NOORD-HOLLAND Harde strijd in het gebied van Gomel. Dr. Göbbels: De toestand aan het Oostelijke front. „De bange vraag". ZATERDAG £7 NOVEMBER 1943. Q Q L |J Q Q R SCHA OER EDITIE. 87e Jaargang, No. 278, 4 pagina's. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen oen jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Ten Z.W. van Kremenisjoeg wordi hevig gevochten. Ter overweging. (Van onzen politieken redacteur.) ER was een tijd, dat over de geheele wereld de stagzin der bolsjewisten als een dreigende waarschuwing de rondgang deed, dat de bolsjewisten „met de uarmen van den laatsten priester den laatsten koning zouden ophangen." lntusscnen is veel gebeurd. Jfir is een nieuwe wereldoorlog ontstaan en de Sovjets, die aanvanxelijk het cynische standpunt ingenomen hadden, dat zij m den strijd tusscnen natiónaal-sociaiis- ten-fascisien en kapitalisten de rol van laaiende uerüe konden spelen, die niet bereid, was, de kastanjes voor de an deren uit het vuur te halen weiden aeu in oen strijd gemengd. Nadat ze eerst sierlt in een acnterwaartsche ver dediging waren teruggedrongen, konden zij, mede doordat uuiischiand naast een stryd in het Oosten er ook een in het Westen en Zuiden had te voeren, tot den tegenaanval overgaan, die hen belangrijk terrein cieed herwinnen en onmisnenoaar militaire successen op leverde. Op. net moment, dat de aanvaiskracht der Sovjets tot een dreigende stort vloed tegen Europa «opgroeide, be- leeide men een in de gescniedenis nim mer geitend waigeiijk tooneel van ver broedering. Men noorde van het bezoek van den aartsbisschop van York, dr. torster Garbett naar Moskou, die daar de „verzoening" van het bolsjewisme met het christendom in oogenschouw nam en die zien uitputte in vriend- scnapsbeluigingen over de „godsdienst vrijheid" die de bolsjewisten aan het Russische voik toestonden. Terzelfder tijd gebeurde het, dat ook monarchen vriendschap met de Sovjets sloten. Wat ons Nederlanders in 't bij zonder onthutste, was de boodschap, die de anti-revoiutionnaire professor Gerbrandy in opdracht van zijn heer- scheres aan Stalin stuurde. Er zullen ongetwijfeld Nederlanders zijn, die ge- prooeerd hebben, zich gemakkelijk van deze boodschap van Gerbrandy aan Stalin af te maken door te beweren, dat het een verzonnen verhaal is. Ook dat, is een tragische vorm van zins verbijstering! Alle ongemakkelijke of onaangename berichten heet men bij voorbaat liegen. De boodschap van Ger brandy aan Stalin is echter geen leu gen, doen naakte, trieste waarheid, een weinig fraai document, dat een van de vele bewijzen is, in welke vreemde bochten zich de zich noemende „Ne- derlandscbe regeering" in Londen wringt. o DE reeks van ontstellende feiten 16 nog niet afgesloten. Na zijn terug keer uit Moskou gaf de aartsbisschop van Y'ork in de Engelsche pers en radio en ln diverse toespraken zijn indrukken over zijn bezoek aan Moskou weer. Zoo verklaarde hij op een conferentie van bisschoppen, dat hij van zijn reis naar Moskou overtuigder dan ooit terugge keerd was. dat ae welstand en het ge luk der menschheid gedurende vele komende jaren van de nauwe samen werking tusschen de Sovjet-Unie en Gioot-Erittanniè afhing. Hij betoogde verdei-, dat het „in de Sovjet-Unie niet alleen iedereen vrij stond in de kerken te bidden, neen, in de laatste vijf-en-twintig jaren had de uitoefening van den godsdienst in dt Sovjet-Unie nooit opgehouden." Men krijgt zoo oen indruk, dat deze aartsbisschop eenigermate aan geheu genstoornis lijdt. Op 12 Februari 1930 legde deze zelfde hoogkerkelijke heer aan het Britsche Hoogerhuis de z.g. convocatie van Canterbury voor. die dit hooge college- vrijwel met eenparige stemmen aannam. Dfe tekst van deze convocatie luidde: „Dit Huis verheft met verontwaardiging zijn protest tegen de vervolging van al degenen die zich in Rusland tot eenigen vorm van reli gie bekennen. Het Huis spreekt al degenen, die onder deze vervolging lij