NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Gevechten in zware sneeuwjacht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N'.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schager éditie; Sckagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. ZATERDAG 11 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 3<"e Jaargang, No. 290, 4 pagina's. Bij Kremenisjoeg werden hevige Sovjei-aanvalien opgevangen. Verkeken kansen. (Van onzen politieken redacteur.) 1700 de afgeloopen week op militair f-* terrein geen belangrijke nieuwe gezichtspunten gebracht heeft, kan toch vastgesteld worden, dat zich in politiek opzicht enkele opzienbarende voorvallen voorgedaan hebben. Daar was vooreerst de erkenning van gene raal Smuts, dat Engeland uit dezen oorlog ..roemvol, doch arm" te voor schijn zal komen. Somberder toekomst beeld heeft nog geen staatsman der Gealliëerden de positie van Engeland wagen te schilderen. Hij gaf toe, dat de oude wereld met meer kan terugkee- ren, zelfs niet voor de overwinnaars, waartoe hij het Britsche imperium toch nog rekent. Daarnaast gaf hij echter de bittere bekentenis af, dat Engeland zich na afloop, zelfs van een zegevierend beëindigde oorlog, tegen over twee machten zou gesteld zien. die beiden afzonderlijk grootscher en machtiger zijn dan ooit tevoren eenige staat ter wereld heeft kunnen droo- men. Ten aanzien van. Amerika meent hij nog een natuurlijk aanknoopings- punt van verstandhouding te kunnen vinden. Tegenover de Sovjet-Unie echter uit hij zich, hoewel schroom vallig, sceptisch. Men is geneigd vast te stellen, dat men ook eindelijk in de boezem van het Britsche imperium begint in te zien. dat men op het ver keerde paard gezet heeft. Maar de wedloop is nog steeds in vollen gang. Enkel een politiek wonder zou nog een andere wending kunnen aanbrengen. Wat een andere wending zou kun nen zijn, heeft het tweede politieke feit van de afgeloopen week ter dis cussie gesteld. Het is de hoogst be langwekkende uiteenzetting van den Duitschen perschef Dr. Dietrich op het oorlogscongres van Duitsche journa listen. In een periode, waar door de onscrupuleuze Britsch—Amerikaansche aanvallen op Duitsche burgerbevol king de haat tot een ongekende hoogte is opgevlamd en de publieke meening in Duitschland slechts één verlangen kent: de vergelding, lijkt het nutteloos en een looze gedachte, zich in bespie gelingen over een vergelijk te verlie zen. Toch heeft Dr. Dietrich de durf gehad dat probleem vrijmoedig en openhartig te benaderen. Duitschland heeft zijn tegenstanders in dezen oor log herhaalde malen gemakkelijke ge legenheden geboden, eervol en waardig de wapenen neer te leggen. De Britten hebben die kansen echter nimmer be nut. Zij waanden zichzelf te sterk, ge loofden zich te zeker van de kracht en de goede en oprechte bedoelingen van hun tegenstanders en onderschat ten daardoor, in een keten van zelf overschatting, de kracht en het moreel van hun tegenstanders. Engeland ge loofde in het voortbestaan van de oude wereld en de politiek, die daarmee verbonden was. o LJET kernpunt der redenen, waarom 1J Duitschland en Engeland niet tot een accoord kunnen komen, kan men putten uit het knappe betoog van Dr. Dietrich, waarin hij op de veranderin gen wijst, die de sociale revolutie als gevolg van nieuwe technische omstan digheden in het maatschappelijke en economische leven heeft teweegge bracht. Voor Duitschland waren deze veranderingen noodzakelijke stappen, de eenige uitweg uit veelsoortige noo- den en een haast onontkoombare e'len- de. Het sociale en economische pro gramma, dat Duitschland deels verwe zenlijkt heeft en nog nastreeft, dient zich als gevolg van dezen oorlog thans evenzeer in Engeland en wellicht bin nen zeer korten tijd ook in Amerika