NOORD-HOLLAND Terreur, dreigement, noch misleiding. Handhaving van den arbeidsvrede. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland NV Alkmaar - Y'oordam C 9, Bureau der Schager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen) Postrekening 66189. DONDERDAG 9 DECEMBER 194S. DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE. S?e Jaargang. No. 288, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bjj contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gehcele oplage op aanvrage. Dr. Göbbels over de onwrik baarheid van het Duitsche volk. BERLIJN. 7 Dec. (DNB). Rijks minister dr. Göbbels heeft op den „Dag van den Duitschen Spoorwegman" een rede uitgesproken, waarin hij namens den Führer en het geheele Duitsche volk zijn dank en erkentelijkheid uitte voor den arbeid van de spoorweg- mannen. Dr. Göbbels karakteriseerde de Duit sche spoorwegen als de grootste en capabelste verkeersonderneming van de wereld, die in dienst van de natie staat en thans geen ander doel na streeft. dan de Duitsche overwinning. Die overwinning kan niet in twijfel getrokken worden of gevaar loopen. want de c.ruk waaraan hij thans wordt blootgesteld is een bewijs van onze standvastigheid en onze karaktervast heid. Van mijzelf kan ik in ieder geval zeggen, dat ik nog nooit zoo vast en onwrikbaar aan die overwinning heb geloofd als juist op dit oogenblik. en wel juist daarom, omdat ons volk haar thans onder smarten en enorme offers moet verkrijgen en verdedigen. Ik heb onze mannen, vrouwen en kinderen, de laatste weken in de Rijks hoofdstad en voordien in vele andere steden van het Rijk, die door de terreur van den vijandelijken luchtoorlog ;e- teisterd waren, gadegeslagen, heb mid den onder hen vertoefd, heb deelgeno men aan hun zorgen en gevaren en kan slechts zeggen, dat hij. die ook maar één minuut eraan zou twijfelen, dat dit dappere, vlijtige energieke en zoo fatsoenlijke volk tenslotte ondanks alles de overwinning zal behalen, in geheel niet waard is tot het volk te behooren. Geen aanleiding tot capitulatie. Onze vijanden kunnen bekokstoven wat zij willen, met dit volk zullen zij niets bereiken. Het zal niet onvoor waardelijk. zooals zij hopen en wen- schen. en het zal heelemaal niet capi- tuleeren. neen, het zal den vijand de ge- weerloopen laten zien Welke aanlei ding zou het ook hebben om te capitu- leeren? In tegenstelling tot 1918 houden wij onze wapens stevig omklemd en verdedigen wij ons bedreigde nationa le leven. Een weliswaar duur betaalde, maar daarom des te grootere overwin ning zal eens de prijs zijn van onze harde inspanningen. Dat is geen oorlog meer! Dr. Göbbels verklaarde, dat de vijan den het Duitsche volk met hun „even domme als leugenachtige propaganda niet van de wijs kunnen brengen. Het is tenslotte geen kunst om bij nacht en mist vreedzame steden te overvallen en brand en dood op haar burgerbevol king uit te werpen. Deze vrouwen- en kindermoord vormt, naar de minister zeide, de schreeuwendste aanklacht van de moderne krijgsgeschiedenis en kan alleen vergeleken worden met de beestachtigste wandaden van het barbaarsche tijdperk, maar oorlog is dat toch niet. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDSTORM NEDERLAND. Het ss-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 1745 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Neder- lr.r.d. