NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Dr. Göbbels: „Het geheim van dezen oorlog". Zware afweerslag ten Westen van Smolensk, Poolsche divisie loopt naar Duitsche troepen over. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189, VRIJDAG 19 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 271, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m-M. Bij contract I binnen een jaar te gebruiken belang- j rijke korting. Tarieven voor 'e geheel»- oplage op aanvrage. Duitschland wordt een politiek volk. Superieur aan de vijanden. Iedere politiek en oorlogvoering moet op hechte en onwrikbare be ginselen berusten, wanneer zij tot duurzame gevolgen wil komen, al dus rijksminister dr. Göbbels in zijn jongste artikel in het weekblad „Das Reich," dat hij het opschrift „Het geheim van dezen oorlog" heeft gegeven. Nadrukkelijk brengt de minister de opvatting naar vo ren. dat die volken zegevierend e'e- zen oorlog zullen doorstaan, die ge grondvest zijn op het hechte fun dament van een politieke wereldop vatting cn daarom ook in tegenstel ling tot de andere precies weten waar het om gaat. Het vijandelijke buitenland, zoo schrijft hij, verwondert zich er vaak over met welk een stoïcijnsche gelijkmoe digheid het Duitsche volk de enorme lasten van dezen oorlog draagt. Het groote opvoedende werk van de nationaal-socialistische beweging ten aanzien van het Duitsche volk draagt thans zijn vruchten. Allen, die haar school doorloopen hebben, staan met onwrikbare zekerheid tegenover den oorlog en zijn zware eischen. Zij kun nen door niemand en door niets omver geworpen worden. Zij zien dezen gewel digen volksstrijd in grootere verbanden dan die van de veranderlijke gebeurte nissen van den dag. Trouw aan de beginselen. Als één van de meest essentieele be ginselen van politiek en oorlogvoering noemt de minister de bestendigheid. Men moet aan de beginselen waarvoor men strijdt, trouw blijven, ook en juist dén. wanneer zij onderworpen worden aan zwaren druk van buiten. Nooit zou de natior.aal-socialistische beweging de macht hebbc veroverd, wanneer zij niet van den aanvang af was opgebouwd op het beginsel van de trouw. Vele menschen hechten niet veel aan de moreele basis van de politiek. Frankrijk is in den vroegen zo mer van 1940 na een strijd van slechts zes weken niet ineengestort, omdat het gebrek had aan militaire hulpmiddelen, maar omdat de Idee mankeerde waarvoor het loonde te strijden. Engeland zou ongetwijfeld om de zelfde reden Frankrjjks lot ge deeld hebben, wanneer het niet door zijn insulaire positie gered zou zijn. Het bolsjewisme heeft de breede mas sa's der Sovjet-volken door vernieti ging van iedere andersluidende opvat ting en de dragers daarvan opgevoed in een wereldopvatting, die weliswaar ver geleken met de nationaal-socialistische brutaal afstootelijk en terroristisch lijkt, maar dit heeft er, naar do minister schrijft, toe geleid, dat de Sovjet-unie in dezen oorlog een veel grootere kracht ontwikkelt dan het tsarisme in den eer sten wereldoorlog. Uit dit feit komt dr Göbbels tot het inzicht, dat alleen de nationaal-socialistische Duit sche weermacht de kracht heeft om het militante bolsjewisme in toom te hou den en te breidelen. De burgerlijk-de mocratische staten zijn daarentegen te steriel. Wat zou er, zoo schrijft de mi nister, van ons geworden zijn, wanneer wij dezen geweldigen oorlog niet van uit de stelligheid onzer idee en opvat ting zouden voeren en bestrijden? Hij eiseh' van ons met slechts een militai ren wil tot handhaving, maar vooral ook geestelijke waakzaamheid tegen over de ons vijandelijke wereld, evenals tegenover ons zelve. Met dezen oorlog komt alleen hij klaar, die er met een hechte, onwrikbare opvatting tegenover