aan. Elkeen, die nauwgezet de ontwikke ling van het maatschappelijke leven in al deze landen gevolgd heeft, moet vaststellen, dat datgene. waarom Duitschland jarenlang bespot en geboy cot werd, dp financieele maatrege len. de economische autarkie en de so- c'ale voorzieningen, meer en meer ook in de landen de Geallieerden in het centrum der discussie staat en zelfs in groote trekken in soortgelijken zin wordt nagevolgd. Politieke verschillen blijven, maar die zouden ook gebleven zijn, indien geen oorlog ontstaan was. Die zullen ook blijven, wanneer deze oorlog tot het verleden zal behooren. In Duitschland heerscht het grondbeginsel, dat arbeid meer arbeid doet ontstaan. In de Ang- lo-Amerikaansche landen blijft men vasthouden aan het starre, onsociale dogma, dat kapitaal nieuw kapitaal moet voortbrengen. In Duitschland is de mensch het kernpunt van het gehee- le maatschappelijke leven. In de kapita listische landen zijn kapitaal, machines, goud. grondstoffen belangrijker en is de mensch. zoo hij één van die dingen niet bezit of over deze dingen niet be schikt, een even te veronachtzamen factor als dit een te gebruiken of ver bruikte machine op een balansreke- r.ing is. o COCIAAL-ECONOMISCHE verschillen scheidden de kapitalistische landen van Duitschland, toen de oorlog uit brak Deze verschillen scheiden hen nog en zij trekken een diepe kloof tusschen een wereld van gisteren en morgen. In het licht van deze tegenstellingen biedt de conferentie van Teheran niets nieuws. Zij is in wezen even belangrijk- onbelangrijk als die van Moskou. Wat de kapitalisten gisteren en vandaag niet van de Duitschers zouden willen aanvaarden, zullen zij straks, nu zij de deuren voor de Sovjets tot alle inrich tingen breed geopend hebben, in veel krasser vorm hebben te dulden. Het Duitsche systeem. dat nog niet eens henzelf raakt, omdat het alleen voor Duitschland en zijn direct levensgebied bedoeld is, zou. in zooverre het hen zou kunnen raken, toch steeds nog een kleiner kwaad zijn dan het. niet te stuiten revolutiegeweld, dat zij on vermijdelijk straks van de Sovjets in eigen land te duchten krijgen. LEERZAAM moge in dit opzicht het navolgende historisch feit zijn. In het Noordoostelijke Fransche bergen- gebied hadden zich tijdens dezen zomer enkele honderden Fransche partisanen verschanst. Zij trachtten plaatselijk verzet te ontketenen en toen de Fran sche politie niet afdoende tegen de opstandelingen optrad. stuurde de Duitsche bezettingsmacht enkele ba- taillons Russische overloopers van het leger van generaal Wlassow op hen êi. De soldaten va# Wlassow in Duit- UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 10 Dec. (DNB) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Bij Kertsj hebben eigen stoottroepen een belangrijke hoogte stormender hand genomen. Vijandelijke aanvallen op het bruggehoofd Cherson hadden geen resultaat. In het gebied ten zuidwesten van Krementsjoeg werd ook giste ren bij zware sneeuwjacht hard gevochten. De talrijke hevige aan vallen der bolsjewisten konden voor het grootste deel in den te genaanval worden opgevangen. In eenige penetraties zijn de gevech ten nog in vollen gang. In den sector van Tsjerkassy deed de vij and opnieuw hevige aanvallen In het gebied van Sjitomir en Korosten maakte de eigen aanval in weerwil van den krachtiger ge worden vijandelijkcn tegenstand goede vorderingen. Tusschen Pripet en Berezina en aan den Dnjepr ten r.oorden van de uit monding der Berezina werden ver scheidene vrij krachtige vijandelijke aanvallen afgeweerd, eenige penetra ties afgegrendeld en gereedstaande Sovjetstrijdkrachten door een gecon centreerd vuur uiteengeslagen. Van de rest van het Oostelijke front worden geen gevechten van beteekenis ge meld. Bij de zware afweergevechten