NOORD-HOLLAND DAGSLAD VOOR Alle vijandelijke doorbraakpogingen verijdeld „DAG VAN DE OUDE W.A." Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie; Scha gen: Laan 2Ö1. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. MAANDAG 22 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 273, 2 pagina's. Deze Courant verschynt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. BjJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor 'c geheele oplage op aanvrage. Hevige gevechten ten W. van Gomel. Luchtaanvallen op Londen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 21 November (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Ten noordoosten van Kertsj poogde de vijand opnieuw zijn bruggehoofd te vei^roolen, Hij werd in hevige gevech ten, waarbij achttien pantserwagens werden kapotgeschoten, afgeslagen leed zware verliezen door ons doelma tig artillerievuur en herhaalde aanval len der luchtmacht. Op het bruggehoofd Nikopol, ten zuiden van Dnjcpropetrowsk en ten noorden van Kriwoirog gingen de bolsjewisten met talrijke formaties infanterie en pantserwagens, die doos sterke luchtstrijdkrachten wer den gesteund, tot den aanval over. Door taaie en op verbitterde wijze gevoerde afweergcvechlen en door krachtige tegenaanvallen verydel- deu onze troepen alle vijandelijke doorbraakpogingen en«schoten 247 pantserwagens kapot. 107 daarvan werden alleen in den sector van één legercorps vernietigd. De Duitsche tegenaanval ten westen van Kief maakt ondanks hardnekkigen vijandelijken tegen stand nieuwe vorderingen. In het onoverzichtelijke terrein van een penetraticgebicd ten wes ten van Gomel duren de hevige gevechten onverminderd voort. Ten noorden van Gomel werd een inge sloten vijandelijke gevechtsgroep vernietigd. Ten westen van Smolensk verflauw de de gevechtsactie merkbaar. Vrij zwakke vijandelijke aanvallen hier zoowel als ten zuiden en ten noorden van Newel bleven zonder succes. Ten zuiden van het Ladogameer wer den talrijke aanvallen van den vijand in tegenaanval afgeweerd. In Italië. In Zuid-Italië verliep de dag afge zien van wederzijdsche actie van artil lerie en verkenningstroepen over bet algemeen kalm. Slechts op één plaats in den oostelijken sector van het front kwam het tot levendiger gevechten om de stellingen var) Duitsche voorposten Onze beveiligingen werden achter de rivier den Sangro teruggebracht, nadat zij den met sterk in de meerderheid zijnde strijdkrachten veelvuldig aan vallenden vijand gevoelige verliezen hadden toegebrachte Nachtelijke bomaanvallen door Duit sche vliegtuigen op doelen in Zuid- Er.geland veroorzaakten talrijke bran den, onder andere ook in het stedelijke gebied van Londen". Het weermachtbericht van 20 No vember luidt als volgt: „In de groote bocht van den Dnjepr en bij Tsjerkassy kwam het gisteren tot plaatselijke gevechten. In het gevechtsgebied van Kief ruk ken onze voor den tegenaanval in den strijd geworpen divisies in weerwil van hardnekkigen vijandelijken tegen stand en van moeilijke weers- en ter reinsomstandigheden verder op. Ver scheidene heftige ontlastingsaanvallen der bolsjewisten mislukten. De eenige dagen geleden door vij andelijke strijdkrachten bezette stad Sjitomir werd door onze troe pen ingesloten en gisteren stormen derhand genomen. In de stad en bij de zuivering van het heroverde ter rein vielen talrijke gevangenen en een omvangrijke buit in onze han den. 4 Aan weerszijden van Gomel werd ook gisteren verbitterd gevochten. Terwijl ten zuidwesten van de stad zware gevechten nog aan den gang zijn, werden ten noordoosten van Gomel alle bolsjewistische door braakpogingen, die door talrijke slagvliegtuigen gesteund werden, verijdeld en plaatselijke penetraties door tegenaanvallen opgehevtn. Ten westen en ten noordwesten van Smolensk werden de bolsjewisten, die ook gisteren met versch aangevoerde sterke strijdkrachten aanvielen, we derom bloedig afgeslagen. Voor een deel stortten de vijandelijke aanvallen reeds in het geconcentreerde afweer- vuur aan ons front ineen. In het pene- +ratiegebied ten zuidwesten van Newel levendige plaatselijke gevechten. „HET KAARTJE NAAR UTRECHT". 