NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zeer zware gevechten ten zuiden van Krementsjoeg. Hitier spreekt tot jonge officieren. Uitgave: Dagblad voor Noord-nolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 6G1S9. DINSDAG 30 NOVEMBER 1943, SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 280, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti e-t a r i e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Ruim 100 vechtwagens vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 29 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Op de landengte van Perekop mis lukten verscheidene met krachtigen steun van artillerie ondernomen vijan delijke aanvallen. Op het bruggehoofd van Nlkopol en in de groote bocht van den Dnjepr bleef de vijand op de bestaande zwaar tepunten met sterke strijdkrachten aan vallen; hij kon echter slechts eenige plaatselijke penetraties bewerkstelli gen. die werden afgegrendeld. 107 Sov jetpantserwagens werden stukgescho ten. Buitengewoon heftig waren de gevechten in het penetratiegebied ten zuiden van Krementsjoeg. Hier sloegen onze troepen de aanvallen van verscheidene vijandelijke in fanteriedivisies af en gingen op eenige plaatsen tot den tegenaanval over. Ook uit de sectoren Tsjerkassy, Kief en Korosten worden verbitter de gevechten gemeld. Daarbij had een eigen aanvalsopera- tie ten westen van Kief succes. Op 27 en 28 November werden in den zuide lijken sector van het Oostelijk front 72 Sovjetvliegtuigen neergeschoten, eigen vliegtuigen worden vermist. In het geheele gevechtsgebied van Gomel laaiden wederom zware vechten op. Het modderige terrein en de zware druk van den aanvallen den vijand vergen van onze troepen, die hardnekkig weerstand bieden en steeds weer tot tegenaanvallen ov> gaan, superieure gevechtsprestaties. Terwijl ten zuidwesten van Smolcnsk plaatselijke vijandelijke aanvallen, voor een deel in gevechten van kor ten afstand, werden afgeweerd, le verden eigen aanvallen ten zuidwes ten van Newel in weerwil van moei lijke weers- en terreinomstandighe den en van den hardnekkigen vijan delijken tegenstand, nieuwe plaatse lijke successen op. Aan het zuid-Italiaansche front na dert de vijand in den oostelijken sector met sterke strijdkrachten langzaam on ze stellingen aan den noordwestelijken rand van het Sangro-dal. Britsche ge vechtsgroepen, die den vorigen dag waren binnengedrongen, werden in een tegenaanval met zware verliezen voor den vijand teruggeworpen. Gevangenen vielen in onze handen. Vijandelijke sloringsvliegtuigen vlo gen in den afgeloopen nacht boven west-Duitschland. Eenige Duitsche vliegtuigen ondernamen in den afge loopen nacht storingsaanvallen op doe len in zuidoost-Engeland. Oorlogsverklaring van Columbia aan Duitschland. De regeering van Columbia heeft na een enkele zitting van den Se naat, naar uit Bogota gemeld wordt, medegedeeld, dat het land zich in staat van oorlog met Duitschland bevindt. Als motief wordt aangege ven, dat de schoener „Ruby" van 70 ton onlangs door een Duitsche duikboot op de Caraibische Zee tot zinken is gebracht. Het vermoeden ligt voor de hand, dat 'met de plotselinge oorlogsverklaring een spel van intriges op het gebied van de binnenlandsche politiek verbon den is. Tijdens de debatten in den Senaat over de afkondiging van den oorlogstoestand met Duitschland twijfelde senator Va- lenzia naar uit Bogota gemeld wordt eraan, dat de schoener „Ruby" werke lijk door een Duitsche duikboot tot zin ken gebracht zou zijn, omdat Duitsch land zijn duikbooten beter ergens an ders in den strijd kan werpen. De minister van Buitenlandsche Zaken. Lozano, antwoordde opgewonden, dat naar zijn inlichtingen het Amerikaan- sche schip „Pompon" drie dagen gele den op dezelfde plaats was getorpe deerd. Valenzia verklaarde daarop, dat tengevolge van een verwisseling ook een Amerikaansche duikboot den schoe ner tot zinken gebracht zou kunnen hebben. Op zijn minst genomen is het merkwaardig, dat het Amerikaansche schip, dat