NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR TERREINWINST BIJ KIEF. Stalin s uitlating over het tweede front. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 Itfncn) Postrekening 66189. MAANDAG 15 NOVEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 267, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dadelijk» Advcrtenti e-t a r i c f. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Landing der Duifsche iroepen op Leros. Mislukte aanvalspoging van Amerikaansche bommenwerpers. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 13 Nov. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op de Krim mislukten ten Noord oosten van Kertsj nieuwe door pant serwagens ondersteunde aanvallen der bolsjewisten. \Op de landengte van ferekop werden twee naar onze stel- t«ngen oprukkende vijandelijke batal jons en in de baai ten Westen van de stad concentraties landingsbooten der bolsjewisten door artillerievuur i eengeslagen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten ver hinderden ook gisteren den aanvoer van versterkingen en de ravitailleering voor bet vijandelijke landingshoofd ten Zui den van Kertsj en vernietigden daarbij vier met benzine en munitie geladen Sovjetrussische vaartuigen. Kustbatte- rljen der marine beschoten laadinrich- tingen en scheepsdoelen op het schier eiland Taman. Zij plaatsten treffers op materiaalvooraden en tusschen kleine transportschepen, waarvan er een in de lucht vloog. Aan het Dnjepr-front kwam het voor al ten Noordén van Kriwoirog, bij Kre- mentsjoeg en ten Noordwesten van Tsjerkassy tot levendige plaatselijke ge vechten. BIJ KIEF. In het gevechtsgebied van Kief gin gen, na hevige vijandelijke aanvallen ten Zuiden en ten Zuidwesten van de stad op bloedige wijze te hebben afge weerd, eigen formaties tot tegenaan vallen over en heroverden een belang rijke terrein6trook. In de diepte van het penetratlegebied duren de hevige gevechten tusschen de naar Sjitomir oprukkende sterkere vijandelijke strijdkrachten en Quitsche gevechts groepen voort. Ook ten Noordwesten van Kief wordt hevig gestreden. In den central en sector herhaalden de bolsjewisten ten Noordwesten van Tsjer- nigof hun krachtige door slagvliegtui gen ondersteunde pantseraanvallen en ondernamen nieuwe aanvallen op ons front ten Noorden van Gomel en ten Noordwesten van Smolensk. Alle door braakpogingen werden in harde afweer- gevechten en met buitengewoon groote verliezen voor den vijand verhinderd en in den reeds den llen en 12en November genoemden sector van een korps op nieuw vijfenvijftig bolsjewistische pant serwagens vernietigd. Bij Newel poogde de vijand gisteren wederom tevergeefs zijn penetratiege- bied uit te breiden. Door eigen tegen aanvallen werden eenige in het onover zichtelijke terrein opgerukte vijandelij ke afdeelingen weder teruggeworpen. IN ITALIë. In Zuid-Italië zette de vijand zijn met groote verliezen gepaarde aan vallen op den berggrcndel tusschen Mignano en Venafro voort. Het kwam tot hevige gevechten. in den loop waarvan de vijand enkele heuvels aan FLINKE KERELS MELDEN 7.II H NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het ss-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1745 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. TtJdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt, met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbatalllon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tnsschen 19—30 Jaar, die aanmeldingspllchtig zUn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevoidering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 16.11.43 912.00 uur, Goes, hotel Central. 16.11.43 15—18.00 uur, Breda, restaurant Modern, Markt. 17.11.43 8—14.00 uur, Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 18.11.43 912.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18.11.43 15—18.00 uur, Arnhem, caïé Royal I9.il.43 9^-12.00 uur, Hengelo, café Mo dern, SpoorStm 18. 19.11.43 15—18.00 uur, Zwolle, hotel GiJ- tenbeek. 