NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Tal van Sovjet-aanvallen resoluut algeslagen. Z. F. C. verliest van het z.g. zwakke zusje! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen) Postrekening 6G189. MAANDAG 0 DECEMBER 1943. 8CHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 285, 2 pagina's. Deze Courant verscbynt dagelyka Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gehecle oplage op aanvrage. Vijandelijke activiteit in Italië afgenomen. 31.000 ton tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Dec. (DNB- Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Op de Krim gingen de bolsje wisten gisteren, na krachtige artil lerievoorbereiding en gesteund door talrijke pantserwagens, van hun landingshoofd ten noordoosten van Kertsj uit tot hevige aanvallen over. Zij werden met zware ver liezen afgeslagen en 13 pantserwa gens werden daarbij stukgeschoten. Roemeensche troepen vielen het landingshoofd ten zuiden van Kertsj aan. braken door de vijandelijke stellingen en stootten tot aan de kust door. Sterke formaties der luchtmacht steunden met goed ge volg de gevechten aan weerszijden van Kertsj. Artillcriebooten der ma rine vielen in de straat van Kertsj een ravitailleeringstransport der bolsjewisten, bestemd voor het zui delijke landingshoofd, aan en brachten twee motorkanonneerboo- ten, een sleepboot, een met munitie geladen lichter en 5 andere vaar tuigen tot zinken. In de groote bocht van den Dnjepr 'en aan den midden-Dnjepr kwam het, afgezien van plaatselijke gevechten, slechts In het gebied van Tsjerkassy tot levendiger strijd. Sovjetaanvallen ten westen en ten zuidwesten van de stad mislukten. De zuidelijk van Tsjerkas sy doorgebroken vijandelijke strijd krachten werden grootendeels vernie tigd. Tusschen Pripet en Berezina duren 'de zware gevechten voort. Ten westen van Kritsjef werd een tijdelijk verlo ren gegane stellingssector door een te genaanval heroverd. In het gevechtsgebied van Smo- lensk hebben de bolsjewisten, on der den indruk van hun zware ver liezen aan menschen en materiaal en van het vruchtelooze van hun doorbraakpogingen, gisteren niet meer aangevallen. Daarmede is de vierde afweerslag aan den autoweg van Smolensk wederom met een volledig Duitsch succes geëindigd. Aan het Zuid-Italiaansche front na men de vijandelijke aanvallen en het zware artillerievuur in hevigheid af. vergeleken met de voorgaande dagen. In den westelijken sector stortten aan vallen van Amerikaansche troepen op eentge stellingssectoren met buitenge woon zware verliezen in het afweer- vuur ineen. In den oostelijken sector zetten de Britten hun grooten aanval gisteren niet voort. Een tijdelijk ver loren gegane plaats werd weer door onze troepen genomen. Bij den aanval van sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen op de vij andelijke ravitailleeringsbasis Bari. in den nacht van 2 op 3 December, zijn volgens de definitieve gegevens 4 koop vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 31.000 ton, waaronder een groot tankschip, tot zinken gebracht. Bovendien werden 9 vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 45.000 ton en een oorlogsschip van middelba re grootte vernietigend getroffen. Twee eigen vliegtuigen gingen verloren. In de avonduren van gisteren lieten vijandelijke stoorvliegtuigen eenige bommen vallen op West-Duitsch ge bied. Terreuraanval op Leipzig. Het weermachtsbericht van Zaterdag luidde: In den zuidelijken sector van het Oos telijk front kwam het alleen ten zuid westen van Krementsjoeg en bi) Tsjer kassy tot vrij groote gevechtshandelingen. Alle vijandelijke aanvallen werden op ge ringe plaatselijke penetraties na. afgesla gen. Op één plaats zijn gevechten met een doorgebroken vijandelijke afdeeling aan den gang Tusschen Pripet en Berezina drongen de bolsjewisten meermalen onze stellin gen binnen. Zij werden echter In een onmiddelllik ondernomen tegenaanval weer teruggeworpen. Ten