NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige gevechten tegen opdringende Sovjet-troepen. De terreuraanval op Berlijn. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager édilie: Schagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 24 NOVEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 275, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti c-t a r i c f Prijs der gewone advertenties iD deze Editie 11 ct. per m-M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor !c gcheele oplage op aanvrage. Anglo-Amerikaansche aanvallen op Z.-ltaliaansche front. Terreuraanval op Berlijn. HOOFDKWARTIER VAN DEN Führer. 23 Nov. (DNB). - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend. „Ten noordoosten van Kertsj mis lukten herhaalde vijandelijke aan vallen. Op het bruggehoofd Niko- pol en in de groote bocht van den Dnjepr versterkte de vijand gisteren ■Un aanvallen. Het kwam tot hevi ge den geheelen dag voortdurende gevechten, tijdens welke alle. door braakpogingen der bolsjewisten werden afgeslagen. Enkele penetra ties door onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen werden opgeheven of afgegrendeld. In een penetratie, waarom nog hevig gestreden wordt, vernietigde een ge pantserde Duitsche gevechtsgroep van ongeveer 100 aanvallende vijandelijke pantserwagens er 82. In totaal werden bij de gisteren gevoerde gevechten in dit gebied 146 bolsjewistische pantser wagens stukgeschoten. By Tsjerkassy werden de in onze stellingen binnengedrongen bolsje wisten in een vastberaden tegenaan val weer teruggeworpen. Ten westen van Kief biedt de vijand verbitterd verzet tegen onze tegenaanvallen. Na de afweer van talryke vijandelijke tegenaanvallen gingen onze divisies opnieuw tot den aanval over, braken door een diep gecchcloneerd vijandelijk vcr- dcdigingsstelscl heen en vernietig den twee vijandelijke regimenten. Ten zuidwesten van Gomcl wer den onze troepen in enkele sectoren als gevolg van den superieuren vijandelijken druk op achterwaart- sche stellingen teruggetrokken. Ten noorden van de stad eindigden zware gevechten tegen de herhaal delijk stormloopende bolsjewisten met een volledig Duitsch afweersuc- ces. In het gebied ten zuiden vah Kritsjef zyn hevige gevechten niet een doorgedrongen vijandelijke ge vechtsgroep aan den gang. Ten westen van Smolensk hebben de onder opperbevel van Generaloberst Heinrici en onder bevel van den gene raal der infanterie Völckers staande Silezische 18e pantsergrenodierdivisie. de Wurtemberg-Badensche 25ste pant.- sergrenadierdivisie, de Wurtemberg- Badensche 78ste slormdivisie. de eerste SS infanteriebrigade 7 (gemotoriseerd) en de voor den strijd te land gebruikte deelen van de 18e luchtafweerdivisie In den derden slag van zeven dagen aan den autoweg van Smolensk een schitterend afweersucces behaald. 34 infanteriedivisies en 6 pantserhrigades der bolsjewisten liepen hier tevergeefs storm op de Duitsche afweerstellingen en leden hierbij weergalooze verliezen aan menschen en materiaal. Ten oosten van Witebsk en In het penetratiegebied van Newel mislukten .Kaart van Pfelt Bovenstaand kaartje geeft een beeld van het. strijdtooneel in de midden en Zuidelijke sector van het Oostelijk front. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander In den leef tijd van 17—45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len enz. Vrijwilligers die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarlne kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS-Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19—30 Jaar, die aanmeldlngsplichtlg zijn voor de te werkstelling kunnen zich evenpens aanmelden cn worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ledeT worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding hooft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, presta tie. 25.11.43 9—14.00 uur, Den Haag, café Den 'lout. Bczuidenhoutsche weg. enkele plaatselijke aanvallen der bols jewisten. In een eigen aanvalsoperatie ten noordwesten van Newel werd de vijand naar het zuiden teruggeworpen. De stryd In Italië. In Zuid-Italië viel de vjjand op den uitersten linkervleugel met ster ke strijdkrachten onze voorste stel lingen ten noorden van de rivier de Sangro aan. Talrijke hevige aanval len werden afgeslagen een plaatse lijke penetratie werd afgegrendeld. Na de onvoorwaardelijke capitulatie van de vijandelijke zeevesting Leros heeft nu ook de bezetting van het eiland Samos de wapens neergelegd. Duit sche troepen zijn op het eiland geland. Een deel van de uit Britsche en aan Badoglio onderhoorige troepen bestaan de bezetting is in de laatste dagen naar het neutrale buitenland gevlucht. De door hun divisiecommandant verlaten troep ter sterkte van ongeveer 6000 man wordt op het oogen^lik door onze lan dingsformatie ontwapend. Aanval op Berlijn. Formaties Britsche bommenwerpers hebben in de avonduren van gisteren een zwaren terreuraanval ondernomen op de Rijkshoofdstad. Door 't neerwer pen van talrijke brisant- en brandbom men ontstonden verwoestingen in ver scheidene deelen der stad. Een aantal onvervangbare kunstmonumenten werd vernietigd. De bevolking leed verliezen Andere vijandelijke luchtstrijdkrach ten vielen een plaats in het Rijnland aan. In weerwil van bijzonder moeilijke omstandigheden voor de afweer schoot de luchtverdediging, voor zoover tot. dusver is vastgesteld, 29 vijandelijke bommenwerpers neer". De politiek van Turkije. Verklaring van Menemendzjogloe. ISTANBOEL, 23 Nov. (DNB). - De minister van buitenlandsche zaken. Menemendzjogloe, ls vandaag alhier aangekomen. Hij verklaarde tegenover persvertegenwoordigers voor een paar dagen rust naar Istanboel te zijn geko men. Omtrent de besprekingen te Caïro en de Turksche buitenlandsche politiek kon worden gezegd, dat aan de onlangs door de beide partijorganen uitgegeven communiqué's op het oogenblik niets viel toe te voegen. Hij drong er bij het Turksche publiek op aan geen geloof te hechten aan door de buitenlandsche propaganda uitgestrooide berichten. Verduister van 16.458 uur. 25 Nov.: Zon op 8.17, onder 16.36 uur. Maan op 5.07, onder 16.02 uur. De .tarnnetten" zijn op een steunpunt aan den Atlantischen Oceaan gearri veerd en worden over de betonnen bunkers uitgespreid Thans is de stelling vanuit de lucht nauwelijks meer waar te nemen PK Feldle/Atl/hVP m BERLIJN, 23 Nov. (DNB). - De Duit sche luchtverdediging heeft in weerwil van het ongunstige weer met groote vastberadenheid den strijd aangebonden legen de Britsche terreurvliegers, die gisteravond waren binnengedrongen. De Britsche vliegtuigen werden voortdu rend bestreden en vooral boven het uitgebreide stadsgebied van Berlijn met een regen van granaten bestookt. Een groot aantal der vernietigde vij andelijke vliegtuigen waren viermoto rige bommenwerpers. Alleen al in de omgeving van Berlijn zijn tot dusverre de overblijfselen van 15 vliegtuigen ge vonden. Het aantal neergeschoten toe stellen stijgt voortdurend. Een mededeeling van Dr. Schmidt. Op de conferentie der buitenlandsche persvertegenwoordigers heeft de lei der van de persafdeeling van het mi nisterie van buitenlandsche zaken, ge zant dr. Schmidt, omtrent den terreur aanval op Berlijn in den afgeloopen nacht verklaard, dat het belangrijkste van dezen aanval de reactie van de Ber- lijnsche bevolking is geweest. Hij kon met trots constateeren, dat Berlijn zijn naam van Rijkshoofdstad eer aangedaan heeft. Op voorbeeldige wijze, vaak met op het spel zetten van eigen leven, heb ben dp Rerlijners hun woningen verde digd. Dr. Schmidt gaf enkele voorbeel