NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verminderde aanvalskracht der Sovjettroepen Offensief tegen Japansche steunpunten Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen) Postrekening 66189. DINSDAG 23 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jahrgang, No. 274, 2 pagina's. Deze Courant vcrsohynt dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gebeele oplage op aanvrage. Sterke druk in het gevechtsgebied van Gomel. Duitsche terreinwinst ten westen van Kiëf. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 22 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj ble- *ven vrij zwakke vijandelijke aan vallen zonder succes. Pogingen der bolsjewisten om hun landingshoof- den op de Krim versterkingen en ravitailleeringsgoederen via de Str. van Kertsj te doen toekomen, wer- 1 den door de marine en de lucht macht doeltreffend bestreden. Vijf volgeladen vaartuigen werden in den grond geboord. Op het bruggehoofd Nikopöl en in de groote bocht van deVi Dnjepr vielen de bolsjewisten met zwakkere strijdkrach- ten aan dan den vorigen dag. Alle aan vallen werden opnieuw 'met aanzien lijke vijandelijke verliezen afgeslagen. Bij succesvolle tegenaanvallen werden verscheidene aanvalstroepen van den vijand vernietigd of uiteengeslagen. Bij Tsjerkassy mislukten herhaalde aanvallen der bolsjewisten in hevige gevechten. Een plaatselijke penetratie werd opgeheven en de binnengedron gen vijandelijke: afdeeling in de pan gehakt. In het gevechtsgebied ten westen van Kief braken onze troepen na afweer van verscheidene vijandelij ke tegenaanvallen door taai verde digde veidstellingen der bolsjewis ten heen, overwonnen talrijke mijn- versperringen en heroverden in den verderen aanval belangrijke tor- reinsectoren. In het gevechtsgebied van Gomel hield de sterke vijandelijke druk in het bijzonder In het penetratiegebied ten zuidwesten der stad gisteren onverminderd aan. Ten noorden van Gomel werden herhaalde aanvallen na afgrendeling van plaatselijke pe netraties afgeslagen. Ten westen van Smolensk heeft de vijand zijn aanvallen tengevolge van de in het verloop van den afweerslag tot nu toe geleden buitengewoon zware verliezen gisteren niet voortgezet. Ten oosten van Witebsk werden talrijke sterke aanvallen der bolsjewisten afge slagen. Ook in het. penetratiegebied van Nevel heerschte levendige gevechtsac tiviteit. Oprukkende vijandelijke for maties werden door eigen tegenaanval len weer teruggeworpen: hierbij werd „Vluchtende steden". BUDAPEST, 22 Nov. (D.N.B.) On der het opschrift „vluchtende steden" in de Oekraine publiceert een Hon- gaarsch oorlogscorrespondent in de Pester Lloyd eon bericht over de vlucht van de Oekrainsche bevolking voor de „bevrijding" door de bolsjewisten. Het lot van de door de Duitsche troepen ontruimde stad Tsjernikof, waar de bolsjewistische troepen de be volking op een hoop dreven op het voornaamste plein en haar, met uitzon dering van enkele agenten der Gepeoe, afslachtten, is, naar de Hongaarsche oorlogscorrespondent schrijft, overal in de Oekraïne snel bekend geworden. De bevolking in de Oekraine vlucht bij duizenden tegelijk om aan de bolsje wistische slachtpartijen te ontkomen. De colonne, die over de slechte wegen naar het westen trekt, is eindeloos. De meeste bewoners vervoeren op lichte boerenwagens hun in allerijl bijeenge raapte bezittingen. Sinds men weet, dat de Duïtsctjers hun front naar achteren verplaatsen, komt een stroom