NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Brandende haat over de terreuraanvallen, Nieuwe ierreuraanvallen op Duitsche steden. Uitgave: Dagblad voor Noord-ITolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr éditie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 441 (2 lijnen) Postrekening G6189. MAANDAG 29 NOVEMBER 1943. SCÜAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 279, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m-M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor 'e geheelc oplage op aanvrage. Dr. Göbbels spreekt De .woonblokkrakers'' breken den DuUschen tegenstand nooit. Als straks de vergelding komt... Rijksminister dr. Göbbels heeft Zon dag In een toespraak bij de opening der H.J.-Filmstundcn in het Winter halfjaar gesproken over het pro bleem, dat, zooals hg zeide. op het oogenblik het meest brandend Is: de vijandelijke luchtterreur en haar ge volgen voor het Duitsche thuisfront. Klaarblijkelijk, zoo zeide hij, koestert de vijand van de vermoedelijke kan sen van deze gemeene, cynlsch-ruwe strijdwijze, die juist daardoor ook zoo typisch Engelsch is, volkomen ijdele en bedrlegelijke verwachtingen. Hij meent het oorlogsmoreel van het Duitsche thuisfront te kunnen breken en daarmede over ons een gemakke lijke, goedlcoope en volkomen on- milltaire overwinning te kunnen beha len, die hem tot dusverre op het eerlijke slagveld onthouden ls en hem altijd onthouden zal worden. Zooals In den eersten wereldoorlog met do hongerblokkade. zoo strijdt Engeland in den tweeden wereldoorlog met fosfor en brand legen vrouwen en kinderen, die In hun weerloosheid voor de Britsche gentlemen natuurlijk loonender doelen zijn dan gewapende Duitsche soldaten, tegenover wie zij zich, zooals het front in 7.uld-Itaüaë weer eens bewijst, slechts ongaarne en aarzelend wagen te plaatsen, Thans is naast andere groote steden ook de hoofdstad des Rijks aan de beurt. De vijand overgiet haar met brisant- en brandbommen, werpt massa's fosforpro- jectielen op haar cultuurmonumenten, ziekenhuizen, kerken en arbeiderswijken en geeft triomfantelijk uiting aan de hoop, dat haar bevolking, dal op den duur niet zal verdragen, maar veeleer in eenstorten en daardoor aan den oorlog •t einde zal maken, dat de vijand wenscht- door een onvoorwaardelijke capitulatie, tengevolge waarvan ons loven verpand zou worden, ons volk verkocht, onze mannen als werkslaven aan het bolsje wisme uitgeleverd en elke Duitsche toe komstverwachting ten grave gedragen. Tk kan daarop, zoo vervolgde de mi nister, ln naam van de hoofdstad en haar bevolking en in naam van het ge- heele Duitsche volk slechts ten ant woord geven: nooit! Er is geen situatie denkbaar, waarin wij tot een Vergelij ken wanhoopsstap zouden kunnen be sluiten. Tegenover deze laaghartige ver nietigingsbedoelingen van den vijand stellen wij een wil tot tegenstand, die onder geen omstandigheden gebroken kan worden. Woede en nationale razernij. De Londensche pers verklaart, dat de bevolking van Berlijn de beslissing over den oorlog thans In handen heeft. Als volgens de meening van den vijand op dit oogenblik de oorlog wordt beslist dooi de houding van het Duitsche volk. dan ls deze beslissing reeds gevallen. Door hun vliegers ..woonblokkrakers" te noe men geven de Engelsehen openlijk toe, dat de Eritselie luchtmacht niet, zooals vroeger steeds beweerd is, bevel heeft de Duitsche oorlogsindustrie te treffen, maar opdracht heeft om Duitsche woonwijken In puin te leggen. de bevolking tot het uiterste te piinigen en vrouwen en kinderen op de meest bnr- baarsche wijze te dooden. Het Duitsche volk zal daarvan acte nemen. Tn de ge- heele wereld is het oordeel over deze strijdwijze uitgesproken. Het Duitsche volk antwoordt met brandenden haat. Als de schijnheilige huichelaars ln Londen, die God tot getuige aanriepen, terwijl zij vrouwen en kinderen ver