NOORD-HOLLAND De zenuwoorlog van den vijand. DE CONFERENTIE TE TEHERAN. Belooning vrouwenarbeid Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sckagcr éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 6G189. BIS8DAO DECEMBER 1843, DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE, 87e Jaargang, No. Deze Courant verschijnt dageHJba Advertcnti e-t a r i e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gekeele oplage op aanvrage. Dr. Dietrich spreekt over de toekomst van Europa en de sociale voorwaarden eener toekomstige ordening. ftelchspressechef dr. Dietrich heeft ©p een „Kriegsarbeitstagung" van de Duitsche pers. waarop de leidende per soonlijkheden van de Duitsche journa listiek vereenigd waren, een redevoe ring gehouden over den zenuwoorlog van den vijand, den toekomstweg van Europa en de sociale voorwaarden eener toekomstige ordening. De Reichspressechef begon met te con- Btateeren, dat de beteekenis van de pers in dezen tijd der hevigste van alle ge vechten, is opgegroeid tot de hoogste verantwoordelijkheid. Naar dr. Dietrich verklaarde vormt de groote algemeene lijn van de politieke oorlogvoering der tegenstanders van Duitschland op het oogenblik in den grootst mogelijken omvang de strategie van de bluf. Roo- sevelts veldtocht voor de z.g. bevrijding der wereld is gevolgd door de koorts van de na-oorlogsche plannen, door ■uggestie, alsof de oorlog reeds door het onophoudelijk opstellen van pro gramma's voor na den oorlog zou ge wonnen zijn. De conferentie van Mos kou heeft hier een eerste hoogtepunt gebracht van deze door phrasen geken merkte agitatie, waarachter in werke lijkheid een schrikbarend gemis aan denkbeelden en aan uitwegen verbor gen gaat. Zoowel de plutocratisch- kapitalistische weg als de bolsjewistische wegen van den klassenstrijd, zoo be toogde dr. Dietrich, zouden de menseh- heid in ellende en wanhoop dompelen. Achter beide verheft zich in apocalyp tische schrikwekkendheid de chaos. Het denkbeeld, waarvoor de vijanden van Duitschland in werkelijkheid vechten, is, naar hij zeide, niet een wereld den eeuwigen vrede, maar het rbythme van den eeuwigen oorlog. Het Duitsche economische stelsel. De Reichspressechef hield zich ver volgens bezig met het Duitsche econo mische stelsel. Tegenover de formule van den vijand „kapitaal moet kapitaal voortbrengen" plaatste hij het Duitsche beginsel „Arbeid schept meer Arbeid". Duitschland heeft door zijn nieuw eco nomisch stelsel, zoo merkte dr. Dietrich op, een millioenenleger van werkloo- zen binnen den kortst mogelijken ter mijn voor honderd procent naar arbeid en brood geleid. Maar de waarachtig scheppende gedachte der gelijkheid van de kansen voor allen zal, naar Dietrich uitriep, voor de menschheid de poort openen naar een nieuwe, be tere toekomst. Wanneer het bolsjewisme er in ■laagt zijn plannen te verwezen lijken, zou het bolsjewistische Eu ropa een uitbuitingskolonie van den laagsten rang der joodsch-bolsje- wistische wereldheerschappij wor den. Het lot, tegen het bolsjewisme te vechten of onder te gaan, kan Europa op den drempel eener de geheele wereld omvattende sociaal- revolutionnaire ontwikkeling niet ontgaan. Wanneer de bewoners van het Brit- sche eiland zich thans eens aan de hand van de naakte werkelijkheid zouden af vragen waarvoor zij eigenlijk vechten dan zou het hun volkomen duidelijk worden dat zij allen met uitzondering der misdadige clique van de oorlogs winstmakers, tegen hun eigen