NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De siiuaiie aan het Oostelijke front. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Schagcr éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon '144 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 25 NOVEMBER 1943, SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 276, 2 pagina's. Deze Courant verschynt dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Iiij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor te gehcclc oplage op aanvrage. 861 Millionnairs I (Van onzen politieken redacteur.) A LWIE een greintje sociaal gevoel in zijn body heeft, om nog niet eens van socialistische opvattingen of over tuiging te spreken, zal met van verba zing schele oogen het bericht in de dagbladen gelezen hebben, dat Neder land, volgens een officieele opgave van het Centraal Bureau v. d. Statistiek, in 1941 niet minder dan 861 millionnairs kGzat en dat dit aantal dat tezamen 14% van het totale vermogen bezit en slechts 17% van het totaal der vermo gensbelasting betaalt., in vergelijking met het jaar daarvoor met 18"/o gesiegen is! Indien er ooit een bewijs zou moeien geleverd worden, dat Nederland niet leeggeplunderd wordt, zooals de stom me anti's hun kankerende broertjes aan de overzijde nazéveren, dan is het wel dit bericht. Toch zullen er ongetwijfeld ook vele, te hopen zelfs zeer velen zijn, die gaarne een ander bewijs daarvoor zouden gezien hebben dan deze toena me met 18% van het aantal million nairs. Alsof er nog niet genoeg million nairs waren in dit land van" Colijns, Zwanenbergs. Van den Berghs en hoe al deze kapitaalkoningen met of zonder kromme neuzen mogen hoeten' Een verblijdend verschijnsel is deze toename geenszins. Als nationaal-soci- alist acht men zich een gezond mensch en als zoodanig weet men, dat bezit-! vorming een noodzakelijke prikkel voor hel floreeren van een menschelijke ge meenschap is. Bodemloos kankeren te gen het liberalisme, dat deze bezitvor- ming aanmoedigde en daardoor de mo gelijkheden tot menschelijke welvaart vergrootte, is even onbillijk als het bruut afwijzen van de socialistische gedachte, die er naar streeft, de wel vaartsmogelijkheden systematisch 1c verbreeden, zoodat een zoo ruim mo gelijk deel der menschelijke gemeen schap daarvan profiteert en dat op zijn minst armoede en ellende voorkomen worden O— U ET gaat erom, voor de toekomsti- ge maatschappij een gezond sys teem te vinden, dat voorkomt, dat "de eene mensch ten koste van den wel stand van den anderen mensch in wel vaart, rijkdom en weelde baadt. Daar toe is noodzakelijk dat ieder mensch. die werken kan. ook werkelijk arbeid heeft en niet op goedertierenheid, de aalmoezen, giften hoe ook geformu leerd, van beter bedeelden is aangewe zen. Daartoe is ook een gezonde basis noodzakelijk, zoodat een maatschappe lijk minimum bereikt wordt, dat ieder mensch in staat stelt, naarmate zijn prestaties aan het genot van maat schappelijke goederen deelachtig te worden. Eveneens is het noodig. dat ieder mensch door de gemeenschap in staat gesteld wordt, nuttig en doelma tig opvoeding en onderwijs te krijgen, opdat zijp natuurlijke vermogens kans tot ontwikkeling en ontplooiing gebo den wordt. Die opvoeding en dat on derwijs moeten het opgroeiend ge slacht de plichten en rechten van een moderne maatschappij bijbrengen. Het geheele maatschappelijk leven moet voorts ter bepaling van rang en posi tie als maatstaf de prestatie hebben en niet verouderde begrippen zooals de voorrechten van klassen of bezit, die juist tot de ontwrichting en ver splintering van de moderne maatschap pij hebben geleid. Afstamming en af komst zijn door het nationaal-socialis- me niet meer een voorrecht van klas sen of enkelingen meer, doch een voor recht van een geheel volk, dat zich bloedsverbonden weet en dat zich van zijn plichten ten overstaan van den bo dem en het vaderland, den geboorte grond waartoe