den van de bereidheid der bevolking tot het brengen van offers. Er was de zen nacht veel leed, doch de bewijzen an kameraadschap en van den on- voorwaardelijken wil zich geheel Ie ge ven zijn ontelbaar. Wanneer de Engel- schen hebben gemeend door vernieti ging van woningen en cultuurmonu menten het moreel van de bevolking te kunnen ondermijnen, dan hebben de ge beurtenissen van dezen nacht het. in- 7.icht versterkt, dat ook de Berlijner ongebogen uit deze beproevingen te voorschijn komt en dat het geloof aan eindoverwinning onwankelbaar is Berlijn is er trotsch op. zoo besloot dr Schmidt, evenals vele andere Duitsche steden in het gemeenschappelijke front te staan. In dezen harden noodlotsstrijd hebben allen een gevoel gemeen. ,den onbpdwingbaren haat tegen den vijand, die in bruten vernletieingswil streeft nnnr uitroeiing van het Duit sche volk". Wat er getroffen is Door het bericht, dat uitgestrekte Berlijnsohe woonwijken in puin en aseh gelegd zijn, moest, zoo zegt het DNB, de slag in de Egeïsche Zee worden gepareerd. Naar de aangerichte verwoestingen ondubbelzinnig bewijzen, gold deze aan val bijna uitsluitend de woonwijken en talrijke kunstmonumenten van de Rijkshoofdstad. De verwoestingen ln de dicht bevolkte woonwijken zijn, zooals niet anders te verwachten viel, vrij aanzienlijk en ook het aantal slacht offers onder de bevolking is helaas hoog. Die slachtoffers zijn bijna uit sluitend vrouwen, ouden van dagen, niet meer dienstplichtige mannen en krijgsgevangenen. Voor die personen was dus in de eerste plaats de t.erreur- anval van de Britten bestemd, waar van buiten talrijke andere bedehuizen BRITSCHE VERKLARING INZAKE LIBANON. STOCKHOLM, 23 Nov (DNB). - Vol gens een Reuterbericht heeft de mlnis- zonder portefeuille Richard Law Dinsdag in het Lagerhuis een regee- rlngsverklarlng over den toestand In Libanon afgelegd. Daarin werd o a. me degedeeld, dat de Libaneesche minister president en de ministers weder ln vrij heid zijn gesteld. De president, aldus de verklaring, is in zijn ambt hersteld. Nieuwe betoogingen te Beiroet. Volgens Exchange Express wordt »n officieele Britsche zijde te Beiroet gemeld, dat het daar opnieuw tot on geregeldheden en demonstraties is ge komen. nadat de president en de mi- nister-presient waren vrijgelaten en nanr Beiroet teruggekeerd. De Liba neesche politie, aldus wordt verder gemeld, s'oot zich aan bij de betoogers. onder wie ook een aantal afgevaardig den viel op te merken De volksmenie- te bezette de kamer van afgevaardig den en de politieprefectuur en Liba neesche studenten trokken met vlag gen door de straten. Vele arbeiders blijven staken. ook de beroemde „Kaiser Wilhelm Ge- dachtniskirche" het slachtoffer is ge worden. De woonhuizen, schouwburgen bioscopen, restaurants, kerkelijke en cultuurhistorische bouwwerken, die door de Britsche bommen verwoest of sterk beschadigd zijn, vormen een lange lijst maar de Britten kunnen er zeker van zijn, dat elke gedoode vrouw, elke zie kenhuispatiënt, elk kind en elke man even zorgvuldig geregistreerd wordt, als elk der moedwillig verwoeste gebou wen, dat diende voor civiele of cultuur historische doeleinden. Deze slachtoffers en verwoestingen verlangen een straf die door de terreur- aanvallen op Duitsche steden hoog opgeloopen. Dezelfde Duitsche weer macht, die den Engelsch—Amerikaan- schen veldtocht in Zuid-Ttalië tot een bespotting voor de wereld liet worden, en die ondanks de hevige gevechten tegen het bolsjewisme, in nauwelijks honderd uur de Egeïsche Zee, dus een der belangrijkste deelen van de Middel - landsche Zee, van de Britten zuiverde, zal die straf voltrekken, zoodra het be vel daartoe gegeven wordt. De strijd bij Kief. BERLIJN, 23 Nov. (DNB). - De mili taire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, schrijft