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, .duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland wenschen te blijven, kun nen dienst nemen bij den Landstorm Ne derland of bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Kfiegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche-SS in Nederland toeireden willen, kunnen zicb eveneens ter keuring melden. Personen tusschen 19—30 jaar. die aan- meldlngsptichtig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hun verbintenis hier van vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de offi- ciei sopieidtng heeft bewezen. Zijn school opleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, ge drag en prestatie. De oproeping na deze keuring geschiedt eerst in het begin van Januari 1944. 10 12.43 11—15 uur Den Bosch, Hotel N. Brabant, Markt 45; 11.12.43 11—15 uur, Arnhem, Café Royal: 12.12.43 11—15 uur. Zwolle. Hotel Gijtenbeek; 13.12.43 11—15 uur, Groningen, Heerestraat 46: 14.12.43 10 14 uur. Amsterdam. Dam 4: 15 12.43 9— 14 uur, Den Haag, Café Den Hout, Be- zuidenhout. De vijandelijke luchtterreur heeft ons niet op de knieën gebracht doch uit sluitend nog harder gemaakt, zoo ver klaarde de minister. Wat wij zelf nog niet va.i ons hebben kunnen maken, dat heeft nu de vijand van ons ge maakt: een strijdend volk van 90 mil- lioen zielen, eendrachtig in het geloof, maar ook eendrachtig in den haat. Ook niet door propaganda. Wanneer de vijand gelooft, door een nieuwe propaganda-coup een overwin ning op onze harten te kunnen behalen, die hem op onze wapens tot dusver onthouden is gebleven en altijd uit houden zal blijven, dan huldigt hij daarmede de noodlottigste drogreden in zijn totale misrekening van dezen oorlog. Het goedkoope succes van 1918 zal zich nooit herhalen. Geen terreur en geen geweld, maar ook geen dreige ment en geen misleiding kan ons van den rechten weg afbrengen. Wij hebben reeds zooveel voor de verdediging van onze vrijheid en ons nationale leven geofferd, dat wij ook de nog overblijvende rest met blijmoe dig hart zullen geven om tot de eind overwinning te geraken. Voor de leu genachtige beloften van den vijande lijken kant hebben wij slechts doove ooren. Hun dreigementen schrikken ons niet af. Wanneer onze vijanden willen overwinnen, dan moeten zij maar ko men en vechten, de Duitsche wapens zullen hun dan het antwoord niet schuldig blijven. Wij staan zoo zeide dr. Göbbels tot besluit van zijn toespraak, hecht en onwrikbaar als volk en natie in een ijzeren en onverbrekelijken ring om den Führer geschaard, hij zal de tallooze overwinningen van dezen oorlog door de fiere eindoverwinning bekronen, dat gelooven wij. ja. dat welen wij. Toespraak van den Paus. ROME, 8 Dec. (DNB) Naar uit Va ticaanstad wordt gemeld, heeft de Paus na een retraite van een week, waaraan kardindlen en prelaten van de Romein- sche Curie hebben deelgenomen, een toespraak gehouden, waarin hij o.a. verklaarde: Terwijl tronen en keizerrijken en openbare instellingen ineengestort zijn en alleen de puinhoopen als sporen van hun voormalige grootheid hebben achtergelaten, blijft de kerk sedert 20 eeuwen onwrikbaar voortbestaan en voert zij de haar overgedragen functie onafhankelijk van alle stormen der wereldgeschiedenis uit. De onverganke lijkheid van de kerk, haar instellingen, haar eeredienst. haar werken en daden voor de redding en vervolmaking van het menschelijk geslacht zijn onbe twistbare verschijnselen. Naar de Paus verder verklaarde, ziet de Christelijke menscheid thans met bijzonder vertrouwen op naar Vati caanstad en de Romeinsche Curie, om dat van hier uit niet alleen de leiding en de katholieke leer uitgaat, doch om dat van hier uit het voorbeeld van den geest, van offervaardigheid en van de liefde gegeven moet worden aan een menschheid, die thans gebukt gaat on der het zwaarste lijden en de grootste beproevingen. Kersttoespraak verwacht. Waarschijnlijk zal de Paus ook dit jaar na ontvangst van het college van kar dinalen op den dag vóór Kerstmis een toespraak houden. De kardinalen ple gen dien dag hun gelukwenschen ter gelegenheid van het Kerstfeest te ko men aanbieden. Verduister v. 16.308.30. 