moordden, nog op geheime hondgenoo- ten in Duitschland hopen, kennen zij het Duitsche volk slecht. Het Duit sche volk ls thans vol van veront waardiging, woede en nationale ra zernij. Niets wordt ln Duitschland stormachtiger geëischt dan dat den misdadigers aan de Theems eens met rente en rente op rente zal worden vergolden wat zij hebben misdaan en misdoen. Het Duitsche volk kan gerust zijn: dag en nacht wordt met koortsachtlgen Ijver gewerkt aan de voorbereidingen voor de vergelding, en als zij op zekeren dag over Engeland zal losbarsten, kan het Britsche volk hun dank zeggen, die in nacht en mist onze vreedzame sleden overvallen en brand en verwoesting, leed en dood over onze vrouwen en kinderen laten uit storten. Volkskameraadschap. Intusschen ls een geheel volk aan het werk om de zwaarbeproefde steden over de verschrikkingen van de vijandelijke luchtterreur heen te helpen. Hier ziet men een volkskameraadsehap en een so cialisme van de daad, die de grootste be wondering verdienen Ik was do laatste dagen zonder onderbreking midden on der het volk van Berlijn. Het vertrou wen. dat ik daar ontmoette, de discipline, de zenuwkracht, de hardheid In het ont vangen van slagen, het geloof ln den Fllhrer en de overwinning, de hooge mannelijke deugden, die Ik daar overal bij arm en rijk, bij jong en oud. bli mannen, vrouwen en kinderen heb waar genomen. hebben mij steeds weer diep bewogen. Dit volk heeft de overwinning verdiend en zal haar dan ook bevech ten. Zijn mannen en vrouwen zijn hel den en zijn Jeugd wedijvert met hen In dapperheid. Deze tijd is het rijkst aan smart, maar ook de grootste in onze ge schiedenis. In dezen tijd wordt onder bloed, leed en tranen het nieuwe Rijk ge boren en voorgoed bevestigd, Vervolgens wendde dr. Göbbels zich tot de jeugd. Aan u, zoo zeide hij. zal eenmaal het nieuwe Rijk in handen worden gegeven en dan moet er de zekerheid bestaan dat het in goede handen is Het mag nooti weer aan een zoo doodelijk gevaar wor den blootgesteld als dat, waarin het na- tionaal-socialisme het heeft overgeno men. Nooit heeft een generatie zoo aan het Rijk geloofd als de generatie, die thans leeft, werkt en strijdt Het Rijk mag nooit meer ln gevaar gebracht wor den door lichtzinnigheid, gebrek aan moed of aan verdedigingsvoorbereiding Geen vermoeienis of verslapping Dr. Göbbels maakte een vergelijking tusschen de beide wereldoorlogen In te genstelling tot den eersten wereldoorlog zoo zeide hij, zijn er thans geen teeko- nen van vermoeienis of verslapping der. idealistische krachten tegenover de ver zwaarde eischen, welke de lange oorlogs- duur stelt, er ls nergens scepsis of bet weterij. Het nationaal-socialisme heeft met de bedwingende kracht van zijn Idee het beste deel an het volk volkomen ver anderd en aan zijn verantwoordelijkheid het grootste deel van de taken des tij cis toevertrouwd. Voor alle troepenonderdee- t-n wordt de reserve uil de jeugd bij het g r duren van den oorlog eer beter dan slechter. Idealisme en toewijding van die reserve zijn als bij het begin van den oorlog. De statistiek van de offers, door de leiders der Htller-Jugend tn den oorlog gebracht, laat op het eerste ge zicht zien, in welk een omvang hier wordt getuigd voor de idee van het na tionaal-socialisme, ln leven en sterven, In dc Duitsche Jeugd leert men het Duit sche volk begrijpen. Geen volk ter we reld kan zich mei het Duitsche meten ln soldateske gezindheid. De minister sprak vervolgens' in ver band met de Anglo-Amerikaanscne ter- reur-aanvalleu Qve* de bescherming der opgroeiende Duitsche jeugd. In het be lang van de jeugd zijn de kinderen uit een aantal groote steden, welke ln groei tere mate zijn blootgesteld aan de bru tale dag- cn nachtaanvallen. geevacucerd Dat bij de laatste zware luchtaanvallen op de hoofdstad het aantal gedoodc kin deren boven verwachting gering is, ls een gevolg van het feit. dat