NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De vijandelijke propagandabluf. Bij Kremenisjoeg wordt verbitterd gevochten. TURKIJE Beschouwing over den aigemeenen oorlogstoestand. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Sc ba gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lyncn). Postrekening 66189. VRIJDAG 10 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e jaargang, No. 289, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. In Duitschland zijn s'echts kanonnen en geweer- loopen, maar geen wankelmoedige harten. Een artikel van Dr. Göbbels. BERLIJN, 9 Dec. De propaganda bluf. waarmede onze vijanden ons wil den overvallen, is als een zeepbel uit eengespat, zoo schrijft dr. Göbbels met betrekking tot de conferenties van Cairo en Teheran in zijn jongste arti kel in het weekblad „Das Reich" De minister schrijft de noodzakelijk heid voor de vijanden van het Rijk om te bluffen toe aan hun positie in het vijfde oorlogsjaar. Er behoeft niet op gewezen te worden, aldus dr Göbbels, dat de Engelschen en Amerikanen in dezen oorlog niet tot rtomineerende militaire successen zijn gercomen "Waar zij successen op de slagvelden be haalden, waren ze van ondergeschik ten aard of aan de periferie behaald. Iedereen weet ook, dat het vijandelij ke kamp door zeer sterke innerlijke tegenstellingen verdee'd is en reeds daarom met alle middelen ernaar moet streven den oorlog zoo spoedig moge lijk tot een voor hen maar eenigszins dragelijk resultaat te brengen. Roose- velt gaat een nieuwe verkiezingscam pagne tegemoet. Toen hy zich de laatste maal candidaat stelde, beloofde hy zyn volk de Vereenigde Staten buiten den oorlog te houden. In plaats daarvan zit hy er nu met de Ver eenigde Staten tot over de ooren in. „Een koninbryk voor een suc ces," zoo luidt zyn devies. Hoe lan ger de oorlog duurt, des te meer sociale crises ontstaan er in het land. Daarenboven heeft Groot-Brittannië geen oorlogsdoel waarvoor het de moei te loont te sterven. Men wil de we reld van de nazityranni bevrijden, zeggen de Engelsche propagandisten, waarop de kleine man met recht vraagt waar deze zoogenaamde nazityrannie dan totdusver de Britsche vitale be langen dwars heeft gezeten. De tegenstellingen. Dr. Göbbels wijst in dit verband ver der op de tegenstellingen die er be staan tusschen het Anglo-Amerikaan- sche en het bolsjewistische kamp. Zou den zij in dezen oorlog volkomen wor den beslecht, dan zouden Engeland en de Vereenigde Staten aan het eind van den oorlog zich geplaatst zien tegen over een wereldconcentratie, waar zij vermoedelijk niet meer tegen opge wassen zouden zijn, nog geheel afge zien daarvan, dat zij in Europa zelf niet de geringste medezeggenschap meer zouden hebben. Uit dit alles blijkt, zoo verklaart de minister, hoe dringend men aan den kant van den vijand aan een snel ein de van de door hem op touw gezette, bloedige worsteling behoefte heeft Hieraan is het, zooals uil de verdere verklaringen van dr. Göbbels blijkt, toe te schrijven, dat men aan den kant van den vijand getracht heeft een „propa gandistische woningblokkraker" op het Duitsche volk te werpen, nadat het werpen van „woningblokkrakers der vijandelijke luchthunnen" niet tot het gewenschte succes had gevoerd. Dr- Göbbels wyst op het volko men vergccfsche van deze propa ganda tegenover het Duitsche volk. De vyand mag het gelooven of niet, zoo schryft hij, vast staat, dat onze bevolk'ng op dit oogenblik te genover den oorlog en zyn gruwe lijke gevolgen cm kalmte en stand vastigheid toont, die meer dan be wondering verdienen. Wanneer onze vijanden dit vandaag niet willen erkennen, zullen zij het morgen moeten inzien. Het heeft in het geheel geen nut ons behalve met de laffe, gemeene methoden van hun zeerooverachtige wijze van oorlogvoe ren, ook nog met duistere dreigemen ten aan te vallen. Op die manier zal men het met ons niet klaar