NOORD-HOLLAND DASBLAD VOOR Vijandelijk convooi bij Oran 'aangevallen. Prof.Gerbrandy wenscht Stalin geluk Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Scbager édltie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. ZATERDAG 13 NOVEMBER 1943. 8CHAGER EDITIE. 8?c Jaargang, No. 266, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. PrU« der gewone advertenties in deze Editie 11 ,ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor 1e gebeele oplage op aanvrage. Vertrouwen in de zegepraal. (Van onzen politieken redacteur). HET. beroep, dat Hitier in zijn jong ste rede in den Löwenbraukeller te München tot zijn getrouwen richtte, is niet alleen een beroep op hen, geloof In hem te hebben, hem te vertrou wen en hun toestemming tot zijn po litieke inzichten te geven, Hitler's be roep op het geloof in zijn ideaal richt zich ook tot de soldaten aan het front, die in deze historische uren in een zwaren afweerstrijd verwikkeld zijn, het richt zich ook tot het Duit- sche millioenenvolk, dat in deze dagen van zware bombardementen tal van nieuwe ontberingen te dragen heeft, en ook tot de volkeren, de millioenen van het Europeesche contingent, die als ge volg van het oorlogsgebeuren uit hu: vaak zorgvuldig gekoesterd en oehoei nationale isolement zijn losgerukt en plotseling, veelal tegen hun wil, deelgenoot aan deze wereldworsteling zijn geworden. Dat Hitier weer eens in het openbaa: zijn stem verhief, was de wensth en de verwachting van velen. Hij heeft de oogmerken van zijn spreken in de rede zelf uiteen gezet. Voor en na de con ferentie van Moskou heeft de buiten- landsche geruchtenkeuken op volle toeren gedraaid. Iedere week was min stens drie of vier maal te lezen en te hooren, dat Hitier een zenuwinstorting gekregen had. Daarnaast circuleerden halsstaTrlg geruchten als zou de ver houding tusschen hem en de partij, tusschen hem en Göring, tusschen hem en weermacht en generaals veel wenschen overlaten. Wie zijn stem ge hoord heeft, heeft kunnen vaststellen, dat deze geruchten boosaardige sprook jes zijn. o HET geloof in en het vertrouwen op de uiteindelijke zegepraal zijn bij hem ongeschokt gebleven. In zijn rede schilderde hij de heropstanding van het Duitsche volk na de tragedie van 19181919. Op ieder moment, dat. volk en staat in een raoeras van schijnbare onmogelijkheden 'tbt eenige uitweg v dreigden te vergaan, redde het geloof in het ideaal land en volk van den ondergang. Zoo was het in 1918, toen hij als onaanzienlijk frontsoldaat voor zijn volk trad en de wegen en de mid delen aanwees om tot een nieuwe toe komst van welvaart en bloei te gera ken Na het mislukken van de Putsch .van München in November 1923 redde een fanatiek geloof Hitier van de ver twijfeling. Hij hervormde zijn bewe ging. Van een groepje van tientallen groeide zijn partij uit tot een millioe- •nenbeweging, die niets bezat dan de ijzeren wil van zijn leider, een nieuwen en gelukkiger staat te vormen. Ook ir de critische dagen, die aan den histo- rischen datum van de machtoverpame voorafgingen, kon alleen een rotsvast geloof in de Innerlijke zending zijn 6tandpunt rechtvaardigen en kon het hem behoeden voor aarzeling en twij fel. Juist dat maakt zijn grootte uit, dat hij ten ovferstaan van welke moei lijkheden ook het hoofd niet hangen liet. In de Septemberdagen van 1939, toen zich tot de tanden gewapende te genstanders na een zorgvuldige politie ke voorbereiding van vele jaren op het Duitsche volk stortten, aarzelde 'Hitier evenmin tegen een schijnbare over macht de toegeworpen handschoen op t? nemen en het schijnbaar onmogelij ke mogelijk