staat. Iedere afwijking daarvan leidt tol onzekerheid en daarmede tot den val. „Wordt politiek of sterf". De minister wijst erop, dat men voor al te Londen steeds weer tracht de Duitsche leiding bedoelingen in de schoenen te schuiven, die in deze rich ting gelegen zijn. Hoe dwaas en dom dit streven ook moge zijn, het bewijst toch, dat de vijand de eigenlijke kracht van de Duitsche oorlogvoering, die ge legen is in de overeenstemming ten op zichte van de wereldopvatting bij het geheele Duitsche leidingsapparaat en het Duitsche volk, zeer wel heeft inge zien. Het parool uit den tijd van den nationaal-socialistischen strijd: „wordt politiek of sterf," heeft derhalve ook heden nog zijn volledige geldigheid. Een volk, dat. politiek niet opgewassen is tegen dezen oorlog, zal op den duur ook militair er niet tegen opgewassen kunnen zijn. De militaire oorlogvoering moet derhalve aangevuld worden door de politieke. Wij zijn, zoo gaat dr. Göbbels voort, bezig een politiek volk te worden. Dit proces is door den oorlog slechts be spoedigd. Wij begrijpen thans de poli tiek weer als de hooge kunst der lei ding van den levensstrijd van een volk op alle gebieden. De politiek zal voor ons wegwijzer zijn. Zij is gegrondvest op den hechten bodem der overtuigd heid van eigen recht, evenals van de onvermijdelijke noodzakelijkheid van den strijd in het groote, evenals in het kleine. Wij zijn steeds superieur aan onze vijanden als het op het uiterste aankomt. Achter dezen oorlog staat aan onzen kant een wereld van politieke opvattingen, die haar definitieve hard heid juist thans moet bewijzen. Hoe hard ook de wapens zijn, waarmede een volk zijn leven verdedigt, de gemoede- moeten hard zijn die dezen strijd voeren en ten uitvoer leggen. Wij heb ben den eersten wereldoorlog verloren, omdat wij slechts politiceerden. Wij zul len den tweeden oorlog winnen, omdat wij een politiek volk zijn. De strijd bij Bougainville. TOKIO, 18 NoV. (D.N.B) Gedurende de laatste 24 uur zijn hier geen nadere bijzonderheden medege deeld over de voor den .Japansche ma rineluchtmacht zoo succesvollen „vijf den luchtslag bij Bougainville". Kapitein Tasjiro, woordvoerder der marine, heeft verklaard, dat de Japan sche marine thans zóó sterk is, dat hij nieuwe groote nederlagen voor den vijand kan voorspellen. In ieder geval zullen de zware sla gen, v/elke de Amerikanen de laatste weken bij Bougainville hebben moeten incasseeren, niet zonder belangrijke gevolgen voor de verdere militaire ge beurtenissen blijven. Van de eerste Amerikaansche landing op net oilmd Mono, op 27 October, tot 17 November heeft de Japansche marine in vijf sla gen de volgende resultaten behaald: Tot zinken gebracht 5 vliegkamp schepen, waaronder 2 groote, 4 slag schepen, 15 kruisers. 12 torpedojagers of kleine kruisers, 1 groot oorlogsschip van niet-herkend type en 10 transport schepen. Zwaar beschadigd 3 vlieg kampschepen, 2 slagschepen, 11 krui sers, 11 torpedojagers of kleine krui sers en 5 transportschepen. Vernield zijn meer dan 500 Amerikaansche vliegtuigen. Daarentegen moeten de van .Japan sche zijde gemelde eigen verliezen vol komen onbelangrijk genoemd worden. Twee Japansche torpedojagers zijn to'. zinken gebracht en 2 kruisers bescna- digd, terwijl 118 vliegtuigen nog niet zijn teruggekeerd. Het geweldige ver schil tusschen de vijandelijke en dr eigen verliezen moet verklaard worden uit het feit, dat de Japanners hun suc cessen vrijwel uitsluitend hebben be haald door hun gevreesde torpedo- luchtwapen. Intusschen is ook een eerste bericht over de landgevechten op het eiland Bougainville binnengekomen. Op 13 November, aldus dit bericht, trachtten de Amerikanen van hun bruggehoofd bij Kaap Torokina uit de Japansche stellingen