van mannen, vrou wen en kinderen in een. bonte schakee ring als bij een volksverhuizing uit het oosten. Het heeft den schijn, alsof zij zich voor het een of andere, verschrik kelijke spook in veiligheid willen bren gen. De bevolking heeft meer dan ge-, noeg van het. bolsjewisme. Dichtbe volkte steden en dorpen maken zich op en trekken naar het westen. Weken lang loopen zij op de wegen, niemand is in de verlaten woningen achterge bleven. Deze menschen verdragen lie ver iedere ellende, gaan liever op de eindelooze wegen ten gronde, dan nog eens den rug te krommen onder hel bolsjewisme. Deze menschen zijn een toonbeeld van den panischen angst voor het bolsjewisme in zijn ontzetten de werkelijkheid. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede. Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 17—45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. TUdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen btj den Landstorm of bij het SS-wachtbataillon te Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden Zij, die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19—30 Jaar, die aanmeldlngspUchtlg zUn voor do te werkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ledei worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heoft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 24.11.43 9—14.00 uur, Amersfoort. Pol Durchangslager, Leusderweg 25.11.43 9—14.00 uur. Den Haag. café Den Hout. Rezuidenhoutsche weg Verduister van 16.458 uur. 24 Nov.: Zon op 8.15. onder 16.37 n. Maan op 3.56, onder 15.41 u. een aantal pantserwagens stukgescho ten. Aan het oostelijke front verloren de bolsjewisten in de gevechten der beide laatste dagen 413 pantserwagens. Van het Zd.-Italiaansche front wordt slechts melding gemaakt van hier en daar levendiger activiteit van artillerie verkennings- en stoottroepen. Boven den Atlantischen Oceaan viel een formatie gevechtsvliegtuigen hij moeilijke weersomstandigheden een vij andelijk cbnvooi aan en beschadigde twee koopvaardijschepen met een ge- zamenlijken inhoud van 18.000 brt. zoo zwaar, dat aangenomen kan worden dat zij vernietigd zijn. Zware terreuraanval op Berlijn. BERLIJN, 22 Nov, (DNB). - Brit- sche bommenwerpers hebben bij vol ledig bedekten hemel en zonder uit zicht op de aarde in de avonduren van 22 November Berlijn aangevallen Door dezen zwaren terreuraanval ont stonden in talrijke stadswijken, hoofd zakelijk in de arbeïderswoonwijken van de Rijkshoofdstad, ernstige schade en verliezen onder de bevolking. Bo vendien zijn berichten ontvangen over de vernietiging van gebouwen die uit kunsthistorisch oogpunt onvervang baar zijn, en over de beschadiging der diplomatieke vertegenwoordigingen van eenige neutrale staten. Brandweer, eigen hulporganisaties en de bevolking van de Rijkshoofdstad begonnen nog tijdens den aanval in voorbeeldige kameraad schap met de blusschings- en oprui mingswerkzaamheden. De valschermjagers op Leros. Samos capituleert. Naar Aftonbladet uit Londen be richt, hebben de Duitschers Leros kun nen veroveren dank zij een bijna fan tastisch gebruik van valschermjagers. De parachutisten landden bij daglicht in de steenachtige bergstreken binnen het bereik der machinegeweren. Het was een van de meest koene onderne mingen, die men op dit gebied ooit heeft meegemaakt. Ondanks het moord dadige vuur had zich 's avonds reeds een groep van 600 valschermjagers ge vormd, die tegen den avond van den tweeden dag tot