der laatste weken in den centralen frontsector heeft zich de Silezische 102de infanteriedivisie onder bevel van kolonel von Bereken bijzonder onder scheiden. De strijd in Zuid-ltalië. Boven het Zuid-Italiaansche front gebied werden door luchtdoelgeschut van de luchtmacht 9 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten; twee andere toestellen werden boven de Middel - landsche Zee door lichte Duitsche vlootstrijdkrachten ^vernield. Bewakingsvaartuigën van een Duitsch konvooi sloegen in den afgeloopen nacht voor de Nederlandsche kust een aanval van Britsche torpedomotorboo- ten af en schoten twee daarvan in brand. a de nachtelijke bombardementen Berlijn worden onmiddellijk In aü* teisterde stadsdeelen der R;j-.< mfdstad verzorgingsdiensten vcc de gen orfen bevolking ingerlr Röhrich/Transo/Eur o KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Tedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Neder land. Tüdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland wenschen te blijven, kun nen dienst nemen bij den Landstorm Ne derland of bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Rriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zii. die tot de Germannsche-SS ln Nederland toetreden Willen, kunnen zich eveneens ter keuring melden. Personen tusschen 1930 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hun verbintenis hier van vrU gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de offi ciersopleiding heeft bewezen, Zijn school opleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, ge drag en prestatie. De oproeping na deze keuring geschiedt eerst in het begin van Januari 1944. 11.12.43 11—15 uur, Arnhem, café Royal: 12.12.43 11—15 uur. Zwolle. Hotel Gijten- beek: 13.12.43 11—is uur. Groningen. Heerestraat 46; 14.12.43 10—14 uur, Am sterdam. Dam 4; 15.12.43 9—14 uur, Den Haag. café Den Hout. Bezuidenhout, SOVJET-UNIE VERLANGT LUCHTSTEUNPUNTEN IN EGYPTE. BERN. 10 Dec. (DNB). - De „Cour- rier de Genèye" meldt in een eigen bericht uit A,r>kara, dal de vertegen woordiger der Sovjet-Unie in Caïro stappen heeft ondernomen bij de Egyp tische regeering, waarbij het verleenen van luchtsteunpunten aan de Sovjet- Unie werd verlangd. Er waren nog geen berichten over de reactie van de Egyptische regeering. De Britsche kringen waren zeer verrast, over don Sovjet-Russischen eisch, daar de re geering der Sovjet-Unie over deze kwestie in hel geheel geen contact heeft gezocht met de Engelsche regee ring. Ukraine sigaretten. De dienst perszaken van het Neder- landsch Oost Instituut deelt mede: De bonkaarten, waarop de Ukraine- sigarelten verkrijgbaar worden ge steld. zijn thans alle verzonden. In verband hiermede worden de bonnen no. 1 der blauwe en roode kaarten aangewezen om bij de winkeliers, die zijn vermeld in de advertentie, welke elders in dit blad is opgenomen, te worden ingeleverd. De inlevering de zer z.g, bevoorradingsbonnen kan tot en met Donderdag 16 Dec. a.s. plaats vinden. Den rechthebbenden wordt er op gewezen, dat de winkelier op deze bonnen wordt bevoorraad. Daarom is het noodzakelijk, dat men de sigaret ten bij denzelfden handelaar koopt, waar men zijn bon no. 1 heeft inge leverd. Binnen enkele dagen volgt de bekendmaking der bonnen, waarop bij dezen winkelier de sigaretten kunnen worden betrokken. De prijsbeheersching greep in. Soep of bouillon met wat soepgroenten? Wordt bouillon door toevoeging van wat soepgroenten en peen soep? Ja, zei de slager G. Poel uit Santpoort, die een dergelijk product dan ook prompt voor den drievoudigen prijs van bouillon, n.1. 