westen van Kritsjef zijn hevige gevechten met VTij sterke, door pantserwagens gesteunde vij andelijke formaties aan den gang. In het gevechtsgebied ten westen van Smolensk ondernamen de bolsjewisten op den vierden dag van den grooten afweer slag tijdens een dichte sneeuwjacht op nieuw hevige aanvallen, die zij In weer wil van de stijgende verliezen tot aan het vallen van de duisternis steeds weer herhaalden. Alle aanvallen werden bloe dig afgeslagen en een ten noorden van den autoweg doorgebroken vijandelijke afdeeling werd vernietigd. Ten westen van Newel leverden de eigen aanvallen plaatselijke terreinwinst op. Sterke vijandelijke tegenaanvallen mislukten. Hierbij werden 24 Sovjet pant serwagens vernietigd en 4 andere stuk geschoten. In den westelijken sector van het Zuid- Itallaansehe front zijn op talrijke plaat sen hevige gevechten aan den gang. Duit sche reservetroepen hieven enkele pene traties op en maakten daarbij gevangenen. Op den uitersten linker vleugel van ons front werden de sterke aanvallen van 't achtste Engelsche leger in een stelling- sector opgevangen, die enkele kilometers verder naar achteren ligt. Formaties Britsche bommenwerpers hebben in de vroege morgenuren van vandaag een terreuraanval gedaan op Leipzig. In het stadsgebied werden woon wijken, openbare gebouwen, kunst- en cultuurmonumenten zwaar getroffen. An dere vijandelijke vliegtuigen vlogen over de Rijkshoofdstad, zonder schade aan te richten. Tot dusver is vastgesteld, dat 28 vijandelijke bommenwerpers zijn neerge schoten. Batterijen verdragend geschut beant woordden gisteren het vuur van Engel sche batterijen aan de overzijde van het Kanaal en beschoten met goede uitwer king belangrijke doelen ln Dover, Deal, Folkstone. De Duitsche soldaten te Rome. Tusschen de autoriteiten van het Va- ticaan en den Duitschen commandant te Rome is een overeenkomst tot stand gekomen, volgens welke de Duitsche soldaten op bepaalde dagen den Sint Pieter zullen kunnen bezoeken. Onder leiding van de geestelijken van het Campo Santo Teutonico, het vlak voor de poorten van Vaticaanstad gelegen hospitium en kerkhof, zullen de Duit sche soldaten met hun officieren groeps gewijs de kunstschatten van de basi liek alsmede van de onderaardsche grotten kunnen bezichtigen. Mussert te Berlijn. Houding der Kerkelijke Over heid gelaakt. De leider der N.S.B., ir. A. A. Mus sert heeft, vergezeld van den plaats vervangend leider Van Geelkerken en het hoofd van de afdeeling pers van het hoofdkwartier der N.S.B., Blokzijl, korten tijd te Berlijn vertoefd er bij deze gelegenheid een ongedwon gen gesprek gevoerd met een deel der buitenlandsche pers. De heer Mussert legde er in zijn uiteenzetting den nadruk op, dat Europa, wil het niet ten onder gaan. één moet worden Hij onderstreepte het bolsjewistische gevaar en zeide, dat Europa in dit op zicht tot bezirining moet komen, daar het anders zijn rol heeft uitgespeeld. Engeland, aldus spr.. heeft steeds kans gezien alle geschillen buiten zijn gren zen uit te vechten en zoo moet het ook met Europa zijn. Ten aanzien van den toestand in Ne derland betreurde de heer Mussert bet voortbestaan van de tweespalt onder het volk. terwijl hij de houding van de Kerkelijke Overheid inzake de natio- naal-socialistische beweging laakte. Omtrent het vraagstuk der Neder- landsche koloniën wees ir. Mussert er op, dat Nederland eigenlijk steeds van Engeland afhankelijk is geweest sedert het tijdstip, waarop het aan dit land Ceylon en de Kaakolonie heeft moe ten afstaan, waardoor Engeland den toegang tot de Nederlandsch-Indische koloniën beheerschte. Tenslotte schetste de leider der N.S. B. de moeilijkheden van de leden dei- Beweging. waarvan er tot dusver reeds honderd in eigen land km het leven ge bracht zijn terwijl velen aan het Oos- 'ijk front sneuvelden. in Westfriesland men na den oogst begonnen met het snoeien der druiven- boomen CNF/Kuiper/Pa* m Duitschland