9 Dec.: Zon op 8.37, onder 16.27 uur. Maan onder 5.36, op 15.43 uur. Vijandelijke landingshoofd ten zuiden van Kertsj opgeruimd. Zware gevechten ten zuidwesten van Krementsjoeg. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 8 Dec. Het opperbevel van de weermacht maakt beftend: „Op de Krim hebben formaties van de zesde Roemeensche cavale riedivisie onder bevel van den rfeeds met het ridderkruis onder scheiden luitenant-generaal Teodo- rini. gesteund door Duitsche artil lerie en stormgeschut. alsmede door Duitsche, Roemeensche en Kroati sche luchtstrijdkrachten, het vijan delijke landingshoofd ten zuiden van Kertsj opgeruimd. In drie- daagsche zware gevechten werden de bolsjewistische landingsforma ties vernietigd en ongeveer 2000 ge vangenen gemaakt. Lichte Duit sche vlootströdkrachten droegen tot dit succes bij. Onder zger moeilijke omstandigheden verijdelden zij een geregelde ravitail leering der Sovjet-landingstroepen. Alle bolsjewistische pogingen om het aan gevallen landingshoofd in den nacht van 6 op 7 December te ontruimen, werden verhinde'd: 7 vijandelijke vaar tuigen zijn daarbij tot zinken gebracht Daarmede hebben onze. in de Straat van Kertsj opereerende vloolstrijd- kraehten, gedurende de zeeblokkade, die 35 dagen duurde, 8 motorkanon- neerbooten, 2 motortornedobooten, 2 skepbooten. 2 lichters en 23 landings- vaaituigen vernietigd en talrijke an dere beschadigd. Vijandelijke ontlas- 'ingsaanvallen, gisteren ondernomen van het bruggehoofd ten noordoosten van Kertsj uit. mislukten. In de groote bocht van den Dnjepr verminderde de vijandelij ke aanvalsactivlteit aanzienlijk. Daarentegen bleven de bolsjewis ten ten zuidwesten van Krements joeg met geconcentreerde krachten zware aanvallen ondernemen om hun penetratie uit te breiden. He vige gevechten zijn nog gaande. By een eigen tegenaanval werd in weerwil van een hardnekkig vijan delijk verzet terrein, dat tijdelijk verloren was gegaan, heroverd. In het gebied ten noordoosten van Sjitomir en ten zuiden van Korosten maakt de eigen tegenaanval goede vorderingen tegen hardnekkig verzet der bolsjewisten. Talrijke plaatsen werden stormenderhand genomen en vijandelijke strijdkrachten uiteengesla gen. Aan de rest van het oostelijke front vonden levendige plaatselijke gevech ten plaats tusschen Pripet en Berez.i- na, ten westen van Kritsjef en ten westen van Newel. Van 4 tot 7 De cember werden boven het oostelijke front in luchtgevechten en door af weergeschut 115 Sovjet-vliegtuigen Weer wordt aan gezonde jongens de voor de weersportkampen voor de Juist in den winter bieden deze de Duitsche bergstreken een groote en en zon. Waar kan ik mij melden voor het navolgende adressen: Utrecht, Koningslaan 9. Maastricht. Vrijthof 25. Goes. Vi' at 44. Gron Markt 21 mogelijkheid geboden zich te melden Germaansche jeugd, kampen door hun prachtige ligging in onvergetelijke belevenis in sneeuw Germaansche weersportkamp? Aan de Rotterdam, Eendrachtsweg 35. Eindhoven, Keizersgracht 9. Hengelo, Drienerstraat 8. I.ceuwarden, Emmakade 48. Amsterdam, Willemsparkweg 186 Den H ■in 6 neergeschoten. Tien Duitsche vlieg tuigen worden vermist. De strijd in Italië. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front verflauwde de gevechtsactiviteit gisteren weer. Slechts op twee penetratieplaatsen, ontstaan bij de gevechten van den vorigen dag, duurden de gevechten nog voort. Op den linkervleugel van het front wierp de vijand sterke strijdkrachten in den aanval tegen onze stellingen aan de oostelijke hellingen van het Majella- gebergte. Zij werden in zware gevech ten bloedig afgeslagen. Duikbooten hebben uit convooien en bij de achtervolging van afzonderlijk varende schepen in den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee 7 schepen met een gezamenlijken inhoud van 48.000 ton tot zinken gebracht. Radiorede van Togo. TOKIO 8 Dec. (DNB) De plechtig heden ter gelegenheid van den tweeden verjaardag van het uitbreken van den Groot-Oostaziatischen oorlog culmi neerden in een radiotoespraak van mi nister-president Tojo tot de volken van Oost-Azië Tojo verklaarde woordelijk: „De vol ken van Groot Oostazië staan als één man tezamen om het derde oorlogsjaar te maken tot het jaar van de defini tieve beslissing". De minister-president verklaarde in zijn rede verder, dat de opbouw van Groot Oostazië alleen door een succesvol einde van den oorlog mogelijk is. De vraag of milliarden menschen in dit gebied in vrede en veiligheid kunnen leven en zich ge meenschappelijk kunnen verheugen in een welstand, of dat zij weer onder de Amerikaansche en Britsche heerschap pij moeten vallen en het lijden van onderdrukte volken moeten dulden, hangt alleen van dezen grooten oorlog af. Zich wendend tot de honderd mil- lioen menschen van het Japansche Rijk zeide Tojo: „Landgenooten. gij hebt al len uwe posten in dezen slag ingeno men. Wij honderd millioen menschen van onze natie zullen op onze posten ons besluit hernieuwen, dat wij even eens in het strijdende front staan, dat wij ons leven in oorlogstijd ingrijpend zullen veranderen, onze gevechtskracht zullen blijven versterken, onze positie voor een langeren oorlog versterken en hierdoor het derde oorlogsjaar tot het jaar van de definitieve beslissing zullen maken". Ten aanzien van den strijd der bond- genooten van Japan in Europa ver klaarde Tojo: „De met ons verbonden naties van Europa hebben den steeds sterkeren wil te strijden en hun held- haftigen strijd voort te zetten, tot alle moeilijkheden overwonnen zijn. Onze samenwerking met deze bondgenooten wordt dagelijks inniger en onze bond genooten in het Oosten en in het Wes ten brengen den duisteren plannen der Ver. Staten en van Groot-Brittannië dagelijks vernietigende slagen toe". Tenslotte gaf de minisler-prpsident uitdrukking aan het. bsluit van Japan om den vijand te verslaan en zeide hij: „Hoe sterk de vijandelijke tegenoffen sieven ook mogen zijn, wij behoeven niet bezorgd te zijn. Ons antwoord zal hierin bestaan, 'dat wij hen verplette ren. Wij zullen nog verder gaan en hun steeds zwaarder slagen toebrengen, tot zij zich onderwerpen". De successen van Japan. Ter gelegenheid van den tweeden verjaardag van den Groot-Oostaziatis chen oorlog is gisteren medegedeeld, dat de strijdkrachten van het Japan sche leger en de vloot in de afgeloo- pen twee jaar den vijand een verlies hebben toegebracht van naar schatting 399,000 man. Hiervan verloren de Ame rikaansche strijdkrachten 277.000 man en de Britsche strijdkrachten 122.000 man. De verliezen, die de Keizerlijke leger- en vlootstrijdkrachten in diezelf de periode als gevolg van het optreden der Amerikaansche en Britsche troepen hebben geleden bedragen 159.000 man. HET PRAATJE VAN MAX BLOKZIJI,. 's-GRAVENHAGE. 8 Dec. - In de serie Brandende kwesties zal Max Blokzijl op Donderdag 9 December om 18.45 uur over Hilversum T een praatje houden over „Tramreisjes". Streven naar sociale rechtvaardigheid wordt geïntensiveerd. Taak van Gemachtigde voor den Arbeid. De nieuwe burgemeester van Midden Beemster, mr. v. d Kuur, werd Zater dag In zijn functie geïnstalleerd Bij zijn aankomst In de gemeente wordt de nieuwe ambtsdrager verwelkomd door den provincialen boerenleider voor Noord-Ho'land, den heer C. Koeman (links). Op den achtergrond het borstbeeld van Leeghwater. dan drooglegger van den Beemster CNF/Kulper/Pax m Verlenging ambtsperiode van ambtenaren. 's-GRAVENHAGE. 