de schipbreukelingen aan boord heeft genomen, niet eveneens is aangevallen. De ontstelde Lozano wees de mogelijkheid van de hand. dat een bevriende mogendheid dit Columbiaan- sche schip zou hebben aangeval len en verklaarde, dat thans Colum- biaansche torpedojagers zonder tijd verlies het vuur zouden openen, wan neer zij Duitsche duikbooten waar nemen. De bevolking blijft onder de oorlogs verklaring onverschillig en de berich ten worden bijna zonder commentaar gelezen. Een doorgestoken kaart. De diplomatieke correspondent van het DNB. dr. Sicgfried Horn, noemt de oorlogsverklaring van Columbia aan Duitschland een farce, die gebaseerd is op een voorwendsel dat er met de ha ren bijgesleept is. Hij schrijft o.a.: De oorlogsverklaring van dezen Zuid- Amerikaanschen Staat is niets anders dan het resultaat van een door Wash ington uitgcoefenden druk. waarbij binnenlandsch-politieke motieven een rol hebben gespeeld. Het is in het kort gezegd een doorgestoken kaart, waar bij de Zuid-Amerikaansche landen naar do pijpen van Washington moeten dan sen. De houding van Columbia op be vel der Ver. Staten zal niets aan den afloop van den oorlog veranderen. Deze houding is echter symptomatisch voor de methoden waarmede Washington zijn politieke en economische plannen ten opzichte van de Amerikaansche landen weet te bevorderen. De terreuraanvallen op Berlijn. OSLO. 29 Nov. fD.N.B.) De An- glo-Amerikaansche bommenterreur te gen Duitsche steden heeft in de ver schillende hoofdsteden zooiets als een gemeenschapsgevoel der Europeesche sleden doen ontstaan, dat zich vol af schuw wendt tegen de verwoestingen van cultuurhistorische gedenkteekenen en unieke bouwwerken. Met deze woorden bracht de eerste burgemees ter van Oslo, Jensen, tegen een D.N. B.-vertegenwoordiger zijn verbolgen heid tot uiting, die hier over de En- gelsche en Amerikaansche luchtpiraten heerscht. Het Duitsche volk, zoo verklaarde hij, wordt door dergelijke middelen van openlijke terreur tegen civiele in stellingen niet overwonnen. Misschien zijn het excessen van afgunst geweest, die den vijandelijken kant de vernieti ging van voorbeeldige gemeentelijke en sociale instellingen doen prefereeren. In dit verband wijst Jensen op de on dubbelzinnige verantwoordelijkheid, die Engeland en Amerika voor deze wijze van oorlogvoeren, waarmede zij zijn begonnen, op hun schouders hebben geladen. Het is allang bewezen, dat Duitschland hierdoor niet overwonnen kan worden. De strijd om Korosten. Tijdens hun aanval op Korosten waren de bolsjewisten erin geslaagd in de stad door te dringen en zich daar in straten en huizen te verschansen. Tijdens den onmiddellijk ondernomen Duitschen tegenaanval kwam het tot verbitterde gevechten op korten afstand, waarin de bolsjewisten zich wanhopig in hun steunpunten verdedigden, aangezien zij op ontzet hoopten. Zij leden bij hun vergeefsche uitbraak- en ontzetpogin gen zeer zware verliezen. Alleen in de tot dusver gevoerde gevechten hebben de Duitsche grenadiers het gros van de 226ste bolsjewistische infanteriedivisie j en belangrijke deelen van de 143ste in fanteriedivisie vernietigd. De rest der bolsjewistische formaties heeft zich op drie steunpunten binnen de stad terug getrokken en gaat daar haar vernieti ging tegemoet. De poldermolens in den Wierlnger- waard zijn van groot belang, daar zij voor den goeden waterstand moeten zorgdragen. Thans is een nieuw model molen in gebruik genomen, die zichzelf regelt door middel van een vlotter- systeem. Als het water op peil is, schakelt deze molen zichzelf uit, door van den wind af te draaien. Niet zoodra echter is het water te hoog of de molen begint weer te malen Een der nieuwe molens Premies ingevolge de Kinderbijslagwet. De premie ingevolge de Kinderbijslag wet. bestaande uit een bijdrage tot dekking van de kinderbijslagen en een opslag, bestemd tot dekking van dc administratiekosten, wordt telken j; opnieuw vastgesteld. De secr.