NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjets verloren 20.000 dooden bij Kief. Uitgave: Dagblad voor Noord-IIoHand N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édilic: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6G189. WOENSDAG 1 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 281, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Konings- of leiderschap. (Van onzen politieken redacteur.) ZOOALS de primitieve mensch al het goede in zijn aardsch bestaan aan goede geesten en al het kwade aan kwade geesten toedacht, zoo geloofde de goégemeente in de periode, toen de naties nog in hun puberteitsjaren stonden, dat het koningschap' een van God gegeven instelling was, die enkel maar weldaden voor het volk afwierp. In deze verwachtingen werd men in den loop der tijden teleurgesteld. Het bleek, dat koningen evenals andere menschen maar normale schepselen zijn, met dezelfde fouten en gebreken en dat zij veelal hun machtspositie enkel ge- of misbruikten, om hun eigen en fami liebelangen, niet die van de aan hun sorgen en macht toevertrouwde onder danen te behartigen. De ervaring leerde, dat op den vader, die een goed koning was, een zoon volgde, die het met zijn regeertaak danks alle zorgvuldige opvoeding niet zoo nauw nam en die in luttele jaren tijds 's lands voorspoed weer te niet deed. Daar kwam nog bij, dat door hu welijken veelal de landsbelangen bij die van de dynastiev ten achter ge steld werden. De onderdanen werden door de intriges der heerschende ko ningshuizen in oorlogen verwikkeld, die hen niets aangingen en waarvoor enkel patriottisme aan den dag moesten leggen, omdat hun koningen hen dit bevalen. Daarnaast werden hun door deze dynastieke huwelijkspolitiek vaak heerschers opgedrongen, die van land eh volk geen verstand hadden en die maatregelen doorvoerden, die strijdig met de belangen van land en volk wa ren en alleen voortvloeiden uit hun ge ringe kennis van dit land en volk, dat ze eigenlijk verachtten. Als zij dan geen begrip vonden, grepen ze naar het machtsmiddel en probeerden ze door een absolutistisch regiem het volk t« koeieneeren en uit te buiten. De geschiedenis van ons eigen land er volk stelt hiervan een schat van be wijzen ter overpeinzing. Het Nederland- sche volk heeft «steeds een gezonden af keer tegen dit soort heerschers gehad. Het heeft nooit heerschers nageloopen, als het er geen had. Vandaar dan ook, dat in Nederland, als eerste staat van 't moderne, na-middeleeuwsche Europa, een zelfbewuste burgerij zelf het roer van staatszaken in handen nam en de leiding en verantwoordelijkheid alleen toevertrouwde aan die menschen, die op grond van prestaties, inzichten en be kwaamheid ernaar streefden deze staatsmacht doelmatig in 't belang van land en volk aan de wenden. In plaats van erfelijke monarchen met hun eeuwigdurende familietwisten, hun vaak buitenlandsche, onvolksche belan gen en hun uitheemsche, bloedvreemde kinderen gaf men er enkele eeuwen de voorkeur aan, tot werkelijke heerschers van de Nederlandsche natie die men schen »it het eigen volk te verheffen, die uit dit volk voortgekomen waren en die tot in hun hoogste positie, in voorspoed en ellende, dit volk niet in den steek lieten. Zoo handelden de be kwaamste politici, die Nederland heeft gekend, Johan van Oldenbarneveldt en Johan de Witt. Zij droegen het meest tot de welvaart en zelfstandigheid van ons land bij, totdat zij door de bekende intriges uit den weg werden geruimd. Beiden verrichtten meer goeds dan mo narchen of stadhouders, die hetzij aan den leiband van Engeland liepen, hetzij marionetten waren, willooze werktui gen in de handen van hun hofkliek en al wat zich door vleierij en kuiperijen toegang tot hen had verschaft., 0— HET nieuwe Europa heeft opnieuw het prestatieprincipe tot maatstaf van de menschelijke waarde- en rang bepaling in de samenleving verheven. Dat is een verworvenheid van de prac- tisch toegepaste socialistische gedachte, die steeds meer en meer in heel het maatschappelijk leven ingang vindt. Op grond van dit prestaticbeginsel berust de leiding van staatszaken niet meer in handen van marionetten, die hun gemis