spelen Men moet wel tot open, eerlijken wa penhandel overgaan. En zouden de Engelschen en Amerikanen storm wil len loopen op den Atlantikwall, dan zouden daar de Duitsche grenadiers tegenover hen staan, die tehuis in de gebieden van de luchtoorlog wellicht have en goed en vrouw en kind ver loren hebben. Zij hebben nog een re kening te vereffenen met de kinder moordenaars en woningblokkrakers. Niemand wil de groote offers brengen. Dr. Gö'bbels onderstreept de talmen de houding van alle Angelsaksische tegenstanders van het rijk in deze „be slissende kwestie van den oorlog," d.w.z. de kwestie van een invasie in het westen. Zij zijn het weliswaar al len eens over de exorbitante eischen, die zij, bij hun vermeende overwin- KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17—45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder verme'de adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Neder land. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland wenschen te blijven, kun nen dienst nemen bij den Landstorm Ne derland of bij het SS-Wacht.bat.a!llon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche-SS ln Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens ter keuring melden. Personen tusschen 19—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hun verbintenis hier van vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de offi ciersopleiding heeft bewezen Zijn school opleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, ge drag en prestatie De oproeping na deze keuring geschiedt eerst ln het begin van Januari 1944. 1012.43 11—15 uur Den Bosch. Hotel N - Brabant, Markt 45; tl 12 43 11—15 uur. Arnhem. Café Royal: 12 12 43 11—15 uur. Zwolle. Hotel Gijtenbeek: 13 12.43 11-15 uur. Groningen, Heerestraat 46: 14.12.43 10 14 uur, Amsterdam. Dam 4: 15.12.43 9— 14 uur. Den Haag, Café Den Hout, Be- zuidenhout. ning over ons, willen doen hooren, doch niemand wil de bloed- en men- schenoffers brengen, om deze militair te innen. Stalin ziedt van woede, dat de laffe bende in Londen en Washing ton weliswaar reusachtige aanspraken doet gelden, doch het den bolsjewis ten overlaat daarvoor hecatomben van soldatenlijken te offeren. De vodjes papier, zoo verklaart dr Göbbels tenslotte, die ons de vijand doet toekomen, vinden bij het Duitsche volk slechts koele minachting. Wij heb ben onze vijanden door hun gemeene daden leeren kennen. Wij hebben daar geen mondelinge verklaringen meer bij noodig. De propagandabluf waarmede zij ons wilden overvallen, is als een zeepbel uiteengespat. Wie naar Duitsch land kijkt, ziet slechts kanonnen en geweerloopen, maar ceen wankelmoe dige harten. Verduister v. 16.308.30. 11 Dec.: Zon op 8.39 u., onder 16.27 u. Maan onder 7.57 u., op 16.50 u. (17.24 u. volle maan). Jat zijn de doelen der Britsche srreurvliegers bij hun aanvaller» op ïerlijn Naast woonwijken werden mvervangbare cultuur monumenten erken er ziekenhuizen door de bom nen der Britsche luchtpiraten bij hur aanvallen op de Rijkshoofdstad ver voest. De ingang van de zwaar beschadigde oude garnizoenskerk 8.^."Hnflm,nr./CNF/P.-.' Vergeefsche Sovjet-aanvallen w 1en centraler) sector. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 9 Dec. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten zuidwesten van Dnjeprope- trowsk werden de onder de bescher ming van dichten mist aanvallende sterke vijandelijke strijdkrachten te ruggeworpen. ln het gebied ten zuidwesten van Krementsjoeg leverden onze troe pen den geheelen dag verbitterde gevechten met de steeds weer stormloopende bolsjewisten. Bij de afweer van dezen aanval wer den talrijke Sovjet-pantserwagens stuk geschoten. In het gevechtsgebied ten noord oosten van Sjitomir en ten zuiden van Korosten bood de vijand tegen onze aanvallen hardnekkigen te genstand, zonder echter te kunnen verhinderen, dat onze troepen ver der oprukten. In den centralen