NOORD-HOLLAND Talrijke Sovjet-aanvallen afgeslagen. Engelsch zeesteunpunt Leros genomen. DONDERDAG 18 NOVEMBER 1943. DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE. 87e 'Jaargang, No. 270, 2 pagina's. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. Om een penetratie bij Gomel wprdt hevig gevochten. „DE VERREKIJKER DER ILLUSIE". De neutrale: „Prachtig, dat hebben de Engelschen mü in het geheim aangeraden. Dan is h\j heel ver weg en kan mij niets doen". Extra weermachtbericht. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prtys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gchecle oplage op aanvrage. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 17 Nov. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten noordoosten van Kertsj is in een tegenaanval een penetratie op geheven. Vijandelijke aanvallen op de veroverde stelling mislukten. Bij Saparosje verdreven onze troepen den vijand van een eiland in den Dnjepr, maakten talrijke gevangenen en maakten talrijke wapens buit. Ten zuid- westen-^van Dnjepropetrowsk en ten noorden van Kriwoirog werden nieuwe Sovjetaanvallen afgeslagen, met uitzon dering van enkele intusschen afgegren delde penetraties. Afdeelingen van een pantserdivisie hebben daar bij een ge slaagden aanval 25 pantserwagens en 12 stukken geschut vernietigd of buitge maakt. In het gevechtsgebled van Sjito- mir maken de eigen tegenaanvallen goede vorderingen. In weerwil van zijn hardnekkigen tegenstand werd de vijand in verscheidene sectoren teruggeworpen. Verder naar het noorden zjjn in het gebied van Ko- rosten zware gevechten gaande. Aan weerèzijden van Gomel herhaal den de bolsjewisten hun zware door- braakaanvallen. Terwijl om een pene tratie ten zuidwesten van Gomel nog hevig wordt gevochten, zijn de overige aanvallen afgeslagen, hier en daar in verbitterde gevechten van korten af stand. Ten westen van Smolensk bracht ook de derde dag van den grooten af- weerslag den vijand geen successen De met numeriek sterkere strijdkrach ten stormloopende bolsjewisten werden in bloedige gevechten afgeslagen, bin nengedrongen vijandelijke, afdeelingen door onverwijlde tegenaanvallen terug geslagen. Ten noordwesten van Smo lensk en in het gebied van Newel hield de zware vijandelijke druk tegen onze «tellingen aan. Bij de zware afweergevechten op de landengte van Perekop hebben zich twee Kaukasische vrijwilligersbataljons bijzonder onderscheiden. Het Itallaansche gevechtsterrein. In Zuid-Italië had de dag, afgezien van een vruchteloozen plaatselijken IN DEN LIBANON. van wij hierboven een kaartje geven, zijn ongeregeldheden uitgebroken. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt tnede. Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1745 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen diens* nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilliger^ voor de Dultsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1930 Jaar, die aanmeldingsplichtlg zijn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 19.11.43 B—12.00 uur, Hengelo, café Mo dern, Spoorstr 18. V 19.11.43 15—18.00 uur, Zwolle, hotel GQ- tenbeek. 20.11.43 9—12.00 uur, Assen. Concerthuls a. d. Vaart. 20.11.43 15—18.00 uur, Groningen, Heere straat 40. 21.11.43 9—12 00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4 23.11.43 9—13.00 uur, Utrecht, N.V. Huls, Oudegracht 245. 24.11.43 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol Durchangslager, Leusderweg. 25.11.43 9—14.00 uur. Den Haag, café Den Hout, Bezuldenboutsche weg. aanval van Indische troepen aan den oostelijken sector van het front, over hel algemeen een kalm verloop. In de Egeïsche Zee verloor de vijand giste ren 9 vliegtuigen, waarvan 6 bij een vergeefschen aanval op een Duitsch convooi. Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen gisteren overdag aanvallen op Noorsch gebied, waardoor aanzienlijke verliezen onder de burger bevolking werden veroorzaakt. Bij deze aanvallen en bij eenige vluchten boven Frankrijk werden 13 vijandelijke vliegtuigen, waaronder verscheidene viermotorige bommenwerpers, door luchtverdedigingsstrijdkrachten neerge schoten. Britsche stoorvliegtuigen lie ten ln de avonduren van gisteren eeni ge bommen op West-Duitsehland vallen OOSTELIJK FRONT. Duitschers hernemen het initiatief. BERLIJN, 17 Nov. Aan het Ooste lijke front wijzen alle teekenen er op. dat de Duitsche tegenmaatregelen meer en meer beginnen gevolgen te krijgen, aldus Martin Hallensleben, de mili taire mede-corresponderu van het DNB. De algemeene verslechting van het weer, zoo gaat hij voort, in bijna alle sectoren van het front heeft reeds een remmenden invloed op gevechtshande lingen en wel voor den aanvaller zoo- we] als voor den verdediger. Des te meer mpet het feit gewaardeerd wor den, dat de Duitsche tegenmaatregelen steeds duidelijker gevolgen krijgen Wel kan deze constateering op het oo- genblik niet onbeperkt gegeven wor den voor het gebied van Korosten. waar de Sovjettroepen opnieuw 'hun energieën geconcentreerd heen richten-' Maar ingeval de Duitsche tegendruk in het geheele gevochtsgebied van Kief en Sjitomir blijft aanhouden, en daar wijst alles op, kan men reeds thans vermoeden, dat de gevechtshan delingen juist in dat gebied den in vloed ervan niet zullen ontgaan. Want de toestand der Sovjettroepen begint daar plaatselijk een gevaarlijk karak ter aan te nemen. Ongerustheid bij de bolsjewisten De Duitsche stooten in de flank hebben reeds, naar uit zekere hergroe peeringen van den tegenstander duide lijk blijkt, de bolsjewisten ongerust ge maakt. Uit de verontrustheid kan ech ter gemakkelijk een bedreiging ont staan. Als bijzonder interessant zal men in dit verband het feit moeten ver melden. dat de Duitschers hun aan vankelijk slechts plaatselijke successen in het gebied van Fastoff verder heb ben kunnen uitbreiden. Rechtstreeks in de richting van Sjitomir trekt even eens een Duitsche aanval. Deze heeft tot dusver zoo'n succes gehad, dat men van een reeds in den aanvang zicht baar effect op de geheele ^Zuidelij- ke flank van dit gevechtsgebied kan spreken. Onder den druk van deze Duitsche tegenaanvalsactie hebben de bolsjewisten zich gedwongen gezien van hun verder naar het Noorden staande formaties troepen in allerijl weg te halen, ten einde ze als tegen wicht hier in den strijd te werpen. Uit dit alles blijkt, dat de Duitschers weer eens bezig zijn met eigen initiatief in te grijpen overal, waar dat in hun concept past. Deze indruk wordt sterker, wan neer men de gevechten in de groo- te bocht van den Dnjepr volgt, waar de Duitschers plotseling eveneens weer actief geworden zijn. Ondanks uiterst zware inspanning kunnen de Sovjettroepen ook hier hun totale situatie geen cent gunsti ger maken. In plaatselijk begrensde sectoren kan eerder een slechter wor den van de bolsjewistische positie geconstateerd worden, zooals b.v. in het gebied ten Noordwesten van Kri woirog, waar een Duitsche aanval, met verrassende kracht uitgevoerd, leidde tot aanzienlijke successen. Hef is niet onwaarschijnlijk, dat hier de bedoeling voorzit om de troepenlei ding van den tegenstander af te lei den van andere gebeurtenissen. Het derde zwaartepunt der gevechten ligt op het oogenbltk in het gebied ten Westen -van Smolensk, i?(j het gebied van den autoweg naar Orsja, en wel ten Zuiden en ten Noorden van dezen hoofdverkeersslagader. Na uiterst sterke artillerievoorberetding hebben de Sovjettroepen ook hier weer aangevallen. Zij wierpen talrijke tank formaties in den strijd, gesteund door sterke luchtformaties. Opmerkelijk is dat zij reeds des avonds weer in hun uitgangsstellingen stonden en geen duimbreed terrein konden winnen. „EEN LOODGIETER HEEFT REDEN TOT ERGERNIS". 