-gen. van het dept. van So ciale Zaken heeft thans voor 1944 de evenbedoelde bijdrage bepaald op 0.92 (voor 1943: 0.94 van het kon, dat voor premiebetaling in aanmerking komt. Voor instellingen van weldadig heid, voorkomende op de lijst, bedoeld in Art. 3 van de Armenwet, is de bij drage lager gesteld, namelijk op 0.14. (voor 1943: 0.44 van het loon. Voor de werkgevers, die bij 't Rijks- kinderbijslagfonds zijn aangesloten, heeft de secr.-gen. den opslag op 0.08 ,(voor 1943: 0.06 van het loon be paald, zoodat de totale premie, zijnde bijdrage plus opslag, voor deze werk gevers ook in het jaar 1944 1 n/o van het loon zal beloopen, behoudens, wanneer zij behooren tot de evengenoemde in stellingen van weldadigheid, in welk geval de premie wederom s °/o zal be dragen. De totale premie blijft in deze gevallen dus onveranderd, doch in de verdeeling van het premie-bedrag is een lichte verschuiving gebracht ten gunste van de dekking der administra tiekosten. Dienstleiter Ritterbusch over het nationaal-socialisme. HENGELO, 29 Nov. In een rede, welke Dienstleiter Ritterbusch Zondag avond ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der plaatselijke afdeeling der N.S.D.A.P. hield, legde hij de funda- menteele waarden van het Nationaal- Socialisme bloot. Van geweldige betee- kenis is, aldus spr., dat Hitier niet slechts naar de macht greep, doch veel verder zag. Zijn door 'net Joodsch ver raad van 1919 vergiftigde en gebroken volk gaf hij een nieuwe idee en een nieuw geloof; hij schiep zijn beweging niet om de macht in den staat te ver overen doch om een grootsch doel na te streven, een doel, dat nog niet be reikt is, doch waarvoor nog vele gene raties zullen moeten strijden. Zooals het karakter van een mensch blijkt uit zijn daden, zoo is het ook met een volk. Liberalisme en Marxisme Daarom kan een volk, ingesteld op Vastbeslotenheid van het Duitsche volk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Nov. (DNB). De Führer heeft dezer dagen het woord gevoerd voor ongeveer 20.000 pas benoemde jeugdige offi cieren van het leger, de marine, de luchtmacht en de Waffen-SS. H(j gaf een uiteenzetting van de oorzaken van den Duitschland opgedrongen strijd om te zijn of niet te zijn en wees erop, dat het doel van de ach ter de Britsche politiek staande Joodsche krachten geweest is door het ontketenen van dezen oorlog in bondgenootschap met de Sovjet-Unie in de eerste plaats Duitschland uit te roeien, teneinde daardoor geheel Europa aan het bolsjewisme te kun nen overleveren. Wanneer Duitschland dezen strijd voor zichzelf en voor Europa niet zou win- zoo verklaarde de Führer, dan zou de barbaarschheld van de steppe over ons continent- komen, en het als drager bron van menschelijke cultuur ver woesten. Dat dit uiteindelijk de wil is van degenen, die den oorlog begonnen zijn en er schuld aan hebben, daarover laten zij thans zelf geen twijfel meer bestaan. Door dezen oorlog meende En geland zijn oude theorie van het even wicht der krachten in Europa weer als zoo vaak met bloed te kunnen door drijven. Groot-Brittannië is echter dit maal in werkelijkheid zelf slechts een instrument in handen van de vreemde verschijning, die sedert meer dan 150 jaren in Europa vecht om de macht over dit gebied: het internationale jo dendom. Dit bedient zich in geslepen camouflage van vermeende Britsche staatsbelangen, teneinde daardoor des te gemakkelijker de pest van de joodschbolsjewistische revolutie ten slotte in Engeland evenals in het overige Europa te kunnen verspreiden. Gigantische strijd tusschen volken en rassen. Tegenover de door den joodschen haat gedicteerde vernietigingsplannen van onze vijanden stelde de Führer de on wankelbare vastbeslotenheid van het Duitsche volk om deze wereldhistorische worsteling door uiterste volharding en het tot het laatste toe inspannen van alle krachten te doorstaan. Hij wees den pas benoemden jongen officieren erop, dat bij den moed en de hardheid van den soldaat thans de geloofsbelijdenis hoort van den politiek geschoolden man, die weet waarom de strijd gaat. Want