onwrikbaar. „Duitschland zal nooit de wapens neerleggen, zelfs indien Engeland het lukrake bombardeeren van het land in een nog grootere mate zal voortzetten dan thans", zoo verklaarde luitenant kolonel Kinji Datale, die onlangs uit Duitschland naar Japan is terugge keerd in een interview met de Osaka Mainitsji. De aanvallen op Berlijn kun nen, zoo zeide hij, nooit tot resultaat hebben dat Duitschland den strijd op geeft. Nu de Engelsche oorlogvoering heeft moeten inzien, dat het onmogelijk is de Duitsche oorlogsindustrie door luchtaanvallen te verlammen, is En geland er thans toe overgegaan woon plaatsen te vernielen, de bewoners te dooden of te verwonden om hun mo reel te breken. Doch deze nieuwe stra tegie kan slechts het tegendeel berei ken. Engeland moet vroeg of laat in zien, dat het lukrake bombardeeren van woonplaatsen nooit tot het ge- wenschte resultaat kan leiden. DISTRIBUTIENIEUWS. UITSLUITEND HUISHOUD- EN KEUKENSTROOP OP BON 706. 's-GRAVENHAGE, 4 Dec. Aange zien hieromtrent misverstand blijkt te bestaan, wordt er de aandacht op ge vestigd, dat op de bon Algemeen 706, waarop een extra rantsoen van 500 gr. stroop verkrijgbaar is. uitsluitend huis houd- en keukenstroop mag worden gegeven. Appel- en perenstroop is dus niet op dezen bon verkrijgbaar. KOUSENBONNEN AANGEWEZEN. 's-GRAVENHAGE, 4 Dec. Met in gang van heden 4 December wordt te gen inlevering van den kousenbon N van de textielkaarten V 115 en V 215 (voor mannen en vrouwen boven de 15 jaar) en de daarvoor benoodigde geldi ge textielpunten'van eerder genoemde kaarten of T-punten een paar sokken resp. kousen, beschikbaar gesteld. In verband met de bevoorrading van den handel van sokken en kousen is het mogelijk, dat niet steeds sokken of kousen voorradig zijn, doch zorg wordt er voor gedragen, dat ieder de in zijn (haar) bezit zijnde bonnen te zijner tijd zal kunnen honoreeren, mits men als dan de beschikking heeft over de op dat oogenblik nog geldige punten. Speciale punten ongeldig op 15 De cember. Met ingang van 15 December a.s. zullen alle uitgegeven en in omloop zijnde speciale punten, zooals HG-, K-, S- en T-punten ongeldig zijn. GS-pun- ten blijven geldig, voorzoover zij wor den aangeboden met een geldige speci ale vergunning. Goede dag voor VLIC en Volev/ijckers. Identiteitskaartjes voor kinderen beneden vijftien jaar. Actie van het Nederlandsche Roode Kruis. Begin van dit jaar vestigde het Roode Kruis te Genève er bij het hoofdbestuur van het Nederland sche Roode Kruis de aandacht op, hoe in diverse landen het initiatief was genomen om door middel van identiteitskaartjes het verloren ra ken van kinderen in deze woelige tijden zoo veel mogelijk tegen te gaan. Gezien de belangrijkheid van dit probleem werd een en ander on verwijld voorgelegd aan het Depar tement van Binnenlandsche Zaken. De invoering dezer kaartjes werd serieus in overweging genomen en zoowel ampele besprekingen met dit departement als met de Rijks inspectie van de bevolkingsregisters volgden. Het werd van overwegend belang ge acht, dat kinderen beneden den leef tijd, waarop een persoonsbewijs wordt uitgereikt, in het bezit zouden kunnen worden gesteld van een identiteits kaart, waardoor in geval van bombar dementen of andere catastrophale ge beurtenissen de herkomst van zoo'n kind zou zijn vast te stellen. De, ver schrikkingen van den luchtoorlog staan een ieder duidelijk voor den geest en zijn tevens een ernstige waarschuwing de kinderen te vrijwaren voor nog grooter ellende. Bij bominslag en ande re rampen, welke helaas tijdens dezen oorlog veelvuldig voorkomen, is het voor de ouders of voogden meer dan ooit zaak zich er op te bezinnen, op welke wijzey het gezinsverband en de veiligheid van het kind zoo goed moge lijk gewaarborgd kunnen worden. Veel meer dan in vredestijd dreigt het ge vaar. dat onder dergelijke omstandig heden dit verband verbroken wordt en dat het kind alleen staat tegenover oorlogsrampen. Zulks