NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Slag om den autoweg ten W. van Smolensk. Nederlanders in Duitschland. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. VRIJDAG 3 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 283, 2 pagina's Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti e-t a r i c f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheele oplage op aanvrage. DE VERGELDING. (Van onzen politieken redacteur.) DIT is geen christelijk thema, maar christelijk of niet, het is een thema, dat een schokkende gebeurtenis van de naaste toekomst zal zijn en wellicht zeer nauw met den uitgang van dezen #orlog zal samenhangen, hetgeen ons gllen raakt. Nadat Engeland na de nederlagen van zijn politiek en van zijn wapenen in het Westen in Juni 1940 zoo goed als geheel den oorlog verloren had en eigenlijk geen normale sterveling, in het volle bezit van zijn verstandelijke vermogens, meer aan een voortzetting van den krijg dacht, proclameerde het in zijn laatste vertwijfeling, den totalen oorlog. De Britsche regeerders droegen hun luchlwapen op, de Duitsche bur gerbevolking met bommen uit te moor den en murw te maken, zooals zij in den vorigen oorlog door een blokkade de burgerbevolking hadden willen uit hongeren. o IEDER, die geheugen heeft, weet, dat de Britten het eerst dit verderfelijke wapen in den strijd toegepast hebben. Dat staat met onloochenbare feiten in het boek der geschiedenis opgeteekend. Zij ontzagen zich zelfs niet, deze bom men ook op Nederlandsch grondgeoied, dat van hun voormaligen „bondgenoot," op Nederlandsche burgers, ver van mi litaire doelen af, te werpen. Van Duitsche zijde heeft men in den zomer van 1940 herhaaldelijk tegen dit onverantwoordelijk Britsche optreden gewaarschuwd. Hitier en enkele leiden de persoonlijkheden naast hem hebben in die dagen telkens opnieuw met vergelding gedreigd, indien deze zinne- looze oorlogvoering, die onridderlijk en onhumain is, niet ophield. De Britten wilden niet luisteren. Nadat tot diverse malen toe deze dreigementen van Duitsche zijde gege ven werden en zij geen uitwerking hadden, besloot men eindelijk tot de vergelding over te gaan. In den winter 1940-'41 volgden dag^op de eerste Duit sche vergeldingsmaatregelen, die vooral Londen en het Britsche industriege bied troffen. En nog bleef de Duitsche legerleiding haar militair fatsoen bewa ren. Gebombardeerd werden uitslui tend de strategisch belang:ijke punten, zooals de havenwerken van Londen, de industriegebieden Coventry, Birming- ham. Bristol en wat daar al zoo meer aan industriegebieden en havensteden op te sommen valt. Toen schreeuwden de Britten moord en brand. Toen trokken zij alle registers van hun propaganda-orgels ver open om de geheele wereld er op attent te maken, wat of die Duitschers al niet allemaal deden. Daarbij werd natuur lijk vermeden te vertellen, dat z" zelf het eerst dit middel heel wat minder consciëntieus toegepast hadden en dat deze Duitsche vergeldingsaanvallen eerst doorgevoerd werden, nadat de Duitschers herhaaldelijk hiervoor ge waarschuwd hadden. ONDERWIJL de Duitsche troepen in het Oosten een nieuwen vijand te bestrijden kregen, begonnen de Britten opnieuw hun terreuraanvallen. Met verdubbelde krachten, uitdagender dan tevoren. Vroeger waren het uitsluitend brand- en brisantbommen geweest. Dit maal grepen ze ook naar een middel, dat deskundigen algemeen tot de mid delen van den gasoorlog rekenen. Zij werpen thans fosfor omlaag, dat de zelfde uitwerking als gassen heeft, met misschien een nog verschrikkelijker dood en verminking. Dit duurt nu al enkele maanden. Wat in dezen tijd in Duitschland aan cul tuurgoed vernield is, kan niemand be rekenen. Wat daarbij aan leed en ellen de veroorzaakt is, zal tot aan het einde der dagen in de harten van iederen Duitschcr en die het uit eigen ervaring heeft meegemaakt, gegrift blijven, Het gaat reeds lang niet meer om strategi sche doelen. De Britsche legerleiding en staatslieden hebben dit reeds