aan eigen bekwaamheid met overbodige en overdadige luxe en middeleruwschen hofstoet trachtten te camoufleeren, doch wordt zij in handen van de bekwaam- sten gelegd, in handen van hen, die op grond van daden en inzichten bewijzen van leiderschap hebben gegeven. Juist op grond van de ervaringen van zijn eigen geschiedenis moest het Neder landsche volk eigenlijk gereeder begrip voor deze nieuwe opvatting aan den dag leggen, omdat dit een opvatting is, die in onze eigen geschiedenis oud is en haar nut en doelmatigheid heeft be wezen. Dit beginsel sluit aan op de beste tradities van ons volk in zijn beste dagen. KONINGIN Wilhelmina heeft op 23 November naar aanleiding van Haar 45-jarig regeeringsjubileum over Radio Oranje te Londen een toespraak gehou den, zooals deze elders in dit. nummer is afgedrukt.. Wanneer men deze toe spraak goed leest, kan men voor zich zelf uitmaken, welke kloof ons thans reeds van de opvattingen van deze vor stin en Haar hofstoelerij scheidt. Zij kondigt daarin een militair gezag ian na Haar zege van Haar wapenen na tuurlijk! „Dit gezag moet worden oegc- past in samenwerking met de Gealli eerde strategische organisatie". Voelt ge de kneep, afgezien van het geringe blijk van vertrouwen in Haar eigen troepen zouden het hier voor hetzeggen volk dat hier doorschemert, Niet I-Iaar hebben, doch de Anglo-Amerikanen en hun bondgenootcn, de Sovjets, dc ne gers, Canadeezen. Senegaleezen en wat er nog al zoo meer aan huurtroepen uit de rimboe van alle windstreken is op getrommeld. Hare Majesteit, gehoord het kleine kliekje varf heerschappen, dat met Haar reeds vier jaren tusschen twee stoelen schommelt, zal dan natuur lijk aanwijzingen geven. Of, en in hoe verre die opgevolgd zouden worden, is een tweede zaak. Men kan het effect van zulke koninklijke aanwijzingen vaststellen uit de ervaringen van Vie- tor Emanuel in Zuid-ltalie en Sicilië, van spruit Peter II in het voorma'igc Zuid-Slavië en voorts van de Franse-hen in Noord-Afrika. Van het weinige, dat ze te vertellen hebben, moeten ze da gelijks méér aan de communisten af staan. OPMERKELIJKER echter zijn Haar koninklijk woord over de. illegale pers, die uitsluitend door communisti sche elementen bedreven wordt, cn Haar woorden over de eend'-achtige samen- "riring met Moskou. !n den *anhef er reeds op gewezen, 'Jat door erva- Op Dinsdagavond. 23 November, hield Koningin Wilhelmina ovei Radio Oranje te Londen na volgende rede: Landgenooten, In aansluiting aan mijn vorige radio rede wil ik vandaag een enkel punt naar voren brengen, waarvoor bij naar mij ter oore kwam, in ruimen kring belangstelling bestaat. Doch geelt u zich er goed rekenschap van, dat onder de tegenwoordige omstan digheden niet te veel kan worden ge zegd en ook ik u dus geen beeld ten voeten uit kan geven. Het punt, dat ik bedoel, betreft den staatsvorm na de bevrijding van ons land. Helaas ...oeten gij en ik ons bij 'n beschou wing daarvan voorloopig nog de noo- dlge beperkingen getroosten Onze luisterende vijand zou zich al te zeer verheugen, wanneer hij de dingen ver nam. waarmede hij zijn voordeel zou kunnen doen. Het zal u duidelijk zijn, dat er een korte spanne tlijds zal moeten verloopen tusschen het begin van de bevrijding en het tijdstip, waarop het gewone leven weer zal worden hervat. Ter overbrugging van dien tijd, die enkele weken of mis schien enkele dagen zal duren, is een militair gezag ontworpen, en een plaatselijk burgerlijk gezag, dat aan het militaire gezag onderworpen zal zijn. Dit gezag zal moeten worden toegepast in samenwerking met de Geallieerde strategische organisatie. Niet minder noodzakelijk is een har monisch verband tusschen het nieuwe Nederlandsche gezag en het Neder landsche volk. Want de bevrijding be- teekent, dat recht en rechtvaardig heid opnieuw hun intrede zullen doen in ons vaderland, de vrijheid, die ons thans dierbaarder is dan ooit. Bij het eerste vrijheidsgloren zal Nederland herrijzen. Ik kan u niet zeggen, hoe het Mij verheugt, te zien, wat uw ondergrond- sehe pers voortbrengt. Haar aanspo ringen tot het bestudeeren van toe komstvraagstukken verheugt mij ten zeerste. Het zal des te meer