juist in deze verschrikkelijke wor steling moet ieder afzonderlijk doordron gen zijn van het inzicht, dat het niet maar een militair conflict tusschen de afzonderlijke staten is, doch een gigan tische worsteling tusschen volken en rassen, waarin de eene wereldbeschou wing overwint en de andere onbarm hartig wordt vernietigd. Dat wil zeg gen: het volk dat verliest houdt op te bestaan. Want iets anders te verwachten van dezen strijd dan overwinning of ondergang is waanzin. Ook de laatste Duitsche soldaat moet derhalve door drongen zijn van de overtuiging, dat deze wreede strijd, dien onze vijanden gewild en ons opgedrongen hebben, en waaraan zij schuld hebben, niet anders kan eindigen, dan met de Duitsche overwinning. Wij zijn wat menschen en materiaal aangaat onder alle omstan digheden in staat ons te handhaven tegenover onze tegenstanders, en het Is derhalve ook begrijpelijk, dat wij uit eindelijk dezen oorlog zullen winnen. Geloof aan de overwinning. Aan de hand van de groote en sterke tijden der Duitsche historie zette de Führer voor de jeugdige officieren uit een, dat de'overwinning nog steeds de Duitsche vanen heeft bekroond, wan neer de Duitschers bezield waren door een eensgezind en onwankelbaar geloof in hun eeuwige Duitschland. Het Duit sche volk wordt, evenals zoo vaak in het verleden, ook thans in zijn strijd om zijn vrijheid en dus de toekomst niets door de Voorzienigheid geschonken. Alles moet bevochten worden door de hardheid van zijn zonen aan het front en ook door in het vaderland de zwaar ste belastingsproeven te doorstaan. Juist in de bitterste uren der beproe ving komt het er echter op aan, dat de tot de leiding geroepen mannen hun ge loof aan de overwinning uit hun we reldopvatting putten en het door hun voorbeeld en hun houding weten over te brengen op de onder hen staande mannen. De officier moet derhalve te vens drager zijn van den polltieken wil in de weermacht. Ieder officier moet er zich steeds van bewust zijn, dat waar hij staat en strijdt, het lot van het Duit sche volk en Rijk in zijn handen is ge legd. Generaal-veldmaarschalk Keite1 besloot het appèl met een belijdenis van 'rouw aan den Führer, die geestdriftig weer klank vond uit duizenden jonge mon den. De aardbeving in Turkije. REEDS 1800 SLACHTOFFERS. De bei-ichten, welke over de aard beving in Turkije ons bereiken, maken melding van een voortdurend stijgen van het aantal slachtoffers, terwijl bovendien blijkt, dat de verwoestin gen grooter zijn dan aanvankelijk verwacht werd. Gisteravond was het aantal slachtof fers reeds tot 1800 gestegen, terwijl het plaatsje Vezirkoeirue geheel was ver meld. In Ladik staan nog slechts en kele huizen overeind. In het district Des je Bogan zijn 537 dooden geborgen, in Tokat 151, terwijl in laatstgenoemde plaat3 o.m. 12 mos keeën volkomen verwoest zijn. In Oesmandsjik en omgeving zijn alleen in den nacht van 28 op 29 Nov. 450 dooden geborgen. Negentig procent van alle huizen is vernield. Er is veel vee verloren gegaan alsmede levens middelen. In Tessia en omgeving wer den 250 gewonden, onder wie 119 le vensgevaarlijk gewonde personen uit de puinhoopen gehaald. Ook in Kargi is aanzienlijke materieele schade aan gericht. Ook de verliezen aan men- schenlevens zijn hoog. De weg tus schen Kargi en Tessia is volkomen ver sperd, zoodat voor de eerste hulpver leening bespannen voertuigen moesten worden gebruikt. In Tessia zijn de electrische centrale en de installaties van de rijstfabriek, alsmede alle openbare gebouwen in gestort. 