's-GRAVENHAGE, 17 Nov. Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties, uit te zenden hedenavond over "Hilversum I om 18.45 uur, over. Een -loodgieter heeft reden tot erger nis". HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Nov. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Na een taaien, wisselvalligcn strijd van vier dagen tegen een in aantal en bewapening superieuren vijand hebben de Duitsche troepen van het leger en van de lucht macht onder leiding van luitenant- generaal Muller den löden Novem ber het Engelsche zeesteunpunt Leros genomen. De deelnemende strijdkrachten van marine en luchtmacht schiepen door hun vastbesloten, doeltrelfend optreden de voorwaarden voor de landing, doordat zy den vijandelij ken zee- en luchtstrijdkrachten zware verliezen toebrachten. Zij forceerden ondanks het krach tige afweervuur der kustbatteryen de landing op het rotseiland, terwyl gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers dc weerstandskracht van den vyand definitief braken. Tweehonderd Engelsche officie ren en 3000 man onder leiding van den Engelschen bevelhebber van het eiland, generaal Tilney, en 350 officieren en 5000 man Italiaansche troepen van Badoglio, onder leiding van den Italiaanschen admiraal Mascharpa, gaven zich aan de dap pere landingstroepen over. Zestien stukken zwaar Engelsch luchtdoelgeschut, 20 stukken 2 cm luchtdoelgeschut, ongeveer 120 stuk ken geschut tot eeu kaliber van 15 cm en 80 luchtafweermitrailleurs werden buitgemaakt. Tijdens de voorafgaande gevech ten werden door marine en lucht macht 9 torpedojagers en convooi- vaartuigen, twee bewakingsvaartui gen, 2 duikbooten. 1 kanonneerboot, vier koopvaardijschepen van teza men ongeveer 12.000 brt., alsmede verscheidene kleine ravitailleerings- vaartuigen vernietigd en 1 kruiser, 1 torpedobootjager en twee con- vooivaartui?en zwaar of op vernie tigende wijze getroffen. De beteekenis der capitulatie. Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, schrijft omtrent de capitulatie der Engelschen op het eiland Leros: Met Leros is thans aan het zuidoost-Europeesch beveili- gingsstelsel weer een bouwsteen toege voegd, c'ie er door het verraad van Ba doglio en de landing der Engelsche troepen op het eiland op 18 November uitgebroken was. Het feit, dat de Duit- De Turksche buitenlandsche politiek. De parlementsfractie der Volkspartij heeft in een geheime zitting, na het aanhooren van een verslag van den minister van buitenlandsche' zaken over zijn besprekingen met Eden, de buitenlandsche politiek der Turksche regeering goedgekeurd. In een daarop volgende vergadering keurde ook do onafhankelijke groep der Turksche Volkspartij de buitenlandsche politiek goed, eveneens na een verslag van den minister. Zooals reeds uiteengezet in het te Cairo uitgegeven communiqué, heeft men daar den internationalen toestand op vriendschappelijke wijze en in over eenstemming met het bondgenootschap de revue laten ,-passeeren en handels kwesties besproken, die voortvloeien uit het bondgenootschapsverdrag tus schen Turkije en Engeland. De Turk sche minister van buitenlandsche za ken heeft daarbij de politieke lijn der buitenlandsche politiek van zijn regee ring toegelicht en behandeld met nauwkeurige inachtneming der uit het bondgenootschap voortvloeiende ver plichtingen. In kringen met politieke belangstel ling was de buitengewoon lange zit tingsduur van de parlementsgroep met intéressé en spanning gevolgd en werd begrijpelijkerwijze aan deverlenging der debatten de grootste aandacht ge schonken. De communique's veroor zaakten dientengevolge een onmiddel lijke ontspanning. Zij herstelden het vertrouwen van de openbare meening in een vreedzaam blijvende ontwikke ling, dat als gevolg