vorm ge ven aan onze toekomst. Met blijd schap ook bemerk ik, hoe uw en mijn gedachten overeenkomen wat betreft de bestrijding van de duistere mach ten van dezen tijd, die tezamen onzen gemeenschappelijken vijand vormen. Wij willen sterk zijn, doch niet ln brute kracht, maar uit de diepe bron nen van menschelijkheid en naasten liefde en uit het heimwee om als mensch te kunnen en te mogen leven Deze sterke krachtsinspanning groeit onder den dagelljkschen druk van een meedoogenloos schrikbewind. Wij moeten ons dan tot het uiterste in spannen om de vlam brandende te houden. Deze gedachten vond ik in een artikel van uw ondergrondsche pers. Ook ik ben er zeker van, dat het brandend houden van deze vlam het wlnpen van den vrede beteekent. Sedert ik het laatst tot U sprak, werden groote successen in de oor logvoering behaald. Wellicht nog be langrijker is het tot stand komen van de samenwerking in Moskou voor 't vredeswerk na den oorlog. Het is een nieuw uitgangspunt, dat gericht is op het voorkomen van een nieuwe wereldramp. Vanuit dit standpunt moet ook onze deelneming bezien worden aan de conferentie in Atlantic City. waar de Verecnlgdc Volkeren maatregelen tref fen, om zoo spoedig mogelijk den nood van de thans nog bezette lan den te lenigen. Ook voor ons land zijn deze van de grootste beteekenis. De lucht ls vol beloften voor de toe komst. Ik besluit met den wensch, dat deze beloften spoedig in daden en feiten zullen worden omgezet. Ik heb gezegd." Bij Bremen 33 vijandelijke toestellen neergeschoten. Zware strijd in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Nov. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Vijandelijke aanvallen op onze stel lingen op de landengte van Perekop bleven zonder resultaat. Op het brug- gehoofd Nikopol en in de groote bocht van den Dnjepr was de vijandelijki aanvalsbedrijvigheid gisteren over het algemeen wat zwakker. Vrij krachtig-.: aanvallen deden de bolsjewisten ten noordoosten en ten noorden van Kri- woirog, alsmede in de penetratie ten zuiden van Krementsjoeg. Bij een suc cesvollen tegenaanval werden 30 stuk ken geschut vernietigd of buitgemaakt. In het gebied van Tsjerkassy namei de verbitterde en heen en weer golven de gevechten in hevigheid toe. De eigen aanvalsoperatie ten westen van Kief bracht nieuwe plaatselijke successen. In de aanvals- en afweerge- vechten in het gebied van Kief en Sji- tomir hebben troepen van het leger en van de Waffcn SS, onder bevel van Generaloberst Hoth de vijandelijke le gers, die tot een doorbraakpoging wa- ren overgegaan, in bewegelijke gevech ten opgevangen en in den tegenaanval naar het oosten teruggeworpen. De bolsjewisten verloren daar in de pe riode van 9 tot 28 November meer dan 20.000 dooden, 4800 gevangenen, 603 pantserwagens, 1505 stukken geschut, 1042 machinegeweren, 275 granaatwer pers en 554 pantsergeweren. In het gevechtsgebied van Gomel duurt de zware worsteling voort. Ten zuidwesten en ten westen van Steunpunt X aan de Zuidkust van Kreta. Het eentonige bestaan der mannen van de wacht, totdat na weken de aflossing komt, wordt slechts om de 8 4 10 dagen onderbroken, wanneer kameraden post en verzorging komen brengen. Op den voorgrond de alarm klok, die door den post met een touw kan worden bediend PK Platte/PBZ/R/P m Duitsche front voorloopig buiten gevaar. BERLIJN, 30 Nov. De ANP-corres- pondent meldt: In de laatste dagen is aan het Ooste lijke front nagenoeg geen verandering in den toestand ingetreden. Aan beide zijden van Gomel trach ten de Sovjet-Russen nog steeds de Duitsche verdedigingslinies te doorbre ken. doch zij stuiten tot nu toe op uiterst hevigen tegenstand. Door den langen duur der gevechten ter plaatse zijn de Duitschers erin geslaagd reser ves naar voren te brengen, die door gaans in staat zijn den druk der bols jewisten met succes het hoofd te bie- Een tweede brandpunt van den strijd bevindt zich ten westen van Kiëf en in het gebied van Korosten. Ten westen van Kiëf slaagden de Duit schers erin in den laatsten tijd een aan tal aanvallen op de stellingen der bols jewisten succesvol ten einde te voeren alle tegenaanvallen der Sovjet-Rus sen af