kan zich voor doen tijdens, maar ook vóór of na schooltijd, op weg van of naar huis. Maar ook des nachts dreigt het gevaar; de ouders kunnen in ccn toestand ge raken, dat zij, bijv. door verwonding of erger in de feitelijke onmogelijk heid verkeeren het toezicht over de kinderen uit te oefenen. Blijken er onder dergèlijke oorlogs omstandigheden volwassenen te zijn, die tengevolge van de ondervonden verschrikkingen niet ln staat zijn voor zichzelf te zorgen, te grooter is dit ge vaar voor de kinderen, ook voor hen, die onder meer normale omstandighe den zichzelf weten te redden. Voor de kleintjes, die niet of ternauwernood bewust kunnen handelen en zich ver staanbaar maken, geldt dit alles ln ver sterkte mate. Toen in principe besloten was aan het verzoek van het Nederlandsche Roode Kruis tegemoet te komen en een identiteitskaartje in te voeren, werd allereerst overleg gepleegd met diverse instanties omtrent het model van de kaart en dc gegevens, die hierop moes ten worden aangeteekend. Kaartjes van karton. Aangezien de Nederlandsche jeugd onder den leeftijd van 15 jaar op circa 3.000.000 zielen kan worden gesteld, was het een groote moeilijkheid duur zaam materiaal te vinden, waarvan de kaartjes konden worden vervaardigd. De oorlogsomstandigheden waren oor zaak, dat geen voldoende metaal vooi dit plaatje beschikbaar kon worden ge steld, zoodat ten slotte aan de grafi sche inrichting Joh. Enschede en Zo nen te Haarlem opdracht werd ver strekt tot het aanmaken van identiteits bewijzen op wit houtvrij taai karton, voorzien van ronde hoeken en gesto ken in onbedrukte envelopjes van echt perkament papier. Met een kunstzij den. geknoopt koordje van 70 cm. leng te kan dit om den hals worden gedra gen, Op de eene zijde van het kaartje staan vermeld naam en voornamen, ge boortedatum en volledig adres van het kind, terwijl aan de ommezijde een rood kruis alsmede de woorden ..kin- derlcgitimatiekaart" en „het Neder landsche Roode Kruis" zijn aange bracht. Het kaartje, ingevuld en uitgereikt, kost met envelopje en koord slechts die thans in staat zouden worden ge acht voor hun persoonsbewijs een gul den te betalen. Aan alle anderen wordt het bewijs gratis, uitgereikt. De verstrekking dezer kaartjes is facultatief gesteld en geschiedt uit sluitend op aanvraag van ouders of voogden. Deze aanvraag kan ge schieden bij de gemeente-secreta rieën, de hoofden van scholen of bij de afdeelingsbesturcn van het Nederlandsche Roode Kruis. Om de ouders van het nut van een dergelijk bewijs te doordrin gen, heeft het Nederlandsche Roode Kruis op zich genomen de propa ganda te voeren door publicaties in de pers. in eigen orgaan, door mid del van de radio(distributle), het film-journaal en door aanplakbil jetten. Aan de hoofden der scholen heeft het betreffende departement verzocht met kracht te willen medewerken, dat het kinderlegitimatiebewijs in zoo groot mo gelijken kring worde gebezigd, school immers het dagelijksch trefpunt van een groot deel der jeugd. Een ver standig, opwekkend woord van den on derwijzer kan er veel toe bijdragen, ook het kind in zijn eigen belang van het nut van het legitimatiekaartje doordringen en het aan te sporen zijn ouders of voogden te verzoeken, een aanvrage voor een dergelijk kaartje te doen. Voorts zal gewezen moeten wor den op de wenschelljkheid dit bewijs steeds bij zich te dragen en het zorg vuldig te bewaren. Doe het nu! Om te bevorderen, dat op een snelle en eenvoudige wijze vele ouders in het bezit van een aanvraagformulier wor den gesteld, zijn aan de "schoolhoofden een aantal van deze formulieren toe gezonden. met verzoek deze door het onderwijzend personeel aan de kinde ren beneden den leeftijd van 15 jaar uit te reiken. Het verzoek werd hierbij gedaan bij de kinderen er op aan te dringen, het formulier aan de ouders te overhandigen en hen, aan de hand van hetgeen de onderwijzer hun heeft medegede'eld. in te lichten. Het formu lier kan