aan te vallen. Zij waren ongeveer 600 man sterk en be schikten onder meer over 6 tanks. Bij de gevechten verloren zij 61 dooden en één tank. Zij slaagde er niet in de Ja pansche stellingen te nemen. Verduister v. 17.7.45 uur. 20 Nov.: Zon op 8.09 u„ onder 16.42 u. Maan op 23.29 u., onder 14.19 u. 21 Nov.: Zon op 8.10 u., onder 16.40 u. Maan op 0.34 u„ onder 1-1.40 u. Bij SjHomir Duitsche terreinwinst. Het konijnenboutje. Ter vergrooting van het toege meten vleeschrantsoen worden door tienduizènden in den lande konij nen gehouden. Niet altijd leidt het fokken dezer dieren tot het ge- wenschte resultaat en door onoor deelkundig voeden of slecht inge richte hokken gaat menig konijn tje vóór den vastgestelden tijd dood. Maar diegenen, die het klaarspelen hun konijn tot voldoende grootte en dikte te brengen, staan voor de moeilijkheid het dier vakkundig te dooden. In de practijk is in tal van gevallen gebleken, dat deze „slach ters" de konijnen noodeloos kwel len. Een en ander was, naar de Haagsche Crt. meldt, voor de Ned. Vereeniging tot bescherming van dieren aanleiding zich tot de direc ties van abattoirs in verschillende gemeenten te wenden, teneinde ge daan, te krijgen, dat in de abattoirs de konijnen deskundig zouden wor den geslacht.^ O.a. in Rotterdam heeft dit tot resultaat gehad, dat op 3 dagen in de week, tegen een ver goeding van f 0.25 konijnen vak kundig worden gedood, gevild en daarna gekeurd. Het wil ons voorkomen dat dit voorbeeld voor die gemeenten in ons gewest, waar men over een abattoir beschikt, navolging ver dient. niet alleen in het belang van de konijnenhouders. doch ook ten gunste van de slachtoffers zélf. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1715 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbatailiop te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens, aanmelden. Personen tusschen 19—30 Jaar, die aanmeldingsplicbtig zijn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-SS kan Ieder worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heoft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 20.11 43 9—12.00 uur. Assen, Concerthuis a d. Vaart. 20.11 43 15—18.00 uur. Groningen, Heere- Btraat 46. 21.11.43 9—12.00 uur, Leeuwarden, huize Schaaf. Breedstraat. 22.11.43 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4 23-11.43 9—13 oo uur. Utrecht, N V. Huls. Oudegracht 245. 24.11.43 9—14 00 uur, Amersfoort, Pol Durchangslager. Leusderweg. 25.11 43 9—14.00 uur, Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutsche weg. De verovering van Leros. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 18 Nov. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In de groote bocht van den Dnjepr zetten de bolsjewisten hun vergeefsche aanvallen ten Zuidwesten van Dnje- propetrowsk en ten Noorden van Kriwoirog ook gisteren voort. Bij deze harde gevechten, die den vijand bui tengewoon zware verliezen hrachten, werden in den sector van een enkele divisie pantsergrenadiers al 58 Sovjet pantserwagens stukgeschoten. Ten Noordwesten van Tsjerkassy heerschte levendige plaatselijke ge vechtsbedrijvigheid. In het gevechtsge- bied ten Westen van Kief drongen onze troepen bij S j i t o m i r, na hevi ge vijandelijke aanvallen te hebben af geweerd, verder naar het Noorden door en heroverden belangrijke terreinsec toren. Bij Korosten duren de zwa re gevechten met numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten voort. In het gebied van G o m e 1 werden ten Zuidwesten van de stad hevige door pantserwagens gesteunde aanval len afgeslagen en plaatselijke penetra ties opgevangen. Noordelijk van de stad mislukten nieuwe vijandelijke aanval len. Ten Westen van Smolensk duurt de afweerslag met onvermin