de meeste Berlijnsche kinderen geevacucerd zijn. De oudere Jeugd echter blijft in de bedreig de gebieden en helpt de mannen en vrou wen bij hulp- en reddingswerk met een toewijding en een moed, die slechts be wondering verdienen. Trotscli op de jeugd. Op deze jeugd kan Duitschland trotsch zijn. De nationaal-socialistische jeugdlei- ding heeft zich voor het grootste deel haar hoogste kwalificatie voor haar taak verworven aan het front. De meeste jeugdleiders dragen oorlogsonderschei dingen en hebben zware litteekens en verwondingen ten bewijze van het feit, dat achter hun woorden en eischen ook prestaties en daden staan. Tallooze ver tegenwoordigers der jeugdleidtng vervui len hun plicht aan het front. Hier groeit een geslacht op, dat den Führel* eer aan doet. Dit geslacht ls geroepen om het groote Duitsche leven in den huldigen geest voort te zeiten. Aan dit geslacht moet eens het erfdeel van het Rijk ge rust kunnen worden toevertrouwd. Het is de groote taak, de nationaal-socialisti sche oorlogsjeugd voor dezen hoogen ar beid op te voeden, haar dapper en sterk te maken, opdat het nationaal-socialis tische werk niet ondergaat, maar voort leeft in kinderen en kleinkinderen, voor wie het zware werk thans wordt ver richt. Dat is, aldus besloot dr. Göbbels, de belofte aan den Führer, ln wiens naam de Duitsche jeugd vandaag is samenge komen. Hij Is haar vereerd en verafgood voorbeeld, dat zij wil navolgen, niet al leen in gemakkelijke maar ook in zware tijden. Hij moet op deze jeugd trotsch kunnen zijn, zooals deze Jeugd trotsch is op hem. In de zuurkool!abrieken heerscht thans groote drukte Nadat de vaten gevuld zijn, worden ze naar de laadplaatsen gerold, om vandaar naar de steden te worden getransporteerd CNF/Kuiper/Pax m Hevige aardbeving in Turkije. Naar radio-Ankara meldt, heeft zich Vrijdagnacht in bijna alle deelen van Turkije een ernstige aardbeving voor gedaan De hoofdschokken lagen tus schen 1.21 uur en 1.25 uur. Bijzonder heden zijn nog niet ontvangen. Ttt dus ver werd vernomen, dat in óe dorpen Osmantsjik en Medshiloroe groote schade is aangericht. Voorts worden zware verwoestingen gemeld uit Ti- kat. Al deze plaatsen zijn gelegen in het Vilajet Tsjorroem. Te Amasya zijn eenige muren ingestort. Te Soeloeova zijn 3 dooden en talrijke gewonden. De schokken werden ook gevoeld in Istan- boel en Diarbekir. Om 9 08 uur en 11.13 uur werden twee hevige aardschokken gevoeld te Ankara. Te Ilgaz werden op denzelfden tijd het postkantoor en het volkshuis verwoest. Aantal dooden stijgt. Radio-Ankara meldt, dat tengevolge van de aardbeving in Soeloe Ova reeds 25 dooden en 30 gewonden zijn geteld, in de omliggende dorpen 20 dooden. in Mezifon 60 dooden: hier is 15 pet. der huizen verwoest. Uit Ezine is geen en kel bericht ontvangen. De schade in de streek Gumusj-Madsjikeusamson is nog niet te overzien. In het district Ooy is SOpct. der hu,zen vernield. Het aantal slachtoffers is nog niet te over zien. Te Ladik en Erbaa zijn alle hui zen. die bij de vorige aardbeving, in het voorjaar gespaard waren gebleven, thans ingestort. Volgens een officieele mededeeling uit Ankara bedraagt het totale aantal dooden tot dusverre 600. De regeering heeft treinen met verplegend personeel, geneesmiddelen en levensmiddelen naar de getroffen streken gezonden. Rijksminister dr Goebbels ontving een aantal soldaten van een stoottroep, die zich onder leiding van hun Oberleutnant, drager van het Ridderkruis, Romeike, ten Zuiden van hel Ladogameer bijzonder hebben onderscheiden. Dr. Goebbels begroet de beproefde mannen van den stoottroep met een handdruk Hamann/Transocean-Europapress/Pax m Moordaanslag te Rotterdam opgehelderd. Het drama in de Slaghekstraat, waar. zooals men weet, in den nacht van Woensdag op Donderdag een moord aanslag werd gepleegd op den 36-jari- gen caféhouder G. J. van Duffelen, is binnen tweemaal 24 uur