NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige strijd om en bij Gomel en Smolensk. De strijd ten Westen van Kief. Uitgave: Dagblad voor Noord-Ilolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr éditie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijngn). Postrekening 66189. DINSDAG 16 NOVEMBER 1913. SCHAGER feDÏTIE. 87e Jaargang, No. 268, 2 pagina'». Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenll e-t a r i e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Nieuwe Sovjet-aanvallen in de bocht van den Dnjepr afgeslagen. Aanvallen op de Krim gekeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER. 15 Nov. Het opperbevel van dt weermacht maakt bekend: „Op de Krim werden ten noord westen van K e r t s j verscheidene ma len herhaalde vijandelijke aanvallen in hevige gevechten afgeslagen. Ten oosten van .Perekop vernietigden onderdeden van het Roemeensehe in- fanterieregiment 38 onder bevel van kapitein Tabisa in een aanval een vij andelijke compagnie granaatwerpers. Aan den benedenloop van den Dnjepr vielen Duitsche bergjagers op verrassende wijze vanuit het brug- gehoofd Cherson aan, maakten gevan genen. behaalden buit en sloegen te genaanvallen van den vijand af. In de groote bocht van den Dnjepr gingen de bolsjewisten met sterke formaties infanterie en pantserwa gens opnieuw tot den aanval over. Na een verbitterde worsteling wer den bier doorbraakpogingen ten zuidwesten van Dnjeprope- trowsk en ten noordwesten van Kriwoirog met zware verlie zen voor den vijand verijdeld. Ten noorden van de stad Kriwoirog werd een met behulp van superieu re strijdkrachten verkregen pene tratie in ons front in een tegenaan val opgevangen. Bij deze gevech ten, die met volle kracht voortdu ren, werden 120 bolsjewistische taDks stukgeschoten. Aan het Dnjepr-Tront werd de aan weerszijden van Tsjerkassy over de rivier getrokken vijand op den an deren 'oever teruggeworpen. In het gebied van Kief en S j i t o- m i r werden enkele verloren gegane plaatsen heroverd. Een -vijandelijke ge vechtsgroep werd uiteengeslagen. Onze bij Sjitomlr strijdende troepen wer den op stellingen ten westen en noord westen der stad teruggetrokken. Ten zuidwesten van Gomel ver kreeg de vijand na dagenlange ge vechten. die zware verliezen ople verden, een penetratie. Vijandelij ke cavalerie en tanks probeerden de stad R e t s j i z a in een snelle manoeuvre te veroveren. Zij wer den overhoop geschoten. Aan weers zijden van Gomel mislukten tal rijke aanvallen der bolsjewisten. Ten westen van Smolensk her vatten de bolsjewisten met ge bruikmaking van talrijke infante riedivisies en sterke pantsersfrijd- krachtcn hun doorbraakpogingen. In verbitterde gevechten werden de in verscheidene golven aanval lende strijdkrachten afgeslagen, plaatselijke penetraties afgegren deld en alleen in dezen sector van het front 56 vijandelijke tanks stuk geschoten. Ten noordwesten van Smolensk nam de gevechtsacti viteit iets af. Van de overige deelen van het oos telijke front worden alleen nog plaat- FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbaiaillon te Amersfoort, Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche ss-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 17.11.43 9—14.00 uur. Den Bosch, hotel Noordbrabant, Markt 45. 18.11.43 9—12.00 uur, Venlo,. Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18.11.43 15—18.00 uur, Arnhem, café Royal. 19.11.43 9—12.00 uur, Hengelo, café Mo dern, Spoorstr. 18. 19.11.43 15—18.00 uur, Zwolle, hotel Glj- tenbeek. 