den. zijn diepste en hartelijkste sym pathie uit en roept ale leden der kerk op, zich in gebed tot God om hun nentwil te vereenigigen." Nog op de Wereldkerkenconferentie van Oxford in 1937 wist dr. Garbett eveneens deze verklaring te doen aannemen. Destijds waren de Sovjets goddeloos, waren zij moordenaars van 428.000 be dienaars der kerk, die volgens opgave van het volkscommissariaat van Bin- nenlandsche Zaken in 1937 volledig ge liquideerd was. Destijds vereenigde dr. Garbett zich in gebed met Tychen, den voorganger van den nieuwbakken Russischen patriarch Sergius, die zeide: „Het bloed der martelaren van onze kerk schreeuwt ten hemel!" o DE aartsbisschop moet wel zeer aan doenlijk door geheugenzwakte ge plaagd zijn. Hij is vergelen, dat ln de vijf-en-twintig jaren het hoogste .ge bod der Sovjets Lenin's spreuk geweest is: „Godsdienst is opium voor het volk." Dr. Garbett professor Ger brandy en al wie thans van christelijke huize zoo gretig met communisten^bols- igwisten, sovjets of hoe ze ook heeten fcogen, aanpappen, willen er niet aan herinnerd worden, ,wat de in kerke lijk opzicht meest onverschillige waar nemers met eigen oogen hebben vast gesteld, n.1. dat de kerken en kathe dralen in Rusland door de sovjets «ot bioscopen, godloozenmusea, warenhui zen, boraeelen en varkensstallen zijn omgebouwd en dat ze, zooals in de Oekraïne, eerst door de Duitschers weer voor hun oorsponkelijke bestem ming werden vrijgegeven. Aan dit alles wil dq aartsbisschop van York blijkbaar niet herinnerd wor den. Anders zou hij er toch moeilijk toe kunnen komen, te beweren zooals hij thans vrijwel dagelijks doet, dat „er niets onverzoenlijks tusschen christen dom en communisme bestaat", en „dat de sovjets in de moederschoot der •ixHatelUke kerk teruggekeerd zijn" TWaarschunllJk zooals de wolf in het sprookje van Roodkapje), „dat de anti religieuze propaganda gestaakt is" en wat voor onzin al niet meer. Kerke lijke bedienaren zijn nimmer sterk in het onderscheiden tusschen fantasie en ■werkelijkheid geweest. Terwille van politieke oogmerken, die door haat en hebzucht gedicteerd worden, haat die hen hun oereigen- ste taak van christelijke naastenliefde doet vergeten. strooien zij, bisschop pen, monarchen en anti-rcvolution- naire staatslieden de beminde geloovi- gen zand in «de oogen. Wie verwondert er zich dan nog over, dat zij, die aar. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Nov. (DNB). - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het bruggehoofd Nikopol en in de groote bocht van den Dnjepr werden aanvallen der bolsjewisten in verbitterde, tot de dnisternis voortdurende gevechten in hoofd zaak afgeslagen. Op de penetratie- plek ten zuidwesten van Krement- sjoeg wordt nog levendig gevochten. De vijand verloor daar gisteren 112 pantserwagens. Hiervan heeft het zware pantserjagerregiment 656 onder den reserve-luitenantkolonel von Jungen- fcldt alleen 54 pantserwagens stukge schoten. Een bijzondere prestatie ver richtte hierbij luitenant Kretschmer; die met zijn stormgeschut 21 vijande lijke pantserwagens vernietigde Hier mede heeft het regiment in de laatste vier maanden 654 pantserwagens en 610 stukken geschut vernietigd. By Tsjerkassy. in het gebied ten westen van Kief en b(j Korosten mislukten talryke vyandeiyke aan vallen. Door eigen tegenaanvallen werden verscheidene vyandelyke afdeelingen in de pan gehakt, een vijandelijk bruggehoofd aan deze zijde van den Dnjepr opgeruimd cn verscheidene honderden gevangenen gemaakt. In het gebied van Gomel duren de harde en heen en weer golvende gevechten in het onoverzichteiyke terrein tusschen Dnjepr en Pripet voort. De stad zelf, die sedert vry langen tyd in de voorste gevechts- linie lag. is na totale vernieling ontruimd. Pogingen der bolsjewisten om de penetratie ten noordwesten van Gomel uit te breiden, werden in zware gevechten verydeld en doorgebroken vijandelijke afdeelin gen in een tegenaanval