te maken. Het overwinnen vaji al deze moei lijkheden verleent den betrokkenen een niet te onderschatten kracht van over tuiging in het rechtvaardige van hun zaak. Na de successen in het Westen', Noorden en Zuiden van Europa en na de groote veldslagen in het Oosten moesten tegenslagen twijfels oproepen Toen daarbij tot overmaat nog een zoogenaamde bondgenoot de waDenen omkeerde en na verradelijk intrige- spel Duitschland in den rug probeer de aan te vallen, hieven de tegenstan ders reeds juichkreten aan, omdat zij de eerste bressen van twijfels en zwakten in het Duitsche volk meenden te ontdekken. Ten overvloede voerden zij juist in die dagen het doorzichtige comediespel van Moskou op, niet be seffend wellicht, dat zij juist door de ze stappen voor het. Duitsche volk een afgrond openden, waarin dit volk na de ervaringen van 1918—1919 en na de waarnemingen in Hongarije (Bela K,un), in Rusland zelf, in de Oekraine, de Karelische volk'srepubliek, de Bal- tische Staten, Polen en Bessarrabië nimmer zal vallen. Wat de Anglo-Ame- rikaren het Duitsche volk beschoron hebben, is onvrijwillige zelfmoord. Daartoe schieten welke lokrpiddelen ook te kort. Men onderschat het Duit sche volk wel zeer, indien men van geallieerde zijde meent, dat het zich laat uitroeien. io T"\E omvang van tegenslagen werd •L' nog vergroot door de Anglo-Ame- rikaansche luchtaanvallen op Duitsche steden. Er is geenmensch meer, die gelooft, dat het doel van deze lucht aanvallen enkel militaire, objecten is. De Anglo-Amerikanen hebben het reeds lang in pers en radio onver bloemd toegegeven, dat hun oogmerken met deze venijnige luchtaanvallen zijn, de moraal van het Duitsche volk ka pot te maken. De Anglo-Amerikanen onderschatten deze moraal «echter evenzeer zooals zij de kracht en de techniek van welk Duitsch oorlogswa pen ook hebben onderschat en zooals zij ook de economische zelfstandigheid van Duitschland veel te laag hebben aangeslagen Het Duitschland van 1943 is niet het Duitschland meer van 1918. De smadelijke ervaring, die het Duit sche volk destijds opdeed, heeft het geleerd, alleen en uitsluitend op zich zelf te vertrouwen en niet op voor spiegelingen van tegenstanders, die juist, omdat zij tegenstanders van de welvaart van het Duitsche volk ziin geen andere oogmerken hebben dan di' volk klein te houden, en liefst heele- maal te vernietigen De uitbarstingen van haat, die van Engelsche en Amc- rikaansche zijde elke basis van vreed zame regeling weggeslagen hebben, hebben hun uitwerking niet gemist Het Duitsche volk weet. wat het te wachten staat, indien het aarzelt of twijfels opkomen laat. Het heeft het historische zeldzame voorbeeld van een man voor oogen, die zich met ieder roersel, met iedere vezel van zijn on gemeen groot temperament, met zijn heele persoonlijkheid, al het andere veronachtzamend, voor de grootma- Vier vrachtschepen en twee torpedojagers tot zinken gebracht. Nog felle strijd bij Kief. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 November (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op de Krlm hebben de bols je-, wisten met sterke strijdkrachten gepoogd hun bruggchoofd ten N.- Oosten van Kertsj te verbroeden. Zy werden na harden stryd door Duitsche en Rocmcensche troepen tot staan gebracht. Lichte Duitsche zeestrydkrachten verhinderden vij andelijke pogingen om het lan- dingshoofden ten Z. van Kertsj te versterken en brachten daarbij een vyandelyke kanonneerboot tot zin ken. Ten N.