omstreeks 1500 man was aangegroeid. Op den derden dag werden meer dan 300 Stuka's en Jun- kers ingezet. Het eiland was veroverd, zonder dat jachtvliegtuigen de opera ties hadden gedekt. De Britsche critici vragen zich verontrust af, hoe dit mo gelijk is geweest. Samos capituleert. Naar het DNB verneemt hebben de Britsche en aan Badoglio onderhoorige bezettingstroepen van het eiland Samos gecapituleerd. Duitsche troepen zijn op het eiland geland en hebben de mili taire installaties overgenomen. De vVerkende vrouw ln Nederland. De vrouw in de kleedingindustrle O/H/P m De bakkers en de kamende feestdagen. AMSTERDAM. 22 Nov. - Evenals in vorige jaren heeft de secr.-gen. van het dept. van Sociale Zaken in verband met het naderend St. Nicolaasfeest, de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaar, af wijkingen toegestaan van de bij 'de Ar beidswet voorgeschreven werktijdefi voor brood- en banketbakkerijen. Deze afwijkingen zijn in hoofdzaak gelijk aan die van het vorig jaar. Dr. Ir. M. D. Dijt Hoogleeraar. 's-GRAVENHAGE, 22 Nov. - De Staatscourant vermeldt de benoeming van Dr. Ir. Dijt tot hoogleeraar. Marius Dirk Dijt, die benoemd is tot hoogleeraar te Groningen, werd 21 Mei 1983 geboren. Hij bezocht de H.B.S. te Alkmaar, waarna hij ging studeeren aan de Landbouwhoogeschool te Wage- nlngen. In 1918 behaalde hij aldaar het ingenieursexamen met lof. Ook stu deerde hij nog eenigen tijd te Parijs. Voor practische studie werkte hij o.a. bij de afdeeling plantenveredeling van de firma Vildemorin-Andrieux et Comp te Verrieres le Buisson. Ter bestudee ring van de ziekten bij bloembollen was hij te Lisse werkzaam. In 1920 werd Ir. Dijt consulent van de Friesche Maatschappij voor Land bouw, stichtte in 1921 op Texel een selectiebedrijf voor aardappelen en daarnaast een bloembolfenltweekerij en werd in 1933 voorzitter der afdeeling Texel van het Hollandsche Bloembol- lenkweekersgenootschap. Ook maakt hij een intensieve studie van de inter nationale, economische vraagstukken. Tn 1933 promoveerde hij te Wageningen tot doctor in de Landbouwkunde. Op verschillende congressen in bin nen- en buitenland nam dr. ir. Dijt een vooraanstaande plaats in. Zijn belang stelling voor het bloembollenbedrijf toonde hij herhaaldelijk bij de behande ling van de valuta- en saneerings- vraagstukken. Tn 1941 werd hij als re dacteur van de financieele en economi sche afdeeling verbonden aan het Alge meen Handelsblad. Machtige geallieerde vloot maakt zich gereed. Badoglio afgetreden? ANTWERPEN, 22 Nov. (C.D.) - „Uit Chiasso wordt aan het Zwitsersche te- legraafagentschap gemeld: Het: Regima Faseista bevestigt, dat maarschalk Ba doglio zijn ontslag heeft ingediend als regeeringshoofd," aldus Volk en Staat, „Volgens het blad Regima Faseista zou de maarschalk dit zelf voor Radio Bari hebben aangekondigd. Ba doglio zou gezegd hebben, dat hij plaats wilde maken voor de jongeren". MASSAGRAF NABIJ POLA ONTDEKT. Dezét dagen werd in het kustgebied van de Adriatlsche Zee nabij Pola op het terrein van een erlsmijn een massa graf met 224 lijken ontdekt. Na identifi catie bleek dat hel. meerendeels Ita- liaansche inwoners uit een nabij plaats je waren, dié dóór schoten op zeer kor ten afstand gelost gedood waren. De bevolking heeft medegedeeld, dat: de vermoorden door communistische ben den waren weggevoerd. Radioboodschap van Rasj Behari Bose. TOKIO. 