350 Dooden zijn tot dusver op gegeven. De regeering heeft voorloo- pig reeds een bedrag van 80.000 pond voor het lenigen van den nood ter be schikking gesteld. Nieuws in 't kort. Na het gebruik van geconserveerde levensmiddelen uit blik, welke al eenige Jaren oud waren, hebben zich gisteren vergiftigingsverschijnselen voorgedaan bij een zevental paters en broeriers van het St Josephmissiehuis te Hees bij Nijmegen. De patiënten werden, na medisch con- onmlddellijk overgebracht naar het Canlslusziekenhul9 te Nijmegen In den loop van den dag zijn daar twee pa ters en een broeder aan de gevolgen overleden, terwijl nog twee paters en twee broeders, wier toestand gisteravond nog ernstig was, In het ziekenhuis' moe ten blijven. Met betrekking tot den terreuraanval op Sofia heeft de directeur van het blad „Ultro" te Sofia verklaard, dat thans ook de laatste Bulgaar er van over tuigd ls, dat het Amerikaansche volk volk van gangsters is. Het agentschap Ofi meldt uit Greve- llngen. dat verscheidene Britsche vlieg tuigen een Fransche vlsschersboot hebben aangevallen en In den grond geboord. De uit acht koppen bestaande beman ning kwam om hot leven. liberalisme of marxisme, nimmer het socialisme opbouwen. Vroeger gold ais waardemeter het bezit; wie veel had, was veel, en wie weinig bezat drukte zich dikwijls zelf het stempel der min derwaardigheid op, De mensch was slaaf van omgeving en milieu. Voor het liberalisme was het volk slechts do som der enkelingen, het individu was het hoogste begrip en had het recht zich geheel uit te leven. Met zulk een prin cipe is er geen plaats voor gemeen schap. Het individu stelt zich tegenover die gemeenschap, wenscht geen plich ten, alleen rechten. Welke Duitsche man of vrouw is echter buiten het ver band van het volk te denken? Allen zijn onderworpen aan de gemeen schap van het bloed. Het is onzedelijk en tegen de goddelijke wet zich daar van los te maken en wie zich één weet met zijn volk, wil dat volk ook dienen, is bereid er zijn leven voor te geven en dan ook is hij vrij, omdat hij beslist uit eigen vrijen wil. Een legitieme zoon van het libera lisme was het marxisme. Bij den arbei der verwekte het verlangen naar iets hoogers, doch de samenbundeling der werkers leidde niet tot de vorming van een groote gemeenschap, doch slechts tot den klassestrijd. Zonder zich daar van bewust te zijn, werd de Duitsche arbeider een strijder tegen de eenheid van zijn volk, dat gebroken, verraden en door elkaar geschud aan den rand van den afgrond werd gebracht. Is het dan vreemd, dat wij den jood haten? Hitier kwam.... Toen kwam Hitier met zijn grootsche taak en zending. Alleen hij, die behoor de tot het levend organisme der Duit sche bloedgemeenschap, was Duitscher. De oproep tot gemeenschapszin en ge meenschapsplichten werd voor een uto pie gehouden, We werden uitgelachen en gehoond en steeds weer werden de belangen van den enkeling op den voor grond geschoven, doch één voor éèn zijn de velen gekomen die inzagen, dat wij op den goeden weg waren en dat niet door beloften, doch door te wijzen op strijd en offer. Zoo zijn wij groeid tot een eenheid rondom den Führer. In die eenheidwillen wij alle kracht van lichaam en geest aan het volk geven, zoodat dit volkslichaam weer gezond wordt en bloeit, want dan zullen zijn krachten vanzelf weer te rugvloeien naar den enkeling. Om deze idee door te geven werd de N.S.D.A.P. gesticht, welke cr nog is, en in de toe komst zal blijven, als wachteres over den geest van het volk. En wat de N.S.D.A.P. voor het Duitsche volk is moet de N.S.B. voor Nederland zijn. Het moet haar onverschillig zfón of ze macht bezit in den Staat, het gaat om den geest van het volk. Ik wensch U die mapht, aldus spr. heelemaal niet toe, voordat ge Uw volk van dien natlonaal-socialistischen geest door drongen hebt. We willen U het Duitsche nationaal-socialisme niet opdringen, ge moet zelf voor het ideaal vechten, met als inzet het wezen en karakter van Uw volk. Wie handelt, uit liefde voor zijn volk, handelt goed en vergist zich nooit. Het meest zuiver in deze idee vastgelegd in het woord van den Führer: „Du bist nichts, dein Volk ist alles". Vergeet-mij-niet. Het vergeet-mij-nietje zal het sym bool vormen voor de eerstvolgende groote Winterhulp-straatcollecte, welke op de data 4-6 December is vastgesteld. Hoewel het doel, dat Winterhulp Ne derland nastreeft, langzamerhand be kend verondersteld mag worden, wil len wij er ten overvloede nog eens op wijzen, dat