NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „fen gelukkig gesternte behoedde ons..." Harde strijd aan het Oostfront duurt voort. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam- C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 2 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 282, 2 pagina's.' Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarlei. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m-M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor 'e gchecle oplage op aanvrage. Bommen op Berlijn. Aanval duurde precies 29 minuten. Bloedrood was de lucht. BERLIJN, Nov. - De sirenes loeiden. Op zichzelf niets bijzonders, want in heel Europa loeien de sirenes. Maar in Berlijn loeien zij toch anders dan in Nederland, niet alleen omdat haar stem dieper en langzamer is en daar door klaaglijker klinkt, maar ook om dat in Nederland de „Tommies" er in den regel alleen maar overheen wil len, terwijl zij er in Berlijn nooit alleen maar overheen willen, doch al tijd aan het doel van hun reis zijn. De sirenes loeiden. De nacht leunde sis een inktzwarte massa legen de vensters. De wolken hingen laag en het was nevelig, zoodat zelfs de con touren der huizen aan den overkant niet tegen de lucht afstaken. Regen druppels tikten tegen het glas. Neen, dat kon niet veel zijn. Hoogstens een poging, om morgenochtend weer voor een Londensche microfoon te kunnen verkondigen: „Our Mosquito bombers raided Berlin last night". En het was zoo gezellig warm boven. En het was zoo koud in den vochtigen kelder, Sinds ons potkacheltje wegens ge vaar voor rookverstikking in geval wij bedolven zouden raken op non- actief is gesteld. En ik had nog werk. Ik bleef aan mijn schrijfmachine zit ten, terwijl mijn vrouw de tasschen, de koffers, met hetgeen we in elk ge val willen^redden, in de gang zette. Buiten remden de trams. Eenzame auto's zochten een plaatsje op de trottoirs om eventueel niet in den weg te staan. Over de wereldstad Berlijn daalde de intense stilte, die altijd op het gehuil der sirenes volgt. Ergens viel een schot Een kwartier ging voorbij. Toen viel er ergens ver een schot. Dozijnen batterijen luchtdoelgeschut bulderden er op los, zoodat het klonk als een donderslag in het gebergte, die dooi de echo tot in het oneindige wordt herhaald. Met razende snelheid spreid de zich het kanongedaver van den uiteresten rand der stad over het ge- heele stadsgebied uit. Spervuur! Dus toch? Maar reeds mengde zich het ronk van honderden vliegtuigmotoren in het pandemonium van de Flak. Op straat snerpte een politiefluitje en iemand schreeuwde: „Licht Automatisch draaide ik mijn bureau lamp uit, ofschoon mijn verduistering in orde is. Het politiefluitje bleef echter snerpen en het geschreeuw hield ook aan. En toen klonk er een geluid. Ik weet er geen anderen naam aan te geven dan gerommel. Maar dan een gerommel, dat dreunt in je her senen, zoodat je suf wordt en even op je tanden moet bijten. Ik weet niet, of U het gerommel kent. dat tien of twintig seconden van tevoren een aardbeving aan kondigt. Het gerommel echter, waarin honderden, duizenden neer kletterende staafbrandbommen, dof knallende stalen flesschen fos- for, met barstend geweld cxplodee- rende brisantbommen en aanhui- lende luchtmynen met dien door alle spleten en gaten gierenden luchtdruk ontploffen. is daarvan een veelvoud, ofschoon je er spoe dig zoo door afstompt, dat je ooien het geluid nauwelijks nog opnemen en de verschillende geluidèn niet meer onderscheiden. Langs de gordijnen zag ik, dat de lucht nu niet zwart meer was, maar melkblank, als matglas, waar de zon op schijnt. Dozijnen lichtkogels moes ten er in de wolken aan hun parachu tes neerdwarrelen. Op straat flakker den hier en daar blauw-gele vuren, als gaspitten in een ouderwetsche pa- lingkraam. Brandbommen. Aan den overkant lekte een klein, bijna onschuldig vlammetje achter een raam. Plotseling ging de verduistering in vlammen op en in een onwezenlijk fel licht zag rnen een voornaam ge meubileerde kamer. „Licht uit". Van de vierde verdieping werden er em mers water naar beneden gemikt, die werkelijk doel troffen. Er werd op de deur