8 Dcc. - Op grond van artikel 2 der verordening no. 137/ 40 betreffende de regeling van rechts positie (rschtsliche und finanzielle Ver- haltnisse) van ambtenaren en overig personeel, alsmede van bepaalde be- ëedigde personen, heeft de Rijkscom missaris de Secretarissen Generaal van de Departementen van Algemeen Be stuur. alsmede de hoofden der niet on der een departement ressorteerende centrale instanties gemachtigd de ambts periode van ambtenaren, die op grond der bestaande voorschriften wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd uit den overheidsdienst ontsla gen zouden worden, tot het bereiken van den 70-jarigen leeftijd te verlen gen indien dit in een bepaald geval in het belang van den dienst is. Iede re verlenging van de ambtsperiode van een ambtenaar behoeft goedkeuring van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied (Commis saris Generaal voor Bestuur en Justi tie). Deze beschikking geldt niet ten aan zien van politie ambtenaren in den zin van artikel 1 der verordening „bezol diging politie 1943". Tentoonstelling N.A.D. AMSTERDAM. 8 Dec. De Ne derlandsche Arbeidsdienst heeft een geheel nieuw initiatief genomen. Hij heeft namelijk in overleg met het De partement van Volksvoorlichting en Kunsten de Nederlandsche beeldende kunstenaars uitgenoodigd eenigen tijd het leven in een kamp van den Ar beidsdienst mee te maken en zoo in drukken op te doen. die in schilderijen, teekenii.gen, beeldhouwwerken en an derszins konden worden verwerkt. De bedoeling van deie uitnoodiging was tweeledig, men wilde den kunstenaar in aanraking brengen met de;i Arbeids dienst en den Arbeidsdienst via den kunstenaar nader tot het volk brengen. Zij deelden het leven van de 10.000 jonge Nederlanders, die iedere lichting in deze kampen hun arbeidsdienstplicht vervullen. En nu het resultaat? De catalogus vermeldt 156 picturale en 3 beeldhouw werken. die een menigte verschillende onderwerpen behandelen, wtlke uitar- aard grootcndeels rechtstreeks ver band houden met den Arbeidsdienst. Uit de geëxposeerde werken blijkt duidelijk dat de kunstenaars het ge heele bestaan-in het kamp in al zijn uitingen meebeieefd hebben De tentoonstelling, welke in het Ste delijk Museum wordt gehoudtn, is he den norgen ln het bijzijn van een groot aantal autoriteiten geopend door com mandant De Bock. die bij deze gele genheid een rede uitsprak. NIEUWE REISE-UND GASTSTaTTEN- MARKEN. •s-GRAVENHAGE. 8 Dec. - De aan dacht wordt er op gevestigd, dat naast de thans reeds in omloop zijnde Duit sche Reise-und Gaststattenmarken nog de volgende Reise-und Gaststattenmar- ken in gebruik genomen zijn: Reise- und Gaststattenmarken met steenroo- den achtergrond en witten opdruk voor 500 gram Nahrmittel; Reise-und Gast stattenmarken met groenen achtergrond en witten opdruk voor één ei; Reise- und Gaststattenmarken met blauwen achtergrond en witten opdruk voor 1/4 liter melk. Het model dezer bonnen is langwerpig Zij zijn, blijkens het daarop aangebrach'e opschrift, geldig tot 6 Februari a.s. Zooals bekend kun nen Duitsche reizigers deze bonnen uit sluitend in hotels e.d. gebruiken ter verkrijging van de op de bonnen melde artikelen en hoeveelheden. De conferentie van Teheran. BERN, 8 Dec. (DNB) Naar United Press uit Cairo meldt, zouden de jong ste onderhandelingen der Anglo-Ame- rikaansche staatsleiders belangrijke veranderingen met zich kunnen bren gen voor de verschillende uitgeweken regeeringen, daar Roosevelt en Chur- chili blijkbaar het „vitale Sovjet-Rus sische belang bij de westelijke grens staten der Sovjet-Unie hebben erkend" Een hooggeplaatste ingelichte persoon lijkheid heeft dienaangaande verklaard „Stalin heeft acht millioen menschen verloren, Wanneer men hem onder vraagt over Finland, de Baltische Sta