sector vielen de bolsjewisten tusschen Pripjet en Berczina, alsmede ten zuidwesten van Krltsjef wederom vergeefs aan. By eenige kleine penetraties zyn de gevechten nog aan den gang. Bij een geslaagde eigen aanvalsope- ratie aan de Pripjet werden gevangenen en buit gemaakt. Een plaatselijke aan val van onze troepen ten westen van Smolensk bereikte de bevolen doelen. In weerwil van het ongunstige weer deed de luchtmacht met sterke for maties overdag en des nachts met goed gevolg aanvallen op vijandelijke troe penconcentraties en marschbewegin, _n in het gebied van Newel. Zij schoot gisteren alleen al in dit gebied 33 Sov jetvliegtuigen neer. Aan het Zuid-Italiaansche front- Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het in den westelijken en in den en de besprekingen te Cairo. EEN VERKLARING VAN MINISTER MENEMENDZJOGLOE. ISTANBOEL, 9 Dec. (Interinf) De minister van buitenl. zaken, Mene- mendzjogloe. heeft Woensdagavond te Ankara de vertegenwoordigers der Turksche en geallieerde pers ontvangen en tegenover hen een verklaring af gelegd over de besprekingen te Caïro. De conferentie van Caïro, zoo zeide hij en legde den nadruk op ieder woord, is één van de belangrijkste gebeurte nissen der huidige faze van den oorlog. Wij komen buitengewoon tevreden over onze besprekingen terug. Wij hebben daar over alle aspecten van de politiek en van den oorlog gesproken en deze de revue laten passeeren. Gij weet on getwijfeld, dat de uitnoodiging aan de Turksche regeering tot deze conferentie uitgegaan is van Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie. De Sovjet- regeering had door Wysjinsky verte genwoordigd zullen worden, doch deze kon niet op tijd arriveeren en is eerst hedenochtend te Caïro aangekomen. Ik kan u intusschen verzekeren, dat de Sovjet-Unie, ook zonder Wysjinsky, aanwezig was. Wij hebben alle aspecten en proble men met een vaak meedoogenlooze openhartigheid, doch met begrip onder zocht. Wij hebben veel vernomen, dat wij niet wisten. Onze gastheeren op hun beurt hebben van vele dingen, die hun onbekend waren, kennis ge nomen. Wij zijn nader tot hen, zij na der tot ons gekomen, opdat wij elkander beter begrijpen wat on ze belangen en onze moeilijkheden aangaat. Daar al onze besprekingen het stempel van dezen geest droegen, konden wij Caïro in een atmosfeer van volkomen hartelijkheid verlaten. Ik kan u zeggen, dat wij bij onze besprekingen, a'.dus Menemcndz- jogloe, de richtlijnen van onze volksparty hebben vastgehouden en dat onze buiten'andsche politiek onveranderd blijft. Na deze verklaring beantwoordde de minister talrijke vragen der persver tegenwoordigers. Berlijn over de verklaring. Te Berlijn wordt groote aandacht ge schonken aan deze verklaring. Volgens een daar beschikbare lezing heeft de mi nister alle Britsch-Amerikaansche com binaties over het resultaat der bespre kingen van Caïro beantwoord door er op te wijzen, dat de Turksche buiten- landsche politiek vóór en na in begin sel onveranderd blijft. Een vraag of Turkije misschien aan den oorlog zou gaan deelnemen noemde Menemendz- jogloe ongegrond. oostelijken sector tot gevechten van ge- ringeren omvang. Vijandelijke aanval len werden afgeslagen en eenige klei ne penetraties, d' de voorgaande da gen ontstaan waren, door tegenaanval len van onze troepen opgeheven. Om een bergtop ten zuidwesten van Vena- fro wordt nog gevochten. Boven het front heerschte een levendige weder- zijdsche luchtactie. Daarbij werden hier vooral door luchtdoelgeschut 16 en in de rest van het Middellandsche Zeegebied zes vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Bij de zware gevechten van de afge- loopen dagen heeft de 26ste pantserdi visie onder bevel van Luitenant-gene raal Freiherr von Lüttwitz door haar voorbeeldige houding en standvastig heid alle doorbraakpogingen der Brit ten in den oostelijken sector van het Zuid-Italiaansche front verijdeld. De toestand aan het Oostelijke front. BERLIJN. 