te slaan. De strijd is echter zeer hard, zoo dat nog steeds niet van een stabili satie der fronten in dit gebied ge sproken kan worden. Hetzelfde geldt voor het gebied van Korosten, waar do Duitschers de stad van dien naam, die hardnekkig door de bolsjewisten werd verdedigd, heroverd hebben. Door de tegenoperaties bij Sjitomir, Korosten en Kiëf hebben de troepen van Von Mannstein een groot gevaar voor het geheele Duitsche front voor loopig bezworen. Het hangt thans van de verdere ont wikkeling van den strijd in dit gebied af, of deze gunstige ontwikkeling zich ook in de toekomst zal voortzetten. Als derde zwaartepunt in den strijd aan het Oostelijke front noemt men in Duitsche militaire kringen het bruggehoofd van Nikopol, dat voortdurend door de Sov- jer-Russen bestormd wordt, evenwel zonder eenig resultaat. De Duitsche verdediging schijnt hier zeer sterk te zijn en vooralsnog over voldoende re serves te beschikken om de massale aanvallen der bolsjewisten met succes te kunnen afslaan. Bij Krementsjoeg duren de gevechten nog steeds met on verminderde hevigheid voort, zonder dat een noemenswaardige verandering in de frontlijn is ingetreden. Over het algemeen kan gezegd wor den, dat het weer tot dusver van geen 'loed op het verloop van den strijd ringen de naïeve voorstelling, dat Ko ninklijk gezag van God komt, reeds lang niet gedaan is. Dat de Koningin thans de richtlijnen van de godlooche naars van het kremlin tot de Hare maakt, jaagt het restje vlam uit de laat ste illusie over de goddelijke afkomst het koningschap, voorspoed en tegenspoed ls zij zichzelf gebleven, denkend uitsluitend aan Haar eigen belang, aan Haar aan- deelen in plantages en industriëele on dernemingen, aan Haar aandeelen in de oorlogsindustrie. Haar liefste bezigheid schilderen. Laat Haar dit blijven doen. Dal; ls ongevaarlijk, schaadt en kel het linnen eh verstoort alleen op rechte critici. Is geweest. Aan het geheele front in het zuiden hebben de aanvallen en de tegenaanvallen zonder eenige onderbre king de laatste weken gevuld. Ook de modder-periode heeft hieraan geen af breuk kunnen doen. Doorbraak verijdeld. De Berlijnsche ANP-correspondent meldt nader nog: Zooals uit het weermachtbericht blijkt, waren de Duitsche troepen ten westen van Kiëf tot een tegenoffensief overgegaan. Deze operaties, die thans afgesloten zijn, hadden tot resultaat, dat de bolsjewisten iets naar het oosten zijn teruggedrongen, waardoor een door braak door de Duitsche stellingen heen is verijdeld. Het zwaartepunt der ge vechten is thans verplaatst naar den sector van Gomel en het gebied van Tsjerkassy. Bij Gomel naderen de ge vechten de Pripetmoerassén, zoodat het terrein zeer moeilijk wordt. De bolsjewieken oefenen hier zwaren druk uit. Wanneer de vorst intreedt en de moerassen bevriezen, wordt de toestand heel anders aangezien dan ook zware wapens aan de gevechten kunnen deel nemen. Bij Tsjerkassy hebben de hevige aan vallen der bolsjewieken tot dusver nog niet tot het doel het insluiten der Duitsche troepen geleid. De hevige gevechten in dezen sector duren echter nog voort. de stad werden sterke aanvallende gevechtsgroepen van den vijand door onze troepen in zware gevech ten opgevangen. Talrijke aanvallen ten noorden van Gomel mislukten. Daarbij leed de vijand door doel treffend afweervuur en krachtige tegenaanvallen gevoelige verliezen. Ten zuidwesten van Ncwcl braken onze troepen in den aanval een kardnekkigen vijandclijkcn tegen stand en heroverden terrein en plaatsen. Aan het Moermanfront sloeg de bezetting van een Duitsch steunpunt een vijandclgken aanval in een $trjjd op korten afstand af. In luchtgevechten werden gisteren bij twee eigen verliezen 49 Sovjetvlieetui- gen vernietigd. Majoor Rail, groeps commandant bij een jachteskader, be haalde op 28 November aan het Oos telijk front zijn 250ste overwinning i de lucht. In zuid-Italië ging de vijand gis teren na hevige artilerlievoorbe- reiding en met steun van zeer ster ke formaties vliegtuigen aan onzen oostelijken vleugel in het Sangro-dal tot den verwachten aanval over. Zware gevechten zijn nog in vollen gang, In de andere frontsectoren werden