van .de Engelscne propaganda in verband met de confe rentie te Moskou en in het bijzonder door het onderhoud van Menemen- dzjogloe met Eden te Cairo geschpkt was. Amerikanen halen kunst schatten van Sicilië weg. Naar de Regime Fascista meldt, gaat de plundering der antieke kunst schatten van Sicilië door de Anglo- Amerikanen nog voort. De bijzonder waardevolle kunstvoorwerpen worden voordurend door de Amerikanen weg gehaald. Volgens een mededeeling van het nationale museum te Palermo wer den een altaarbeeld, Sint Jores voor stellende dat een meesterwerk is van Antonio Gaggini, en een madonna beeld van denzelfden mee .ter wegge haald. Verder werden een groot aantal kunstvoorwerpen in Arabischen stijl door de Amerikanen uit het museum van Palermo weggehaald. Naar ver luidt zullen de kunstwerken aan den minister van Financiën, Morgenthau, worden overgedragen. schers het eiland in bezit hebben ge nomen, weegt des te zwaarder, omdat het eiland het strategisch belangrijkste in dit zeegebied is. Het is 63 vierk. ki lometer groot en heeft niet slechts een uitstekend vliegveld, doch ook een goe de oorlogshaven, die het beide voorbe stemmen voor de contröle over den oostelijken ingang van de Egeïsche Zee. Bovendien ..is het eiland Samos, dat zich nog in handen der Engelschen bevindt, thans geïsoleerd. De onderneming getuigt niet slechts van een buitengewone gevechtskracht van de Duitsche formaties, doch ook van een gevechtsmoreel, dat verre dat van den vijand overtreft. Want de ver dedigers waren zoowel wat manschap pen als materiaal betreft verre in de meerderheid tegenover de gelande Duitsche afdeelingen Het is niet onin teressant, dat de 3000 gevangen geno men Engelschen, onder wie 200 officie ren, na capitulatie unaniem verklaar den, dat in de eerste plaats de Duit sche duikbommenwerpers hun murw hadden Gemaakt, in hoeverre de Duit schers' hier van een nieuw vliegtuigty pe gebruik hebben gemaakt, zij in het midden gelaten. Waarschijnlijk is, dat de combinatie marine en lucht macht door de Duitschers is vervol maakt. hetgeen voor de waarnemers der oorlogsgebeurtenissen interessante perspectieven kan openen, vooral met 't oog op het feit, dat de Duitsche opera tie tegen Leros in het vijfde oorlogs jaar werd ondernomen. Finsche conclusies inzake den oorlog. HELSINKI, 17 Nov. In een be- schouwihg over de oorlogskansen schrijft de Uusi Suomi, dat het woord van Adolf Hitier: „Duitschlënd zal niet capitulee- ren" de .belijdenis van het Duitsche oorlogs- en thuisfront is. Als men de feiten ziet, moet men, aldus het blad. tot de volgende conclusies komen: 1. In weerwil van het bolsjewisti sche offensief aan het oostelijke front hebben de Duitsche linies niet alleen hq^r elasticiteit, maar ook haar hecht- hejjf in vollen omvang behouden. ,1, De geallieerde flankaanvallen in Italië en Afrika hebben wel een deel der Duitsche gevechtskracht aan deze fronten gebonden, maar in geen enkel opzicht het overigens beoogde doel be reikt. 3. Het Duitsche thuisfront is in zijn Se.vechtskracht alleen maar versterkt oor de luchtterreur der geallieerden. Duitschland is thans, aldus het blad. even zeker van de overwinning als te voren. Ook van het Finsche volk eischt deze tijd kracht, volharding en een heid. Moordenaar gearresteerd. ROTTERDAM, 17 Nov. Een beet in den vinger, een spoorkaartje en een el ders gepleegde moord zijn oorzaak ge worden, dat een poging tot roofmoord kon worden opgehelderd. De 21-jarige student aan de M.T.S. te Dordrecht, G. A. R. geheeten, reisde op Vrijdag 29 October 's avonds over zevenen per trein van Dordrecht naar Rotterdam Hij bevond zich in een eerste klas cou- p.