men er naar streeft voor die gezinnen, die een minimum-inkomen hebben, de extra-zorgen, welke de win termaanden nu eenmaal met zich mee brengen, te verlichten. Over den aard van deze extra-uit gaven behoeven wij de huismoeders nauwelijks in te lichten, omdat ieder voor zich wel weet wat er in den win ter voor kleeding, voeding dekking en kolen noodig is. Om de aanschaf fing hiervan mogelijk te maken, geeft Winterhulp waardebonnen uit, doch daarvoor moet er geld zijn, veel geld zelfs en om dit bijeen te brengen, wordt een beroep gedaan op het Nederland- sche volk. Winterhulp zelf is een organisatie, die niet boven of naast ons volk staat; zij wordt gedragen en gevormd door al onze volksgcnooten- Het is plicht van ieder medewerking verleenen. Op grond hiervan is het duidelijk, dat Winterhulp niet vraagt naar po litieke of godsdienstige overtuiging, maar er is voor al onze volksgenootcn. De vorige collecten zijn een groot succes geworden; er zijn zelfs vela ge meenten, waar de opbrengst met lOO'/o gestegen is. Deze stijgende lijn dient te worden gehandhaafd, want vooral in de Sint Nicolaas-periode behoort het ..ver geet-mij-niet" ten aanzien van de min der bedeelde volksgenooten in lichtende letters te worden geschreven. Men stelle dus hart en beurs open en wil men op bijzondere wijze mede werken dan kan dit geschieden door opgave als collectant(trice) bij de buurt- schapshoofden en bij de kantoren van den Nederlandschen Volksdienst—Win terhulp Nederland. „The Nineteenth Century", Engelsch tijdschrift, hoofdartikel: „Opbouw of verval", September 1943. „Zeer in het algemeen gezegd, eischt Rusland het ver val van Europa en vooral van het deel tusschen de Oostzee en de Egeïsche Zee. Het heeft de toe komstige annexatie van Oostpolen geproclameerd en een geheime bezet ting van dit deel door geheime afge zanten ten uitvoer gelegd. Het op treden der partij van Poolsche ar beiders in Westpolen en de poging een vervroegden opstand voor te be reiden, bewijzen, dat Rusland van plan is Polen te beheerschen. Het is ook vastbesloten de industrieën in Centraal en Zuidoost-Europa, vooral in Bohemen, onder zijn heerschappij te brengen. Daardoor zal het zijn fa brieken in den Oeral kunnen ver planten en geschoolde Tsjechische arbeiders naar het binnenland van Rusland kunnen brengen. Bovendien eischt Rusland het verval van Roe menië met den wensch de Donau en de olievelden te controleeren. Het streeft naar een toegang naar de Middellandsche Zee en zoo mogelijk r.aar de Adriatische Zee. Rusland ge looft thans na den tweeden wereld oorlog meer te kunnen bereiken dan n zijn geheele geschiedenis". „Het streven van Rus land zou, wanneer het succes had, het even wicht van Europa in gevaar brenge n". Verduister v. 16.45-8.15 uur. 1 Dec.: Zon op 8.26. onder 16.31 uur. Maan op 11.58, onder 20.39 uur. DE MOORD OP DEN CAFéHOUDER TE ROTTERDAM. ROTTERDAM, 29 Nov. Het onder zoek in het drama in de Slaghekstraat. dat met kracht wordt voortgezet, heeft nieuwe ontstellende bijzonderheden aan het licht gebracht, waaruit blijkt, dat de aanslag op koelbloedige wijze is voorbereid. De echtgenoote van Van Duffelen, de 34-jarige M. D. R. van D., geboren B„ heeft thans bekend, samen met den in arrest gestelden Van I. een afspraak te hebben gemaakt om haar man uit den weg te ruimen. Het had reeds op 18 Mei in de bedoeling gelegen den kas telein te vermoorden. Ook toen werd geprobeerd met een hard voorwerp zijn schedel te verbrijzelen, maar de aan slag mislukte en de dader bleef onbe kend. Van I. heeft thans toegegeven ook aan dezen aanslag schuldig te zijn. Wat de rol van de echtgenoote betreft, zij heeft verleden week op den bewus- ten avond Van I. de trap op hooren ko men en het schijnsel van zijn zaklan taarn gezien. Wetende wat er ging gebeuren, is zij uit angst onder de de kens gekropen, aan Van I. gelegenheid latend, zijn plan uit te voeren, dat maar al te goed is gelukt. SCHAGEN. EEN BONTE AVOND. De Schager Hockeyclub „UVO" or ganiseert aan