's-GRAVENHAGE, 20 Nov. - De titel van het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op Maandag 22 November 1943, over Hilversum 1 om 18.45 uur luidt: „Het kaartje naar Utrecht". FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander In den leef tijd van 17—45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Wa£fen-SS of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbatalllon te Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tnsscben 1930 Jaar, dl# aanmeldlngsplichtlg zijn voor de te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende bun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ledei worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heoft bewezen Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 23.11.43 9—13.00 uur. Utrecht. N V. Huis. Oudegracht 245. 24.11.43 9—14.00 uur. Amersfoort, Pol Duichangslager. Leusdcrweg. 25 11.43 9—14.00 uur. Den Haag, café Den Hnt -. Rezuidenhoutsche weg Verduister van 16.458 uur. onder 1" ;r>.02 ii. Aan het Italiaansche front. Aan t Zuld-Italiaansche front heersch- te pan weerskanten een levendige be drijvigheid van artillerie en verken- ningsafdeelingen. Door een eigen stoot- troepeno'peratie ten zuidwesten van Mignano werden stelllngsverbeteringen bereikt. i In het oostelijke deel der Middel- ljndsche Zee viel de luchtmacht een vijandelijke vlootformatie aan en bracht door bomtreffers zware schade toe aan een kruiser en een torpedoja ger. Formaties vijandelijke vliegtuigen drongen overdag tot aan de Duitsche westgrens en in den afgeloopen nacht tot in West-Duitschland door. Door bommen ontstonden schade, en verlie zen. Zeven vijandelijke vliegtuigen werden hierbij neergeschoten, twee an dere wei-den boven den Atlantischen Oceaan neergehaald. Duitsche vliegtuigen vielen in den af geloopen nacht opnieuw afzonderlijke doelen in Londen aan." KINDEREN SLACHTOFFERS VAN MET DYNAMIET GEVULD SPEELGOED. SOFIA, 20 Nov. (DNB). Bij Prilep fn Macedonië zijn vier Bulgaarsche kin deren door metalen speelgoed, waarin dynamiet verborgen was, gewond. Dit speelgoed was. door Engelsch-Ameri- kaansche vliegers daar neergeworpen. De Bulgaarsche pers meldt hierover nog bijzonderheden. Het speelgoed had den vorm van een limonadeflesch. Van een kind werden de vingers van beide handen afgeslagen, terwijl de anderen verwondingen opliepen .aan handen en borst. De Rewonde kinderen zijn naar het ziekenhuis te Bitolja overgebracht. STOPKOERSEN. Met ingang van 22 November 1943 worden de stopkoersen, voor zoover xjj betrekking hebben op die buitenland- sche fondsen, die niet vallen onder een der volgende twee categorieën, op geheven. a. Nederlandsche certificaten van aandeelen, uitgegeven door in de V.S. gevestigde ondernemingen of instellin gen. b. Aandeelen. uitgegeven door on dernemingen of instellingen, die ln de Nederlandsche overzeesche gebiedsdee- len gevestigd zijn. De bepaling betreffende handel ln en noteering van effecten, welker verhan deling aan stopkoersen gebonden is, is met ingang van 22 November 1943 niet meer van toepassiifg op buitenlanijsche fondsen, niet vallende onder een der hierboven sub a en b genoemde cate- gorieën. Mussert en Zondervan spreken. werkend* vrouw 1» Nederland. Vrouwen In de bakkerij