NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Benesj sluit 20-jarig pact met Moskou. Nieuwe Italiaansche weermacht. Duitsche aanvallen bij Sjitomir. „Europa en Oost-Azië twee blokken van graniet." Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 14 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 292, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie II et. per m.M. BJj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ic geheeie oplage op aanvrage. Benesj de toekomstige gangmaker van de Sovjet-Unie De meening van Berlijn. Naar de Britscbe berichtendienst meldt, heeft de Moskousche zender bekend gemaakt, dat tusschen de Sowjetregeering en Benesj een 20-ja- rig pact van bijstand en vriendschap is onderteekend. De tekst van het door Benesj met de Sowjetregeering te Moskou geslo ten vriendschaps- en bijstandspact zal, naar de Sowjet-Russische berich tendienst meldt, op 14 December worden gepubliceerd. De onderteeke- ning van het verdrag geschiedde ln aanwezigheid van Stalin en Benesj door Molotov en den „Tsjechlschen ambassadeur" in Moskou, Vlerlinger. Het tusschen Molotov en Benesj ge sloten pact bestaat volgens den Moskou- schen omroep uit zes artikelen. In het protocol van het verdrag wordt ter in leiding gezegd, dat de beide verdrag sluitende partijen een „pact van duur zame vriendschap, wederzij dsche hulp verleening en samenwerking na het slui ten van den vrede hebben gesloten". Wat de bijzonderheden betreft, verplich ten zij zich tot „wederzijdsche onder steuning en militaire hulpverleening te gen het aggressieve Duitschland of een met dit land verbonden staat," benevens tot „wederzijdsch volstrekt vertrouwen en economische hulpverleening van den grootst mogelijken omvang na het slui ten van den vrede". Geen der verdrags partners mag een bondgenootschap aan gaan of toetreden tot een coalitie, die gericht is tegen den anderen partner. Het verdrag wordt terstond van kracht. De ratificatie moet over „zoo kort mo gelijken tijd" in Moskou geschieden. Het verdrag heeft een looptijd van 20 jaar en wordt na verloop van dezen termijn tel kens voor 5 jaar verlengd, wanneer niet een der partners 12 maanden tevoren een schriftelijke verklaring aflegt, dat hij het verdrag wil ontbinden. Berlijn over het gesloten pact. Naar de meening van de Wilhelmstras- se bevestigt de reeds lang aangekondig de onderteekening van een overeenkomst tusschen de Sowjet-Unie en dr. Benesj. dat laatstgenoemde in het na-oorlogsche Europa geroepen is een bijzondere rol te speler., n.1. van gangmaker van de Sov- jet-tJnie. Dit blijkt ookr zoo verklaart men, uit de verklaringen, die dr. Be nesj in aansluiting op de onderteekening van het zoogenaamde Sovjet-Russisch- Tsjechisch verdrag tegenover een Engel- schen persvertegenwoordiger heeft afge legd. Daarin komt tot uitdrukking, dat thans elke mogelijkheid tot het vormen van bufferstaten tegen de Sovjet-Unie onmogelijk wordt. Duidelijker kan naar de hier bestaande opvatting nauwelijks tot uitdrukking gebracht worden, dat de Sovjet-Unie elke poging tot afgrende ling tegenover haar expansie-streven ver oordeelt en den aan haar westelijke flank gevormden staat slechts als een springplank voor verder opdringen, hetzij naar het westen, hetzij naar het zuidwes ten, denkt te gebruiken Deze tendentie, en hierop wijst men in Berlijn ln het bijzonder, komt ook tot uitdrukking in verschillende Sovjet-Russische commen taren op het Sovjet-Russisch-Tsjechische verdrag. Meening van dr. Siegfried Horn. De diplomatieke correspondent van het D.N.B., dr. Siegfried Horn, maakt uit de commentaren van de „Times" en van „Exchange Telegraph" op het tusschen de Sovjet-Unie en dr. Benesj gesloten verdrag de gevolgtrekking, dat te Mos kou de consequenties getrokken zijn uit de conferentie te Teheran Hij schrijft: Deze gewoonlijk goed ingelichte bron nen verklaren belde, dat het Sovjet-Rus- sisch-Tsjechische verdrag „een nieuwe stap naar de volledige deelneming van dc Sovjet-Unie aan de gebeurtenissen in Europa" beteekent. aangezien het Krem- lin door de onderteekening bevestigt, dat „Sovjet-Rusland na dezen oorlog op het Europeesche continent een niet te onderschatten rol zal spelen". De ver wijzing naar de „natuurlijke territoriale verhouding", bepaald door „gemefcnschap- pelijke grenzen van aanzienlijke lengte", wordt door dr. Benesj in dier voege van commentaar voorzien, dat de betrekkin gen van zijn land tot de Sovjet-Unie in de toekomst steeds inniger zullen wor- Bijzonderc aandacht echter verdient de door „Exchange Telegraph" gepubli ceerde uitlating van Benesj. dat de „tweezijdige aard van dit verdrag in geen geval voor andere volken in oost- Europa de deur sluit, doch dat het hun mogelijk is zich bij het verdrag aan te sluiten. Over de portee van deze ver- klaring is niet de geringste twijfel mo gelijk, daar volgens „Exchange Tele graph" dr. Benesj er de volgende uit legging aan geeft: „Wanneer eerst maar eens eenlge volken in het zuiden en het Zuidoosten van. Europa weder in staat zullen zijn hun eigen meening te uiten, dan zal men kunnen vaststellen, of niet eenige van deze volken, evenals wij, nau were verdragsbanden met de Sovjet-Unie willen aanknoopen. Ik ben er zeker van dat men met dergelijke wenschen naar# voren zal komen." „Exchange Telegraph" trekt uit deze formuleering de conclusie, dat 't Sovjet- Russlsch-Tsjechische verdrag den „eersten grondslag vormt voor de nieuwe orde in een zóne van Europa, waarvan Tsjecho- Slowakije het middelpunt zal zijn". Hierdoor wordt niet slechts de rol van Tsjecho-Slowakije als invalspoort der Sovjet-Unie naar Europa, doch ook de capitulatie der Anglo-Amerikanen voor de reeds lang bekende Sovjet-Russische eischen op authentieke wijze bewezen en de bewering weerlegd, dat de vermoe dens inzake den expansiedrang van Mos kou hersenschimmen of Dultsche propa ganda zouden zijn. In de witlof-kweeke» ijen in Westfrles- land worden de In de warenhuizen oi platg'asbakken uitgezette witlofpenen met een dikke laag stroo afgedekt Deze warenhuizen en platg'asbakken worden electrlsch verwarmd Na plm 5 6 weken kan de eerste oogst van het lof plaats vind,en CNF/Kuiper/Pa* m Verduister v. 16.308.30. De beste elementen worden officier. Na dc capitulatie van Italië -Is, zoo schrijft de Berlijnsche ANP- correspondent, van Duitsche zijde meermalen gewezen op do wantoe standen, die bij de Italiaansche weermacht heersclitcn en de ge vechtskracht aanmerkelijk vermin derden. Men is hier zelfs zoo ver gegaan het falen van de Italiaan sche strijdkrachten verantwoorde lijk te stellen voor de tegenslagen, die de Duitsche weermacht heeft ondervonden, zooals bij Stalin- grad en later in Noord-Afrika, terwijl volgens de Duitsche opvat ting ook de landing der geallieer den op Sicilië en het Italiaansche vasteland op heel wat meer moeilijkheden zou zijn gestuit, in dien de Italianen krachtiger te genstand hadden geboden. Bij den opbouw van de nieuwe Ita liaansche weermacht blijkt rnen de in het verleden gemaakte fouten te wil len vermijden. Men wil zich, zooals uit een publicatie in de Duitsche pers blijkt, meer naar het Duitsche voor beeld richten. Aan rond 300.000 man der lichtingen 1924-25 is thans een be vel tot opkomst in militairen dienst gezonden en hoewel natuurlijk niet te overzien is, of allen aan dit bevel ge hoor zullen geven, zijn, naar wij le zen, de militaire autoriteiten op grond van de reeds verkregen resultaten, hoopvol gestemd. Allen gelijkgeschakeld. De jonge recruten vinden overal volkomen gewijzigde verhoudingen. Slechts de uniformen, waarvan alleen de kronen verwijderd zijn. zijn het zelfde gebleven. Later wil men nieuwe invoeren, die eenerzijds aan de Ita liaansche behoefte aan pracht en praal tegemoet komen, aan den anderen kant echter zoowel wat snit als uiter lijk betreft volkomen van de vroegere verschil'en. Voorloopig ontbreekt dc stof, terwijl men zich overigens wel voor dringender taken geplaatst ziet. Een der grootste euvelen van de Tta- lit.ansche weermacht was steeds de af stand, die tusschen officieren en man schappen bestond. Dit wordt thans ver anderd. Slechts de besten worden voortaan officier, terwijl overigens dc officieren en manschappen in sociaal ODzicht gelijkgeschakeld worden Voorts wordt gezorgd voor materieele zekerheid voor de militairen en hun gezinnen Steeds jong kader. In principe zullen de officieren en manschappen in vredestijd niet jonger dan 17 en