vernietigd. Ten noordwesten van Newel verdre ven onze grenadiers bij het voortzetten van hun door duikbommenwerpers doeltreffend gesteunden aanval den vijand onder voortdurende afweer van sterke tegenaanvallen weer uit ver scheidene plaatsen en schoten tien pantserwagens stuk. Aan het front van de Noordelijke IJszee sloegen Duitsche jagers en lucht doelartillerie van de luchtmacht een aanval van vijandelijke luchtstrijd krachten op een vliegtuigsteunpunt af en vernietigden van 65 aanvallende bolsjewistische vliegtuigen er 32. Aan het zuid-Italiaansche front wer den ook gisteren geen gevechtshande lingen van beteekenis gevoerd. Terreuraan vallen. Formaties Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht een terreuraanval gedaan op Frankfort aan den Main en op Offenbach. Ook op ver scheidene andere plaatsen in het Rijn Maingebied werden bommen neerge worpen. Bij deze aanvallen en boven de bezette gebieden in het westen wer den, volgens nog onvolledige rapporten, Berlijn thans frontstad. BERLIJN. 26 November. (D.N.B.) De Duifsche pers noemt de laatste Britsche terreuraanvallen op Berlijn eenstemmig, moord met voorbedachten rade op de Duitsche burgerbevolking. De Völkische Beobachter schrijft: „Berlijn is thans frontstad" geworden en de slag om de Duitsche hoofdstad is begonnen. De geallieerden, die zich reeds zoo vaak ten aanzien van geest en houding van het Duitsche volk ver gist hebben, hebben ook thans volko men gedwaald wat betreft de bevolking van Berlijn. Berlijn heeft zijn zeer zwa re vuurproef volkomendoorstaan en in de bevolking vlamt de haat tegen de veroorzakers van dit doellooze leed op. Tegenover een verdierlijkten tegenstan der zullen wij ons onthouden van «elk spoor van medelijden, als de dag der vergelding komt. De dag zal ook ko men, dat de Engelschen beseffen, dat zij Duitschland niet door den luchtoor log kunnen overwinnen en dan zullen zij gedwongen zijn als soldaten te vech ten en het tweede front te vormen, waaraan zij zich sedert vier jaar hebben onttrokken. Dan zal het Duitsche volk, in wapenrok, hun een rekening aanbie den. waarop ook het leed van Oerlijn een post zal vormen." 400 dooden te Toulon. VICHY, 26 Nov. (DNB). - Het aantal slachtoffers van den Anglo-Amerikaan- schen luchtaanval op Toulon bedraagt volgens de Vrijdagochtend gepubli ceerde voorloopige raming vierhonderd dooden en meer dan zeshonderd gewon den. Het aantal dooden zal volgens een officieus bericht van Ofi nog aanzien lijk stijgen, daar nog niet alle slacht offers uit de puinhoopen te voorschijn gebracht konden worden. Bovenstaand kaartje geeft de ligging weer der verschillende veelomstreden eilandengroepen in de Stille Oceaan. de hand van niet te loochenen feiten het bolsjewisme wèl als een sociaal, economisch en geestelijk kwaad voor Europa beschouwen, niets meer van zulke door haat en politieken koehandel verblinde kerkelijke of wereldlijke ge zagdragers willen weten. 25 Britsch—Amer'lkaansche vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen vielen in den nacht van 25 op 26 November doelen in Londen en Dover aan". De ontruiming van Gomel. BERLIJN, 26 Nov. (DNB). - De mili taire correspondent van het DNB, Mar tin Hallensleben, schrijft: De sedert langen tijd in de voorste linies liggende stad Gomel is gisteren in den loop van den dag door de Duit sche troepen ontruimd en vel in het kader van een reeds zichtbaar gewor den Duitsche dlstancjeeringsbeweging in dit gebie<\ zooals gisteren al duide lijk te zien was. De ontwikkeling van de gevechten in het gebied van Gomel gaf de Duitsche leiding al tijdens de afgeloopen dagen aanleiding tot' om vangrijke ontruimingsmaatregelen. Gis teren in den loop van den avond waren deze maatregelen voor het grootste deel reeds uitgevoerd. In '.en afgeloo pen nacht gingen vervolgens de Duit sche formaties naar de voorbereide linie in het achterwaartsche gebied terug, zonder door de bolsjewisten hierbij in het