NOORD-HOLLAND Het Twaalf-jarig bestaan der N. S. B. plechtig herdacht. DAGBLAD VOOR Dr. Seyss Inquart en Mussert te Utrecht. spraken Het gaat om het bestaan van de Europeesche volkeren. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édttie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. MAANDAG 13 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e .Saargang, No. 291, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti e-t a r i e f. Pr\js der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gebeele oplage op aanvrage. De Fübrer waak! dag en nachi en de N. S. B. wil hem bijslaan in zijn roeping. Geen „denationaliseering" van ons volk. De Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden herdacht Zondag haar 12-jarig bestaan. Geheel in overeenstemming met de moeilijke tijdsomstandigheden droeg deze herdenking een sober, doch niettemin waardig karakter. Natuurlijk stond de rede van Mussert in het teeken der belang stelling, niet alleen, omdat Mussert een globaal overzicht gaf van de twaalf jaren, die achter ons liggen, maar vooral ook, omdat hij de N. S. B. ten nauwste betrok in het huidige wereldgebeuren. Daarnaast mogen hier speciaal naar voren gebracht worden de woorden, welke Hitier sprak tot Mussert tijdens diens jongste bezoek aan den Führer: „Su kann auch nicht die Absicht bestehen, die Niederlander zu entniederlandern, sondern es kommt darauf an, mit den übrigen Germanischen Vólkern so lösen, was gemeinsam gelost werden muss. Wir diirfen den Vólkern an Freiheit nicht nehmen, was genommen werden kann, sondern möglichst Freiheit lassen". Deze zeer duidelijke taal, volkomen in den geest van de N. S. B„ werd vanzelfsprekend door Mussert van ganscher harte onder streept. Strijd om de ziel van ons volk. Nadat de Rijkscommissaris, dr. Seys-Inquart, zijn rede beëindigd had en een langdurige ovatie in ontvangst had genomen, beklom Mussert het spreekgestoelte. Aan de toejuichingen van de duizend koppige menigte scheen geen eind te komen, doch tenslotte kon de Leider zijn toespraak aanvangen. Mussert dan, sprekende over de „twaalf jaren N. S. B. in vogel vlucht", sprak aldus: Heden herdenken wij met elkander den dag, waarop 12 jaren geleden. December 1931, de Nationaal-Socialis tische Beweging werd opgericht, zon der dat buiten mij iemand er iets van wist dan de eenige man. met wien ik dezen beslissenden stap deed, Van Geelkerken. Nu herdenken wij dezen dag met tienduizenden en zoo gaarne zou ik nu die tienduizenden bij el kander hebben op de wijze zooals dit tot 1940 geschiedde op het Hagespraak- terrein te Lunteren. De oorlogsomstan digheden, de verspreiding van de le den, hun inzet in militairen of eeo- nomischen dienst, cje beperkte ver voersmogelijkheden, maken dit onmo gelijk, zoodat dit nu op een dozijn plaatsen in Nederland geschiedt, ge scheiden. maar toch verbonden. Het is de gewoonte bij de herden king een terugblik te geven over den afgelegden levensweg. Twaalf jaren van strijd om de ziel van dit volk, om de toekomst van dit volk,zijn voldoende rijk aan stof voor urenlange verhan delingen. Wij moeten meer vooruit zien dan achteruit., daarom zal ik maar vluchtig het verleden kunnen aanroe ren om des te meer gelegenheid te hebben om te spreken over heden en toekomst. Wij zijn in 1931 begonnen, omdat wij niet anders konden Wij walgden van de kunstmatige politieke ver deeldheid, het opteren van de volks kracht in onderlingen strijd van par tijen, die zeiden de natie te willen dienen, maar haar tot onmacht doem den. Het verval van de volksche waar den, het schreeuwende sociale onrecht voortvloeiiende uit het uitstootten van honderdduizenden uit den arbeid, zou nimmer verbeterd kunnen worden door een verdeeld en een verscheurd volk. Ons stond voor oogen het her vinden van de eenheid der natie op de eenig mogelijke basis voor alle goed willende en eerlijke lieden: de liefde voor volk en vaderland en den wil tot. sociale gerechtigheid, opdat