20.11.43 9—12.00 uur, Assen, Concerthuls a. d. Vaart. 20.11.43 15—18.00 uur, Groningen, Heere straat 46. 21.11.43 9—12.00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf. JSreedstraat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 23.11.43 9—13.00 uur, Utrecht, N V. Huls. Oudegracht 245. 24.11.43 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchangslager, Leusderweg. 25.11.43 9—14.00 uur. Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutsche weg weerszijden van het Dal van Mignano in bezit kon nemen. Door tegenaan vallen van onze troepen werden zij weer stormenderhand genomen en de vijand naar zijn' beginstellingen terug geworpen. Tijdens voortgezette aanvallen op vij andelijke lichte zeestrijdkrachten in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee plaatste de luchtmacht' treffers op totaal vijf eenheden, die zwaar bescha digd werden. Nadat door deze successen en door voortdurende luchtaanvallen op steun punten op het eiland Leros de voor waarden geschapen waren voor een onderneming tegen Leros, landden in de vroege ochtenduren van den 12en November, In samenwerking met ge- vechts- en transportformaties van de marine cn van de luchtmacht, ver scheidene gevechtsgroepen, waaronder ook valschermjagers, op het eiland. De gevechten met de Britsche en de aan Badoglio onderhoorige bezetting zijn nog aan den gang. Volgens rapporten van Duitsche ver kenners voor den grooten afstand heb ben tijdens den in het weermachtsbe- richt van gisteren vermelden "aanval van onze luchtmacht op een vijandelijk convooi aan de Noord-Afrikaansche kust nog elf vrachtechepen bom- en torpedotreffers opgeloopen. In totaal werden zoodoende 23 transportschepen van tezamen ongeveer 150.000 brt. tot zinken gebracht of zoo zwaar bescha digd. dat zij hun reis niet konden ver volgen. Door storingsaanvallen van eenige vijandelijke vliegtuigen in het Weste lijke rijksgebied ontstond in den afge- loopen nacht slechts onbelangrijke schade. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 14 Nov. Hét opperbevel der weermacht deelt mede: Op de Krim ondernamen de bolsje wisten verscheidene vergeefsche aanval len van hun bruggenhoofd ten Noord oosten van Kertsj uit en op onze stel lingen bij Perekop. Aan hei Dnjeprfront werden ten Zuid oosten van Cherson, ten Noordwesten van Krementsjoeg en aan weerszijden van Tsjerkassy vijandelijke aanvallen afgeslagen en geringe plaatselijke pene traties in den tegenaanval vernauwd. In het gevechtsgebied ten Westen van Kief duurt de verbitterde worsteling voort. Zuidwestelijk van de stad stieten eigen strijdkrachten in de flank van den naar Sjitomir oprukkenden vijand en brachten hem gevoelige verliezen toe. In Sjitomir en ten Noorden van de stad wordt hevig gevochten. Terwij! ten Zuidwesten van Gomel en ten Noordwesten van Smolensk nieuwe hevige doorbraakaanvallen van den vijand in zware, hier en daar nog tijdens de duisternis voortdurende ge vechten werden afgeslagen of opge vangen. wierpen eigen tegenaanvallen ten Noorden van Gomel den tijdelijk binnengedrongen vijand op zijn uit gangsstellingen terug. Uit het gebied van Newel wordt le vendige, van de andere frontsectoren geringe plaatselijke gevechtsactie ge meld. De sedert Aug. 1942 in 't Oosten opereerende stormgeschutafdeeling 667 onder bevel van kapitein Zettler, heeft in het gebied ten Westen van Smolensk den lOOOsten pantserwagen stukgescho- In Zuid-Italië duren de gevechten met het zwaartepunt aan weerszijden van den Pas van Cassino voort. Ten Zuiden van Venafro ging een gisteren geno men hoogte weer verloren. Hevige Ame rikaansche aanvallen ten Westen van Venafro mislukten. OP DEN BALKAN. In het Noordwestelijke Balkangebied zijn in gevechten van verscheidene we ken communistische bendengroepen in het gebied ten Noordoosten van Fiume ingesloten en vernietigd. Zij verloren daarbij meer dan 3600 dooden en 4500 gevangenen. Bovendien werden 45 stuk ken geschut. 