nauw gebracht te worden. De ont ruiming van Gomel en van de naburige sectoren brengt de Duitsche troepen ln een betere en gunstigere verdedigings positie. Bovendien worden de Duitsche verdedigingsstellingen hierdoor aan zienlijk verkort. De gevechten aan het Oostelijk front zijn in den loop van gisteren geconcen treerd op de sectoren Kief en Gomel, zoo schrijft de militaire correspondent van het DNB. Ruim'5 maanden duurt de offensieve inspanning der bolsje wisten. Een vergelijking met de groote Duitsche offensieven van 194142, die uitgevoerd werden met numeriek veel geringere strijdkrachten en die in aan zienlijk korter tijdsbestek voltrokken werden, bewijst twee dingen: 1. dat de bolsjewieken, vergeleken met de toen malige vernietigingsoverwinningen der Duitschers, met de toenmalige Duitsche terreinwinsten en tenslotte met hun eigen ontzaggelijke verliezen feitelijk weinig hebben beieikt, in ieder geval geen enkele overwinning hebben be haald, waaraan ook maar een gedeelte lijk beslissende waarde kan worden toe gekend. 2. dat de Duitsche formaties, die voortdurend in den strijd hebben gestaan, na vijf maanden onafgebroken uiterst harde gevechten niet alleen nog steeds beschikken over een superieure weerstands- en gevechtswaarde. maar ook over een offensieven geest, waaraan men ongetwijfeld voor de toekomstige ontwikkeling een niet te onderschatten beteekenis moet toekennen, vooral om dat het gros der operatieve reserves der Duitschers nog steeds niet naar voren komt. Het is derhalve slechts begrijpelijk, wanneer ln Duitsche militaire kringen ten aanzien van ae verdere ontwikke ling van den oorlog in het Oosten juist met het oog op de eischen, die de toe komst nog zal stellen aan het Duitsche militaire vermogen, de meening heerscht, dat men aan Duitschen kant ten slotte toch nog aan den langsten kant van den hefboom zit. Deze opvat ting wordt slechts gemotiveerd door meer moreele overwegingen, die de numerieke superioriteit van den vijand in zekeren zin tot uitgangspunt heb ben, maar vooral door feiten, die voor looplg nog op den achtergrond worden gehouden. Zeker is, dat de achtereenvolgens uit gevoerde achterwaartsche verplaatsing van het Duitsche front en de strategie van „zet en tegenzet" een belangrijke rol spelen. Uit dit gezichtspunt zal men ook de nieuwe phase van den Oostalij- ken veldtocht moeten beschouwen, wel ke werd ingeleid door den Duitschen tegenaanval in het gebied ten westen van Kief en die wordt voortgezet door den nieuwen grooten Sovjet-Russischen aanval in het gevechtsgebied van Go mel. Dat de Sovjet-Russen hier aan vielen. bewijst, hoe zeer zij steeds weer het Slachtoffer worden van de verlei ding om op grond van aanvankelijk ge makkelijk verworven terreinwinst de meening te krijgen dat zij eenzijdig de bepaling van het verloop der gevechts handelingen in handen hebben en naar willekeur van slagveld kunnen veran deren. Dat dit niet zoo is. heeft de ont wikkeling der opeenvolging van veld slagen sedert 4 Juli voldoende bewezen. Dat dit ook ln het vervolg niet zoo zal zijn, zullen de verdere feiten vroeg ge noeg leeren. Groot gezien moet het als een uiterst handige Duitsche tegenzet worden beschouwd, dat de Duit sche leiding in den sector van Go mel, dus de plaats, waar de Pripct- moerassen een belangrijk woordje niee te spreken zullen hebben in het verloop van den slag, den druk van den tegenstander is ontweken SALAZAR OVER DE BUITEN- LANDSCHE POLITIEK. LISSABON, 26 Nov. (DNB). - In de heden gehouden bijeenkomst van de Portugeesche Nationale Vergadering heeft minis,er-president Dr. Salazar een verklaring afgelegd er de Portugee sche buitenlandsche politiek. Sinds de onderteekening van het En- gelschPortugeesche Verdrag over de Azoren heeft de Portugeesche buiten landsche politiek, naar Salazar ver klaarde. geen wijziging ondergaan Met de onderteekening van dit Verdrag heeft de Portugeesche regeering uit sluitend de belangen