na invulling door de ouders of voogden door het kind aan den on derwijzer worden teruggegeven, met overlegging van 10 ct. De formulieren dienen door het hoofd van de school verzameld en aan de gemeentebesturen (afd. bevolking) toegestuurd te worden. De burgemee#:er zal de naar aanlei ding van de formulieren ingevulde le gitimatiebewijzen aan de schoolhoof den doen toekomen met het verzoek deze aan de betreffende kinderen ter hand te stellen. Met het oog op de binnenkort be ginnende Kerstvacantie worden de for mulieren in de week van 6 tot 11 Dec, aan de kinderen uitgereikt. In het be lang van een spoedige uitreiking der kinderlegitimaliebewijzen wordt drin gend verzocht de formulieren, ingevuld, nog vóór het aanbreken van de Kerst vacantie op de school weder ln te li veren. WAANZINNIGE WILDE ROOSEVELT OMBRENGEN. Uit New York wordt gemeld: De ge heime Amerikaansche federale politie heeft Vrijdag medegedeeld. dat haar agenten in November het plan op het spoor zijn gekomen van een uit Michi- gan afkomstigen krankzinnige, die pre sident Roosevelt had willen vermoor den. Het was de 38-jarige Walter Best, die thans wacht op zijn vervoer naar een krankzinnigengesticht. Best had zich tien dagen lang in Washington opgehouden, tot hij op 13 November door een politieagent was gearresteerd. In ccn brief aan zijn vrouw had de gearresteerde medege deeld. dat hij het voornemen had „Roo- sevelt uit den weg te ruimen". Later zou Best hebben geschreven, hoe hij het Witte Huis was binnengedrongen, toen de posten bezig waren een vracht' auto te lossen en hoe hij er over ge- dacht had zich meester te maken van het op den grond geplaatste geweer van een post. Op dat oogenblik was f 0.10 en dan nog uitsluitend voor hen, I hij plotseling ontdekt. Nieuwe bepalingen. Verhuizingen en meubeltransporten. In verband met het steeds toene mend tekort aan vervoermiddelen en de daarvoor benoodigde bedrijfsstof- fen is de noodzakelijkheid gebleken van een bijzondere regeling voor het verrichten van verhuizingen en meu beltransporten. Zooals bekend is, werd reeds gcrui- men tijd geleden verboden, verhuizin gen over een afstand van meer dan zestig kilometer met motorrijtuigen uit te voeren. Het beschikbare aantal spoorwegwagons en spoortapissieres laat evenwel niet toe, dat de verhui zingen over grooten afstand, welke anders met motortractie zouden wor den verricht, nu in belangrijke mate per spoor geschieden. Ook het vervoer per schip levert ernstige moeilijkheden De uitvoering van verhuizingen, op welke wijze ook, zal dus op zoo rationeel mogelijke wijze moeten ge schieden. Voor elke interlocale verhuizing toestemming. Het is daarom noodig, dat voor elke interlocale verhuizing, onverschillig, met welke vervoermiddelen zij zal worden verricht, de toestemming ver kregen wordt van een instantie, die bevoegd is in dezen ordenend op te treden. Als zoodanig is door den secre taris-generaal van het dept. van Wa terstaat aangewezen de chef van de afdeeling Vervoerwezen van het dept. van Waterstaat (bureau Verhuizingen en Evacuatietransporten, Oranjestraat 10, 's-Gravenhage, telefoon 116535). Gedeeltelijke inboedels, Inventa rissen, enz. Voor de toepassing van de hier be doelde regeling is met verhuizingen gelijkgesteld alle vervoer van geheele of gedeeltelijke inboedels, van inven tarissen van winkels, biblotheken, kan toren, archieven of verzamelingen, alsmede van nieuwe meubelen, deze laatste voorzoover zij langs den weg worden vervoerd. Slechts voor het vervoer als stukgoed Is een uitzonde ring gemaakt. De regeling van de verhuizingen, waarvoor vergunningen zijn verleend, is opgedragen aan de Regeling-Centr. Meubeltransport (R.C.M.) van de vak groep goederenvervoer langs den weg te 's-Gravenhage (Lange Lombard straat 40). TermUn van veertien dagen. Ingevolge de bovenbedoelde regeling zal leder, die een verhuizing of daar mede gelijkgesteld transport wenscht uit te voeren, waarbij dus in