é en kon slechts de vage omtrekken onderscheiden van den eenigen passa gier, die samen met hem ln de coupé zat. Nu en dan stak de passagier een sigaret op, waardoor het gelaat van den medepassagier even werd verlicht. Bij de halte Feijenoord gekomen hoor de de student de vraag stellen of hier dc halte Feijenoord was. Vóórdat hij daarop kon antwoorden, voelde hij een slag op het hoofd, hem door den mede reiziger toegebracht. Naar later bleek was het voorwerp een stuk betontegei gewikkeld in een zakdoek. De student voelde nog hoe een hand tusschen zijn jas gleed, kennelijk met de bedoeling, hem te berooven. Hij slaagde er echter in zich te verweren, waarna de ander bij de halte aan den verkeerden kant uit den trein sprong en in het duister verdween. Het hoofd van den student was zoodanig toegetakeld, dat hij in een ziekenhuis moest worden verbonden. De politie werd gewaarschuwd maar als eenig signalement kon slechts worden opgegeven, dat de dader vermoedelijk door den student hevig in een vinger was gebeten. Dit vage signalement werd per radio verspreid. Den daarop volgenden Maandag werd in 's-Heer Arendskerke een 72-jarige boer vermoord. De man was met een bijl op het hoofd ges'agen en daarna gewurgd. De dader van dezen moord kon 's nachts worden aangehouden en toen de opperwachtmeester van 's-Heer Arendskerke, die het onderzoek leidde, de handen van den moordenaar bekeek, bemerkte hij, dat deze een verwonding aan den, vinger had, kennelijk toege bracht door een beet. Bij fcuilleering werd bovendien ook nog een spoor kaartje op hem gevonden, een eerste klas kaartje Dordrecht—Rotterdam, ge dateerd 9 October. Hoewel de man de rtoging tot roofmoord blijft ontkennen is het bewijsmateriaal van dien aard dat hij naar het Huis van Bewaring kon worden overgebracht. Men bleek te doen te hebben met den 32-jarigen .7. V. uit Middelburg. Verduister v. 17.7.45 uur. 19 Nov.: Zon op 8.07 u., onder 16.43. u. Maan onder 13.52 u„ op 23.29 u. l.k. Hoofdmacht der Ameri kaansche vloot. Volkomen vernietigd. TOKIO, 17 Nov. (D.N.B.) Volgens Domei verklaren vloot- deskundigen in zake de dramatische pn opzienbarende zeeslagen in het zuidelyk deel van den Stillen Oceaan, dat zy de volledige vernie tiging gebracht hebben van de hoi "Iir-cht der Amerikaansche vloot ln den Stillen Oceaan. De ruggegraat van de vloot der Ver. Staten is gebroken. De ramp, die de Amerikaansche vloot heeft over weldigd, is ontstaan ondanks het feit, dat het Amerikaansche opper bevel met het nog op de niet op houdende reeks van vlootnederla- gen in de 23 oorlogsmaanden sinds Pearl Harbour zyn tactiek herhaal- deiyk veranderd heeft. Letland roept lichtingen op. Tijdens de bijeenkomst in de aula der universiteit te Riga heeft de direc teur-gen. voor binnenlandsche zaken, generaal Danfcer, medegedeeld, dat hij overeenkomstig de opdracht van den commissaris-generaal te Riga en na unanieme goedkeuring der directeuren- generaal van het eigen Letlandsche be stuur besloten heeft bepaalde lichtin gen van het Letlandsche legioen op te roepen. Dezé maatregel werd genomen generaal van het eigen Letlandsche be volk te vèrdedigen tegen de poging het opnieuw onder slavernij van Moskou te brengen en te verhinderen, dat zooals Stalin dezer dagen heeft ge zegd de Letten weder Sovjetburgers zouden worden. Vijfde slag bij Bougainville. TOKIO, 17 Nov. Het Japansche hoofdkwartier meldt: „Luchtstrijdkrachten der Japansche marine hebben op 17 November vijan delijke vlootstrijdkrachten in de wate ren ten- zuiden van het eiland Bougain ville aangevallen en de volgende re sultaten behaald: Eén groot vliegkampschip werd on middellijk tot zinken gebracht; twee vliegkampschepen van middelbare grootte, drie kruisers en een groot oor logsschip van niet-herkende klasse werden tot zinken gebracht. De Japan sche verliezen bedragen 5 vliegtuigen, die nog niet op hun bases zijn terug gekeerd. Deze slag zal „vijfde slag bij het eiland Bougainville" heeten". DONETZBEKKEN BIEDT BEELD VAN VERWOESTING. GENèVE, 