van Portugal ge meend te dienen. Vervolgens sprak Salazar over de Portugeesche kolonie Timor, die door de Japanners bezet. is. Hij sprak er zijn leedwezen over uit, dat de Japansche regeering tot dusver geen gevolg heeft gegeven aan de Portugeesche wenschen inzake een rechtstreeksche verbinding met deze kolonie. Overigens zijn de be trekkingen tusschen Portugal en Japan uiterst correct en ln het bijzonder zijn er in het geval van de kolonie Macao nooit meeningsverschillen ontstaan. De 16de eeuwsche bóerderij van den heer Koeman te Weiterblokker, een uniek bezit In Westfrlejland, zal door de bemoeiingen van .Monumenten zorg" en de vereeniging .Oud Hoorn" gerestaureerd worden -~MF'K,.;n»r/Pax m VERBODEN KOPPELVERKOOP ROOKARTIKELEN. 's-GRAVENHAGE, 26 Nov. Som mige winkeliers eischen van hun klan ten, dat, wanneer deze op een der twee toc-gewezen bonnen sigaretten willen hebben, zij op den anderen bon genoe gen moeten nemen met de levering van sigaren, of omgekeerd. Wij vernemen thans van bevoegde zijde, dat zulks on- als geoorloofde koppelverkoop is te be schouwen en dus strafbaar. Hbl. r.a haar bcveiligingsnct terugtrok n voorbereide achterwaartsche «tel ingen. Wederom werd de tegen stander beroofd van de vruchten zijner inspanning, door het aanbie den van een stad, die geen sf -d meer is en geenerlei functie •dlcer ils zoodanig kan uitoefenen, iet gevechtsgebied komt dus dichter bi.i de ruimte, waar de Duitsche gene raal veldmaarschalk von Mannstein zijn bewegingen thans vooral ook in noor delijke richting voltrekt. Stellig, het ligt ongetwijfeld in het voornemen der bolsjewisten om juist deze hen bedrei gende bewegingen op zijn minst te neu traliseeren, zooveel mogelijk echter in hel noorden te overvleugelen. Nu, het is niet de eerste maal dat de Duitsche leiding in het doorzien van de voorne mens van den tegenstander deze in ze kere mate tegemoet schijnt te komen. Het gaat om leven of dood. BERLIJN, 25 Nov. (DNB). De Mos- kousche conferentie is in zeker opzicht, een kruispunt in de politieke ontwik keling van dfezen oorlog, zoo schrijft Rijksminister dr. Göbbels ln zijn jong ste artikel in het weekblad „Das Relch", dat tot opschrift draagt: „De bange Vraag". De minister constateert, dat de hoop van de Engelschen en Amerikanen, op deze conferentie het Kremlin te kun nen bewegen tot l.et vastleggen van zijn territoriale eischen niet in vervulling is gegaan. .De Sovjets zijn niet bereid gebleken concessies te doen. Integen deel, de plutocratieën zijn met het oog op den algemeenen oorlogstoestand ge- dwongen^ geweest, aan de eischen der bolsjewisten toe te geven in een om vang, dien een Amevikaansch blad on langs bestempeld heeft als bepaald fan tastisch. Daarmede, zoo Vervolgt dr. Göbbels, heeft de internationale toe-, stand een fundamenteele wijziging on dergaan. De minister constateert, dat de aan spraken der Sovjets op invloed en grondgebied niet alleen betrekking hebben op Polen, het geheele Balti- sche gebied, Finland, Roemenië, Bul- garye en Hongarije of op militaire steunpunten*in Turkye, doch dat men in Moskou reeds medezeggenschap verlangt in Afrika, in de Middelland- sche Zee en in de Egcigche Zee. Ja, het geheele Nabyc Oosten is inmid dels door de Sovjet-Unie tot haar bc- Iangcngcbicd verklaard en de Anglo- Araerikahcn bezitlcn geencrlei moge lijkheden om aan dit streven naar macht van het bolsjewisme een hall toe te roepen. Bezorgdheid in de neutrale staten. De minister wijst er op, dat er uit alle neutrale staten en uit de door Duitsche troepen bezette gebieden in Europa be richten komen, dat het tot dusver be staande leedvermaak over de militaire tegenslagen van Duitschland aan het Oostelijk front heeft plaats gemaakt voor een algemcene bezorgdheid. De ontwikkeling, zoo verklaart de minis ter, gaat dus precies zoo, als wij haar hebben voorspeld. Wie gisteren nog juichte, is thans vervuld van angst. De Sovjets zullen uiteraard geen