NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde gevechten in het gebied van Gomel. Winteropslag van aardappelen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lyncn). Postrekening 66189. .VRIJDAG 26 NOVEMBER 194». SCHAGER EDITIE. 87 Jaargang, No. 277, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti e-t a r i e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheele oplage op aanvrage. Met rustig vertrouwen (Van onzen politieken redacteur.) REEDS eerder is in deze kolommen de aandacht erop gevestigd, dat rfociale problemen den dieperen ach tergrond van de oorzaken van de hui dige wereldworsteling vormen. Slechts die gemeenschap zal den huidigen strijd als overwinnaar of overlevende te bo ven komen, die van zins en bij machte is, de sociale spanningen van de mo derne samenleving in een voor alle bevolkingsgroepen aanvaardbare vorm op te lossen. Die vorm moet de groote tegenstellingen tusschen onschatbaar rijk en bezitloos arm, tusschen over dadige weelde en schrijnende ellende kunnen cverbruggen. Hij moet werk loosheid, uitbuiting, hongersnood en den chaos van burgeroorlogen kunnen voorkomen. Men zal het de arbeiders niet kwa lijk nemen, dat zij zich in de vroegere periode tegen uitbuiting organiseerden. De geschiedenis en al wie met de gave des onderscheids begiftigd is, doen dat ook geenszins. Niet de arbeiders waren de eersten, die de maatschappij ont wrichtten met stakingen en woelingen, het waren de onscrupuleuze onderne mers, zij die we in "en loop der jaren als kapitalisten hebben gebrandmerkt, die door hun niets ontziende becliijfs- politiek de menschelijke arbeid tot koopwaar verlaagden en die machines en menschenkracht, heel het samenstel der samenleving, aan de belangen van hun kapitaalvermeerdering onderge schikt maakten. Kapitalisten konden ontstaan, omdat sij in het maatschappelijk ruilproces van prestaties en goederen door een, door de overheid getolereerd systeem, dat ook door kapitalisten bestuurd werd, zich bij iedere transactie ten koste van de menschelijke arbeids kracht, ten koste van de in hun be drijf werkzame arbeiders verrijkten. Zij konden slechts kapitaal en steeds meer kapitaal vergaren door een stel selmatige benadeeling der arbeiders, die zich tot in het zweet voor hen afbeul den en daarvoor niet de redelijke be looning ontvingen zooals die dank zij hun arbeid uit de bedrijfswinst kon uitbetaald worden. Afgezien nog van al de andere maatschappelijke smeer lapperijen, waarmee de kapitalisten de middenmoot van de samenleving, die hoog naar hen opkeek, systematisch bestalen en bedrogen. Toen zij eenmaal kapitaal bezaten, vormden zij de eerste internationale de internationale van het kapitaal en het goud. Zij riepen door trusts, kartels en beursmanipulaties een systeem in het leven ter meest grondige uitbuiting van eiken werknemer over de geheele wereld. o DAARTEGEN móesten de arbeiders zich te weer stellen. Zij zouden verachtelijke slavennaturen en mensch- onwaardige creaturen, die geen bete: lot verdienden, geweest zijn, indien zij dat allemaal maar straffeloos toelieten. Indien de kapitalisten van hun machts positie misbruik maakten om de arbei ders het hun toekomende rechtvaardige loon te onthouden, konden de arbei ders met even veel recht daartegen over een andere macht stellen, die op haar beurt den kapitalisten het onge stoorde genot van hun bevoorrechte positie met al de daarmee verbonden uitspattingen van rijkdommen, weelde en luxe vergalden en betwistten. Zoo hebben in de geschiedenis eens de burgers de vooörrechten van adel en geestelijkheid gebroken. Klassenstrijd ontstond. Burgeroor logen en barricades dreigden de ge heele maatschappij te ontwrichten. De chaos, die daarop volgde, trof echter veelal niet de kapitalisten, die zich tijdig met geld en goed, sieraden en kapitaal in veiligheid konden brengen. Waar de klassenstrijd mislukte, zooals in Spanje, trof de chaos den kleinen man, juist de arbeiders en middenstan ders. Waar de arbeiders uit den klas senstrijd als