lang openlijk toegegeven. Zij speculceren er op, dat door deze wijze van oorlogvoe ring het moreel van het Duitsche volk zal gebroken worden en dat de Duit schers door deze verwoestingen en el lende op de knieën naar hen zullen toekruipen en om vrede smeeken. Waarom eigenlijk? Om op een andere manier uitgemoord en verminkt te worden, zooals hun haatdecreten niet moe worden uit te bazuinen? O OK ditmaal weer hebben Hitier, het opperaommando van de weermacht, Göring en Góbbels met vergelding ge dreigd. De maat is vol. De vergelding zal komen. De Duitsche rcgcering en haar legerleiding hebben m ■egedeeld. dat ze tot hun leedwezen verplicht zijn tot tegenmaatregelen over te gaan. Göbbels zei Zondag: „Het Duitsche volk kan gerust zijn; dag en nacht wordt met koortsachtigen ijver ge werkt aan de voorbereidingen voor de vergelding, en als zij op zekeren dag over Engeland zal losbarsten, kan het Britsche volk diegenen bedanken, die in nacht en mist onze vreedzame ste den overvallen en brand en verwoes ting, leed en dood over onze vrouwen en kinderen laten uitstorten". In het dezer dagen verschenen Octo- ber-nummer van het tijdschrift „Sig naal" wordt aan de hand van Zwecd- sche en Deensche berichten een ont stellende blik in den aard van deze bombardementen, o.a. van de stad Hamburg, gegeven. Geen der buiten- landsche neutrale waarnemers twijfelt meer aan den kwaadwilligen terreur- opzet der Britten en Amerikanen. In Hamburg zou nog het motief van een havenstad aangevoerd kunnen worden. Maar daartoe legt men niet systema tisch een heele stad plat, overgiet men niet de vluchtelingen met brandende fosfor en bestookt men hen niet met boordwapens. Met Berlijn, dat thans verschillende malen gebombardeerd is, staat het an ders. Waar de bommen neergekomen zijn, is geen enkele fabriek te beken nen, Het zijn allemaal woonhuizen, huurkazernes, gouvernementsgebou wen, kantoren, winkels, hotels en res taurants. Honderden buitenlandsche journalisten hebben thans met eigen oogen de oogmerken en den aard van de Anglo-Amerikaansche bombardemen ten kunnen waarnemen. DE vergelding op dit alles zal komen. Daaraan twijfelt niemand meer. Er zal dan zooveel opgekropte bitterheid en onderdrukte haal tot ontlading ko men met midd.len, die zeer zeker de In November 865 Sovjei-vliegiuigen neergeschoten. Het weermachtbericht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Dec. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In de groote bocht van den Dnjepr viel de vijand slechts op enkele plaat sen met vrij zwakke strijdkrachten tevergeefs aan. Daarentegen namen de gevechten om de penetratie ten zuid westen van Krementsjoeg in hevig heid toe. Een doorgebroken vijande lijk bataljon werd in een tegenaanval vernietigd. Bij Tsjerkassy hebben onze troepen in een sucesvol verloopenden tegen aanval het tijdelijk ingesloten, onder bevel van majoor Kastner dapper strijdende grenadierregiment 105 ontzet. Tusschen Pripet en Bersina werden verscheidene in de vorige dagen ontstane penetraties door te genaanvallen opgeheven en aanval lende vijandelijke gevechtsgroepen teruggeworpen. Ten noordwesten van de monding der Beresina wer den vrij sterke gereedstaande strijd krachten der bolsjewisten door doel treffende aanvallen der luchtmacht en het geconcentreerde artillerie vuur uiteen geslagen. Ten westen van Kritsjef duren de harde gevechten voort. Aan den autoweg van Smolensk duurt de afweerslag met toenemende hevig heid voort. De bolsjewisten liepen met 22 infanteriedivisies tot in den nacht storm op de Duitsche stel lingen. Onze troepen sloegen hen bloedig terug en behaalden zoo doende gisteren een nieuw afweer- succes. Ten zuidwesten en ten westen van Newel verliepen eigen aanvalsopera- ties in wperwil van het taaie vijan delijke verzet succesvol. Boven het Oostelijke front werden in November 865 Sovjetvliegtuigen, waarvan 54 door formaties van het le ger, neergeschoten. Kapitein Bark- horn, groepscommandant bij een jacht- eskader, behaalde zijn 