ten. Polen enz. geeft hij sleeds slechts hetzelfde antwoord: deze acht millioen slachtoffers. Zijn Anglo-Amerikaansche bondgenooten zullen als antwoord wel nauwelijks een even zwaar wegend ar gument naar voren kunnen brengen". Nog een conferentie" STOCKHOLM, 8 Dec. (DNB) Daar op de conferentie te Teheran niet alie vraagstukken besproken of opgelost zijn. kan men verwachten, aldus meldt de Britsche berichtendienst uit Moskot dat er een nieuwe driemogendheden- conferentie xal worden gehouden. Op de dagelijksche persconferentie in Den Haag heeft de gemachtigde voor den Arbeid, de heer C. J. van Rijst, een belangwekkende uiteenzetting ge geven over de plaats, die zijn insti tuut in het Nederlandsche staatsbestel inneemt, sedert hij sinds 1 Februari van dit jaar zijn taak als gemachtigde voor den Arbeid heeft aanvaard. Breed voerig vergeleek daarbij de heer v. Rijst den toestand van voor den oorlog met de verhoudingen van thans. Het toezicht op de naleving van de bepalingen zoowel van individueele als van collectieve arbeidsovereenkomsten was vroeger overgelaten aan de beide contractei-rende partijen. Die partijen waren ook de eenige. die den inhoud van een contract bepaalden. Kon men in de praktijk niet tot overeenstemming geraken, dan waren stakingen of uit sluitingen het gevolg of ontstonden er in minder ernstige gevaljen in een be drijf gespannen verhoudingen. Dit was de eenige wijze, waarop belanghebben den hun inzichten omtrent wat billijk en noodzakelijk was. konden doorzetten. De Rijksbemiddelaar was hierbij niet anders dan onderhandelend intermediair. Na Mei 1940 zijn, zooals bekend groote veranderingen ingetreden. Sta king en uitsluiting werden verboden: het college van Rijksbemiddelaars, dat in 1923 was ingesteld, kreeg een be paalde bevoegdheid om beslissingen te nemen, wanneer zich loonconflicten voordeden. De overheid vaardigde zelf regelen uit ten aanzien van loonen en arbeidsvoorwaarden, wanneer partijen niet tot overeenstemming konden ge raken enz. Bovendien werden de vak bonden en de werkgeversorganisaties on der toezicht gesteld en ln principe tot één geheel vereenlgd. Voor een be langrijk deel nu neemt de gemachtig de voor den Arbeid een sleutelpositie in bij het toezicht op de naleving van alle overheidsregelen en verordenin gen omdat het in den ruimsten zin zijn taak is. den arbeidsvrede te hand haven. te zorgen dus voor een toestand van rechtvaardigheid en zekerheid in de bedrij"en. Het. spreekt vanzelf, dat aan den an deren kant dan ook bevoegdheden staan, die den gemachtigde de uitvoering van deze taak mogelijk maken. Zoo kan hij arbeidsvoorwaarden voorschrijven, wel ke dan als minimum-norm bindend zijn voor een onderneming, en waarvan de loonvorming een intcgreerend deel uitmaakt. Dit is moeilijk, zooals de ge machtigde opmerkte, te meer. omdat voldoende gegevens voor de loonvor ming ontbreken. Deze moeten voor een groot deel uit het bedrijfslev.n zelf komen. Bovendien is het aantal verborgen moeilijkheden in deze mate rie zoo groot dat men. wanneer men met ruwe hand en ondoordacht zou ingrijpen, een groote ontwrichting zou kunnen veroorzaken. Daar men met groote voorzichtigheid te werk gaat. zal het derhalve nog wel eenigen tijd kunnen duren, voordat men de vruch ten van een goede loonpolitiek zal kunnen plukken. Handhaving van den loonstop. Een factor van belang voor het werk van den gemachtigde voor den Arbeid is' de handhaving van den loonstop, hetgeen niet gemakkelijk is omdat than6 door het gebrek aan arbeidskrachten de wet van vraag en aanbod zich doet gelden, hetgeen tot uiting komt in een stijgende tendenz van de loonen. Dat dit een gevaar voor inflatie inhoudt in dezen oorlogstijd behoeft geen be toog, hoewel de overheid hier