ons vader land een tehuis zou worden waarin al le volksgenooten, die dit waardig zijn, zich geborgen zouden gevoelen. Het was een appel aan de beste tradities en de zuiverste instincten der natie. De eerste landelijke bijeenkomst. Nadat in het jaar 1932 in alle stilte de eerste duizend waren tezamen ge bracht, werd 8 Januari 1933 in Utrecht de eerste landelijke openbare bijeen komst gehouden onder het hoongelach der onwetenden en de woedekreten der rose en roodc ophitsers tot den klas senstrijd. Niettemin groeide van dien dag af de Beweging gelijk een lawine. Nog vóór het jaar 1933 ten einde was, pleegde de democratie zelfmoord met de bedoeling daardoor in leven te blijven. Dit deed zij door alle demo cratische beginselen over boord te werpen waar het betreft de bestrij ding van de zoo snel groot wordende N.S.B. Het regende verboden met. als sluitstuk voor dat jaar het verbod voor mbtenaren zoo omstreeks Kerst mis 1933. Alle leden van de N.S B. werden uit hun ambt ontzet, zonder schade loosstelling, zonder pensioen, onge acht het aantal dienstjaren, tenzij zij het lidmaatschap en den steun alsnog wilden beëindigen. Dra volg den de kerken met hare waarschu wingen. onthouding van sacremen- ten enz, De vakvereenigingen beslo ten de leden der N.S.B. uit haar werkloo 'r diskassen uit te stoot en. Van de Vansels, van de spreektribu- oes van parlement- en gemeentera den, van de redactiebureaux der talrijke kranten en weekbladen stroomden dag in, dag uit, verwen- schingen tegen de N.S.B., laster en en verdachtmaking. Door de bezitten de klasse werden wij genoemd erger dan de communisten Alles wat marxistisch was noemde ons gekocht en betaald door het kapitalisme: de godsdienstigen stelden ons voor als kerkvernielers, voor de atheïsten en de aanhangers van het Nieuw-Mal- thusianisme waren we de zwartste reactionairen. Alles wat macht en aanzien had in dit land. had elkan der gevonden in hun gezamenlijken angst voor het opkomend Nationaal- Sosialisme. Fabelachtige groei. De verkiezingen van 1935 bevestig den den fabelachtigen groei. Bijna driehonderdduizend menschen stemden op de N.S.B. Van 1935 tot 1937 hadden de vereenigde politieke partijen den tijd om met alle middelen, onder ter- zijdstelling van alle regelen van mo raal en fatsoen ons te bestrijden, ten einde ons bij de Tweede Kamerver kiezing van 1937 te vernietigen. E.D.D. werd opgericht: de Oxfordbeweging ingevoerd; het Joodsche geld stroomde overal waar sprake was van bestrij ding van de N.S.B. In 1937 werden wij tot de helft te ruggedrongen, maar vernietigd? Neen! Den volgenden dag stonden onze man nen en vrouwen met „Volk en Vader land" op de straat, alsof er niets ge beurd was, alsof de Joden niet met doodkisten door Amsterdam zeulden om de N.S.B. te begraven. Nimmer zullen wij vergeten, dat de Beweging i~ blijven staan, dank zij den moed en den trouw van onze colporteurs na dien verkiezingsdag. Onze tegenstan ders hoopten, dat wij er nu mede zou den uitscheiden. Hoeve 1 malen men mij in die week heeft aangeraden om er nu maar mede op te houden, weet ik niet. Maar daar lachten wij alleen om. Ophouden zou verraad zijn. Ver- raad aan al het werk en al het lijden van 1931 tot 1937. Integendeel. Eén gevoel beheerschte ons: maar nu eerst recht. Doorzetten tot ondergang of overwinning. Een taaie, harde verdedigings strijd volgde van 1937 tot Mei 1949. Drie jaren in het defensief, uitval len doende, waar dit mogelijk was Het wapen van het Koninkrijk rtc Nederlanden was: ...Te Maintien- drai". Dat hebben wij drie jaar in toepassing gebracht, terwijl zij. die het moesten doen, er in Mei 1940 na drie dagen genoeg van hadden. Omdat wij ons in 1935 al solidair verklaard hadden met alle Natio- naal-Socialisten en Fascisten van Europa en dit standpunt met Uze~ ren consequentie vasthielden bij iedere botsing van de democrati sche mogendheden met Italië en Duitschland, omdat wij daarin zagen, zooals wij dit nu