het behoort, bewust: is Dat is een idieëele aanwinst voor de menschelijke samenleving, die nog geen enkele democratische staat ver kregen heeft, zelfs niet ondanks alle verbeteringen in de Scandinaafsehe landen, die men zoo vaak gaarne als voorbeeld wil aandienen. O— T EGEN bezit en bezitters op zich zelf heeft het nationaal-socialisme geen bezwaar, indien niet de bezitters hun bezit dank zij uitbuiting en onder drukking van bezitloozen. die niets dan ellende cm zich heen zien. verkregen hebben. Een gezonde gemeenschap en daarnaar streeft het nationaal-socia lisme ziet echter in het feit, dat zich millioenenvermogens konden vormen een bewijs, dat het maatschappelijk systeem, dat daartoe de mogelijkheid verschafte, fout is, zoolang tegenover deze millionnairs als schrijnende tegen stelling nog werkloosheid en armoede staan. Dat iemand die bovenmatige prestaties levert, ook bovenmatige be looning voor die prestaties ontvangt, is niet onbillijk, doch volkomen rede lijk. Het is echter wel onbillijk, indien deze vermogens verworven worden ten koste van de nood en de ellende der arbeiders, die veelal door lage inko mens deze vermogens met hun arbeid hebben helpen vormen Ongetwijfeld zal het gros der geregi streerde millionnairs hun vermogen reeds vóór den tienden Mei 1940 ver worven hebben. Wellicht hebben ze voordien bij het slappe, matig sociale beleid der vroegere machthebbers niet i al hun bezittingen aangegeven en heb ben zij ingezien, dat het onder een na- tionaal-socialistisch bestuur, voorzoo- ver daar thans reeds sprake van is. be ter is. niets te verzwijgen. Wellicht hebben zij intusschen ervaren, dat het nationaal-socialisme geen zachtoogige. zoetsappige maagd is die als idealen enkel leuzen heeft. Wat bij het natio naal-socialisme leuze is. daarachter steekt werkelijkheid en in ieder geval ^en fanatieke wil. het nagestreefde ideaal te verwezenlijken. Het. is geen „veel beloven en weinig geven, doet kinderen en dwazen in vreugde leven", zooals >n de democratische wereld de practijk was. Daarvoor is het nieuwe systeem ten overstaan van zijn jonge historische taak te ernstig en daarvoor is het zich te zeer zijn verantwoorde lijkheid voor volk. toekomst en nage slacht bewust. O- rechtvaardige en billijke wijze wordt geen sterveling in een men- schenleeftijd millionnair! Het ontstel lend aantal millionnairs zal grooten- deels nog wel uit de oude school, uit den tijd van vóór den tienden Mei stammen. Voor zoover het n:euw aan- gokomenen zijn. kan men zo gevoege lijk tot de c-1- w-..rs rekenen, Zware gevechten bij Krementsjoeg, Gomel en Kritsjef. In tegenaanvallen terrein heroverd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Nov. (DNB). - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het bruggenhoofd Nikopol, In de groote bocht van den Dnjepr en bü Tsjerkassy werden nieuwe sterke aanvallen der bolsjewisten in he vige gevechten afgeslagen en bin nengedrongen vijandelijke strijd krachten in een tegenaanval vernie tigd of teruggeworpen. In den sector ten zuiden van Kre- mentsioeg duren de hevige gevech ten voort. In het achterwaartsche gebied ten zuidwesten van Tsjerkassy werden ver scheidene versterkte bandietenkampen vernietigd. In het gevechtsgebied ten westen van Kief leidde een eigen aan val, op aanzienlijken schaal onderno men. tot de omsingeling van sterke vijandelijke strijdkrachten. Door een Duitsche pantserdivisie werden gisteren 39 pantserwagens, 6 batterijen en 40 andere stukken gesehut van elk kaliher vernietigd of buitgemaakt. Er werden gevangenen gemaakt. De zware gevechten in het pene- tratiegebied ten westen van Gomel duurden ook gisteren voort. Onze troepen boden den aanvallenden vijandelïjken formaties verbitterden tegenstand. Ten noorden van Gomel werden hevige Sovjet-aanvallen af geslagen- Bij het penetratiegebied ten zuid westen van Kritsjef zijn hevige ge vechten aan den gang. Ten noord westen van Newel