45 cent per liter, verkocht. Geen sprake van, zei de deskundige van de Prijsbe heersching. Toevoeging van 50 cent soepgroenten en 2 kg. peen op ongeveer 100 liter bouillon kan den aard van den bouillon niet zoodanig veranderen, dat hij het predicaat soep zou verdienen. Stel je voor! Dus achtte de Inspecteur voor de Prijs beheersching dezen bouillon-mixer wel degelijk strafbaar. Hij veroordeelde Poel tot een boete van f 500 en betaling der proceskosten en beval publicatie van 't Klant kreeg weer te weinig suiker. P. Knol te Nibbixwoud is onlangs door den Inspecteur voor de Prijsbe heersching tot een boete van f 100 en publicatie van het vonnis veroordeeld. Hij had zich schuldig gemaakt aan het geven van onderwicht op suiker en het berekenen van te hooge prijzen voor gortmout. gort. bruine boonen en an dere artikelen. Vele tuinders en boeren in West- friesland laten hun droogruiters, palen en platglasramen basiliteeren. Het hout wordt in een oplossing van zeer actieve chemische zouten gedompeld, waardoor het als voedingsbodem voor zwamkiemen. de oorzaak van het rotten, blijvend ongeschikt wordt en de duurzaamheid van het hout aan zienlijk wordt verlengd, netgeen een belangrijke mater iaaibesparing be- teekent De stokken van droogruiters. welke gebruikt worden voor het drogen van hooi en peulvruchten worden in het basiliteeringsbad gedaan CNF'Kuiper/Pax m „EEN ONVERDIENDE BELEEDIGING VOOR ARTISTEN". HILVERSUM. 10 Dec. ln de Hil- versumsche schouwburgen bestond in vrij ernstige mate het euvel, dat het pu bliek bij het aanbreken der pauze en het naderen van het einde der voor stelling zich reeds voor een deel ver hief en vertrok om resp. het eerst in de koffiekamer en bij de garderobes te zijn. De voorstellingen werden hierdoor geregeld verstoord. In verband hiermede heeft de burge meester, jhr. mr. E. J. B. M. von Bön- ninghausen, aan alle exploitanten van schouwburgen, tooneelzalen e.d opge dragen bij het tooneel een bord tc doen plaatsen, waarop, van de geheele zaal uit goed zichbaar, de volgende tek..t moet zijn aangebracht „Te laat komen en vóór het einde der voorstelling op staan en (of) zich aankleeden is een on verdiende belecdieing voor de artisten". 1IET TWAALFJARIG BESTAAN DER N S B. 's-GRAVENHAGE. 10 Dec. De përsdienst van de N.S.B. deelt mede, dat de rede. welke de Leider. Mussert. mor gen. Zaterdag, ter gelegenheid van het twaalfjarig bestaan der Beweging zal uitspreken, dien dag des namiddags tus schen 5 en 7 uur over Hilversum I zal worden uitgezonden. HET BIJHOUDEN VAN NACHT- REGISTERS DOOR HOTELS. HILVERSUM. 10 Dec. - De Hilver- sumsche kantonrechter, mr. H. P. van Heyst heeft schriftelijk vonnis gewe zen in de zaak togen den Blaricum- schen hotelhouder J. v. d. B wien ten laste was gelegd, dat hij aan een zes tiental personen nachtverblijf had verschaft en daarbij geen dborloopend registep heeft gehouden, zooals voor geschreven in Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht Verdachte had onlangs ter zitting betoogd, dat z.i. de verplichting, door genoemd art. opgelegd, is vervallen, doordat de ho telier ingevolge' nieuwe voorschriften van den Rijkscommissaris in triplo aanmeldingsformulieren moet invul len. Verdachte had daarbij een circu laire overhandigd, afkomstig van het hoofdbureau van politie te Amsterdam waarin stond vermeld, dat: het in ge bruik zijnde nachtregister kon verval len en de formulieren als vreemde lingenregister konden dienst doen. Het zelfde standpunt werd ingenomen door Horeca. In zijn schriftelijk vonnis heeft de kantonrechter thans in deze prin cipieels zaak uitspraak gedaan. Hij achtte hel ten laste gelegde feit wel bewezen, maar niet strafbaar en ont sloeg den verdachte derhalve van rechtevexvoig&g, I Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 cl. per in.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor tc geheele oplage op aanvrage. DISTRIBUT1ENIEUWS. TOELICHTING OP DE LAATSTE BONNENLIJST. 