-Oosten van Perckop over de Siwasj getrokken vijandelijke afdee- lingen werden in een strijd op kor ten afstand vernietigd. Aan den Qnjepr hebben onze troe pen een overtochtspoging van den vij and ten Oosten van Nikopol verijdeld Plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten in de Dnjeprbocht mislukten. In 'het strijdgebied van Kief duurt de slag in de diepte van het penetra- tiegebied met onverminderde felheid voort. Ten Z.-W. der stad stortten sterke bolsjewistische aanvallen on der zware verliezen voor den vyand Ineen, terwyl verder naar het Zuiden door tegenaanvallen verscheicleni plaatsen heroverd konden worden. Ten N.-Westen van Tsjernikof ver minderde de kracht der vijandelijke aanvallen na de zware verliezen van den vorigen dag. Desondanks is het gisteren tot felle gevechten gekomen, waarbij in den sector van een corps opnieuw 57 vijandelijke tanks vernie tigd of onklaar geschoten werden. Nieuwe vijandelijke aanvallen ten N.-W. van Smolensk werden door te genaanvallen afgeweerd of opgevahr gen. In het gebied van Newel heeft de vij and ook gisterep getracht zijn pene- tratiepla^ts vooral ten Z. en N. der stad uit te breiden. Bij het succesvol- afweren dezer aanvallen werden ten N. van Newel 40 tanks vernietigd, waarvan alleen 35 door één divisie in fanterie. In de beide laatste dagen verloren de sovjets in totaal aan het Oostelijke front 411 tanks en 98 vliegtuigen. De strijd in Italië. In Zuid-Italië stormen de Ameri- kaansche troepen ten W. van den Vol- turno al dagen ondanks zware verlie zen steeds weer op onze heuvelstellin gen vergeefs aan. Ten Z. van Migna- no heeft een energieke eigen tegenaan val geleid tot herovering van een tij delijk verloren gegane hoogte en een plaats. Duitsche formaties gevechts- en torpedovliegtuigen hebben gister middag laat opnieuw een sterk be veiligd vijandelijk ravit-aillecrings- convooi in de wateren ten O. van Oran aangevallen. Naar tot dusver werd vastgesteld, werden vier vol geladen vrachtschepen met een in houd van 29.000 brt. en twee torpe dojagers tot zinken gebracht en 11 andere vrachtschepen met tezamen een inhoud van 84.000 brt., twee torpedobootjagers en een bewa kingsvaartuig zwaar beschadigd. Zes Duitsche vliegtuigen worden vermist. Vijandelijke vliegtuigformaties heb ben overdag plaatsen in de bezette Westelijke gebieden aangevallen en bommen geworpen op de stad Münster. Des nachts hebben eenige Britsche storingsvliegtuig^n het W. en N. gebied van Duitschland aangevallen. In totaal werden gisteren 19 vijandelijke vlieg- tuigen neergeschoten. Verduister v. 17.7.45 uur. 14 Nov.: Zon'op 7.58, onder 16.50 uur. Maan op 18.55. onder 10.10 uur. 15 Nov.: Zon op 8, onder 16.48 uur. Maan op 19.40, onder 11.10 uur. Toelichting op de bpnnenlijst. 's-GRAVENHAGE, 12 Nov. - Perso nen, die bon „Algemeen 696" ter ver krijging van 100 gram volvette, 40+ Limburgsche of Hervésche kaas hebben ingeleverd, kunnen deze kaas van 13 tot en met 27 November tegen afgifte van bon „Algemeen 703" bij hun win kelier verkrijgen. Degenen, die verzuimd hebben hun bon „Algemeen 696" tijdig voor kaas ir te leveren, kunnen niet verlan gen dat de winkelier aan hen ook de vette soorten kaas levert., zoodat zijf in dien de winkelier hiertoe piet In staat is, genoegen dienen te nemen met 20 of magere kaas. Op de rantsoenbonnen van nieuw model zijn gedurende het tijdvak van 14 tot en met 27 Nov. eveneens vette soorten kaas, voor zoover deze althans bij den handelaar voorradig zijn, verkrijgbaar. Indien de winkelier niet voldoenden voorraad vette soorten heeft. Is hij echter bevoegd om ook op deze rant soenbonnen 20+ of magere kaas te le veren. Op de rantsoenbonnen van oud model, die na 27 Nov. a.s. ongeldig zijn, is uitsluitend 