opgelost. Reeds bij het eerste onderzoek was de verdenking gerezen tegen den 25- jarigen expeditieknecht H. M. van I.. die met de vrouw van den kastelein relaties scheen te onderhouden, ter wijl vermoed werd, dat ook deze vrouw en de 21-jarige buffetjuffrouw J. M. G die in hetzelfde huis woont, niet vrijuit gingen, te meer, omdat het volslagen onaannemelijk moest worden geacht, dat'de echtgenoote. die naast haar man had gelegen, niets gehoord of gezien zou hebben. Het drietal werd gearres teerd. Tot tweemaal toe gaf Van I. een alibi op, maar toen dit niet bleek te kloppen, moest hij wel door de mand vallen. Hij legde een volledige beken tenis af. Als motief gaf hij op, ver liefd te zijn op de echtgenoote. Tot half zeven 's avonds had hij in het café van Van Duffelen gezeten, waar het plan tot moord in hem rijpte. Hu ging naar de woning van zijn vader, haalde een staaf ijzer en verborg zich in een schuilkelder op straat. Tegen middernacht kwam hij te voorschijn, ging naar de woning, stak de hand door het raampje van de deur en kon aldus binnenkomen. Toen is hij naar de eer ste verdieping geslopen en heeft den caféhouder met de ijzeren staaf tot driemaal toe op het hoofd geslagen. Nadat hij met behulp van een zaklan taarn den uitslag van zijn daad had gecontroleerd, deed hij een greep in het over den stoel hangende colbertje van Van Duffelen en eigende zich twee portefeuiles toe. waarin een groot be drag aan geld zat. Beide portefeuilles verborg hij in een trommeltje thuis on der den vloer, maar de rechercheurs hebben het weten te vinden. De rol. welke de beide vrouwen in het drama hebben gespeeld, wordt nog nader onderzocht. Zij. zoowel als van I. zijn ter beschikking van de justitie gesteld. Het slachtoffer is Zondagmorgen aan zijn verwondingen overleden. OPENSTELLING POSTINRICIIT1NGEN. 's-GRAVENHAGE. 27 Nov. Op Za terdag 4 December zullen de post- inrichtingen gedurende de gewone uren geopend zijn. Er wordt geen extra ge legenheid geboden om daarna nog post pakketten aan te bieden, zooals andere jaren gebruikelijk was, POLITIEK WEEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 27 Nov. De titel van het door den heer Max Blokzijl op Maandag 29 November over Hilver sum I om 18.45 uur te houden politieke weekpraatje is: „Weest dapper, wordt Stormer". Bekendmaking. Het Wehrbeziï^kskommando Ausland. Aussenstelle Holland, deelt mede: Er bestaat aanleiding er nogmaals op te wijzen, dat alle in het Nederland- sche gebied wonende of langer dan f dagen verblijvende mannelijke Rijks- duitschers van de lichtingen 1884 er jonger zich schriftelijk of mondeling moeien aanmelden op de Aussenstelle Holland van het Wehrbezirkskomman- do Ausland, Amsterdam, Prins Hen drikkade 159, waarbij zij den Wehrpass of andere documenten, die betrekkin hebben op den militairen dienst, moe ten overleggen. Tot aanmelding zijn zonder uitzon dering verplicht alle personen met inbegrip van het personeel in dienst van de weermacht. Rijksduitschers, die deze aanmelding totdusver achterwege gelaten hebben, worden hierbij aangespoord dit alsnog onverwijld te doen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan be straffing volgens de krijgswetten (over treding van den aanmeldingsplicht) ge schieden. lieuws in 't kort. Radio Rome meldt, dat in de afge- loopen week in Napels 21 Italiaansche ar beiders door een Anglo-Amerikaanschen krijgsraad onder beschuldiging van rebel lie ter dood veroordeeld en doodgeschoten zijn. De Führer heeft het eikenloof bij het ridderkruis van t ijzeren kruis veileend aan luitenant-generaal Johannes Block, commandant van een infanterie-divisle als 331 sten en aan gencraal-majoor Hasso von Manteuffel, commandant van een pant serdivisie. als 332sten soldaat der Duit sche weermacht. Tijdens den jongsten terreuraanval van de Angelsaksische luchtmacht op de stad Frankfurt am Main is ook het in de geheele