's-GRAVENHAGE, 9 Dec. Voor de periode van 12 December tot en met 25 December is voor het koopen van 100 gram volvette, 40 r, Limburgsche of Hervesche kaas bon „Algemeen 722" geldig verklaard. Op de rantsoenbon nen dienen gedurende deze periode eveneens de vette soorten te worden afgeleverd. Voorts is op elk der bon nen „Boter 52a en 52b" voor personen van 021 jaar een aanvullend rantsoen van 125 gram margarine verkrijgbaar. De bonnen „Boter 52a en 52b" zijn, evenals bon „Boter 50b," waarop zoo als reeds is gepubliceerd 100 gram bak- en braadvet of 125 gram margarine verkrijgbaar is. geldig tot cn met 22 Januari. Voor kinderen van 04 jaar is een bijzonder rantsoen van 125 gram boter op bon „Reserve 477" beschikbaar ge steld. De bonnen „Reserve 477" zijn tot en met 25 December geldig. Aangezien bon „Toeslag 52" van de toeslagkaart voor aardappelen ter ver krijging van een nieuwe kaart moest worden ingeleverd, is bon „Toeslag 51" voor het koopen van de dubbele hoe veelheid, d.i. dus 2 kg aardappelen, geldig verklaard. HERZIENING KINDERBIJSLAG REGELINGEN. 's-GRAVENHAGE, 10 Dec. De secr.-generaal van het Dep. van Sociale Zaken heeft in een circulaire aan de burgemeesters in overweging gegeven om de in hun gemeenten bestaande Kinderbijslagregelingen aan een her ziening te onderwerpen, wanneer deze minder gunstig zijn dan de regeling, die met 1 Jan. 1944 in werking treedt voor arbeiders, die onder de Wettelijke Kinderbijslagverzekering vallen. Ook voor die groepen van Rijksper soneel, waarop sedert 1941 een rege ling wordt toegepast, die practisch ge lijk is aan de toenmalige voorschriften der Kinderbijslagwet zal een aanpas sing bij de sindsdien in de Wettelijke Kinderbijslagverzekering aangebrachte verbeteringen tot stand worden ge bracht. Overigens behoeven de Kinderbijslag regelingen van publiekrechtelijke licha men, welke voor het jaar 1943 als bij zondere regeling zijn erkend, voor het jaar 1944 niet opnieuw een afzonder lijke erkenning. Indien zulk een bij zondere regeling echter voor het be trokken personeel minder gunstig mocht zijn dan de toepassing der Wet telijke Kinderbijslagverzekering, zal de secr.-generaal na 1 Januari 1944 ge bruik maken van zijn bevoegdheid tot intrekking van de erkenning. Dood door schuld. Zaak voor Vredegerechtshof. 's-GRAVENHAGE, 10 Dec. Het Haagsche Vredegerechtshof behan delde in eerste instantie een geval van dood door schuld' waarin als verdachte terecht stond de 18-jarige student H. Ch. G. V. uit TJsselmonde. De procureur-generaal eischte één maand principieele hechtenis. Evenwel moet in ©ogenschouw worden genomen dat verdachte gewond is geraakt aan het Oostfront als vrijwilliger, waar hij zijn gezondheid heeft geofferd voor zijn volk en in verband daarmede behoort verdachte geen vrijheidsstraf te onder gaan, aldus de procureur-generaal. Hij verbond daarom aan zijn eisch de be paling dat, wanneer verdachte binnen acht dagen na het vonnis een gratie verzoek zou indienen, hij de straf niet zou hoeven te ondergaan. De verdediging, zich aansluitend bij de woorden van deernis met de getrof fen familie, zeide, dat elk vonnis het voor verdachte onmogelijk zou maken nog een functie bij de Germaansche SS of Jeugdstorm te vervullen. Pleiter vroeg vrijspraak subs. een lichte hech- tenisstraf. Uitspraak over veertien dagen. DAAR VIEL WAT TE HALEN. AMSTERDAM, 10 E»ec. - De dieven die in den vorigen nacht een inbraak pleegden in een fabriek op de Brou wersgracht, ^hadden blijkbaar een goe den neus. want er waren allerlei kos telijke zaken voorradig, die ze dan ook prompt meenamen: een groote partij levensmiddelen, ter waarde van eenige duizenden guldens, een aanzienlijk getal auto- en fietsbanden en 100 krui ken oude jenever. TWEE SCHUITEN MET STEENKOOL IN BESLAG GENOMEN. AMSTERDAM. 