den vooravond van het aloude St. Nicolaasfeest op Zaterdag 4 December een bonten St. Nicolaasavond in de zaal van Hotel „Igesz". Behalve een muzikaal allerlei zal het UVO-too- neel voor het eerst voor het voetlicht treden. Regie mevr. M. Backer—Breed. De artistieke leiding berust in handen van den heer J. Geusenbroek. De avond draagt een privé-karakter en is uitsluitend toegankelijk voor le den, donateurs en geïntroduceerden. ONDERHANDS VERKOCHT. Het woonhuis met bijbehoorend pak huis in de Nieuwstraat alhier, tot dus verre het eigendom van den heer C. Roggeveen Cz. en in huur bij den heer D. Tamis. Is door onderhandschen ver koop in eigendom aan den heer Tamis overgegaan. H. O. V. Onder auspiciën van de Haarlemsche Orkest Vereeniging zal Tiny Kaiser op Zaterdag 4 December a.s. te 3 uur in de Concertzaal „Harmonie" te Alkmaar een piano-recital geven. Tiny Kaiser behaalde aan het Con servatorium te Luik de „Prix de Vir- tuosité" met gouden medaille voor piano en de „Prix de Virtuosité" met gouden medaille voor kamermuziek en de „Prix Frangois Rasse". Zij zal op 4 December a.s. werken ten behoore brengen van: D. I. Albeniz, L. v. Beethoven, F. Chopin, E. Grana- dos en R. Schumann. Noordscharwoude. „Jong Leven". - Zondag heeft de too- neelvereeniging „Jong Leven" in Con- cordia alhier weer twee voorstellingen gegeven van „De firma Benders Zoon" (Geen dubbeltje in zijn zak) Het pu bliek heeft zich weer uitstekend ge amuseerd met hetgeen door de spelers te genieten werd gegeven. Jong Leven kan op een serie heel goed geslaagde uitvoeringen terug zien. Politie. - Gevonden: een kolenschop, behoorende bij een auto-gasgenerator. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Warmenhuizen. Gem.-Secretaris met pensioen. Naar wij vernemen is de heer H G. Rijs. die 26 jaar lang secretaris-ont vanger onzer gemeente was, voor den dienst afgekeurd, zoodat hij binnenkort ontslag zal nemen. Heer-Hugowaard. Uitvoering. - Met groot succes is Zondagmiddag in de tooneelzaal van den heer Rus opgevoerd „Mijnheer de Senator" van G. Kadelburg, door de Tooneel vereeniging „Harmonie" onder regie van den heer J. Rossenbacker. die tevens de titelrol vervulde. De rol van Stephanie werd wegens ziekte van mej. A. Goed. vervuld door een der leden van „Schakels" van Hei- loo, die daarvoor een hartelijk dank woord ontving. ONZE PAARDENSPORT. Voor liefhebbers van paardensport laten wij hier eenige cijfers volgen, welke bewijzen, hoe zeer de pu blieke belangstelling voor de courses het laatste jaar is toegenomen. In 1943 werd voor draverijen in to taal 1.227.745 aan prijzen uitge loofd en voor de rennen was dit 367.410. Wann er men bedenkt, dat het vorig jaar deze cijfers resp. 439.855 en 131.343 was, dan blijkt, dat de be dragen driemaal zoo groot zijn ge worden. In 1943 waren de omzetten van den totalisator ruim tienmaal zoo groot als in 1941 en ongeveer 2'/t maal zoo groot als verleden jaar. Het is zelfs voorgekomen, dat Duin- digt op één dag een record-omzet van 440.000 behaalde. Bij de winnende dravers staat Barones Spencer aan het hoofd met een bedrag van niet minder dan 53.800. Dit piard, dat een klasse op zichzelf vertegenwoordigt, zal het volgend jaar uitsluitend voor de fokkerij wor den gebruikt, zoodat het niet meer aan de courses zal deelnemen. Vast staat, dat het ons in de toe komst niet aan paarden van deze kwaliteit zal ontbreken. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. 's-GRAVENHAGE, 29 Nov. De termijn voor het Indienen van aan. vragen om petroleum voor verlichting ls in het algemeen op 1 December 1913 ge sloten. terwijl voor schippers de slul- tingstermljn voor het indienen van boven genoemde aanvragen op 15 December a.s. ls gesteld. Het betreft hier aan vragen van personen, die in het seizoen 1942—1943 een petroleumkaart ,,S 108" of „S 108" en „S 208" voor ver lichting ontvingen. Ten aanzien van aanvragen om petro leum voor verlichting ln bijzondere ge vallen. t.w. zware ziekten, bevallingen e.d. en nieuwe vestigingen, gelden bo venstaande sluitingsdata niet. In voorko mende gevallen lcan men zich tot den plaatselijken distributiedienst wenden. BEREIDEN VAN KATTE-, KONIJNE EN HAZEVEI.LEN. Het kan nuttig zijn in dezen tijd er nog eens de aandacht op te vestigen, dat het, ingevolge art. 7 van de Hu.