22 Nov. (DNB) -Rasj Behari Bose heeft ih een radioboodschap als opperste adviseur van de voorloopige regeering van een vrij Indië. zijn land- genooten „naar de gevechlsposten" ge roepen en hen uilgenoodigd om met drie millioen landgenooten in Oost-Azië en de legers van de gevrijde volken van Oost-Azië op te slaan, teneinde in een gemeenschappelijke krachtsontplooiing den gemeenschappelijken vijand op dit historisch oogenblik neer te slaan. Den noodlijdenden Tndiërs in het vaderland zeide hij. dat de „lange nacht vol kwel ing van de Britsche slavernij" defini- lef zijn einde nadert. „Het wapenge kletter van het Azad-Hind leger wordt reeds aan de grenzen van Tndië ge hoord en onze Anglo-Amerikaansche ijanden kunnen nauwelijks den schrik verbergen, dien zij gevoelen bij het te verwachten binnenrukken van ons In dische bevrijdingsleger. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 20 000 10736: f 2000 6705: f 1500 16233: f 1000 3278 9801: f 400 1294 2776, 6871. 9351; f 200 16017; f 100 2149. 6802 6891. 7881. 1723. 12523. 17348. 19762. 20753- Nieuws in 't kort. Inden ouderdom --an 83 jaar is Maandag te Laren overleden luitenant- generaal jhr, C, L. van Suchtelen van de Haaren, be teraardebestelling van het. stoffelijk overschot zal geschieden Vrijdag a s. om 1 uur op de algemeene begraafplaats in Den Haag. De Berlijnsche Maandagavondbla den brengen de door Engeland afge dwongen vrijlating van de gearresteer de Libaneesche ministers naar voren in hun beschouwingen en zien in dit suc ces van de Engelschen tegenover de Fransche politici een misleidingsma noeuvre Van Engeland ten kosten van de Arabieren. BERLIJN. 22 November (C.D.) Ge durende de zeventien dagen van de vyf luchtslagen bij Bougainville hebben tal rijke militaire medewerkers er in de Duitsche pers op gewezen, dat de re sultaten, welke de Japanners op de ge allieerde strijdkrachten ter zee blijkens de communiqué's van het keizerlijk hoofdkwartier hebben behaald, duide lijk aantoonen, dat er in de wateren van de Salomons-eilanöen een vloot was geconcentreerd van een sterkte, gelijk in dezen oorlog nog nergens was opgetreden. Van Japansche zyde wordt deze zienswijze thans bevestigd. De Japan sche bladen zyn in de gelegenheid te melden, dat een machtige gealV eerde vloot in de wateren van Bou gainville zich gereed maakt voor een frontalen aanval op Rabaul. De geal lieerde luchtstrijdkrachten, welke on langs van bevoegde Duitsche zyde voor het gebied van Nieuw Guinea en de Salomonseilanden 3.000 tot 4.000 toestellen werden geschat, schy- neh nog versterking uit Australië te| hebben ontvangen en ontketenen nu een groot offensief, dat niet alleen de noordeiyke eilanden van de groep der Salomons eilanden Bougainville. Choiseul en Bocka, omvat, maar ook nieuw Brittanië en Nieuw Ierland, Finchharbour, het Japansche steun punt op Nieuw Guinea, waartegen Australische landstrijdkrachten intus- schen eveneens oprukken, alsmede verder gelegen doelen, die voor de Japansche ravitailleering van bell'ig zyn, als Soerabaia dat drie maal in één week werd gebombardeerd, Bali, de Marshall en de Gilbert eilanden. De hardnekkigheid, waarmede de ge allieerden het eilandje Boeka, de ves ting Rabaul en de vliegvelden op de zuidkust van Nieuw Brittannië bom bardeeren, wijst er op, dat hel. hun eer ste doel is de Japansche vliegers in bedwang te houden, met wier bommen en torpedo's hun vlootstrijdkrachten al dikwijls hebben kennis gemaakt. Duitsche militaire waarnemers zijn van oordeel, dat de Japanners ook dit maal weer