200ste overwin ning in de lucht. Aan het Zuid-Italiaansche front nam de vijandelijke aanvalsactiviteit in den oostelijken sector tijdelijk af. Slechts op één punt vielen Britsche strijdkrachten, gesteund door pantser wagens, viermaal achtereenvolgens onze stellingen aan. Zij werden bloedig afgeslagen, eenige pantserwagens wer den stukgeschoten. Duitsche slagvlie gers plaatsten treffers op vijandelijk# batterijen aan den mond van de San- gro en vernietigden een aanzienlijk aantal auto's. In luchtgevechten wer den acht vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Formaties Amerikaansche vliegtui gen deden gisteren overdag een aan val op West-Duitschland en lieten bom men op eenige plaatsen vallen. Bij dezen aanval verloor de vijand 42 vlieg tuigen, in hoofdzaak zware viermoto rige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht vielen Duit sche vliegtuigen doelen in Zuid-Enge- land aan. Torpedomotorbooten brachten in den afgeloopen nacht vlak onder de Engel- sche Zuidkust een schip van 1.000 ton, dat deel uitmaakte van een krachtig beschermd Britsch kustconvooi tot zinken. Aan het Oostelijke front. Over den toestand aan het Oostelijk front verklaart men in Duitsche mili taire kringen het volgende: De slagvelden bij Kertsj, Perekop en Cherson gaven Woensdag slechts een plaatselijke gevechtsactiviteit te zien. De bocht in het Duitsche front om Nikopol, waarop de bijna in een halven cirkel geconcentreerde aanvallen der bolsjewisten gericht zijn, behoefde Woensdag slechts vrij zwakke vijan delijke aanvallen af te slaan. Ook in de groote bocht van den Dnjepr nam met uitzondering van het gebied ten zuidwesten van Krementsjoeg de ge vechtsactiviteit niet toe. Hier werpen de bolsjewisten nieuwe formaties in den strijd, doch de Duitsche tegen maatregelen hebben intusschen haar uitwerking doen gevoelen, waardoor een verhooging van de gevechtsactivi teit is ontstaan, die wel zal voort duren. De pogingen der bolsjewisten bü Tsjerkassy, om van hier uit het vér achterwaarts liggende front meer naar het westen op te schui ven en zoodoende een aansluiting te verkrijgen met het vooruitsprin gende deel van het front bij Kief en Kriwoirog, zijn gisteren mislukt. De Duitsche troepen slaagden er in de verbinding met de afgrende- lingsstelingen bij Tsjerkassy te her stellen en door het in den strijd werpen van nieuwe reserves de voortdurende vijandelijke aanvallen op te vangen en af te slaan. Als gevolg van het slechte weer en het daardoor ontstane gebrek aan we gen. was de gevechtsaeiviteit op de slagvelden van Kiëf en Korosten slechts gering. Tusschen Rysjiza en Propoisk ten zuidwesten van Tsjernikof werden vijandelijke aanvallen beantwoord met onmiddellijk daaropvolgende tegen aanvallen. De weersomstandigheden veroorloven slechts een beperkt ge bruik van de luchtmacht. Dit was ech ter voldoende om in samenwerking met de Duitsche infanterie gereedstaande vijandelijke troepen uiteen te slaan. Uit waarnemingen is gebleken, dat de uitwerking van fosfor zullen evenaren, dat de Britten voor een tweede maal tot hun bittere schade de onderschat ting van hun tegenstander aan den lijve zullen moeten ondervinden. Er zal ge weeklaag zijn in alle huizen van het eens zoo trotsche en uitgestrekte impe rium en de Britten zullen dan nergens op mededoogen kunnen rekenen. Wie wind zaait, zal storm oogsten! Elkeen zal zeggen, dat de Britten deze mee- doogenlooze vergelding aan zichzelf te wijten hebben, aan zichzelf en aan de genen, die hen tot dezen oorlog en tot het aanwenden van deze verderfelijke middelen hebben aangezet. Wee Engelandl bolsjewisten met nieuwe strijdkrach ten probeeren den slag hier aan den gang te houden. De grootste activiteit ontplooiden de bolsjewisten na een vrij lange pauze langs den autoweg. De slag om den autoweg ten westen van Smolensk, die gekenmeikt wordt door den gelijktijdigen aanval op Wi- tebsk en Orsja, leidde tot een hevigen strijd, die tot in den nacht werd voort gezet. De groote vijandelijke