- denbeschikking-1939 no. 1 verboden Ie katte-, konijne- en hazevellen te koo- pen, te verkoopen, te bewerken, te ver- we ■•■oen verwerken of af te leveren zonder daar toe van den directeur van het Rijks bureau voor Huiden en Leder te Am sterdam (Keizersgracht 277) verkregen schriftelijke vergunning. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit in gevolge de Dislributiewet 1939. r Waard- en Groeipolder 100 jaar geleden Vandaag, 30 November 1943, is het honderd jaar geleden, dat figuurlijk gesproken de eerste steen werd gelegd van den polder •Waard en Groet. Een belangrijke datum dus in de geschiedenis van dezen zoo vrucht baren polder. Reeds in Juli 1842 had Koning Willem II aan de heeren Portman (kunstschilder) en Koomen (candi- daat-notaris) concessie verleend tot het indijken en droogmaken van dezen polder. Het werd echter 30 November 1843 voordat de eerste officieele vergadering in het Lees museum te Amsterdam kon wor den gehouden. Op dien dag werd de acte gepas seerd tot instelling van een zedelijk lichaam onder den naam: „Maat schappij tot Inpoldering en Bebou wing der Waard- en Groetgronden in Noord-Holland". Het bestuur, bij dezelfde acte be noemd, bestond uit de heeren C. J. L. Portman, H. Koomen, E. T. Scheltinga-Winterberg, jhr. mr. H. Hceufft van Velzen en mr. A. J. C. Maas Geesteranus. Voorzitter werd de heer E. T. Scheltinga-Winter berg, destijds burgemeester van Nieuwe-Niedorp, secretaris de heer Koomen en algemeen secretaris notaris Bruno Tidemann uit Am sterdam. De maatschappij bestond verder uit 30 leden. Aan deze pioniers, die een har den strijd hebben moeten voeren tegen het water en de zee, komt op dezen dag ppn woord van hulde toe voor wat zij hebben gedaan. Met groote moeite, dikwijls met zware flnancieele offers, hebben zij een kostbaar bezit voor het nageslacht verworven. Hun doorzettingsver mogen en hun wil tot overwinnen mogen hier nog even aan de ver getelheid ontrukt worden! -J Wierin gen. Nut en Genoegen. Vrijdagavond werd door den heer J. Mooi als voorzitter van Nut cn Genoegen de groote tentoonstelling voor pluimvee, konijnen enz. geopend. Spr. memoreerde dat het ledental van was gestegen tot 180 en bracht dank aan de burgerij van Wleringcn, die in al haar geledingen zoo mild was ge weest in het geven van gelden, ccreprij- zen enz. Tevens werd dank gebracht aan de heeren Klos en Heggelaar als „trou- •e wachters," vooral des nachts, bij I deze dieren. Eereprijzen: A. Cornelissen, J. Pool-Wlt, L. den Hollander, E. v. d. Woude, N. W?- gemaker, G. v. d Male, .T. Omis, M. Hoep, J. Straat. F. Visser, J. P. Bugel, R. v. Houten, Fr. Mulder, R. Siegers, allen met VI, Reus. H. Bouman en B. i.eutscher met Ft. Langoor. N. Hoogendoorn met Lotharinger. G, J. Polman, .1. Pool-Wlt, J. de Krijger, M. Tijsen, G. Omis, M Tij- H. Hcldema, R. Kolhorn. A v Zoo- nen. W. Groot. D. IJkema allen met Wee- ner. J. s. Nijdam, IJ. J. Bakker. R. F. Bastelalre. W. Viveen, J. Davidson, o'ien met Gr. Chinchilla. R. Werkhoven met Havanna. J. Holtjer en R. Holtler rnet Belg. Haas Mej. N. Hoep .net Gou wenaar. K. Jager, H de Tong. D Wieg man en J. Jager met Alaska. K Heg gelaar met Angora C J. Koon, J. Kuiper, T Bos, mej. H J. v. Veen, J. Mooi, M Blauw. H. de Vet, R Holtjer, G. Goedkoop allen met Rex, A. Age- ma met Hollander Blauw. E. Hoogh'om met Havanna. A. Cornelissen. R. Wcn khoven, c. J. Koorn, 7.1. Tijsen allen met Blac and Tan. Jo Door.ooos en T Bos met Russen. W Blesbcr. K. Schenk, W. Zoons, R. Siegers, J. Tiche laar, S de Jong, A. Rempt allen met Klein Zilver. N. Hoep. G. Mooi—Wieg man, J. de Boer, R, Siegers, met Dwerg- rassen. N. Hoogendoorn met Wyandotie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1