20.11.43 9—12.00 uur. Assen, Concerthuls a. d. Vaart. 20.11.43 15—18.00 uur. Groningen, Heere- Straat 46. 21.11.43 9—12.00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 23.11.43 9—13,00 uur, Utrecht, N V. Huls, Oudegracht 215. 24.11.43 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchangslager, Leusderweg. 25.11.43 9—14.00 uur, Den Haag. café Den Hout, Bezuldenhoutsche weg. 3elijke aanvallen van den vijand in het gebied van Newel gemeld. De 12e en 17e luchtafweerdivisie van de luchtmacht hebben door hun voor beeldig optreden en hun onvermoei baar ingrijpen in de gevechten te land aan de monding van de Ssosh en in de bocht van den D n JJe p r een be langrijk aandeel in de hier behaalde afweersuccessen. In Italië. Aan het Zu i d-I taliaansche front heerschte gisteren slechts activi teit van artillerie en verkenners. In de Golf van F i u m e zijn, in samenwer king met formaties van de marine, troepen van het leger op de door ben den bezette eilanden O'K a k, Cherso en Lussin o aan land gegaan. Op energieke wijze werd het vijandelijke verzet gebroken en werden de eilanden bezet. Talrijke gevangenen en buit vie len in onze handen. Lichte vlootstrijd- krachten brachten verscheidene vaar tuigen op, waarmede deelen van den vijand probeerden te ontkomen. De luchtmacht schoot boven het oostelijke deel van de Middellandsche Zee vijf vijandelijke vliegtuigen neer. Een Duitsche duikbootjager bracht in de Egeïsche Zee een vijan delijke. duikboot tot zinken en bracht gevangenen mee". Sector Kief vraagt aller aandacht. De Berlijnsche ANP-correspondent meldt: De berichten van het Oostelijke front maken melding van hernieuwde aan vallen op eenige punten, waar de ac tiviteit de laatste dagen was verflauwd. De voornaamste sector is echter nog steeds die van Kief. waar de Duit- schers thans hun jstellingen tot voor bij Sjitomir hebban teruggetrokken. Hoewel de Sovjet-Russische opmarsch in Westelijke en Zuid-Westelijke rich ting verschillende steden bedreigt, heeft het Roode Leger een betrekke lijk groot risico op zich genomen, daar het oprukt, in een betrekkelijk smalle bres in de Duitsche linies. Teneinde deze bres te verbreeden zijn zij thans in de bocht van den Dnjepr, waar zij blijkbaar eenigen tijd noodig hebben gehad om een nieu we actie voor te bereiden, na eenige dagen van betrekkelijke rust tot nieu we aanvallen overgegaan. Zij traenten thans met een sterke overmacht verder naar het Zuiden op te rukken en wel ten oorden van Kriwoirog en ten Zuid westen van Dnjepropetrowsk. Welis waar slaagden zij erin. de Duitsche li nies binnen te dringen, doch hun aan vallen hebben zich t.ot dusver niet ver der kunnen ontwikkelen. De gevechten die met groote verbittering worden ge voerd. duren evenwel nog voort. Van de aanvalen, die de Sovjet-Rus sen op andere punten hebben onderno men, moeten die ten Zuidwesten van Gomel en ten Westen van Smolensk genoemd worden. Hier hebben de bols jewisten met het volle ^ewicht van hun kracht cpnieuw getracht, door het Duitsche front te breken, doch verder dan tot plaatselijke bressen in het Duitsche front hebben zij het niet ge bracht. Bij Smolensk zijn de Sovjet-Russi sche aanvallen ten Noordwesten der stad in hevigheid afgenomen, waarte genover zij thans trachten, over den autoweg naar het Westen op te rukken in de richting van Orsja. Duitsch afweersucces. In aanvulling op het weermachts- bericht verneemt het DNB omtrent den massalen aanval der bolsje wisten in de groote bocht van den Dnjepr, dat over het geheel geno men