9 Dec. De A.N P.-cor- respondent meldt: Aan het oostelijke front is de activi teit aanmerkelijk geluwd, ten deele als gevolg van de sneeuwstormen, die vooral in Wit-Roethenië de operaties in hooge mate belemmeren. De activiteit beperkt zich op het oogenblik hoofdzakelijk tot het schier eiland Kertsj, do bocht van den Dnjepr en den Saillant van Kiew. Op het schiereiland Kertsj hebben Roemeensche troepen, ondersteund door Duitsche zware wapens, het Sovjet- Russische bruggehoofd ten Z. van Kertsj veroverd. Het is aan te nemen, dat nu ook tegen het bruggehoofd ten N.O. van Kertsj de strijd zal worden aangebonden, met het doel, de Russen geheel van de Krim te verdrijven In de bocht van den Dnjepr is een pauze in de gevechten ingetreden met uitzondering va., den sector ten Z.W. van Krementsjoeg, waar de bolsjewis ten hun bruggehoofd trachten te ver- grooten. Hun pogingen zijn er olijkbaar op gericht, het voor de Duitsche ra vitailleering onmisbare spoorwegnet onder hun controle te brengen De Saillant van Kiew is weder het tooneel van hevige Duitsche aanval len ten N.O. 'in Sjitoirir en ten Z. van Korosten, die overwegend in N.O. rich ting worden ondernomen en w arbij van Duitsche zijde zeer sterke pantser- strijdkrachten in den 4trijd worden ge worpen. EEN NIEUW TYPE KANON. BERLIJN. 8 Dec. De Duitsche pers heeft de eerste foto's gepubliceerd van een nieuw type kanon, dat reeds gebruikt wordt op de verdedigingswer ken aan de zuidoostkust van Kurooa. Het projectiel van het nieuwe wapen wordt gelanceerd door een keilschot glijdt eerst eenigen tijd over de opper vlakte van het water en gaat dan de lucht in, waar het op 30 40 meter hoogte ontploft. De brisantkracht, en de uitwerking van de scherven der granaten moeten buitengewoon hevig zijn en vooral van groot belang zijn in den strijd tegen de speciale landingsvaartuigen, welke de geallieerden voor hun invasiepogingen gebruiken. EEN „STRADIVARIUS" ONTDEKT. SANTANDER, 9 Dec. (ANP) In het Spaansche bergdorpje Silio in de pro vincie Santander heeft men een Stradi varius-viool ontdekt. Het kostbare in strument, dat het opschrift draagt: „Antonius Stradivarius cremonensis faciebat anno 17 is het eigendom van een boer die de viool van zijn voor vaderen geërfd en als herinnering heeft bewaard. Hoewel het instrument, dat door deskundigen beoordeeld wordt als een der laatste werken van den be roemden vioolbouwer, eenige beschadi gingen vertoont, heeft de eigenaar reeds van talrijke zijden aanbiedingen ontvangen van belangstellende koopers. ALJECHIN IN KRANKZINNIGEN GESTICHT. ANTWERPEN, 8 Dec. Naar ver luidt. aldus Volk en Staat, is de we reldkampioen schaken, Aljechin, die onlangs naar Spanje is gekomen, ten einde deel te nemen aan de kampioen schappen aldaar, in een krankzinni gengesticht bij Madrid ter verpleging opgenomen, daar hij sinds eenigen tijd teekenen van verstandsverbijstering vertoonde. 'NIEUWS IN HET KORT. Te Helmond is de diefstal van 4100 levensmiddelenkaarten, die half October werden vermist op het postkantoor, op gehelderd. In verband hiermede zijn vijf personen ter beschikking van de Sicher- heitspolizei gesteld. Belangrijke militaire gebeurtenissen worden voorbereid. BERLIJN, 9 Dec. Martin Hallens- leben. de militaire correspondent van het DNB, maakt heden in een beschou wing over den aigemeenen oorlogstoe stand de balans op van de militaire ge beurtenissen der laatste maanden waarbij hij tevens rekening houdt met de conferenties der geallieerden in Te heran en Caïro van strategisch stand punt. Hij komt daarbij tot de slotsom, dat de toestand voor de tegenstanders van Duitschland en Japan het typische kenmerk vertoont van militaire onze kerheid en dat achter de fronten be langrijke gebeurtenissen worden voor bereid. Hij schrijft: De onzekerheid met het oog op de verdere ontwikkeling