overwinnaars te voorschijn kwamen, bloedbevlekt en door honger en ellende van de vele ontberingen van den burgeroorlog uitgeteerd, zoo als in de Sovjet-Unie, daar ontstond een regiem, dat noch de arbeiders en boeren een betere toekomst verschafte, noch een beter bedrijfsleven schiep. Het vaagde alle ondernemers weg, doch ellende en armoede bleven voort bestaan. Niemand, die ooit in vredesjaren de Sovjet-Unie bezocht heeft waagt te beweren, dat het de arbeiders en boe ren in Rusland beter ging dan huns gelijken in West-Europa. Elkeen be kent volmondig, dat de arbeiders en boeren het in het Westen heel wat geriefelijker en comfortabeler hadden. Velen onder ons hebben daarnaast met soldaten van het Oostfront gesproken, ook met vele Nederlanders, die in Rus land troostelooze toestanden met eigen oogen waargenomen hebben. De maat schappij der bolsjewisten mag militair ten opzichte van het vroegere Rusland een vooruitgang beteekenen, sociaal is dit geenszins het geval. o DUITSCHLAND. dat dezelfde sociale spanningen en moeilijkheden als Iedere andere moderne staat kende, vond na vele jaren tobben en experi menteeren een oplossing, die de ont wikkeling van het moderne maat schappelijke leven op het goede spoor bracht. Door een gezonde, doelmatige en levenskrachtig gebleken verstrenge ling van datgene, wat uit het oude systeem goed was om te behouden, met vormen, die in de richting van een practisch te verwezenlijken socialisme wijzen, werd een nieuwe maatschappij- vorm geschapen, het nationaal-socialis- me. dat in de tien jaren van zijn be staan alle stormen van binnen- en bui- tenlandsche vijanden en tegenkrachten wist te weerstaan. Het zijn feiten, die niemand ontken nen kan. dat arbeiders, middenstan ders, ambtenaren, boeren en wat ook tot de middenmoot van het maatschap pelijk leven behoort, nergens ter we reld beter betaald worden en een menschwaardiger bes aan hebben dan juist in Duitschland. Zij beschikken over een inkomen, dat hen voor honger en ellende vrijwaart. Wat aan com fort in Duitschland ontbreekt, hebben de kapitalistische westelijke staten op hun geweten, die in de vredesjaren Duitschland boycotten en thans syste matisch door terreuraanvallen alle maatschappelijke waarden trachten tc vernielen en reeds voor millioenen ver nietigd hebben. Duitsche troepen wonnen terrein ten westen van Kiëf. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front duren in weerwil van het slechte weer de hevi ge gevechten onverminderd voort. Ver scheidene vijandelijke aanvallen op het. bruggehoofd Cherson mislukten. Aan het bruggehoofd Nikopol en in de groote bocht van den Dnjepr werden ook gisteren Sov jet-aanvallen in harde, gevechten afgeslagen onder afgrendeling van eenige penetraties. Ten zuiden van Krementsjoeg slaagde de vijand er in, met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten in onze linies bin nen te dringen. In een tegenaanval werd "in vijandelijke gevechtsgroep met talrijke pantserwagens en stuk ken geschut vernietigd. In het gebied ten westen van Kief werd door den eigen aanval onder het voortdurend afweren van tal rijke vijandelijke tegenaanvallen en onder moeilijke terreinsomstandig- heacu langzaam meer terrein ge wonnen. De sterk»* vijandelijke strijdkrachten, waarvan gisteren werd gemeld dat zij waren inge sloten, werden vernietigd. In totaal werden daar in de laatste vier dagen door onze troepen 199 pant serwagens, 554 stukken geschut van al le soorten, 300 machinegeweren en gra naatwerpers en 166 auto's buitgemaakt of vernietigd. De bolsjewisten leden zware verliezen aan dooden en gewon den. Talrijke gevangenen werden ge maakt. In het gevcchtsgebied van Gomel duren de verbitterde gevechten met da vijandelijke strijdkrachten, die ten westen en ten noorden van de stad zijn binnengedrongen, voort. Verscheidene omsingelingspogingcn werden door eigen tegenaanvallen verijdeld, waarbij aan valst oppen der bolsjewisten werden uiteenge slagen of teruggeworpen. Ten noordwesten van Newel maakte onze tegenaanval