O/H/P m Sinterklaas- en Kerstverstrekkingen. Extra rantsoenen olie, stroop en suiker. t 's-GRAVENHAGE, 20 Nov. - Er zal wel niemand in den lande zijn, die niet overtuigd is van de geweldige beteeke- nis voor de volksgezondheid van een zoo goed mogelijke vetvoorziening. Nu is de Nederlandsche bevolking, sinds het oogenblik, waarop van den reeds voor den oorlog gevormden belangrij ken voorraad vet niets meer aanwezig was, voor haar vetvoorziening vrijwel aangewezen geweest op de boterproduc- tie, derhalve op de grondstof melk, want de voortbrenging- van slachtvetten, waaraan men over het algemeen nog te groot belang toekent, heeft voor de vetvoorziening weinig te beteekenen. Het wegvallen van den import van krachtvoeder en de om die reden uit gevoerde verkleining van den veestapel hebben een belangrijk verminderde melkproductie en dus van boter ver oorzaakt, zoodat het op den duur on mogelijk zou zijn geworden een eenigs- zins redelijke vetvoorziening te hand haven. Zelfs zou rekening gehouden moeten worden met een ineenstorting van onze vetpositle met alle catastro- phale gevolgen van dien. Het is om die dwingende reden ge weest, dat de met de zorg voor de voedselvoorziening belaste autoriteiten tijdig, ter voorkoming van een derge lijke ernstige situatie, tot een groote uitbreiding van de teelt van oliehou dende zaden (kool-, raap- en blauw- maanzaad) hebben besloten, die het in ieder geval mogelijk moet maken onze vetpositie op het peil te houden, waar op wij ons tot dusver hebben kunnen handhaven. Het doel bereikt. De verbouw van oliehoudende zaden, voornamelijk koolzaad, heeft dit jaar tot een goed resultaat geleid. In dit verband is een woord van erkentelijk-, held jegens de verbouwers van de olie houdende gewassen op zijn plaats, want, is de uitbreiding van de teelt in hoofdzaak tot standgekomen onder dwingende maatregelen, de uitvoering ligt tenslotte bij de boeren. Het beoogde doel is bereikt en dank zij den geslaagden verbouw beschikt ons land thans over eigen grondstoffen voor de margarine, die, met de boter, verstrekking van het zoo belangrijke voedlngsvet op de tegenwoordige basis verzekert. Zelfs heeft het resultaat van den kool- zaadverbouw het mogelijk 'gemaakt op enkele punten een aanvulling van het toch altijd gering te noemen vetrant- soen tot stand te brengen. Zoo Is niet alleen reeds sedert eenlgen tijd het rantsoen der kinderen iets beter aange past aan de behoefte, er wordt ook meer vet gegeven vooij, het eten van de cen trale en de z.g. "fabriekskeukens. Dat de uit koolzaad verkregen grondstoffen al eenigen tijd in de margarine worden verwerkt mag verondersteld worden bekend te zijn. De consument zal ove rigens bespeurd hebben, dat de smaak van de margarine is verbeterd, nu de techniek moeilijkheden voor de marga rine-bereiding ten gevolge van het feit, dat voor de vervaardiging alleen raap olie ls gebruikt, vrijwel overwonnen heeft. EEN KWART FLESCH OLIE. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd kan boven dien aankondigen, dat het mogelijk ls gebleken dezen winter een extra-ver strekking vet in den vorm van raapolie uit te geven, waardoor de bevolking ge legenheid krijgt ook in dezen vorm kennis te maken met het product van eigen bodem. Ter gelegenheid van Kerstmis en de Oudejaarsviering zpl een hoe veelheid van 180 gram, d.i. een kwart flesch olie, overeenkomende met de vetwaarde van ongeveer 225 gram boter, beschikbaar worden ge steld per hoofd der bevolking, on geacht leeftqd. Zjj, die over toe- slagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid beschikken, zullen in aanmerking komen voor 360 gram olie. De tegenwoordige voorraadpositie'laat belaas een algemeene