storm loop van infanterieformaties, gesteund door artillerie en eskaders vliegtuigen, kon door alle vuurmonden van de hoofd gevechtslinie in den strijd te werpen, afgeslagen worden. De vijand slaagde er niet in door dezen afweermuur heen te breken. Het Duitsche front slaat hecht aaneen gesmeed. Het re sultaat van de afgeloopen 24 uur is, dat de bolsjewisten buitengewoon zwa re, bloedige verliezen hebben geleden. In het penetratiegebied ten zuidwes ten van Newel hebben Duitsche for maties in een tegenaanval enkele kilo meters terrein heroverd. Over het geheel genomen staat het Oostelijke front op het óogenblik in het teeken van stationnaire gevech ten en van de standvastigheid van de Duitsche afweer. De strijd om de Sangro. De strijd om de Sangro in Zuid- Italië heeft geleid tot beperkte voor deden voor het achtste leger, dat met een groote superioriteit aan menschen en materiaal begonnen was. De Duitsche leiding heeft thans haar verdedigingslinie geconsolideerd en verloren gegaan gebied afgegrendeld. Verwacht kan worden, zoo verklaart men in Berlijnsche militaire kringen, dat Montgomery nieuwe strijdkrach ten naar voren zal brengen, om op deze plaats door het Duitsche front heen te breken. Of echter hier reeds de Duitsche hoofdgevechtslinie in Zuid- Italië ligt, is na alle verklaringen van den jongsten tijd, niet zeker. In ieder geval verwacht de Duitsche leiding nieuwe aanvallen op den Oostelijke vleugel. In de Golf van Gaeta. Ook in de Golf van Gaeta. op den Westelijken vleugel van het front, waar het vijfde Amerikaansche leger tot dus verre nog niet tot den aanval is over gegaan, zijn concentraties van oorlogs schepen waargenomen, doch er zijn tot nu toe geen teekenen, die op een landing in den rug der Duitsche troe pen zouden kunnen wijzen. Naar men in militaire kringen te Berlijn meent, zullen de Geallieerden bij hun offensief ongetwijfeld ernsti- gen hinder ondervinden van het feit, dat in de maand November verschei dene schepen, die versterkingen in den vorm van troepen en materiaal moes ten aanvoeren, in den grond zijn ge boord. De chef van den generalen itaf van het luchtwapen In het Oosten, drager van het Ridderkruis, Generaal der Flieger Korten, Inspecteerde onlangs de in het Oosten opeieeiende afdeelingen van het luchtwapen V.l n.r. i General der Flieger Korten, Oberst Uebe, stafchef van een luchtvloot, drager van het Ridderkruis General der Flieger Pflugbeil, chef van een luchtvloot PK Skalskl/Sch/CNF/P m Dankbare taak van 't N.A.F. BERLIJN, 2 Dec. Een ANP-cor- respondent schrijft ons: Het is een heel eigenaardige ge waarwording als men in het hartje van Leipzig een café wil binnenstap pen en bij den ingang men met groote letters leest, dat daar alleen maar Nederlanders toegang hebben. Midden in een groote Duitsche stad komt men plotseling in een volledig Nederland sche omgeving, men hoort er zijn moe dertaal, men ontmoet er een stad genoot, een kennis, een vriend. Men voelt er zich dadelijk thuis. Dit is het werk van het Nederland sche Arbeidsfront, dat er voor heeft gezorgd, dat de talrijke Nederlanders, die in Leipzig werken, een lokaal kun nen opzoeken, waar zij heelemaal onder elkaar zijn, waar zij over thuis en over hun ervaringen in den vreem de kunnen spreken en op zijn tijd op echt Hollandsche wijze een beetje kun nen kankeren, als zij behoefte hebben hun1 gemoed eens lucht te geven. Men spreekt daar over moeilijkheden, men geeft elkander goeden raad en men spreekt er over prettige dingen, die er ook genoeg te beleven zijn. De man nen van het N.A.F. hebben hier een gemakkelijk contact met werkers uit allerlei kringen, zij hooren veel en doen er hun voordeel mee ten bate van de Nederlandsche arbeiders. In Berlijn. Niet overal is er zoo'n verzamel plaats. Berlijn b.v. wacht er nog steeds op en na de jongste bombar dementen zal het vinden van een goede gelegenheid cr niet makkelijker op geworden zijn het lokaal, dat men op het oog had, schijnt door een bom getroffen te zijn. Ook heeft men