plaatselijke aanvallen van vrij zwakke vijandelijke strijdkrach ten afgeslagen. Volgens de definitieve rapporten is bij den aanval, op 26 November door Duitsche torpedovliegtuigen op een vij andelijk troepenconvooi voor de Alge- rijnsche kust ondernomen, nog een vierde groot schip tot zinken gebracht, zoodat de totale verliezen van den ij and bij dezen aanval zijn gestegen tot 4 transportschepen met een gezamenlij- ken inhoud van 50.000 brt. Terrcuraanvallen. Formaties Amerikaansche vliegtuigen drongen gisteren overdag onder be scherming van het wolkendek het ge bied der Duitsche bocht binnen en vie len de stad Bremen aan. Er ontston den schade aan gebouwen en geringe verliezen aan menschenlevens. In ver bitterde luchtgevechten, alsmede door het afweergeschut werden 33 vijande lijke vliegtuigen, waaronder een groo1 aantal zware viermotorige bommen werpers, neergeschoten. Voorts verloor de vijand 6 vliegtuigen boven het bezet te gebied in het Westen. Boven den Atlantischen Oceaan werd gisteren groote vliegboot door Duitsche jagers met groote actieradius neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten vijan delijke storingsvliegtuigen lukraak eenige bommen op west-Duitsch gebied vallen. 36.000 br. ton vernietigd. In zware gevechten hebben Duitsche duikbooten in den Atlantischen Oceaan, in de Middellandsche Zee en in de Zwarte Zee 8 schepen met een geza- menlijken inhoud van 36.000 brt.. 2 tor pedojagers, 1 fregat en een duikboot tot zinken gebracht. Een lichte kruiser werd door torpedotreffers zwaar be schadigd. Voorts werden 5 vijandelijke vliegtuigen, die belast waren met de bescherming der convooien, door onze duikbooten neergeschoten. o In aansluiting op het weermacht- bericht meldt de Berlijnsche ANP-cor respondent nog over de situatie ii Italië: Zondagochtend zijn de Anglo-Ameri- kaansche strijdkrachten "ln Italië tot het offensief overgegaan met de bedoeling door de Duitsche verdedigingslinie heen te breken en voorbij Rome te komen. Het achtste leger, dat de meerderheid in de lucht heeft, is na een enorme artillerievoorbereiding in de bergen ten noordwesten van de San- gro tot den aanval overgegaan. Ge steund door vliegtuigen rukt het acht ste leger op en nadert thans de Duit sche hoofdverdedigingslinie. Het vijfde Amerikaansche leger is eveneens actie overgegaan aan de Tyrrheensche kust. De gevechten duren nog voort, Omtrent den afloop kan nog niets ge zegd worden. Verduister v. 16.45-8.15 uur. 2 Dec.: Zon op 8.28, onder 16.30 uur. Maan op 12.40, onder 21.55 uur. Berlijn na de terreur- aanvallen. BERLIJN, 30 Nov. De ANP-corres- pondent meldt: De Rijkshoofdstad heeft reeds ver schillende luchtaanvallen meege maakt. doch zij is nog nooit zoo ern stig getroffen als de vorige week. In de eerste plaats is het de burger bevolking, die van de gevolgen te lijden heeft, doch met een opmer kelijke gelatenheid heeft zij de ramp. want hiervan mag men wel spreken, gedragen en wat zij de laatste dagen gepresteerd heeft, is bewonderens waardig. Terstond na de bombardemen ten zijn overal in de brandende stad de .bewoners in de door het vernie lende vuur aangetaste wijken aan het werk getogen om te redden wat er te redden viel. Het ls bij de door de Engelschen ge volgde methode van bombardeeren niet anders te verwachten dan dat ook ge bouwen, die voor de oorlogvoering niet van het minste belang zijn, verloren gaan en groot is dan ook het aantal kerken, theaters en onvervangbare cul tuurmonumenten. die aan de bommen ten offer zijn gevallen. De tallooze be woners der Rijkshoofdstad, die have en goed hebben verloren en vaak niets meer bezitten dan hetgeen zij aan het lichaam hebben, zijn liefderijk opge nomen door hen. die tot nu toe méér geluk hebben gehad. De oproepen der overheid, die aan het gemeenschaps gevoel der bevolking appelleeren, zijn dan ook welhaast overbodig. De ge zinnen die verwanten en vaak ook vreemden in hun woning hebben opge nomen. zijn talrijker dan die, welke nog alleen over hun woning kunnen be schikken en zoo is het ook met de leden der buitenlandsche pers, waartoe vele getroffenen behooren. Het opruimingswerk. Ongelooflijke prestaties