verhooging van et vetrantsoen niet toe. Het blijkt uit bovenstaande regelen ••nldoende, dat het groote inspanning heeft gekost eenige verbeteringen ln de vetvoorziening tot stand te brengen. Het is aller belang, dat deze verbeterin gen gehandhaafd en, eventueel, uitge breid worden. Mogelijkheden daartoe zullen evenwel alleen aanwezig zijn, In dien het uiterste wordt gegeven, zoo wel voor den verbouw en de aflevering van koolzaad, als voor de voortbren ging en de aflevering van melk. STROOP EN SUIKERWERK- Het heeft verder in de bedoeling gelegen voor het oud-vaderlandsche feest van Sinterklaas een pond stroop en een ons suikerwerk extra per persoon beschikbaar te stellen. De beslissing kon evenwel pas zeer re cent genomen worden, gezien he{ directe verband tusschen deso aan gelegenheid en onze suikerpositie. Daardoor is het jammer genoeg te laat geworden om de verstrekking nog vóór Sinterklaas te regelen. Toch zal er voor gezorgd worden, dat een en ander zoo spoedig moge lijk zyn beslag zal krygen om op korten termijn na Sinterklaas tot de aflevering van de extra stroop en suikerwerk te kunnen overgaan. De olie za! omstreeks Kerstmis beschikbaar kunnen komen. Dc voorbereiding heeft n.1. meer tijd noodig dan in het geval van de stroop en het suikerwerk door de werkzaamheden voor het tappen van de olie in flesschcn en de moei lijker verzending. Tenslotte zij vermeld, dat de drie extra verstrekkingen gebonden zullen zijn san het systeem van vóór-inleve ring van bonnen, hetgeen op nader be kend te maken wijze geregeld zal wor den. In verband met het bovenstaande moet men gedurende het tijdvak van 22 .tot en met 27 November bon „Algemeen 706" ter verkrijging van het extra rantsoen van 500 gram stroop en bon „Algemeen 707" ter verkrijging van het extra rantsoen van 100 gram suikerwerken bij zijn winkelier vóór-inleveren. Ter verkrijging van het extra rantsoen van 180 gram slaolie (raap olie) moet men bon „Algemeen 708" en de bonnen „Reserve M 73" en „Reserve M 69" (respectievelijk van de bonkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid) Ln hetzelfde tijdvak vóór-inleveren. De aflevering van deze artikelen door den winkelier kan eerst op 12 December een aan vang nemen. Voor deze artikelen zal geen aparte 9 afleveringsbon worden aangewezen, zoodat de handelaren voor de bon nen „Algemeen 706, 707, 708" en „Reserve M-73" en „Reserve M-69" desgewenscht ontvangstbewijzen die nen af te geven. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat men zijn bonnen slechts kan inleveren bij zijn gebrui- keljjken winkelier, daar de hande laren, die tot dusverre geen stroop, suikerwerken of olie verkochten, niet bevoorraad zullen worden. Schippers, woonwagenbewoners e.d. kunnen de bonnen „Algemeen 706, 707, 708" en „Reserve M-73 en M-69" tot 4 December a.s. bij den plaatselijken distributiedienst tegen rantsoenbonnen Inwisselen. Personen, die binnenkort moeten eva- cueeren en dus kunnen verwachten, dat zij zich in het tijdvak van 12 tot en met 25 December a.s. in een andere ge meente zullen bevinden, dan waar zij thans woonachtig zijn, worden hiertoe tot 4 December eveneens ln de gelegen heid, gesteld. NED. KRIJGSGEVANGENEN OP JAVA. W tot en met Z. 