de zware bloedige offers van de twintig infanteriedivisies, die aan de aanvallen hebben deelge nomen, vergeefs zijn geweest. De dag eindigde met een volledig Duitsch afweersucces. In .dit verband is het opmerkelijk, dat een groot deel de bolsjewistische infanteriedivi sies thans nog slecbts ongeveer een vierde tot een vijfde van haar norma le gevechtssterkte heeft en desondanks als divisies gehandhaafd blijven. Omtrent de gevechten, die sedert den lOden November in het gebied van den mond van de Sosj gevoerd worden, verneemt het DNB. dat de bolsjewis ten de eerste drie aanvalSdagen in to taal 329 pantserwagens hebben verlo- In Italië werden verscheidene door Badoglio vrijgelaten Britsche krijgsgevangenen gearresteérd, die er van beschuldigd werden, leden van de fascistische militie in de uitoefening van hun dienst te hebben vermoord. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is in Siërra Leone de tot dus ver grootste diamant van de wereld gevonden. Deze diamant van 530 ka raat, is de eerste steen die in Wesl- Afrika gevonden is. Bij onze Vrijwilliger*. Tijdens hun oolelding GT.IWP m Schepmann benoemd tot stafchef der S A De Führer heeft met ingang van 9 November 1943 den tot dusver met de leiding van de aangelegen heden belassen stafchef Schepmann benoemd tot stafchef der S A. Hoffmann/Stapf/Pax m Nog steeds onlusten in Libanon. Naar de Britsche berichtendienst mededeelt is ondanks de politieke dementis uit Britsche bronnen be kend geworden, dat niet slechts te Beiroeb, doch ook in verscheidene aruiere plaatsen in den Libanon de onlusten voortduren. Gemeld werd, dat Fransche troepen het vuur heb ben geopend op demonstreerende menigten en dat het tot nieuwe relletjes is gekomen. Een aantal vrouwen en kinderen zijn om het leven gekomen. Syrië en de Libanon. De Syrische ministerpresident hoeft naar radio-Leiroet meldt in een bij eenkomst ,van studenten een rede ge houden,. waarin hij de bevolking tot rust en bezonnenheid aanspoorde en haar verzocht het initiatief over te la ten aan de regeering en het parle ment. Naar radio-Beiroet verder verklaard heeft de Syrische regeering de Syrit- sche bladen verboden over de gebeur- tenissen in den Libanon te schrijven. Berlijn observeert. In Berlijnsche politieke kringen slaat men met aandacht den toencmenden diflïc gaande, van Engclsche zijde op generaal De Gaulle uitgeoefend, om den Libanon prijs te geven en aldus den weg te banen voor een inschake ling van de Levantijnsche republiek in een Pan-Arabische Unie onder Britsche leiding. In dit verband, zoo verklaart men te Berlijn, verdient een bericht van de „Observer" aandacht, waarin De Gaulle reeds openlijk als gekochten Britschen regent wordt gekarakteri seerd, die, naar het blad hoonend op merkt, eerst door Engelsche hulp en met Engelsch geld in zijn tegenwoordi ge positie werd verheven. In hoeverre de reis van Catroux naar den Libanon tot regeling van het geschil succes zal opleveren meent men te Berlijn te mceten afwachten. In elk geval dient reeds thans in herinnering te worden gebracht, dat het generaal Catroux was, die den Libanon destijds volle dige vrijheid en onafhankelijkheid heeft beloofd. Opnieuw veerbooten aangevallen. Door aanvallen met de boordwa- pens van Angio-Amerikaansche vlieg tuigen op veerbooten werden 13 Ne derlanders gedood. Elf andere wer den zwaar en 14 licht gewond. Zoo langzamerhand weet men er in Nederland van mee te praten, wat luchtaanvallen zijn. Vooral de burger bevolking weet dat en wanneer men er toe zou overgaan