10 Dec. - Twee man nen. 34 en 30 jaar oud, hadden twee schuiten, beladen met 45.000 kg steen kool en cokes, van Amsterdam naar Aalsmeer gebracht, om de kolen daar tegen clandestiene prijzen aan tuinders te verkoopen. Alles was voorspoedig gegaan en reeds wreven de beide man nen zich in de handen om het zoete winstje, dat hun deze affaire zou op leveren. Helaas kwamen eenige ambte naren van den economischen dienst der hoofdstedelijke politie op dat oogenblik een spaak in het wiel ste ken. De schuiten werden in beslag genomen en de twee vervoerders ge arresteerd. De oude traditie van het midwinter hoorn blaren wordt in de Twentsche buurtschappen nog leder jear van 6 tot 21 December gehandhaafd CNFM* J, BnatrtjfiffM» In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front stelde zich de vijand aan weerszijden van den straatweg naar Cassino in het bezit van eenige bergruggen. Na heen-en-weergolvende gevechten werd daar het eigen verdedigings front eenige kilometers naar het noordwesten teruggenomen. In den oostclijken sector onder namen de Britten verscheidene, deels door pantserwagens gesteun de, vrij zwakke aanvallen, die alle mislukten. De faze der wintergevechten staat voor de deur. BERLIJN. 10 Dec. (DNB) Het stadium van de zomer- en herfstslagen van dit jaar is geëindigd, de faze der Avinterge vechten 1943-44 staat onmid dellijk voor de deur zoo schrijft de militaire correspondent van het DNB. Martin Hallensleben. Hij vervolgt: Onder invloed van het beginnende wintersche weer neemt de gebiedsom vang van de gevechten en de beteeke nis daarvan meer en meer af. Aan het geheele gevechtsfront van Kertsj tot Newel dus over een linie van onge veer 1600 km. vonden gisteren nog slechts op twee plaatsen gevechten van vrij groolen omvang plaats: ten eerste in het gebied ten Z.W. en W. van Kre mentsjoeg, dus in de groote bocht van den Dnjepr, waar de bolsjewisten hun ontlastingspogingen met het oog op hel Duitsche initiatief ten W van Kief. voortzetten, en ten tweede ten N O van Tsjernikof, waar de Duische voor en na aan trek zijn. Doch ook in deze beide gevechts terreinen doet zich natuurlijk de winter gevoelen. Dikke sneeuw vlokken belemmeren het uitzicht. Dit verhindert niet, dat aan heide zijden nog steeds verbitterd ge vochten wordt. De ontwikkeling van den Duitschen aanval met Sjitomir als uitgangspunt is in N.O. richting nog vqorbij Tsjer- nikof blijkbaar nog steeds niet afge sloten. ondanks de ongunstige weers omstandigheden. De zeer sterke tegen stand. dien de bolsjewisten hier bie den bewijst de beteekenis die men aan Sovjet-Russische zijde aan dezen taaien Duitschen aanval toekent. Dit ligt waarschijnlijk daaraan, dat de bolsjewisten het gevaar vreezen van het ingrijpen van nieuwe Duitsche contingenten uit den sector Korosten en uit het zuiden HET GEBOORTEHUIS VAN PEN FÜHRER. BERLIJN, 10 Déc. (C.D.). De geboortestad van den Führer, Braunau aan de Inn, heeft het geboorte huis van den Führer bestemd tot cen trum der kunst. In den tijd voor Kerst mis zullen hierin vier schilders uit dc omgeving van Inn hun werken tentoon stellen. SMAKELIJK ETEN. LISSABON. 10 Dec. Ten gevolge van gebrek aan vleesch is de bevolking van Zuid-Amerika er toe overgegaan, zich te voeden met gebakken sprink hanen. Zooals men zich zal herinneren, werden het afgeloopen jaar te Casa- blanca reeds sprinkhanen voor 40 frs per kilo verkocht. sche uniformen gestoken, kweten zich zorgvuldig van hun taak. Alle opstan delingen werden gegrepen en veelal zonder vorm van proces tegen den muur gezet. Op een vergissing meer of min der werd niet zoo nauw gekeken Toen het gebied na een korte, maar hevige operatie compleet gezuiverd was. bleek, dat ook tevens alle sieraden, zilveren voorwerpen, kleeding. kortom alles, wat niet nagelvast was en maar eenige waarde bezat, verdwenen wa ren. Deze ervaringen stemden vele Franschen tot ernstig nadenken Zij dachten en spraken het in hun pers ook uit: Indien Russische troepen naar Duitschen aard gedrild, reeds zoo slecht het onderscheid tusschen mijn en dijn kennen, wat zullen we dan te ver wachten hebben van dc echte Russen, op wier gedragslijst het stelen en roo- ven geen vergrijp doch eerder een aanbeveling is. Inva 'iepoging no Hoe de Duitsche p BERLIJN, 9 Dec. De A.N.P.