zijn tot dus ver reeds verricht op het gebied van het opruimingswerk. Wanneer men de aangerichte schade de vorig week zag, de tallooze ruïnes, de uitgebrande tram wagens en de nu eenmaal onvermijde lijke verwarring van het eerste oogen- blik, dan staat men versteld van de snelheid, waarmede alles weder in eenigszins ordelijke baneji wordt ge leid. al is natuurlijk ook veel onher stelbare schade aangericht, om alleen maar te spreken van het vele men schelijke leed. Met man en macht is gewerkt om in de eerste plaats het verkeer voor een zoo uitgestrekte stad als Berlijn van het grootste belang weder op gang te brengen en het opmerkelijk groote aantal voetgangers van de eer ste dagen na het bombardement is dan ook reeds grootendeels weder door de openbare verkeersmiddelen opgenomen. Waar het herstel van tramlijnen meer tijd vergt, is een compensatie aanwe zig in den vorm van een grooter aan tal auto's, veel grooter dan men in jaren in de Duitsche hoofdstad heeft gezien. Hierdoor heeft men ook de le vensmiddelenvoorziening, een kwets baar punt voor een stad met den om vang van Berlijn, in een zoodanigen omvang kunnen verzekeren, dat nie mand honger meeft moeten lijden. Aan de Egyptisch-Pjilcnstijnsche grens werd een Palestijnsche jood gearresteerd, die opium ter waarde van 12000 pond to koop had aangeboden. Deze aanhouding leidde tot de ontdekking van een organi satie, die smokkelhandel dreef ln verdoo- vende middelen cn haar vertakkingen in Syrië, Egyple en Palestina had. DISTRIBUTIENIEUWS. Scheermesjes op den bon. Inschrijving bij leverancier ver- eischt. 's-GRAVENHAGE, 30 Nov. Blijkens de Staatscourant van 29 Novem ber 1943 treedt met ingang van 30 No vember een distributieregeling voor scheermesjes in werking, om in aanmer king te komen voor scheermesjes moet iedere mannelijke ingezetene, die in het bezit is van een tab.akskaart, zich doen inschrijven bij zijn normalen leverancier van scheermesjes, van wien hij ook in de toekomst regelmatig zijn scheermesjes wenscht te betrekken. Ilot betrekken van scheermesjes bij een anderen kleinhan delaar dan dien. waarbij men ls inge schreven, zal dus uitgesloten zijn. De inschrijving moet plaats vinden ln de periode van Maandag 6 tot en met Zaterdag 11 December a.s., terwijl hierbij aan den kleinhandelaar een door het Centraal Distributiekantoor aan te wij; bon van de tabakskaart moet worden overhandigd. Tegelijkertijd moeten bij den kleinhan delaar oude scheermesjes worden inee- leverd. Deze mogen niet beschadigd zijn en geen roestvlekken vertonnen. Nadat de kleinhandelaar het origineel van het hierna te noemen Inschrijvings register, waarop de bonnen zijn geplakt aan zijn leverancier heeft opgezonden, ontvangt hij een hoeveelheid scheermes jes voldoende om aan lederen Ingeschre vene 5 stuks af te leveren. Zoodra de productie' zulks mogelijk maakt, zal een tweede distributieperiode worden bekend gemaakt, gedurende wel ke de kleinhandelaar opnieuw 5 mesjes aan zijn cliënten moet afleveren. Het tijd stip, waarop deze 2e periode zal aanvan gen, zal te zijner tijd in de dagbladen worden gepubliceerd. Aangezien het mo gelijk is, dat dan wederom 5 oude mes jes zullen moeten worden ingeleverd, wordt het publiek aangeraden de ge bruikte mesjes voor dit doel te bewaren. Voor kleinhandelaren in scheermesjes zijn blanco inschrijvingsregisters MH 1, bestaande uit een origineel met aange hecht duplicaat, met een bijbehoorende ..Handleiding Distributie Scheermesjes" van 2 December 1943 af verkrijgbaar bij de Kamers van Koophnadel tegen beta ling van f 0.10 per inschrijvingsregister. Op ieder inschrijvingsregister is plaats voor 40 namen. De betrokkene dient er nauwlettend op toe te zien, dat hij zoo wel op het origineel als op het duplicaat van het inschrijvingsregister behoorlijk is ingeschreven. Van hen, die niet behoorlijk zijn inge schreven. kunnen klachten omtrent de aflevering van scheermesjes niet in be handeling worden genomen. Verzoeken tot wijziging of aanvulling der inschrijvingsregisters wegens verhui zing. evacuatie, het bereiken van den 18-jarigen leeftijd enz. worden niet ln behandeling genomen. Het ligt evenwel in