na de afweer van heftige vijandelijke tegenoperalies ni we vorderingen: zeventien pantserwa gens werden stukgeschoten. Aan de rest van het Oostelijke front geen gevechts handelingen van beteekenis. „Observer". ,,De kleine naties be- hooren in Europa weliswaar tot de historische realiteiten, zij zijn ech ter aan den anderen kant, in machts opzicht een farce en een ana- chronism e". Anglo-Amerikaansche luchtaanval op Toulon. PARIJS, 25 Nov. (DNB.) - De Anglo- ^merikaansche luchtmacht heeft, naar de Parijsche bladen melden, gisteren middag een aanval gedaan op de stad Toulon, die als de zwaarste beschouwd wordt, die ooit op Zuid-Fransch gebied i« ondernomen. De aanval was gericht op de woon wijken der stad, die deels zwaar geteis terd werden. Reeds gisteravond werden verscheidene honderden dooden en ge wonden geteld. EINDE BADOGUO-REGIEM IN ZICHT. Volgens berichten uit Zuld-Ttalië is thans spoedig do troonsafstand van Victor Emanuel to verwachten, even als de demissie van Badoglio. Naar verluidt zal Sforza ecu provisorische regeering samenstellen, waarin ver moedelijk de communisten de eerste viool zullen spelen. Van Britscho zijde zou Malta als voorlooplge verblijf plaats aan Victor Ém.inuol toegewe zen zijn. Verduister van 16.458 uur. 27. Nov.: Zon op 8.20, onder 16.34 uur. Maan op 7.38, onder 17.01 uur. (16.23 uur nieuwe maan). Niemand in Duitschland, die werken kan. is werkloos. Nergens staan de rechten der arbeiders en boeren hoo- ger aangeschreven dan juist in Duitsch land. Dat is een maatschappelijke voor uitgang, die niemand kan loochenen, welk standpunt men ook ingenomen heeft. DE ondernemers in Duitschland zijn niet uitgemoord of gedepotcerd, zoo als de bolsjewisten i de Sovjet-Unie deden. Wie zich verzette, nadat een maal net pleit beslist was en de over winning behaald, is op doelmatige wijze onschadelijk gemaakt. Verzet door ge weld is door geweld gebroken. Ter reur is door tegenterreur beantwoord. En toch heeft zich in heel de geschie denis geen revolutie onbloediger vol trokken! In Duitschland heeft door het natio- naal-socialisme een maatschappijvorm practische verwezenlijking gevonden, die voor alle bevolkingsgroepen aanvaard baar is. Als dat niet het geval was, zou het millioenen-volk van Duit- schers, dat tien, twintig, zoo niet nog vele malen meer het betrekkelijk Kleine leger leidende persoonlijkheden, over treft, in een dergelijken strijd, als waar in Duitschland thans tegen zoovele vij anden Js verwikkeld, na vier jaren het regiem reeds lang gewelddadig weggevaagd hebben. Op grond van deze feiten en presta ties ziet de grondlegger en verwezen- ïijker van het nationaal-socialisme on bekommerd den uitslag van dezen oor log tegemoet. „Als fanatieker socialist dan ik reeds was, zal ik uit dezen strijd terugkeeren", heeft hij gezegd Dat is de reden, waarom de overtuigde natio- naal-socialist met rustig vertrouwen de toekomst beziet. ook ondanks schijn bare en zelfs werkelijke successen van tegenstanders, die bewezen hebben dat ze de sociale problemen van de mo derne maatschappij, die nu of straks ook aan hun deuren kloppen, niet kon den oplossen, Het Italiaansche front. Aan het Zuid-Italiaansche front ver liep de dag over het algemeen rustig. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookte in den afgeloopen nacht installaties en scheeps- concentraties in de havens van La Mad- dalena en Bastia met bommen van elk kaliber. Enkele vijandelijke stoorvliegtuigen verschenen des nachts boven het noor delijke Duitsche gebied. Door vijande lijke bommen op eenige plaatsen in Zuid-Frankrijk leed de bevolking aan zienlijke verliezen. ft' Een der oude handwerken, die op verschillende plaatsen in ons land nog beoefend worden, is h4F vlechten van manden. Een oude mandenmaker te Borculo aan den arbeid CNF/Hartgerink/Pax m DISTRIBUTIENIEUWS. Spijsolie, stroop en suikerwerk. DE AFLEVERING VAN DE EXTRA RANTSOENEN. Aangezien misverstand blijkt te be staan omtrent den datum, waarop een begin mag worden gemaakt met de