hun kracht in het lucht bombardement zullen zoeken, daar de Japansche strategie net onder alle om standigheden vermijdt, de Japansche vloot in het vuur te brengen, zoolang het Japansche luchtwapen niet over de absolute heerschappij in de lucht be schikt. En daarvan kan uiteraard, nu de geallieerden in deze wateren over veel talrijker steunpunten beschikken dan de Japanners, geen sprake zijn. De stryd op Bougainville. Over den strijd te land op Bougain ville wordt noch van Japansche noch van geallieerde zijde iets vernomen. Nu de geallieerde landingstroepen tegen over de later gelande Japansche troe pen staan, ergens aan de Keizerin Augusta baai, is deze strijd ook van weinig belang meer, daar de overwin ning automatisch in den schoot valt van dengene, die de luchtsteunpunten en daardoor de heerschappij ter zee in zijn bezit brengt. Vermoedelijk dient men ook in dit licht het besluit van de geallieerde legerleiding te beschouwen om de Nieuw Zeelandsche parachutis ten, die op Choiseul waren geland, weer terug te nemen. Ofschoon de Ja panners dit feit als een overwinning hadden kunnen vieren, hebben zij het in hun communiqué's niet eens genoemd. Geallieerde aanval op Gilbert-eilanden. TOKIO, 22 Nov. (D.N.B.) Volgens een mededeeling van het Japansche hoofdkwartier hebben sterke vijande lijke marinestrijdkrachten, onder meer bestaande uit vliegkampschepen en slagschepen, in den ochtend van den 19den November de eilanden Makin en Tarawa van de Gilbertgroep aange vallen. In de laatste van daar ontvangen berichten wordt gezegd, dat op 21 No vember de gevechten tusschen de Ja pansche verdedigers en de aanvallers nog steeds voortduren, nadat het een deel der vijandelijke strijdkrachten ge lukt was op de eilanden te landen. GEEN EXTRA MAATREGELEN VOOR SINTERKLAAS-POSTPAKKETTEN. •s-GRAVENHAGE, 22 Nov. P.T.T. betreurt het, voor St. Nicolaas geen extra maatregelen te kunnen nemen om een vlot vervoer van postpakket ten te verzekeren Ernstig wordt aan geraden de verzending van Sinterklaas postpakketten zooveel mogelijk te be perken Rekening moet worden gehou den met een overkomstduur van ver scheidene dagen. Ontraden wordt in postpakketten goederen te sluiten, die spoedig aan bederf onderhevig zijn Van P.T.T.-zijde zal streng worden gelet op stevige en doelmatige verpak king, zorgvuldige adresseering, zoowel op het pakket zelf als op de adres kaart. Ten zeerste aanbevolen wordt een tweede adres in het pakket te slui ten, waarop tevens naam cn adres van den afzender zijn vermeld. DWERGSTATEN. New Statesman and Nation", Londen 23-10-1943. „Wat de Baltische staten betreft, ver luidt, dat Washington niet langer meer pleit bij de bolsjewisten voor hun on afhankelijkheid. Hel heeft ook eigenlijK geen zin te spreken van een onafhanke lijkheid van zulke dwergstaten, waarin steeds slechts klassenconflicten zijn voorgekomen"". „Volksonderwijs" bijeen. De vereeniging „Volksonderwijs" hield Zaterdag in het muzieklyceum te Amsterdam haar 78e algemeene ver gadering, die drukker bezocht was dan de laatste jaren het geval was. De algemeene voorzitter kon in zijn openingsrede mededeelen, dat het le dental de laatste maanden sprongsge wijze omhoog is gegaan, 't geleden ver lies ruimschoots heeft ingehaald en nu weer de.62500 heeft bereikt. In zijn openingsrede liet hij het licht vallen op het nationale karakter van de openbare school, terwijl hij voor het Christelijk karakter der school kon verwijzen naar de inleiding, die