Amerikaan- sche luchtaanvallen dagelijks aan Euro- peesche kapitaalgoederen toegebracn1 worden, dreigen ook buiten Duitschland geheel Europa tot den rand van paupe risme te brengen. IN de rede van den Rijkscommissaris op de bijeenkomst te Utrécht komen eenige zinsneden voor, die zien iedere Europeaan goed in de ooren moet knoo- pen. Zij typeeren met een ontstellende juistheid de mentaliteit van het Duit sche volk van hoog tot laag. Wij cïtee- ren: „Wanneer wij ons in Midden-Euro- pk het nationaal-socialipme als ordenen de gemeenschapsvorm wegdenken, heeft alleen, het bolsjewisme, nooit het kapi talisme van het Westen kans op succes". Verder zeide hij: „De Duitsche eenheid is het resultaat van een honderd-, veel- honderdjarige smartelijke geschiedenis. Millioenen menschen zijn ervoor geval len. Voor millioenen menschen was het de laatste troost te sterven voor de Duitsche eenheid. Die le veren wij niet uit. Wij vech ten ons door iedere hel heen, ook al is het het bolsjewisme, maar Duitschland blijft één!" O NA deze ondubbelzinnige uitlatingen behoeft men zich wei niet aan il lusies over te geven, wat er van Euro pa terecht zou komen en ook van ona land, indien het Duitsche Oostfront zou ineenstorten. De Anglo-Amerikanen hebben te Moskou reeds hun onmacht moeten erkennen. Indien daarnaast door een ontwikkeling van onverhoopte feiten ook nog een Duitsche onmacht blijken mocht, Js het duidelijk, welk lot Europa na een onbeschrijfelijke chaos zal te wachten staan. Mussert's parool; „solidariteit" Is het eenige devies, dal. thans gelden mag. Men moet zich de consequenties daar van tenvolle realiseeren. Iedere hom uit een Anglo-Amerikaansch vliegtuig, ook wanneer zij uitsluitend op het Duit sche Rijksgebied val}, treft en schaadt Europeesche belangen, die uitsluitend op dit historische uur door een alles omvattende Europeesche solidariteit van leed, bezit, welvaart en toekomst be paald worden. Iedere indeuking aan het Oostfront verkleint de Europeesche le vensruimte. Iedere progressie van Ang- lo-Amerikaansche troepen in Italië ont trekt Europeesch gebied en Europeesch cultuurgoed aan zijn natuurlijke afba kening. Partisanen-opstandjes schaden, welken omvang zij ook aannemen, Euro- péesche belangen, die slechts met orde en rust ln de internë verhoudingen ge baat zijn. Met iedere sabotagedaad :s hetzelfde het geval. Wie Duiische be langen schaadt, schaadt ook Europee sche belangen. Dat is de zin der solida riteit, die naar aanleiding van den 9en November niet alleen in ons land, doch in vrijwel geheel Europa tot uiting is gekomen. Ieder, die de politieke ontwikkeling van Mussert van nabij heeft gadegesla gen, zal in alle eerlijkheid niet durven te ontkennen, dat Mussert geen waar achtig vaderlander is. Zijn gang t'ct de politiek sproot voort juist uit een groo te en diepgevoelde liefde voor zijn land en volk. Wanneer Mussert "a de zelfde bijeenkomst zegt: „Het zich be kennen 'tot een grootere gemeenschap is niet de ondergang, maar de opgang van een volk, dat zich zelf bewust is, dat een groote traditie heeft en dit zooveel goede eigenschappen van geest en lichaam bezit", dan beteekent deze uitlating niet alleen een realistisch er kennen, van de politieke situatie, waar in zich naast Nederland iedere Euro peesche staat bevindt, het houdt te vens in, dat Mussert volkomen oprecht en overtuigd zijn volk den weg tot een grootere gemeenschap aanwijst. VAN Duitsche zijde heeft men den goe den wil, het de Europeesche volke ren, die zich met hen solidair ver klaren en door daden deze solidariteit bewijzen niet moeilijker te maken dan de strikte belangen der oorlogvoe ring elschen, die nu eenmaal moeilijk heden, ook.in Duitschland zelf, met zich mede brengen. Van Duitsche zijds verlangt men niet het onmogelijke. Wij doelden reeds eerder in deze kolommen op de minimale Duitsche eischen voor de conceptie van een nieuwe Europee sche orde. De Rijkscommissaris heeft in zijn Utrechtsche rede de beginselen nogmaals zorgvuldig omschreven: „Het eerste beginsel is: Voor elk Europeesch volk de vrijheid om volgens den eigen aard te kunnen leven. Het tweede bj- ginsel is: de verplichting tot het ge meenschappelijke optreden van alle kj-achten voor de verdediging van het gemeensqhappelijk gebied". Het. lieroep,.op dc solidariteit is een beroep tevens op het nuchtere oordeel gri gezonde verstand vanelkeen. Naar elke zijde heen weet h:;t Nederlandsche volk thans, wat het te wachien staat als resultaat van dezeh oorlog. De fei ten waarop de Führec in gjjn rede in MOnchen doelde, zullen ongetwijfeld het bepalen van dit oordeel verhaasten, wellicht verlichten. koojomanswerk. Voor de Centrale wer den aangevoerd 37 koeien, 3 pinken 1 graskalf. 10 nuchtere kalveren, 7a schaf pen en 31 vette arkens. iVJooie bigr.cn waren aangevoerd, nu was de hoogste markt 90 met een stuggen handel. Op de konijnenmarkt was het niet erg naar wenach, wat den handel betrof. Maar toch werd bet duurste lókkonijn ver kocht; voor ƒ30. Het jonge goed werd voor 1 van de hand gedaan. Slacht- prijzen 1 per kg; kippen voor 'e slacht ƒ0.90, idem eenden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1