20+ of magere kaas ver krijgbaar. Met nadruk wordt er de aan dacht* op gevestigd, dat ook de bonnen van de Relchskarte für Urlauber en van de Lebensmittelkarte gedurende ge noemd tijdvak recht geven op het koo- pen van de vette soorten kaas. De vleeschbonnen van het tijdvak van 14 tot en met 27 Nov. zullen op 15 Nov. worden bekend gemaakt. Ten behoeve van personen van 021 jaar is gedurende het tijdvak van 14 tot en met 27 Nov. a.s. op de bonnen „Re serve 2-70, 3-70 en 4-70" een bijzonder rantsoen ter hoogte van 125 gram mar garine beschikbaar gesteld. De bonnen „Reserve 2-70, 3-70 en 4-70" zijn "na 27 Nov. ongeldig. ECONOMIST: „Vergelijking met 1918 niet mogelijk." STOCKHOLM, 12 Nov. (A.N.P.) Het Engelsche tijdschrift „Econo mist" schrijft: De militaire situatie van 1918 kan niet met die van thans vergeleken worden, hoe gaarne men dat aan geallieerde zijde ook zou willen. Immers, het Duitsche leger van 1943 is niet dat van 1918. Toen zijn de zenuwen het Duiische opperbevel de baas geworden en werd het moreel van de- Duitsche troepen gebroken. Thans echter is de Duitsche weer macht geestelijk en lichamelijk nog volkomen in tact. J Bolsjewisten willen Duitsche taktiek overnemen. Het Duitsche voorbeeld van de ketelslagen. Superioriteit van leiding contra die van getal. „De groote slag aan het Oostelijke front neemt dergelijke afmetingen aan, dat men van een slag in den gebruikelijken zin nauwelijks meer kan spreken," aldus de militaire cor respondent van ftet D.N.B., Martin Hallensleben. Hij schrijft o.m.: Toch vormen de gevechten aan het heele Oostelijke front een geheel; zij vormen gemeenschappe lijk den slag, waarin de bolsjewisten pogen een keer van den oorlog te hun nen gunste te veroorzaken. Zü houden daarbij vast aan het voorbeeld van de groote Duitsche ketelslagen van 1941, en trachten van hun kant de Duitsche legers in het Oosten te omsingelen. Zij houden zich daarbij zóó nauwkeurig aan het Duitsche voorbeeld van 1941. dat zij meenen reeds op grond yan de vorming van een variabel zwaartepunt met het doel het front door middel van de z.g. gepantserde vuist te door breken, tot een vernietigend succes te kunnen geraken. Zij denken niet slechts door ononderbroken aanv. d. Duitschers ten slotte den adem te kunnen ontne men, doch ook reeds door het copieeren van de plannen, die eens den tegen stander het succes tegen hen bezorgde, de overwinning te behalen. Ten slotte zien zij zich steeds weer bedrogen in deze overwinning, die zij reeds ver schillende malen tastbaar voor zich meenden te hebben. Hieruit blijkt wel licht het duidelijkst ho« gerechtvaar digd de wijziging der Duitsche tactiek De Duitschers hijgen niet naar adem en dat zal niet gebeuren ook. Daarvoor staan twee dingen borg: le. het feit. dat de Duitsche legers aan het front in tegenstelling tot de meening van den vijand, niet zijn gedecimeerd, doch Bü onze VrHwJtHger*. - Korte bespreking voor den aanval G F.L/H/P m aanmcldingsplicbtlg zijn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier In de Waffen-SS kan Ieder worden, die na tenminste een Jaar illenst- tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta- FLINKF. KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt me^e. Iedere gezonde iNederlander ln den leef tijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den .Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen i Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbat.aillon te Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, lcunnen zich aanmelden. Personen tusschen 19—30 Jaar, king van zijn volk heeft ingezet. Uit de feiten van de laatste jaren weet het Duitsche volk, wat het Hitier te dan ken heeft. Zulk een kans krijgt het in de geschiedenis niet meer. Uit de vele optimistische echo's, die de redé van Hitier allerwegen opgeroepen heeft blijkt, dat het. Duitsche volk het in hem gestelde vertrouwen niet bescha men zal en dat het andermaal zijn ge- de juistheid van het ideaal van zijn leider bekrachtigt. tle. 15.11.43 914.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. 16.11 43 9—12.00 uur, Goes, hotel Central. 16.11 43 15—10.00 uur, Breda, restaurant Modern. Markt. 17.11.43 9—14 00 uur. Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 10.11.43 9—12.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18.11 43 15—18.00 uur, Arnhem, café Royal, 19.11.43 9—12.00 uur, Hengelo, café Mo dern. Spoorstr. 18. 19.11.43 15—18.00 uur, Zwolle, hotel GIJ- tenbeek. 20.11.43 9—12.00 uur, Assen, Concerthuls a d. Vaart. 20.11 43 15—18.00 uur. Groningen, Heere straat 46. 2l.ll.43 9—12 00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf. Hreedstrnat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 23.11.43 9—13.00 uur, Utrecht, N V. Huls, Oudegracht 245. 24.11.43 9—14 00 uur. Amersfoort, Pol. Durchangslager, Leusdcrweg. 25.11.43 9—14.00 uur. Den Haag, café Den Hout, Bezuldenhoutsche weg. groote versterking hebben gekregen, die zich nog vroeg genoeg zal doen gevoelen. In elk geval, aan Duitsche zijde heeft men schijnbaar geen haast. 2e. De strategische en tactische supe rioriteit van de Duitsche oorlogsleiding die tezamen met de menigte beproefde onderleiders er in slaagt de superiori teit van het getal te niet te dfcen. Het blijkt, dat het een drogreden is, dat de Duitschers tot het systeem van wisselende noodhulp hebben moeten overgaan als gevolg van het feit. da! er van de dicht bij het front beschik bare strijdkrachten te veel werd ge vergd, en dat zij hun numerieke min derheid aan de telkens nieuwe brand punten hebben moeten compenseeren door leening bij de frontsectoren waar van minder wordt gevergd. De gebeur tenissen in het gebied van Tsjernikof bewijzen, dat de Duitschers over meer strijdkrachten in de nabijheid van het front moeten beschikken dan het er op den eersten aanblik uitzag. Anders valt het toch niet te verklaren, dat zij in staat zijn midden in de zware afweer- gevechten zich van den aanvang af met zulk een energie te verzetten tegen een plotselinge nieuwe doorbraak- en om singelingspoging van de bolsjewisten, als dit ten noordwesten van Tsjernikof het geval was. 217 stukgeschoten pant serwagens getuigen van een kracht van de Duitsche afweer, die men in dit gebied niet kon verwachten. De bolsjewisten hadden hier dan ook re kening gehouden met een snel succes, hetgeen valt af tcleiden uit het ge bruik van groote formaties cavalerie. De aanval, die werd ondernomen op 'n gebied van ongeveer 10 km breedte, kwam den bolsjewisten op zeer groote bloedige verliezen te- staan. Verschei dene bolsjewistische infanteriedivisies werden dermate gedecimeerd, dat zij uit den strijd moesten worden genomen Toch verwachten de Duitsche militairen, dat de vijand den slag met grootere energie Val hervatten, vooral omdat men aan Duitsche zijde nergens den indruk heeft van verminderen van de bolsjewistische strijdkracht. De geveehtssector van Kief staat niet minder in het teeken der Intenslvee- ring van de Duitsche afweerkracht. Dit geldt vooral voor het centrale zwaartepunt bij Kief. Hier is de stoot van de ver vooruittastende bolsjewis tische voorhoedeformaties opgevangen. De gevechten zijn daardoor hier op het oogenblik stationnair