vandaag in zijn beschouwingen over den toe stand: Op het hoofdslagveld van Kief winnen de Duitschers, ondanks hard nekkiger tegenstand der bolsjewisten en ondanks voortdurend ongunstige weersomstandigheden verder terrein. De Duitsche tegenaanval in het ge- vechtsgebied ten westen van Kief be wijst, wanneer men de afzonderlijke operaties van de formaties van gene- raal-veldmaarschalk von Manstein te gen elkaar afweegt, hoezeer het de wil van de Duitsche leiding is hier niet slechts terrein te winnen, doch voor alles de vijandelijke strijdkrachten hier zoo sterk mogelijk te binden. Dit is tot nu toe ook volled'1 gelukt. Gedeelte lijk zijn de bolsjewisten reeds gedwon gen, met het oog op een dreigende Duit sche doorbraak door het Sovjet-Russi sche offensieve front, van de verder naar het noorden aansluitende front sectoren strijdkrachten weg te halen en deze in het ln gevaar verkeerende pe netratiegebied in den strijd te brengen. Het moet opmerkelijk genoemd wor den, dat de divisies van von Manstein, na bet afweren van talrijke vijandelijke tegenaanvallen nog onaangetast in hun gevechtskracht, gisteren opnieuw voor den stormloop aantraden en opnieuw een diepgeëchelonncerd vijandelijk ver- dedigings=telsel doorbraken. Zij rukken nog verder op, en heroverden wederom een vrij groot aantal belangrijke plaats- ïes die Terwijl in de gevechtssectoren zich verder naar het noorden bij het slagveld van Kief aansluiten een ver minderend offensieve actie van de bols jewisten valt waar te nemen, als gevolg van het onttrokken van strijdkrachten, met uitzondering van het gebied ten zuidwesten van Gomel. nemen de bols jewistische inspanningen In de gebieden ten zuiden van Kief sterk toe. Hier zoe ken de bolsjewisten een ontlasting voor hun bedreigden sector van Kief. Zoo wel in de groote bocht van den Dnjepr als bij Tsjerkassy zijn zij nieuwe groote aanvallen begonnen met een aanzienlijk gebruik van krachten. Het initiatief kwam hun duur te staan Weliswaar be haalden zij bi.i Tsjerkassv aanvankelijk successen, doch de spoedig daarop be gonnen Duitsche tegenaanvallen sloegen hen weer naar hun uitgangsstellingen terug. Op dezelfde wijze verliep een bolsjewistische aanval ten noorden van Kriwoirog, waar de bolsjewisten een pantserslag trachtten t.e forceeren: Dit had tot. gevolg dat hun pantsergol- ven in het geconcentreerde vuur van alle Duitsche afweerwapens ineenstort ten en onmiddellijk volgende Duitsche tegenaanvallen een buitengewoon hoo- gen prijs aan bloed en materiaal van den vijand eisebten. 146 bolsjewistische 'anks hieven op het slagveld liggen Al met al kan worden geconstateerd, dat de bolsjewisten er tot nu toe nog niet in zijn geslaagd de nieuwe Duitsche maatregelen te niet te doen. Men ver wacht aan Duitsche zijde dat. de vijand zijn inspanningen tot zuivering van den toestand nog zal vergrooten. Brand in West-Friesland. HOORN. 23 Nov. Zondagnacht omstreeks een uur ls, vermoedelijk tengevolge van een defect in den schoorsteen brand uitgebroken in een perceel aan den Oudijk op de grens van de gemeenten Westwoud en Zwaag, welk perceel werd bewoond door het gezin Besseling, bestaande uit man, vrouw en elf jeugdige kinderen, die met moeite in veiligheid konden worden gebracht. De brandweer van Westwoud verscheen niet op het appel en die van Zwaag kon uiteindelijk niet verhinderen, dat het huis geheel in de asch werd gelegd. Behalve de inboedel ging ook de geheele wintervoorraad in vlammen op, terwijl de schade, die zeer groot ls, slechts gedeeltelijk door ver zekering wordt gedekt. Geen schoolgeld voor l.o. over 1942-'43. Goed nieuws voor ouders, die kin deren hebben op de openbare lagere, voortgezet lagere en ulo-scholen. Zij zullen namelijk over het schooljaar 1942-1943 geen schoolgeld behoeven te betalen. Dit