-corres pondent meldt: Het slotcommuniqué van de confe rentie van Teheran vormt in de Wil- helmstrasse nog steeds het middelpunt der gesprekken. Zoowel in diplomatie ke als in militaire kringen heeft voor al de zinsnede, waarin gesproken wordt over komende groote operaties uit het oosten, zuiden en westen, sterk de aandacht getrokken. Tn het oosten is op het oogenblik een duidelijk verflauwen van de acti viteit merkbaar, wat wel hoofdzakelijk een gevolg is van het feit, dat de win ter thans voor de deur staat. Nog eeni- gen tijd kan deze betrekkelijke rust aanhouden, doch men verwacht "van militaire zijde alhier geen lange pau ze, zooals men hier reeds herhaaldelijk heeft, verklaard, wil men de vraag, oi' de Russen over een speciaal winter leger beschikken, in het midden laten, doch wel verwacht men. dat van Sov- jer-Russische zijde de aanvallen we derom met kracht zullen worden her vat. zoodra de weersomstandigheden dit maar eenigszins toelaten. De verklaring over operaties uil het westen en zuiden hebben de kwestie van het tweede front weer meer op den voorgrond geplaatst. Te Berlijn acht men het vanzelf sprekend. dat dit vraagstuk te Te heran uitvoerig ter sprake zal zijn gekomen. .Militaire kringen houden ernslig rekening met de mogelijk heid. dat als uitvloeisel van de con ferentie biruen korten tyd, wel licht zelfs nog dezen winter een invasie beproefd zal worden, hetzij op den Balkan, hetzij in noord- of in zuid-Frankryk. Op een dergelij ke invasiepoging verklaart men van Duïische zijde volkomen voorbereid te zijn, ja deze zelfs gaarne tc zul ten zien. Men herinnert in dit verband aan de verdedigingsmaatregelen, die zoo wel aan de Atlantische kust als aan de Middellandsche Zeekust, in Frankrijk en op den Balkan genomen zijn en die genoegzaam bekend mogen worden verondersteld. Ook dc bezetting van een reeks eilanden in de F.geïsche Zee, laatstelijk van Samos, een operatie, d-> een duidelijk defensief karakter draagt, wordt als bewijs aangehaald, dal het Duitsche opperbevel ook op den Balkan met alle eventualiteiten rekening heeft willen houden. De rol van Turkije, gezien in verband met een eventuecle invasie op den Balkan, is voorloopig nog volkomen bepaald dooi de recente verklaringen van Mene mendzjogloe, den Turkschen minister van buitenlandsche zaken, die na de jongste conferentie met Churchill en Roosevelt betoogd heeft, dat Turkije ï.a. de totdusver gevolge neutraliteits politiek wil vasthouden. Er is tot dus ver niets, dat er op wijst, dat Turkije actief aan de zijde der geallieerden aan den oorlog zal gaan deelnemen. Duitsch perscommentaar. BERLIJN. 10 Dec, (DNB) De bla den Icarakteriseeren de den laatsten tijd door Britsche militaire kringen gemaakte opmerkingen omtrent de talrijke moeilijkheden bij een even- tueele geallieerde invasie in Europa en de verklaringen van Britsche mili taire deskundigen, dat de Duitschers met technische volmaaktheid strijden, zoodat zij geduchte tegenstanders zijn als een bekentenis van den angst van Engeland voor eigen bloedige offers. In dit verband merkt de „Berliner Bórsenzeitung" op: De Britten hebben alle reden zich vertrouwd te maken met de gedachte, dat zij vechten moe ten. Doch zij hebben evenzeer reden de resultaten van dezen