duidelijker dan ooit zien, de eenige levens mogelijkheid van ons volk, gingen onze tegenstanders er meer en meer toe over om het wapen der gemeenste verdachtmaking te voe ren, dat tegenover Nationaal- Socialistcn maar mogelijk is, n.1. ons voor te stellen als onbetrouw baar, ja, als landverraders. Intusschen gingen zij, die de macht uitoefenden, voort met ons volk te drijven naar den afgrond. Onze waar schuwingen waren die van den roe pende in de woestijn. Wat onvermijde lijk komen moest en waartegen wij tevergeefs gewaarschuwd hadden, kwam. De catastrophe van Mei 1940 De Beweging eindigde in de concen tratiekempen der democratie, die zij zusterlijk deelde met de Duitschers Hitiers troepen hebben ons daaruit be vrijd. ook dit vergeten wij nimmer. Biina negen jaren van strijd voor het welzijn der natie, waren beloond met bedreiging, moord, doodslag en concentratiekampen. Dat was tragisch Deze tragiek heeft zich dit jaar in veel erger mate in Italië herhaald Daar stond Mussolini met ziin zwart- hemden mopr dan 20 jaren. Deze he roïsche figuur, die te groot was voor zijn volk en te zuiver voor een door trapt corrupte hofkliek, werd ver kocht en verraden door een miniatuur- koning en een eerloozcn maars'-hnlk en zou aan de Joden in New-York als een wild beest uit een dierentuin in een kooi worden uitgeleverd ter he- spuwing, als Hitiers trouw en de dap perheid zijner bevrijders hem niet hadden gered. Zooals wij in 1940 ons voortbestaan als menschen en als Be weging dankten aan Adolf Hitier, zoo dankt ook Mussolini en danken zijn getrouwe zwarthemden der herboren Fascistische beweging hun voortbe staan aan den Führer, die sindsdien onbetwistbaar leider van Europa is. Na Mei 1940 Na de Meidagen van 1940 konden wij weer voortgaan met onzen arbeid. Het was een fout van ve len onzer te denken, dat ons volk door do keiharde gebeurtenissen tot het besef was gekomen van de juistheid van ons streven, wat toch redcrlykerwijze verwacht had kunnen worden. Het was een fout te denken, dat de overwinning ons als een rijpe vrucht in den schor/ zou vallen. De feiten waren deze: de weg om voort te gaan met onzen ar beid, was niet langer versperd. De waarheid, die wij al die ja ren verkondigd hadden, kon nog altijd geen herberg vinden. Tien duizenden waren tot inkeer geko men: honderdduizenden volhardden in hun voor ons onbegrijpelijk af wijzend standpunt. De levensomstandigheden werden als gevolg van den oorlog moeilijker voor velen, speciaal voor diegenen, die het onder de democratie zoo bij zonder goed hadden. Harde maatrege len moest de bezettende macht nemen in het belang van de krachtige voort zetting van den oorlog. Londen en Moskou oefenden ondergronds hun macht uit en haalden jonge menschen over tot daden, die vaderlandslievend schenen, doch in werkelijkheid tegen onze volksbelangen ingingen. Van vijand tot bondgenoot. Daartegenover gingen wij taai en on verzettelijk voort in de lijn die wij nu 12 jaren gevolgd hebben sinds den zomer van 1940 onder de leuze* van vijand tot bondgenoot. Een leuze, die in de daad is omgezet door de tiendui zenden onzer Beweging, die in militai ren of oconomischen inzet hun plicht doen in den strijd om de handhaving van Europa. Deze drie jaren van 1040 tot 1943 hebben ons vele moeilijkheden en zor gen opgeleverd, vele teleurstellingen gehaard, maar gegroeid zijn wij In on zen onverzettelijken wil om het doel te bereiken, waarvoor wij in 1931 be gonnen zijn: de herleving van ons volk 'n ons vaderland dat wij lief hebben. Dit alles is alleen maar mogelijk geweest door de trouw en de offer vaardigheid van mijn kameraden. Het is duidelijk, dat ik er op bedacht ben om dit tot uiting te brengen. Voor de eerste maal is dit geschied door de instelling van het 5-jaar-insigne „Hou en trou". Vijf jaren eerlijk en trouw in de Beweging te hebben gestaan, was zeker vóór 1940 een daad. die ge zien mocht worden, een daad waartoe slechts een minderheid in staat