de bedoeling na ongeveer 6 maanden de Inschrijving te herhalen, waardoor eventueele onbillijk heden kunnen worden weggenomen. Met ingang van 30 November 1943 Is aan fabrikanten en handelaren door den directeur van het Bureau voor de Meta- lenverwerkende Industrie een algemeene vergunning verleend tot het verkoopcfci of afleveren en aan détailltsten boven dien tot het koopen van scheermesjes, mits één en ander geschiedt met inacht neming van de voorschriften, vervat in de „Handleiding Distributieregellng Scheermesjes". Zooals vermeld, is rfe/e handleiding verkrijgbaar bij de Kamer vnn Koophandel. WAARSCHIJNLIJK NIET OP ALLE AANKOOPMACHTIGINGEN AARDAPPELEN VOOR DEN OPSLAG. 's-GRAVENHAGE, 30 Nov. - In aan sluiting op vroegere mededeelingen in zake het opdoen van aardappelen voor winteropslag, wordt er op gewezen, dat niet vooraf valt te zeggen, of op alle uitgereikte aankoopmachtigingen op slagaardappelen geleverd zullen kun nen worden. Dit hangt namelijk af van de vraag, in hoeverre de aanvoer van aardappelen zulks toelaat." Het streven is, eerst voor de geheele bevolking een voldoenden voorraad aan te voeren en pas daarna over te gaan tot de afleve ring van opslagaardappelen. Het is derhalve mogelijk, dat slechts op een deel van de uitgereikte machtigingen opslagaardappelen geleverd'zullen kun nen worden. Er zal voor gezorgd worden, dat voor winteropslag aardappelen worden ge leverd, die gedurende eenige maanden bewaarbaar zijn,, hetgeen echter niet wil zeggen, dat men op kleiaardappelen kan rekenen. Men kan derhalve nim mer van een kleinhandelaar eischen, dat hij kleiaardappelen voor winterop slag levert. AFLEVERING VAN DE OPSLAGAARDAPPELEN. 's-GRAVENHAGE. 30 Nov - Ten einde misverstand te voorkomen, wordt er op gewezen, dat de op de opslagmachtigin gen aardappelen verkrijgbare aard appelen voor winteropslag. welke moe ten dienen voor het verbruik van 21 December 1943 tot en met 19 Februari 1944 voor 25 December a.s. aan de verbruikers moeten worden afgeleverd. HET RANTSOEN SPIJSOLIE BLIJFT 200 GRAM. 's-GRAVENHAGE, 30 Nov. - In af wijking van hetgeen onlangs gepubli ceerd is, wordt er van bevoegde zijde de aandacht op gevestigd, dat het rant soen spijsolie gehandhaafd blijft op 200 gram per rantsoen. De rantsoenbonnen voor spijsolie geven derhalve recht op het koopen van 200 gram spiisolie, ter wijl de toewijzingen voor spijsolie even eens recht geven op het koopen van 200 gram spijsolie per rantsoen. De toe wijzingen, welke uitsluitend recht geven op het koopen van raapolie, dat zijn dus vet toewijzingen, waarvan de linker bovenhoek is verwijderd en welke aan voor- en achterzijde voorzien zijn van een stempel van den distributiedienst. geven evenwel recht op het koopen van 180 gram raapolie per rantsoen. Urk griezelt! De titel van dit schetsje is een waarschuwing, speciaal voor de da mes: als U niet van griezelen houdt, of als U door het lezen van een grie zelverhaal onprettig droomt, knip dan dit stukje voorzichtig uit de krant, pak het nog voorzichtiger aan en deponeer het in een brandende kachel, U vervolgens er vaiï overtui gende, dat het bedrukte stukje papier werkelijk verbrandt Want dit is een griezelverhaaltjel O— Kent U die griezelige grauwe dier tjes met hun griezelig lange staarten en hun nog griezeliger snuitjes? En die hyper-griezelige oogjes, die U kunnen aanstaren, zoo doordringend, zoo griezelig? Natuurlijk kent U ze, want we be doelen de heel erg gewone ratten, de schrik der dames, die bij het zien van zoo'n griezelig beest zelfs den moed niet meer hebben, om op een tafel of aanrecht te springen, doch in een griezeligen doodsangst stokstijf blijven staan en maar kijken naar dat meest-enge beest met dien lan gen, zwierenden staart en die klein* kraaloogjes.... U kent ze, want U heeft ze een en kele maal gezien in Uw kippenhok (zaliger nagedachtenis!) of in Uw schuurtje bij de turf Maar vraagt U den Urker eens, wat een rat is! Want hij kent ze als geen ander. O— Na het droogvallen van den N.O.