het totale cijfer te publiceeren van het aantal burgers, dat aan de „bescherming" van het Anglo- Amcrikaansche luchtwapen ten off^r is .gevallen, dan zou dat ontstellend groot blijken te zijn. Na de treinen zijn het thans de veerbooten, die het moe ten ontgelden en bij de jongste aanval len waren het weer 13 Nederlanders, die het leven lieten, terwijl vele ande ren min of meer ernstig gewond wer den. Welk doel met hiermede nastreeft, is niet duidelijk, doch 't resultaat des te meer en dit drukt zich uit in een steeds meer kwijnende sympathie je gens hen, die zich als bevrijders van ons volk hebben uitgeroepen. KERSTPAKKETJES VOOR DE WAFFEN-SS. Slechis mogelijk tot 30 Nov. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt ons mede: Tot en met 30 November 1943 moe ten alle kerstpakketjes voor vrijwilli gers in de Waffen-SS, die zich aan het front of in garnizoen bevinden, bij het SS-Ersatzkommando Neder land, Den Haag, Korte Vijverberg 5, afgeleverd zijn. In de maand October hebben alle vrijwilligers inmiddels van hun troepenonderdeelen de z.g. „Zulassungsmarken" ontvangen, die voor de verzending der pakketten noodzakelijk zijn. Door middel van deze zegels is het mogelijk om kerst pakketjes aan de vrijwilligers te zen den van 1 kilo of 2 kilo. Voor 1 kilo moet men 1 „Zulassungsmarke" en een postzegel van 15 cent en voor 2 kilo 2 ..Zulassungsmarken" met een postzegel van 30 cent opplakken. Daar de „Zulassungsmarken" aan de sol daten uitgereikt worden en door hen aan hun familieleden gezonden, zijn deze dus nergens anders verkrijgbaar. Familieleden, bekenden, werkge vers enz., die een pakje aan een vrij williger sturen willen, dienen zich met de naaste familieleden in verbin ding te stellen. Om een goede en tijdige afwikkeling van het geheele kerstpakketverkeer mogelijk te maken, is een inkrimping van het postverkeer noodzakelijk. De briefpost ondervindt echter in dezen tijd geen onderbreking. Daarentegen kunnen van 10 tot 30 November alleen Feldpostzendingen tot en met 100 gram aan soldaten met een Feldpostnummer aangenomen worden. Aan vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veldpostnum mer, kunnen pak iet tol 1 kilo zonder „Zulassungsmarke" tot 30 November verstuurd worden. Van 30 November 1943 tot 25 De cember 1943 kunnen in geen geval veldpostpakketten en pakjes aange nomen worden. De pakjes moeten als volgt worden geadresseerd: An das SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Zur Weiterleitung an: Rang NaamVeldpostnrof adres. Sovjet-troepen worden in de flanken bedreigd. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Na den val van Kief, die het roo de leger in het bezit van een nieuw steunpunt op den linkeroever van den Dnjepr bracht, hebben de bols jewisten thans ruim een week lang ook op de andere punten van het front, geconcentreerde aanvallen ondernomen, doch zij z\jn er ner gens in geslaagd noemenswaardige wijzigingen in de frontlinies te brengen. Slechts ten westen van Kief heb ben de sovjet-russiscbe aanvallen, die met een groote overmacht wer den ondernomen cn waarby op vallend veel van cavalerie gebruik werd gemaakt, terreinwinst kunnen opleveren. Nadat bij Kief het front door den aanhoudenden druk van het roode le ger over een breedte van ongeveer 80 kilometer was ingedeukt, hebben de bolsjewisten van deze saillie uit, die geleidenat verbreed werd, aanvallen ondernomen, die ten deele op hardnek- kigen Duitschen tegenstand stuitten.ten deele tot resultaat hadden, dat voor namelijk in westelijke richting