is. Daarna heb ik ingesteld het eere- teeken der Beweging „Strijd en Of fer", en „Dienen en Volharden" voor hen. die in bijzondere mate strijdvaar dig waren en offers hebben gebracht. Het spreekt vanzelf, dat diegenen, die niet in de Beweging gestreden hebben en geofferd hebben, maar die zich militair hebben ingezet en daar door op deze zeer bijzondere wijze het nationaal-socialisme en het vaderland hebben gediend, te zijner tijd recht hebben op een bijzondere onderschei ding, die daarop betrekking heeft. Vandaag wordt uitgereikt aan eeni ge duizenden leden het onderschei- dingsteeken voor onafgebroken lid maatschap gedurende 10 jaren. Het zou mij een groot voorrecht zijn ge weest dit persoonlijk uit te reiken aan ieder, die dit vandaag heeft gekregen. Ik weet heel goed, dat er onder hen zullen zijn, die in die tien jaren veel minder zich hebben ingezet dan an deren, die misschien slechts twee ja ren lid zijn, die dus ook minder ver dienste hebben dan zij, die later kwa men en meer offerden. Maar dit neemt niet weg. dat zij het dan toch geweest zijn, die door alle stormen heen 10 jaren onwrikbaar zijn blijven staan en daardoor aan onze tegenstanders heb ben getoond, dat de NSB niet kapot ie krijgen was. omdat hun aanvallen afstuitten op hun niet te ondermijnen trouw. Daarvoor wil ik hun nu dan ken van ganscher harte (Zie vervolg pagina 2). Benoeming van Oienstleiter W. Ritterbusch. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Führer heeft op 1 December 1943 den Dienstleiter W. Ritter busch benoemd tot Leiter van het Arbeitsbereich der N. S. D. A. P. in Nederland. De Rijkscommissaris voor de Bezette Nederlandsche gebieden heeft overeenkomstig Artikel 4, sub 1 van de Verordening over de uitoefening van de regeeringsbe- voegdheden in Nederland (Nr. 3 1940), alsmede overeenkomstig de Artikelen 1, 3 en 7 van het Decreet over den organisatorischen opbouw van de Dienstbureaux van den Rijkscommissaris (Nr. 4 1940) den Dienstleiter W. Ritterbusch benoemd tot General-Kommissar Z. B. V. Dienstleiter W. Ritterbusch was reeds na het overlijden van den vroegeren Leiter van het Arbeits bereich der N. S. D. A. P. in Ne derland en General-Kommissar Z, B. V. belast met de waarneming van deze functies. Hier volgt de tekst van de be noemingsoorkonden: Ernennung des Dienstleiters W. Ritterbusch. Ich ernenne den Dienstleiter W. Ritterbusch zum Leiter des Arbeitsbereichs der N. S. D. A. P. in den Niederlanden. Führerhauptquartier, den 1.12.1943. Gez. ADOLF HITLER Bekantmachung des Reichs- kommissars für die besetzten Niederlandischen Gebiete über Personal-Angelegenheiten. •/- fy kiWER- LEOmMAÏlBBBYVIJS HET NEDERLANDSCHE JtOCDE KRUIS Afbeelding van hel indenliteRskaartje van het Nederlandsche Roode Kruis voor kinderen beneden de 15 jaar. Deze legitimatiekaartjes zijn verkrijg baar bij de gemeentesecretarieën, hoofden van scholen en afdeeling- besturen van het Ned Roode Kruis, na invulling van een aanvraagformulier CNF/Meijer 'Pat m Ich habe naeh Par. 4, Absatz 1, meiner Verordnung über die Ausübung der Regierungsbefug- nisse in den Niederlanden (Nr. 3 1940) sowie nach den par. 1, 3 und 7 meines Erlasses über den Organisatorischen Aufbau der Dienststellen des Reichskommis- sariats (nr. 4 1940) den Dienst leiter W. Ritterbusch zum General-Kommissar zur besonde ren Vertvendung berufen. Den Haag, am 11 Dezember 1943. Der Reichskommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete: Gez. SEYSS-INQUART. Dr. Seyss-lnquart Onwrikbaar is de houding der nat.