van dezen oor log komt in het vijandelijke kamp vooral echter in d< tot dusver zicht baar geworden disposities van de vijan delijke generale staven overal tot uit drukking. Zij vindt haar reden in het fe't, dat zoowel Duitschland als Japan sedert de opening der offensieven hun ner tegenstanders slechts met ingehou den kracht optreden en dat de conclu sies, die de vijanden daaruit hebben getrokken, onjuist zijn gebleken. Dat geldt zoowel voor de veronder stelling, dat Duitschland na de terrein winst der Sovjets en tengevolge van de Anglo-Amerikaansche terreur thans dicht bij de eindbeslissing is gebracht, evenals het geldt voor de these, dat Japan bij de gevoeligheid van zijn lan ge ravitailleeringsverbindingen ter zee door massaal optreden van zee- en luchtstrijdkrachten snel en zeker doo- delijk gewond kan worden. Daartegenover levert de balans der militaire gebeurtenissen der laatste maanden het nuchtere feit op, dat Duitschland evenals Japan weliswaar gebieden hebben opgegeven van hun veroverde ruimten, dat zij hier en daar ook slagen hebben geïncasseerd, maar dat zij merkwaardigerwijze hun hoofd oogmerk niet hebben gericht op de bots-'ngen van het heden, maar veeleer op de samenvatting van heel hun oor logskracht op opvoering van hun po tentieel en op vergrooting zoowel als opleiding van nieuwe troepencontingcn- ten. Het komt den beiden bondgenooten thans ten goede, dat d!t proces dooi hun tegenstanders tijdens den duur van bijna een jaar niet. of toch slechts als zonder belang getaxeerd is. Deze tijdwinst zal spoedig voor de tegen partij bemoeilijkend, zoo niet noodl ït- tig blijken Wat in Teheran en Caïro is besproken. Een verwijzing naar den aigemeenen oorlogstoestand is voldoende om tewe- ten, wat in Teheran en Caïro onder werp van bespreking is geweest. Ont zaglijke offers aan goed en bloéd zijn tot dusver door Engeland en de Sov jet-Unie gebracht, groote offers ook reeds door de Ver. Staten. Nog groote- re offers staan militair te wachten. Want Duitschland is niet verslagen, zooals opgenomen was in het vijande lijke plan voor 1943 en Japan is mid den in den loop van een zoo succesvol le afweer ter zee, dat men van een nieuwe phase der Amerikaansche ne derlaag moet spreken. De door de te genstanders vaak gebruikte term „glo bale strategie" is een phrase gebleken. Het feit, dat Duitschland door conso lideering der oorlogsomstandigheden een concentratie der oorlogsenergieën heeft voltrokken, welke de vijand ner gens practisch in staat is geweest te gen te gaan, schijnt in Teheran en Caïro de leiding te hebben gegeven aan de gesprekken Wanneer men over winnaar is heeft men geen conferen ties noodig Zoo gezien, lijkt zelfs de oprichting van een z.g. tweede front legen Duitschland tengevolge van de buitengewone afweerkracht van Duitschland een poging om minder mi litair dan veelee/ door militaire mid delen psychologisch den schroef tegen Duitschland aan te draaien. Hier ech ter zal niet de psychologische, maar uitsluitend de militaire factor beslis sen. Inderdaad: belangrijke militaire gebeurtenissen worden voorbereid. Zij zijn. van Duitschland alt gezien, zoowel naar het oosten als naar het westen gericht. Het reservoir aan Bekendmaking. AANGIFTE VAN BEDRIJFS- EN INRICHTINGSAANDEELEN VAN CAFé's, BEDRIJVEN, WELKE MAAL TIJDEN VERSTREKKEN, ALSMEDE HUIS VESTINGSBEDRIJ VEN. 's-GRAVENHAGE. 