aan het slot der vergadering gehouden werd door ds. Aris te Amsterdam over: „Het godsdienstonderwijs op de open bare school, in verband met art. 26 der L.O. wet 1920". Deze inleiding van ds. Aris vond een zeer aandachtig gehoor, en gaf aan leiding tot een geanimeerde discussie. In den loop der vergadering werden de verslagen van den algemeenen se cretaris en van den penningmeester met algemeene stemmen goedgekeurd, terwijl als h.b.leden werden herkozen: de heeren E. Benninlc Bolt en J. P. van Pelt. Na de openingsrede door den voor zitter bracht de heer Willem Hespe met een zangklasse van de vereeni ging „Zanglust" te Amsterdam 8 vers jes uit „Kunt ge nog zingen, zing dan mee" ten gehoore op een wijze, die de algemeene bewondering wegdroeg. JEUGDSTORMZAKBOEKJE. 's-GRAVENHAGE. 22 Nov. Tn handig formaat is voor het kalender jaar 1944 bij de uitge\erij Nenasu te Utrecht een Jeugdstormzakboekje ver schenen, dat op beknopte wijze allerlei gegevens voor leden van en belangstel lenden in den Nal. Jeugdstorm verschaft. Het boekje vertelt van de idealen, die de jeugd van het nieuwe Europa be zielen, het vertelt van groote gebeur tenissen in heden en verleden en het. geeft antwoord op allerlei vragen be treffende instellingen als de jeugdher bergen, het Arbeidsfront, den Arbeids dienst, het Europeesche Jeugdverbond en tal van andere dingen, die met den nieuwen tijd verband houden. Verscheidene goede foto's lllustreeren dit practische boekje, dat tevens als agenda is ingericht en dat den samen stellers, Hopman F. Barkhuls en op- pervaandrig Jan Schuurman, alle eer aandoet. POGING TOT DOODSLAG OP EEN VROUW. Zaterdagavond te ongeveer half acht is in een woning san den Z O. Achter burgwal te Amsterdam een poging tot doodslag gepleegd op de ongeveer der tigjarige bewoonster. Terwijl de vrouw voor het buffet in de woonkamer stond, viel de dader haar van achteren plotse ling aan en gai haar met een hamer eenige slagen op het hoofd. De vrouw begon hevig te gillen en trachtte met haar handen de slagen af te wenden, waardoor ook deze bloedend werden verwond. Op het tumult kwamen eenige buren toesnellen, die de vrouw welker wonden gelukkig niet van doodeli.iken aard waren naar het Binnengasthuis brachten. De dader een naar schif ting circa 20-jarige man had intus- schen de vlucht genomen. Het slacht offer kbn, na verbonden te zijn, huis waarts weeren. SPOORWEGONGEVAL BIJ UTRECHT, Aan den Zuidrand van de stad Utrecht heeft zich Vrijdagavond een spoorwegongeluk voorgedaan. Een elec- trische trein Eindhoven-Amsterdam kwam in botsing met een goederen trein. Beide treinen leden aanzienlijke schade. Onmiddellijk werden hulp maatregelen genomen. Twee personen kwamen bij dat ongeval om het leven, twee andere werden zwaar gewond. SPORT Schaatsenrijden. Jaarvergadering Ned. Schaatsenrijdersbond. EEN WERELDDCURRECORD. Zaterdagmiddag vergaderde de Ned. Schaatsenrijdersbond ln Krasnapolsky te Amsterdltn onder leiding van mr. C. P. Eecen, president. Nadat de vergadering het overlijden van de heeren W. van Riesen, bestuurslid en A. R. v. d. Sluis, eerelid van den bond, herdacht had, heeft mr. Eecen in een korte inleiding o. m. medegedeeld, dat op initiatief van de Leidsche IJsclub besloten werd tot in stelling van een nationaal uurrecord, De Leidsche IJsclub heeft hiervoor een wis selbeker beschikbaar gesteld en zal aan de houders van dit record t.z.t. een ver kleind model als blijvende herinnering aanbieden. Deze recordpogingen zullen gehouden moeten worden op de 400 M.