belangen zich in den oorlog bevinden en dat zij vechten voor datgene, dat zij zelf niet willen. Immers, alle Engelschen strij den op het oogenblik tegen een vijand, die bereid geweest is hun als vriend datgene te waarborgen dat zij aan hun bondgenoot zullen verliezen. Vrije hand voor het bolsjewisme in Europa. Dat is, naar dr. Dietrich ver der betoogde, voor Roosevelt sinds lang de troefkaart in zijn wereldpolitieke spel. Dat deze troef tegelijk ook tegen Engeland wordt uitgespeeld en Groot- Brittannië verzwakt, is de eigenlijke leidende gedachte van dit spel. Roosevelt wil door het bolsje wisme Europa als het krachtcen trum van nationale politieke volke ren en als zelfstandigen economis- chen factor uitdooven, waarmede hij echter tevens Engeland uitschakelt cn dit land omlaag drukt naar een tweederangsrol in zijn plannen van wereldheerschappij. Voor dit doel voert het Amerikaansche volk dezen oorlog tegen Europa. Een andere keuze dan die tusschen de bolsje- wiscering van het continent en de nieuwe ordening van Europa in het teeken van de Duitsche overwin ning bestaat er niet. Roode Kruis Kinder legitimatiekaart Een bom op het huis En moeder niet thuis Leeg is 't bed waar de kleintjes in lagen! Maar klaag niet te vlug Uw kroost vindt men terug Als ze 't Roode Kruis plaatje maar dragen. Ouder» of voogden, vraagt voorUw kinderen tot 15 Jaar een kinderlegitlmailckaurt aan. AanrrBttgformalIrrno T«rkrUl(»>«r bijl Hoofden van scholen. Gemeentesecretarie*.!! (afd. Bevolking), Afdelingsbesturen van het Ned. Roode Krnl*. PriJ» f 0.10 Minvermogenden kosteloos. De overwinning der Europeesche na ties onder de leiding van Duitschland is *de eenige weg die naar de toekomst leidt. Duitschland heeft de fundamen ten gelegd eener nieuwe ordening van de menschelijke samenleving, waardoor voor de werkende massa der mensch heid een stralender en lichtere toe komst geopend wordt. Op den grond slag van deze opvatting van nationa- len bloei en sociale verplichting jegens de gemeenschap van alle fatsoenlijke menschen zal eens. wanneer de vrede weer gekomen is, Europa worden ge organiseerd, de verwoeste steden weer opgebouwd en de behuizingen der men schen mooier en moderner worden op gericht. Zijn of niet zijn. Het Duitsche volk weet dat het in dezen strijd om zijn of niet zijn, om opgang of ondergang, om leven of dood gaat. Daarom strijdt het met inspanning van alle krachten, van alle energieën en met nooit verzwakkende volharding. Laat de vijandelijke propaganda zich maar verder van de strategie van de bluf bedienen, de tijd zal komen waar in zij zelf den zenuwoorlog zal heb ben dien zij ons heeft toebedacht. Dr. Dietrich sloot met de. woor den: „Hoe harder en taaier wij vechten, des te eerder zal deze oorlog ten einde zijn, maar over winnen zullen wij onder alle om standigheden, want eerder zullen wij niet ophouden te strijden." Verduister v. 16.308.30. 8 Dec.: Zon op 8.36, onder 16.27. Maan onder 4.20, op 15.17. Ontvangst van Mussert door den Fiihrer. De Führer heeft in zUn hoofd kwartier den Leider der N. S. B., A. A, Mussert voor een vry langdurig onderhoud ontvangen, tijdens het welk de thans hangende vraagstukken in den geest van dc vertrouwelijke en hartelijke samenwerking werden be sproken. Bij het onderhoud waren aanwezig: de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, Rijksminis ter Dr Seyss-Inquart, de Rijksminis ter en chef der Rijkskanselarij Dr. Lammers, alsmede Reichslcitcr Bormann, voorts de plaatsvervanger de leider v. Geelkerken en de leider van het Arbeitstereich der N.S.D.A.P in Nederland Ri.terbusch Het Finsche volk zet den strijd voort. REDE VAN PRESIDENT RYTI. Het personeel van een drukkerij te Rotterdam bestaat voor 90°/» uit meisjes. De foto toont een van haar bezig met het toestellen van een drukpers CNF/v. Rhijn/Pax m Een communiqué gepubliceerd. STOCKHOLM. 