500 machinegeweren en granaatwerpers en 4655 geweren buit gemaakt. Dertig ravitailleeringskampen vltlen in onze handen. Onze op Leros gelande troepen heb ben tegen vrij sterken vijandelijken te genstand het Noordelijke deel in hun bezit gebracht. In het Zuidelijke deel wordt nog gevochten. Een aanvalspoging van sterke forma ties Amerikaansche bommenwerpers te gen het gebied van Noordwest-Duitsch- land mislukte tengevolge van de krach tige jachtafweer volkomen. Door op verspreid liggende punten geworpen bommen werd in eenige plaatsen onbe langrijke schade aangericht. De lucht.- verdedigingsstrijdkrachten, die aan de afweer dezer aanvallen deelnamen, ver nietigden 29 vijandelijke vliegtuigen. Vijf andere vijandelijke vliegtuigen werden boven het bezette gebied in het Westen neergeschoten. In den afgeloo- pen nacht lieten eenige Britsche stoor- vliegtuigen enkele bommen vallen 1d West- én Noord-Duitschland. m WMtÊm Bij onz® Vrijwilliger». Tijdera Ha ounxKAHo HOE BESTAAT HET! In dezen tijd leest men* schier da gelijks in de krant, dat rijwielen worden gestolen. Zelfs rijwielen, welke op slot staan, zijn een gra ge buit voor de dieven, die zich minder interesseeren voor het fra me dan voor de banden. Er zijn echter blijkbaar ook nog menschen in Nederland, die hun rijwiel niet eens missen, als ze .het ergens laten staan! Bij de mare- chaussée te Broek op Langendijk namelijk staat al sinds ruim een week een damesrijwiel, compleet met binnen- en buitenbanden! Het werd in Zuid-Scharwoude gevon den en veiligheidshalv'e door de politie meegenomen. Tot nu toe is geen aangifte gedaan van de vermissing, maar wie weet is dit berichtje aanleiding voor de komst van de eigenaresse! Intusschenr hoe bestaat het! Verduister v. 17.7.45 uur. 16 Nov.: Zon op 8.02, onder 16.47 uur. Maan onder 12.03 uur, op 20.29 uur. 17 Nov.: Zon op 8.04, onder 16.46 uur. Maan onder 12.45 uur, op 21.26 uur. „Gepantserde vuistslag" opgevangen. De Berlijnsche ANP-corespondent meldt: Van de gevechten aan het Oostelij ke front blijft Kief 't centrale punt vormen. In dezen sector, waar het front het verst naar het Westen uit springt. stormen de bolsjewisten met niet verminderde kracht op de Duit sche afweerstellingen aan, met d<^ kennelijke bedoeling, hier, als bekro ning van het sedert begin Juli durende offensief, door het Duitsche front te breken en verder, door natuurlijke hindernissen nauwelijks belemmerd, naar het Westen en Zuidwesten te kunnen opmarcheeren. Van de Duitsche ver lediging wordt een uiterste krachtsinspanning ge vergd, doch deze heeft tot dusver suc ces gehad en de tegenstander heeft slechts weinig terreinwinst kunnen behalen. Ten Noordwesten van Tsjernikof Is de „gepantserde vuistslag" der bolsje wisten opgevangen* zoodat de hevigheid der gevochten hier merkbaar vermin derd is, evenals ten Noordwesten van Smolensk. Ten Westen van Danidof en Newel zijn de Sovjet-Russische aanval len eveneens doodgeloopen. Van Duitsche zijde houdt men niet temin met nieuwe aanvallen rekening. De Sovjet-Russische gevechtskracht schijnt niet verminderd en dit is te op merkelijker, daar de verwoestingen achter het Sovjet-Russische front de ra vitailleering aanzienlijk moeten be moeilijken. Aan het grootste gedeelte van '.iet front wisselen thans regen en sneeuw met elkaar af. zoodat het verkeer te land geleidelijk hinder van de bemod- derde wegen is gaan ondervinden, doch de strijd heeft hierdoor nog niets aan hevigheid verloren. I-Iet is inderdaad de vraag of de regen dit jaar veel invloed op de operaties zal hebben, daar het late intreden van de modderperiode de waarschijnlijkheid van een korten duur vergroot en aan den anderen kant bei de partijen ongetwijfeld hun uitrusting aan a'le eventualiteiten zullen hebben aangepast. VATICAANSCHE NOTA aan de oorlogvoerenden. Het Zwitsersche telegraafagentschap meldt uit Rome: In kringen van het Vaticaan wordt verklaard, dat de H. Stoel met betrek king tot het bombardement van 5 No vember in een nota de oorlogvoeren