werd hij een eigen tegenaanval terrein heroverd. Het Italiaansehe front. Aan het zuid-Italiaansche front kwam het gisteren tot levendige plaatselijke gevechten. In den westelijken sector mislukte een vijandelijke aam-al op een hoogtestelling ten westen van Venafro. In den oostelijken sector werden onze gevechtsvoorposten door numeriek veel sterkere Britsche strijdkrachten aange vallen. Na een gevecht van verschei dene uren. waarin de vijand gevoelige verliezen 'eed, trokken zij zich op ach terwaartsche stellingen terug. „Observer". ..Nationale zelfbestem ming en separate s o u- vereiniteit zijn over het geheel gezien geen voordeel der kleine naties gebleken. Dit be ginsel heeft aanleiding gegeven tot de geboorte van zoovele kleine en slecht te verdedigen staten". Nieuwe aanval op Berlijn. De Rijkshoofdstad werd in de avond uren van den 23en November opnieuw door sterke formaties Britsche bom menwerpers aangevallen. Door dezen terreuraanval werd in verscheidene wij ken nieuwe zware brandschade aange- rich. Behalve uitgestrekte woongebie den werden talrijke openbare gebou wen, waaronder kerken, sociale instel lingen en kunstmonumenten verwoest. Formaties jagers en afweergeschut der luchtmacht schoten in weerwil van de voor den afweer moeilijke omstandig heden 19 vijandelijke vliegtuigen neer Duitsche wegencontrole in Dalmatië Alle burgers, die zich naar Zara willen begeven, worden aan den rand der stad gecontroleerd. Meestal zijn het vrouwen uit de omliggende dorpen, die de dagelijksche markt in de stad met de producten van het land voor zien en haar waren op de aldaar gebruikelijke wijze op het hoofd dragen PK Kirsche/Sch/CNF/P m DISTRIBUTIENIEUWS. Uitreiking van nieuwe bonkaarten. Nieuwe tabakskaart tegen overlegging van textielkaart. De plaatselijke distributiediensten reiken van 28 November tot en met 24 December a.s. tegen overlegging var. de stamkaart en tegen in ontvangslne- ming van een bon van het inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Uitgereikt worden: aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K A 401; aan houders van een inleg vel K 2 of L 2 een bonkaart K B 401: aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K C 401; aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bon kaart K D 401 of K E 401, naar gelang zij geboren zijn tusschen 26 December 1939 en 27 December 1941, dan wel na 26 December 1941. Zij, die geboren zijn tusschen 28 No vember en 27 December van de jaren 1922, 1929 en 1939 dienen hun inlegvel te ruilen vóór zij hun bonkaart in ont vangst nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij den distributie- dienst der gemeente, waar men in het bevolkingsregister is ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schip pers, woonwagenbewoners (voor zoover zij in het centraal bevolkingsregister zijn opgenomen) gedetacheerde mare- chaussee's, de vaste bevolking van kostscholen en voor hen, die tengevol ge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de bon K of L 124, 2—24, 3—24 of 4—24 van het in legvel verwijderd. Voorts reiken de diensten aan houders van L-inlegvel- 'en toeslagkaarten uit, welke geldi: zijn van 26 December 1943 tot en met 16 April 1944 Men moet, ten einde de ze kaart te ontvangen, bon „toeslag 52" van de thans geldige toeslagkaart in leveren NIEUWE TABAKSKAART. Verder reiken de diensten aan manneljjke personen, die geboren z"n vóór 27 December 1925 nieuwe tabakskaarten uit, welke geldig zjjn van 26 December 1943 tot en met 16 April 1944. In verband hiermede moeten alle personen van 15 jaar en ouder hun textielkaart V 115 medebrengen. Ook mannelijke per sonen tusschen 15 en 18 jaar moeten dus, hoewel zy geen tabakskaart ontvangen, toch hun textielkaart overleggen. Zeep,- toiletzeep en kindervocd- selkaarten worden ditmaal niet uit gereikt. In den vervolge zullen voor deze artikelen andere bonnen wor den aangewezen. Ook versnaperingenkaarten