eenig terrein kon werden gewonnen. De al dus door de sovjet-russen veroverde vrij smalle terreinstrook kon ondanks alle daartoe ondernomen pogingen tot dusver niet verbreed worden, daar de Duitschers aan weerzijden een hechten verdedigingsmuur hebben opgetrokken. Al hun aanvallen ondernemen de bols jewisten thans met geconcentreerde krachten in de diepte van den door hen gevormde.n zak, waarbij zij inmiddels Sjitomir hebben bereikt. Het is echter duldeiyk, dat de al dus vrij ver opgerukte spits der sov- jet-russische troepen voortdurend in de flanken bedreigd wordt door de Duitschers,die herhaaldeiyk, vooral van het zuiden uit, tot te genaanvallen overgaan. Met hel oog daarop is het vpor de bolsje wisten noidzakeiyk de saillie van waaruit zü hun aanvallen onderne men, naar de zyden te verbreeden. alvorens haar in de diepte te kun nen vergrooten. Hiermede in verband moeten wel de aanvallen worden gebracht, welke de bolsjewisten aan weerzijden van Kief hebben ondernomen, klaarblijkelijK met het doel de verbinding over den Dnjepr met de aan deze zijde liggende bruggehoofden tot stand te brengen Deze aanvallen hebben tot dusver geen succes gehad. Dé sovjet-russische aan vallen zijn er blijkbaar op gericht dc Duitschers nergens tot rust te laten komen en daarom worden de aanval len dan hier, dan daar herhaald. De laatste dagen zijn deze aanvallen hoofdzakelijk geconcentreerd op net deel van het front tusschen Kief en Newel. Waarschijnlijk willen de bols jewisten er alles op zetten om nog vóór het invallen van den winter ook hier op den linkeroever van den Dnjepr over een of meer gunstige uitgangspo sitie": voor verdere operaties te be schikken, en tegelijkertijd hun .troepen ten westen van Kief te ontlasten. Door de voortdurende verlegging van het zwaartepunt der aanvallen is het, naar van Duitsche zijde verklaard wordt, nie1 altijd te vermijden, dat de bolsjewisten de Duitsche linies hier of daar binnen dringen, daar het Jange front betrekke lijk' dun met troepen bezet is en het altijd eenigen tijd duurt vóór de reser ves op de bedreigde plaats zijn aange komen. Meestentijds slaagt men er in den stoot snel op te vangen en tot een' doorbraak der bolsjewisten is het, naar men steeds weer te Berlijn doet uit komen, nog geen enkele maal in den loop van het sovjet-russische zomer- otfer.eief gekomen. Aan den schandpaal. De Corresporidenz Republicana publi ceert een lijst met de namen van 33 schrijvers en journalisten, die zich tij dens het fascistische regime, ondanks hun vroegere contraire standpunt, tot de regeering hadden gewend en door het ministerie van volksopvoeding met subsidies of maandelijksche toelagen rijkelijk gesteund waren. De in de lijst opgi-r.omenen, onder wie zich bekende schrijvers bevinden zooals Benelli, Massimo, Bontempelli, Ugo d'Andres e.a., zijn na den 25sten Juli, naar de Republicana schrijft „op de gemeenste wijze verraders .gebleken" en hebben hun ware gelaat getoond. Er zullen nieuwe lijsten worden gepubliceerd. Turkije en de oorlog. Deelname nutteloos. In de „Aksjam" richt zich de afge vaardigde Sadak tegen de herhaalde malen in de wereldpers geuite mee ding. dat een deelnemen van Turkije aan den oorlog dezen zou kunnen be korten. Sadak acht een dergelijke stap van de Turksche regeering niet sleeh'.s nutteloos, doch is tevens van meening, dat hij noch voor de eene, noch voor de andere zijde voordeel zou 'opleveren. Verder is het deelnemen van een land aan den oorlog een zeer netelige kwes tie. Het recht daarover te beslissen komt alleen toe aan het volk dat het aangaat. De landen, die in een positie geraken, dat dergelijke beslissingen door andere regeertngen genomen wor den, en die nog slechts de belangen van anderen en niet die van zichzelven die nen, kunnen zelfs niet meer' als stroo- poppen worden beschouwd. Drie jaren „Vreugde en Arbeid". INDRUKWEKKENDE STAAT VAN DIENST. 