6 Dec. (Interinf.) Stalin is reeds op 8 November in Tehe ran aangekomen, waar hij op den dag van aankomst in tegenwoordigheid van den Sovjet gezant in Iran een bespreking heeft gehad met den Iraanschen minis ter-president en minister van Buiten- landsche Zaken, meldt „Dagsposten" uit Ankara. Stalin heeft bovendien een ontmoeting gehad met den Sjah van Iran. Maandagochtend zijn vervolgens de Engelsche en Amerikaansche deel nemers aan de conferentie aangeko men. De conferentie heeft tot Don derdagochtend geduurd. Het communiqué. Reuter publiceert hedenavond den tekst van het communiqué betreffen de de conferentie tusschen Roosevelt, Stalin en Churchill. Ter inleiding wordt erop gewe zen, dat de conferentie vier dagen geduurd heeft en in Teheran is ge houden. In deze vier dagen zoo wordt gezegd, werd de „gemeen schappelijke politiek vastgelegd cn bevestigd". Uitdrukking is gegeven, aldus zegt het communiqué, aan het vaste besluit, dat de drie naties in den oorlog en in den daarop vol genden vrede zullen samenwerken. In Teheran zijn de plannen der drie naties „ter vernietiging van dc Duitsche strijdkrachten" op elkan der afgestemd. Omtrent het doel cn het tijdstip, waarop de operaties zijn vastgesteld, is volledige over eenstemming bereikt. Over de problemen van den tijd na den oorlog zegt bet communi qué, dat „alle naties klein of groot, opgeroepen worden voor actieve deelneming", voorzoover „haar be volking met hart en verstand, toe gewijd is aan de opheffing der ty- rannie, der slavernij, der onder drukking en der onverdraagzaam heid, zooals dit bij onze eigen vol ken het geval is". Als datum der onderteekening wordt- de eerste December opgege ven. Een verklaring over Iran De Sovjet-Unie, de Ver. Staten en Engeland hebben naar Reuter meldt, in Teheran een „verklaring ten opzichte van Iran" afgelegd. Daarin spreken de drie naties hun waardeering uit voor den steun aan haar oorlogvoering door Iran, welke bestaat in de „vergemak kelijking van het transpon van leve ranties uit oveiv.eesche streken naar de Sovjet-Unie". De drie naties verkla ren zich bereid de regeering van Iran „voorzoover dat mogelijk is" econo misch te ondersteunen. Deze ondersteu ning geschiedt echter, aldus de verkla ring. „met voortdurend rekening hou den met de zware eischen die aan de drie regeeringen worden gesteld door haar de geheele wereld omvattende mi litaire operaties en door het in de ge heele wereld heerschende gebrek aan transportmogelijkheden, grondstoffen en leveranties voor het civiele gebruik". Voor den tijd na den oorlog zeggen de drie regeeringen Iran toe, dat ieder Iraneesoh economisch probleem „de meest volledige aandacht zal hebben naast de aanspraken van andere leden der geallieerde naties op de conferen ties of bij internationale organisaties, welke zich moeten bezighouden met in ternationale economische aangelegen heden". Tenslotte verklaren de drie regeerin gen, dat zij het eens zijn met de Ira- neesche regeering in den „wensch" om de onafhankelijkheid, de souvereiniteit en de territoriale integriteit van Iran te