gebonsd. De „Luftschutzwart elk Berlijnsch huis heeft zijn eigen hoofd van de luchtbescherming, omdat er in die huizen zelden minder dan een dozijn gezinnen woont. kwam mijn hulp inroepen, oindat wij te weinig mannen in huis hebben. Stalen helm op, het gasmasker bij de hand, dat als rookmasker onvolprezen dien sten verricht, handschoenen aan tegen fosfor: daar gingen wij. Voorop de „Luftschutzwart," een chemicus, die nog net vóór het uitbreken van den oorlog is teruggekomen uit Londen, waar hij jaren lang had gewerkt, daar achter zijn plaatsvervanger, een Sak sische advocaat, vervolgens een tand arts die weliswaar de Duitsche natio naliteit bezit, maar wiens grootvader nog Amerikaan was en tenslotte ik. Op de trap fluisterde de „Luftschutz wart. dat er brandbommen waren gevallen - dat had ik a' gezien - en dat wij ons gereed moesten houden om te hlusschen, indien ook wij getrof fen waren. Op de derde verdieping was alles in orde. Op de vierde ver dieping ook, wat een goed toeken was. want de stalen fosforflesschen slaan altijd tamelijk diep door. Naar den zolder. De deur ging open enbijtende rook sloeg ons tege moet. Zoo'n ontdekking loopt je als een emmer koud water over den rug. Maar de zenuwen nemen dan cle over hand en je handelt verdei automa tisch. Het heele geval had niet veel om het lijf. „De moderne oorlog be staat voor tachtig procent uit lawaai en slechts voor twintig procent uit gevaar." vertrouwde wij onlangs een Duitsche collega toe, die pas een jaar Oostfront: achter den rug had. Ons thermietbommetje werkte zonder la waai, maar met angstwekkend veel rook. Wij vonden het kleine smeulende ding tenslotte in een hanebalk. Met een stok werd het naar berieden ge haald en onder nat zand bedolven. Ofschoon het tot tweemaal toe weer aan het branden sloeg, heeft het geen schade aangericht. Dreunende ontploffingen, Het inferno buiten hield aan. Vreemd, dat. wij daar op zolder nauwelijks op b-Jdcn eelet In den kelder hoorden wweer het |'3nongedaver, het moto- -• vonk, de De correspondent van den N.C.D. te Berlijn vertelt in nevenstaand artikel over zijn eigen belevenis sen gedurende het eerste bombar dement op Berlijn. Met barstend geweld explodeer den de brisantbommen en aanhui- lende luchtmijnen en de lucht, even tevoren git-zwart, werd melk blank, als matglas, waar de zon op schijnt Een boeiend relaas van den ooggetuige! gen. De fundamenten van het huis kreunden. De luchtdruk rukte aan de deuren. Het sneeuwde kalk. Er zat niemand in zijn stoel te dommelen. Er zat zelfs heelemaal niemand en allen stonden in een kring bij de deur. Er werd druk gesproken en er viel tel kens een diepe stilte, als na een zeer zwaren slag het licht even uitging. We kuchten met droge lippen. Wij herhaalden steeds vaker onzen rond gang door het huis, omdat de rook verstikkend begon te worden en het steeds onbegrijpelijker leek. dat het bij ons niet brandde. Doch een geluk kig gesternte behoedde ons. Bloed rood was de lucht. De straten waren helderder verlicht dan overdag in deze trieste Novemberdagen. De v'ammen laaiden op, slechts enkele huizen van ons vandaan. Te redden leek er niets, maar toen wij tenslotte alles, wat wij er uit hadden kunnen sleepen, in den hoofdingang en op de binnenplaats hadden staan, was het toch nog heel wat. Alleen vraag je je later af, wie zich in die vlammenzee heeft gewaagd, om er een rieten prullemand uit te halen of een emaille pannetje met vele butsen Als het signaal „alles veilig" wordt gc-geven, driiven er dikke rookge- vaarten om de sirenes. Vele sirenes ook zijn verstomd. Een dichte asch- regen valt, bijtend scherp als felle vorst, nu het laaiende vuur overal zuurstof aanzuigt en zoodoende een waren storm veroorzaakt, die op zijn beurt de vlammen hoogèr doet gieren. Het lijkt een onvergetelijke nacht merrie van uren. Toch heeft de eigen lijke aanval precies negen-en-twintig minuten geduurd. Landwacht Nederland. Door een verordening van den Rijks commissaris voor de bezette Neder- landcsche gebieden van 13 Nov. 1943 is in overeenstemming met den Lei der van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden uit de le den der N.S.B. en haar