derde hevigheid voort. De bolsje wisten. die den geheelen dag met geconcentreerde krachten stormlie pen, werden hier en daar in verbit terde gevechten op korten afstand bloedig teruggeslagen. De vijand verloor gisteren 94 pantserwagens. In het gebied van W i t e b s k vie len de bolsjewisten herhaaldelijk zonder succes aan. Ten Zuidwesten van N e w e 1 zijn hevige gevechten aan den gang met verscheidene uit het penetratiege- bied in Zuidelijke en Zuidoostelijke richting aanvallende vijandelijke gevechtsgroepen. De formaties der tiende divisie lucht doelgeschut hebben zich in het gevechts- gebied van Kief en Sjitomir bijzonder onderscheiden door vastberaden in de gevechten te land in te grijpen. Bij onze Vrijwilliger». Tijden» de opleiding G, F. L-/H/P m Aan het Italiaansche front. Aan het Zuid-Italiaansche front slechts wederzijdsche bedrijvig heid van artillerie en verkenningsaf- deelingen. Aanvalspogingen, in den afgelooptn nacht door afdeelingen vijandelijke vliegtuigen ondernomen tegen plaatsen in West- en Noord-Duitschland, veroor zaakten geringe schade. In totaal zijn gisteren boven Duitschland, het bezet te gebied in het Westen en het Middel- landsche Zeegebied 16 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel zware bommenwerpers, neergeschoten, terwijl boven den Atlantischen Oceaan een groote vijandelijke vliegboot werd neer gehaald. Leros genomen. Zooals in een extrabeticht is mede gedeeld. hebben Duitsche troepen van het leger en van de luchtmacht onder bevel van luitenant-generaal Müller op 16 November na een hardnekkigen en wisselvalligen strijd van 4 dagen tegen een in aantal en bewapening superi euren vijand het Engelsche steunpunt Leros genomen. De deelnemende strijdkrachten van marine en luchtmacht schiepen door hun vastbesloten, doeltreffend optreden de voorwaarden voor de landing, door dat zij den vijandelijken zee- en lucht strijdkrachten zware verliezen toe brachten. Zij forceerden ondanks het krachtige afweervuur der kustbatterijen de lan ding op het rotseiland, terwijl gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers de weerstandskracht van den vijand defi nitief braken. 200 Engelsche officieren en 3000 man onder leiding van den Engelschen be velhebber van het eiland, generaal Ti1- ney, en 350 officieren en 5000 man Ita liaansche troepen van BadogHo onder leiding van den Italiaanschen admiraal Mascharpa gaven zich aan de dappere landingstroepen over Zestien stukken zwaar Engelsch luchtdoelgeschut, 20 stukken 2 cm luchtdoelgeschut, ongeveer 120 stukken geschut tot een kaliber van 15 cm. en 80 luchtafweermitrailleurs werden buit gemaakt. Tijdens de voorafgaande gevechten werden door marine en luchtmacht 9 torpedojagers en convooivaartuigen, twee bewakingsvaartuigen. 2 duikboo- ten, 1 kanonneerboot, vier koopvaardij schepen van tezamen ongeveer 12.000 j brt. alsmede verscheidene kleine ravi-1 tailleeringsvaartuigen vernietigd, en 1 kruiser. 1 torpedobootjager en twee convooivaartuigen zwaar of op vernie tigende wijze getroffen. De strijd aan het Oostfront. De ANP-correspondent te Berlijp. meldt: De gevechten aan het Sovjet-Russi sche front worden door versterkten te genstand en toegenomen tegenaanval len der Duitschers gekenmerkt. De Duitsche tegenaanvallen in het gebied van Sjitomir, die meer een plaatselijk karakter schijnen te dragen, hebben tengevolge gehad, dat de strijd zich meer naar het noorden heeft ver plaatst, waar thans Korosten het doel van den Sovjet-Russischen opmarsch is. Een niet minder belangrijk brand punt van den strijd is het gebied van Gomel, welke stad zelf in een „zak" achter het front ligt.. De Duitschers hebben in verbitterde gevechten alle pogingen van den tegenstander. de verbindingen met