seconde dralen om hun politieke en territoriale eischen in overeenstemming te brengen met hun militaire successen. De minister legt er den nadruk op, dat Europa van Engeland en de Ver. Staten niets meer te verwachten heeft. Zelfs wanneer zij wilden, zouden zij het niet kunnen helpen. Uit eigen kracht is Europa zonder Duitschland niet bij machte, zijn bestaan tegenover den stormloop uit het Oosten te ver dedigen. Er blijft derhalve voor zijn bescherming nog slechts over het mili taire potentieel van het Duitsche Rijk. Zou die wal doorbroken worden, dan zou Europa verloren zijn. Maar niet alleen dat: ook Engeland en de Ver. Staten zouden in dat geval een duis tere toekomst tegemoet gaan, die vroeg of laat zou eindigen in het bolsje wisme. De laatste verdedigingslinie. In zyn verdere uiteenzettingen her haalt de minister, dat de Duitsche weermacht aan het Oostelijk front thans de laatste verdedigingslinie' voor alle Europecschc volkeren vormt, cn dat eigenlijk elke Franschman, e'.kc Italiaan, elke Zweed on elke Bekendmaking. Het Wehrbezlrkskommando Ausland, Aussenstelle Holland deelt mede. Er bestaat aanleiding er nogmaals op te wijzen, dat alle in het Nederland- sche gebied wonende of langer dan 6 dagen verblijvende mannelijke Rijks- auitschers van de lichtingen 1884 sn jonger zich schriftelijk of mondeling moeten aanmelden op de Aussenstel'" Holland van het Wehrbezirkskomman- do Ausland, Amsterdam, Prins Hen drikkade 159, waarbij zij den Wehrpass of andere documenten, die betrekking hebben op den militairen dienst, moe ten overleggen. Tot aanmelding zijn zonder uitzon dering verplicht alle personen met inbegrip van het personeel in dienst van de weermacht. Rijksduitschers, die deze aanmelding totdusver achterwege gelaten hebben, worden hierbij aangespoord dit alsnog onverwijld te doen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan be straffing volgens de krijgswetten (over treding van den aanmeldingsplicht) ge schieden. Strenge maatregelen bij overtreding van de voedsel voorzieningsbepalingen. 's-GRAVENHAGE, 26 Nov. - Zooals reeds eerder is bekend gemaakt, heeft de secr.-gen. van het Dept. van Land bouw en Visscherij van de hem ver leende bevoegdheid om ondernemers op het gebied van de voedselvoorziening wegens ernstige overtredingen of slechte bedrijfsvoering van hun bedrijf te ont zetten en andere gebruikers-hiervoor aan te wijzen in enkele gevallen gebruik gemaakt. Bij de toepassing van dezen maatregel is echter gebleken, dat het besluit, het welk deze materie regelt, niet voldoen de mogelijkheden bood. Dit besluit is daarom aangevuld. De voornaamste wij zigingen komen hierop neer, dat aan den betreffenden ondernemer ook het gebruik van zijn woning kan worden ontzegd, terwijl hem tevens een inleve ringsplicht voor het bedrijfsvee en den bedrijfsinventaris kan worden opgelegd Voorts zijn de gevolgen ten aanzien van de pacht geregeld, terwijl de mogelijk heid is geopend om een bewindvoerder op het bedrijf te plaatsen, die in de plaats treedt van den vroegeren eige naar. De ondernemers op het gebied van de voedselvoorziening zijn er nogmaals op gewezen, dat de overheid niet zal aar zelen in ernstige gevallen deze stren ge maatregelen in toepassing te bren gen Werp scen „scherp" tusschen de aard appelschillen. Zwitser onze soldaten op de knieën moest bedanken dat zij de landen van ons Continent door het inzetten van hun leven bewaren voor een lot, waarover, wanneer het voltrokken is, aan de doode monden van tallooze milioeneu mcnschen geen enkele maal meer een klacht zou zijn ver oorloofd. Dr. Göbbels onderzoekt vervolgens om welke redenen volkeren van Europa die door het bolsjewistische gevaar be dreigd worden, niets doen om dat ge vaar uit den weg te ruimen. Het be treft hier, zoo schrijft hij. een samen gaan van gebrek aan inzicht, aanmati ging en lafheid. Men probeert het con flict zoo lang te ontgaan totdat het eens te laat zou kunnen