geworden. Ten zuidwesten van de stad konden de bolsjewistische aanvallen te midden van sneeuwjacht en op doorweekte, modderige wegen, eveneens worden stukgeslagen. Duitsche aanvallen van een meer plaatselijk karakter veront rustten den vijand sterk en leidden ten slotte tot terreinwinsten. Ten westen van de stad zijn Duitsche divisies even eens met ver naar voren geschoven bolsjewistische formaties in harden strijd verwikkeld. Daar brehgt de vijand opk nieuwe reserves in den strijd. Echter had de Duitsche leiding eveneens vrij groote formaties aange voerd. en wel uit het gebied van Sji- tomir, zoodat kan worden verwacht, dat de gevechten in hevigheid zullen toe nemen. De tweede phase is in vollen gang. Intusschen duurt de bolsjewistische activiteit in het gebied ten oosten van W i t e b s k voort, waar op het oogen blik wisselvallige gevechten gaande zijn. Djch ook hier stuit de vijand bij alle elasticiteit van de Duitsche ge vechtsvoering op harden Duitschen tegenstand. Het Alg. Hbld. meldt: PROF. MR. P. S. GERBRANDY heeft volgens Oranje Radio naar aanlei ding van de 26ste herdenking der Russische revolutie de volgende telegrafische boodschap gezonden aan Stalin en het Sovjet-Russische volk: Met U herdenken wij met vreugde op dezen 7den November het feit. dat U Rusland in den tijd van 26 jaren tot het sterkste en meest geachte land hebt weten op te bouwen. Deze herinnering wordt gevierd op een oogenblik dat het Roode Leger op het punt staat, uw land te bevrijden van den lagen vijand en de in Moskou afgelegde verklaring de geheele beschaafde wereld met nieuwe hoop vervult. Onze landgenooten in het bezette gebied zullen uit de overwinning van het dappere Russische volk kracht putten. Zij zullen begrijpen, dat de bevrijding der gefolterde Russische gebieden het begin beteekent ook van hun eigen bevrijding, waarvan de Moskousche verklaring den hoeksteen vojrmt." JOZEF STALIN heet eigenlijk Sosso Dzjoegazjwili: hij werd geboren op 21 December 1879 le Gori in Georgië. Hij ging voor opleiding tot priester naar een seminarium, doch werd verwijderd wegens wangedrag en leidde daarna het zwerversleven van een Russischen revolutionnair. Hij maakte zich schuldig aan bankroof en plundering van posttreinen en 'ba gagewagens en werd eenige malen gedeporteerd, doch wist na korteren of langeren tijd weer te ontvluchten. Toen de revolutie in Rusland uitbrak, was hij een volkomen verhard en menschenschuw man. Later werd hij de rechterhand van Lenin en Trotsky; na den dood van den eerste maakte hij. ondanks diens politieke testament, Trotsky door verbanning onschadelijk, waarna hij alle macht aan zich trok. Stalin heeft naam gemaakt door zijn radicale vervolging van de kerk en de geloovigen en door een ver bitterden strijd tegen boeren en „burgers". Het aantal der slachtof fer van zijn G.P.Oe. loopt in de mil lioenen. Op 50-jarigen leeftijd her trouwde hij met een 15-jarig meisje. Nadja Alleluja; eenige jaren daarna schoot hij haar dood en trouwde met Rebecca Kaganowitsj. Voor degenen, die zich PROF. GERBRANDY niet of nauwelijks herinneren dienen de volgende biografische gegevens: Pieter Sjoerd Gerbrandy werd geboren op dertien April 1885 in Wymbritseradeel (Fr.land): hij bezocht de Christelijke Normaalschool te Sneek, het Gereformeerde Gj-mnasium te Zetten en dt V r ij e Universiteit te Amsterdam; liij wns lid van de Anti Revolutionnaire Partij en werd in 1939 benoemd tot minister van Justitie, in welke functie hij den procureur-generaal bij het Gerechtshof te 's-Her- togenbosch in het Ossche zedenschandaal (zaak Zwanenberg) sauveerde. Zijn