organisaties een gewapende Landwacht opgesteld, die tot taak heeft ter ondersteuning van de gewone politie en in zeer nau we samenwerking met deze, leven en goed van de ordelievende bevolking en de openbare instellingen van eiken aard te beschermen voor overvallen en sabotage, controle op het verkeer uit te oefenen, alsmede alle aanvallen op de openbare veiligheid en orde af te weren. Deze verordening en de hieruit voortvloeiende opstelling van d< „Landwacht Nederland" was een on vermijdelijke noodzaak, die voort sproot eensdeels uit de talrijke ver raderlijke overvallen op leden de: NSB en leden van het politiecorps, an derdeels ook uit de overvallen op lijf en goed van de bevolking in Neder land. Uit deze overvallen en sabotage daden is gebleken, dat in Nederland misdadige elementen aan het werk zijn voor welker bestrijding de gewone politie niet sterk genoeg is. Wanneer daarom is overgegaan tot de Instel ling van de Landwacht Nederland, is dat geschied met het oog op de toe standen," welke de openbare orde en veiligheid in Nederland in gevaar brachten. De commissaris-generaal voor de veiligheid en höhere SS- und Polizci- führer, SS-Obergruppenführer Rauter. heeft op grond van de Verordening van den Rijkscommissaris een be schikking uitgevaardigd, waaruit het arbeidsressort van de „Landwacht Ne derland" blijkt en waarin de bevoegd heden zijn omschreven, welke aan de Landwacht Nederland gegeven zijn. Bovendien behelst deze beschikking de medische en sociale verzorging der leden van de Landwacht Nederland. Tot inspecteur-generaal van de Land wacht Nederland heeft de Rijkscom missaris den plaatsvervangenden leider der NSB. Van Geelkerken, benoemd en tot inspecteurs den voorman der Ger- maansche SS, SS-Standartenführer Feldmeyer en den commandant der WA. Zondervan. De Landwacht Nederland ressor teert als een soort hulppolitie ten aap zien van haar optreden onder den höheren SS- und Polizeiführer. De organisatie en het interne bestuur wor den geleid door den inspecteur-gene raal, resp. de beide inspecteurs. In November 36 grooie schepen hl zinken gebracht. Felle strijd in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER 1 Dec. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van net bruggehoofd Cherson uit ondernamen bergjagers een plaatselij ken aanval. Zij drongen in vijandelijke stellingen binnen, rolden die op en wierpen de bolsjewisten naar het oosten terug. Terwijl er op het bruggehoofd Nikopol slechts een beperkte ge- vechtsiictiviteit heerschte, werden in de groote bocht van den Dnjepr ten noordoosten van Kri- woirog en ten zuidwesten van Kre- mentsjoeg hevige aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en door krachtige tegenaanvallen penetra ties van de gevechten der vorige dagen opgeheven of verkleind. Bij Tsjerkassy gingen formaties pant serwagens en pantsergrenadiers, op doeltreffende wijze door de luchtmacht gesteund, tot tegenaan vallen over. In verbitterde gevechten werd een vijandelijke gevechtsgroep vernietigd a een tweede ingesloten. In het gebied van Gomel ver sterkte de vijand zijn druk op on ze stellingen tusschen Pripet en Berezina. Verscheidene sovjetaan- vallen werden door geslaagde te genacties opgevangen of afgeslagen en vrij sterke groepen gereedstaan de sovjetstrijdkrachten uiteen ge slagen. Hevige vijandelijke aanval len ten zuidwesten van Kritsjef mislukten. Bij den autoweg ten westen van Smolcnsk gingen de bolsjewisten met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten opnieuw tot den aan val over. Hun doorbraakpogingen werden verijdeld, plaatselijke pene traties in een tcgenoperatie opge heven. In het penetratiegebied van Newel werd de vijand gisteren door eigen aanvallen uit nog meer ter reinsectoren teruggeworpen. Aan het Zuid-Italiaansche front mis lukten verscheidene vijandelijke aan vallen op onze hoogtestellingen in den centralen sector. In den oostelijken sector zette de vijand over een smal front zijn zware aanvallen tot in den avond voort. De door sterke formaties vliegtuigen en geconcentreerd ar tillerievuur gesteunde Britsche aan- valsformatics werden in bloedige gevechten opgevangen. Een