- Polder zijn de ratten bij honderden, bij duizenden Urk binnengevallen en op het oogenblik maken zij het voor malige eiland onveilig op een schrik barende wijze. Niet alleen dat zij de wegen ondergraven, zoodat bijvoor beeld een dezer dagen plotseling een wiel van een wagen weg zakte en onmiddellijk daarna een groot aantal ratten her- en derwaarts stoof, maar de grauwe diertjes zijn de woningen binnengedrongen en huisvesten thans in kelders, schuren, bijkeukens, W.C.'s enz.! En zoo heb ben ze bij één Urker onlangs in twee dagen tijd de helft van den winter voorraad aardappelen geheel opge peuzeld Urk griezelt! En Urk kent het gevaar, dat in deze rattenplaag schuilt, het gevaar voor de volksgezondheid. Vandaar, dat deze week een ver- delgingscampagne is ingezet, die on getwijfeld succes zal hebben! En ook zoo'n campagne is grieze lig. Benoemingen bij de Ned. Landwacht. 's-GRAVENHAGE, 30 Nov. - Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft in overleg met den Leider der N.S.B., op voorstel van den höheren SS- und Polizeiführer en commissaris-generaal voor de vei ligheid, den plaatsvervangenden leider der N.S.B., van Geelkerken, tbenoemd tot inspecteur-generaal, en den voor man der Germaansche SS in Neder land, SS-Standartenführer Feldmeyer, alsmede den commandant der WA. Zon dervan. tot inspecteurs van de Neder landsche Landwacht. PRKMIES INGEVOLGE DE KINDER BIJSLAGWET. In het in ons vorig nummer opgeno men artikel over de premies ingevolge de Kinderbijslagwet is o.a. medegedeeld, dat de bijdrage tot dekking van de kinder bijslagen die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld voor Instellingen van wel dadigheid voorkomende op de lijst be doeld bij art. 3 van de Armenwet op 0.142 pet. (voor 1943: 0.44 pet) van het loon is vastgesteld. Men leze hier niet 0.142 pet. maar 0.42 pet. van het loon. Nieuws in 't kort. De Fransche skilooper, Louis Angel, is in Parijs doodelijk verongelukt. Angel was in 1938 Fransch kampioen in de af daling en in de Alpencombinatie. Zijn zuster Cecile, die eveneens .een bekende skiloopster was, is in Juni J.l. bij het bergbeklimmen om het leven gekomen. Volgens een bericht uit Tangcr zou radio Bari in den nacht van Zondag op Maandag hebben medegedeeld, dat Victor Emanuel besloten heeft af te zien van den titel van keizer van Abessinië en kontng van Albanië. Dit besluit van Victor Ema nuel wérd genomen als gevolg van een itdrukkelilken eisch van de regeering an Badogllo. De Führer heeft het eikenloof, he- hoorendc bij het ridderkruis van het ijze ren kruis verleend aan luitenant-generaal Otto Schilnemann, commandant van een Infanteriedivisie, als 339sten soldaat van de Duitsche weermacht. Maarschalk Grazianl heeft als mi nister van nationale- defensie verordend, dat ln de geheele Itallaansche weermacht dc Rometnsehe groet het gebruikelijke militaire saluut zal vervangen. UIT DEN OMTREK. Callantsoog. De heer A. Toes 25 jaren Armvoogd. Op Vrijdag 3 December a.s. hoopt de heer Arend Toes alhier den dag te her denken, waarop hij vóór 25 jaren be noemd werd lot lid van het Algemeen Armbestuur te Callantsoog. De heer Toes was gedurende dit respectabel aantal jaren een zeer gewaardeerd lid van het Armbestuur. Hij verstaat het Foto Archief, uitnemend zijn zaken op een rustige, overtuigende wijze naar voren te bren gen. Voor de belangen van de aan zijn zorgen toevertrouwde armen in zijn wijk, de Groote Keeten, kwam hij steeds op en velen zullen ongetwijfeld hieraan in dankbaarheid terugdenken. Het zal den heer Toes. die als vee- verloskundige en talrijke andere func ties in de streek een goede reputatie geniet, op gcmelden dag zeker niet aan blangstelling ontbreken. Nieuwe Niedorp. Moerbcoker Jeugdtooncelclub. - Dc zaal van den heer Van der Molen was tjokvol, toen Zondagavond de Moer- bcekcr Jeugdtooncelclub optrad met haar bont avondprogramma. O.a. wer den opgevoerd een drietal tooneelstuk- jes. n 1. „In duisternis en Distributie", ..Als Amor regeert" en „Knalgas". De spelers deden uitermate hun best en oogstten grooten bijval. Een woord van lof komt toe aan den ijverigen leider van het groepje, den heer P. Grootes, onder wiens regie de stukjes zijn ingestudeerd. De grime \vns verzorgd door de fa. Koster uit Winkel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1