's-GRAVENHAGE. 13 Nov. - De ge meenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft haar derde levensjaar volbracht en zij heeft bij deze gelegenheid haar leden en genoodigden Zaterdagavond een in den Haagschen Stadsschouwburg door het Duitsche Theatergezelschap opge voerde opera-voorstelling aangeboden: „Der Troubadour", van Guiseppe Verdi Aan deze in alle opzichten voortref felijk geslaagde opvoering ging een persconferentie vooraf, waarin de Ar beidsfrontleider H. J. Woudenberg een overzicht heeft gegeven van de voor naamste werkzaamheden dezer Gemeen schap in het afgeloopen tijdvak. In den aanvang is „Vreugde en Arbeid" door vele Nederlandsche wer kers sceptisch ontvangen, doch thans mag met voldoening worden vastge steld, dat „Vreugde en Aroeid" in zeer breede kringen een begrip is ge worden en dat deze gemeenschap tot een levenskrachtig organisme is ont wikkeld. Zoo heeft „Vreugde en Arbeid" in belangrijke mate er toe bijgedragen om den Nederlandschen werkers buiten onze grenzen cultureele ontspanning te bieden en hun zelfwerkzaamheid te prikkelen. Als voorbeeld kan worden genoemd dat op het oogenblik in Duitschland een zeer groot aantal Ne derlandsche werkers deelneemt aan verschillende takken van sport, sport- gemeenschappen zijn gesticht en dat op het gebied van muziek, kleinkunst en tooneel reeds veel door hen wordt ge presteerd. Binnen onze grenzen verzorgde „Vreugde en Arbeid" in enkele plaat sen Kerst- en Paaschfeesten voor de kinderen, wier vader in het buitenland werkzaam is. „Vreugde en Arbeid" heeft opdracht gekregen om voor de zelfde kinderen clubs te organiseeren, alsmede in den komenden Kersttijd in ongeveerd 25 steden van ons land voo¥ ongeveer 30.000 kinderen een Kerstfeest te verzorgen. Wat de cultureele ontspanning be treft werden in het derde jaar 1300 De nieuwe vleeschbonnen. 's-GRAVENHAGE. 15 Nov. Van 16 tot en met 27 Nov. geeft elk der met Vleesch „47A" en „43A" gemerkte bon nen recht op het koopen van 100 gram vleesch of van 1 rantsoen vleeschwaren, terwijl elk der met Vleesch „47B" en „48B" gemerkte bonnen recht geeft op het koopen van een kwart gedeelte van deze hoeveelheden. voorstellingen en bedrijfsfeesten ge organiseerd, welke door een ruim half millioen personen werden bezocht. Ten behoeve van de werkers ln Duitschland werden in dit derde jaar 255 filmvoorstellingen .georganiseerd, welke door ongeveer 100.000 menschen werden bezocht. Voorts werden in het afgeloopen .werkjaar 44 avondscholen voor vol wassenen en een aantal cursussen op velerlei gebied georganiseerd. Meer dan 100 bedrijfsbiblotheken werden verzorgd. Vele voordracht-avonden werden gegeven. De huisvlijtactie van „Vreugde en Arbeid" met 5 tentoon stellingen, ruim 2200 inzendingen en ruini 30.000 bezoekers vormde een bij zonder succes. Bijzondere propaganda werd ge maakt voor bedrijfssport, welke thans door meer dan 100 bedrijven wordt De- oefend. Het aantal zwemmers, dat aan de zwemavonden van „Vreugde en Arbeid" deelnam, bedroeg lfi.000, h=t aantal zwemfeesten 20. In totaal wer den 81 sportcursussen als b.v. boksen, jiu-jitsu, rythmische gymnastiek geo- ganiseerd. Aan een zestal georgani