9 Dec. De Com missaris-Generaal voor Financiën en Economie heeft op grond van artikel 1 sub. 8 en van de artikelen 3 en 5 van de Metaal verordening (79/1942)' bepaald, dat alle caié's, bedrijven, welke maal tijden verstrekken en huisvestingsbe- arijven hun geheelen voorraad bedrijfs- en inrichtingsbestanddeelen schriftelijk moeten 'aangeven bij de Bedrijfsgroep Hotel-, Café-, Restaurant-, Pension- Aanverwante Bedrijven. Nassau Zui- lensteinstraat 22, Den Haag. Welke Bedrijfs- en Inrichtingsbestand deelen onder de verplichting tot aan gifte vallen is nauwkeurig vastgelegd in bijzondere richtsnoeren van de Hauptabteilung Gewerbliche Wlrtschaft (Referat Metallmobilisierung). De Be drijfsgroep zendt haar leden deze richtsnoeren met de aangifteformulie ren per post toe. De aangifteformu lieren moeten binnen 14 dagen na de ontvangst ingevuld aan de Bedrijfs groep worden toegezonden. Bedrijven, die geen lid van de Be drijfsgroep zijn. moeten innen 4 dagen na het verschijnen van deze beschikking aangifteformulieren en richtsnoeren bij de Bedrijfsgroep aanvragen, daar deze Bedrijfsgroep belast is met de be handeling. De Bedrijfsgroep zal in haar op 11 December 1943 verschijnend vakorgaan een nauwkeurige toelichting betreffen de de uitvoering van den aangifteplicht geven. Te Maastricht is gister een plechtige bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de oprichting der Werkgemeenschap Maastricht van de N.D.K, v wapens en mcnschcn is door dc Duitsche oorlogvoering op grond van bepaalde plannen tijdens den veldtocht van 1943 slechts uiterst spaarzaam behandeld. Het zal in zijn geheele kracht dus nog tot ont plooiing gebracht moeten worden. Bezorgdheid hierover heerschte on beperkt in Teheran en Caïro en zocht koortsachtig naar een uitweg in nieuwe territoriale trempl inmogelijkheden. Daarop wachten de Duitsche wapens, terwijl de Duitsche leiding, steunend op de doorslaande kracht van haar militaire middelen, gelaten de ontwik keling op zich laat afkomen. Eén ding is echter reeds zeker: n.1. dat de Duitsche tegenzet bij de tegen standers een heel andere zenuwbeproe ving zal oproepen dan de vijanden voor Duitschland tot stand wilden brengen. En overigens zullen de nieuw ste Duitsche wapens, zooals onlangs een bekend Duitsch publicist schreef, ook het Engelsche volk zeer snel de vraag opdringen hoe lang zoo'n oorlog volgehouden kan worden. VREDEGERECHTSHOF. BRANDSTICHTING DOOR LID NED. UNIE IN W.A.-RUSTKAMER TE LEIDEN. 's-GRAVENHAGE. 9 Dec. Ver dachte P. had in den nacht van 9 op 10 Mei 1942 brand gesticht in de W A - rustkamer op de Burcht te Leiden. Van het vonnis van den vrederechter was verdachte bij het hof in beroep gekomen. Aan het desbetreffende arrest van het hof is het volgende ontleend: Hoewel van oordeel zijnde. dat brandstichting in eigendommen van po litieke tegenstanders, waaraan verdach te zich mede schuldig heeft gemaakt, in het algemeen een hoogst ernstig misdrijf, dat met een zeer zware straf vergolden moet worden, behoort te worden aangemerkt, acht het Hof in dit bijzondere geval omstandigheden aanwezig, welke de oplegging eener lichtere straf aan verdachte rechtvaar digen. Verdachte heeft als lid van de voor- ma'ige Ned. Unie en als zoodanig -des tijds werkzaam in één harer gebouwen, waarin propagandamateriaal was opge slagen moeten ondervinden dat door politieke tegenstanders der Ned. Unie bedoeld materiaal werd vernield. Hier tegenover heeft verdachte het plan op gevat zijn politieke tegenstanders met gelijke munt te beta'en. weshalve hij in de rustkamer der W A., gevestigd in de Burcht te Leiden, zij het ook met weinig doeltreffende middelen, brand heeft gesticht. Het Hof beschouwt brandstichting met oogmerken als hierbedoeld, bepaal delijk in de phase van den politieleen strijd, waarjn zij p'aats vond. mede als uiting, welke met de toenmalige „straat revolutie" in verband staat. Wel acht het Hof de daad van zoodanig ernstigen aard, dat met het oog op het daaraan verbonden gevaar voor de al gemeene veiligheid daartegenover met kracht behoort 'e worden opgetreden, waar bij echter een in de hierbedoelde revo- lutionnaire omstandigheden zelve ge gronde bijzondere maatstaf van beoor deeling aangelegd behoort teworden. Dit brengt mede. dat -het door verdachte gep'eegde strafbare feit uit een oog- nunt van strafwaardigheid hem minder zwaar aangerekend behoort te worden dan onder normale omstandigheden en thans, nu van straatrevo'utie geen sprake meer kan zijn geboden zou zijn Het Hof veroordeelde verdachte P tot gevangenisstraf voor den tijd van 11 maanden onder aftrek van den tijd door hem in preventieve hechtenis doorgebracht. Daar deze tijd reeds meer dan 11 maanden bedroeg, gelastte het Hof de onm'ddellijke invrijheidstelling van veroordeeide. BURGEMEESTER WEGENS MISHANDELING VEROORDEELD. •s-GRAVENHAGE. 