Gomel af te snijden, weten tc verijdelen. Het dorde punt, waar de Duitschers in buitengewoon hevige afweergeveeh- ten gewikkeld zijn, 's ten westen, van Smolensk, waar evenwel met succes aan den geweldigen druk der aanval lers weerstand kon worden geboden. De taaie strijd in Italië. Clifford Well, oorlogscorrespondent van de „Daily Herald" aan het Itali aansche front, tracht zijn lezers een beeld te geven van de moeilijkheden, waarmee de Anglo-Amerikaansche troepen in Zuid-Italië te kampen heb ben. Mannen in overjassen, die tot hun enkels in de modder staan, koude winden, die van de bergen blazen, waarop men thans voor de eerste maal sneeuw ontwaart, dreunend artillerie vuur in de dalen hetwelk denken doet aan het gedruisch van ondergrondsche treinen ziedaar het algemeene beeld. „De Engelsche en Amerikaansche troepen, aldus Clifford Well, stooten overal op een zeer heftige vijande gen weerstand. De geallieerden probee- ren tevergeefs de Duitschers uit hun sterk bevestigde stellingen te drijven. Een paar dagen geleden nog lag over het front het schelle zonlicht, thans ziet alles er triest en verlaten uit. Dit ondervinden in het bijzonder de troe pen, die in geen twe<? jaren, daar zij in Noord-Afrika stonden, een Euro- peeschen winter hebben meegemaakt. Wegtrajecten. aangelegd om de vijan delijke stellingen te kunnen omtrekken, die uit de bergen moesten worden uit gehouwen, dienen thans zorgvuldig te worden bewaakt, opdat zij niet door de zware regenbuien worden onder graven en wegschuiven. De voertuigen blijven tot aan de assen in de,modder steken, of trekken over den bagger- grond voorwaarts, als stuurloos gewor den schepen. Hoog, boven in de bergen, zijn eeni- ge voorposten in gevecht, teneinde de Duitsche tegenaanvallen af te slaan. Die lijden het meeste en verkeeren in voortdurend gevaar, geen ravitaillee ring te verkrijgen. Zelfs menschen met muildieren, die voor den aanvoer moe ten zorgen, en op schier ontoegankelij ke paden de voorste infanterieposten moeten trachten te bereiken, vallen dikwijls ten offer aan het vijandelijk machinegeweer- en mortiervuur. De ononderbroken afweer der Duitschers maakt deze transporten buitengewoon gevaarlijk Aan het huidige front legt de vijand nog een ongemeen grootere taaiheid aan den dag dan den Volturno." (C.D.) Utrechtsche wethouder van rechtsvervolging ontslagen. 'S-GRAVENHAGE, 18 Nov. Het Vre- degerechtshof heeft, overeenkomstig den eisch van den procureur-generaal, den Utrechtschen wethouder van Bedrijven van alle rechtsvervolging ontslagen. Aan het arrest in deze zaak van he' Vredegerechtshof wordt o.m. ontleend dat uit de verklaringen der getuigen en uit de opgaven van verdachte is ko men vast te staan, dat verdachte de ten laste gelegde mishandeling van Van Zeist en bedreiging met geweld van Ha vik heeft gepleegd. Wat de strafbaarheid van verdachte echter betreft, overweegt het hof o.m. dat uit de verklaringen blijkt, dat ver dachte Van Zeist met de hand een klap in het gelaat heeft gegeven, nadat deze hem het woord „verrader" had toegevoegd. Daarom moet aan de handeling van ver dachte het karakter van noodweer wor den toegekend. Immers Van Zeist kent verdachte en is er tevens mede bekend, dat deze deel uit maakt van de N S.B. Hij heeft, door het bezigen van het woord „verrader' ten aanzien van verdachte, dezen in zijn eer aangetast, zoodat verdachte's recht van verdediging hiervan tegenover de aanran ding door Van Zeist moet worden er kend. Voorts acht het hof in de huidige om standigheden termen aanwezig om het beroep te aanvaarden van verdachte op noodweer tegenover Havik, die een drei gende houding aannam. Immers. moge het optreden van Havik wellicht van weinig ernstiger, aard zijn geweest en in normale