behouden. De plenaire bijeenkomsten. LISSABON, 6 Dec. (DNB) Volgens een Reuterbericht uit Teheran over de conferentie der geallieerden hebben de plenaire bijeenkomsten plaats gehad in de conferentiezaal van de Sovjet ambassade. De eerste vergadering, zoo zegt Reuter, was dramatisch. Stalin verliet zijn vertrekken, schreed door den tuin van de Sovjet-ambassade, hield een oogenblik stil voor het ha mer- en sikkel-embleem boven het por taal en betrad toen het hoofdgebouw van de Sovjet-ambassade, waar hij president Roosevelt zou ontmoeten. Van Britsche zijde verluidt, dat pre sident Roosevelt tijdens de conferen tie van Teheran zijn intrek heeft ge nomen in de Sovjetambassade aldaar. De Duitsche opvatting. BERLIJN. 6 Dec. (ANP) In Duit sche politieke kringen heeft het com muniqué over de conferentie van Tehe. ran op geen enkele wijze verrassing gebaard. Immers het bevestigt alle door Berlijn gegeven voorspellingen. Wanneer iets concreets er uit wegge streept is dan is dat alleen een meer diepgaande behandeling van den eisch van Stalin betreffende hel tweede front. In welken zin de kwestie is opgelost, laat men in Berlijn daar. Absurd noemt men hier het aan het adres van Iran gerichte manifest be treffende de rol der naties in de toe komstige wereld, aangezien Iran toen tegenwoordig als uitsluitend domein der Sovjet-Unie, die hier zelfs ge speeld heeft voor gastheer voor de als sollicitanten komende vertegenwoordi gers van Engeland en de Ver. Staten openlijk te boek staat. Hevige Sovjetaanvallen op de Krim en in de Dnjeprbocht. Betrekkelijke rust aan het Italiaansche front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 6 Dec. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op dc Krim zetten de bolsjewis ten hun hevige aanvallen ten noordoosten van Kertsj den gehee- len dag voort. Met doelmatige ondersteuning door artillerie en stormgeschut werden zij, voor het grootste deel reeds voor de eigen stellingen, uiteengeslagen waar bij 25 vijandelijke pantserwagens ver nietigd of buiten gevecht gesteld wer den. Ten zuiden van Kertsj maakte de aanval van Roemeensche troepen nieu we vorderingen. Het vijandelijke lan- dingshoofd werd aanzienlijk verkleind. In de groote bocht van den Dnjepr hervatte de vijand bij he vige sneeuwjacht zijn aanvallen met numeriek sterkere strijdkrach ten. Zij werden ten noordoosten en ten noordwesten van Kriwoirog en ten zuidwesten van Krcmcntsjoeg afgeweerd in hevige gevechten, die tot in het donker voortduurden. Op een plaats, waar de vijand was bin nengedrongen, ontwikkelden zich hevige pantsergevechten, die nog gaande zijn. In totaal werden in dit gebied gisteren 80 Sovjet-pantser- wagens stukgeschoten. Bij Tserkassy sloegen onze troepen herhaalde aanvallen af en vernietigden opnieuw vijandelijke gevechtsgroepen, die bij de gevechten der voorgaande dagen waren afgesneden. Aan dezen frontsector heeft zich de Moezelland- sche 72ste infanterie-divisie onder be vel van kolonel I-Iohn tezamen met deelen van de SS-pantscrdivisie Wi king een afdeeling der tiende divisie luchtdoelgeschut bijzonder onderschei den door een voorbeeldige strijdvaar dige houding bij de dagenlang heen en weergolvende gevechten. Van de rest van het Oostelijke front worden nog slechts uit de sectoren noordwestelijk van Gomel en westelijk van Newel levendiger plaatselijke ge vechten gemeld. Het Italiaansche front. Tn Zuid-Italië kwam het gisteren bij aanhoudend slecht weer slechts In en kele