enkele kilometers diepe penetra tie in onze stellingen werd afgegren deld. In het Middellandsche Zeegebied be schadigden Duitsche torpedomotorboo- ten voor Elba een Britsche torpedo motorboot door haar te rammen en door artillerietreffers. Andere booten brnch- ten in de Adriatïsche Zee een Veneti- aansch motorzeilschip op. Bij slecht zicht drongen gisteren over dag vijandelijke luchtstrijdkrachten en gedurende den nacht eenige stoorvlieg- tuigen West-Duitschland binnen. Zij lieten op eenige plaatsen brisant- en brandbommen vallen, waardoor ge ringe schade werd aangericht. Luchtverdedigingsstrijdkraehten ver nietigden 7 vijandelijke vliegtuigen. De oorlog ter zee. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche scheepvaart hebben lucht- dreunende ontploffin- macht en marine in de maand Novem ber 38 troepentransportschepen en koopvaardijschepen met een gezamer- lijken inhoud van 306.900 brt. tot zin ken gebracht: 27 transport- en koop vaardijschepen met een gezamenlij- ken inhoud van 176.000 brt. werden zoo zwaar beschadigd, dat vele dezer sche pen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 90.000 brt. verloren geacht kunnen worden. Voorts kregen 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 90.000 brt. bom- of tor pedotreffers. Marine en luchtmacht brachten de volgende vijandelijke oor logsschepen tot zinken: 14 torpedoja gers, één fregat, één korvet, drie duik- booten en zes torpedomotorbooten. Voorts werden één lichte kruiser, zes torpedojagers, vier duikbooten, vier torpedomotorbooten en vijf bewakings vaartuigen voor het grootste deel zwaar beschadigd. Verduister v. 16.45-8.15 uur. Mussert sprak op de jaarvergadering van het Technische Gilde, welke te Utrecht werd gehouden CNF/Otto/Pax m De leden der Landwacht hebben het recht, in de uitoefening van hun dienst de identiteit van personen, die zich door hun openbaar gedrag op de een of andere wijze verdacht maken, aan de hand van het per soonsbewijs vast te stellen en deze personen, in geval van ernstige verdenking voorloopig te arrestce- rcn. De leden van de Landwacht kunnen ook in speciale opdracht van den commandant der Ncder- landsche Staatspolitie op bepaalde plaatsen personencontrole houden en personen, die zich niet behoorlijk kunnen legitimeeren, arresteeren. Voorts zijn zij bevoegd tot contro leeren van auto's met Nedcrland- sche nummerborden. Wanneer per sonen onbevoegd of op verdachte wijze de te beschermen of te bewa ken objecten naderen, kunnen zij door de leden der Landwacht voor loopig gearresteerd worden. Het recht tot arrestatie houdt de be voegdheid in, de te arrestecren personen te visitccren op wapenen, gevaarlijke voorwerpen en illegale geschriften en gevonden voorwer pen in beslag te nemen. Huiszoeking door leden der Land wacht is bij wijze van uitzondering s'echt3 dan toegelaten, als een op hee- terdaad betrapt persoon rechtstreeks achtervolgd wordt en men kan aanm men, dat hij in de woning in kwestie is gevlucht en daar gearresteerd kan worden. In alle andere gevallen blijft het verrichten van huiszoekingen de taak van de gewone politie. De leden van de Landwacht zijn gerechtigd van hun wapen gebruik te maken, als zij hun taak niet op andere wijze kunnen vervullen. In het bijzonder mogen zij van hun wapen gebruik maken bij de afweer van een aanval of van een bedreiging met onmiddellijk gevaar Voor lijf en leven, of als een te arre^eeren persoon of een gearresteerde vlucht of ondanks eerste sommatie zijn vlucht voortzet. Indien een te arresteeren persoon ver dedigingswapenen van welken aard ook na sommatie niet onmiddellijk ik legt of de neergelegde wapenen weer opneemt, kan de Landwachter even eens van zijn wapenen gebruik maken Hetzelfde recht heeft hij als een te arresteeren persoon of een gearresteer de een actieven tegenstand biedt, welke slechts door gebruik van de wapenen kan worden gebroken. De leden der Landwacht dragen om den linkerbovenarm een rooden band met het zwarte opschrift „Landwacht Nederland". Bovendien zijn zij in het bezit van een speciale legitimatie. Verwacht wordt, dat de ordelie vende bevolking de Landwacht Ne derland bij het vervullen