de mogendheden opmerkzaam gemaakt heeft op de schending van het. neutrale gebied der stad van het Vaticaan. Kar dinaal Maglione, de staatssecretaris, heeft tegenover de diplomatieke ver tegenwoordigers der in aanmerking komende mogendheden de opvatting van de pauselijke curie over de neu traliteit van den H. Stoel verduidelijkt. Ook is hun het resultaat ter kennis ge bracht van het technisch onderzoek over het bombardement. Onderhoud van Molotoi met Turksche staatslieden. Het weekblad News Revicw maakt melding van een onderhoud, dat Molo- tof tijdens dc conferentie te Moskou gehad zou hebben met den Turkschen ambassadeur Bydur, alsmede met den Turkschen militairen attaché, kolonel Zobu. Een uur lang, zoo schrijft het weekblad, hebben deze drie achter gesloten deuren onderhandeld. Den volgenden dag begon de Sovjet-pers met een aantal klachten tegen Turkije te publiceercn. De wereld vroeg zich af, wat de Sov jets eigenlijk in den zin hadden, zoo schrijft het weekblad verder en beant woordt vervolgens deze vraag in dier voege, dat de Sovjet-Unie het voorzien heeft op Istanboei en op de Dardanellen, want een dergelijke toegang naar zee beteekent voor Stalin evenveel als voor Peter den Grooten. Wanneer Stalin den eisch stelt, dat men de Sovjet-Unie een steunpunt aan de kust van Iran ter be schikking moet stellen, dan komt de Sovjet-Unie zeer dicht ln de buurt van den voor Engeland belangrijken weg via de Middelandsche Zee naar het Ver re Oosten. Wanneer Stalin een Sovjet haven aan de Egeïsche Zee wil hebben, dan beteekent dit, dat men een corri dor door Roemenië. Bulgarije en een deel van Griekenland moet maken. Doch Griekenland is een geallieerde en men kan dientengevolge niet vrij over zijn gebied beschikken. Derhalve is de be langstelling der Sovjets weer uitgegaan naar Turkije en de Dardanellen. Het uitoefenen van „eenigen druk" om Turkije ertoe te bewegen zijn kaarten open op tafel te leggen, zoo merkt het Engelsche blad tenslotte op. schijnt ge heel en a' in de lijn van Stalins ge dachten te liggen. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Het politiek weekpraatje, dat Max Blokzijl hedenavond 18.45 over dyi zender Hilversum 1 zal houden, heelt tot titel „Stilte voor den storm". Von Papen naar'Berlijn. In de Wilhelmstrasse werd in ant woord op een vraag verklaard, dat de berichten over een reis van den Duit- schen ambassadeur te Ankara, Von Pa pen, naar Duitschland niet kunnen worden tegengesproken. Of de ambas sadeur reeds te Berlijn is aangekomen werd in het midden gelaten. In dit verband werd erop gewezen, dat ver schillende kwesties besproken konden .werden, waarmede men wel gedoeld zal hebben op de problemen, die na de conferentie van Moskou en de ontmoe ting van Eden met den Turkschen mi nister van buitenlandsche zaken een tijdlang het onderwerp van gissingen, met name van Britsche zijde, zijn ge weest. Politieke kringen te Berlijn herinne ren aan de zakelijke, nuchtere verkla ringen der Turksche pers, doch wijzen vooral op de verklaringen van den Turkschen minister van buitenland sche zaken, Menemendzjogloe, na zijn terugkeer uit Ankara tegenover een bijzonderen verslaggever van de „Coemhoerijet" afgelegd. In het alge meen laat men te Berlijn de meening hooren, dat Turkije de potentieele krachten, die op de een of andere wij ze van invloed zouden leunnen zijn op de positie van dat land in Europa en in de wereld, zeer goed kent. Landwacht Nederland. 