- baan. De bedoeling van den bond Is om na den oorlog de I.E.V. te verzoeken een wereldduurrecord in te stellen. Daarna behandelde spr. de reorganisa tieplannen van den bond. De Ned. Sch.- bond is. aangewezen als leidinggevende organisatie en zal straks de gehcele Ijs- sport onder zijn hoede nemen, terwijl hij toezicht zal houden op de beroepssport. Reeds is een schema gemaakt voor deze reorganisatie, waarin de hoofdlijnen ver werkt zijn. Nog in den Joop van dezen winter zal in een buitengewone algemee ne ledenvergadering deze reorganisatie behandeld worden. Aangezien een reorganisatie vlak voor het begin van het seizoen wellicht sto rend zou kunnen werken op de ijssport zelf. besloot het presidium om dit sei zoen nog op de oude wijze te blijven werken. De aftredende bestuursleden, de heeren mr. W. H. J. Blanckenhagen te Zeist. L. J. Hoffman .te Rotterdam, G. S. v. d. Bergh te 's-Gravenhage en mr. M E. Hepkema te Leeuwarden werden met bijna algemeene stemmen herkozen, ter wijl de heer W. M. van Haaftcn tot ccre- lid werd benoemd. De volgende wedstrijden werden toe gewezen Hardrijden, kampioenschap van Neder land: Kralingen: Prov. kampioensch.: Veendam, Heercn- veen, Oostcrhesselen, Zwolle, Arnhem, Zeist, Oudkarspel en Leiden; Proefwedstrijden: Zwolle, Deventer, Kampen, Apeldoorn, Zutfen, Arnhem, Zwanenburg, Z a a n d ij k, B e v e r w IJ k, Anna-Paulowna, Den Haag en Naaldwijk: Schoonrijden. kampioenschap yan Ne derland. heeren niet toegewezen; Prov. kampioenschappen: Anna-Pau lowna: Kampioenschap van Nederland, dames: Hoofddorp: Prov. kampioenschappen: Anna-Pau lowna: Kampioenschap van Nederland, paren: K o 1 h o r n: Prov. kampioensch. Zwolle, Zaan dijk, Den Haag; Kortehaan v. amateurs, kampioenschap van Nederland: Hoofddorp; Prov. kampioenschappen: Oosterhesse- len, Zwolle, Uithoorn, Charlois (Rot terdam): Demonstraties kunstrijden: Hoofd dorp, N,-Niedorp, uithoorn, Oudkarspel, Krallngen, Leiden, Char lois en H e l'l o o. WEDSTRIJDEN TOEGEWEZEN. Door den Nederlandschen Schaatsen rijdersbond zijn o.a. de volgende wed strijden toegewezen: Hardrijden. Prov. kampioenschappen- Oudkarspel, "roef- wedstrijden- Anna Paulowna. Schoonrij den: Prov kampioenschappen heeren: Anna Paulowna. Idem dames: Anna Paulowna Kampioenschap van Neder land. Kolhorn. kunstrijden. Demonstra ties: Nieuwe Niedorp, Oudkarspel. SCHAGEN. TAXATIE PAARDENMARKT. Er waren 17 stuks aangevoerd. 6 st. N/o-jarige paarden: 8 stuks ouder" paarden; 3 stuks vrijgegeven. 11/,-ja- rige f 625- -f 800; 8 oudere f 275— f 1400 Voor de vrije markt waren 5 veulens aangevoerd. Deze golden van 800— f 1300. DE UVONEN HIELDEN ZICH GOED. De tweede competitie-Zondag bracht in het kamp der Schager Hockeyclub éen overwinning en twee gelijke spe len. Als bijzonderheid is te vermelden dat de diverse verdedigingen der drie elftallen nog niet zijn gepasseerd. UVO Kraaien IV (dames) 0—0 De wedstiijd te Oudesluis heeft geen be vrediging gegeven. De geheele speeltijd is met. een overwegende meerderheid van UVO-zijde steeds op de Kraaten- helft gespeeld. De Wormerveerscne Ja mes verdedigden.met de moed der wan hoop. Zij kregen voor dit onder grootcn druk vasthouden geen doelpunten te gen. Men eindigde onder groote vreug de van de Zaansche dames zooals men begonnen was. Kraaien II—UVO II (dames) 0—5. In het Sportpark te Wormerveer deden de UVO-reserves het beter. Zij wisten daar een prachtige