van haar dienst op alle wijzen ondersteunt en er daarmee toe bijdraagt, dat rust en vrede in het land hersteld en gehandhaafd worden. Alle mis dadige elementen kunnen erop re kenen. dat tegen hen onverbiddel ijk wordt opgetreden. De aanval op Berlijn. (Van onzen correspondent). BERLIJN, 1 Dec. - Foto's zijn dik wijls korter en duidelijker dan nauw keurige beschrijvingen en serieuze ba- richten. Op de voorpagina van ae Völkische Beobachter zien wij Adolf Hitier te midden van 20.000 enthou siaste jeugdige officieren der weer macht, voor wie hij een rede hield over de politieke situatie. Een ander Berlijnsch blad brengt een foto onder het opschrift „Berlijn trotseert de Britsche terreur" en geeft Dr. Göbbels als gouwleider weer te midden der door de Anglo-Amerl- kaansche luchtaanvallen zwaar geteis terde bevolking. Beide foto's zijn ongezocht, een on loochenbaar bewijs van het contact, hetwelk er tusschen overheid en be volking bestaat. Dat frappeert den neutralen toeschouwer, te meer daar deze foto's genomen zijn na de zware luchtaanvallen, welke Berlijn eenige nachten achtereen heeft moeten door worstelen. Stralend van voldoening neemt een bejaarde vrouw uit de hand van den minister het Kriegsverdienst- kreuz met de zwaarden in ontvangst Men bedenke: zulke tafreelen spelen zich af terwijl een groot deel der stad in een puinhoop is herschapen. Terwijl de weinige trams en autobussen, die 't verkeer hervat hebben, bestormd worden, zijn wij te voet door verschil lende wijken der stad gewandeld en al geraakt men dan onder den indruk van de onherstelbare schade, die in alle doelen der stad is teweeggebracht, toch wordt men nog sterker gefrap peerd door de onverwoestbare energie, waarmede door allen wordt gezwoegd om de enorme puinhoopen uit den weg te ruimen, het verkeer te herstel len en de voorziening der bevolking met levensmiddelen, kleeding en schoeisel te normaliseeren. Op planken en schuttingen staat met zwarte verf aangegeven: „Onze zaak is heropend of „De volgende week wordt onze winkel weer geopend". Overal ziet men Poolsche-, Sovjet- Russische- en Badoglio-soldaten. onder de strenge bewaking van Duitsche on derofficieren, opruimingswerk ver richten. Op kijklustigen is men aller minst gesteld en In de pers wordt met nadruk gewaarschuwd, dat zij, die uit banale nieuwsgierigheid komen kijken, niet verbaasd moeten zijn, wanneer zij gedwongen worden aan het opruimingswerk mee te helpen. ADRIENNE SOLSER OVERLEDEN. AMSTERDAM. 1 Dec. Op ruim 70- jarigen leeftijd is in het Algemeen Ziekenhuis te Doetinchem overleden de oud-varieté- en filmartiste Adrienne Solser uit Amsterdam. Zij was enkele maanden geleden naar Doetinchem gereisd. In de drukte werd zij op het station uit den trein geduwd. Zij brak daai-bij een dijbeen en moest acht weken worden verpleegd in het Algemeen Ziekenhuis. Dezer dagen zou zij weer naar Amsterdam mogen ver trekken. Bij een laats'e behandeling werd zij echter onwel en korten tijd later stierf zij onverwacht. Adrienne Solser werd 18 Februari 1873 te Rotterdam geboren. Op 10- jarigen leeftijd debuteerde zij reeds op het tooneel. Tezamen met haar broers, die naam hadden gemaakt als couplet- zangers Solser en Hesse en Solser en Chretienni behoorden tot de beste cabaret-duo's werkte zij in alle groote plaatsen. Vanaf het prille begin der Nederland- sche film heeft zij ook hier haar rol ge speeld. Vooral als „Kce. de koningin van den Jordaan" maakte zij grooten op gang en de serie films met „Kee" in de hoofdrol heeft jarenlang in heel het land gedraaid. In Schiedam exploiteerde zij in die dagen tezamen met haar zoon, eigen filmstudio's. In de laatste jaren zag men haar nog in de films „Bleeke Bet", „De Jantjes", „De Suikerfreule" en „Ik fluit in de hoop dat gij zult komen". De begrafenis zal Zaterdag 4 Decem ber om 2 uur des middags op de Be graafplaats „Zorgvlied" te Amsterdam geschieden. Nieuws in 't kort. In Amsterdam werd enkele dagen geleden een dame beroofd van juweclen ter waarde van f 40.non.