wereld bekende geboortehuis van Johann Wolfgang von Goethe getrof fen. Het huis, dat o.a. met zijn smaak volle interieur de woninginrichting van een patricisch gezin uit de 18de eeuw voor het nageslacht bewaart, liep ernsti ge beschadigingen op. Verduister van 6.45-8.15 uur. 30 Nov.: Zon op 8.25, onder 16.32 uur, Maan op 11.06, onder 19.29 uur. John Middleton Murry in zijn boek „Christocracy". Londen 1942. „Niets is neerdrukkender dan de programs vol van wer- kelijkheid gespeende manieren van spreken over „een nieuwe we reldorde" (A New Worldorder), waarvan overdreven Britsche oor logskruisvaarders overloopen en die de waardigheid hebben verkregen van een internationaal document in het Atlantic Charter. Hun ontoepas selijkheid op de realiteiten der oor logssituatie bereikt een peil dat pa thologisch is". Mussert bij het „Technisch Gilde". Misschien wordt Londen één ruïne. Op den derden Landdag van het Technisch Gilde, welke te Utrecht ge houden werd, hebben verschillende sprekers het woord ;l-voerd. De secr.- gen. van het departement van Water staat, ir. v. d. Vegte, heeft o.a. een leiding gehouden over den gang van zaken op zijn departement onder nat. soc. leiding. Weliswaar moesten thans vele werken blijven rusten, maar in den Noord-Oost-polder is ln de voorbije jaren hard gewerkt, zoodat daar 800' H.A. voor de voedselvoorziening in eul tuur is gebracht, terwijl in 1944 nog 10.000 H.A. hieraan toegevoegd zal kun nen worden. Spr. heeft een blik in de toekomst ge worpen en vroeg aandacht voor het na den oorlog aan te leggen net van auto-snelwegen, voor de inpoldering van de Zuidelijke polders en het IJssel- meer, van de zeearmen in Zeeland, van Sovjet-troepen zware verliezen toegebracht. Duitsche successen bij Korosten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiillRER, 28 Nov. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten zuidoosten van Perckop werd een verloren gegane hoogte heroverd en tegen talrijke vijandelijke tegen aanvallen gehouden. De luchtmacht viel hier en op het landingshoofd ten zuidoosten van Kertsj met sterke strijdkrachten de vijandelijke stel lingen en de tot den tegenaanval overgaande bolsjewisten aan cn bracht bun gevoelige verliezen toe. Op het bruggehoofd Nikopol en in de groote bocht van den Dnjepr duurden de zware afweergevechten ook giste ren voort. Plaatselijk binnengedron gen vijandelijke strijdkrac ten werden teruggeworpen of afgegrendeld. Ten zuiden van Krementsjoeg en bij Tsjer- kassy worden gevechten geleverd te gen binnengedrongen vijandelijke ge vechtsgroepen. Ook ten westen van Kiëf werd hevig gevochten. Verschei dene Sovjetaanvallen mislukten, terwijl bij een eigen aanval terrein werd ge wonnen. in weerwil van verbitterden vijandelUaen tegenstand en onbegaan bare wegen. Duitsche successen bij Korosten. In het gebied van Korosten werd een eigen aanvalsoperatie met succes be ëindigd, In gevechten, die dagenlang duurden, gelukte het. sterke vijande lijke strijdkrachten in te sluiten en te vernietigen. Daarbij werden ook bols jewisten, die tijdelijk in het zuidooste lijke deel der stad Korosten waren binnengedrongen, in weerwil van hun wanhoplgen tegenstand, vernietigd. On ze troepen brachten den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe, maakten talrijke gevangenen en maak ten 59 stukken geschut en een groot aantal lichte en zware infanteriewape- nen buit. In het gevechtsgebied van Gomel na men de gevechten in hevigheid af. Op enkele plaatsen werden vijandelijke aanvallen afgeslagen en de bolsjewis ten door tegenaanvallen op hun uit gangsstellingen teruggeworpen. Ten zuidwesten van Newel herover den onze troepen verscheidene plaatsen en sloegen vijandelijke tegenaanval len af. In den oostelijken sector van het Zuid-Italiaansche front leefde de ge vechtsbedrijvigheid gisteren weer op. De vijand yiel meermalen aan met af- deelingen tot