NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewistische activiteit neemt af. Na de conferentie van Teheran. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 8 DECEMBER 19l3v SCHAGER BDITIfi. 87e Jaargang, No. 287, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentl e-t a r I e Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Sovjet-aanvoer op straat- en spoorwe gen, alsmede op troepenconcentraties in het gebied van Kief. Het jachtes- kader 52 heeft op 4 December zijn 8000ste overwinning in de lucht be haald. In Zuid-Italië. In enkele sectoren nog felle strijd. Zware aanvallen in Zuid-Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Dec Het opper bevel der weermacht deelt mede: Op de Krim zetten de bolsjewisten hun vergeefsche aanvallen ten noord oosten van Kertsj gistermiddag niet meer voort. De aanval van Roemeen- sche troepen op het vijandelijke lan- dingshoofd ten zuiden van Kertsj maakt goede vorderingen. In de groote bocht van den Dnjepr bleef dc vijand gisteren aanvallen. Zijn doorbraakpogingen mislukten In verbitterde gevechten. Ten zuidwes ten van Dnjepropetrowsk werd in den tegenaanval een vijandelijke ge vechtsgroep op kleine resten n: vernietigd. Ten zuidwesten van Kre mentsjoeg vingen onze troepen aan Tallen van sterke vijandelijke infan terie- en pantserstrijdkrachten in he vige gevechten op. Bij Tsjerkassy deden de bolsjewis ten gisteren slechts eenige vrij zwakke aanvallen. In het gebied ten noord-oos ten van Sjitomir namen Duitsche in fanterie- en pantserstrijdkrachten in den aanval verscheidene plaatsen. Van de geheele rest van het Oostelij ke front wordt slechts plaatselijke ge vechtsactiviteit gemeld. De luchtmacht deed met goed gevolg aanvallen op den Slecht weer aan Oostelijk front. BERLIJN, 7 Dec. (ANP) Omtrent den militairen toestand wordt in mili taire kringen vernomen: Het ongunstige weer beperkte aan het Oostelijke front ook gisteren den omvang van de gevechtshandelingen van beide partijen. In het tijdelijk we der tot zwaartepunt geworden gevechts- veld in de groote bocht van den Dnjepr was de aanvalsgolf der bolsjewisten gisteren bijzonder sterk ten noordoos ten van Knwoirog en ten zuiden en zuidwesten vfln Krementsjoeg. Hier vinden ondanks de moeilijke verkeers- en weersomstandigheden zware heen en weer golvende gevechten plaats. Bij Kertsj werd de strijd voortgezet met het resultaat, dat het den Roe- meenschen troepen met steun van Duit sche zware wapens gelukte, het brug- gehoofd ten zuiden van Kertsj verder te verkleinen, zoodat nog slechts een kleine kuststrook is overgebleven. De positie van den vijand ten noorden van de stad is onveranderd. Blijkbaar kon de vijand, wegens de verliezen op den voorafgaanden dag. Maandag zijn aan vallen niet hernieuwen. Ten noorden van Perekop blijkt uit de waarneming, dat de vijand daar troepen en materiaal verzamelt en voorbereidingen voor nieuwe aanvallen treft. Het tijdstip van deze operaties kan echter nog niet worden bepaald. Ten oosten van Sjitomir verliep het begin van een Duitsche aanvalsonder- neming succesvol. Aan het Italiaansche front heeft zich het zwaartepunt der gevechten van den oostelijken vleugel naar het westen ver plaatst. waar in het gebied van het vijfde leger" hevige en afwisselende ge vechten om den Monte Carmino en an der posities werden geleverd. De groo te stormloop van het achtste leger met het doel bij de eerste poging de Duit sche verdedigingslinie omver te rennen, is over het geheel genomen voorloopig niet gelukt. Wel worden nog hevige gevechten geleverd in het gebied van de rivier Moro. Vooral het optreden van de luchtmacht werd door de weersom standigheden belemmerd. De tot nu toe geleverde gevechten worden nog steeds beschouwd als gevechten in het