9 Dec. De burgemeester van de gemeente Weert stond voor het Vredegerechtshof terecht, omdat hij een kapitein der staatspolitie bij de keel had gegrepen en op den grond geworpen, toen deze hem op straat niet groette. De verdachte ver klaarde aldus gehandeld te hebben, om dat hij zich door het gedrag van den kapitein der staatspolitie in zijn eer aan getast gevoelde. Aan het desbetreffend arrest van het Hof is het volgende ontleend: Uit de verklaring der voor het Hof gehoorde getuigen, zoomede uit de me- dedeelingen van verdachte is komen vasl te staan, dat verdachte het hem bij in leidende dagvaarding ten laste gelegde strafbare feit mishandeling van den kapitein der staatspolitie Horck heeft gepleegd. Daartegenover kan het Hof niet aanvaarden het door verdachte ter te rechtzitting gedaan beroep op noodweer als zou hij door genoemden Horck. die hem zonder RToeten op straat voorbij ge gaan was. opzettelijk in zijn eer als bur gemeester zijn aangetast. Het Hof is namelijk van oordeel, dat er voor den kapitein der staatspolitie Horck noch een ambtelijke plicht, noch een conventloneele verplichting bestond verdachte als burgemeester van Weert bij het voorbijgaan op straat te groeten, se dert genoemde Horck. mede op wensch van verdachte als gevolg van de zeer slechte verstandhouding tusschen hen bei den. uit zijn ambt als kapltpin der ge meentepolitie t,e Weert was ontslagen en als kapitein der staatspolitie naar Gro ningen was overgeplaatst. Onder deze omstandigheden kon verdaerte dan ook geen rechtmatige aanspraak doen gelden of redelijke verwachting koesteren, dat hij bii het voorbijgaan op straat door ge noemden Horck. die na ziln vorenbe doelde overplaatsing van Weert naar Groningen ter gelegenheid van familie bezoek In bureerkleedtng te Weert ver liefde. zou behooren te worden gegroet Wat de aan den verdnehte oo te leggen straf betreft, overweegt het Hof. dat dachte als burgemeester door zijn onbe- heerseht ontreden het nanz'en en ri» waardigheid van zijn ambt. beoaaldelük bij de huldlee verhoudingen, ten zeerste heeft geschaad, al ware het slechts om dat het geheele nersoneel der gemeente secretarie van Weprt van 't handgemeen en de gevolgen daarvan tusschen den burgemeester en een kanltein der staats- nolitle getuige is geweest Vooral uit dit noeount Is het Hof van oordeel, dat ver dachte een ernstige straf verd'ent en wei ,de hoogste door de wet terzake van het onderhavige strafbare toegelaten geld boete. Kof veroordeelde verdachte tot een geldboete van zeshonderd gulden, subs. negentig dagen hechtenis. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). V-o r? Dec. t.e m. 25 Deo. Brood; 51A en 52A, elk 4 rants.; 51b en 5:;i> elk I rams. Beschuit: 51 en 52, 1 rants. beschuit, brood of gebak. Bloem, brood of gebak: 718 en 719 elk 1 rants, Havermout: 720 125 gr. Gort: 721 125 gr. Kindervoeüsel: 51A 250 gr, gort 51B 250 gr. rijst of gort. Boter: 51A V» rants. boter, 51B V» rants. margarine. 50B V* rants. bak- en braadvet of margarine. 