wor den niet meer uitgereikt, aangezien versnaperingenbonnen op de bon kaarten voor voedingsmiddelen voor Bij de uitreiking van een bonkaart voor voedingsmiddelen, en een toeslag- kaart voor houders van L-inlegvellen, wordt een kruis geplaatst rechts naast het vakje S 1 van de stamkaart Bij de uitreiking van een tabakskaart wordt een kruis geplaatst naast het vakje S 14 van de stamkaart Bij de uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke even eens gedurende dit tijdvak plaats heeft, wordt rechts naast het vakje S 1 een aanteekening geplaatst. Men ga terstond bij ontvangst der kaarten na of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. Nieuws in 't kort. In Spanje is ccn nieuwe koudegolf uitgebroken. De passen, die Midden- eti Noord-Spanje verbinden, zijn onderge sneeuwd. De temperatuur in do Pyre neeën is tot 140 onder nul ged-.ald; het verkeer op de landwegen ls onderbroken. Op 70-jarigen leeftijd Is te Gouda, waar hij op doorreis vertoefde, overleden de kunstschilder L. P. H, Stutterheim, wonende tc 's-Gravenland, Stutterheim werd in Rotterdam geboren, waar lil) na de Muloschool de academie voor beelden kunsten bezocht. DE TERREURAANVALLEN OP BERLIJN. FELLE CRITIEK IN ENGF.LSCHE PERS. GENèVE, 24 Nov. (DNB). - De neder lagen in den Dodeeanesos ziin voor de Engelsche pers aanleiding tot felle cri- tlek. Over den betreurenswaardigen loop der dingen zal het parlement beslist een regeeringsver'fclaring eischen, schrijft de News Chron: cle. De ontlastingspogingen van generaa. Wilson bevredigen in het geheel niet- Gebleken is, dat de opera lies zeer dom geleid en kostbaar zijn OntwijkentVè regeeringsverklaringen of nogingen tot verontschuldiging van het falen van het opperbevel zouden de openbare meening maar ergeren De val van Leros is een even groote ramp als Dieppe, zoo verklaart de Daily Express Dit. blad wijst eroD, dat de ar beidersstakingen niet passen bij den ernst van den huldigen oorlog. VIJFVOUDIGE GIFMOORDENARES. BERLIJN. 23 Nov. (C,D.) - Wegens vijf gepleegde giftmoorden en vijf po gingen tot giflmoord op haar echtge- nooten. haar kinderen, haar zuster en haar neef is te Gustrow (Mecklenburg) een 37-jarige vrouw gearresteerd. Ge dreven door de slechte behandeling, die zij zich moest laten welgevallen, had de da der es sinds 1937 drie van haar vijf echtgenooten door middel van gift om het leven gebracht. wellicht antimannetjes die het hardst op degenen schelden, waaraan ze hun geld verdiend hebben Die zullen wel hun bekomst krijgen. Daaraan behoeft niemand te twijfelen en daaraan twij felt ook niemand die zijn oogen en ooren goed den kost geeft' Met dit soort verdieners zal straks grondig af gerekend worden. Daar is in de eerste plaats de belas- tlngschroef, die dit ongezonde maat schappelijke euvel op de meest weten- 'chappelijke wijze kan verhelpen, zoo dat de geheele gemeenschap daarvan profileert Voorts is het met alle rede lijkheid te verwachten, dat straks de inkomens der arbeiders. ambtenaren en al wat werknemer is. aan een bele ren maatschappelijken welstand zullen aangepast worden waarop zij ten vol le recht hebben. Het spreekt verder vanzelf, dat de gemeenschap alle recht heeft te weien na afloop van den oor log, waarvandaan het inkomen van hooge meneers de kuren heeft gehaald zoo plotseling sprongsgewijs omhoog te klimmen. Wanneer in da toekomst uit welgefundeerde sociale overwegingen kinderen van arbeiders, kleine boeren, middenstanders en ambtenaren bijzon dere voorrechten bij opvoeding en on derwijs tot in de hoogste regionen toe ten deel vallen, dan is het volkomen natuurlijk, dat deze voorrechten niet openstaan voor de spruiten van de 861 millionnairs. Hoezeer is wijders de ge meenschap niet gediend met het op schappelijke" wijze verwerven van parken en landgoederen, waarvan te lang enkelingen en te weinig volk heeft geprofiteerd. Waartoe alle vooruitzichten opsom men? Het is voldoende te weten, dat er een fanatieke, misschien hardvoch tige, maar niettemin gezonde wil is. de- ongezonden socialen verhoudingen paal en perk te stellen. En waar een wil is, zoo zegt een oud spreekwoor, is ook een weg. Die zal beslist wel gevonden worden. De 861 millionnairs van 1941 en zij die zich nadien nog bij dit illus tere gezelchap zullen voegen, zullen er van kunr.en meepraten! BERLIJN. 