zijn. De vraag waarvoor Europa zich geplaatst ziet, is zoo ingrijpend en categorisch gesteld, dat het niet meer mogelijk ls daarvan terug te wijken. Het Europeesche Con tinent heeft reeds verscheidene malen in zijn wisselvallige geschiedenis voor een zoo wreedaardige keus gestaan, en telkens ging het daarbij voor het Con tinent om leven of dood. En telkens, zoo betoogt dr. Göbbels. was het 't in het Duitsche volk vertegenwoordigde Germanendom, dat op het laatste be slissende oogenblik ln de bres sprong en Europa de hand tot redding bood. Zoo zal het ook ditmaal zijn. Dr. Göbbels legt er den nadruk op. dat de Duitsche grenadiers, die dage lijks weer opnieuw den strijd aanbin den met den wilden stormloop van het bolsjewisme, op zijn minst de 'harts tochtelijke belangstelling verdienen van alle volkeren, die zonder hun optreden weerloos zouden zijn blootgesteld aan den vloedgolf uit de steppen van het Oosten, wanneer het heden hun uit blind onverstand die belangstelling onthoudt, dan zal de toekomst haar niet kunnen weigeren. Want de toekomst zal slechts uit hun heldendom haar leven winnen. „De bange vraag, die thans op de menschheid drukt. t.w. de vraag naar leven of dood, zoo besluit de minister zijn artikel, vindt slechts door hen een antwoord. Het Is het antwoordvan een manlijk besluit, dgt ook in de zwaarste crises en onder den hevigsten druk onwrikbaar blijft en daarom op het hoogtepunt van het Europeesche drama tot dc triomf van een groote en fiere overwinning zal leiden." Nieuws in 't kort. Onlangs hebben ambtenaren van de prijsbeheerschlng een enormen fruit- smokkclhandel achterhaald, waarbij pl.m 200 ton appelen, die tegen zeer hoogen prijs van de hand gingen, in beslag zijn genomen. Voor den politierechter te Middel burg heeft een groot aantal personen te recht gestaan wegens den smokkel van duizenden gouden munten naar België. Er werden hechtenisstraffen tot maxi maal 5 maanden en geldboeten tot'maxi maal 5000 gulden opgelegd. De rechtbank te Amsterdam heeft den 26-Jarigen W. J Peters en den 25- jarigen C. J. v. Velsen als daders van den dubbelen moord ln de Haarlemmer straat resp. tot 15 en 10 Jaar gevangenis straf veroordeeld. Japansche troepen hebben bij hun aanvallen vanuit het Zuiden op Tsjang- teh op 22 November meer dan 500 vijan delijke schepen gekaapt. Ten Zuiden van Sihslen werden 23 vijandelijke schepen, geladen met munitie enz., buitgemaakt. In het Sint Franclscus Gasthuis te Rotterdam is Donderdag na langdurige ziekte op 67-jarlgen leeftijd overleden pater Fr. Paulinus Ha se, O.F.M., de laat ste pastoor van de In de Meidagen 1940 zoo zwaar getroffen Boschjeskerk. DISTR1BUTIENIEUWS. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen eq bewaren.) Van 28 Nov. t.e.m. 11 Dec. Brood: 49A en 50A, elk 4 rants, 49B en 50B elk 1 rants. broqd of ge bak. Beschuit: 49 en 50 elk 1 rants. br., gebak of beschuit. Bloem, brood of gebak: 709 en 710, elk 1 rants. Peulvruchten: 711, 250 gr. Vermicelli: 712. Kindervoedsel: 49A 250 gr. gort, 49B 250 gr. rijst of gort. Boter: 49A Yi rants. marg., 19B Vj rhnts marg. Melk: 49 en 50 (l*/4 1.), taptemelk 49 en 50. (l»/« 1.). Aardappelen: 49 en 50 (2 kg.), toe slag 49 en 50, 1 kg. Kaas: 713, 100 gr. 20 of magere Suiker: 714, 500 gr. Jam: 715, 250 gr. Versnaperingen: 49, 100 gr. suiker werk. Tabak: 49 en 50, jabak naar keuze Byzondere rantsoenen: Boter: 2-76,- 3-76, 4-76 res. 125 gr. boter. TOELICHTING OP DE BONNENLIJST. Van 28 November tot en met 11 De cember zal men zoowel op de a- als op de b-bonnen v, boter uitsluitend marga rine kunnen verkrijgen. Hiertoe zijn da bonnen „49a en 49b boter" elk voor het koopen van 125 gram margarine geldig verklaard. Voor personen van 0-21 jaar is op de bonnen „reserve 2-76, 3-76 en 4-76" een bijzonder rantsoen 125 gram boter beschikbaar gesteld. Deze bonnen zijn na 11 December a.s. niet meer geldig. Voor het koopen van 100 gram vleesch (been inbegrepen) of van