's-GRAVENHAGE, 20 Nov. - Er kun-' nen thans inlichtingen worden verstrekt omtrent krijgsgevangenen beneden den rang van officier, beginnende met de letter W tot en met de letter Z. Zij. die inlichtingen wenschen omtrent vorenbedoelde krijgsgevangenen, gelie ven zich te wenden tot het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, 's-Graven- hage, onder opgave van naam, voorna men, geboortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknummer, militairen rang en laatst bekende standplaats. OUD LEUSDEN, 21 November. In de lagere kaderschool der WA aan den Doodeweg alhier, i6 vandaag ter gelegenheid van het feit, dat voor elf jaar Mussert de WA in het leven riep, de „dag van de oude WA" op plechtige wijze gevierd. De commandant der WA, mr. Zon dervan, werd officieel verwelkomd door opperbanleider Enklaar en maak te met de Duitsche gasten en hooge functionnarissen uit de beweging en de genoodigden een rondgang over het terrein en door de kaderschool. Ver volgens werd in de cantine een een- pansmaaltijd gebruikt, waarna de WA- mannen zich in carré opstelden op het exercitieterrein. De commandant ging hier over tot het uitreiken van het strijdersteeken. Commandant Zondervan spreekt. In den aanvang van zijn rede her innerde mr. Zondervan er aan, dat duizenden en duizenden WA-mannen aan de fronten staan. Zij gingen, om dat een stem in hun binnenste hun zei, d3t zy daar noodig waren om hun idea len in daden en in werkeiykheid om ce zetten. Nadat spr. uitvoerig de'eerste jaren van de WA in de herinnering had ge bracht zeide de -commandant, dat allen, die met het eereteeken zijn onder scheiden, het zullen moeten dragen als een opdracht om nog meer dan voor heen te werken en te strijden voor het ideaal, waarvan wij ons geheele volk willen doordringen. Juist omdat men van de vele duizen den mannen, die de WA telt, er spora disch één in het vaderland tegenkomt, is het bewijs geleverd, dat de WA zin heeft. Want de grootste dienst, welke de WA ons volk en de idee heeft be wezen, is wel, dat zij het mogelijk heeft gemaakt, dat zoovele Nederlan ders zich hebben ingezet in het Oosten. Als de Landwacht éénmaal aan het werk-gaat. zal een korte maar hevige strijd worden gevoerd, die eindigt met onze totale overwinning. Op dit oogenblik, aldus spr., nu alles om ons heen schijnt te wankelen, gaat onze gedachte meer dan ooit uit naar den Führer, die als veldheer waakt over geheel Europa, en feitelijk over de geheele wereld. Wij hebben, zoo zeide spr. het con flict, dat er bestaat tusschen ons volk en de bezettingsoverheid te overbrug gen. Mussert is de aangewezen man om hierbij vóór te gaan. Wij WA- mannen van het eerste uur zyn ons i dit zeer goed bewust. Wij blüven j trouw aan den Leider. De streed, strüdt en blijft altyd strijden met Mus sert voor volk er^ vaderland. Hou zee! Mussert spreekt. Ook de Leider riep in zün rede de eerste jaren der WA in de herinnering terug. Reeds van het begin af, aldus spr., is deze formatie blootgesteld ge weest aan den hoon van het eigen volk. Maar ondanks hoon en terreur hebben wü de gevaren getrotseerd. Generaal Snuders, die opkwam voor een sterke weermacht, werd weggestopt en lang zaam maar zeker verviel ons volk ln defaitisme In Mei 1940 konden" wy constateeren, dat ons leger hopeloos verouderd was. Thans zyn tenminste dertigduizend onzer mannen in den oorlog ingescha keld. En dat is goed. want by de hui dige historische ontwikkeling gaat men er van uit of een volk waardig gekeurd zal worden of het al dan niet wapens zal mogen dragen.' Spr. memoreerde uit onze vaderlandsche geschiedenis hoe wU de sloep waren geworden ach ter het Engelsche oorlogsschip. Na 1918 kwam wederom een defaitisti sche houding over ons volk. Indien er geen nat.-socïalisme zou zün geweest, zou niemand het dreigen de monster uit Rusland hebben kunnen tegenhouden. Thans vecht Europa voor zyn leven. Er moet een Europeesche weermacht zijn en wij moeten daarvan deel uit maken. Een Nederlandsche weermacht kan niet meer bestaan omdat een weer macht in deze jaren moet kunnen put ten uit 100—200 millioen menschen. Spr. herinnerde er aan. dat Hitier tot hem gezegd heeft, dat hij ons volk niets wenscht te ontnemen. Samen met het Duitsche volk moeten wü Europa op een hooger plan brengen, opdat wü met elkaar zoo sterk mogelijk zullen zyn. Aan het einde van zün rede dankte de Leider zUn oude WA-mannen uit naam van ons volk voor hun trouw. Trouw waren wy. zün wy en zullen wy biyven. Trouw züt gü aan de be weging en aan my. Het is mün onver woestbaar geloof, zoó eindigde de Lei der, dat het ndt.