24 Nov. - De ANP-corres- pondent meldt: Nadat talrijke Sovjet-Russische divi sies wekenlang getracht hebben de Duitsche stellingen, die ten W. van Smolensk den grooten autoweg naar Minsk afgrendelen, te doorbreken, is de strijd hier merkbaar geluwd, waar schijnlijk door de verliezen van den tegenstander. Te Berlijn meent men te kunnen aannemen, dat het Sovjet-Rus sische offensief in dezen sector voor- loopig tot staan is gebracht. Van een verflauwen van den strijd ln den centralen en Z. sector is daarente gen, niettegenstaande den invloed van het weer, dat het terrein in een mod derpoel heeft herschapen, nog niet veel te merken, hoewel men voor de opera ties thans grootendeels afhankelijk is van gebaande wegen. Met name geldt dit voor het penetratiegebied ten W van Kief. waar de in hevigheid niet verminderde strijd gekenmerkt wordt eenerzijds door Duitsche tegenaanval len met het doel den gevaarlijk ver naar het W. opgerukten tegenstander terug te dringen, respectievelijk door aanval len op den Z flank van zijn verbindin gen af te snijden, anderzijds door po gingen van het roode leger, de basis van het penetratiegebied door aanval len aan weerszijde van Kief te verbree den. De Duitsche tegenaanvallen van het gebied van Sjitomir uit hebben ondanks den hardnekklgen Sovjet-Russischen tegenstand tot herovering van eenige belangrijke sectoren geleid en de bols jewisten zijn tn N. richting terugge drongen. Men herinnert er te Berlijn aan. dat von Manstein in het voorjaar bij Charkof in een soortgelijke situatie de kansen ten gunste van de Duit- rchers heeft doen keeren. Aan den an deren kant wordt, echter gewezen op de groote moeilijkheden, die de operaties ondervinden als gevolg van de slechte te/reingesteldheid. Tn het gebied van Koroslen is geen verandering in de situatie. Het is echter duidelijk, dal voor den in de richting van deze stad opgerukten noordelijken arm der Soviet- Russische voorhoede in het penetratie gebied van Kief een gevaarlijke situatie kan ontstaan, naarmate de Duitsche troepen van het Z. verder oprukken. Zich van dit gevaar bewust, verdedigen de bolsjewisten zich met de grootste hardnekkigheid. De Sovjet-Russische aanvallen ten Z.W. van Gomel hebben kennelijk ten doel, de verbinding tot stand te bren- i gen met de ten W. van Kief staande I troepen. De strijd, die zich hier voor een deel afspeelt in het gebied van Restjitsja, welke stad zelf in handen der bolsjewisten is, wordt uitermate bemoeilijkt, doordat hier de Pripetmoe- rassen beginnen, welke een wegens zijn onoverzichtelijkheid voor grootere ope ralies onmogelijk terrein vormen, waar bovendien talrijke partisaneil hun handwerk uitoefenen. Hoewel als ge volg hiervan de bolsjewisten hier en daar eenig terrein konden veroveren, hebben hun aanvallen nergens tot eenig succes van beslissende beteekenis ge leid. De wisselvallige strijd is hier nog in vollen gang. In de groote bocht van den Dnjepr zijn nog hevige gevechten gaande De laatste dagen ondernemen de bolsjewis ten felle aanvallen in het gebied van Tsjerkassy. doch alle aanvallen op de stad zelf zijn door de Duitschers afge slagen. Tegelijk herhalen de bolsje wisten hun pogingen om met sterke strijdkrachten in het gebied van Kri- woirog en ten Z. van Dniepropetrowsk door de Duitsche afweerlinies te bre ken terwijl ook 't bruggehoofd Nikopol aan hevige Sovjet-Russische aanvallen bloot staat. De Duitschers. die van hun kant te genaanvallen ondernemen, hebben alle doorbraakpogingen van den tegenstan der kunnen verijdelen. Waar deze suc ces hadden bleef dit tot plaatselijke pe netraties beperkt. Rantsoenbonnen vaste brandstoffen. 