af levering van de extra rantsoenen stroop, versnaperingen en spijsolie, welke gedurende December 1943 wor den beschikbaar gesteld, wordt de aan dacht er op gevestigd, dat de afleve ring van het extra rantsoen stroop en versnaperingen niet vóór 12 December a.s. en de aflevering van het extra rantsoen spijsolie niet vóór een nader te bepalen datum mag geschieden. Rantsoen voor spijsolie 180 gram In verband met de beschikbaarstel ling van een extra rantsoen van 181 gram raapolie is het om technische redenen noodzakelijk het rantsoen spijsolie tijdelijk van 200 gram op 18( gram te brengen. Tot een nader te be palen datum geeft in verband hiermede een rantsoenbon voor spijsolie recht op het koopen van 180 gram in plaats van 200 gram spijsolie. Ook de voor het koopen van spijsolie bestemde toewij zingen per rantsoen geven recht op gram in plaats van 200 gram. Nieuws in 't kort. In den ouderdom van 84 ,1aa: Woensdagmiddag in Den Haag overleden Wouter Hutsehenruyter, de nestor van de Nederlandsche dirigenten en in woord en daad dé onvermoeide propagandist voor elke eerlijke muzikale uiting. Hut sehenruyter brak enkele weken geleden zijn heupbeen, zoodat hij in het zieken huis moest worden opgenomen. De Nederlandsche Volksdienst zes duizend Amsterdamsche kinderen op Zaterdag 4 December een St. Nicolaas- feest bereiden. In alle stadsdeelen wi de jeugd ln verschillende gebouwen zameld en aan al deze feestelijke bij eenkomsten zal St. Nicolaas zelf een be zoek brengen. Men is er niet toe verplicht. 's-GRAVENHAGE, 25 Nov. Evenals vorig jaar zal men weder om in de gelegenheid worden ge steld, desgewenscht een wintervoor raad aardappelen op te doen. Deze wintervoorraad zal dienen voor het verbruik gedurende de eerste en tweede distributicperiode van 1944, derhalve van 26 December 1943 t.e.m. 19 Februari 1944. Zij, die van deze mogelijkheid tot op slag gebruik wenschen te maken, moe ten zich gedurende het tijdvak van 24 November tot en met 4 December a.s tot de plaatselijke distributiediensten wenden en daarbij hun stamkaart, als mede het bijbehoorende inlegvel over leggen. De distributiedienst zal dan in totaal uitreiken: aan personen van 0 t.e.m. 3 jaar één z.g. „machtiging opslag-aardappelen', aan personen van 4 t.e.m. 13 jaar twee z.g. „machtigingen opslag-aard appelen"; aan personen van 14 t.e.m. 20 jaar drie z.g „machtigingen opslag-aard- appelen"; aan personen van 21 jaar en ouder twee z.g. „machtigingen opslag-aardap pelen". Voorts zal de distributiedienst van de beide bonnen, welke nog aan het inleg vel voorkomen, het gedeelte, waarop de letter K of L voorkomt, verwijde ren. Personen, bij wie op bovenaange geven wijze een gedeelte van de in- legvelbonnenVis verwijderd, ontvangen voor de eerste en tweede distributiepe riode van 1944 geen aardappelbonnen. In verband hiermede dienen perso nen, die een machtiging voor het op- tn van aardappelen wenschen te ontvangen, deze in ontvangst te nemen, vóór zij bun bonkaarten voor voedings middelen voor de eerste periode van '44 afhalen. Wanneer zij deze bonkaart reeds in hun bezit hebben, kunnen zij geen „machtiging opslag-aardappelen" meer verkrijgen. Elke „machtiging opslag-aardappelen" geeft recht op het koopen van 17'/t kg. aardappelen. Aangezien het aardappel rantsoen momenteel per periode van vier weken 16 kilogram bedraagt, ont vangen houders van „machtigingen op slag-aardappelen" dus een toeslag van 10%> voor eventueel bederf. Men moet de machtigingen pas bij de aflevering der voor winteropslag ge schikte aardappelen aan den kleinhan delaar afgeven. De aflevering mag ge schieden tot en met 24 December a.Si Geen verplichting. Men is niet verplicht aardappe- en op to slaan, terwijl het ook niet noodzakelijk is. dat alle leden van een gezin van deze regeling gebruik ma ken. Voorts houde men er rekening mede, dat men. wanneer de aardappe- BESLUITEN VAN ITALIAANSCHEN MINISTERRAAD. Dc Italiaansche ministerraad heeft Donderdag onder voorzitterschap van den Düce een reeks ingrijpende wetten