-socialisten 1944 het beslissende TELEGRAMWISSELING. Ter gelegenheid van den twaalfden verjaardag van de N. S. B. zyn tusschen den Führer en Den Leider der N. S. B. Mussert de volgende telegrammen gewisseld: Führer! In Nederland teruggekeerd, is het my een behoefte U mijn dank te betuigen voor Uw hartelijke ontvangst en voor het diepgaande en uitvoerige onderhoud, dat ik met U mocht hebben. Volkomen doordrongen van de zedelijke plichten, welke voor het behoud van Europa op elk volk van dit continent rusten, zy het mij vergund U de verzekering te geven, dat de Nationaal-Socialis tische Beweging der Nederlanden bij het begin van het dertiende iaar van haar strijd sterker dan ooit bereid en genegen is haar taak ♦c vervullen, n.1. het Nederlandsche volk voor te gaan op den weg der Europeesche en Germaansche solidariteit met het behoud van bet eigen volksche leven, zooals Gij tot heil van allen wenscht. In Nationaal-Socialistische verbondenheid, Uw MUSSERT. Geachte Heer Mussert! Voor de gelofte van trouw van de Nationaal-Socialistische Be weging der Nederlanden en voor de verzekering, dat de Beweging met nog grootere vastberadenheid hel Nederlandsche volk zal voort gaan op den weg der Europeesche en Germaansche solidariteit, die Gy My by het begin van het dertiende strydjaar hebt doen toe komen. betuig ik U mijn oprechten dank. De Beweging kan ervan verzekerd zijn, dat zij op dezen weg ver gezeld wordt van njjjn beste wenschen en die van het Duitsche volk. Uw ADOLF HITLER. jaar. Nadat van Geelkerken en Stöhr als het ware inleidende redevoerin gen gehouden hadden, betrad de Rijkscommissaris, dr. Seyss-lnquart het podium. De Rijkscommissaris, die langdu rig werd toegejuicht, hield daarna een rede, waarin hy o.m. herinner de aan de conferentie in Teheran en de plannen van Smuts, die een Do minion-verhouding tusschen Enge land en Nederland wcnschte, om daardoor een tegenwicht te vormen tegen de sovjets. Vervolgens richtte dr. Seyss-ln quart zich meer direct tot de Nat.- socialistcn, wees op de gemeenschap pelijke doelstellingen der Duitsche en Nederlandsche Nat-Socialisten cn tenslotte wcnschte spr. Mussert en zijn Beweging het beste in het ko mende jaar. Dr Seyss- Inquart sprak als volgt: Mijnheer Mussert, Nederlandsche na tionaal-socialisten Het is voor mijn Duitsche kameraden en voor mij een echte behoefte des har ten op den dag van heden, die een eere- dag van uw Beweging ts, in uw midden te kunnen vertoeven en te kunnen deel nemen aan uw vreugde. Deze dag be wijst, dat u 12 jaar geleden de roepstem van uw Leider hebt gevolgd en dat u gedurende al deze jaren volhard hebt den politieken strijd. En wanneer i thans die 12 jaren overziet en een dui delijk beeld voor oogen hebt van den toe stand van heden, dan zult u tot uzelf zeggen, dat u indertijd gehoor hebt ge geven aan een innerlijke roepstem, wel licht in het volledige besef, maar nog ir het geheel niet in hot volledige bewust- ;ijn van het uiteindelijk „waarom" van den strijd. Want wat toen wellicht nog den schijn had van een binnenlandschen politieken strijd met het doel een ordening en zuivering van binnen- landsche politieke toestanden te be reiken, is thans de voorwaarde voor een strijd om het bestaan van uw Nederlandsche volk. van ons Duit sche volk, van al onze Europeesche volkeren. Het gaat om de laatste grondslagen. Het gaat cr om, of wij in onze volkssubstantie en in ons volksche en nationale karakter, die het kenmerk van Europa vormen en die de beteekenis uitmaken van het Avondland, de grondslagen behouden, opnieuw veroveren en de toekomst in kunnen dragen, of dat wij over stroomd zullen worden door mach ten uit het Oosten of het Wc: ten, die het Avondland vijandig gezind zijn. Dat was indertijd reeds een beschik king van het lot, toen u 12 jaar geleden uw strijd zijt begonnen. Thans is het natuurlijk eenvoudiger te zeggen, waar het om gaat. Want thans zal reeds de moest verstokte langzaamaan wel gaan inzien, hoe de geschiedenis zich zou ont wikkelen wanneer wij er niet zouden zijn. Er zijn gebeurtenissen, die in haar beteekenis voor de toekomst volstrekt r.iet zoo beslissend zijn. maar die wel zeer kenmerkend zijn voor een toestand van een bepaald oogenblik Een derge lijke gebeurtenis hebben wij juist kort geleden aan onze oogen laten voorbij gaan. Het is het feit, dat de twee staats leiders van de westelijke mogendheden, de