's-GRAVENHAGE, 24 Nov. - Het. blijkt, dat de indruk is gevestigd, dat ook de oude modellen van.de rantsoen bonnen voor een eenheid brandstoffen, na 27 November a.s. niet meer geldig zijn. Dit is onjuist, aangezien deze bon nen geldig blijven. Voor het koopen van brandstoffen zijn ook na 27 Nov, a s derhalve geldig: 1. De nieuwe bonnen met het opschrift „73-1-e brandstoffen" uitgevoerd' in de kleuren groen en bruin, 2. de oude bonnen met het. opschrift .Brandstoffen een eenheid" uitgevoerd hetzij in groen-grijze kleur, hetzij ln groene kleur met horizontalen witten balk. VOOR HET VOLK. DOOR HET VOLK. S-GRAVENHAGE, 24 Nov. - 1'n de periode van 8 t/m 13 Nov. bracht ons volk een bedrag van f 67.607,81 bijeen voor onze minder bedeelde volksgenoo- ten. De opbrengst van de in dit tijdvak gehouden collecte is hierbij niet inbe grepen. Winterhulp, die dit bedrag ont ving. zal ook ditmaal weer zorgdragen voor een goede bestemming dezer gelden OP DEN KANSEL - EN DAARONDER". In de serie brandende kwesties heden over Hilversum 1 om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl over: „Op den kansel - en daaronder". Verduister van 16.458 uur. 26 Nov.: Zon op 8.19, onder 16.35 uur. Maan op 6.22, onder 16.30 uur. De rechten van verzekerden. Tn de praktijk is gebleken, dat nop, altijd velen het juiste onderscheid niet kennen tusschen de verstrekkingen, die de verplichte verzekering bij een alge meen ziekenfonds geeft en de rechten waarop men vanwege de ziektewet aan spraak kan doen gelden. Daarom zij er op gewezen, dat het ziekenfonds zorg draagt voor de geneeskundige behande ling en wat daarbij behoort, alsook voor de uitkeering bij overlijden, ter wijl het ziekengeld en hel kraamgeld van 55.krachtens de ziektewet worden uitgekeerd. Wie voor ziekengeld of voor het kraamgeld van ƒ55in aanmerking wil komen, moet dus niet bij zijn zie kenfonds zijn. Het aangewezen adres is in dit geval de Raad van Arbeid of de Bedrijfsvereeniging. waarbij de werk gever is aangesloten. Snelle aanmelding is steeds dringend gewenscht. Voorts heeft, de commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, den wensch uitgesproken, dat de zie kenfondsen, indien hun een overlijdens- geval bekend wordt, dat aanspraak geeft op het ontvangen van een over- lljdensuitkeering, terwijl de betrokke nen nochtans in gebreke blijven, hier toe een aanvrage in te dienen, steels Uit eigen beweging stappen doen om dit in het reine te brengen Dit om te voor komen. dat lieden de dupe worden van 'n uit misverstand of onwetendheid be gaan verzuim. Uiteraard mogen de be trokkenen hierin geen aansporing zien om het indienen van een aanvrage nu maar op zijn beloop te laten. Zij zijn de eerst belanghebbenden en op hen rust derhalve de verplchting tot het .n- dienen van een aanvrage. MAN STAK VROEGERE VERLOOFDE. AMSTERDAM, 24 November. Een 25-jarige vrouw, wonende in de Wouwermanstraat, kreeg gisteravond half zeven bezoek van haar vroegere verloofde. Er ontstond een woorden wisseling en plotseling haalde de man een mes te voorschijn en bracht: het meisje vier steken in hoofd en handen toe, waarna hij de vlucht nam en aar Den Haag vertrok. Daar ts hij vanochtend in een hotel door de recherche aangehouden en op transport gesteld naar Amsterdam. De G.G. en G.D. bracht het slacht offer. dat gelukkig niet levensgevaar lijk gewond werd, naar het Westergast huis. De dag ce vergelding nadert. Dinsdag in de avonduren hebben Brit sche bommenwerpers opnieuw een terreuraanval op Berlijn ondernomen. In talrijke wijken werden nieuwe vernielingenaangericht. Daar deze tweede aanval echter verwacht werd. aldus verneemt het D.N.B., waren bij wijze van voorzorg bijzondere lucht beschermingsmaatregelen genomen, zoodat met de toewijding der ge heele bevolking onmiddellijk een aanvang kon worden gemaakt met