de eer ste plaats is te denken aan de meubel transporteurs, zich tenminste veertien dagen vóór den voorgenomen datum van de verhuizing met een verzoek om toestemming moeten wenden tot de Regeling-Centrale Meubeltransport (R.C.M.), Lange Lombardstraat 40, 's-Gravenhage (tel. 399845), die dan zal moeten beoordeelen, op welke wijze en op welken dag het vervoer zal kun nen worden verricht. Allen, die wenschen te verhuizen of overigens een vervoer, waarvoor de hierboven uiteengezette regeling geldt, wenschen te doen verrichten, zullen goed doen, met het vorenstaande re kening te houden, en hun opdracht aan een vervoerder op zoodanig tijd stip te geven, dat de vervoerder zijn verzoek om toestemming tijdig zal kunnen indienen. De vele moeilijkheden, die een goede regeling van de transporten als hier be doeld oplevert, maken het onmogelijk, met den voorgeschreven termijn van veertien dagen de hand te lichten. De aandacht wordt er met nadruk op gevestigd, dat het aanvragen van Vervoervergunningen uitsluitend dient te geschieden door de gevers, die de verhuizing of het vervoer verrichten, en niet door degenen, die verhuisd wenschen te worden. B.V.V. VERLIEST De Sint Nicolaas-dag heeft voor dc leidende ploegen in het Westen een paar prettige verrassingen op geleverd. Niet alleen, dat zy zelf allebei wonnen, maar hun grootste concurrenten lieten minstens één veer, zoodat hun voorsprong nog vergroot werd bovendien. In dc tweede klasse verliep alles vrijwel normaal, behalve dan, dat ZFC. dat nog één der weinige con currenten was van de groote Koog- sche, onverwacht van Santpoort verloor! Misschien was dat voor onze omge ving wel de grootste verrassing, want Santpoort behoort immers tot de zwak ke zusjes, tot de clubs, die onderaan staan? Door deze overwinning echter e Noord-Haarlemmers zijn de Kennemers en de Alkm. Boys leelijk in het gedrang gekomen en wij weten niet, welke club thans meer kans maakt om te ontsnappen, Santpoort of een der anderen. Voor ZFC een leelijke tegenvaller. Intusschen zorgde KFC er wel voor, dat ze haar voorsprong behield; de groote wedstrijd tusschen haar en OSV werd door KFC royaal met 20 gewon- zoodat de Koogers thans een zeer stevige positie innemen. Alcmaria speelde thuis gelijk tegen HBC. Op zich zelf geen slecht resultaat, maar de Alcmarianen stonden met de rust al met 30 voor. zoodat de uitslag tenslotte voor de aanhangers der Alk- maarders toch nog een teleurstelling werd. De Kennemers hadden verstandig ge daan, wanneer zij den thuiswedstrijd tegen RCH gewonnen hadden. De punt jes zouden dan zeer kostbaar zijn geble ken. Helaas, de Kennemers verloren met 12, op zich zelf geen gek resul taat, maar het had misschien anders gekund. "WFCAlkm. Boys werd afge keurd. De stand is thans. K.F.C, NIEUWE POSTZEGEL VAN 3 CENT. 's-GRAVENHAGE. 4 Dec. In de serie nieuwe frankeerzegels zal van 16 December af verkrijgbaar zijn de zegel van 3 cent met het oude volksorna ment boom met slangenwortels. De boom is het zinnebeeld van het worden en vergaan van het leven. De wortels van gestyleerde slangen zijn een ver beelding van onderaardsche machten. Kleur: roodbruin, liggend model, af metingen zegel 24 1/4 x 31 1/2, afme tingen beeldvlak 21 1/4 x 28 1/2 vellen van honderd en vijftig stuks, druk: ro togravure, naar een geschilderd ont werp van Pyke Koch. Met dezen zegel is de groep zegels met volksornamenten (waarden bene den 7 1/2 cent) volledig. De bestaande zegels in deze waarden worden niet in getrokken, doch blijven voorloopig naast de nieuwe zegels verkrijgbaar. O.S.V W.F.C. Z.F.C Alcmaria West-Frisia R.C.H. H.B.C. Santpoort Alkm. Boys De Kennemers 10 6 1 3 23—19 13 10 25—10 23—19 15—11 21—18 22—22 18—24 19—21 27—31 28—27 14—22 9—16 4 Wat de eerste klassers betreft, wij me moreerden reeds de successen van de leidende ploegen in het Westen. De Volewijckers hadden heelemaa! geen moeite met EDO, dat op eigen veld kansloos werd geklopt met 14. Boven dien liet Hermes zich in den Haag ver rassen door een kleine nederlaag tegen HBS. 