's-GRAVENHAGE, 13 Nov. - De door den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden en door den Leider der N.S.B. reeds herhaaldelijk aangekondigde vorming van een be- schermingsformatié, bestéande uit leden van de N.S.B. en leden van haar orga nisaties, heeft thans in een in het Ver ordeningenblad van den Rijkscommis saris voor de bezette Nederlandsche gebieden van 13 November verséhenen Verordening haar wettelijke basis en vorm gekregen. De beschermingsformatie, die zooals bekend den naam „Landwacht Neder land" draagt, zal door den General- kommissar für das Sicherheitswesen und höheren SS und Polizeiführer met politiebevoegdheden voor het handha ven van de openbare orde en ter be scherming van leven en goed der orde lievende bevolking worden gebruikt. Een inspecteur-generaal, aan wien twee inspecteurs worden toegevoegd, leidt de Landwacht. Haar optreden wordt gerégeld door den höheren SS- und Polizeiführer. De dienstvoorwaar- den voor de leden van de Landwacht, zooals b.v. soldij, verzekering enz., worden in nadere bepalingen bekend .gemaakt, die de höhere SS- und Poli zeiführer in overeenstemming-' met den Leider der N.S.B. afkondigt. Tijdens den duur van hun lidmaatschap van de „Landwacht Nederland" vallen de le den onder een bijzorïdere door den höheren SS- und Polizeiführer uitge vaardigde disciplinaire regeling. 'ngrijpende wijziging iexiieldisiributie. Aantal artikelen nog slechts op speciale vergunning. 's-GRAVENHAGE, 13 November. In verband met de huidige textlelpo- sltie wordt medegedeeld, dat de pun ten van de kleedingkaarten voor man nen, Jongens, vrouwen en meisjes van J5 jaar en ouder, benevens de T.-pun ten en alle speciale punten met ingang van 15 November a.s. voorlqopig niet meer gebruikt kunnen worden voor den aankoop van: wat betreft mannen en Jongens: Costuums en onderdeelen daarvan, hemden, overhemden, onderbroeken, sokken en "kousen, nachthemden, regen jassen en windjacken, alle soorten Jas sen (met uitzondering van bontjassen), pullovers en gebreide vesten, alle soor ten werk- en bedrljfskleeding, jekkers, pyama's, winterhandschoenen, wat betreft vrouwen en meisjes: Alle soorten japonnen, rokken, blouses, onderjurken, pullovers, gebreide vesten, hemden," alle soorten directoires, sjiawls, kousen, schorten, nachthemden, regen mantels en windjacken, alle soorten man tels en mantelcostuums (met uitzonde ring van bontmantels), omslagdoeken, al le soorten werk- en bedrijfskleeding, peignoirs, pyama's, bedjasjes, e. d. Deze artikelen zijn alleen op speciale vergunningen verkrijgbaar. Stukgoederen, welke bestemd zijn voor de vervaardi ging van boven- en onderkleedlng, on verschillig of deze bestemd zijn voor per sonen boven of onder 15 Jaar. zijn alleen op speciale vergunning verkrijgbaar. Alle in bovengenoemde opgave niet ge noemde artikelen, zooals bijv. hoeden, zakdoeken, bretelles, sokophouders, bus tehouders, bontmantels, lint. band. ga rens, jabots enz. kunnen op de punten van bovengenoemde kaarten en de T.- punten wèl worden gekocht. Deze pun ten kunnen tevens worden besteed voor het doen verrichten van reparatie-werk zaamheden. waarvoor ook stoffen kun nen worden gekocht tot een maximum van 0.8 m2. Volledig geldig blijven: 1. De kleedingkaarten van oorlogsge troffenen, mits zij ln het bezit zijn van een machtiging oorlogsgetroffe nen. De kleedingkaarten van a.s. moeders, die in het bezit zijn van een toe- slagkaart V. 815, tegen overlegging van deze kaart en deze toeslagkaart zelve. 3 De kleedingkaart van alle kinderen tot 15 jaar, benevens die van de jon gens en meisjes van 15-18 jaar, wel ke in het bezit zijn van een toeslag- kaart V. 715, en deze toeslagkaari zelve, voor zoover deze geldig ls verklaard. De plaatselijke distributiediensten heb ben de bevoegdheid alleen ln hoogst noodzakelijke gevallen nog speciale ver gunningen, leverlngsvergvmningen .e.d. af te geven, voor die artikelen, waarvoor tot dusver deze diensten vergunningen verstrekten (zgn. groote stukken, wo- ninginrichtingartlkelen). Voor alle andere artikelen, dus ook voor huishouijgoede- ren, moeten de aanvragen voorloopig worden gericht tot het Rijksbureau Dts- tex, afd. Speciale Vergunningen, Andries Blckerweg 4 te 's-Gravenhage (op de aan vraagformulieren- van den plaatselijken dlstributiedlenst).