de bestrijding der uitbrekende bran den en ook met het bergingswerk. Het weer was voor den afweer wat gunstiger dan den vorigen dag. Reeds vóór zij de kust bereikt hadden, wer den de %ormaties vijandelijke bom menwerpers door de Duitsche lucht verdedigingsstrijdkrachten aangeval len. Volgens de tot dusverre binnen gekomen particcle rapporten is een aanzienlijk aantal vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. De houding der bevolking. De correspondent van de Tat schrijft het volgende over de houding der be volking tijdens den eersten luchtaanval op de Duitsche hoofdstad: „Zonder het geringste grondzicht lie ten de formaties EngelschAmerikaan- sche bommenwerpers haar „tapijt" blin delings op onzichtbare doelen vallen. Nog tijdens het alarm verliet de bevol king de kelders en maakte zij een aan vang met het blusschingswerk. Mannen en vrouwen, kinderen en ouden van dagen vormden lange rijen en sleepten emmers water naar de brandende ge vels en daken. Bewonderenswaardig was de discipline van al deze menschen Er werd geen hard woord gehoord, geen traan gezien. Verbeten deed men zijn plicht. In dezen nacht, dien Berlijn niet zoo spoedig zal vergeten, vierde de kameraadschap triomfen. De men schen trachtten niet alleen den brand in hun eigen huizen te blus- schen, maar ook dien bij hun buren en bij volslagen vreemden. Er waren waarschijnlijk weinig Berlijners, die vóór het aanbreken van den dag hun legerstede konden opzoeken. Den geheelen nacht werd er gewerkt. De gezichten van de menschen op straat waren zwart van roet, hun handen smerig en bebloed door het zware werk. Maar wie des ochtends vroeg uit het venster zag, kon zeggen, dat dit werk niet vergeefsch is geweest. Met de pri mitieve middelen aarde en water heb ben de Berlijners het klaar gespeeld, nog grootere schade te voorkomen. Dui zenden en nog eens duizenden brand bommen zijn in dezen nacht door moe dige menschen gebluscht." De mcening van Berlijnsche poli' tïeke kringen. T.a v. de jongste berichten van vij andelijke zijde, volgens welke de Ang- lo-Amerikaansche terreuraanvallen op Duitsche gebieden, in het bijzonder op de Rijkshoofdstad. een soort tweede front zouden vormen is men in Ber lijnsche politieke kringen van meening, dat dit mogelijk een poging is een nieuw thema te scheppen met het oog op de groote moeilijkheden, die zich voordoen bij de Anglo-Amerikaansche oorlogvoering en de vorming van een werkelijk tweede front. Daarbij zouden in het bijzonder ook de groote échecs, die de Amerikanen en Engelschen in den oorlog in den Stillen Oceaan lijden, een zekere rol spelen. In dit verband herinnert men te Berlijn aan de uitla tingen van Dingle Foots, die onlangs pleitte voor een sterker bommenterreur met het oog op het feit, dat een blok' kade haar doel. n.1. vernieling van het Duitsche gevechtsmoreel aan het front en in het vaderland, niet kon bereiken Overigens, zoo verklaart men te Ber lijn. zullen ook door deze laffe over vallen op woningen en cultuurmonu menten van de Rijkshoofdstad de ge beurtenissen en het verloop van den oorlog in geen enkel opzicht benadeeld worden. De Duitsche bevolking weet evenals het. front wat zij verdragen moet en kan. Zij neemt derhalve met taaie vastbeslotenheid de offers van den terreuroorlog op zich in de trotsche ze kerheid. dat de eindoverwinning aan Duitschland en zijn bondgenooten zal zijn. De Duitsche pers over de aan vallen. De „Deutsche Allgemcïne Zeitung" schrijft, dat de bevolking van de Rijks hoofdstad den tweeden terreuraanval verwacht had, die wederom bestond in lukraak werpen van bommen op woon wijken en cultuurmonumenten, zonder dat er ook maar van militaire of voor den oorlog belangrijke doelen sprake kon zijn. Dit blijkt ook uit een uitlating van Reuter volgens welke deze aanval len in de eerste plaats gericht waren tegen het moreel van de bevolking. Dit heeft echter de bevolking der Rijkshoofdstad evenzeer begrepen