één rantsoen vleeschwaren zijn voor het tijdvak van 28 November tot en met 11 December a.s. elk der bonnen „vleesch 49a en 50a" aangewezen, ter wijl gedurende hetzelfde tijdvak d« bonnen „vleesch 49b en 50b" elk recht geven op het koopen van 1/4 gedeelte van de hoeveelheid, waarvoor de a- bonnen zijn aangewezen. Het koopen op deze bonnen voor vleesch is, evenals op die voor aardap pelen, eerst van Maandag 29 November af toegestaan. Voor het koopen van 100 gram 20 plus of magere kaas is bon „algemeen 713" geldig verklaard. De vette soorten kaas mogen niet op dezen bon worden ver kocht. p Bon voor bak- en braadvet. 's-GRAVENHAGE, 26 Nov. Van 12 December tot en met 22 Januari a.s. is op bon Boter 50B desgewenscht bak en braadvet verkrijgbaar. Per bon zal men 100 gram bak- en braadvet kun nen verkrijgen. Degene, die bak- en braadvet wil ontvangen moet den bon Boter 50B bij zijn handelaar inleveren in het tijdvak van Zaterdag 27 Novem ber tot. en met Woensdag 1 December. Deaflevering door den winkelier aan het publiek mag eerst van 12 Decem ber af geschieden. Degene, die gedu rende dit tijdvak zijn bon niet bij zijn handelaar inlevert kan hierop geen bak- en braadvet verkrijgen. Personen, die geen bak- en braadvet wenschen te betrekken, kunnen op bon Boter 50B van 11 December tot en met 22 Januari a.s. 125 gram margarine verkrijgen. Vredegerechtshof. Burgemeester viel politle- inspecteur aan. 's GRAVENHAGE, 26 Nov. Het vrij zeldzame feit deed zich Don derdag voor, dat een burgemeester zich wegens mishandeling moest verantwoor den voor het Vredegereehtshof. De en kele jaren geleden benoemde burge meester van Weert, J. M. W. R.-M.» had n.1. op 28 Juli 1941 ter secretarie den inspecteur van politie H. een kas tijding toegediend omdat de inspecteur op 's burgemeesters vraag, waarom hij op straat den burgemeester niet groet te, had geantwoord: „Dat behoef ik niet te doen." Inderdaad bestond er geen rechts- noch sociale plicht tot groeten, althans bestond die plicht op genoemden datum niet meer, want de inspecteur was in middels van Weert naar Groningen overgeplaatst, waardoor het dienstver band met Weert was verbroken. De burgemeester echter had het in het bijzijn van eenige secretarie-ambtena ren door den inspecteur gegeven ant woord als een aantasting van diens gezag beschouwd en hij was daarover zoozeer ontstemd, dat hij den inspec teur te lijf was gegaan en hem zelfs volgens verklaring van getuigen bij de keel had gegrepen. Voor het Vredegerecht erkende de burgemeester, dat hij in woord en daad foutief was geweest. De procureur-generaal, mr. Van Vlo ten, zeide o.a., dat het optreden van den burgemeester jegens den inspecteur al was de verhouding tusschen deze beiden reeds lang gespannen geens zins te pas was gekomen en dat een nieuwe orde ingang te doen vinden, in gezagsdrager, die aangewezen is om dc de eerste plaats zichzelf moet weten te beheerschen. Tekening houdend met menschelijke motieven zag spr. af van zijn aanvankelijk voornemen om een principale vrijheidsstraf te vorderen en hij volstond met het eischen van een flinke boete: /JOO, wegens mishande ling. Het Vredegerechtshof zal 9 December uitspraak doen. Jongeman stichtte brand cn nam goederen weg. 's GRAVENHAGE, 26 Nov. In hooger beroep stond voor het Vre degereehtshof de ongeveer 20-jarige J. P N. P. terecht, die wegens brandstich ting in een magazijntje van W. A. Klee ding te Leiden en wegens medeplich tigheid aan diefstal van eenige goederen uit dat magazijn door den Vrederechter ♦lot twee jaren gevangenisstraf was ver oordeeld. De procureur-generaal achtte aanlei ding tot vermindering der straf aanwe zig en vorderde veroordeeling van den jongeman die bij de uitvoering van zijn daad door wraakgevoelens bezield was geweest tot één jaar. met af trek van den tijd, dien deze in preven tieve hechtenis had doorgebracht. Uitspraak 9 December.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1