frontsectoren tot levendige plaat selijke gevechten. Daarbij werden van een vijandelijke gevechtsgroep, die aan de Adriatische kust onze stellingen ver kende, 6 pantserwagens stukgeschoten DE PRIJSBEHEER SCHING IN ITALIË Door een decreet van den Duce is een staatscommissaris voor de prijsvor ming aangesteld. Niet alleen de prij zen van de agrarische en industrieële producten handwerkproduoten en bank oporaties zijn onderworpen aan de con trole van den nieuwen commissaris voor de prijzen maar ook de loonen en salarissen in alle takken van bedrijf. HELSINKI. 6 Dec. (DNB) Ter ge legenheid van den 26sten verjaardag der Finsche zelfstandigheidsverklaring heeft prsident Ryti op een door den Finschen Omroep uitgezonden plechti ge bijeenkomst in Turku een redevoe ring uitgesproken. Europa zoo zeide Ryti o.a., staal thans in de verdediging van zijn we reldpolitieke positie tegenover groote buiten-Europeesche machten en het probleem der kleine staten is voor dit forum steeds sterker uitgeleverd aan het recht van afzonderlijke groote mo gendheden of groepen van groote mo gendheden. Nooit echter zal een even- tueele voortzetting van deze ontwikke ling een positief effect hebben op het geheele volkerenleven want ook kleine staten zijn ondanks militaire zwakheid vaak ware geestelijke groote mogendheden. Reeds lang voor den huidigen wereld oorlog trachtte Finland in zijn buiten- landsche politiek doelbewust vriend schappelijke betrekkingen met alle sta ten in het leven te roepen en in stand te houden, maar Finlands aardrijks kundige ligging is weer eens tot nood lot geworden Spoedig na het uitbreken van den oorlog werd Finland ondanks al zijn verdragen als een der eersten het on schuldige slachtoffer^van een aanval, gemotiveerd door dé~ noodzakelijkheid Leningrad te beschermen. Bij de onder handelingen waren wij bereid belang rijke gebieden af te staan. Maar de Sovjet-Unie heeft zich daarmede niet tevreden gesteld. En zoo begon de oorlog, die nog steeds duurt. Vier jaar lang hebben wij thans onafgebroken een zwaren afwisseling rijken strijd moeten voeren De in den loop van onzen strijd door natuurrampen nog ernstiger geworden moeilijkheden voor de voedingspositie werden door invoer van levensmidde len, vooral uit Duitschland en Dene marken, opgeheven. Dezen waren vriend schapsdienst zal men in Finland nooit vergeten. De strijd heeft van ons groo te inspanning, ontbering en zware of fers geëischt. Alle krachten der natie zijn door den oorlog gebonden gewor den. Voor een rechtstreeksche deelneming aan dezen reuzenstrijd zouden Fin lands krachten niet toereikend zijn. Wij hebben derhalve al onze krachten slechts geconcentreerd op de verdedi ging van ons eigen land. Thans stelt men ons een onvoorwaardelijke over gave voor. Wij hebben, aldus Ryti, in één geval reeds onvoorwaardelijke capitulatie in de praktijk gezien. Het voorbeeld lokt Joodsche kerkgenootschappen. Als niet-commercieele ver- eenigingen en stichtingen beschouwd. In aansluiting op de 25 November j.1. in de dagbladen gepubliceerde bekend making betreffende vorderingen niet-commercieele Israëlitische ver- eenigingen en stichtingen wordt thans ter algemeene kennis gebracht, dat de hoofdsynagoge te Amsterdam, alsmede alle Israëlitische (joodsche) kerkgenoot schappen en gemeenten in dit geval mede als niet-commercieele joodsche v jreenigingen en stichtingen worden beschouwd. Vorderingen op deze instellingen kun nen derhalve eveneens voor of uiter lijk