a's de menschen in Hamburg, Hannover, Essen. Keulen en andere steden van het Rijk, en zij heeft ook ditmaal tegenover den terreuraanval een dappere houding aan den dag gelegd en bereidheid tot hulp getoond. Dc Duitsche vergelding. De ANP-corrcspondent meldt: Op de dagelijksche persconferentie is van bevoegde zijde medegedeeld, dat de omvang van de Britsche terreuraanvallen op de Berlijnsche bevolking Duitschland tot zijn leed wezen noodzaakt naar zijn vergel dingswapen tc grijpen. Een oproep van Dr. Göbbels Rijksminister Dr. Göbbels heeft tot de bevolking van Berlijn een oproep gericht, waarin hij spreekt over de laatste Britsche terreuraanvallen waar in hij o.a. zegt. dat de vijand door zijn infame en cynische strijdwijze datge ne wil bereiken, wat hem op het mili taire slagveld ontzegd zal blijven: de ineenstorting van de Duitsche weer standskracht van den Duitschen verde- digingswil Dr. Göbbels brengt de Berlijnsche bevolking dank voor haar houding tij dens de vijandelijke terreuraanvallen. De vijand vergist zich, zegt hij, wan neer hij aanneemt, dat het oorlogsmo- reel der Rijkshoofdstad slechter zou zijn dan van welke andere Duitsche stad ook. Deelen onzer stad hebbén weliswaar zware schade geleden, ver wondingen en dood van een hcele reeks medeburgers wekken leed. maar de zware 'tijd, dien wij thans beleven, zal eenmaal eindigen. Ten slotte verklaart Dr. Göbbels. dat alle burgers hun plicht zullen doen. ook al overvallen nood en ongeluk velen. Op de Rijkshoofdstad wordt de vaan gepant van de onwrikbaarheid en uit de puinen der vernielde huizen en stra ten zal na den oorlog een nieuw Berlijn onstaan, schooner dan ooit. Voor den Economischen rechter. ZIJ MAAKTEN MISBRUIK VAN DE ARMOEDE VAN EEN ANDER Daar leeft in Alkmaar een gezin, be staande uit man vrouw en zeven kin deren. Dat gezin moet op het oogen- blik rond zien te komen met 12 guldens in de week Men begrijpt, dat hier armoede troef is. En het is eveneens begrijpelijk, dat zelfs de meest noodige levensmiddelen niet alle gekocht kunnen worden, om dat het geld er voor ontbreekt. Dat de moeder van zeven kinderen dan op een gegeven uogenblik een aantal distribu- liestamxaarten aan den man brengt, moge niei goed te praten zijn, het is al even begrijpelijk, als men bovenge noemde omstandigheden kent. Maar dat er bovendien nog medemen- schen zijn, die zich menschen noemen en desondanks schromelijk misbruik maken van de treurige omstandigheden waarin zoo'n gezin verkeert. dat is misschien voor den gewonen sterveling niet begrijpelijk. Zoo iemand is de menschenlievende Nicolaas de Vries, grondwerker van be roep en stadgenoot van het arme vrouwlje Zoo iemand is ook de Lan- gedijker Pieter Strijbis, in gewone doen timmerman, nu signeur die als een roof ridder onze omgeving onveilig maakt. Eerstgenoemde heeft on zekeren dag zeven stamkaarten van het vrouwtje in pand genomen tegen een zeker, betrek kelijk laag bedrag. Als de tijd er dan was. om ten overstaan van die stam kaarten nieuwe bonnen en kaarten te halen, ging de edelachtbare heer de Vries met het vrouwtje mee naar iet distributiekantoor, liet haar bonnen in ontvangst nemen en stond dan meloen klaar, om deze kostbare papiertjes weer van haar in ontvangst te nomen. En meneer nummer twee was wel zoo vriendelijk, om ze aan den man te brengen in Amsterdam of zoo Natuurlijk „verdiende" de rouw daar niets aan, omdat Jij nu eenmaal de stamkaarten in pand gegeven en reeds een vergoeding ontvangen had. Maar voor haar waren er minder pret tige gevolgen, want /ij miste het over- groote deel van haar honnen en moest wilde hei gez'n niet omkomen van den honger, gedurig bonnen koopen van even we'denkende menschen die op deze manier weer aan het arme gezin verdienden. De vrouw was natuurlijk strafbaar, de andere lieden eveneens en in veel ergere mnte Ziehier dus de inleiding, welke noo-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1