omstandigheden het door ver dachte gebezigde middel van afweer bedreiging met een revolver geenszins gerechtvaardigd zijn geweest, onder de niet genoeg te betreuren hedendaagsche verhoudingen behoort echter redelijker wijs een andere maatstaf van beoordee ling te worden aangelegd. Op grond hier van is het hof van oordeel, dat voor ver dachte genoegzame aanleiding aanwezig is geweest tot zoodanige beduchtheid voor eigen leven en dat Van Breedvelt, die het Insigne der N.S.B. duidelijk zichtbaar "•ee, en dat verdacht.es dreigend optre- i tegen Havik, mede met het oog oo i zich ter plaatse verzamelden volks- v:!oop, als daad van noodweer gerecht vaardigd kan worden geacht. I Nieuws in 't kort. Volgens een bericht uit Canberra heeft Curtin. de Australische minister president. bekend gemaakt, dat de her tog van Gloucester benoemd is tot gou- -generaal van Australië. Alleen In den loop van dit jaar heb ben zich 44.000 Volks-Dultschers uit Roe menië vrijwillig gemeld voor den front dienst der Waffen-SS. In de Canadeesche provincie Mani- toba heeft men fantastische goudvond sten gedaan. De geheele bevolking is door de goudkoorts bezeten. Ex-koning Peter van Joego-Slavië wordt binnenkort in Londen verwacht, waar hij in het huwelijk zal treden met de Grieksche prinses Alexandra. Een veilingboekhouder te Rijnsburg verduisterde ongeveer f 50.000 uit de kas van de veilingvereeniging ..Flora' aldaar. De dader had zich Donderdag te verantwoorden voor de Haagsche rechtbank, weikef O. M. een jaar ge vangenisstraf eischte. De C.C.D. heeft in het afgeloopen jaar niet minder dan 75000 processen- verbaal opgemaakt jegens handelingen die de voedselpositie ln gevaar zouden kunnen brengen! Hieronder wa 11.727 processen-verbaal met gevallen van granen, zaden en peulvruchten In beslag genomen werd 482.000 Kg. van deze artikelen. Verder werd totaal 941.000 Kg. groenten en fruit in beslag genomen. 331.585 Kg. aardappels en 36.317 Kg. vleesch en spek, alsmede 269 runderen, 666 varkens, 554 schapen en 84 paarden! In Amsterdam hebben dieven uit een kleermakerij bont en Oostersche lappen gestolen, tezamen voor waarde van f 40.000. Volgens een door de Dagens Nyhe- ter gepubliceerd bericht van United Press zou ex-koning Carol van Roeme nië een functie in een Amerikaansche propaganda-onderneming hebben kregen tegen 35.000 dollar 's jaars. SCHAGEN. Behandeling door de Sovjets één martelgang. Naar het opperbevel van de weer macht mededeelt, zijn bij een on langs in het gevechtsgebied van Smolensk door de bolsjewisten on dernomen grooten aanval voor het eerst onderdeden van de zgn. Pool sche divisie „Taddeus Kosziusko" in den strijd geworpen, die, toen de gevechtshandelingen even aan den gang waren, ln gesloten rijen naar de Duitsche troepen overliepen. Het DNB verneemt over deze opmer kelijke gebeurtenis op grond van ver klaringen van de overloopers de vol gende bijzonderheden: De Poolsche di visie „Taddeus Kosziusko" werd in het voorjaar van 1943 onder bevel van den joodschen kolonel Berling geplaatst. Zij vormde geen zelfstandige forma'ie zooals dit in Engeland het geval is doch was een onderdeel van het bolsje wistische leger. Het officierscorps be stond uit bolsjewisten van Poolsche en Oekrainsche origine. Zooals bij iedere bolsjewistische één heid was er een „bijzondere afdeeling" en ook het bekende politieke apparaat van joodsche commissarissen, dat den naam ..Afdeeling voor politieke voor lichting" droeg. Een martelgang Sedert het oogenblik, waarop zij wer den weggevoerd, was de behandeling der Polen door de bolsjewisten één martelgang. Deserties waren derhalve aan de orde van den dag Het kleinste vergrijp werd door een onmiddellijke executie voor het front of door het overbrengen