voor terrein zoodat de verdedigingskracht van de Duitsche hoofdgevechtslinie nog niet is gebroken. In Zuid-Italic werden de gevechten in het heuvelachtige terrein ten zuid westen van Mignano heviger. Zware aanvallen van numeriek sterkere Amerikaansche troepen wisselden ai met eigen tegenaanvallen, in den loop waarvan e-nige hoogten meer malen van bezitter wisselden. Dc ge vechten zijn nog in vollen gang. Van den oostclykcn sector van het front worden levendige voorpostengevech ten gemeld. Op 5 en 6 December werden boven de Middellandsche Zee en boven het bezette gebied in het westen 25 vijan delijke vliegtuigen neergcscnoteii, waaronder 17 zware viermotorige bom menwerpers. De Führer verleende het Eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis aan Ijlj Hauptsturmführer Hans Dorr, Kommandeur In de ^-pantsergrena- diersdivisie .Wiking" GF.L/O/H/P m Vage beloften, die spoedig door nieuwe gevolgd zullen worden. De Berlijnsche Zoöl. Garten zwaar getroffen. BERLIJN. 7 Dec. Tijdens de jong ste terreuraanvallen op de Rijkshoofd stad is de Zoölogische Garten bijzon der ernstig getroffen. Talrijke dieren v naen verloren. Het olifantenhuis wera geheel vernield en van de negen oli fanten werden er acht gedood. Ook het aquarium kreeg een voltreffer, zoodat onder de puinhoopen daarvan doodp alligators, krokodillen en reuzenslan gen liggen. In het roofdierenhuis. dat eveneens zwaar getroffen werd, zijn vele leeuwen, tijgers en luipaarden om het leven gekomen. Een ijsbeer moest worden afgemaakt. Alle giraffen op één na werden gedood. Ook vele her ten. antilopen en apen zijn verloren gegaan. Bovendien werd het vogelhuis gedeeltelijk vernield. Duitsch commentaar. BERLIJN, 6 Dec. (DNB Ten aan zien van het communiqué van Tehe ran neemt men in Duitsche politieke kringen als volgt stelling: Toen de conferentie in Teheran, zooals het DNB reeds op 3 Dec. meld de. reeds op 2 Dec. gesloten was. gaf Reuter op 6 Dec. eindelijk met een vertraging van 5 dagen het zoo groot aangekondigde en met zoo geheimzin nige aanduidingen vergezeld gaande communiqué. Het officieele slotstuk van het theater der z.g. groote drie in de hoofdstad van het door de Sovjets en de Engelsch-Amerikaansche troepen overweldigde en bezette Iran is een waardig slot van dc lange, gevaarlijke en moeizame reis der exponenten van Gr. Brit- tannië en de Ver. Staten naar de grens van het Sovjet-paradijs, om de bevelen van Stalin in ontvangst te nemen. Een twee pagina's groot communi qué en een gemeenschappelijke ver klaring over Iran is het eenige resul taat. Na de nu reeds ontelbare malen afgelegde verklaring, dat men het eens is en dat men oorlog wil voeren en dat men de Duitsche strijdkrachten wi' vernietigen, komt een aanduiding over het komende tweede front, die evenwel nog vager gehouden is dan de besluiten van Casablanca 11 maanden g?Ieden. Op echt huichelach tige wijze spreekt men dan van de groote veranwoardelijkheid die men gevoelt, een vrede tot stand te bren gen, die voor vele generatics den gee- sel en den schrik van den oorlog moet verbannen. Het is reeds het hoogte punt in het vergen van domheid en kortzichtigheid bij de volkeren der wereld, dat men gelooft, te kunnen doen vergeten, hoe deze oorlog door Churchill en Roosevelt is gemaakt, verklaard en begonnen, en dat men zich ten slotte verbonden heeft met den bloedigsten beul der wereldge schiedenis en het verschrikkelijkste stelsel, waartoe menschen ooit gedre ven zijn: het bolsjewisme. Dan volgen de gebruikelijke woor den der plutocratische agitatie ovei samenwerking tusschen groote en klei ne naties, over den strijd tegen tyran- nie en slavernij, alsmede de verkla ring, dat men aan alle volken een welkom toeroept, wanneer zij ertoe zouden besluiten, tot de