blijkt uit een circulaire van den Secretaris-Generaal van Binnen- landsche Zaken aan de burgemees ters, zooals „Het Volk" meldt. De overwegingen, die tot dit besluit geleid hebben, zijn de volgende: Op 3 Juli 1942 deelde de Secretaris- Generaal van Binnenlandsehe Zaken aan de burgemeesters per circulaire mee, dat de voorschriften voor een nieuwe regeling der schoolgeldheffing voor lager, middelbaar en voorberei dend hooger onderwijs in vergevor derd stadium waren en dat derhalve aanbeveling verdiende, deze nieuwe regeling af te wachten. alvorens tol heffing ever te gaan. De regeling is echter nog steeds niet afgekomen voor het lager onderwijs. Voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs is de nieuwe heffing reeds in de Staats courant afgekondigd. Een circulaire van 19 Mei 1942 hield 'n. dat in gemeenten, waar het school geldjaar vóór 1 Juli inging, de school geldheffing wel normaal voortgang kon hebben. Nu de nieuwe regeling echter zoolang is uitgebleven, wordt het een onbillijkheid geacht, dat in bepaalde gemeenten wel. in andere geen school geld betaald zou behoeven te worden. In verband daarmee zal over het schooljaar 1942-1943 geen schoolgeld voor het lager onderwijs worden ge heven. De financieele gevolgen hiervan kunnen redelijkerwijze niet ten laste der gemeente komen. Derhalve heeft de Secretaris-Generaal van Financiën goed gevonden, dat de gemeenten uit 's Rijks kas schadeloos zullen worden gesteld. Met nadruk wordt erop gewezen, dat deze regeling niet geldt voor het bui tengewoon lager onderwijs, dus voor scholen voor achterlijke kinderen e.d. Wel worden de ouders van leerlingen der bijzondere scholen, waar de be sturen zelf schoolgeld innen, ook voor een jaar van schoolgeldbetaling vrij gesteld. De vrije middag voor huispersoneel. 's-GRAVENHAGE, 23 Nov. - Van be- voegde zijde wordt er de aandacht op gevestigd, dat de wekelijksche vrije middag, waarop thans ook het huls- personeel recht heeft en welken de werkgever verplicht is te verleenen, op een werkdag moet vallen. 50.000 gulden boete. LEIDEN, 23 Nov. Als in het kle dingmagazijn De Faam te Leiden na het beëindigen van de dagtaak de kas werd opgemaakt, haalde de cassière uit een apart vakje een niet onbedui dende som geld en een stapeltje prijs kaartjes van de op dien dag verkochte artikelen. Op de prijskaartjes stonden twee bedragen: het eene was de juis te prijs, die voor het kleedingstuk be rekend mocht worden, het andere be drag was de prijs, dien de verkooper of de verkoopster er voor hadden ge maakt. Het spreekt vanzelf, dat het laatste bedrag altijd hooger was. On voorzichtigheid mèt een prijskaartje had tengevolge, dat een klant den juis- ten prijs zag. De prijsbeheersching, die er in gemengd werd, haalde zonder eenige moeite nog zeventig van deze gevallen van recenten datum te voor schijn. Het bleek, dat deze zeventig klanten ruim zeventienhonderd gulden boven den vast.gestelden prijs hadden betaald, hetgeen neerkomt op ongeveer 25 gulden per klant. Het zal dezen men schen plezier doen te vernemen, dat zij het te veel betaalde dezer dagen van de firma terug zullen ontvangen. Dit namelijk gelastte de inspecteur van de prijsbeheersching bij zijn strafbeschik- king van j.1. Zaterdag, bij welke be schikking het kleedingmagazijn voorts veroordeeld werd tot vijftigduizend gulden boete. ZEGER DAVIDZON. t In den ouderdom van 66 jaar is te Hoorn overleden de heer Zeger David- zon. De overledene was vooral in de Noord-Hollandsche paardensport kringen een zeer geziene figuur, die zich als eigenaar en als pikeur altijd als een eerlijk sportman heeft doen kennen Velen zullen zich nog zijn lievelings paard „Senator" herinneren, dat tal van prijzen in de wacht sleepte. De West- friesche drafsport verliest in hem een ooraanstaande