17 Nov. (D.N.B.) De „Times" maakt melding van een rap port. eener naar het Donetzbekken uit gezonden Sovjetcommissie va# onder zoek, waarin o.a. gezegd wordt: Het geheele Donetzbekken biëSt een beeld der verwoesting in een omvang zooda nig, dat de Sovjet-unie daaruit bij de allergrootste inspanning tijdens de ko mende tien jaar geen nut meer kan trekken. BRITSCHE ADMIRAAL VERMIST. GENèVE, 17 Nov. (D.N.B.). Uit Londen wordt gemeld: De Britsche ad miraal Sir Henry John Brownrigg wordt in een thans door de Britsche admiraliteit uitgegeven verlieslijst ver meld als „vermist, vermoedelijk ee- dood". De totale lijst behelst 615 na men van Britsche marineleden. Admi raal -Brownrigg zou als bevelhebber van een convooi op zee om het leven gekomen zijn. DE LUCHTAANVAL OP SOFIA. SOFIA, 17 Nov. (Belgapress). Naar verluidt hebben tot n-u toe 56 personen bij den Engelsch-Amerikaanschen luchtaanval op Sofia den dood gevon den. Een 40-tal lijken konden nog niet geïdentificeerd worden. Er worden geen cijfers bekend gemaakt omtrent de gekwetsten. Op een of twee uitzon deringen na is geen enkel openbaar ge- bouwv getroffen. Het blad „Utro" meldt, dat het station van Sofia niet getrof fen is en dat de beschadigde stadswij ken geen militaire objecten bevatten. STIJGEND AANTAL RIJWIEL DIEFSTALLEN. APELDOORN, 17 Nov. Te Apel doorn heeft zich de laatste weken een sterk stijgend aantal rijwieldiefstallen voorgedaan. In één maand tijds zijn er niet minder dan.pl.m. 90 karretjes ont vreemd. Vooral ook op het platteland rondom deze plaats hebben de zwijn tjesjagers hun slag geslagen. Het is de politie gelukt een paar daders, inwo ners van Apeldoorn, te arresteeren, die een jJeel van deze diefstallen op hun geweten hadden LANDSTORM NEDERLAND. Oefening van reservisten. 's-GRAVENHAGE. 17 Nov. Paraat- held is alles. Wij komen, wanneer men ons roept. Het regiment had voor de eerste maal zijn reservisten opgeroe pen voor een korte reserve-oefening van drie dagen in een standplaats van het regiment in het Oosten van het land. E)e oefqping was voor de lei ding noodzakelijk, omdat de opleiding van vier maanden, die de mannen heb ben gehad, steeds weer moet worden opgefrischt en tevens, omdat, menig zoogenaamd betweter ten spijt, bewe zen moest worden, dat de grenadiers van den Landstorm er zijn. wanneer zij geroepen worden En zij waren er. De treinen, die Vrijdag naar de kleine garnizoensstad rolden, zaten vol reser visten, die onderweg reeds menig oud kameraad terugzagen, herinneringen uitwisselde., en hun soldatenliederen zongeo, Toen de mannen in het voor jaar voor de eerste maal de grijze uni form aantrokken, was menigeen toch bezorgd, dat het soldatenleven hen zwaar zou vallen En het was oo|? niet altijd gemakkelijk zich te schikken in de harde discipline en onvoorwaarde lijke gehoorzaamheid. Maar daar zij den wil hadden als soldaten hun plicht te vervullen, zijn zij er doorheen ge komen. Maar nu zijn zij geen recruten meer. KERSTPAKKETJES VOOR DE WAFFEN-SS. Slechls mogelijk tot 30 Nov. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt ons mede Tot en met 30 November 1943 moe ten alle kerstpakketjes voor vrijwilli gers in de Waffen-SS, die zich aant het front of in garnizoen' bevinden, bij het SS-Ersatzkommando Neder land, Den Haag, Korte Vijverberg 5, afgeleverd zijn In de maand October hebben alle vrijwilligers inmiddels van hun troepenonderdeelen de z g. „Zulassungsmarken" ontvangen die voor de veizending der pakketten noodzakelijk zijn. Door middel van deze zegels is het mogelijk om kerst pakketjes aan de vrijwilligers te zen den van 1 kilo of 2 kilo Voor 1 kilo moet men 1 „Zula&sungsm3rke" en een postzegel van 15 cent en voor 2 kilo 2 „Zulassungsmarken" met een postzegel van 30 cent opplakken Daar de „Zulassungsmarken" aan de sol daten uitgereikt worden