waak zaam is en de teugels in handen houdt. Intusschen geldt de loonstop niet voor de loonen. die beneden het be staansminimum liggen; deze moeien worden „opgetrokken" tot een redelijk peil. terwijl het ook mogelijk is het in komen te vergrooten door de invoering van doelmatige prestatieloonstelse-ls Sinds I November 1942 is er een groot aantal loonregelingen voor ver schillende takken van bedrijf tot stand gekomen, waaruit blijkt dat er toch wel veel werk verzet is. Bovendien zijn er zeer vele individueele aanvragen tot loonsverhooging. of tot het uitkeeren van gratificaties behandeld en goedge keurd. Sedert 1 November 1942—1 No vember 1943 zijn er ongeveer 24.000 brieven binnengekomen en ong. 28.000 uitgegaan Dit is wel een zeer respec tabele hoeveelheid, vooral indien men bedenkt, dat bijna elk binenkomend stuk een loonprobleem betrof. De werkzaamheden van den gemach tigde voor den Arbeid zullen echter binnenkort nog omvangrijker worden, als het bedrijfsreglement. wordt inge voerd. Hoewel het bedrijfsreglement door den leider van de onderneming wordt ingevoerd, moet de gemachtigde toch al deze reglementen onderzoeken, om te zien, of deze wel beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en of deze wel den juisten toestand in de onderneming weergeven. Er bestaat uiteraard een nauwe sa menwerking tusschen den gemachtig de voor den Arbeid en de afzonderlij ke bedrijfsleiders, welke laatsten wat de onderhavige materie betreft, ook een belangrijke taak te vervullen heb ben. omdat zij niet alleen verantwoor delijk zijn voor de te behalen winst, doch ook voor goede sociale verhou dingen in het bedrijf. Het is in de prak tijk dan ook zoodanig geregeld dat eerst, wanneer men via bedrijfsleider en de hoogere instantie, n.1. N A F. of Landstand, geen resultaat kan berei ken, de gemachtigde voor den Arbeid optreedt tot handhaving van den ar beidsvrede. Dit onderzoek wordt volkomen objec tief gedaan, want de gemachtigde voor den Arbeid moet als vertegenwoordiger van den Staat het algemeen belang dienen, waaruit volgt, dat degene, die recht heeft, ook recht krijgt. Of dat nu de leider van het bedrijf is of een lid van de Gefolgschaft. doet niets ter zake. bij den gemachtigde voor den Arbeid geldt slechts één ding en dat is de rechtszekerheid van het Nederland sche volk. voor zoover het betreft ar beidsrechtelijke geschillen. Het is nu niet zoo dat gewacht wordt, tot er zich moeilijkheden voor doen. Er moet ook preventief gehan deld worden en dit geschiedt door het voortdurend contact, dat de gemachtigde onderhoudt met het Ned. Arbeidsfront en den Nèd. Landstand alswel door mid del van ile eontact-ambtenarcn. die belasf zijn met de controle op de naleving van de regelingen van loonen en ar beidsvoorwaarden. De gemachtigde voor den Arbeid is in algemeenen zin belast met de hand having van den arbeidsvrede. en dit in samenwerking met de bedrijfslei ders en de „Gefolgschaft" teneinde op deze wijze te komen tot verhoudingen op arbeidsgebied, die allen daarbij be trokken partijen ten volle bevrediging zullen schenken en tot een toestand van sociale rechtvaardigheid zullen lei den. waardoor de arbeiders vreugde hebben in hun werk. met als resultaat een gemeenschappelijke arbeid van den leider van het bedrijf en zijn „Gefolg- sohaft" in het belang van de volksge meenschap. Meisjes beneden vijftien: géén permanent. Aangezien het den Geneeskundigen Dienst te Leiden gebleken is, dat de z.g. permanent-wave een beletsel vormt voor het rein houden van hoofden van jeugdige personen, heeft de burgemeester van Leiden een ver ordening vastgesteld, waarbij het aan ouders, voogden en verzorgers van minderjarigen beneden der. leeftijd van 15 jaar verboden is deze min derjarigen bij een kapper een behan deling te doen ondergaan tot ver krijging van een blijvende haargolf of toe te laten dat zij een dergelijke behandeling ondergaan. Ook den kapper is het verboden bedoelde minderjarigen een behandeling tot verkrijging van een blijvende haar golf te doen ondergaan. Deze veror dening treedt 7 Dec in werking. WINTERHULP BRENGT VERLICHTING VAN ZORGEN. 