figuur, die moeilijk te vervangen zal zijn. UIT DEN OMTREK. VEILINGSVEREENIGING NOORDERMARKTBOND. De bestuursvergadering van den Noor- dermarktbond, welke Dinsdagmiddag werd gehouden, werd door alle be stuursleden bijgewoond. De voorzitter, de heer J. Kliffen, heeft in het bijzon der de heeren D. Bruin en C. Lange- dijk, die van een ernstige ziekte her steld zijn. verwelkomd. Hierna besprak de heer Kliffen den kooloogst. In te genstelling tot het vorige jaar is de oogst van de bewaarkool beneden het middelmatige gebleven. Vooral de kwa liteit laat te wenschen over. Spr. her innerde aan de vele waarschuwingen, welke zijn gedaan tegen het tegen te hoogen prijs pachten van koolland in de polders. Het ziet er thans naar uit, dat van vele tuinders de financieele uitkomsten van het bedrijf zeer be droevend zullen zijn, wanneer de vast gestelde prijzen, welke thans precies gelijk zijn aan die van verleden jaar niet worden verhoogd. Er is een on derzoek ingesteld door de Duitsche in stantie. De voorzitter hoopt, dat dit tot gevolg zal hebben, dat er een ver hooging van de prijzen der producten zal worden toegestaan. Na mededeeling der omzetcijfers bracht de voorzitter verslag uit van de besprekingen over de prijsverhoo- gingen voor de stapelproducten. De afzet stagneert deze dagen wel, door dat. Nederland vol zit met kool. De veilingleider deed een beroep op aller medewerking om de kool, vooral de witte kool, welke thans allemaal naar de fabrieken gaat, zoo schoon mogelijk aan te voeren, opdat de fabri kanten deze zoo kunnen verwerken. Stek-witte kool, welke machineklaar wordt afgeleverd, zal voor afwijkend worden genotee-rd. Aan den Voedselcommissaris zal ver zocht worden, de maat der thans ver krijgbaar gestelde aardappelmanden op 17 kg te zetten, aangezien dat de beste maat is. Grootere manden zijn te onhandig. De aanvraagformulieren voor clcctricitcit voor de koolschuren zullen goed moeten worden ingevuld. De juiste nummers moeten worden genoteerd. Medegedeeld werd, dat een onder zoek gaande is naar den arbeidstijd en de arbeidsloonen in deze streek. De commissie voor juridische be drijfsvoorlichting, waarvoor veel be langstelling bestaat, hoewel velen nog niet van de juiste werkwijze op de hoogte zijn, verzoekt een subsidie. Men besloot een bijdrage van 25.— te ver leenen. Het accountantsrapport vermeldde, dat alles in de beste orde verkeert. Van het boekhoudbureau Van Ewijk en Termaat te Broek op Langendijk was een schema ontvangen over de bij dragen der veilingen in de kosten der tuinbouwboekhoudingen. Tot een deel name van 200 is de bijdrage volgens dit schema 30 pCt., van 220335 deel nemers 20 pCt., van 385 tot 550 ls de bijarage 10 pCt., daarboven behoeven de veilingen niets meer bij te dragen. Men besloot niet verder te gaan dan 20 pCt. Voor de algemeene vergadering van de Prov. Commissie zal een voorstel worden in'gediend, om aan te dringen op het per radio bekend maken van de noodzakelijkheid van spuiten tegen de galmug en de aardappelziekte. Voor gesteld zal worden op verhooging van de prijzen der tuinbouwproducten aan te dringen. Naar aanleiding van de gevoerde besprekingen deelde de vei lingleider mede, dat de BEA inderdaad betaalt volgens het contract: een maand na de levering. Wieringen. Langedijlt, Jong Leven met „De firma Benders Zoon". Tweemaal achtereen was groote zaal van „Concordia" Zondag tot de laatste plaats bezet met donateurs van de tooneelvereeniging „Jong Leven," welke vereeniging ook ditmaal met, het. blijspel „De firma Benders Zoon" (Geen dubbeltje in zijn zak) van Henk Bakki bewezen heeft, over prima krachten te beschikken. Er werd zeer genoten van dit aan komische verwikkelingen zoo rijke stuk en de aanwezigen hebben meer len doen blijken, dat zij het gebodene zeer op prijs