dissertatie had tot titel: „Heimstattenrecht". Voorts verschenen van zijn hand „De Duitsche Schadevergoeding" (1924; in „Stemmen des tijds"); „De overeenkomst van Londen" (dito) en...... „Het religieus socialisme" (1928; in „Antirevolutionnaire Staatkunde"). Nog zij er op gewezen, dat prof. Gerbrandy. als minister, in de Mei-dagen van 1940 met de geheele regeering naar Londen vluchtte en dat hij na de terug-vlucht van jhr. mr. De Geer tot „minister-president" van de zich noemende regeering aldaar werd benoemd. JOZEF STALIN. (Foto-Archief) AANMELDING VOOR DEN LANDSTORM. Voor de Provincie Noord-Holland kunnen Nederlanders van 17 tot 45 jair zich vervoegen voor inlichtingen en aanmeldingen bij den Vertegenwoordi ger van den Landstorm aan onderstaand adres: Vertegenwoordiger voor den Landstorm ln de Provincie Noord- Holland: Grenadier J. Hendriks. De duur der opleiding is vier maan den; zij die voor Arbeitseinsatfk zijn aangewezen, worden vrijgesteld van uit zending. „Denkt U aan de speelgoed- inzameling van den Jeugdstorm". De toestand in Libanon. Verontwaardiging over de actie der Gaullisten. De leidende persoonlijkheden van de christenen en mohammedanen hebhen tich Vrydag. naar de En gelsche nieuwsdienst uit Beiroet meldt, tot generaal majoor Sir Ed- ward Spears gericht, dep Britscben gezant, cn hem verklaard, dat zoo lang er door de Britsche autoritei ten niet iets gedaan wordt, het bloedvergieten in Libanon zal voortduren. De aartsbisschop van Libanon, Maroite, verklaarde aan generaal majoor Spears, dat hy de regeering Riad ei Solh volledigen steun heeft verleend. Hii gaf uiting aan zijn groote ver ontwaardiging over de actie van de Gaullisten en verklaarde dat zoolang de Britsche autoriteiten niet zouden optreden, de opstandige beweging niet zou eindigen. Namens alle christenen verzocht de aartsbisschop om Britsche bescherming en verklaarde daarbij, dat de mohammedanen en christenen het volkomen eens zijn. De Moefti van de Moslems verklaarde, dat mohammeda-. nen en christenen eenstemmig zijn ten aanzien van nun verontwaardiging over de Gaullisten. Beide groepen zijn bereid de regeering van Libanon steunen. Wanneer er niet terstond iets gebeurt, zou ernstig bloedvergieten onveimijdelijk worden. Omtrent de arrestatie van presi dent Bichara el Khoery en zyn vrouw wordt in het bericht gezegd, dat zy hun slaapkamerdeur met meubelstukken hadden gebarrica deerd, doch dat de Gaullistische mariniers en Senegaleezen zich des.- ondanks toegang verschaften. De vrouw van den president verzocht om een arts, maar dit verzoek werd haar geweigerd. By het onderzoek naar documenten Is kostbaar huis raad vernield. De minister-presi dent, Riad el Soih, werd van zijn bed gelicht. Petit Serail, het hoofdkwartier van de Libaneesche regeering, is nu door de Gaullistische troepen bezet. Het parle ment werd omsingeld. De voorzitter en eenige afgevaardigden zouden zich nog in het parlementsgebouw bevinden en weigeren het te verlaten. Bevestigd wordt, dat de minister voor de voedselvoorziening eveneens is gearresteerd. Ook is in hechtenis ge nomen Abdoel Hamid Karamih, de lei dende persoonlijkheid van de Moslems in Tripolis. De weerklank ln Palestina. Naar de Engelsche nieuwsdienst ver der meldt, heeft de Palestina omvat tende conferentie der Arabische ka mers van koophandel besloten, Zater dagmiddag in het geheele land een al- gemeene staking der werkzaamheden tot stand te brengen. Dit besluit heeft geen betrekking op de. verkeersdiens ten en de regecringsbureaux. De sta king der werkzaamheden vormt een protest tegen het optreden der Gaullis tische