en maatregelen aangenomen. Zoo v zal de nationale republikeinsche staat van af 1 December definitief den naam „Italiaansche Sociale Republiek" dra gen De vlag van de Italiaansche So- cale Republiek is de driekleur metriic- torcnbundel aan den top der vlaggen- stok. De oorlogsvlag der weermacht is de driekleur met franje en een lauwer- randi benevens den republikeinschen lictorenbundel, een granaat, een anker en een adelaar in de vier hoeken. Van bijzonder belang is de vorming van een eenheidsfront van den arbeid, de techniek en de kunsten, met uitsluiting van het kapitaal en de invoering van een uniform arbeidsboek. Alle catego rieën van arbeiders zullen vanaf 1 De cember een loonsverhnoging van 30 pCt. krijgen, met uitzondering van degenen, die in het laatste kwartaal reeds zoo'n erhooging hebben gehad. Voor de be langrijkste landbouw- en industriepro ducten zullen in den loop van Decem ber nieuwe maximumprijzen worden vastgesteld. Ten slotte zullen kunstwer ken. die in Joodsch bezit zijn, geconfis queerd worden, opdat zij niet verloren üullen gaan. len, door welke oorzaalï ook. zouden bederven, in geen geval vergoeding voor de verloren gegane aardappe zal kunnen verkrijgen. Men kan slechts een „machtiging op slag-aardappelen" verkrijgen in plaats van de aardappelbon ïen, welke op de bonkaarten voor voedingsmiddelen voorkomen. Houders van L-inlegvellen of van toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid kunnen dus geen machtigingen ontvangen in plaats van de hun uit te reiken toeslagkaarten of bonnen voor aardappelen. Deze personen ontvangen derhalve te zijner tijd wel de hun vour de eerste en tweede distributieperiode van 1944 toekomende toeslagkaarten of bonnen voor aardappelen. Razzia's onder de schapen. Maakten wij voor kort reeds tol twee maal loe melding van het feit, dat in den Beemster door obscure elementen schapen in de weide w den gevangen en geslacht, dit euvel begint langzamerhand grooter en zelfs onrustbarender vormen aan te nemen. Uit berichten, welke wy in de Prov. Noordh. Crt. aantroffen, blükt dat zoo hier en daar in het nachtelijk uui ware razzia's onder de schapen wor den gehouden. Zoo werden te Pur merland in drie weken tyds ten na- deele van verschillende veehouders niet minder dan 14 schapen in de weide geslacht en in den polder IJdoorn onder Durgerdam in écn nacht tyds elf stuks. Wij meenen te spreken in het belang van den boe renstand, wanneer wij betoogen, dat aan dit drieste optreden ten spoedig ste een einde dient te worden ge maakt, waarbij de scherpste maatre gelen nog niet goed genoeg zullen zyn. Het gaat om Uw leven Ga cn blijf by luchtalarm in huis 's-GRAVENHAGE, 25 Nov. Een stad in het oosten van ons land, een buitenwijk. Aanzwellend motorgeronk Daartusschen het gedonder van afweer geschut, het gerikketik van boordwa- pens. Luchtgevechten! Haar nieuwsgierigheid dreef haar buiten met het jongste kind op den arm en haar driejarig zoontje huppe lend voor haar uit. Ze keerde nog even terug om haar man te roepen, want het schouwspel daarboven werd steeds fan tastischer. Nog eens riep zij haar man, want ook hij moest daarvan genieten. Een hevige slag! Een doordringend gegil! Vuur aan alle kanten! Het kind op haar arm één vuurzuil evenals zij zelf. Hel zoontje klemt zich in zijn angst aan moeders rokken vast: drie levende, menschelijke fakkels. Haar man springt toe. Hij ziet slechts dat het liefste wat hij heeft aan de vernietiging is prijsgegeven. Hij rukt, waar hij rukken kan de brandende kleeren af. Dat zijn handen, zijn armen, zijn kleeren, zijn hoofdhaar in brand staan, hij beseft het niet. Met totale uitschakeling van zichzelf strijdt hij, worstelt hij met dien vreeselijken vij and. het vuur. Zonder wapen! Had hij maar water, water! Het is er niet. Er ligt nog een laken op de bleek. Hij slaat het zijn vrouw om. Pover resul taat! De dood heeft "zijn prooi gekozen, die ontgaat hem ook dezen keer niet! Van het jongste kindje bleef onge veer niets over. vrouw en zoontje stier ven