stelden. Aan het einde van het derde bedrijf groeide het applaus aan tot een ovatie. Deze waardeering gold wel ln het bij zonder het spel van den heer Jac. Prijs, als den boekhouder Sanders, ln het bijzonder als aanbidder van de dienst maagd Neeltje (mevr. Van Dort—Nie- man, die mooi was omdat zij zóó leelijk was) en den hr. G. Deutekom, a. d. armge- waanden, maar natuurlijk steenrijken oom uit Amerika. De minder sympathieke rol van Karei Benders was in handen van den heer P. Kist; de heer H. Slikker gaf creatie van den ouden getrouwen magazijnknecht Kees. de heer J Klinkert was de geblaseerde jonkheer Van Pan huizen. Mevr. Spanjaard—Kaas vervulde de rol van Loeki. De overige medespe- lendcn, mevr. Wagenaar-Kooij, (mevr. Benders), mevr. Van GorkomMallekote (de typiste) en de heeren Van Gorkom (G. Verburg) en J. Koeman (Van Mans veld) hebben er het hunne toe bijgedra gen om deze voorstelling tot een sluitend geheel te maken. Zuidscharwoude. „Observer" (conservatief Zondags blad), Londen, 31 October 1943: „Wanneer de naties van Europa haar nationale leven en haar cul- tureele indemniteit willen behouden, moeten zij de middelen tot haar verdediging en haar souverelniteit aaneensluiten". Nieuws in 't kort. Onder groote belangstelling, ook van Duitsche en Nedcrlandsche autoriteiten, heeft de Hltler Jugend te Groningen Zon dag aldaar haar nieuwe „Heim" geopend De Daily Telegraoh meldt, dat ex- president Bencsj te Moskou is aangeko men, waar hij een twintigjarig bondgo- nootschapsverdrag tusschen „Tsjecho-Slo- wakije" en de Sovjet-Unie zal ondertee kenen, Tentoonstelling „Vrije Vogels". Dc Vrije Vogels hebben Zondag in het dia- conie-zaaltje van de Ned. Herv. gemeen te alhier een tentoonstelling gehouden van de op de clubavonden gemaakte werkstukken, alle aardige luxe en ge bruiksvoorwerpen. Er bestond voor deze tentoonstelling zeer veel belangstelling, hetgeen ook wel zijn oorzaak zal hebben gehad in de omstandigheid, dat deze arti kelen tegen een civiel prijsje werden verkocht. Menigeen heeft een aardig St. Nicolaas-cadeautje kunnen koopen en daardoor de Vrije Vogels weer ln staat gesteld, de grondstoffen voor nieuwe werkstukken aan te koopen. Noordscharwoade. Uitslapen Schaakmat. De uitsla gen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen luiden als volgt: le klas: .1. J. KroonG. Goudsblom '/t; D KoornW, Kaan 01; W. Kaan— H. Hart 0-1; H. J. Schut—J. Ootjers '/sG. GoudsblomJ. Smit. 10: .T. KlinkertH. Bouwens '/s—Vt; j. Krijgs manJ. J. Kroon 01. Tweede klas: K de VriesW. Koordes 01; Jb. Linde boom—K. de Vries 01: W. Koordes Jb. Bakker 10; W. KoordesF. Schol- tes 01: A Coppens—C. Krijgsman V» Derdo klas: J. VisserN. v. d. Abee- le 1O- C, KliffenJ. van Hout W. Muller—A. J. de Wit 0—1; J. Vis ser—G. Vader 1—0; J. van HoutA. J. de Wit */sVe; W. Muller—C. Kliffen 0- j Veroordeelingen. Bij strafbeschik- king werden door den burgemeester veroordeeld, wegens verblijf in de open lucht tusschen 0 en 4 uur, mej. J. S. te Den Oever, 5 boete subs 2 dagen hechtenis; W. M. en W. S. te Den Oever 10 subs. 4 d.: mej. E. V. te Hui- zum 5 subs. 2 d. Wegens 't rijden met rijwiel op betonweg: mw. A. K.G. te Amsterdam, 5 subs. 2 dagen, H. B. al hier 3 subs. 1 dag. Wegens het rij den per rijwiel op den openbaren weg met drie personen naast elkander: A. Y. te Hippolytushoef 5 subs. 2 dagen. Tijdelijk onderwijzeres. Tot tijde lijk onderwijzeres aan de o.l. school te Hippolytushoef is, wegens vertrek van den heer C. Langereis, benoemd mej. F. M. van Geer, te Amsterdam. Evacuatievoorbereidingen. Evenals elders in den lande is men ook in deze gemeente aangevangen met het geven van voorlichtingen aan de bevolking voor een eveniueele nood-evacuatie, terwijl voorts gegevens worden verza meld voor het geval Wieringen door plotseling