autoriteiten in Libanon, Engeland en <Je onlusten. Reuter verspreidde een Vrijdag door offifieele kringen te Londen uitgegeven mededeeling over de onlusten in Liba non, waarin gezegd wordt: „Het ontre den der Gaullistische autoriteiten in Libanon geschiedde zonder eenige rug gespraak met de Britsche autoriteiten en zonder dat zij daarvan in kennis waren gesteld. Gisteren heeft de Brit sche gezant in- Beiroet, sir Edward Spears, een protest ingediend bij d°n algemeenen gedelegeerde van het dis sidentencomité over de begonnen actie en over het verzuim van desbetreffen de ruggespraak. Thans zijn instructies gegeven aanden Britschen afgezant in Algiers, Mc Millan, de aangelegen heid ter sprake te brengen bij het dis sidentencomité. Musici voor den Landstorm Nederland. He( S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Voor de militaire kapel van den Landstorm worden musici ge vraagd. Ook amateurs kunnen zich melden. Voor een muzikale, oplei ding wordt zorg gedragen. Persoonlijke of schriftelijke aan melding by 't SS-Ersatzkommando. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 14 Nov. t/m. 27 Nov. Brood: 47 A en 48 A, elk 4* rants. 47 B en 48 B, elk 1 rants. br. of gebak. Beschuit: 47 en 48. elk 1 rants. br., gebak of beschuit. Bloem, brood of gebak: 699 en 700 elk 1 rantsoen. Gort: 701, 250 gr. Vervangingsmiddel: 702, 1 rants. Kindervoedsel: 47 A, 250 gr. gort. 47 B, 250 gr. rijst of gort. Boter: 47 A, i/2 rants. boter. 47 B A rants. margarine. Volvette of 40 kaas: 703 100 gr. Melk: 47 en 48 (l3/a 1). Taptemelk 47 en 48 (13/«1). Aardappelen: 47 en 48 2 kg. Toe slag 47 en 48, 1 kg. Suiker: 704 500 gr. Jam: 705 250 gr. Versnaperingen: 47 100 gr. choco lade. 48 100 gr. suikerwerken. Tabak: 47 1 rants. Sigaren, tabak of sigaretten. 48 1 rants. sigaren of cigarillos. Bijzondere rantsoenen: 2-70, 3-70, 4-70, reserve yz rants. margarine. Op deze bonnen mag reeds op 13 Nov. worden gekocht, uitge zonderd aardappelen. Alle bonnen zijn 14 dagen geldig, uitgezonderd 2-69, 3-69, 4-69 Reserve en 46 A boter, die geldig zijn t/m. 11 Dec. Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze buismoeders noodig om eten te kunnen koopen. Offert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. DE NIEUWE BONNEN. Gedurende de komende veertiendaag- sche periode zijn voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk en aardappelen de bonnen 47 en 48 aangewezen. Voorts is op bon 47a boter verkrijgbaar een half rantsoen boter, op 47b é%n half rantsoen margarine, en op de bonnen 2--70, 3—70 en 470 Reserve eveneens een half rantsoen margarine. Van de versnaperingen- kaart is bon 47 aangewezen voor 100 gram chocolade en bon 48 voor 100 gram suikerwerken van de kin dervoedselbonnen is 47a geldig voor 250 gram gort cn 47b voor 250 gram rijst of gort, terwijl van de tabakskaart bon 47 recht geeft op een rantsoen tabak s- waren naar keuze en bon 48 op een rantsoen sigaren of cigarillos. Voorts zijn geldig verklaard de bonnen 9 en 700 voor bloem, 701 voor 250 gram gort, 702 voor een- rantsoen ver- igingsmiddelen, 703 voor 100 gram volvette of 40 plus kaas, 704 voor 500 gr. suiker en 705 v. 250 gr. jam. FANTASTISCHE CONCESSIES AAN MOSKOU. STOCKHOLM, 12 Nov. (ANP). - Het Labour-blad „People" schrijft, dat Sovjet-Rusland van uur tot uur meer tot den beheerscher van F.uropa wordt. De Engelschen en Amerikanen zijn het reeds voor het begin van de Moskou sche conferentie er over eens geweest, dat zij concessies zouden doen. die nov een paar weken geleden fantastisch ge leken zouden hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1