en docr hen aan hun familieleden gezonden zijn deze dus nergens anders verkrijgbaar. Familieleden, bekenden. werkge vers enz., die een pakje aan een vrij williger sturen willen, dienen zich met de naaste familieleden in verbin ding te stellen Om een goede en tijdige afwikkeling van het geheele kerstpakketverkeer mogelijk te maken, is een inkrimping van het postverkeer noodzakelijk De briefpost ondervindt echter in dezen tijd geen onderbreking. Daarentegen kunnen van 10 tot 30 November alleen Feldpostzendingen tot en met 100 grarp aan soldaten met een Feldpostnummer aangenomen worden. Aan vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veldpostnum mer, kunnen pakjes tot 1 kilo zonder „Zulassungsmarke" tot 30 November verstuurd worden. Van 30 November 1943 tot 25 De cember 1943 kunnen in geen geval veldpostpakketten en pakjes aange nomen worden. De pakjes moeten als volgt worden geadresseerd: An das SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Zur Weiterleitung an: Rang NaamVeldpostnrof adres. WACHTGELDERS EN ONGE VALLENWET. 's-GRAVENHAGE, 17 Nov. De Se cretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken heeft ten aanzien van wachtgelders, op wie het besluit loonbepaling werkverruiming van toe passing is, bepaald, dat de geldelijke schadeloosstelling ingevolge de onge vallenwet 1921 en de Land- en Tuin- bouw-Ongevallenwet 1922 berekend wordt naar het voor den arbeider in-» gevolge dit loonbesluit geldende dag loon, vermeerderd met een zesde ge deelte van het bedrag, dat hij naast zijn loon per week als wachtgeld ge niet. RUIM 100.000 ZWARTE EIEREN. Ambtenaren van den CCD zijn een grooten clandestienen handel in eieren in Twente op het spoor gekomen. Het staat vast, dat meer dan 100.000 eieren in enkele weken langs dezen weg ver handeld zijn tegen prijzen van 75 cents tot 1.Bij de boeren werden de eie ren ingekocht tegen prijzen van 40 tot 60 cent. In het westen des lands brach ten ze vaak meer dan een gulden op. Tegen talrijke personen is procesver baal opgemaakt. Rundveemarkten van 1 tot 19 Dec. gesloten. 's-GRAVENHAGE, 17 Nov. In verband met de inventarisatie \.,n den rundveestapel zullen de rund- veemarkten van 1 tot 19 Dec. a.s. gesloten zyn. Belanghebbenden worden verwezen naar de betrcf- fende Officieele publicatie. doch voelen zich als oude rotten, wien de korte oefening vreugde verschaft, welke voor velen een welkome afwis seling is. De tijd ging ook snel voorbij. Een korte exercitie- en geveehtsoplèi- ding too ide. dat de mannen nog niet verleerd hebben hun wapens te gebrui ken en te allen tijde gebruikt kun,,en worden aan de zijde van hun actieve kameraden. Zondag leidde een marsch hen door de straten der stad, eindigend iri een fiksche parade larjgs den regi mentscommandant. De oefening werd bekroond door een grooten kamevnad- schapsavond, tot welks welslagen een voortreffelijke troep kunstenaars van de Nederlandsche organisatie Vreugde en Arbeid en de politiemuziekkapel Deventer belangrijk bijdroeg. De commandant van het regiment kon Heerbanleider Meulenberg verwel komen, die de groeten van den Leider der NSB. Mussert.' overbracht aan de reservisten! De regimentscommandant zeide om. ..Wanneer gij. kameraden, morgen terugkeert naar Uw huis. Uw gezin en Uw werk. neemt ^i.i het in zicht mede, dat er voor oprechte en trotsche mannen niets schooriers kan zijn dan het bewustzijn het eigen va derland te kunnen verdedigen met de wapens in de hand Wij weten niet wanneer en of hier een aanval zal komen, maar wij weten, dat gi.1 bereid zijt te strijden en ion noodig ook zult sterven, trouw aan Uw eed en in vu rige liefde voor Uw volk en vader land". Bij onze Vrijwilliger». - In de voorste linie wachten de mannen op het sein voor den aanval Vt PK Hofmann/O/H/P m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1