in Berlijn nog te kampen met gebrek aan personeel. In een klein kantoor- Afscheid van Vrijwilligers. Dinsdagmiddag hebben Mussert en SS-Obergruppenführer Rauter in de groote zaal van den Dierentuin in Den Haag wederom afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. In de groep, welke als tweede het transport van eenige weken geleden naar het Oostfront zal volgen, hadden een aantal reeds gediend in den Ne- derlandschen Landstorm en verschil lenden waren afkomstig van het SS- wachtbataljon. De zaal was met vlag gendoek versierd, de mannen droegen een bloem op de borst. Op de bal- cons volgden familie en kennissen, de plechtigheid, die mede werd bijge woond door SS-Sturmbannführer Helle. SS-Oberführer Knapp, comman dant van den Landstorm, SS-Sturm bannführer Rouhenhoff en SS-Ober- sturmführer Deppe, beiden van het SS-Ersatzkommando. Nadat het muziekkorps van het SS- teerd schetste Mussert den mannen in korte trekken de beteekenis van het huidige tijdsgewicht. De bedreiging uit het Oosten, die Europa reeds heeft weerstaan, gaat thans gepaard met een aanval in den rug door den ontaar den zoon van Europa, Amerika. Het is voor de toekomst noodzakelijk dat het Duitsche en het Nederlandsche volk elkaar vinden in het gemeenschap pelijk gevaar. Het speet spreker, dat nog niet alle Nederlanders dit besef fen en sommige ouders en verwanten van deze mannen zelfs nog niet be grijpen waarom zij gaan. Er zal ech ter een tijd komen, dat men hen zal erkennen als pioniers van ons volk. pioniers voor een Europa, waarin so ciale gerechtigheid zal heerschen. Nadat he muziekkorps van het SS- wachtbataljon het Wilhelmus had ge speeld. dankte SS-Obergruppenführer Rauter namens den Reichsführer SS de mannen voor hun daad. Zij toonen hierdoor de Germaansche levensruimte te willen beveiligen met inzet van hun leven. Hij hoopte, dat zij zich even trouw en dapper zouden bedragen als hun duizenden voorgangers en wenseh- te hun een behouden terugkomst toe in het vaderland. Oorlog iegen Japan besproken. Op de conferentie te Cairo. Zooals men weet, zijn Roosevelt, Churchill en Tsjang-Kai-Sjek in Cairo bijeen geweest, om verschillen de actueele vraagstukken samen on der de oogen te zien. Vijf dagen hebben deze heeren en hun medewerkers geconfereerd, geheel geïsoleerd van de buitenwereld en tenslotte is men uiteengegaan, om elkaar in Teheran opnieuw te ont moeten, nu met Stalin als hoofdper soon. Alleen de Chineesche generaal is naar zijn eigen land teruggereisd. In een communiqué, uitgegeven na de conferentie te Cairo, wordt on gezegd, dat „verscheidene militaire missies" tot overeenstemming zijn ge komen omtrent de toekomstige mili taire operaties tegen Japan. De Geal lieerden hebben hun besluit bekend gemaakt, om tegen hun vijanden een onafgebroken druk ter zee, te land en in de lucht uit te oefenen. De drie RADIOGROETEN AAN NEDERLANDSCHE OORLOGSVRIJWILLIGERS. Ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar. HILVERSUM, 2 Dec. - De pers dienst van den Nederlandschen Omroep meldt: Via een frontzender zullen met Kerstmis en Nieuwjaar radiogroe- ten van ouders, vrouwen en ver loofden aan Nederlandsche front soldaten worden uitgezonden. Zij, die hiervoor in aanmerking willen komen, gelieven vóór 5 Dec. a.s. hiervan per briefkaart of tele fonisch (nr. 9233 Hilversum) kennis te geven aan den Nederlandschen Omroep, afdeeling Pers en Propa ganda, Schuttersweg 8, Hilversum. Vermeld moet worden: 1. Voor wien de groet bestemd is, 2. weermachtson der deel van den vrijwilliger en zijn dienstrang, 3. familierelatie van hen die den groet willen uitspreken, 4. adres aanvra ger (ster). Deze groeten worden opgenomen in studio A van den Nederland schen Omroep, 's Gravelandsche- weg 52, Hilversum, resp. op 6 Dec. van 14.30 uur tot 16.30 uur en op 7 Dec. van 14.00 tot 16.00 uur. Geallieerden voeren dezen oorlog, al dus het communiqué, „ter onderdruk king en bestraffing van de agressie van Japan". Zij begeeren. aldus het communiqué, voor zichzelf