-sociallsme zoo sterk zal zün, dat het Europa zal weten te behouden. Aan deze historische roeping biyven wy meewerken. Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus werd de „dag van de oude WA" besloten. EXTRA ZEEP EN WASCH- POEDER VOOR VUILEN ARBEID. 's-GRAVENHAGE, 20 Nov. Met ingang van 1 Dec. a.s. komen personen, die z.g.n. vuilen arbeid ver richten, voor een tijdvak van 2 maan den in aanmerking voor extra-rantsoe nen eenheidszeep en waschpoeder. ZU dienen zich in de week van 21 tot en met 27 Nov. a.s. tot den plaatselijken distributiedienst te wenden, ten einde een aanvraagformulier MD 233-71 af *e halen. Dit aanvraagformulier dienen zy in de week van 28 Nov. tot en met 4 Dec. a.s. wederom in te leveren. Be langhebbenden worden vóórts verwe zen naar de publicatie van den plaat- seiyken distributiedienst. OUDE RANTSOENBONNEN. •s-GRAVENHAGE, 20 November: De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat alle rantsoenbonncn' van oud model, behalve de wisselbon nen voor 1/4 rantsoen brood, 1/4 rant soen vleesch, 1/4 rantsoen kaas, 1/7 rantsoen melk, 1/7 rantsoen taptemelk en 1/50 rantsoen boter, na 27 Novem ber a.s. ongeldig zyn. Na 27 Novem ber a.s. zyn uitsluitend de rantsnen- bonnen van het nieuwe model (dat zün dus de in de kleuren groen en bruin uitgevoerde bonnen) geldig. In „BeUevue" te Amsterdam heeft de NVD Zaterdag ongeveer 500 kinderen, die eenigen tijd geleden een reis naar Weenen hebben gemaakt, een gezel i.gei* middag bezorgd. Negen prijswinnaars van. een opstelwedstrijd, die hun reisher.nne- ringen op papier hadden gezet, moei.ien tenslotte hun prijs in ontvangst nemen. Slagers mogen geen bouillon bereiden. REGELING VOOR DE VERSTREK- KING VAN BEENDEREN. 's-GRAVENHAGE, 30 Nov. Blijkens het „Voedselvoorziemngs- blad" ls bij verordening van het be drijfschap voor vee en vleesch het af trekken van beenderen, met het doel dit aftreksel aan derden te verkoopen. verboden. Hierdo.or wordt een verbod gesteld op het bereiden en afleveren van bouillon. De 6lagers dienen aan hun klanten de beenderen, waarop zy volgens de door hen geleverde distributiebeschei den recht hebben, af te leveren en mo gen deze niet meer achterhouden, ten einde hiervan bouillon te trekken. Zooals reeds eerder werd bekend ge maakt, geven de distributiebonnen, aangewezen voor het koopen van vleesch, recht op het koopen van vleesch met been, De slagers moeten per bon, rechtgevende op het koopen van 100 gram vleesch met been, ten minste 75 gram vleeseh zonder been verstrekken, benevens een zoodanige hoeveelheid been, dat. tezamen 100 gr. vleesch en been geleverd wordt. Hier van mag onder geen beding afgeweken worden. Aangezien het echter practisch ni^t doenlijk is beenderen in kleine hoeveelheden nauwkeurig af te wegen, zal het veelal noodzakelijk zijn het af leveren daarvan eerst te doen plaats vinden, nadat een bepaald aantal vleeschbonnen is ingenomen, met dien verstande, dat de klant steeds tenmin ste 75 gram vleesch per ingeleverd rantsoen en de bijbehoorende hoeveel heid been moet ontvangen. Bewijs voor den klant. Teneinde de klanten In de gele genheid te stellen zelf na te gaan op welke hoeveelheid beenderen zy recht hebben, is aan de slagers thans voorgeschreven, dat zy in 't vervolg van hun afnemers