op 15 December 1943 bij het Af wikkelingsbureau Amaliastraat 11 's-Gravenhage worden ingediend. Na genoemden datum zullen geen vor deringen meer in behandeling worden genomen. Ten aanzien van het bovenstaande geldt het bepaalde bij artikel 1 der Verordening 30/1940 van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied. Onlangs is in de pers bekend ge maakt, dat voor de aanstelling van vrouwelijke werkkrachten, die nog nimmer hebben gewerkt of wel sedert 1 Juli 1943 niet meer werkzaam zijn geweest, niet langer de toestemming der gewestelijke arbeidsbureaux ver- eischt is. Deze maatregel beoogt de te werkstelling van een grooter aantal vrouwen te vergemakkelijken en te be vorderen. De gemachtigde voor den ar beid deelt ter voorlichting van de werk gevers hieromtrent nog het volgende mede: De tewerkstelling van vrouwen ge schiedt in den regel volgens de in de onderneming voor vrouwen gebruike lijke loonen of volgens de loonnormen. welke voor vrouwen zijn vastgesteld in reeds bestaande regelingen van loonen arbeidsvoorwaarden, uitgevaardigd krachtens art. 10 van de verordening 114/1942 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende de ordening van den arbeid. In zoover aan vrouwen arbeid wordt opgedragen, die voorheen door mannen werd verricht, stelt de gemachtigde voor den arbeid op verzoek van den werkgever, ten behoeve van deze vrou wen nieuwe loonen vast, die tot 80°/» an het aan de mannen toegekende loon kunnen bedragen. Indien vrouwen worden belast met werkzaamheden, die moeilijker zijn dan de tot dusver door haar uitgeoefende arbeid, dan kunnen, op verzoek van den werkgever, hoogere loonen worden vastgesteld. Deze bepa ling geldt echter slechts voor het geval, dat noch in een voor ae onderneming afzonderlijk goedgekeurde regeling, noch in een voor de betrokken bedrijfs tak vastgestelde algemeene regeling van arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de onderhavige werkzaamheden loon normen voor vrouwenarbeid zijn vast gesteld. Bij het indienen van verzoeken tot ..jt verkrijgen van goedkeuring van nieuwe 'oonen ten behoeve van de bo-1 vengenoemde groepen van arbeidsters moeten dezelfde gegevens worden ver strekt als door verzoeken om goedkeu ring van loonsverhooging vereischt zijn. z. leeftijd, aard der werkzaamhe den en burgerlijke staat Bovendien moet worden medegedeeld welk loon voor gelijken arbeid aan mannelijke arbeidskrachten in dezelfde onderne ming werd of wordt uitbetaald. niet tot navolging. Wij hebben een ge heel andere opvatting van onderdruk king, vrijheid en democratie dan de Russen schijnen te hebben. Toen wij na den vrede van Moskou Karelië moesten opgeven, trokken 470.000 Kareliërs naar het resteerende Finland en het eigen volk. Zij rukten liever een deel van hun hart uit de borst dan dat zij in het genot van de hun door Kuusinen aangeboden vrij heid én democratie wenschten te ko men. In den loop der vier oorlogsjaren hebben wij meermalen gezien hoe de situatie ter wereld veranderde. Op dit oogenblik is zij verwarder en onbere kenbaarder dan ooit. Desondanks heb ben wij nog steeds dezelfde innerlijke factoren in handen waarop wij in laat ste instantie geleerd hebben het succes van ons volk op te bouwen. De werkelijke waarde van een volk zal het best kunnen worden afgemeten aan zijn optreden bij de prestaties en aan de beheersehing zijner zenuwen, waartoe het volk in tijden van afmat ting en moeilijkheden in staat is. Voor ons gaat het niet