nog denzelfden nacht, hijzelf on der hevige pijnen twee dagen daarna. Dat gebeurde in 1943 in het oosten van ons land. Eén voorval uit verschil lende andere! Nog steeds gaan in Nederland de meeste menschen die hij luchtalarm op straat zijn. niet in huis of in een schuil- gelcgenheid Hoogstens staan ze gedwee op de trottoirs tegen de huizen. Zoo belemmeren ze althans den luchtbe schermingsdienst niet, als die mocht uitrukken. Laat bij luchtalarm de voorbijgan gers in uw woning. In de gang is wel plaats. Als ge op straat zijt, vraag toegang tot een huis, een winkel of zoek dekking in een openbare schuil plaats. Landschapsschoon in Holl. Noorderkwartier. De samenstelling der commissie. Vanwege het Historisch Genootschap „Oud West-Friesland" werd op initia tief van den voorzitter, den heer G. Nobel in September 1942 opgericht een Commissie voor Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier. Verschil lende deskundigen op het gebied van natuur- en kuituurbescherming hebben erin zitting genomen. De commissie is thans samengesteld als volgt: G. Nobel, Lutjewinkel, voorzitter (Hist. Gen, Oud West-Friesland): M. K. Honig, Koog a. d. Zaan, onder-voorz. (Stichting „Het Noord-Hollandsche Landschap): Th. P. H. Wortel, Alkmaar, secretaris (Hist. Gen. Oud West-Friesland); Mr. P. G. van Tienhovcn, Amsterdam (Ver. t. behoud v. natuurmonumenten); Ir. G. A. Overdij- kink, Bilthovcn (Staatsboschbeheer); Mr A. F. Kamp, Heiloo (Hoogheemr schap N.-Holl. Noorderkwartier): J. Comman deur K. Az„ Wognum (Ver v. Watersch in N.-Holland): H. Cleyndert Az,. s-Gra- venhage (Bond Heemschut): Mr. H, Wes- termann. Amsterdam (Stichting „Het N.- Holl. Landschap). E. Vogelenzang, Haar lem (Afd. N.-Holl. boven 't IJ der Ned. Hcide-Mij.): D. Haspels, Bussum (Tuin en Landschapsarehitekt, Adviseur Prov. Waterstaat): J, A. Nijkamp, Den Helder (Natuur-Hist. Vercenlging); F. Mars, Wor- merveer (Vcraen. „De Zaans'-he Molen"); Ir. K. L. Moens, Rloemendaal (Hist. Gen. ..M'dden-Kennemeriand"); H. Galis, Hau- wert, J. G. Kerkmeyer. Hoorn (Hist. Ge nootschap ,.Oud West-Friesland"): Ir. J. Loeft, Amsterdam (Verbonden Nederl. Watersportvereenigingen): II. Prinsen, Arnhem (Nederl. Heide Mij.) Door den door ontvielen aan de Com missie de leden H. R. Schnttee de Vries, te Hoorn en Eevert Smit. te Koog a Zaan. T>e werkwijze. De Commissie beoogt voornamelijk propagandistisch, stimuleerend en advt- seerend op te treden. Elke organisatie, die In de Commissie vertegenwoordigd is, houdt haar eigen terrein en haar eigen werk. Slechts wan neer één dezer organisaties de Commis sie bij haar actie kan en wil steunen wordt dat gaarne aanvaard. Het doel der Commissie is eencrzljds behoud van het landschapsschoon en be scherming daarvan tegen schending vernieling, anderzijds herstel, vermet ring en verhooging an het landschaps schoon, o.a. door de bevordering van goe de en geëigende beplantingen langs we gen. vaarten, enz op boerenerven en al lerlei andere terreinen. Dit doel wil de Commissie bereiken o a door het geven en versoreiden V3n goede voorlichting aan allen. zoowel openbare lichamen als particulieren, die met beplantingen te maken hebben. Als middel daartoe wil zij publicatie ln dag bladen. wenscht zij uitgave van een bro chure of album met sprekende foto's, die laten zien lioe mooi 't kan zijn en ook hoe leelijk het maar al te vaak is, tenslotte overweegt zij uitgave van een vlugschrift betr. goede soorten snelgroei ende en geschikte boomen en heesters, passend in het kader van deze streek. Ook op andere factoren die mede de schoonheid van het landschap bepalen, is de aandacht van de Commissie gevestigd. Zoo op het behoud van natuur-historische monumenten. bv. sommige wielen en plassen, die zoo karakteristiek zijn voor ons waterrijk gewest; zoo op het behoud van goede landelijke bouwkunst en oo dc bevordering van het bouwen van goe de nieuwe boerderijen, die niet alleen voldoen aan allerlei moderne eischen maar die ook uiterlijk aansluiten bij het mooie, oude inheemsche