by elk aangekocht rantsoen vleesch een bewijs,je moeten verstrekken (voor zien van den firmanaam van den slager) waarop vermeld is, dat de afnemer het recht heeft binnen een bepaald tijdvak een hoeveelheid beenderen aan te koopen, overeen komstig de hoeveelheid geleverd vleesch. Dit tydvak stelle de slager vast in overleg met den klant, en wel 7.00, dat wordt voorkomen, dat op een bepaald moment zooveel beenderbonnen kunnen worden aangeboden, dat de slager daar voor geen been ter beschikking „ou hebben. Een looptijd langer dan 8 we ken is daarom in het algemeen zeker niet aanbevelenswaardig. Anderzijds kan van den slager het afgeven van te kleine hoeveelheden been niet wor len verlangd. Een hoeveelheid van 250 gr. moet de slager, indien de klant zulks verlangt, evenwel afleveren, en indien een bepaalde klant in verband met den looptyd der bonnen niet in staat zou zijn zich een zoodanig aantal bonnen te verschaffen, dat hy recht heeft op 250 gram been, zou ook een kleinere hoe veelheid afgegeven moeten worden. Vleeschwaren vallen bniten de regeling. Het bovenstaande geldt niet ten aan zien van vleeschwaren. Bij aankoop van vleeschwaren behoeven geen been deren of beenderbonnen te worden verstrekt. Knoesten en mergpijpen mo gen slechts stukgehakt en gezamenlijk met andere soepbeenderen verkocht worden. Het aftrekken van beenderen zal slechts zijn toegestaan, indien men 'in het bezit is van een speciaal daartoe verleende vergunning van het bedrijf schap. Deze vergunningen zullen echter slechts in uitzonderingsgevallen ver strekt worden. De vergunning moet worden aangevraagd by het bedryf- schap voor vee en vleesch. V.S.V. EN GOAHEAD VERLIEZEN ONVERWACHT Schagen en Beverwijk stellen zeer teleur. Alkm. clubs deelen de punten. De dag van gisteren heeft weer eenige verrassende uitslagen opge leverd, waardoor de spanning in district H en IU zeer is toegenomen: VSV liet zich in Beverwijk kloppen door het toch. niet sterke RFC en Ge ahead moest op eigen terrein in Tubantia haar meerdere erkennen! VSV is nu op de tweede plaats terecht gekomen achter VUC, dat één verlicspunt minder heeft, en Go ahead behield weliswaar de leiding, maar NEC en Wageningen, alsmede Heracles zjjn maar drie pun ten achter. De Volewyckers hadden in district I heel wat meer moeite met DFC dan verwacht werd, doch de 43-zege was tenslotte geheel verdiend. Ze behield de fraaie kopplaats, terwyi HDVS, dat Stormvogels met 41 klopte, op de tweede plaats bleef met drie punten achterstand. Sparta herstelde zich en sloeg EDO met 30, terwijl ADO met dezelfde cyfers over DWS zegevierde, maar desondanks op de negende plaats staatXerxes klopte HBS op regel matige wyze met 31. In district II won VUC den zeer las- tigen' uitwedstryd van Haarlem met de vreemde cyfers 7—4, terwijl, zooals reeds opgemerkt, VSV van RFC verloor met 10. Waar bovendien Blauw-Wit en Feyenoord een puntloos spelletje speelden, was de dag voor de Hagenaars buitengewoon goed, zooals dit standje laat zien: V. U. C10 8 2 0 45—20 18 V. S. V9 5 3 1 22—15 13 Feyenoord 9 4 4 1 12—8 12 Inmiddels wist Ajax in Dordrecht met 51 .van Emma te winnen en werd 't Gooi thuis met 02 geklopt door DHC. In het Oosten liet Go ahead zich vol komen verrassen door Tubantia, dat on deraan stond, 't Was de eerste neder laag van de Deventer club, die des ondanks ihaar kansen op den titel be houdt. NEC immers, de gevaarlijke tweede, werd door Wagenipgen geklopt met 10, zoodat de onderlinge afstand tusschen beide leiders gelyk bleef: Go ahead 9 7 1 1 26—13 15 N. Jiï. C9 6 0 3 27—15 12 Wageningen 9 5 2 2 16—11 12 Heracles 8 3 4 1 11—9 10 Enschedé was thuis niet opgewassen tegen AGOVV (1—3), terwyl Quick en Ensch. Boys