52A en 52B boter Vt rants. marga rine. Volvette of 40+ kaas: 722 100 gr. Melk: 51 en 52 (t 3/4 1.). Taptemelk: 51 en 52 (13/4 1.) Vleesch: 51A en 52A: 1 rants., 51B en 52B 1/4 rants. Aardappelen: 51 en 52 2 kg. 51 Toe slag 2 kg. Suiker: 723 500 gr. Jam: 724 250 gr. Koffiesurrogaat: 725 250 gr. Vervangingsmiddelen: 726 1 rants. Versnaperingen: 51 100 gr. choc. 52 100 gr. suikerwerk. Tabak: 51 en 52 elk 1 rants. siga ren, tabak of sigaretten, Byzondere rantsoenen: 4-77 Reserve 'It rants. boter. Op deze bonnen mag reeds op 11 Dec. worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn 14 dagen geldig, uitge zonderd 50B, 52A, 52B boter 12 Dec. t.e.m. 22 Januari. Zondags geen trams te Amsterdam. WERKDAGEN DIENST GEWOON. Te beginnen Zondag 12 December zuilen te Amsterdam voorloopig op Zondagen geen trams ten dienste van het publiek ryden. Op eersten Kerstdag en op Nieuwjaarsdag blyft de dienst derhalve gehandhaafd, echter niet op den tweeden Kerstdag. Op werkdagen blyft de dienst onver anderd. VERVOER MET D- EN S.F.R.- TREINEN OP KERSTMIS. UTRECHT. 9 Dec. In het tijdvak van 15 December 1943 t/m 3 Januari 1944 zijn de treinen D 68, E) 111, D 137. DMW 162. S.F.R. 15, S.F.R. 211 EN S.F.R. 217 uitsluitend opengesteld voor reizigers naar het buitenland. DR. WIMMER BEZOCHT INSTEL LINGEN NED. ARBEIDSFRONT. AMSTERDAM, 9 Dec. De centra le persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront meldt: De General-Kommissar für Verwal- tung und Justiz, dr. Wimmer, bezocht dezer dagen eenige instellingen van het Nederlandsche Arbeidsfront, waar bij hij bijzondere belangstelling aan den dag legde voor het vormingsoord „Drakenburg". RUWE KATTE-, KONI.TNE- EN HAZEVELLEN MOETEN WORDEN INGELEVERD. 's-GRAVENHAGE, 9 Dec. - Er wordt van bevoegde zijde nogmaals de aan dacht op gevestigd dat het verboden is ruwe katte-, konijne- en hazevellen e.d. te bereiden of te doen bereiden voor particuliere doeleinden. Uitzonde ringen op dit voorschrift worden niet toegelaten. Tegen overtredingen hier van zal streng worden opgetreden. Alle ruwe vellen als bovenbedoeld moeten binnen drie dagen nadat zij zijn afgestroopt of op andere wijze af gedaan, verkocht en afgeleverd worden aan een erkende opkooper of aan een bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder ingeschreven handelaar in hui den. Voor dezen verkoop heeft men. zulks in tegenstelling met hetgeen uit een eerder gepubliceerd bericht zou kunnen worden opgemaakt, geen spe ciale toestemming van het Rijksbureau noodig. 2000 PAAR SCHOENEN GESTOLEN. AMSTERDAM, 9 Dec. In den vori- gen nacht, zijn inbrekers, na een raam aan de achterzijde te hebben uitge sneden, een schoenenzaak in de Kin kerstraat binnengedrongen. Zij hebben er niet minder dan ongeveer 2000 paar schoenen buitgemaakt alsmede een schrijfmachine en een stofzuiger. „ZWARTE" GROENTE IN BESLAG GENOMEN. AMSTERDAM, 9 Dec. Gisteravond hebben beambten van den economis- chen dienst der pdlitie in de Maasstraat een groote vrachtauto aangehouden, waarmede een partij van 2000 kg. roo- de kool werd vervoerd, welke buiten de veiling om was gekocht en klaar blijkelijk voor den zwarten handel was bestemd. De beide vervoerders, een 40- en een 28-jarige man, werden ge arresteerd. Het voorloopig onderzoek heeft reeds uitgewezen, dat de politie met deze aanhouding een goeden slag heeft ge slagen, daar met deze auto. uit Graft afkomstig, regelmatig groote hoeveel heden clandestiene groente naar de hoofdstad werden gebracht. REDDER ONDERSCHEIDEN. LEEUWARDEN. 9 Dec. Het Car- negie-Heldenfonds heeft den 65-jarigen gepensioneerden agent van politie R. Bakker te Leeuwarden een medaille geschonken voor het redden van een kind uit een binnengracht. Dit is de tweede maal. dat de heer Bakker deze onderscheiding ontving, de eerste keer voor het met gevaar van eigen leven redden van een per soon. die zich in een hevig brandend perceel bevond, waarin buskruit en vuurwerk was geborgen. TRAGISCH STERFGEVAL. GRONINGEN. 9 Dec. In den afge- loopen nacht is de 52-jarige mevrouw C Mulder—de Jong, wonende aan den Parkweg te Groningen, toen zij naar beneden ging om haar ziek dochtertje, dat aldaar sliep, t,e verzorgen, van de trap gevallen en overleden. Haar echt genoot vond vanmorgen haar leven loos lichaam aan den voet van de trap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1