geen winst en denken niet aan territoriale expan sie. Het is hun doel, dat Japan alle eilanden in de Stille Zuidzee, die het sedert het begin van den Eersten We reldoorlog in 1914 in zijn macht heeft gebracht of bezet, worden afgenomen en dat Mandsjoerije, Formosa en de Visscherseilanden worden teruggege ven aan het China van Tsjoenkïng Verder is besloten, dat Korea te zijner tijd vrij en onafhankelijk zal worden. Met deze doelen voor oogen zullen de drie Geallieerden tezamen met de in den oorlog zijnde Vereenigde Naties ook verder de zware en langdurige operaties doorzetten, welke noodig zijn om tot een onvoorwaardelijke capitu latie van Japan te komen Berlijn over het communiqué. Het uitgegeven communiqué wordt te Berlijn grotesk genoemd, omdat het spreekt van de onvoorwaardelijke ca pitulatie van Japan en den Oost-Azia- tlschen volken vrede en vrijheid wil geven, hoewel noch de poltieke, noch de militaire of economische situatie dergelijke grootsprekerij ook maar rechtvaardigen. Het. is een zuivere reclametruc, die de vrienden van En geland en Amerika en de neutra1 cn moet afleiden van de gedachte, dat de enderneming in den Stillen Oceaan een volkomen mislukking is. De winteraerdapDelen voor Rijks-Diiitscbers. Tot 5 December a.s zullen voor Rijks-Duitschers bij de Duitsche Wirt- schaft3iimter machtigingen worden verstrekt voor het opslaan van win teraardappelen. Men wordt verzocht de stamkaart met inlegvel over te leggen. tje met slechts enkele menschen is het niet gemakkelijk te zorgen voor de 45.000 landgenooten, die in de Duit sche hoofdstad werkzaam zijn. Het is voor den eminenten leider van het N.A.F. in Berlijn een bron van groote zorg, dat hij niet méér voor zijn man nen doen kan. Want ze werken^hard en hebben wel eens een verzetje noo dig. Een plaats te krijgen in de bios copen, in de Wintergarten of in Scala is uiterst moeilijk, men moet dagen te voren zijn plaats bespreken. Sport na arbeid. Gelukkig biedt de sport voor velen van hen reeds eenige afleiding, van daar dat men duizenden van hen iederen Zondagmiddag langs de Duit sche voetbalvelden kan zien. Vooral als er toevallig een of andere land genoot in een der Duitsche ploegen staat opgesteld en dat is op het oogen- blik lang geen zeldzaam verschnijsel, aangezien onze Nederlandsche voet ballers geziene gasten zijn op de Duit sche sportvelden. Het N.A.F. heeft in middels reeds enkele Nederlandsche elftallen in het leven geroepen. Er zijn sportbonden, die reeds ter stond van de gezonde gedachte zijn uitgegaan, dat het een nationale plicht is, dat de sportbonden voor die leden, die voorheen trouwe leden van den bond waren en nu in Duitschland te werkgesteld zijn, blijven zorgen en hen niet in den steek laten. Aan den wandel. Reeds heeft de N.W.B. bereikt, dat ook anderen, dus oorspronkelijk geen wandelaars van den N.W.B. er uit ver veling toe zijn overgegaan om te gaan wandelen onder apspiciën van den N.W.B. in Duitschland, met als gevolg, dat zij er den smaak van te pakken kregen en zich spontaan opgaven als lid van den N.W.B. Zoo komen dus regelmatig de Nederlandsche wande laars o.a in Berlijn bijeen, onder lei ding van een door den bond aange wezen consul Nederland-Frankrijk. Over het algemeen hebben de Nederlanders zich bij hun optreden naar buiten een goeden naam ver worven. Als het werk gedaan is, zich eerst opknappen, zoodat zij er goed en verzorgd uitzien. Vooral bij de in Duitschland wer kende meisjes valt dat op. in tegen stelling met veel vreemdelingen, die men in hun werkplunje ziet rondloo- pen. Af en toe echter springen de Nederlanders naar Duitsche begrippen uit den band. Zoo hebben zij een poosje geleden de noodige opschudding verwekt in Potsdam. De afdeeling Vreugde en Arbeid van het N.A.F. organiseerde enkele weken geleden een voetbalwedstrijd tusschen een ploeg van Nederland sche arbeiders en een van de Fran- schen te Potsdam. Potsdam was niet berekend op een toeloop van alleen reeds bijna 6.000 Nederlanders en de supporters