de punten deelden. In het Zuiden bleef Eindhoven aan1 den kop, maar voor de tweede maal ln dit seiztoen verloor zy van haar stadge- noote PSV. Nu werd het 20 voor de lampjesmenschen. Gelukkig voor Eind hoven verloor ook MVV, dat by NAC op bezoek was en met 10 de zege aan Breda moest laten. BW daarentegen naderde den kop door een 5—2-zege op de Spechten: Eindhoven 12 8 1.3 31—19 17 M. V. V11 5 5 1 20—10 15 B. V. V12 6 3 3 34—16 13 N. A. C12 6 2 4 28—16 14 Noad en Willem II deelden de punten (11) en hetzelfde was het geval met Longa en Maurits (33). In het Noorden versloeg Heerenveen GVAV met 41 en blyft dus onbe reikbaar, al deed Achilles haar best, om een stapje dichterby te komen: ze versloeg Velocitas met 21. Be Quick leed op eigen veld een 01-nederlaag tegen HSC, terwijl de twee overige wedstrijden, LSCVeendam en Leeu wardenSneek, in een gelyk spel ein digden. Tweede klasse A. In de tweede klasse A werden slechts drie wedstrijden ^öspeeld, waarvan RCHSantpoort de minst belangryke was. RCH won met 2—1. In Alkmaar bekampten de Alkm Boys en Alcmaria elkaar, 't Werd een gelijk spel, waarby de Boys veel meer kre gen dan hun toekwam. In Enkhuizen was KFC de gast van West-Frisia en toonde haar kracht door met 31 te winnen. Derde kiassers. De derde klasse A leverde één klate rende verrassing op: Beverwijk, het sterke Beverwyk, liet zich thuis ver rassen door HRC, dat zoo'n zwakke voorgoede had en nu ineens een ge vaarlijke, schotvaardige aanvalslinie mee had genomen. Beverwyk verloor met 46! Ook Schagen deed niet wat we verwacht hadden;; het liet zich thuis door KW kloppen met 12. Nu is KW een lastige tegenstander, zoodat deze nederlaag niet zóó abnormaal genoemd kan worden. Intusschen deed QSC haar plicht en klopte Succes met 50. In 3B won Helder na veel moeite met 32 van DTS, dat haar volkomen partij gaf.: Terzelfdertijd wonnen de Zand- voortmeeuwen van Schoten met 4—1, zoodat de situatie niet veranderde. Kinheim zorgde voor een verrassing door in Schoten met 4—0 van TTJBB te winnen Bloemendaal en Halfweg speel den gelijk, zonder dat er gedoelpunt werd, terwyl Terrasvogels met. 21 van HFC won, dat nu geheel uitgescha keld is voor de bovenste plaats. Vierde kiassers. In 4A zorgde Nieuwe-Niedorp voor een groote verrassing door het zeer sterke Texel met 5—1 te verslaan. De min of meer plaatselyke ontmoeting tusschen LSW en Vrone eindigde in een 2—2 gelijk spel, terwyl Atlas thuis met 3—4 van Wieringerwaard verloor. Wie moet hier tenslotte toch kampioen worden?! VOETBALUITSLAGEN. Voetbal. EERSTE KLASSE. District I. Hermes-DVS Stormvogels 4—1 Sparta—EDO 3—0 De Volewyckers DFC 4—3 ADO—DWS 3—0 Xerxes—HBS 31 District II. HaarlemVUC 't Gooi—DHC BI. WitFeijenoord EmmaAjax VSV—RFC District m. QuickEnschd, B. Enschede—AGOVV Go ahead—Tubantia 12 WageningenNEC 10 District IV. NAC—MVV 1—0 Eindhoven—PSV 0—2 4—7 0—2 0—0 1—5 0—1 1—1 NOAD—Willem II 1 LONGA—Maurits 3 BWDe Spechten 5 District V. Be Quick—HSC O VelocitasAchilles 1- LSCVeendam 2- LeeuwardenSneek 3 Heerenveen—GVAV 4- DISTRICT I. Tweede klasse A. West-Frisia—KFC 1- Alkm. B.Alcm. V. 2- RCHSantpoort 2- Tweede klasse B. HVCDe Spartaan 2- Watereraafsmeer Vriendenschaar O Hercules—DOS 1- DISTRICT I. Derde klassA. Beverwyk—HRC 4- Schagen—KW 1- QSC—Succes 5- Derde klasse B. Schoten Zandvoortm. TI JBB—Kinheim Bloemend.Hal fweg Helder—DTS Terrasvogels—HFC Vierde klasse A. AliasW .waard LSW—Vrone N -Niedorp—Texel Res. tweede klasse EDO 2Kenn. 2 'IFC 2—AFC 3 WFC 2—A'cm V. 2 VSV 2—RCH 2 Helder 2Stormv. 2 Reserve derde klassr ZFC 3—osv r KW 2—Assendelft 2 Zaandijk 2—WFC 3 Alcm. V. 3—HRC 2 af 0—0 3—2 2—1 5—0 7—2 2—4 A 1—3 5—4 3—2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1