—Reeds enkele uren na de berooving kon de politie een deel van den bult achterhalen en Woens dagavond slaagde zij er In, de beide die ven te arresteeren ln den Jordaan. Ook de rest van de juweelcn werd hier gevonden, zoodat de dame al haar juwee lcn terug krijgt. De beide dieven waren goede bekenden van de politie. De aardbeving in Turkije heeft tot dusverre aan 4000 personen het leven ge kost. terwijl het aantal gewonden reeds meer dan 3000 bedraagt. Vermoedelijk zul len beide getallen nog stijgen. Het opperste Mexlcaansche gerechtshof bevestigde het vonnis tegen den moorde- nanr van Trotsky. Jacques Monard. tegen wien 20 Jaar gevangenisstraf was gevor derd. Een gewaardeerd ambtenaar vertrekt. Hoe meester van der Laan gehuldigd werd. Op ondubbelzinnige wijze heeft de bur gerij van Dirlcshorn en Omstreken ge toond, hoe hoog dc heer R. v. d. Laan, hoofd der o. 1. school alhier, bij hen staat aangeschreven. Dit kwam tot uiting toen Dinsdagmorgen officieel afscheid werd genomen, omdat de heer v. d. Laan de school moet verlaten wegens het be reiken van den pensioengerechtigden leeftijd. In het versierde lokaal, het lo kaal. waarin de beer v. d. Laan bijna 3' jaren onderwijs heeft gegeven, waren, be halve zijn leerlingen, de heer Ferlnga, In specteur van het lager onderwijs, de oudercommissie en dc commissie v. oud- leerlingen. de wethouders van Haren karspel burgemeester Nolet was wegens ziekte verhinderd dit afscheid bij te w nen het personeel der school, vriend' en familie bijeen om zooals wij reeds ba- ven schreven officieel afscheid te nemen Nadat de familie Van der Laan was be groet. nam de heer W Kistemaker het woord. Hij deed dit als vertegenwoordi ger van oudleerllngen en tevens als cere moniemeester. Na de voorbereidselen tot deze bijeen komst te hebben geschetst, teekende hij op juiste wijze, wat meester v. d. Laan voor de school is geweest. ,.U heeft zich hier al die jaren thuis gevoeld en ging ten volle op ln uw werk," aldus de heer Kistemaker. Inspecteur Feringa zeide: „Zeer geachte heer Van der Laan! Nu uw pensioen gerechtigde leeftijd is aangebroken en een belangrijk deel van uw leven ruim 31 jaren hebt gij in dit werklokaal uw krachten gegeven wordt afgesloten, wil ik mijn waardeering uitspreken voor het vele, wat u in het belang van het onderwijs hebt gedaan. Uw taak was mooi en dankbaar, maar veelomvattend en soms moeilijk. Hoewel deze school pud en ongezellig is en verkeerd staat de ramen zijn op den Noordkant, ver- slagg. hebt u van deze school een opvoedingsinstituut gemaakt Spr. besloot met de beste wenschen voor den heer Van der Laan en diens vrouw gedurende diens komende ambte- looze leven, Wethouder Bakker sprak namen het gemeentebestuur een hartelijk woord van afscheid, en betuigde tevens zijn dank voor het vele wat de heer Van der Laan voor de reisjes der ouden van dagen ge daan heeft. De heer J. Hagenaar schetste op de hein bekende wijze, hoe hij hem. als voorzitter van de oudereommlssie, in de bakkerij de plannen waren ontstaan om dit afscheid te vieren. Hij bood meester namens deze commissie een mooi ca deau aan bestaande uit een schilderij van Vok Koster, waarop een stukje van Dtrkshorn was afgebeeld, benevens een enveloppe met inhoud en een bloemstuk. Dr. Groenhart zeide den aangenamen plicht te hebben om als oud-leerling een oogenblikje in dit oude lokaal te mogen vertoeven en te getuigen van de groote liefde, waarmee meester v. d. Laan, als onderwijzer zijn taak beeft opgevat. Hij bood namens de oudleerllngen een viertal mooie boeken aan over vogelle- benevens een enveloppe met inhoud, e heer Brouwer, oudhoofd der o.l. school te Schagen, had de verre reis ge maakt om bij dit afscheid van zijn ouden vriend aanwezig te zijn en liet uitkomen hoe zij 20 jaar te zamen hadden ge streden voor één school n.1. de openbare. Spr. bracht ook grooten dank aan mw. v. d. Laan voor den steun, welken zij in al die jaren voor haar man was geweest. Jpffrouw Joosten sprak als oud-onder wijzeres warme woorden van waardee ring en dankte voor de prettige samen werking. welke zij, tijdens haar Dlrk- hornschen tijd. had ondervonden. Zij be sloot met te zeggen: „Ik vind u nog hee lemaal geen man voor pensioen." De heer Wiese sprak als lid van het personeel woorden van erkentelijkheid aan zijn „Hoofd". Meer