van de Fransche ploeg. Het gevolg was. dat het station Potsdam werd overstroomd en de tram in Potsdam niet in staat was alle toeschouwers te vervoeren naar het ongeveer 45 minuten van het station gelegen voetbalveld. Duizen den kwamen eerst na de rust op het veld. Doch geen getreur, waar dui zenden landgenooten bij elkaar zijn, daar heerscht. vooral rond een voet balwedstrijd met internationaal ka rakter, een stemming als bij een oude België—Nederland-ontmoeting, Na afloop steeg deze stemming ten top. Het leek wel Antwerpen in plaats van Potsdam. De slotsom van onze ervaringen :s. dat de menschen over het algemeen tevreden zijn en tot tevredenheid wer ken. maar dat er nog heel wat gedaan kan en moet worden om den menschen de noodig ontspanning te geven. Het N.A.F. heeft hier een moeilijke, maar dankbare taak. Nieuws in 't kort. Moordaanslag op z(jn vrouw. De 33- irlge Haarlemmer J. v O., die In Aua i-cn moordaanslag op zijn vrouw pleegde, omdat zij hem ontrouw was geworden, had zich Donderdag voor de rechtbank te Haarlem te verantwoorden De offi cier elsehte een gevangenisstraf van acht laar en daarna ter beschikking stelling ven de regeering. Schrikkende paarden. F.en moisir dat in de Trnnsvaalstrnat In Den Haag een schillenteil wilde ledigen. Het de teil uit haar handen vallen. De paarden van den schillenboer schrokken, sloegen op hol en vloeen even la'er legen 'n 16-jarige wielrlidster aan. Het meistc kreeg een schedelbreuk en een armfraetuur en werd in zorewekkenden toestand naar een zie kenhuis gebracht, 50.000 gulden verduisterd. De veiling- boekhouder W. T. van de veilinevereeni- «Ine Flora" te Rijnsburg verduisterde in den loon der laven ongeveer f 50 ion Zijn gegoochel met eiifers in de hoeken werd tenslotte ontdekt zondat de man voor de rechtbank kwam Hii werd veroordeeld tot 15 maanden eovangenlsstraf Verduister v. ^5-8.15 uur. 4 December. Zon op 8.30, o. 18.20. Maan o. 23.14, op 13.41 DISTRIBUTIENIEUWS. Bonaanwijzing zeep. '3-GRAVENHAGE. 2 Dec. - Gcdu- rende de maand December 1943 geven bon „Algemeen 716" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon „AB F.enheidszeep" van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar uitge reikte kaarten recht op het koopen van een stukje luchtgevuldc Eenheids- toiletzeep (40 of 57 of op het koo pen van een stukje Eenheidstoiletzeep (14, 15 of 21 of het doen wasschen van 5 kg droge vuile wasch. Voorts geven bon „Algemeen 717" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon „AB Waschpocdcr" van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar uitgereikte kaarten recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder of op het doen wasscheni van 9 kg droge vuile wasch. Bon „AB Toiletzeep" van de aan kinderen be neden den leeftijd van 2 jaar uitge reikte kaarten geeft recht op het koo pen van een stukje van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toiletzeep (cude* samenstelling). WIJZIGING ZIEKENFONDSEN- BESLUIT. 's-GRAVENHAGE, 2 Dec. - In het Verordeningenblad is verschenen een wijziging van het Ziekenfondsenbc- sluit. Hierbij wordt o.m. bepaald, dat de uitkeering bij overlijden niet wordt \erstrekt voor een levenloos aangege ven kind. niet in geval van vermoede lijk overlijden en niet Indien niet bin nen drie maanden het verzoek tot uitkeering bij het bevoegde zieken fonds is ingediend. Daarnaast worden regelen gesteld ten aanzien van den persoon, aan wien de uitkeering zal worden ge daan. VERSCHERPING DER AANMELDINGSBEPALING. 