naar een bolsjewistisch strafkamp hetgeen volgens de ver klaringen der overloopers nog erger was gestraft. De strijdende Polen liepen den eersten den besten keer. dal zij aan het front kwamen, onmiddellijk in grooten getale over. De artillerie der bolsjewisten richtte haar vuur op de vluchtende Polen. Meer dan 600 slaag den erin zich in de Duitsche stellingen in veiligheid te brengen. Talrijke over loopers hadden verwondingen door Sovjet-granaatscherven opgeloopen of waren door bolsjewistische scherpschut. ters in den rug getroffen. Nog op weg naar het achtprwaartsche gebied v den de Poolsche overloopers verschei dene malen door bolsjewistische slag vliegtuigen aangevallen en beschoten. Poolsche soldaat is een slaaf. De Berliner Börsenzeitung ziet dit overloopen als kenmerkend voor de houding van het bolsjewisme jegens de kleine volken, die aan den rand binnen het bereik van de bolsjewisti sche ruimte liggen. Het blad wijst er op, dat het bolsjewisme ook de laat ste vonk van nationalen wil bij die volken tracht te dooven. De Poolsche soldaat, die in het Sovjet-leger dient, mag niet anders zijn dan een slaaf, die geleid wordt door de bedreiging met het schot in den nek. De vlucht ier Poolsche overloopers bewijst genoeg ten aanzien van de positie, waarin de Poolsche soldaten zich bevonden. Zij prefereerden het om in het ergste ge val op de vlucht te sneuvelen dan nog langer voorwerp te zijn van de metho de, die het Sovjet-systeem toepast je gens de leden van zwakkere volken, voor zoover het gelegenheid heeft dergelijke methodes te hunnen opzich te uit te oefenen. die in het voorjaar weer voor het eerst buitenkomt. Niet één, maar drie nes ten, om tenslotte, wanneer ze klaar zijn, te gaan uitrusten op een. .tak! Een zuivere verrichtingslust dus, zooals de dierenpsycholoog zegt. Een soort ar beidsvreugde op een hooger plan. Wij kregen nog schitterende beelden te zien van de chimpansé, de mensch aap uit Afrika, en de grootste aller menschapen, de gorilla, dit ontzagwek kende dier, dat meer dan twee meter hoog kan worden, een kolossus, maar dat nochtans zacht kan zijn als een kind. Er zou nog veel meer over te vertellen geweest zijn. maar de tijd was om, en onder danktegg'r.e voor de groote aandacht, die de aanwe«igen hem geschonken hadden, eindigde de heer Portielje zijn boeiende lezing. MENSCHACHTIGE APEN. Inleiding van den heer Portielje. De afdeeling Schagen van de Ned. Nat. Hist. Vereeniging heeft ons een buitengewoon interessanten avond be reid, door Woensdag in hotel Igesz een lezing met lichtbeelden te doen houden over het onderwerp. „Menschachtige Apen". Spreker was de heer Portielje. De heer Portielje is voor deze omge ving geen vreemde, maar steeds op nieuw worden wij gevangen in de7> greep van zijn boeiende voordracht, worden wij meegesleept in zijn groote liefde voor de dieren. Ook nu weer was dit het geval. Nadat de voorzitter, de heer Schroe- vers, een hartelijk welkomstwoord tof» de talrijke aanwezigen had gericht. be- gon de heer Portielje met in het alge meen het gedrag van de dieren t» schetsen. Als menschen moeten wij daar tegenover onbevangen en onbe vooroordeeld waarnemen en niet in d7i zich telkens weer herhalende fout ver vallen, om ons zoomaar, a bout por- tant, een oordeel aan te matigen, want dan doen wij precies hetzelfde als de mijnheer, die in Artis vol belangstel ling naar een leeuw stond te kijken, die met zijn zware'voorpooten de tra lies van zijn kooi aan het bewerken was. Tot den heer Portielje, die er bij stond, maakte hij tenslotte de opmer king, dat die leeuw het koud had. Dat trof hij (die mijnheer dan), want nu kon hij het antwoord direct meekrijgen en dat was afdoende en geestig. Hij kon trouwens niet weten, dat er in