minister-president van het Britsche rijk cn de president van het westelijke halfrond een 5000 km lange bedevaart, en pelgrimstocht hebben gemaakt om te komen in het militaire gebied van den derden staatsleider, n.1. van den tiran der Oost-Europeesche en binnen-Aziati- sche steppen. Dat is zeer kenmerkend en moet ook den meest verblinde de oogen openen. En ter gelegenheid van deze samen komst is er een begeleidende muziek gespeeld, die ten g hoore werd gebracht door den heer Smuts, minister-presi dent van Zuid-Afrika, die toen eigenlijk als vertegenwoordiger van Churchill de leider was van de Britsche politiek. Hij heeft de poging ondernomen tot de W. Europeesche landen d. uitnoodiging t< richten, om een Dominion-verhouding met Engeland aan te gaan. Stalin heeft de wenkbrauwen gefronst en de heer Attlee heeft zijn best gedaan terstond te verklaren, dat zelfs dit restje dat nog overgebleven is van vroegere beloftén. uitsluitend een particul meening is van den heer Smuts, maar volstrekt geen officieele Britsche rr ning. Maar dat is een kwestie, die juist de Nederlanders betreft. Immers, de Zuid- Afrikaansche minister-president heeft de Nederlanders uitgenoodigd een Do minion-verhouding met Engeland aan te gaan, tezamen met eenige andere At lantische randstaten, om hier, bij wijze van spreken, een zeker toevluchtsoord en tegenwicht te vormen tegen den Sov jetkolos. die over Europa zal voort schrijden. Ik heb geprobeerd hiervan op een kaart in het normale formaat van handatlas een indruk te krijgen. Toen zag ik, dat, wonneer men de geheele overige Eurazische vlakte bekijkt, men dit zandgebied nauwelijks terug kan vinden. Van de kust tot de streek van Arnhem is ongeveer 120 of 140 km vandaar tot aan het andere einde van het Eurazische werelddeel 9000 km De verhouding, die de heer Smuts aan Nederlanders, derhalve aanbiedt, is de veiligheidsverhouding van 120 op 9 Ik geloof dat een dergelijke overweging v-eilicht toch ook bij de meest verstok te oranje-bolsjewiken langzaam de o\ ♦ujging zal laten opkomen dat deze ver houding voor de nationale en volksche toekomst van de Nederlanders geen uit zicht biedt. Tot gemeenzaamheid samen gegroeid. Nationaal-Socialisten, dat wat zich thans zoo drastisch voor onze oogen afspeelt, is reeds gelegen in den op roep, die tot ons is gericht toen wij ont voor de eerste maal hebben uitgespro ken voor de Nationaal-Socialistische ge dachte. Dat geldt ook sinds 12 jaren voor U en toen wij in Mei van het jaar 1940 hierheen kwamen, toen was juist cie heer Mussert met de Nederlandsche Nationaal-Socialisten er reeds als poli tieke partij en Beweging. Hij is niet door ons uitgevonden, doch wij hebben hem aangetroffen als Leider van Nederlandsche Nationaal-Socialistische Beweging, dat vvtl zeggen, als uitdruk king van het Nederlandsche Nationaal- Socialisme, zooals dit zich hier destijds in dien toestand en in dien gezichtskring gevormd heeft Voor ons ontstond s'echls de taak tc onderzoeken of onze doelstellingen zoo gemeenschappelijk zijn, dat onz.e wegen kunnen samengaan en of wij. als strijdmakkers, op elkaar kunnen vertrouwen. Door deze lotsgc- meenschap, waarin wij geplaatst wer den, hebben wij allen nieuwe gezichts punten gekregen en wij zijn tot steeds grootere gemeenzaamheid samenge groeid. Stellig is het een ons allen gelukkig makend bc-scf geweest, toen wij onlangs voor den Führer stonden en het gevoel hadden van de absolute gelijkheid van doelstellingen. Maar wat mij nog be langrijker voorkomt is. dat juist de moeilijke tijd waarin wij ons thans be nden. ons het gevoel gebracht heeft van de onwrikbare kameraadschap. Ik kan U zeggen, dat het mijn schoonste en meest trotsche oogenblik was. toen ik den Führer kon zeggen: ..Führer. op de Nederlandsche Nationaal-Socialisten kunt U vertrouwen'-' Onwrikbare houding. In dit eene jaar van gebeurtenissen vol afwisseling hebben onze kameraden ir. Nederland zeer veel moeten meema ken. De geheele