's-GRAVENHAGE, 2 Dec. - Door een Verordening van den Rijkscom missaris van 1 Dec. 1943 (112/1943) is de aanmeldingsverordening aangevuld met de bepaling, dat thans ook perso nen, die bij verwanten onderdak vin den en personen, die een eigen tweede woning (b.v. landhuis, jachthuis) be wonen. zich binnen 24 uren bij de plaatselijke politie-autoriteiten moeten melden. De strafbepalingen der aan meldingsverordening zijn aanzienlijk verscherpt. SCHAGEN. ST. NICOLAAS BIJ DE KLEUTERS. Gistermiddag bracht St. Nicolaas zijn traditioneele bezoek aan onze kleuters, die zich daartoe hadden ver zameld in de zaal van hotel Igesz. Het was een heele reis geweest van Spanje en 't weer was dezen keer vooral heel slecht, geweest en Zwarte Piet, die beste jongen, was zóó zeeziek geweest, dat hij zoo» wit zag als een doek. Maar alles was gelukkig goed ge gaan eg zoo kon de Sint nu verwel komd worden met de oude bekende liedjes, die uit volle borst werden gezongen. En wat die St. Nicolaas een goed ge heugen heeft! Tal van peuters kende hij nog bij naam en toenaam en van allemaal kreeg hij trouw een handje, al werd hem ook menigmaal ijverig het verkeerde gepresenteerd. De dagen, dat we konden zingen: Haagsche hopjes, Goudsche sprits Ja, alles komt uit Spanje, zijn voorbij. Toch had de goede Sint nog kans gezien de kinderen te trac- teeren op speculaas en borstplaat, terwijl aan elk der kleuters een stuk speelgoed kon worden gegeven. Naarmate de tijd verstreek, nam de goede stemming toe en de peuters raakten er hoe langer hoe meer in. Tot vreugde van den Sint en van de ouders. De poppenkastvertooning, die ditmaal op het programma stond, viel terdege in den smaak en toen St. Nicolaas ten slotte vertrok, liet hij een zaal met voldane kleuters achter. Het was een allerprettigst feest. U.V.O.-NIEUWS. UVO II—Hermes II (dames). De UVO- reserves hebben zich tot op heden kra nig gehouden. Ze hebben twee wedstrij den gewonnen met een doelpuntenserie van 8—0. Nu zij Zaterdagmiddag te Oude- sluis tegen de Hermesdames moeten op trekken, zal het ons zeer benieuwen of zij hun reputatie kunnen ophouden. Ver trek per trein 1.45 uur. Aanvang 2.15 uur. Kraaien ITI—UVO I fdam»s). Het Wor- merveersche Kraaien-elftal kan soms op de meest ongelegen oogenblikken een struikelblok vormen. Wij vertrouwen, dat de UVO-dames. evenals de Dames II In Wessanens Sportpark wel raad met de Zaansehe dsrr.es weten. Vertrek per trein 10.18 uur. Aanvang 12 uur. Zandvoort IV—uvo I (heeren). De heeren gaan naar Overveen om het vier de elftal van de Zandvoortsche hockey club party te geven aan den Zeeweg al daar. zij komen hier tegen een geheel onbekenden tegenstander. Kon eervol re sultaat. daar houden wij het op. Vertrek 10.18 uur. Aanvang 1 uur. De Bonte-Avond brengt op Zaterdag ln de zaal van hotel „Tgosz" het UVO-too- neel met het amusant famllie-tcfereel ,.De Aardschok" neoor en aankleeding van Chr Speen. Amsterdam Verder komt het zangduo „Teddy en Reddy" in actie en zorgt Jan Oeusenbroek met zijn or kest voor een passend muziekprogram ma. st. Nicolaas met ziln partner zullen tot slot een aardige tombola houden. DE SCHAGER MARKT. Het was bekend, dat van 1 Dec. tot 1<) Dec., In verband met de inventarisatie van den veestapel, de veemarkten geslo ten zijn. Alleen wat voor de verplichte levering was bestemd, kwam ter markt. Dit waren 25 koeien. 5 stieren. 10 pinken, 6 araskalveren, 13 nuchtere kalveren. 150 schapen en 32 varkens. De veulens alleen gaven eenig aanzien aan de markt Het waren mooie dieren, ze golden van f 1050 f IfiOO De handel was vrij goed. Wij zul len hopen, dat wij den 23en Dec. weer een aardige markt met vee hebben, zoo als de nu afgeloopen weken het gevat was en dat de handel goed mag zlin. Big gen waren nogal veel aangevoerd, maar er werden er weinig verkocht. Dus een kalme handel. De prijzen waren weer hooger Nu werd er genoteerd van f so 135, Hel waren over het geheel nogal De handel in de konijnen was niet al te best. Naar we hoorden werden er ver- sch^Vlene weer mep naar huls genomen. De aanvoer was tamelijk veel grooter dan de vorige weken slaehtprijs f 1 per kg. Voor de hoste fokkoniinen werd nof f50 besteed. Slaehtprijs voor de kip pen f 0 30 per kg Maar de jonge hennen blijven steeds duur Eenden slaehtprijs f 0 30 Handel in kippen en eenden ann den kalmen kant. Voor de St. Nicolaas was er op de stallenmarkt heel weinig te doen Overigens viel over het bezoek niet te klagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1