- In het algemeen kan worden gezegd, dat alleen zij. die van een noodzakelijk kleedingstuk geen enkel exemplaar be zitten, in de gelegenheid worden gesteld een aanvrage ln te dienen, waarbij vast moet staan, dat zij de noodige punten hiervoor nog op hun textielkaart be schikbaar hebben. Voor huishoudgoederen zal ln het al gemeen geen vergunning worden ver strekt, dan ln uitzonderingsgevallen, zoo als huwelijk e.d., dus niet bij slijtage. De reeds uitgegeven leveringsvergun ningen en speciale vergunningen behou den hun geldigheid voor den duur, welke daarop ls vermeld. Alle loopende aanvragen worden ge acht vervallen te zijn. Mot inachtneming van bovenstaande richtlijnen kunnen zij ln de vmeest dringende gevallen opnieuw worden aangevraagd, onder vermelding van het aantal op de textielkaart aanwe zige punten en het motief van de aan vrage. GELDIGHEIDSDUUR VAN TABAKS BONNEN VERLENGD. 's-GRAVENHAGE. 13 Nov.. De gel digheidsduur van de bonnen „Tabak 45" en „Tabak 46" is verlengd tot en met 27 November a.s. Zooals bekend, geven de bonnen „Tabak 45" recht op, naar keuze, sigaren, cigarillos, sigaretten of kerftabak, terwijl de bonnen „Tabak 46" recht geven op het koopen van vijf sigaren. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. •s-GRAVENHAGE, 12 Nov. Van 14 tot en met 27 November 1943 geven da met „42 Verlichting" en „43 Verlich ting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 121" en de met „62 Verlichting" ge merkte bonnen der bonkaart „S 221" elk recht op het koopen van één liter petroleum. Wèl en niet rooken. Korten tijd geleden maakten de dag bladen Dekend. dat met het oog op de ondervonden bezwaren bij de handha ving van het rookverbod op de boicons van elettrisch gestroomlijnde spoor wagens besloten is, dit verbod op te heffen en dat dc op die balcons aan wezige bordjes met het opschrift „Ver boden te rooken" geleidelijk verwijderd zullen worden. Een aantal reizigers huldigt blijkbaar de opvatting, dat nu ook gerookt mag worden op de balcons van het niet ge stroomlijnde electrische materieel, waar tot. dusverre hét rookverbod gold. De Nederlandsche Spoorwegen vestigen 'er daarom de aandacht op. dat uitdrukke lijk de baleons van de gestroomlijnde electrische rijtuigen bedoeld zijn. Nieuwe aanval op Pearl Harbour verwacht. Volgens den Britschen berichten dienst heeft de oppe-rbevelhebber der Amerikaansche landstrijdkrachten op Hcwaiï en in het centrale deel .van den Stillen Oceaan, luitenant-generaal Richardson, verklaard te gelooven, dat de Japanners binnen vier maanden een nieuwen aanval op Pearl Harbour zui len doen. Aller oogen zijn gericht op het Zuid-Oosten. BERLIJN, 12 Nov. (C.D.). In het communiqué, waarmede de conferen tie van Moskou werd besloten, wordt o.a. gezegd, dat de vertegenwoordi gers van Engeland, Amerika en Rus land tot overeenstemming zijn geko men inzake „maatregelen, die ten deele reeds worden uitgevoerd om den dorlog te bekorten." Zoowel Rus sische als Anglo-Araerikaansche com mentaren zagen daarin een toespeling op de eventucele opening van een tweede front, waarvan a priori vast stond, dat dit ter conferentie zou worden besproken. Stalin heeft aan allen mogelijken twijfel dienaan gaande een einde gemaakt door in zijn radiorede van Zaterdagavond den vooravond van den 26en verjaardag der Russische revolutie, ronduit te zeggen, dat te Moskou het besluit tot oprichting van een tweede front is genomen en dat „de oprichting van het tweede front thans onmiddellijk voor de deur staat." Is Stalin werkelijk zoo zeker van zijn zaak of tracht hij slechts zijn Wester- sche bondgenooten voor een voldongen feit te plaatsen, door de Engelsche en Amerikaansche openbare meening. die zich reeds sinds lang voor de oprich ting van het tweede front heeft uitge sproken, te mobiliseeren? Te Berlijn, waar men er zich zooveel mogelijk van onthoudt, door het geven van commen-, taar brandstof te werpen op het laai ende vuur der Geallieerde propaganda, helt men in het algemeen over tot de laatste veronderstelling. Te Moskou is in den laatsten tijd her haaldelijk uitgesproken dat de opera ties van twee Anglo-Amerikaansche legers in Italië als een te geringe< bij drage voor den