datzelfde hok achter de dichte deur een leeuwin zat en dat wist de heer Portielje wèl. Maar toch was hier op duidelijke wijze gedemonstreerd, dat men met het trekken van conclusies ten opzichte van het gedrag van dieren heel voorzichtig moet zijn. Wij moeten er voor oppassen, zoo vervolgde de heer Portielje, een dier te vermenschelijken. Er zijn vele overeenkomsten tusschen mensch en dier, doch in die overeenkomsten is weer verschil. Er is niets van waar, dat er trouwe honden, valsche katten en bloeddorstige tijgers zijn. Bij een dier zijn het de natuurlijke driften, waarmede wij niet in conflict moeten komen. Want het volgt dan zijn in stinct en in die instinctieve uiting wordt het niet geremd, wat bij den mensch wel het geval is, al weet het wel te gebeuren, dat onder bepaalde omstandigheden zelfs bij dezen laatste die natuurlijke aandrift en aanleg zich doen gelden. Over dezen aanleg kre gen wij zeer interessante dingen te hooren. Wat te zeggen van het pasge boren eendje, dat in de broedmachine was uitgebroed en in een tobbe water wordt gezet. De drang naar het zoeken van voedsel is direct aanwezig, het vindt niets en aanstonds begint het te „watertrappen" met het doel, het wa ter in beroering te brengen en op die manier datgene naar de oppervlakte te halen, wat het noodig heeït. Deze aan leg is een natuurlijke, lichamelijke mogelijkheid, die uit de energie van de aandrift wordt geboren en langzaam maar zeker naar een verstandelijken aanleg leidt. Daarbij mag nooit uit het oog verloren worden, dat het verstand nummer twee en het instinct nummer één is. Dit waar te nemen en goed waar te nemen is alleszins de moeite waard. Wij moeten probeeren contact met de dieren te krijgen, ons in te 'e- ven in hun gedrag. Niet probeeren ze na te doen of iets vóór te doen. Dieren apen niet na; dat doen menschen al léén. Wanneer wij bijv. een aap willen naderen, dan moeten wij dat niet doen met een uitgestoken hand of men een lachend gezicht. Want apen geven geen handen en ons lachend gezicht zien ze aan voor een „open bek vol tanden," waartegen ze direct de houding van verweer aannemen. Met klanken is meer te bereiken. Daarvoor zijn dieren zeer fijngevoelig. De heer Portielje gaf daarbij een staaltje van zijn kunnen ten aanzien van klanknabootsing der dierengeluiden. En wij moeten zeggen, als de laatste kip was uitgestorven, zou in hem een getrouwe tveergave van het „tok, tok, tok" bewaard blijven. Goed waarnemen, hoe het dier rea geert, dat is het. aldus de hr. Portielje, en door goed toe te kijken, komen we van onszelf ook wat te weten. Im mers, het gezegde is nog altijd even waar, dat dierenkennis leidt tot men- schenkennis. Na de pauze kregen wij de lichtbeel den. Uit de toelichting, die spreker „leuke snoet" van dat jonge aapje, de stoeipartij van den reusachtigen oerang oetang, den bosehman uit Borneo, met den kleinen jongen, dien hij, indien hij kwaad wilde, met één enkele beweging van zijn vervaarlijke armen uit elkaar zcu kunnen rukken, de mimiek dezer menschachtige apen, hun nieuwsgierig heid, hun verwondering, hun aanhan kelijkheid ten aanzien van dien mensch, van wien zij geen kwaad te duchten hebben, het waren even zoo vele bewijzen hiervoor, dat het dier in wezen geen kwaad in den zin heeft, tenzij zijn natuurlijke aandrift h-t daartoe aanzet. Interessant waren ook de intelligentieproeven: het eten van een bordje, het drinken uit een kroas, het zoeken naar een verborgen lekker nij, het spelen met een eenvoudige kist, een stuk speelgoed, waar deze dieren, gelijk een kind, al hun fantasie op botvieren. De drift ook van het iets te doen te hebben, zooals het bouwen van nesten in een boom door een an -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1