opkomende omstandigheden als vluchtoord dienst zou moeten doen. Nogmaals willen wij er nadrukkelijk de aandacht op vestigen, dat het hier uitsluitend maatregelen van voorberei ding betreffen en dat een daadwerke lijke evacuatie thans geheel niet aan de orde is. Dit ter geruststelling van hen, die omtrent de werkelijke bedoe ling dezer voorbereiding door de ont stane onjuiste geruchten in twijfel zijn komen te verkeeren. Een dubbel jubileum bij „Amicitia". Donderdag 2 December, juist op den feestavond van „Succes", zal het een jaar geleden zijn, dat de tooneelvereen. „Amicitia" werd opgericht. Deze mooie vereeniging kan wel op een buitenge woon succesvol jaar terug zien. Weke lijks hoort of leest men, dat zij weer in één of andere plaats gevraagd is. Wij herinneren ons nog het openings stuk „Gebr. Kalkoen", dat een eclatant succes werd. Daarna „Het Gouden Kalf", „In 't Gouden Haantje", „Dr. Bavino", enz. Het voortvarende be stuur was echter van meening, dat men naast de z.g. publiekstukken, ook eens een stuk moest geven, dat op een hoo ger plan staat. Niet alleen om het peil van de club zelf omhoog te brengen, doch ook om het publiek te laten zien. dat er voor de echte tooneelliefhebbers nog iets meer te genieten valt. Dit ex periment is volkomen geslaagd. Met „Najaarsstormen" heeft men kunnen zien. waartoe „Amicitia" in slaat was. Het spreekt vanzelf, dat over een nieuw genre de meeningen vaak ver deeld loopen, doch de twee volle zalen bewezen wel, hoe men ..Amicitia" ap precieerde. „Amicitia" is het voorts ge weest, die een omwenteling bracht, in het oude décor. Een keurige tooneelka- mer werd gefabriceerd. De toekomst? Wij vernemen, dat de volgende agenda nog vaststaat: in November „Gcbr. Kalkoen" in 't Zand: in December .De Houten Ham" in „Concordia" en in Hoogwoud; „Najaarsstormen" te Den Oever; in 1944 in Januari „Westerman Zn." naar Den Helder en naar Mid- denmeer en Noord-Scharwoude; daar na nog met „Najaarsstormen" en ,,De Houten Ham" naar Kolhorn; twee avonden voor de Kleuterschool in Cine ma De Haan; terwijl daarna no" eeni ge andere avonden op 't programma staan. Een respectabele lijst. Het twee de jubileum: Jannes .T. Bosker 25 jaar tooneelist. Beide jubilea zullen op de „Succes-avond" gevierd worden. Zon der twijfel zal het zoowel „Amicitia" als haar voorzitter niet aan belangstel ling ontbreken. Wierlngerwert. Benoemd. De heer N. Keijser, amb tenaar ter secretarie te Anna-Paulow- na, is met ingang van 16 December a.s. benoemd tot adjunct-commies ter secre tarie alhier. Tijdelijk onderwijzeres. Tot tijde lijk onderwijzeres van de Wicringer- meerschool alhier is met ingang van 25 October benoemd mej. Neefjes uit Wervershoof. Beroepen. Candidaat F. Bloemhof hulpprediker bij N.H. Orthodoxe Gem. alhier heeft een beroep ontvangen naar Mijnsheerenland Z.-H. Het nieuwe distributieburcau. Naar we vernemen is bereids een aanvang gemaakt met den verbouw van den ambtswoning van den burgemeester tot distributiekantoor. St. Maarten. Schaak-competitie. - De uitslagen van de voor de winter-compctitie gespeelde partijen luiden als volgt: le klasse: B. Jonker—C. Krijgsman 0—1; J. Krijgs man—W. Koordes afgebr. 2e klasse: Hans v. Geebergen—J. Bloemen 1—0; J. Bloemen—B. Wiersma 0—1; N. Wiers- ma—P. Schrijver H. v. Geeber gen—Hans v. Geebergen 1—0 Oude Niedorp. Met emeritaat. - Met Ingang van 1 Mei 1944 heeft ds. B. J. Kanis. Ned. Herv. predikant te Stolwijk, emeritaat aangevraagd wegens meer dan 40-jari- ge ambtsbediening. Voorheen diende hij de gemeente Oude Niedorp en Midwol- de, sinds 1919 staat hij te Stolwijk. Zijpe. Politie. - Gevonden: een wieldop van een Fordwagen. Verloren: een reserve wiel met band (32 x 6) van een auto. Inlichtingen Raadhuis Schagerbrug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1