gemecnsehappelijken oorlog moeten worden beschouwd, daar zij te weinig Duitsche strijdkrachten binden. Van Britsche zijde stelde men telkens weer een grootscheepsche mili taire actie op den Balkan als nabij voor en verontschuldigde het uitblijven van het tweede front door te wijzen op een tekort aan vaartuigen en transport vliegtuigen. De Russische pers gaf daar op te verstaan, dat zij voorloopig van dit Balkan-offensief nog niet veel ge kloofde. En intusschen heeft de militaire medewerker van de „Daily Telegraph" dan ook reeds geschreven, dat voor uitgebreide militaire acties in Grieken land het seizoen te vèr gevorderd is en dat er van de Geallieerde strijdkrach ten in het Naburige Oosten voorloopig slechts ondernemingen van plaatselijk belang kunnen worden verwacht. Wat deze laatste opmerl\if?g betreft, houdt men er te Berlijn rekening mee, dat zij misschien als een afleidingsmanoeuvre is bedoeld Het offensief van Stalin. Stalin heeft tijdens de conferentie van Moskou bevel gegeven, het Roode Leger een offensief te laten ontketenen, dat zoowel wat het aantal menschen. tanks en artillerie, als de felheid van den strijd betreft, zijn weerga in de oorlogsgeschiedenis niet vindt. Tezelfdertijd verspreidden radio en pers te Moskou sensationeele berichten over een overhaasten terugtocht van Duitsche bezettingstroepen uit Noorwe gen, Nederland, België en Frankrijk, uiteraard om te elfder ure het wan kelende front in het Oosten zooveel mogelijk te versterken. Het ligt voor de hand, wat hiervan de bedoeling was. Men wilde de deelnemers aan de con ferentie van Moskou er van overtuigen, dat Duitschland zwak begint te worden en dat de kans op succes bij een even tueel e landing in het Westen gunsiiger was dan ooit. De „Roode Ster", het dagblad van het Roode leger, consta teerde ten overvloede nog: „Reeds de eerste Wereldoorlog heeft 1 ewezen. dat Duitschland alleen in het Westen kan worden overwonnen!" Inmiddels ziet het er niet naar uit. dat het Kremlin met deze campagne veel indruk heeft gemaakt op de Wes- tersche democratieën. Vooral het offl- cieele Engeland schijnt voor en na vast te houden aan zijn opvatting, dat het van weinig belang is of de oorlog, „die practisch reeds gewonnen is een half jaar korter of langer d'.-urt en dat het van veel' meer belang is, hoeveel menschen hij kost. In de Vereenigde Staten is de situatie eenigszins anders, omdat Roosevelt er in verband met de binnenlandsche politiek op uit is den oorlog in Europa zoo spoedig mogelijk te beëindigen. Het Amerikaansche volk, dat nooit zeer enthousiast is geweest over een concentratie van alle beschikbare krachten op Europa, waar het minder directe belangen heeft, eischt met steeds meer nadruk, dat de Vereenigde Staten heel hun gewicht in den strijd tegen Japan werpen. Op zijn vroegst in het voorjaar van 1914. De Zuid-Afrikaansche ministerpresi dent Smuts hééft in een rede verklaard, dat Engeland en Amerika op zijn vroegst in het voorjaar van 1944 een tweede front kunnen oprichten. De Engelsche arbeidersleider Shinwell heeft daarop gezegd, dat het Roode leger dan mis schien juist is uitgeput, terwijl de „Sunday Pictural" er aan heeft herin nerd. dat het tweede front door Eden reeds vóór 1942 aan Molotof beloofd was. Ondanks alles schijnt het 'offici- eele Engeland echter vast te houden aan zijn standpunt, Jat er pas sprake kan zijn van een tweede front, wanneer het succes er van absoluut vaststaat, omdat het bij een mislukking jaren zou duren, voor men aan een nieuwe poging zou kunnen denken, terwijl men aan een landing in het Westen nauwelijks denkt in verband met de zware offers, welke een dergelijke on derneming zou eischen. Te Berlijn onderschat men Un tegenstanders niet en is men op alle Europeesche kusten waakzaam, wat echter het tweede front betreft, dat wel niet eeuwig op zich zal laten wachten, schijnen de oogen toch meer gericht te zijn op het Zuidoosten dan het Westen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1