dan 13 Jaren, staan wij al naast elkander ln deze school, aldus de heer Wiese, die verder iiet uitkomen hoe meester Van dei- Laan er altijd van gemaakt heeft wat van gemaakt kon worden. Spr. wees irbij op oud-leerlingen als prof. Gerrlt Kuiper en dr. Groenhart. De heer S. v. d. Oord sprak als vriend n getuigde van het vele en goede, dat meester voor de gemeenschap heeft ge daan. De heer Kistemaker tenslotte hoopte, dat, hoewel meester v. d. Laan afscheid van de school ging nemen, hli de vele vereenigingen trouw zal blijven. Hij raadde meester aan hier maar op Dirks- horn te blijven, want een oude boom ver planten lukt meestal niet. Getroffen dankte de heer v. d. Laan dc sprekers voor de waardeerende woor den tot hem gericht en bovenal voor de mooie cadeaux. Hij liet vérvolgens de 32 Jaar die hij in Dirkshorn heeft gewoond. rt Dure wandluisjes! Mevrouw G„ een bejaarde dame In den Haag, ontdekte op zekeren dag, dat in de houten bekapping van haar huis de wandluizen een weelderig leven leidden. Ze vond het heek-maal niet leuk en was blij, dat een handige electricien een mjddel wist, om het houtwerk te ontluizen: met een ge heimzinnige vloeistof bespoot, hij dc planken en de luizen sneuvelden bij duizenden, Dit veldslagje kostte mevr. G. precies honderd gulden. O Maanden laten kwam de electri- ciën terug, om de zolder te contro leeren en zijn scherp oog ontdekte nieuwe wandluisregimenten! Een tweede aanval was noodig en werd met succes toegepast. Alleen de re kening was hooger geworden: de oorlog, met waar? en de kleine voorraad van de geheimzinnige vloei stof, juist nog ergens in Parijs op den kop getikt O En nieuwe generaties wandluizen groeiden op, althans in de verbeel ding van den electricien. die nu regelmatig alles contro'eerde. Een nieuwe vloeistof moest ge vonden worden, die duurder en duurder werd. Totdat tenslotte mevr. G. tot de ontdekking kwam. dat haar heele kapitaal van 35.000. indirect door de wandluizen was opgepeuzeld! O De electricien kwam voor de recht bank: h.'I had mevr. G. opgelicht, omdat de luisjes na de eerste be handeling voorgoed verdwenen wa ren. En hij hoorde 3 jaar gevange nisstraf tegen zich eischen. Wat niet zoo leuk is! k.. .J de revue passeeren. Er is leed geweest in al dien tijd, maar ook veel vreugde. Een speciaal woord van dank bracht hij aan zijn dochter, die hem de laatste ja ren, toen het een tweemansschool weid, nu is het gelukkig weer een drie- mans tot steun is geweest. Vele brieven waren inmiddels door de post bezorgd. Het waren er van oud leerlingen en collega's o m. van den heer Reuvers, die door omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Des middags. Was 's morgens het afscheid officieel en in kleineren kring gevierd, 's midk dags heeft een meer dan volle zaal van Pijper blijk gegeven welk een gezien bur ger meester Van der Laan is Trouwens de versiering, welke was aangebracht, deed al dadelijk vermoeden, dat het een tip-top middag zou worden. De Jongens en meisies van de laagste tot de hoogste klasse, hebben meester een afscheid ge geven, dat hem nog lang in het geheu gen zal blijven. De opening geschiedde weer door den heer Kistemaker, dio een welkom toeriep aan ouders en oud leerlingen en die daarna het woord gaf aan den organisator van dezen onver- getelijken middag, den heer Wiese, Deze bracht op zijn beurt dank aan zijn vrouw en zr. Spoor voor hun hulp en mede werking cn voorts aan de tallooze stille medewerkers Gaarna zouden wij allo nummers noemen, welke door de Jon gens en meisjes werden uitgevoerd d->ch gebrek aan plaatsruimte verbiedt ons dit. Eén uitzondering willen wij maken en wel voor „Prinsesje Sluikhaar." geschre ven door de oud-leerllngo Marie Spoor. De dansleiding van Geer van Loencn. de décors van Vok Koster en de muziek van meester Wiese. maakten dat dit stukje aan 't einde een ovatie verkreeg. Wanneer tenslotte de „grooten" nogmaals hebben gezongen en enkele lieve peuters meester cadeaux hebben aangeboden, is het groote oogenblik gekomen, waarop meester van der Laan het woord neemt. Met ontroerde stem bedankte hij allen voor hun aanwezigheid van heinde en verre waren de