strijd te wan trouwen Hun aanval in Zuid-ltalië die zij tezamen met de Amerikanen ten uitvoer brengen, geeft hun alle aanleiding daartoe. Na te hebbenge wezen op de Engelsche persstemmen, die critiek oefenen op de geallieerde oorlogvoering, zegt het blad woorde lijk: Wanneer op het Italiaansche oorlogs- tooneel uit de reusachtige Inspannin gen en geringe successen voor de Britten niets dan teleurstellingen g dezen winter? ers e- over denkt voortkomen, hoewel slechts weinige Duitsche divisies hun den weg versper ren. dan is gemakkelijk na te gaan hoe doodelijk een aanval in het westen van Europa voor hen moet zijn. Daar om trachten zij den aanval, dien Mos kou verlamt, steeds weer uit te stel len. Zij zouden niet graag zelfmoord plegen, doch aangezien er geen hoop meer bestaat, dat Duitschland in den strijd in het oosten doodbloedt blijft er voor hen geen andere weg meel open. Doch deze weg leidt niet tot de overwinning, maar naar den dood Een interview met Menemendzjogloe. De Turksche politiek blijft trouw aan haar beginselen. ANKARA, 10 Dec. De Turksche minister van Buitenlandsche Zaken, Menemendzjogloe, heeft heden tegen- ever persvertegenwoordigers der Spil - mogendheden verklaringen afgelegd in oen vorm van antwoorden, die hij gaf op vragen der journalisten ten aanzien van de conferentie van Caïro. De minister noemde daarby on juist een bewering van den Rcutcr- correspondent, volgens welke Tur kye na Caïro een actievere rol in den oorlog zal spelen dan tot dus ver en volgens welke in Caïro de Turksche alliantie met Engeland is versterkt. Menemendzjogloe verklaarde, dat de politiek van Turkije onveranderd is. Dat beteekent, dat ook de poli tiek van Turkye jegens de Spil on gewijzigd is. Dc Turksche politiek, zoo ging hij voort, blyft trouw aan haar beginselen. Men moet principieel twee dingen onderscheiden, n.1. dc versterking der Turksche alliantie met Groot-Brittan- nië en de voortzetting van de Turksche buitenlandsche politiek De versterking van de Turksche alliantie met Enge land worde slechts voltrokken binnen het bestek van de Turksche buitenland sche politiek. Turkye en de Sovjet-Unie. Een volgende vraag had betrekking cp een uitlating van Menemendzjogloe voor de persvertegenwoordigers der ge allieerden. volgens welke de betrekkin gen tusschen Turkije en de Sovjet-Unie bijna zoo hartelijk en sterk zijn als die met Engeland. Er werd gevraagd om trededeeling of deze uitlating op nieu we mededeelingen over de opvatting van Stalin van de nieuwe orde van Eu ropa en het Nabije Oosten berust. De vraag werd gesteld niet verwijzing naai de uitlating van Menemendzjogloe, dal hij in Caïro vele, hem tot dusver onbe kende nieuwe feiten heeft vernomen. Het antwoord van Menemendzjogloe kwam hierop neer, dat deze kwestie de kern der besprekingen van Caïro raakt Alle problemen betreffende oorlogs- en na-oorlogstijd zijn daar volledig behan deld. f De minister bevestigde dc verster king der betrekkingen met de Sov- jet-Unie „binnen het bestek der vastgelegde Turksche buitenlandsche politiek." waarby hy erop wees. dat tusschen de Sovjet-Unie en Turkye nooit wrijvingen hebben bestaan. Hij deelde mede, dat in Caïro de En- gelschen door de bolsjewisten gemach tigd waren het Sovjet-Russische stand punt *e vertegenwoordigen. SLAVENHANDEL IN ABESSINIë. LISSABON. 10 Dec. Volgens de mededeelingen van Britsché kooplieden, welke dezer dagen te Algiers zijn te- ïuggekeerd van een rondreis door Ethiopië, tiert de slavenhandel in Abes- sinië momenteel weer welig. Alle Abes- sijnsche families, die met de Italianen hebben samengewerkt zoo bericht Volk en Staat" zijn door den Negus van hun vrijheid beroofd, en hij heeft die raeoacfteo ojUJcie.el laten xortyOMD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1