bataljonssterkte, gesteund door pantserwagens De gevechten du ren nog voort. Van de andere front- sectoren wordt levendige artilleriebe drijvigheid aan weerszijden gemeld. In het M ddellandsche Zeegebied zijn op 26 en 27 November 12 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen vernietigd Terreuraanvallen. Het weermachtbericht van Zaterdag vermeldde o.a.. dat Vrijdag overdag for maties Amerikaansehe bommenwerpers de Duitsche Bocht binnendrongen een terreuraanval ondernamen op de stad Bremen, waardoor verscheidene ziekenhuizen, gestichten voor ouden van dagen en cultuurmonumenten ver nield werden. Eskaders jachtvliegtui gen en jachtkruisers vernietigden te zamen met sterke andere luchtverde- digingsstrijdkrachten volgens de tot dusver ontvangen rapporten 41 vijan delijke vliegtuigen. 13 andere Ameri kaansehe bommenwerpers en jagers werden boven de bezetten gebieden ln het Westen neergeschoten. Forma'ies Britsche bommenwerpers vlogen Vrijdagnacht boven het Rijks gebied en ondernamen nieuwe terreur aanvallen. Een deel dezer formaties viel Stuttgart aan. terwijl andere for maties de Rijkshoofdstad aanvielen en over verscheidene wijken der stad ver strooid brisant- en vooral brandbommen neerwierpen. Er ontstond schade. Nachtjagers en luchtdoelartillerie scho ten. voor zoover tot dusver is vast gesteld. 39 Britsche bommenwerpers neer Zoodoende verloor de vijand bin nen 24 uur boven het Rijk en de be zette gebieden in het Westen 93 vlieg tuigen. bijna uitsluitend zware vier motorige bommenwerpers. Duitsche vliegtuigen wierpen in den nacht van 26 op 27 November bommen op het stadsgebied van Londen. Convooi aangevallen. Verder deelde het weermachtbericht van Zaterdag mede, dat Duitsche tor pedovliegtuigen voor de Algerijnsche kust een uit groote troepentransport, schepen bestaand krachtig beschermd vijandelijk convooi met groot ucce: aanvielen. Zij brachten twee torpedo jagers en drie transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 38.000 brt tot zinken. Twee andere torpedojagers, één groot transportschip en één bewa kingsvaartuig werden zwaar bescha digd. De vastberadenheid van hel Duitsche volk. Op de Zaterdag te Berlijn gehouden conferentie voor de buitenlandsche pers heeft de leider van de persafdeeling van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, gezant dr. Schmidt, gesproken over den toestand. Dr, Schmidt haalde op ironische wijze een Reuterbericht aan. volgens hetwelk hij aan „geestelijke storing" tengevolge van de jongste terreuraanvallen zou lijden. Een feit is, dat dr Schmidt bij de blusschingswerkzaamheden verwon dingen heeft opgeloopen De terreuraanvallen op de Rijkshoofd stad worden, zoo ging de gezant ver der. door verantwoordelijke Engel- schen. o.a. den Britschen minister van Voorlichting Brendan Bracken, ge schikt genoemd om den Duitschcn wil tot verzet te breken, zoodat opnieuw de eisch naar een onvoorwaardelijke capitulatie gesteld wordt. Hierop kan maar één antwoord ge geven worden: „Wanneer Brendan Bracken en zijn medewerkers aan de beurt komen, zal men zien wie sterkere zenuwen en wie een grooter moreel heeft." In dit verband wees dr. Schmidt op het standpunt van de Londensche „Times" inzake de terreuraanvallen op Berlijn, waarin op veelzeggende wijze getwijfeld wordt aan de uitwerking van de methoden, die door het officieele Engeland worden aanbevolen. Van de 26 vijandelijke bommenwer pers en jagers, die op 22 Nov. trachtten, do Japansche stellingen op Bougainville te vallen, zijn er 20 door het Japan sche afweergeschut neergeschoten Een andere vijandelijke formatie van 100 bom menwerpers en jagers trachtte op 26 Nov. een aanvat op dezelfde plaats te doen, doch zij werd door het afweergeschut ver dreven met een verlies van 12 toestellen. De schade aan de Japansche installatie^ ts gertoic. het Waddengebied, enz., enz. Verder moet het kanalennet verbeterd