't Werd 43, maar het verlies be- teekent voor de Schiedammers, dat de afstand tusschen de Volewijckers en hen nog grooter geworden is. DFC schoot geweldig uit haar slof en klopte thuis het sterke ADO met de vreemde cijfers 64. Blijkbaar waren de verdedigingen uit vorm In district II liet VUC zich niet ver rassen door 't Gooi, dat met 42 klop kreeg. Bovendien liet VSV zich volko men verrassen door het onberekenbare Ajax. Met 30 wonnen de Amsterdam mers, die zelf geen enkele kans meer op de eerste plaats hebben, doch nu een gevaarlijke tegenpartij zijn geworden voor eiken kampioenscandidaat. Nog was het succes van VUC hiermee niet volledig, want ook Feijenoord wist het thuis niet verder te brengen dan tot een gelijk spel tegen Emma. De uit slag was 11. Zoo ziet men, dat VUC dus zelf won, een der grootste concurrenten verloor en een andere concurrent gelijk speelde! Je moet maar boffen! Haarlem beging een misstap: met niet minder dan 6—0 won RFC den wedstrijd tegen de roodbroeken! DHC en Blauw Wit speelden gelijk (11), wat normaal te noemen is. In het Oosten werd de voor Go ahead belangrijke wedstrijd PECGo ahead afgekeurd; desondanks had de Deventer club een besten dag, want NEC verloor thuis onverwacht van Heracles met 23. terwijl AGOVV thuis tegen Quick een kleine 23 nederlaag leed. Ook Wageningen verloor, nog wel van de Ensch. Boys, zoodat we ons afvragen, welke club het de Deventer ploeg nog lastig kan maken. Tubantia en Enschede speelden gelijk. In het Zuiden natuurlijk weer vreem de resultaten. Nauwelijks heeft BW tijd gehad om te juichen over het lei dersschap, of MVV onttroond haar weer en neemt zelf de eerste plaats in. De Maastrichtsche club wist den wedstrijd teeen BW met 32 te winnen. Ook Eindhoven zakte weer wat af, want Willem II won op bet veld van eerstgenoemde met 12. wat niemand verwacht had. De Spechten waren thuis niet opgewassen tegen Maurits en ver loren met 34. terwijl de derde Eindho- vensche club. PSV. voor de plaatsge- nooten niet onder wilde doen en dus maar van Roermond verloor Longa—Noad werd ook al een verras sing: De bezoekende club won met 3—1 In het Noorden werden slechts twee wedstrijden gespeeld. GVAV verloor thuis van haar stadgenoote Velocitas en Sneek verloor thuis eveneens van haar buurtclub LSC. Van beteekenis voor de bezetting der bovenste plaats zijn deze uitslagen ech ter niet. In de derde klasse A maakte Bever wijk een goede beurt. Haar voorhoede was wel buitengewoon productief en het arme Succes, dat als gastvrouwe fungeerde, werd met 9—0 ingemaakt. Een bijna even klinkende zege be haalde Zaandijk, dat G.V.O. ontving. Het werd hier echter ..slechts" 7—0. Ten slotte deed Schagen goed werk door in een lasligen uilwedstrijd D.E.M. met 21 te kloppen. In de derde klasse B verspeelde Hel der zoowaar een puntje door een gelijk spel tegen Halfweg. Een kleine tegenval ler dus. Maar aan den anderen kant bofte de Heldersche club, omdat haar groot ste tegenstander Zandvoortmeeuwen onverwacht thuis van T.Y.B.B. verloor. Kinheim boekte een nuttige overwin ning op Bloemendaal en H.F.C. maakte korte metten met Schoten, dat met 51 ten onder ging. D.T.S.Terrasvo gels werd uitgesteld. Dc vierde klasse. In de vierde klasse A werden zeer vreemde uitslagen genoteerd. Een ver rassing was de nederlaag van L.S.V.V. tegen Wieringerwaard. De thuisclub wist een kleine, doch verdiende 43 zege te behalen. De overige wedstrijden in 4A gingen niet door. D.E.M.Schagen 1-2. SCHAGEN HERSTELT ZICH, MAAR SPEELT NOG NIET IN TOPVORM. In een wedstrijd. waarin het aan spanning niet heeft ontbroken, heeft Schagen beide punten weten te ver overen. Het begin is geheel voor Spar- ta en wanneer na omstreeks 10 minu ten Peptoom uit een schermutseling vlak voor het doel der D.E.M.