overwinning te be halen. Voor de rust met het oog op de onbekendheid met de tegenstander speelde UVO een partij van verkennen. Na de rust gaf aanvoerster Nel Koo- men de juiste manier van taktiek aan haar dames, met als resultaat, dat de midvoor Emmy van Diepen vier maal en Nel Koomen, na aardig samenspel, nog eenmaal de doelvrouwe der Kraai en wist te passeeren. Waar moet dat heen UVO-dames? In twee wedstrijden voor acht doelpunten, tegen niet één. FIT IV—UVO I (heeren) 0—0. In Am sterdam-Oost speelden de UVO-heeren voor de rust een verdedigenden wed strijd. FIT was steeds aan het woord. Na de rust kwamen de Schagenaars op toeren. Plotseling heeft Boxmeer succes. Heel UVO juichte reeds, doch de scheidsrechter oordeelde de doellijn niet gepasseerd. In de achterhoede speelden de heeren De Veer en aan voerder Dick van Loon vooral in de tweede helft een pracht partij hockey. Het einde bracht een puntloos gelijk spel. HET KONIJNENBOUTJE LIEPEN ZE MIS. Te Callantsoog werden dezer dagen een 6-tal konijnen ontvreemd. De po litie aldaar meende te "-eten, wie deze diefstal op hun geweten hadden en verdacht als zoodanig een tweetal Haarlemmers, die te Callantsoog aan het werk waren geweest, doch die wa ren vertrokken naar Schagen. De hulp van de politie hier ter plaatse werd dus ingeroepen en aan deze gelukte het één der beide verdachten aan te hou den. De konijnen werden teruggevon den in een café. Ze waren echter reeds gedood. De tweede verdachte is nog voort vluchtig. INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELSREGISTER. Van 1623 November 1943. Wijzigingen: Callantsoog: P. Vos, Dorpsplein, timmerbedr. enz. rechts vorm gewijzigd. Langedijk: Fa. E. Vlug en Zn., Zuid-Scharwoude, Dorpsstraat B 16, bloembollenkwcekerij enz., rechts vorm gewijzigd. Schagen: Fa. wed. J. Molenaar, Bierkade F 5, brandstoffen- handel, kruideniersw., de afd. brandstof- fenhandel is overgegaan aan G. Snip; de winkel in kruidenierswaren aan fa- A. M. Kossen. A. M. Kossen, Laagzijde B 25, kruideniersbedr., rechtsvorm ge wijzigd. Handbal. COMPETITIE UITSLAGEN DAMES HANDBAL. Afd. 2 C: Sparta I—DTS I 1—1; Olym- pia 1—HAV I 2—0; Dokev I—Schagen I 4—2. Afd. 3 C: UDIWIK II—DTS III 3-0; DTS II—DTS IV 1—0. INSPECTIE DER BELASTINGEN TE DEN HELDER. Aanvragen loonbelastingboekjes 1944 losse arbeiders. De Inspecteur bovenvermeld maakt be kend, dat voor het aanvragen van een loonbelastingboekje voor z.g. losse arbei ders voor het jaar 1944 zitting zal worden gehouden te: Anna-Paulowna: ten kantore van den heer Ontvanger, Molenvaart 14, op 1 De cember a.s, nam. 1820 uur; Breezand: gebouw Ned. Herv. Evange lisatie, Zandvaart 138, op 29 November a.s. nam. 18—20 uur. Wieringerwaard: ten raadhuize op 2 De cember a.s., nam. 18—20 uur. De Inspecteur der Belastingen, J. VOLKMAARS, Trouwboekje en loonbelastingboekje meebrengen. Onze teekenaar bij Alkm. Boys—Alcmaria. MOEDERDEN DOCHTED TRoi SPEELDEN voo^EEiy UITVEI7- TER KROCHT HOlS, Ew Z0OM5 HET &ETAA1T, DEELDEN 2 tj DE PONTEN// DEN HEER_ LUTT£(^OTi EERE-LID N T^ouw buPPoR- ..A .1 A-V" Preses KOSTER. A e> Pacht «HET MAG ROÖTE0J.WAT HET K°5T,"AAR k.ÖSTER.rAL PEZE KpbTEL'lKE- WEDSTRUD B'jwon£n."(d£ griep TEN SP'j-r) DOELMAN KRAMER HEEFT DE ROST BENUT door. 2'j n Heiligdom voort re ffêlok. dicht TE SP'XeREN, JAMMER WAS HET pat H1J EE\f KLÉIN HOEK.JE vei^tETE-N HAD, WAARDOOR. SCHAAP ER, EEN JUWEEL, VAN EEN DOELPUNT KONMA<Eo/^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1