worden en de Spoorwegen gemoderniseerd wor den Rede van Mussert. Mussert, die de vergadering bij woonde, voerde het slotwoord en begon met te spreken over de techniek en den oorlog. In dit verband bracht spr. de ron kende Engelsche en Amerikaansehe vliegtuigen, di^thans boven ons land naar Duitschland vliegen, in herinne ring. En er zijn, aldus spr., in ons volk arie categorieën. De menschen van de eerste categorie zijn verheugd over deze muziek ln hun ooren." die van de tweede verafschuwen dezen bommen- terreur uit menschelijke overwegingen en wij vormen de derde categorie, die ervan overtuigd zijn dat de Anglo- Amerikaansche vliegtuigen gesteund worden door het Jodendom om Duitsche steden te vernielen. Wie zal zeggen, zoo vroeg Mussert zich af, of er over een half jaar of eerder, nog wel één huis in Londen zal staan? Wij weten het niet. Misschien is over een jaar Londen één ruïne. De Leider herinnerde er voorts aan. dat in 950 vóór Christus Babyion een wereldstad was, die 689 v. Christus to taal werd verwoest. Eeuwenlang heeft men niet eens geweten waar Babyion ooit heeft gelegen. Zal dit ook het lot van Londen worden' Het gaat thans om de vraag of Europa zal kunnen blijven bestaan of niet. nu heele werelddeelen tegen elkaar in op stand zijn gekomen. De communistische en groot-kapitalistische techniek ver vaardigen massa-producten zonder ziel. terwijl het Europeesche product een ziel heeft. Deze tijd eiseht van ons het tegen houden van de ontbinding en de ver woesting, omdat ons hart uitgaat naar den opbouw. Indien Duitschland niet aan het Oostfront stond, zou het uit zijn met het leven van Europa. De af weer van Europa eischt een vereenigd Europa. Indien het Adolf Hitier gelukt zijn historische roeping te vervullen, zal het ware socialisme komen Gaat daar bij onze souvereiniteit verloren? Geens zins, als er maar vrijheid in gebonden heid is. In Amerika zei Monroe, dat de Amerikanen zich niet met zaken, die buiten hun werelddeel vallen, moeten bemoeien. Laten wij Europeanen eens denken aan onze eigen Monroe-doc- trine. Ook de technici kunnen helpen den oorlog voor Europa te winnen. Aan het einde van zijn rede kwam de Leider te spreken over onze hoogeseho- len, waar momenteel de hoogleeraren sabnieeren. met uitzondering van Delft en Wageningen. Wij moeten het van de saboteerende hoogleeraren aan de an dere universiteiten niet hebben. Inte gendeel, het gaat om de bouwers van Europa. Met een opwekking om pal te blijven staan in deze moeilijke jaren, besloot Mussert zijn rede. DISTRIBUTIEN1EUWS. DE AFLEVERING VAN VLEESCH. Hoewel de vleeschbonnen 40 en 50 reeds op Vrijdag bekend zijn gemaakt, is het afleveren op deze bonnen door den kleinhandel eerst van Woensdag December af toegestaan. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEN CHOCOLADEBON VERLENGD. De geldigheidsduur van de bonnen Versnaperingen 47, welke op het koo- pen van 100 gram chocolade recht ge ven, is tot en met 11 December a.s, verlengd. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 28 Nov. tot en met 11 Dec. 1943 geven de met „44 Verlichting" en ..45 Verlichting" gemerkte bonnen der bon kaart „S 121" elk recht op het koopetj van één liter petroleum. DE GELDIGHEIDSDUUR DER PETRO- LEUMBONNEN VERLENGD. •s-GRAVENHAGE, 27 Nov. - De gel digheidsduur der met „42 Verlichting1* en ,,43" Verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 121" en der met ,.62 Verlichting" gemerkte bonnen der bon kaart ,,S 221" is verlengd tot en met 1» December 1943. Deze bonnen geven, zoo als bekend, elk recht op het koopen van één liter petroleum. Adspirant politie-agenten. Een goed begin!. Vrijdag jonden voor den Rotterdam- schen politierechter terecht de 19- jarige W. H. W. en de 20-jarige C. T;, beiden in opleiding te Schalkhaat bij het politiebataljon. Zij misten nog elke bevoegdheid, doch toen ze op 30 December van het vorige jaar in