-ers weet te doelpunten, heeft Schagen verdiend de leiding. De gasten blijven dan nog een vijftal minuten in den aanval, waarna D.E.M. meer op komt zetten. Het werkt zich los en heeft zelfs vrij spoedig succes, wanneer een misver- stand in de Schager achterhoede kan worden uitgebuit. De stand is dan weer gelijk. De Scha- genaren schijnen door dit voorval ech ter terdeg^ wakker te zijn geschud en van een overwicht van D.E.M. is geen sprake meer. Het wordt tot de rust een spannende* verdeelde partij, waar in beide doelmannen moeilijk werk te verrichten krijgen. Beide toonen zich daartegen echter opgewassen. Inmiddels speelt Schagen niet in top vorm. We hebben de ploeg wel eens beter gezien. Een uitzondering moet echter worden gemaakt ten aanzien van De Weger, die een uitstekenden wedstrijd speelde. Na de rust is gedurende het eerste kwartier Schagen de meerdere. D E M, komt nauwelijks op de vijandelijke helft, maar er komen geen doelpun ten. IJpey krijgt een prachtige kans, Peetoom eveneens. Verandering echter blijft uit Dan komt D.E.M. weer los en even ziet het er voor Schasen duister uit. Uit een goed door D.E.M. genomen hoekschop stuit de bal tegen den achter- paal. maar... in het veld terug. Ongeveer 20 minuten voor het eind raakt een D.E.M.-speler den bal met de handen aan binnen het beruchte gebied. De toegekende strafschop is een zware straf. Van der Ben maakt er echter ge bruik van door Schagen op onberispe lijke wijze de leiding te geven (1—2). Het Schager doel doorleeft dan nog kritieke momenten. Eenige malen is Slikker gepasseerd, maar De Weger. Schoorl en Anneveldt weten, ieder op hun beurt den bal uit het doel te hou den. Ten slotte komt het einde met on- veranderden stand, zoodat Schagen met 21 heeft gewonnen. Verduister v. 16.308.30. 7 Dec.: Zon op 8.34. onder 16-28. Maan onder 3.05, op 14.53. „PROPAGANDA". De titel van het politieke week- praatje, dat Max Blokzijl zal houden op Maandag 6 December over Hilver sum 1, is: „Propaganda". SCHAGEN. BONTE AVOND U.V.O. Bij wijze van St. Nic-olaasviering had de Schager hockeyclub U.V.O. Zater dag een bonten avond georganiseerd, die uitstekend is geslaagd. Het „eigen tooneel" van de vereeni- ging bracht het amusante familie-tafe reeltje De aardschok". Verder was het zangduo „Teddy en Reddy" present en voorts het orkest van Jan Geusen broek. De zaal. die geheel gevuld was. heeft zich uitnemend geamuseerd. De tombola, die werd gehouden door den Sint en zijn knecht, is eveneens een succes geweest. ST. NICOLAAS BIJ DE VOETBALLERS Zaterdagmiddag was een St. Nieo- laasfeest georganiseerd in café „De Beurs" voor de adspiranten en de wel pen van de V.V. Schagen. Er werden spelletjes gedaan, waarvoor prijzen wa ren beschikbaar gesteld. De jeugdige sportbeoefenaren hadden daarbij gele genheid te laten zien dat ze ook nog iets anders konden dan voetbal. De grabbelton was oen succes van belang en onderwijl deden de jongelui de aan geboden versnaperingen, de chocolade en de limonade alle eer aan. Toen de Sint ten slotte zelf ver scheen. steeg de vreugde eerst recht ten top. De organisatoren beleefden groot ge noegen van hun werk, het was een recht prettige middag. VOETBALUITSLAGEN. EERSTE KLASSE. District I. EDODe Volew. 1 DFC—ADO 6 DWS—Xerxes 1 HBS—Hermes DVS 4 District II. VUC—'t Goot 4 DHC—BI. Wit 1 Feyenoord—Emm 1 RFC-Haarlem 6 Ajax—VSV 3 District III. AGOVV—Quick 2 TubantiaEnschede 2 NEC—Heracles 2 I Ensch.B.—Wagen. 3 District IV. RoermondPSV MVV—BW SpechtenMaurits F.indhovenWillem I Lon gaNO AD District V. GVAV—Velocitas Sneek—LSC DISTRICT I. Tweede klasse A. KFC—OSV De KennemRCH SantpoortZFC A'cmariaHBC Derde klasse A. SuccesBeverwijk DF,MSchagen Zaandijk—GVO Derde klasse B. Zandvoortm.-TIJBB J KinheimBloemend. Halfweg—Helder f HFCSchoten S Vierde klusse A. Wieringerv.LSVV 4 Rcs. tweede klasse a. De Kennem. 2—HFC 2 1 Stormv. 2—AFC 3 1 Helder 2—WFC 2 3 Alcm V 2—VSV 2 I RCH 2—EDO 2 Res. 3e klasse A. Assend. 2—A. V. 3 n.o Zaandijk 2Alkm B. 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1