familie der democratische naties toe te treden. Een waarlijk op omkooperij gelijkende tiitnoodiging, gezien het verraad En "eland tegenover zijn bedrogen bondgenooten als Polen en Servië, ei ten aanzien van den toestand, waar in zich het verraden deel van Italië met zijn verraderskoning en Badoglio bevindt. Ten slotte wordt uiting gegeven aan de hoop, dat men met vertrouwen den dag tegemoet ziet. waarop alle volken der wereld in vrijheid kunnen leven Na dezen typeerenden zin volgen de handteekeningen van Roosevelt. Stalin en Churchill. Duitschland legt de uit handen. rapens niet Het blijft een open vraag, of het aan gekondigde manifest aan het Duitsche volk, ten offer gevallen is aan de on- eenigheid van de opstellers, die vijf dagen hebben noodig gehad om een onschuldig communiqué van hiervoor Weer wordt aan gezonde jongens de mogelijkheid geboden zich te mélden voor de weersportkampen voor de Germaansche jeugd. Juist in den winter bicden deze kampen door hun prachtige ligging in de Duitsche bergstreken een groote en onvergetelijke belevenis in sneeuw en zon. Waar kan ik mij melden voor het Germaansche weersportkamp? Aan de navolgende adressen: Utrecht, Koningslaan 9. Rotterdam, Eendrachtsweg 35. Maastricht, Vrijthof 25. Eindhoven, Keizersgracht 9. Goes, Violenstraat 44. Hengelo, Drienerstraat 6. Groningen. Groote Markt 24. Amsterdam, Willemsparkweg 186. Assen. Rolderstraat 45. Leeuwarden, Emmakade 48. Den Harg, Nassauplein 6. vermelden inhoud te fabriceeren. Wel licht heeft men met het oog op de in discretie van Reuter een ander plan gemaakt ten aanzien van deze voor nemens. en ze tot een later tijdstip uit gesteld. Wellicht heeft ook de houding van het Duitsche volk tegenover de terreur-aanvallen der Britsch-Ameri- kaansche luchtgangsters, aan de .gang sterleiders van Teheran de lust ontno men, zich meer te blameeren dan on voorwaardelijk vereischt is. Hoe zullen ook zij het spook der ge heimzinnige conferentie in den Oriënt is voorbij. Het feit van ons vaste be sluit, de wapens niet vóór de overwin ning uit handen te leggen, kome wat er kome mag, en de daden van onze soldaten en van die onzer bond genooten blijven bestaan. Teheran leverde slechts phrasen op. BERLIJN. 7 Dec. De ANP-corres- pondent meldt: Officieel stelt men zich in de Wil- helmstrasse op het standpunt, dat het communiqué van Teheran, dat eerst vijf dagen na de laatste zitting van de confereerenden gepubliceerd is en niets- zeggenden en mctsverklarenden inhoud heeft, welke voor de geallieerde volken min of meer een teleurstelling moet zijn, vooral als men ï-ekening houdt met de gigantische propaganda-slunts, die van Anglo-Amerikaansche zijde vóór en tijdens de conferentie ten beste zijn gegeven. Het communiqué, aldus de Wilhelm- strasse, sprak van samenwerking tus schen de geallieerden. Reeds veel is over deze samenwerking in den loop der ja ren gesproken, doch steeds en meer en meer is gebleken, dat zij zich uit in een bolsjewistisch streven naar de suprematie, terwijl Amerika en Enge land nevenrollen kunnen spelen. Men acht het te Berlijn zelfs zeer begrijpelijk, daar Stalin tot nu toe dc eenige is geweest, die werkelijk groote offers voor het welslagen van zijn veldtocht heeft gebracht, terwijl zijn bondgenooten aan de peripheric van Europa hun kansen afgewacht hebben en nog steeds afwachten. Voorts stelt men te Berlijn vast. dat de conferentie van Teheran nauwe'ijns in de schaduw van de Moskousche cor ferentie kan staan. In Moskou zijn heel andere woorden en vooral is er een dui delijker taal gesproken Teheran leverde slechts phrasen op. Indien de geallieerden werkelijk tot groote operaties in staat waren, dan zouden zij die plannen niet reeds maanden tevoren aan de verbaas de weucld prijsgeven, doch