oud-leerlingen gekomen en zeide dat deze dag een dag voor hem is geweest om nooit meer te verge- i van dank ten. Van morgen heb I gebracht." aldus spr„ „ik doe maar in 't algemeen, want ik zou niet graag iemand vergeten. Kén wil ik echter oersoonlijk noemen, n.1. meester Wiese. Wat U met de inn«ens e>i nvUqtps tot stand heeft gebracht is bewonderens waardig Ik dank U." Na afloop hebben velen van de gelegen heid gebruik gemaakt om van meester van der Laan persoonlijk afscheid te ne men. Meester van der Laan. het is em af- :heid geweest dat U ten voile hebt ver- Langedijk. Inenting tegen diphtherie en rood vonk. - Aangezien er in deze gemeente een aantal gevallen van diphtherie zijn geconstateerd, waarvan eenige van zeer ernstigen aard, wijst de burgemeester van Langedijk op de wensehelijkheid. dat de kinderen tot 14 jaar tegen deze ziekte worden ingeënt. Er zal daartoe ruimschoots de gelegenheid worden ge geven. Zoowel te Oudkarspel, voor kin deren uit Oudkarspel en Noord-Schar- woude, als te Zuid-Scharwoude zal daarvoor op Zaterdag 4 December a.s. zilting worden gehouden door de dok toren, resp. in de O.L.-school te Oud karspel en de voormalige O.L.-school te Zuid-Scharwoude. Te Broek op Lan- gendijk bestaat gelegenheid tot inen ten op Woensdag 8 December ten huize van dr. Verdonk. Nadere bijzonder heden worden per aanplakbiljet bekend gemaakt. De kinderen, die eenigen tijd geleden reeds zijn ingeënt, behoeven dit keer niet te komen. Noordscharwonde. Uitslagen schaakvereemging Schaak mat. - De uitslagen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen van de schaakvereeniging Schaakmat zijn als volgt: le klasse: J. Smit—J. Ootjes 1—0. W. Kaan—H. Stins 1—0. 2e klasse: Jb. Bakker—K. de Vries iF. Scholtes—J. Kamper 14, G. van Loenen—J. Kamper 0—1, F. Scholtes—Th. Smit 1—0. 3e klasse: W. Muller—A. J. de Wit 0—1. A. J. de Wit— C. Kliffen 1—0. G. Vader—C. Kliffen 1—0. Biljartwedstrijd met zes ballen. - In café „De Vriendschap" van den heer N. Jonker alhier, werd gedurende de maand November een biljartwedstrijd met zes ballen gehouden. De uitslag hiervan was: le klasse: le prijs P. Kraakman Sz.. met 70 pnt,: 2e prijs N. Brammer. 44 pnt.; 3e prijs C. Kruier, 37 pnt.: 4e prijs A. Bergen, 33 pnt.: na loting met 5e prijs Jb. Berkhout, 33 pnt. Tweede klasse: le prijs P. Hink, 32 pnt.; 2e prijs P. Hink Jz.. 26 pnt.: 3e prijs G. Jacet 21 pnt.: 4e prijs Jb. v. Diepen, 17 pnt. De prijzen werden door den heer Jonker met een toepasselijk woord uit gereikt. waarna men nog eenigen tijd gezellig bijeen bleef. Besloten werd, binnenkort weer een wedstrijd te houden. W leringen. Uitvoering Excelsior. - Zaterdag- en Zondagavond gaf de zangvereeniging Excelsior" voor donateurs en leden een uitvoering in de concertzaal „Wiron". Na een hartelijk openingswoord van den voorzitter, M. Heyblok. bracht de zangvereeniging vier nummers ten ge- hoore, welke, naar het applaus te oor- deelen, zeer in den smaak vielen. Daarna werd opgevoerd het blijspel in drie bedrijven „Buskruit", door A. v. d. Lugt en A. Kloos. waarmee de spelers groot, succes oogstten. Vooral mej. L. Raat in de hoofdrol van Ernmy vond veel bijval. We noemen verder mej. M. Tijsen en den heer J. Hekman, resp. als Sjauke en Lucas. Kortom, alles liep vlot van stapel en we konden merken dat op de repeti ties onder leiding van den heer J. J. Bruul ernstig gestudeerd was. Aan het einde sloot de voorzitter in" passende bewoordingen en een dank baar applaus was de belooning voor alle medewerkenden. BONAANWIJZING HONDEN EN KATTENBROOD. 's-GRAVENHAGÊ, 29 Nov. - Van 1 tot en met 31 December 1943 worden op bon no. 21 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden hondcn- lrrood beschikbaar gesteld als o p den bon van de afgeloopen periode. Op bon no. 21 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor ver melde periode Vit K G. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 31 December 1943 is bon no. 21 van vermelde kaarten ongeldig. GEEN AUDIëNTIE. De wekclijksche audiëntie van den Commissaris der Provincie Noord-Hol land op Woensdag 8 December a.s. wordt niet gehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1