seerde bedrijfssportdagen namen in totaal 1050 personen deel. Het aantal afstandsmarschen bedroeg 12. Wat de organisWie van de uitstapjes en het reizen betreft werden 181 be- drijfsuitstapjes georganiseerd mei bijn® 20.000 deelnemers. In de vaeantie-oor» den werden het afgeloopen jaar 15.000 overnachtingen geboekt. Aan het spaarsysteem, dat door „Vreugde en Arbeid" is ingevoerd, namen 48 be drijven deel. Verduister v. 17.7.45 uur. 17 Nov.: Zon op 8.04, onder 16.46 unp. Maan onder 12.45 uur. op 21.26 uur. DE REORGANISATIE VAN DE STAATSLOTERIJ. 's-GRAVÉNHAGE, 15 Nov. De persdienst van het Departement var Financië.i deelt mede, dat het in ver band met de voorgenomen reorganisa tie van de Staatsloterij voorshands geen nut heeft verzoeken om benoe ming tot collecteur, enz. in te zenden, terwijl bezoeken hierover noch aan het Departement van Financiën, noch aan de directie der Staatsloterij kunnen worden afgewacht. BEPERKING TELEFOONVERKEER OP DE SPITSUREN. Om uitsluiting: te voor komen. 's-GRAVENHAGE, 15 November. Speciaal het geautomatiseerde locale en interlocale telefoonverkeer is op de spitsuren (8.30—12 en 14—17 uur) zoo toegenomen, dat vlotte afwikkelingen van „Kriegswichtige" gesprekken ern stig worden belemmerd. Van Duitsche zijde zal men niet schromen een groot aantal abonne's van het telefoonverkeer uit te sluiten, indien door medewerking van de aan geslotenen zelf de verkeersbelemmering niet verdwijnt. Derhalve wordt den aangeslotenen in hun eigen belang en dat van den tele foondienst met klem aanbevolen zoo weinig mogelijk automatisch te telefo- neeren gedurende de spitsuren en in het algemeen zich te onthouden van het voeren van gesprekken, welke niet dringend noodig zijn. SCHAGEN. U.V.O. BEGON GOED. Behalve den heeren-uitwedstrijd, die niet doorging, brachten de beide da mes-elftallen bij haar eerste competi tie-wedstrijden den vollen buit binnen. U.V.O. II—Hermes III (dames) 3—0. Het Hermeselïtal verscheen met ne gen speelsters.. De oprechte sportivi teit, zooals bij hockey gebruikelijk, brengt mede, dat de tegenpartij het elftal completeert. U.V.O. stond twee goede krachten af. Kort spel bracht tot rust geen doelpunten. Na rust wist mej. Middelbeek van den rand van den slagcirkel met een prachtslag voor het eerst het net te vinden. Met U.V O. steeds in de meerderheid brachten de dames Dekker en Koomen den eind stand op 3—0. Alkmaar III—U.V.O. I (dames) (P-3. Ook het derde elftal van de Alkmaar- ;che Mixed Hockeyclub moest in het Sportpark in het Schager U.V.O. de meerdere erkennen. Spoedig na het begin nam U.V.O. het initiatief en mej. Bok wist kort achter een tweemaal de doelvrouwe van Alk maar met felle slagen te passeeren. Rust 0—2. In de tweede helft was Alk maar sterk .in den aanval. De U.V.O.- verdediging met de onvermoeibare Gré d. Berg als spil was voor haar taak berekend. Plotseling bij fraai openspel brak Guda Schouten door, 0—3. waar mede ook het einde kwam. Bravo Uvoners, gaat zoo voort. Schagen en omgeving is trots op haar jongste sportvereeniging. DAMCLUB SCHAGEN. De Uitslagen van de onderling ge speelde competitie luiden als volgt: le klasse. Kos—v. d. Oord 1—1: Win kel—Eriks 1—1; Kos—Stuijt 0—2; Stuijt Blaauboer 0—2; Stuijt—v. Montfoort 2—0.. 2e klase. v. Ruiten—Mienes 1—1; Peetoom—Domper 02; Marees—Boon- acker 2—0; Schot—Heemskerk 0—2; v Ruiten—Peetoom &—2\ Domper—Visser 2—0; Domper—Boonaeker 1—1; Peet oom—Visser 2—0; Heemskerk—Schip per 2—0. 