er over zwijgen, of er reeds mee begonnen zijn. Men meent hier dan ook te kunnen aannemen, dat deze aan kondigingen vooralsnog slechts va ge beloften zijn. die spoedig door nieuwe gevolgd zullen worden. Bcrlijnsehc avondbladen over de conferentie. De Berlincr Börsenzeilung schrijft, dat wanneer het communiqué van Te heran spreekt over de opheffing van tirannie, slavernij, onderdrukking en onverdraagzaamheid de voorbeelden zijn: geweersalvo's, knuppelaanvallen en hongeroorlogen tegen het Indische volk, honderdduizenden slachtoffers van moord van het bolsjewisme in de Oost zeelanden, vierhonderdduizend wegge voerde en in de vlakten der Sovjet- Unie ellendig omgekomen Poolsche of ficieren in de massagraven van Katyn, 18 millioen gevangenen in de kerkers en dwangarbeidskampen der bolsjewie ken en tienduizenden Italiaansche ar beiders. die thans onder de meest, on waardige voorwaarden voor slavendienst naar de Vereenigde Staten worden ge zonden. Aangenomen was, dat eindelijk eens den kleinen naties zou worden gezegd wat zij te verwachten hadden in geval van een Anglo-Amcrikaansch-bolsje- wistische overwinning, zoo schrijft de Berliner Nachtausgabe. Wanneer de grootste tirannie der wereldgeschiede nis. het bolsjewistische systeem, dat met het schot in den nek het eigen ge weten uit den weg pleegt te ruimen, zich er niet voor liet vinden eindelijk een verklaring af te leggen over de toekomst der kleine volkeren, dan was dat om een reeds lang bekende reden. De Sovjets willen zich tot niets ver plichten. Zij willen, wanneer zij kun nen overwinnen, oprukken tot de kust van den Atlantischen Oceaan, ten einde vervolgens Europa te berooven van zijn cultuur en beschaving. Wanneer men daarbij telt het verraad, dat Enge land gepleegd heeft jegens Polen, Zuid- Slavië, Griekenland en dat het opnieuw jegens de Zuid-Slavische uitgeweken regeering en kortgeleden jegens de Poolsche uitgeweken regeering heeft begaan, heeft men een compleet beeld van de „toekomst", die na een over winning der vijanden van Duitschland en zijn bondgenooten haar intrede zou doen. Rede van Soebhas Chandra Bose. SJONAN, 7 Dec. Soebhas Chan- dra Bose heef naar aanleiding van den tweeden verjaardag van het uitbreken van den Oost-Aziatischen oorlog een rede gehouden. Over den toestand in China zeide hij, dat dit land in het verleden veel te verwijten heeft gehad en misschien ook wel zich genoodzaakt heeft gevoeld tegen Japan oorlog te voeren. Na het onlangs door de Chi- neesche Nationale Regeering en Japan gesloten verdrag bestaat echter geen reden meer voor een conflict tusschen China en Japan. „Ik kan niet nalaten." zoo zeide Bose, „maarschalk Tsjang Ka1 Sjek en zijn regcering de vraag te stellen, waarom zij het conflict met Japan voortzetten. Een verlenging daarvan zal er slechts toe bijdragen het China van Tsjoengking steeds meer onder Anglo-Amerikaanschen invloed te brengen, terwijl de nationale bouw van China daardoor onnoodig vertraagd wordt". Bose noemde een vergissing van vele Chineezen te gelooven, dat de Anglo-Amerikaansche invloed op China niet noodlottig Deze invloed zal noodlottig zijn. niet slechts voor het Chineesche volk, doch ook voor Indië en geheel Oost-Azië. Japansche oorlogsbalans. NA TWEE JAREN STRIJD. TOKIO, 7 Dec. (D.N.B.) Aan d:-n vooravond van den dag waarop de Groot-Oost-Aziatische oorlog zijn der de jaar ingaat, heeft het hoofdkwartier van het leger een samenvattend over zicht gegeven van de militaire resul taten van het. afgeloopen jaar, n.1. van begin Dec. 1942 tot eind Nov. 1943 Daaruit blijkt, dat -den vijandelijken strijdkrachten, in totaal 400.000 man sterk, waarmede Japan in de zuidelij ke gebieden en op de Aleoeten in con tact kwam, verliezen van ongeveer 193.000 man, met inbegrip