type, dus in har monie zijn met hun omgeving en nie zooals maar te vaak het geval is vloe ken in ons Noord-Hollandsche landschap Van wat tot nogtoe door de Commissie werd verricht honen wij te dezer plaatse binnenkort een en ander tc vertellen. De sociale toelage. De centrale persdienst van het NAF schrijft ons: Ter aanvulling op de reeds gedane mededeeling inzake de toekenning van een sociale toelage aan werkers, di' onder«rtienstverplichting of daarmede gelijk te stellen omstandigheden in Ne derland binnen hun woonplaats of daarbuiten werkzaam zijn, wordt te: voorkoming van misverstand het vol gende medegedeeld: Waar in het besluit ter bepaling van de toe te kennen toelage onderscheid wordt gemaakt tusschen hen, die dage lijks en hen. die eens of tweemaal per week naar huis gaan, moet men met het volgende rekening houden: Het criterium voor „dagelijks huis waarts koeren" moet afhankelijk wor den gesteld van de omstandigheid of de betrokkene tusschen het beëindigen en den aanvang van het werk, waarvoor hij is aangewezen, ten minste tien uren thuis kan vertoeven. Voor wie tot deze groep behooren i: vastgesteld, dat 100 pCt. van het nieu we loon, vermeerderd met de sociale toelage, nimmer meer mag bedragen dan 100 pCt. van het oude loon. Hier bij is dan tevens rekening gehouden met de omstandigheid, dat de betrok ken werker thuis in den kost is, en een aftrek van 10 pCt. dus niet gemotiveerd is Zij, die één- of twee maal per week huiswaarts keeren, ontvangen een so ciale toelage volgens den volgenden maatstaf: 60 pCt. van het grondloon per week door de betrokkenen verdiend bij den nieuwen werkgever, vermeer derd met de sociale toelage- en even- tuecle andere uitkeeringen, die in ver band met hel gescheiden leven van het gezin worden verstrekt zal nimmer meer mogen bedragen dan 90 pCt. van het vroeger verdiende loon. Ten slotte wordt medegedeeld, dat de sociale toelage aan de belanghebben den zal worden uitbetaald met terug werkende kracht en wel met ingang van 3 Mei 1943 door het gewestelijk ar beidsbureau in de plaats van inwoning. PRIJS VOORSCHRIFT CHEMISCH WASSCIIEN EN VERVEN DOOR TUSSCHENKOMST VAN VER ZEN DINRICIITINGEN. In de Nederlandsche Staatscourant van 22 November is een prijsvoorschrift 'erschencn, waarin de positie van ver- :endinrichtingen, die goederen voor •hemisch wasschen en verven aan che mische wasscherijen en ververijen doorzenden, 'wordt bepaald. Volgens dit rschrift mag de verzendinrichting aan haar opdrachtgever niet meer in rekening brengen dan de chemische wasscherij of ververij bij rechtstreek hc aflevering of aflevering via eigen inkels aan particulieren zou mogen doen. De wasscherij of ververij moet op het bedrag dat zij den verzendinrichtin- in rekening brengt evenwel de ge- bruikclijke korting toepassen. Streekplannen voor Noord- Holland. De commissaris der provincie Noord- Holland heeft, volgens het Hbld., be paald, dat streekplannen zullen worden voorbereid voor den IJmond-Noord, om vattende het gebied van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en een ge deelte van Velscn ten Noorden van het Noordzeekanaal: een streekplan voor Kennemcrland-Zuid, omvattende het gebied van de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Bennebroek en een gedeelte van Vel- sen, gelegen ten Z. van het Noordzee kanaal en van Haarlcmmerliede en Spaarnwoude: een voor de Zaanstreek en Waterland, omvattende het gebied van de gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Krommenie, Wor- merveer. Assendel ft, Westzaan, Oost- zaan, Wijde Wormer, Wormer, Lands meer, llpendam, Purmerend, Edam, Katwoude, Monnikendam en Broek in Waterland cn gedeelte van de gemeen ten Uitgeest. Akersloot, Graft en Jisp, Beemster en Amsterdam ten N. van het IJ; en een plan voor het Gooi, omvat tende de gemeenten Hilversum, Bus sum, Laren. Huizen, Blarieum en 's-Graveland en gedeelten van de ge meenten Kortenhoef, Ankeveen en Naarden. VOLKSDIENST EN WINTERHULP 's-GRAVENHAGE, 25 Nov. - Het telefoonnummer van het hoofdkantoor