om een eigen lijken vorm. om een of andere gewoon te, waarvoor wij strijden, het gaat al hetgene wat het leven zijn waarde verleent. Wij zijn er ons krachtig van bewust, dat, wanneer wij volhouden tot de definitieve pacificatie der wereld, wij nog meer zullen hebben bereikt dan alleen onze beveiligde toekomst Onze strijd zal er dan in alle windrich tingen van overtuigen, dat de kleine volken nog steeds de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht )vaardig zijn wel ke hun door de zich uitbreidende avondlandsche cultuur' zijn gegeven. Zoó ziet het Finsche volk, terwijl het strijdt voor zijn eigen leven, zich in het gemeenschappelijke front der voorvech ters voor de vrijheid der kleine volken door aile tijden heen. Op dezen vijfden zelfstandigheidsdag van Finland gedurende den oorlogstijd zet het Finsche volk den strijd voort, aldus besloot president Ryti, de gele deren gesloten en gedragen door het sterke bewustzijn, dat gemeenschaps geest en harde zelftucht noodzakelijk zijn opdat het strijdende land stand houdt tegenover den wurgenden greep van het noodlot. 6—2. afgel. 0—2 afgel. afgel. 2—0 afgel. 2—4 2—2 ADMINISTRATIEVOORSCHRIFTEN 1943 VOOR BAKKERS. 's-GRAVENHAGE. 6 Dec De Ned. Staatscourant van heden bevat het ad ministratievoorschrift 1943 voor bak kers. Hierin wordt o.m. bepaald, dat iedere bakker verplicht is een admini stratie te voeren, terwijl aanwijzingen worden gegeven ten aanzien van de sa menstelling van deze administratie. In een eerste uitvoeringsvoorschrift, tevens opgenomen in de Ned. Staats courant. worden richtlijnen gegeven voor de inrichting der verschillende boeken, registers en staten. SCHAGEN. Hockey. Kraaien III—UVO I (dames) 0—5- In een aardigen wedstrijd, daarb' partij trekkend van haar meerden routine, wisten de vrouwelijke Uvonen met groote cijfers te Wqrmerveer te men. Na tien minuten spelen had Rika Keyzer, na goed samenspel, suc ces 01. Na de rust bleek het UVO- overwicht zeer sterk te zijn. In deze periode werd de Zaansche doelvrouwe nog viermaal gepasseerd. Gerda Rie- merts doorboorde nog tweemaal en Guda Schouten en Gerda Holtz wisten ieder nog éénmaal het doel te vinden. De halflinie verrichtte goed stuwend werk. Het tempo in de voorhoede lag nog iets te laag. Ook het plaatshouden kon beter. UVO IIHermes II (dames) 12. Reeds spoedig wist. Hermes An Bak ker te passeeren. Maar al spoedig ble ken de Hermes-dames technisch en tak- tisqji beter. De belooning kwam 02. Even voor de rust na aardig slokwerk maakte Emmy van Diepen 12. Na de hervatting deden zich geen belangrijke feiten voor. Hermes won verdiend. Zandvoort IVUVO I (heeren Toi op heden de meest aardige wed strijd De tocht naar Overveen bracht in een vlotte partij de winst aan de Zandvoortsche hockeyclub. De uitslag even goed andersom kunnen zijn. Na afloop bestond er verschil van mee ning over den speeltijd. Handbal. UITSLAGEN DAMESCOMPETITIE. Afd. II C. Olympia 1Lycurgus 1 Sparta 1—UDI 1/WIK 1 Dokev 1—HAV 1 Afd. III C. DTS 2—DTS 3 DTS 3—Dokev 2 l#D I/WIK 2—Olympia 2 VOETBALUITSLAGEN V.V. SCHAGEN. Schagen 2—Watervogels 2 Junioren: Alem. Victrix B—Schagen A Aspiranten: Wieringerwaard aSchagen a Oudesluis aSchagen b 62 R.K. A.F.C, b—Schagen d 0—2 Langediik. Een goede slag. - De marechaussee groep te Langodijk heeft een goeden slag geslagen. Zooals we reeds bericht ten werd dezer dagen ten nadcele van den broodbezorger V. D. L. van diens fiets een 1asch gestolen, inhoudende on geveer 200 