van gevan genen en overloopcrs, werden toege bracht. Het aantal der vernielde of neergeschoten vliegtuigen bedraagt 2728, dat der scheepsverliezen van den vijand 185. In China waren de vijandelijke strijdkrachten, waarmede de Japanners in gevecht kwamen, 2.370.000 man sterk. Alleen door de Japanners werden 210.000 doode vijandelijke soldaten geteld. Het aantal gevangenen bedroeg 224627. Acht en tachtig schepen wer den in den grond geboord of bescha digd en 3466 booten buitgemaakt, ter wijl 373 vliegtuigen neergeschoten werden. De Japansche verliezen droegen 32.962 gesneuvelden en vliegtuigen. Van meer beteekenis echter dan le militaire gebeurtenissen in Oost- Azië. schrijft de Vólkischer Beobach- ter, was in het afgeloopen jaar het groote offensief der Japansche diploma tie, die er in geslaagd is, de verwante volken in vrijwillige gemeenschap om zich te scharen. Ook de Chineesche re- actionnairen te Tsjoengking zullen op den duur niet tegen den stroom op kunnen roeien. Japan gaat zijn derde oorlogsjaar in met de verwachting van groote beslissingen, maar ook in het besef van zijn kracht. Dagorder van Maarschalk Mannerheim. HELSINKI, 7 Dec. Naar aanleiding van den nationalen feestdag der zelf standigheidsverklaring heeft maar schalk Mannerheim een dagorder uit gevaardigd, waarin wordt verklaard' dat nauwelijks een ander volk in één generatie zooveel krachtproeven heeft moeten doorstaan als het Finsche. Door drie harde oorlogen heeft het kleine, vredelievende Finsche volk de waarde van vrijheid en zelfstandigheid moeten inzien. Leider en volgelingen zijn dan ook in den strijd om het be staan onscheidbaar vereenigd. Als geen ander volk heeft het Finsche zijn zelf standigheid met het bloed bezegeld, dat het ook thans nog voor zijn vrijheid vergiet. Ik spreek op dezen verjaardag mijn bewondering uit voor den Finschen soldaat, den eersten garant van onze zelfstandigheid en vrijheid. Slechts door eigen kracht en den wil tot ver dediging van het volk en door een sterk leger kan de vrijheid verzekerd worden. De maarschalk eindigde met den strijdenden troepen en het thuis front zijn dank te betuigen en sprak zijn waardeering uit voor de taaiheid en standvastigheid in den strijd voor de veiligheid der toekomst, die de oorlog ook verder van het geheele Finsche volk vraagt. Kerstfeesten voor kinderen. Waarvan dc vader in het bui tenland werkzaam is. Evenals het vorige jaar worden door de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche Arbeidsfront in samenwerking met den Nederlandschen Volksdienst Kerstfeesten georganiseerd voor die kinderen, waarvan de vader in het buitenland werkzaam is. Aan jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar zullen hier een paar mooie uurtjes geboden worden, terwijl de Kerstman, die persoonlijk tegenwoordig zal zijn. geschenkjes en verrassingen zal uitdeden Alhoewel vader thans ver van ..ijn kinderen verwijderd is. wordt hij toch niet vergeten. Tijdens deze Kerstfees- 'fli worden de kinderen in de gelegen heid gesteld om een Kerstgroet en een Kerstverrassing aan hun vader te zen den. Kosten zijn aan dit alles niet ver bonden. terwijl ook het lidmaatschap van het Arbeidsfront niet verplicht is. Bovengenoemde Kerstfeesten zullen worden georganiseerd in de navolgende plaatsen: Alkmaar. Amersfoort, Amsterdam Arnhem, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschedé, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem. Heerlen, Hengelo, 's-Herto- genbosch, Hilversum. Leeuwarden. Lei den, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Steenwijk, Tilburg. Utrecht. Zutphen. Naar wij vernemen zijn reeds vele aanmeldingen binnengekomen, schrijf formulieren voor deelneming aar» deze Kerstfeesten zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke kantoren van het Neder landsche Arbeidsfront in bovenvermel de plaatsen. SOCIALE VOORZIENINGEN VOOR VROUWEN EN KINDEREN VAN KRIJGSGEVANGENEN. AMSTERDAM, 7 Dec. De centra le persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront schrijft ons: Zooals onlangs reeds bekend is ge maakt. kunnen ook de echtgenoote van een in krijgsgevangenschap terugge voerd lid der voormalige Nederlandsche weermacht en de inwonende dochters, stief- en pleegdochters aanspraak ma ken op de kraamgelduitkeering a f 55 ingevolge de ziektewet. Zij kwamen daarvoor alleen in aanmerking voor zoover de echtgenoot vóór zijn terug voering in loondienst werkte en dus krachtens de ziektewet verzekerd was Op aandringen van het Nederland sche Arbeidsfront heeft de commissaris voor de behartiging van de belangen der voormalige Nederlandsche weer macht thans nog bepaald, dat een ver zoek om bedoelde uitkeering ook kan worden ingediend door de echtgenorte of door de inwonende dochters van een in krijgsgevangenschap teruggevoerde, die vóór diens terugvoering daarop wettelijk geen aanspraak konden ma ken Een dergelijk verzoek moet schrif telijk worden gericht tot genoemden commissaris. Lange Voorhout 7, Den Haag. \Door de wegvoering in krijgsgevan genschap eindigde tevens de verplichte verzekering ingevolge het ziekenfond- senbesluit van degenen, die daar vóór in loondienst werkten. Voor zoover de achtergebleven gezinsleden indirect verzekerd waren, waren deze dus op het sluiten van een vrijwillige verze kering aangewezen. Ter tegemoetko ming in de daaraan verbonden kosten wordt in die gevallen de kostwinners vergoeding met een bedrag van f 0.75 per week verhoogd. Bovendien zal op de kostwinnersver goeding een kinderbijslag worden toe gekend ten bedrage van f 0.25 per dag voor elk kind beneden den leeftijd van 15 jaar. KERSTVACANTIE R.H.B.S. APELDOORN. 7 Dec. De Secr.— Gen. van het Dep. van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbescherming heeft bepaald. dat de Kerstvacantie van de Rijks Hoogcrc Burgerscholen zal aanvangen op 18 December na af loop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 10 Januari. Verduister v. 16.308.30. 8 Dec.: Zon op 8.36, ondér 16.27 uur. Maan onder 4-20, op 15.17 uur. Turksche president ontmoet Roosevelt. Hoewel niet officieel medegedeeld, is sinds Vrijdag in politieke en diplo matieke kringen van Ankara bekend dat de president van de Turksche re publiek, Ismet Inönü, zich naar Cairo begeven heeft om daar een ont moeting te hebben met president Roo sevelt. Ter bescherming van de reis werd Vrijdagochtend een sluiting in gevoerd van de binnen- en buiten- landsche berichtenverbindingen di° Zaterdagmiddag weer werd opgeheven Uit een Zweedsch bericht blijkt voorts, dat Inönü wordt vergezeld door minister-president Saradzjogloe door Menemendzjogloe. den minister van buitenlandsche zaken en Tsjak- mak, den chef van den generalen staf MELK BONNEN GEITEN HOUDERS. 's-GRAVENHAGE. 7 Dec. Blijkens een bekendmaking zouden de geiten houders. wat de melk betreft, voortaan ook onder de zelfvoorziening vallen en bij de geitenmelk geen melkbonnen meer ter beschikking krijgen Toen dit bekend werd heeft het be stuur der Ned. Commissie voor Geiten fokkerij bij de betreffende instantie er de aandacht op gevestigd, dat door dezen maatregel de geitenhouders en kele maanden te weinig melk zouden hebben en 2 a 3 maanden geheel zoiy der melk zouden zitten, resp. enkele maanden vóór en gedurende den droog- stal. Hierop werd genoemd bestuur bericht, dat den geitenhouders gedurende den tijd dat de geiten droog staan, door het distributiekantoor voor ten hoogste 12 weken melkbonnen kunnen worden uit gereikt. Houders van geiten kunnen derhalve wanneer hun dieren