vijandelijke propaganda concentreert zich hier e>n de hatelijkheid - van de eigen landgenooten kent soms geen grenzen meer. Maar iets hebben wij kunnen constateeren: een onwrik bare houding van onzen kameraad Mus sert en een onwrikbare houding van alle Nederlandsche nationaal-socialisten. Fn daarvoor zou ik u op deze plaats van ganscher harte willen dankzeggen. Want de toekomst wordt gevormd op de slag velden en wordt gevormd in den strijd. En dien strijd zullen wij gemeenschap pelijk voeren. Waar het echter op aan komt is, dat wij onwrikbare en trouwe harten hebben. Dan zal geen weg te moeilijk worden Wij bevinden ons in een zeer moeilij ken tijd. Maar het ligt reeds op den weg der Voorzienigheid, dat wij door zoo zware beproeving moeten gaan, want de taak die ons gesteld is, verlangt, dat men eerst zware beproevingen heeft meegemaakt. Het gaat om niets anders dan om het feit, dat thans het lot eener cultuur van vele duizenden jaren, een der waardevolste deelen van de geheele menschheid. gelegd is in onze handen, in oe handen van de nationaal-socialisten. om haar weer voor nieuwe generaties en eeuwen te vormen, opdat wij onszelf er van bewust worden wat wij kunnen presteeren en opdat wij ons door niets meer van ons stuk laten brengen. 1944 het beslissende jaar. Kameraden. Het jaar 194-1. dat tevens het dertiende jaar van uw Beweging is. zal niet het gemakkelijkste zijn. Het zal wellicht, wat de uiterlijke omstandighe den betreft, het zwaarste jaar worden. Want er behoort niet veel gave der pro fetie toe, om te constateeren, dat het jaar 1944 het beslissende jaar van dezen wereldstrijd zal worden. Derhalve wordt het dertiende jaar het jaar der op de proef stelling voor uw Beweging, het jaar. waarin u zelf het Nederlandsche volk alles moet geven, wat ge het slechts geven kunt. want het Nederlandsche volk zal in dit jaar de leiding en den steun van sterke, politiek-bewuste har ten noodig hebben. Ik vergezel u in dit jaar met mijn beste wenschen. Weest u er zeker van, dat ik in opdracht van den Führer en uit een eigen behoefte des harten zal doen wat ik maar doen kan. in het be wustzijn van onze bloedsverbondenheid, maar vooral uit het gevoel eener diepe en in den strijd beproefde kameraad schap. Mijnheer Mussert. Ik wensch u voor het komende jaar van ganscher harte namens al mijn kameraden veel geluk en verzeker u de trouwste kameraad schap. die ons, nationaal-socialisten, ver bindt. (Stormachtig applaus.) DE REDE VAN DEN LEIDER WORDT OPNIEUW UITGEZONDEN De nationaal-socialistische persdienst deelt mede: De rede, welke de Leider Zaterdag 11 December tc Utrecht ter gelegen heid van het 12-jarig bestaan der N.S.B. heeft gehouden, zal op Dins dag 14 December te 13 uur over den zender Hilversum I opnieuw wor den uitgezonden. KEURINGEN VOOR DE WAFEEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkomniando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 174S Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS nf den Landstorm Neder land Tiidens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland wenschen te blijven, kun nen dienst nemen bij den Landstorm Ne derland of bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Kriegsmarine kunnen zich aanmelden Zij. die tot de Germaansche-RS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens ter keuring melden. Personen tusschen in—39 Jaar. die aan- meldingsplichtig zijn voor arbeidsinzet, orden gedurende bun verbintenis hier- an vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder •orden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de offi ciersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, ge drag en prestatie. De oproeping na deze keuring geschiedt eerst In het begin van Januari 1944. 13 12 43 11—15 uur. Groningen, Heerestraat 45; 14.12,43 10—14 uur. Am- sterdam, Dam 4; 15.12 43 9—14 uur, Den Haag. café Den Hout, Bezuldenhout.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1