broodbonnen en een klan- lenboekje. toen deze zijn rijwiel eeni- gen tijd onbeheerd bij dc woning van den heer G. te Zuid-Scharwoude had laten staan. Het is de politie gelukt den dader van dezen bruta'en diefstal, den 18-jarigen Z. uit Oudkarspel, te arresteeren. Bij zijn aanhouding werden nog 70 broodbonnen op hem gevonden. De rest was verkocht. De koopers, eenige lieden uil A'kmaar werden eveneens gearresteerd, doch deze hadden de bon nen al weer daar verkocht. Zooals te begrijpen is. zullen ook de koopers hun gerechte straf niet ont- loopen. Nieuwe dicfsta'Ien op het spoor. Door de arrestatie van Z. is voorts opheldering gekomen in eenige rijwiel diefstallen Z. heeft namelijk bekend, in samen werking met den eveneens 18-jarigen B. uit Zuid-Scharwoude die inmid dels reeds in verzekerde bewaring is gesteld en ook heeft bekend drie rij wiel e» te hebben gestolen, twee te Noord-Scharwoude en één te Heer Hu- gowaard, De fietsen hadden zij gesloopt, de banden tegen hooge prijzen van de hand gêdaan en de rest te water ge smeten. De koopers van de banden zijn even eens bekend. Tgen hen werd proces verbaal opgemaakt. De geheele zaak is een mooi succesje voor de politie. Kantooruren Posteryen. De kan toren der Posterijen zullen aan den Langedijk ook na 18 uur gesloten zijn. De avond-openstelling vervalt dus. Veel belangstelling voor de inenting. Van de gelegenheid tot inenting te gen diphtherie en roodvonk is Zater dag een zeer druk gebruik gemaakt. De belangstelling was zelfs zóó groot (er werden te Oudkarspel en Zuid-Schar woude bijna 350 kinderen ingeënt), dat Woensdag a.s. nogmaals de gelegen heid zal worden geboden en wel te Oudkarspel ten huize van dr. De Wit en te Zuid-Scharwoude in de voorma lige O.L. School, telkens om 2 uur n m. Zuidscharwoade. Konijnen gestolen.. - Ten nadeele van den heer F. te Zuid-Scharwoude is zijn geheele veestapel, bestaande uit zeven konijnen door onbekende en ongenoo- de gasten meegenomen. De vroegere eigenaar is terecht bevreesd, dat zijn Kerstboutjes dit jaar in de verkeerde keel zullen terecht komen. Noordscharwoade. Uitslagen Schaakmat. De uitslagen van de voor de wintercompetitie ge speelde partijen luiden als volgt: Eerste klas: J. KlinkertW. Kaan 10; J. OotjersJ, J. Kroon 10. Tweede klas: K. de VriesG. van Loenen 1—0. Derde klas: W. Muller—J. van Hout 01; J. van HoutW. Muller 10; C. Kliffen—G. Vader V,—' Aan het vierkampen-tournooi, dat Zondag a.s. te St.-Maarten wordt ge houden, zullen verscheidene leden van Schaakmat deelnemen. Zij vertrekken gezamenlijk om kwart voor negen vanaf de voormalige HABO-garage. Den Oever Paard op hol. Maandagmorgen ging de heer C. Lont van Oosterland met paard en wagen naar Den Oever, toen plotseling zijn paard op hol sloeg. Op den hoek van den Gasthuisweg en dc Zeestraat botste de wagen tegen het huis bewoond door Eveleens aan. De wagen was totaal kapot en de ruit van het woonhuis werd verbrijzeld. Menseh en dier kwamen er af zonder kwetsuren op te loopen. ONZE TEEKENAAR BIJ DE KENNEMERS-R.C.H. (1-3) HCT t DOELPUNT VAN BLEEKER >N oe HELPT, NOTEERDEhJ WV> Reeds als het WINNENDE. ST- NlCOLAAS DOELPUNT VOOR. OE THUIS CLUB TOÉN EENSKLAPS R.C.H. HAAR. BE ROEMD LOCAAL MID DEL EER. AANDEED EN IN ÉÉNI MlNOOT 2 OOEX-PUNTBN MAAKTE, EN E VEN LATER- NOG EEN.... AWZÓÓ KREEG ooELMAN V.URK 3 BALLÉW CADEAU woetsi KREEG OOK WAT, - MAAR. DAT WAS NIET ZOO MOO EiGen/ Schuld vrindje «Auis» 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1