drooggezet zul len worden aan het betrokken distri butiekantoor melkbonnen aanvragen. NIEUWS IN HET KORT. Naar Stockholms Tidningen uit Lon den meldt, zouden Churchill en Roosevelt op de terugreis naar Caïro een dag te Jeruzalem hebben doorgebracht. De Leider ls van zijn reis naar den Führer ln Utrecht teruggekeerd; waar hij zijn gewone werkzaamheden heeft her vat. De Duitsche ambassadeur te Ankara. Von Papen, ls Maandag door minister president Saradzjogloe ontvangen. LETTERKUNDIGE KRONIEK. Anthony van Kampen: Het Groote Rallye-Avontuur. Het was vóór het uitbreken van de zen oorlog vrijwel elk jaar een ge beurtenis, die een gansche wereld eerst in verwachting, vervolgens in spanning en eindelijk in extase bracht: die Rallve Monte-Carlo. De kamp der automobielen, alle optornend door de grauwe ellende van Polen, door Duitschland, door een klein deel van ons goede, vertrouwde Nederland, door het rommelige België, door de bergen en langs de dalen van één der wonder lijkste deelen van Frankrijk tot aan Monte Carlo, dat als een amethyst te gen het blauwe fluweel van de Mid dellandsche Zee ligt. Een kamp! Maar een kamp, die geer bloed en geen tra nen kostte hoogstens wat bloed van beschramde vingers wanneer de motor defect raakte en in allerijl gerepareerd worden moest en hoogstens de tranen, die een ijskoude wind uit de oogen blies. Een kamp tegen duizend en één moeilijkheden hoofdzakelijk een kamp met den tijd, die zich onver- biddellijk gelijk blijft en het nooit of te nimmer met zich op een accoordje laat gooien. Twee ondernemende jongens uit Den Helder kerels met durf en verbeten heid in hun oogen en uithoudingsver mogen in hun spieren doen aan den razenden tocht mee en zij doen mee in een fiatje dat meer op een sardines- blik dan op een automobiel gelijkt. Hindert wat! Waar een wil is, is een weg desnoods een weg, die in vier dagen van Polen naar de Middelland sche Zee leidt in iets dat weieens naar een automobiel gekeken heeft! En hun fonkelende wil baant hun dien weg, ook al bevriest in een Poolsche nacht hun het bloed haast in de aderen en al staat hun het hart op een gegeven oogenblik bijna stil van ontzetting wanneer zij boven een vreeselijken afgrond zweven en den dood recht in hot keiharde ge laat zien. Zij bereiken het einddoel: Monte Carlo! Zij hebben de achttiende Rallye volbracht; met z'n tweeën in de kleinste fiat! De jonge schrijver Anthony van Kam pen, die met dit merkwaardige bock zijn debuut maakt, heeft den spannenden sterrit in spannend en vaak beeldend proza beschreven. Elke bladzijde, elke regel trilt van leven. Dit boek is méér dan een boeiend jongensboek: het is de weerkaatsing, de echo van des schrij vers eigen hartslag van het bonzen van zijn hart, dat zoo fier en zoo blij geklopt moet hebben bij de beschrij vende herdenking van die schoone, heerlijke, onvergetelijke reis van de sneeuw van het Noorden naar de pal men van het Zuiden. Ik kan mij voor stellen. dat de heele Nederlandsche jeugd dit boek lief zal krijgen, en niet slechts de jeugd. En ik kan mij ook voorstellen, dat de schrijver Anthony van Kampen, die op zijn tijd in dit boek ook iets van den dichter heeft, later tot grooterc en diepere dingen in staat, zal zijn. Hij is thans de poort der Nederlandsche literatuur binnengetre den en men begroet hem als een veel belovende. C. Boost illustreerde het boek met pakkende prenten en dé C.V. Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr. te Den Helder gaf het een fleurig gewaad, als jubelend symbool van den behaalden triomf. H. P. VAN DEN AARDWEG SCHELLINK HOUTER MOORDZAAK OPGEHELDERD. Na een periode van Ijverig speu ren is het den Staatsrecherche, daarby in niet geringe mate geas sisteerd door de Hoornsche politie en de marechaussee, gelukt den moord op den 72-,jarigen veehouder G. Palcnstyn te Schellinkhout, den 23sten October gepleegd, grooten- deels op te helderen. Vermoedelijk heeft een complot, bestaande uit den Hoornschen ven ter H. en de twee beruchte Am- sterdamsche misdadigers 'St. en v. H„ Palenstijn willen berooven. Toen de oude man verzet bood, heeft men hem door wurging ver moord. Er zijn verscheidene arrestaties verricht te Hoorn, Amsterdam en Groningen. De Amsterdammer St. heeft reeds een volledige bekente nis afgelegd, v. H., die onlangs bij een anderen roofoverval werd neergeschoten en thans gewond in een ziekenhuis te Den Haag ligt» kon in verband met zijn toestand nog niet gehoord worden. SCHAGEN. DANSAVOND ANS NEEFKES. Op 5 Jan. a.s. zal onze plaatsgenoo- te, mej. Ans Neefkes. die bij deze ge legenheid dan tevens overgaat naar de beroepsklasse, een dansavond geven in de zaal van den heer Igesz. Mej. Neefkes heeft voor dezen avond een maandenlange voorbereiding door- loopen. Wat dit eteekent, weten in het bijzonder diegenen, die haar ken nen en die getuige waren van de vol harding en de opoffering, Waamee zij haar kunst dient. Het feit. dat niemand minder dan Yvonne Georgi haar onder haar leer lingen telt, spreekt overigens voor zich zelf. We hopen, dat Ans Neefkes' moeite en voorbereiding eloond mogen worden en dat het voor haar een succesvolle avond zal worden. FEESTELIJKE CLUBAVOND V.V. SCHAGEN. Nadat het feest der adspiranten Za terdag zoo goed was geslaagd, werd dit Maandagavond voortgezet voor de grooteren in dier voege, dat aan den clubavond een -feestelijk aanzien was gegeven. De heer T. v. d. Kuit. die de organisatie op zich had genomen, had alle eer van zijn werk. Het orkestje O.V.K. uit Kolhorn onder leiding van het Schagen-lid A. Vader was aanwe zig, Teddy en Reddy zongen hun lied jes en er werd „vlotbrug" gespeeld, waarvoor door den Schager midden stand tal van prijzen beschikbaar wa ren gesteld. De clou van den avond was echter wel de telefonische ver binding, die tot stand werd gebracht met den oud-speler L. Schoorl, die reeds gedurende bijna 3 jaar in een sanatorium ligt. Dit nog steeds van harte meelevend lid hield een ongeveer 7 minuten durende toespraak, waarbij zijn woorden door middel van een luidspreker werden versterkt. De fa milie van den heer Schoorl was uit- genoodigd om mede toe te luisteren. We kunnen verder nog vermelden, dat een oproep om geschenken, in het bij zonder levenmiddelen, ter beschikking te stellen ten einde de in Duitschland vertoevende leden van de V V. Schagen postpakketten te kunnen zenden, in goede aarde viel en dat reeds zooveel werd toegezegd, dat al deze jongelui niet één, doch vermoedelijk meerdere pakjes zullen ontvangen. GEWIJZIGDE OPENSTELLING DF.R POSTKANTOREN TE SCHAGEN EN RESSORT. Met ingang van 6 December 1943 zijn verschillende wijzigingen aange bracht in de loketuren van het post kantoor te Schagen en in die der kan toren uit het omliggende ressort. De loketten zullen voortaan geopend zijn: Schagen: 813 en 1417 uur (van 18—19'/? uur uitsluitend voor telegraaf en telefoon). Middenmeer, Slootdorp, Wieringer- werf: 9—12, 14—15 en 17—18 uur. Met ingang van 13 Dec a.s. volgen nog eenige verdere wijzigingen. Deze zijn: Barsingerhom, Dirkshorn, Schagcr- briig, Wieringerwaard, 't Zand: 912, 14—15 en 17—18 uur. Callantsoog: 911 en 14'/?16 uur (van 1819'/i uur uitsluitend voor tele graaf en telefoon). Kolhorn: 9—11, 14—15 en 17—18 uur. St, Maarten: 1011 en 1416 uur (van 18'/s20 uur uitsluitend voor te legraaf en telefoon St. Maartensbrug: 9'/«10, 1415 en 17"?—18 uur. Te Kolhorn en te St. Maarten is het station voor de aanneming van tele grammen en telefoongesprekken ge opend van 820 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1