uni form op den Oudedijk te Rotterdam liepen en daar opmerkten dat voet gangers een zaklantaarn met wit licht gebruikten, hetgeen niet geoorloofd is, voelden ze de lust in zich ontwaken zooals één hunner vertelde om handelend op te treden. Dank zij hun uniform konden ze er< toe overgaan enkele zaklantaarns in beslag te nemen. Dez.e kwamen echter niet daar waar ze behoorden. W. ver kocht één ervan en T. hield er één voor zichzelf. Beide verdachten meenden door hun schorsing al zwaar genoeg gestraft te zijn. Hun loon was ingehouden en op terugkomen bij de politie zou wel geen kans meer bestaan. Niettemin eisehte de officier van Justitie twee maanden gevangenisstraf. De politierechter ver oordeelde hen tot drie weken. V.S V. door Feijenoord geklopt. Alcmaria wint van W.F.C. Het kleine programma, dat Zon dag werd afgewerkt, heeft des ondanks de noodige verrassingen opgeleverd. Daartoe rekenen we nog niet zoo zeer de eclatante overwin ning van EDO op HBS, omdat bier de oorzaak gevonden moet worden in een totaal uit vorm zijnde Haag- schc verdediging, maar wel de twee overige ontmoetingen in het Wes ten: Feijenoord versloeg VSV met niet minder dan 41 en 't Gooi had in Amsterdam niet de minste moeite met Blauw Wit. dat een 15-nedcr- laag te slikken kreeg! De situatie in district II is thans zoo geworden, dat VUC onbedreigd aan den kop gaat: V. U. C10 8 2 0 45—20 13 Feijenoord 10 5 4 1 169 14 V. S. V10 5 3 2 23—19 13 In het Oosten won Ensch. Boys met 51 van Tubantia, wat in de lijn der verwachtingen lag. Het Zuiden zorgde ook nu weer voor onverwachte resultaten. Zoo werd Eind hoven door Noad geklopt met 3—2 en verloor MVV met 1—2 van Spekholzer- heide, dat n.b. op de tiende plaats staat! Willem II en Roermond speelden ge lijk (00). wat een uitstekende prestatie is van de Limburgers, die desondanks onderaan blijven. Nog meer verrassingen: PSV klopte zeer royaal NAC met 51! En tenslotte twee normale uitslagen: BW won van Maurits met 30 en Longa overwon de Spechten met 1—0. Wie moet hier kampioen worden' Er zijn minstens vijf serieuze candidaten; Eindhoven, BW, MW, Longa en Wil lem II. In het Noorden won GVAV van ITSC met 51, versloeg Veendam Be Quick met 32 en maakte Achilles korte met ten met Sneek: 40. Tweede klasse A. In de 2e klasse A zorgde Alcmaria voor een verrassing, door in Wormer- veer WFC met 2—1 te kloppen. Een lee- lijke streep door de rekening van de WFC-ers. die nog altijd een bedreiging vormden voor KFC en nu plotseling twee kostbare punten verloren. West-Frisia deed uitstekend werk door in Heemstede gelijk te spelen tegen HBC. 't Werd 4—4: een bewijs, dat er iets niet klopte in beide verdedigingen. De stand is thans: K. F. C9 7 2 0 23—10 16 O. S. V9 6 1 2 23—17 13 W. F. C8 4 2 2 15—11 11 Z. F C9 4 3 2 20—14 11 Alcmaria 10 5 1 4 19—19 11 W.-Frisia 10 4 2 4 18—24 10 R. C. H8 3 1 4 17—20 7 H. B. C9 2 2 5 24—28 6 Alkm. Boys 9 1 3 5 14—22 5 Kennemers 7 1 2 4 3—14 4 Santpoort 9 2 0 7 24—26 4 In de 3e klasse A werd de ingelasehte wedstrijd HRC—QSC gespeeld De Hel- derschen verloren met 1- C, wat zeer onverdiend was, aangezien zij vrijwel steeds in de meerderheid waren en tot ver in de tweede helft nog leidden met 1—0. In de 3e klasse D won SDW met 5—0 van Purmersteyn. wat verwacht werd. Overigens zie men de uitslagen. VOETBALUITSLAGEN. 1—5 DISTRICT I. EDO—HBS DISTRICT II. Feijenoord—VSV Blauw Wit—'t Gooi DISTRICT III. Enschedesche Boys Tubantia 51 DISTRICT IV. Spekholzerheide MW 2—1 Willem II— Roermond -0 MauritsBW 0—3 PSV—NAC 5—1 NoadEindhoven 3—2 De SpechtenLonga 0—1 DISTRICT V. HSC—GVAV 1—5 Veendam—Re Quiek 3—2 Achilles—Sneek 40 WFC—Alcm. V. 1—2 HBC—West-Frisia 44 Tweede klasse AFC—Zeeburgia HilversumDOS HerculesHVC Derde klasse A. Beverwijk—DEM 1— HRC—QSC 1- Vierde klasse A. Waterv.BKC W. n.o.j Res. derde klasse B. WFC 4—KFC 3 2— 0—1 2—1 4—4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1