van den Nederlandse-hen Volksdienst en van Winterhulp Nederland te Den Haag, Benoordenhoutscheweg 7, is met ingang van heden veranderd in 117542. Met in gang van Maandag 27 November a.s. wordt hieraan toegevoegd No. 182670. SCHAGEN. VOETBALNIEUWS. H.R.C. uit Den Helder speelt voor- loopig haar thuiswedstrijden op het ter rein van V. V. Schagen. Voor de platf- seiijke voetballiefhebbers is dit stellig een fortuintje, want het komt er op neer dat gedurende de geheele compe titie practisch gesproken icderen Zon dag te Schagen een ontmoeting van goed gehalte plaats heeft. In verband met een en ander zullen we voorloopig ook enkele bijzonderhe den omtrent de H.R.C.-elftallen onder ons plaatselijk nieuws opnemen. Voor Zondag a.s. staat op het pro gramma de wedstrijd H.R.C. 1-Q SC. 1. Racing komt uit met de volgen de spelers: J. Dijkshoorn, J. Stins. D. Bot, L. de Jong, G. Stolk, W. Roomeyer, P. Bromleewe, J. de Schipper, R. Koster' G. C. Bakër, C. Heeres. 's Morgens wordt gespeeld een wed strijd H.R.C. 2-Alkm. Boys 2. waarbij voor H.R C. uitkomen: A. Boogaard, J. Bijl J. Bais, J. v. d. Poll, F. v. Dok. C v. d. Berg, H. Hartman. P. Nieuw- stad, J. Gortzak. H. Ligtenberg, L. Rij kers. SCHAGEN-NIEUWS. De lezing van den heer Schroevers a.s. Zaterdag voor de Adspiranten en Welpen gaat niet door. De competitie wedstrijd tusschen Schagen C en D. welke dus aanvankelijk op Zondagmor gen zou worden gespeeld, wordt nu Zaterdagmiddag om 2 uur gehouden. Opstelling C: G. van der Kuyt (aanv.) J. Lakeman W. Schouten P. Groot Th. Blokker J. Muntjewerl J. Hopman Jb. Schouten O. de Graaf Jr. M. Eikelenboom C. Tuinman Reserve: S. de Boer en H. Hijmans. Opstelling D: P. R. van der Oord K. Smit C. Kooy W. Schroevers D. v. Duin P. Schroevers Joh. Sijnesaal H. de Graaf H. de Jong (aanv.) C. Spaans J. v. Vliet Reserve: J. Ruigetuin. Schagen A Jun.—Hollandia A Jun.: Aanvang wedstrijd is 12.30 uur: P. Kort H. N. -de Graaf A. Molenaar G. Vel H. Kaper (aanv.) P. Kip Joh. de Nijs L. de Jager H. de Graaf P. Verra A. van Nieuwkoop Reserve: C. Anneveldt en Jb. v. d. Pijl. BegeleidersJ unioren-Commissie. Zondagmorgen om 11 uur is er voor alle Junioren een bijeenkomst in de bovenzaal van de „Posthoorn". B.K.C. A-adsp.Schagen B-adsp. Aanvang wedstrijd is om 12.30 uur, vertrek p. trein om 11.45. S. Koning W. de Jongh H. Schoorl P. Annevelt (aanv.) A. Delver Joh. Ko lenbrander L. v. d. Kuit J. Raven K. Domper K. Rol P. de Boer Reserve: P. Bleeker. Begeleiders: A. Vader en E. de Jongh. Ook de begeleiders behooren voor Vrijdag afbericht te doen bij den heer W. Domper, Noord. Schagen A-adsp. is vrij. U.V.O.-NIEUWS. Zondag zal U.V.O. II (dames) dat zich tot cp heden zoo dapper heeft ge houden in het Sportpark te Alkmaar den strijd aanbinden tegen het derde dameselftal van de Alkmaarsche Mixed Hockeyclub. Gaan wij de verrichtingen van de beide ploegen na, dan mogen wij verwachten, dat de Alkmaarsche dames zullen trachten haar eerste competitie-overwinning binnen te ha len, terwijl de Schager dames gebrand zijn cp haar derde noteering van twee winstpunten. Aanvang half twaalf. Vertrek per trein 10.1.8 uur. U.V.O. I (hceren) ontvangt om 12.15 uur te Oudesluis Strawberrics IV uit BeverwijK. De heeren uit Kennonier- land spelen zeer wisselvallig. U.V O. heeft door het opnemen van twee nieu we krachten een gewijzigde opstelling die, naar de elftal-commissie hoopt, het geheel ten goede mag komen. Wij verwachten een aardige, vinnige partij hockey met een kleine U.V.O -zege. Vertrek per trein 11.45 uur. U.V.O. I (dames) heeft een vrijen Zondag. Oudkarspel. Programma D-T.S. - Het programma voor DTS Zondag a.s. luidt als volgt: OudkarspclDTS 2-Kolb. T 1; St. Pan- eras: Vrone 2DTS 3' Koedijk: Koedijk 2DTS 4; Heiloo: RK AFC Jun. a—DTS Jun. a: Alkmaar: Alcm V. bDTS a; Oudkarspel: DTS bI.SVV b; Waar land: Con Zelo a—DTS c. r rtern) "xt* Beroepen - Cand F, H Bloemhof. Ned. Herv hulpprediker. is beroepen te Noordlaren (toezegging).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1