's-GRAVENHAGE, 8 Dec. Een be drag van f 44.604.13 is het resultaat van een week offervaardigheid van ons volk, dat ook in de dagen voor St. Ni- colaas niet heeft vergeten, aan zijn minder bedeelde volksgenooten te den ken. Met deze som zal Winterhulp weder om de zorgen van zeer vele huismoe ders weten te verlichten. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. No. 20451 f 20.000. NO. 3088 f 1.500. Nos. 12626 en 13121 f 1.000. Nos. 1044. 20335 en 21032 f 400. Nos. 2361 en 12315 f 200. Nos. 3186. 8307. 12625, 13280, 13436, 14205, 17884 en 18102 f 100. Nieuws in 't kort. De Turksche minister-president zal op 12 December een belangrijke rede uitspreken, waarin hij vermoedelijk de positie van Turkije ten' opzichte van den huldigen wereldtoestand zal belichten. Op den „Dag van den Duitschen Spoorwegman" is aan zes Duitsche spoor wegmannen het „Ridderkruis van het Oorlogskruis van Verdiensten" verleend. Aan de Lauwerszee onder de Frlcsch Groningsehe kust hebben twee dijkver- z.orgers een haai gevongen. die In een rijshaag was terecht gekomen: de kolos woog 400 pond. Naar uit Caïro wordt gemeld heeft de president van Turkije. Ineunu. alvo rens de terugreis te aanvaarden, te Caïro een bezoek gebracht aan koning Faroek. UIT DENJMTREK. Wieringermeer. Beroep aangenomen. Candidaat F. Bloemhof, hulpprediker bij de Ned Herv Kerk alhier, heeft de toezegging van beroep naar Noordlaren aangeno men. waarbij hij tevens bedankte voor het beroep naar Mijnsheerenland. Wierin gen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Janna. d. v. H. Jasper en K. Hooiveld. Margaretha P. d v. S. A. Duijnker en P. D. Boot. Jacob N., z. v. P. Dekker en G. Visser. Nellie, d. v. P. Iedema en P. Hoogeste- ger. Getrouwd: A. Grooten en C. Weewer. P. J. Smit en A. M. Minnes M. Mulder en C. J Pot. Overleden; Klaas de Vries. 1 jr., z. v. A. de Vries en A. J. v. d. Schaaf. Schoolhoofd benoemd. - Tot hoofd van de centrale school voor voortgezet lager onderwijs alhier, tijdelijk in het Eigen Gebouw te Hippolytushoef. is benoemd de heer J. H. Eden. onderwij zer aan de O. L. school te Hippolytus hoef. Werktijdenregeling werkverrulmings- objectcn. - Voor de periode van 29 No vember 1943—31 Januari 1944 zal zoo wel voor de werkverruimingsobjecten als voor den Cultuurtechnischen Dienst gesubsidieerde werken onderstaande werktijdenregeling gelden: Regeling A. Maandag t/m Vrijdag: Aanvang 8 uur; Einde 17 uur; Schaft tijden 10.30—10.45 u.. 12—12.45 u 15— 15.15 u.; Liehtverlet 3/4 uur per dag: Werktijd 7 3/4 uur per dag. Zaterdag: Aanvang 8 u.; Einde 13.30 u,: Schaft tijd 10.30—10.45 u.; Liehtverlet 1.4 u.; Werktijd 5 1/4 u. Regeling B. Maandag t/m Vrijdag: Aanvang 8 u.;Einde 16 30 u,; Schaft tijden 12—12.30 u. x). 15—15 15 u Lieht verlet 3/4 u. per dag; Werktijd 7 3 4 u. per dag. Zaterdag: Aanvang 8 u.: Ein de 13.30 u.; Schafttijd 10.30—10.45 U.; Liehtverlet 1/4 u Werktijd 5 1/4 u. x) Desgewensct kan er 's morgens een extra-schaft van 10.30—10.45 uur wor den ingelascht. In dit geval eindigt de werktijd echter om 16 45 uur. Regeling A geldt voor arbeiders, die in eigen gemeente zijn tewerkgesteld en veelal tusschen den middag thuis gaan eten. RegelinR B geldt voor arbeiders, die op groolen afstand van huis zijn te werkgesteld en daardoor 's morgens vroeger van huis moeten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1