3e klase. De Dreu—J. Portegies 2—0; Bakker—Baas 2—0; Pool—C. Portegies 0—2; J. Portegies—v. d. Vorst 2—0; Baas—de Vries 2—0; de Dreu—C. Por tegies 2—0; v. d. Vorst—Bakker 20; de Dreu—Grootes 2—0; Bakker—C. Portegies 0—2. Langedijh. Kostelooze inenting. - Op 17 Novem ber a.s. zal er gelegenheid worden ge geven voor kostelooze inenting en her inenting in de voorma'ige O.L. School te Zuid-Scharwoude. Voorts op 20 No vember ten huize van dr. De Wit te Oudkarspel en in de U.L.O. School te Noord-Scharwoude. Verloren. Zilveren broche; zeil doeken tuinbroek; lederen portefeuil le met inhoud. Gevonden: damesrijwiel. Inlichtingen bij den groepscomman dant der marechaussee, Dijk 620 A Broek op Langendijk. Zuidscharwoude. Propaganda-middag Kleuterschool - De Zondagmiddag in café Kramer ge houden propaganda-middag van de Kleuterschool mocht zich in een groote belangstelling verheugen. De zaal was uitstekend bezet met ouders en belang stellenden, die" ongetwijfeld een mooie* middag hebben gehad. Er werd een zeer afwiselend programma afgewerkt, waarbij natuurlijk vooral het optreden van de kleuters, die een groot gedeel te van den middag met allerlei spel letjes vulden, zeer in den smaak vfel en aller bewondering had. Verder werd medewerking verleend door een vijftal leden van de accordeon-vereeniging „Vita Accordeonistica", die met hun optreden, gezamenlijk en als solisten, veel succes oogstten. Ook mejuffrouw Brizee had een aandachtig gehoor. Op een dergelijken middag moet men wel eens wat door de vingers zien wanneer een of meer van de zeer jeugdige toe- schouwertjes meer of minder wellui dend voor begeleiding zorgt. Over 't algemeen kan de bijeenkomst als uitstekend geslaagd worden be schouwd. Er werden nog weer wat nieuwe donateurs gewonnen. De woor den van dank, welke de heer Wit aan het einde van de bijeenkomst tot alle medewerkenden richtte, waren welver diend. Weringen. O.K.K. Zondagavond gaf de man dolineclub O.K.K. haar eerste winter- uitvoering in zaal Concordia te Hippo- Iytushoef voor haar kunstlievende le den. Het ensemble stond onder leiding van haar directeur, den heer P. Jong kind. Vooral „Boerenbruiloft" gespeeld door O.K.K. en „Die schonen blauen Donau". welke laatste gezongen werd door mej. Rotgans en den heer Veld man. vielen bijzonder in den smaak. Na de pauze trad op het gezelschap Hoffman, dat veel suces oogstte. Anna Paalowm. VolksonderwUs, Nadat de heer S. T. van Dijk de afdeelingsvergadering van Volksonderwijs had geopend en de notulen van den heer Vergaay vast gesteld waren, deelde de voorz. mede, dat 't orgaan van de vereeniging tijde lijk niet verschijnt, maar desondanks het ledental gestadig groeit. Ook m de gemeente zijn de leden V.O. trouw gebleven. De rekening van den penningmees ter, den heer P. Kooiman, gecontro leerd door mevr. Daalder—Diepgrond en den heer Ollmans, werd goedge keurd, waarna de aftredende bestuurs leden, de heeren Busé en Den Das, werden herkozen. Afgevaardigden ter algemeene vergadering, die op 20 No vember ln Amsterdam wordt gehou den, zullen de heeren Van Dijk en Kooiman zijn. Bij de bespreking van den te houden propaganda-avond werd besloten, dat deze zoo mogelijk in Januari bij den heer Slikker zal zijn. Het ia de bedoe ling er ook een kunstavond van te ma ken en daarom naast het Poldersch Strijkje het ensemble Willem van Capellen en Kommer Kleyn uit te noo- digen. Bij de rondvraag gaf zich nog een nieuw lid op, waarna sluiting. Bargerbrag. Schurft - Onder de schapen van den •eehouder M. Blaauboer—Vries, alhier, komt schurft voor.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1