niet ouder dan 37 jaar zijn. slechts de commandeerende officieren en generaals zullen uit ordere lichtin gen worden gerecruteerd De soldaten van 17 tot 30 jaar gelden als deel van het actieve leger en die van 31 tot 37 jaar als mobiele militie, die alleen in oor'ogstijd wordt gebruikt. Iets heel nieuws in de Italiaansche weermacht is de regel, dat ieder of ficier eerst als eenvoudige soldaat moet hebben gediend. Bij een leger van hoogstens een paar honderddui zend man. zooa's de nieuwe Italiaan sche weermacht gedacht is. zal de se lectie der beste e'ementen, die voor de officiersloopbaan worden bestemd, ge makkelijk zijn Van de officieren wordt verlangd, dat zij robuust, sportief en intelligent zijn Men wil geen verfijnde intelec- tueelen hebben. Men wi' tusschen of ficieren en soldaten een geest van ka meraadschap aankwccl.en waarnaar ook in npf Duitsche leger wordt ge streefd. De officierscasino's zijn geslo ten. zoo o.a. het groote elegante ca sino in het Pallazzo Barberino te Rome De officieren kunnen hun maal tijden tezamen met de so'dafen of wel gescheiden gebruiken, doch het eten is voor allen hetzelfde Ook deze ver nieuwing geschiedt op Duitsche spiratie. Voorts zal de discipline strenger zijn dan tot dusver. Ook in ander opzicht wordt met het verleden gebroken. De oude vaandels gaan naar het museum en de nieuwe regimenten krijgen nieuwe vaande's. Ook de bezoldiging van de weermacht, die tot dusver zoo slecht was, dat de geest er onder leed wordt thans ver beterd. Nieuw is ook. dat de officier voor taan niet meer tezamen met anderen, doch individueel den eed zal afleg gen, waarmede men hem het gevoel wil bijbrengen, dat hij persoonlijke verplichtingen tegenover de republiek heeft. Zware afweergevechten bij Kirowograd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Dec. (DNB). Het opperbevel der weermacht d:ell 'mede: In den sector van Kirowograd en bij Tsjerkassy deed de vijand ook gisteren talrijke aanvallen met wisselende sterkte. De zware af weergevechten duren onverminderd voort. In het gevechtsgebied ten noord oosten van Sjitomir ondernamen de bolsjewisten met versch-aange- voerde strijdkrachten hevige te genaanvallen, die werden afgesla gen. Onze troepen gingen daar op nieuw tot den ianval over en sloe gen een vijandelijk bruggehoofd aan den westelijken oever van de Tetercf uiteen. Ten noorden van het Ilmenmecr drongen stoottroepen van een divi sie jagers bij verrassing in een goed versterkt vijandelijk steun punt binnen. De bezetting, bestaan de uit een sovjet-bataljon, werd na korten, hevigen strijd vernietigd of gevangen genomen. Aan de rest van het Oostelijk front, lcwam het slechts tot gevechten van plaatselijke beteekenis. In de gevech ten zuidelijk van K.rtsj heeft zich de 3d- Roemeensche bergdivisie onder bevc.1 van generaal-majoor Mociulski bijzonder onderscheiden. Aan het zuid-Italiaansche front ver liep de dag zonder groote gevechtshan delingen. Eenige vijandelijke vliegtuigen, waar van er een werd neergeschoten, onder namen in den afgeloopen nacht, stoor- vluchien br -en het Rijnlandsch-West- faalsche industriegebied. VERZENDING VAN GELUKWEN SC1IEN E.D. VOOR KERSTMIS EN NIEUWJAAR. 's-GRAVENHAGE, 13 Dec. I Duitsche Kamer van Koophandel Amsterdam deelt ons mede, dat op grond van de Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied betreffende het berichtenverkeer met het buitenland (zie Verordeningenbl. aflevering 8, ver schenen 12 Maart 1943, en Nederland- sche Staatscourant no. 52 d.d. 16 Maart 1943) de verzending van gelukwensch- kaarten zoomede van postkaarten als ook de vroeger gebruikelijke gedrukte kaarten van firma's enz. voor Kerst mis en Nieuwjaar naar Duitschland en het niet-vijandelijke buitenland verbo den is. Gelukwenschen in vorenge noemden vorm worden door de conlro- leerende instanties aangehouden en vernietigd Doodelijk mijnongeval. Maandagoch tend werd de 35-jarige opbraak-sèingever A. te Neyenhuis in de ondergrondsche werken van de staatsmijn Emma gevon den, terwijl hij bekneld zat tusschen kop pel en trommel van een lier. Hij bleek toen reeds te zijn overleden. Felle brand te Holysloot. Een korte doch felle brand woedde in het dorp Holysloot. Hierbij werden de opslagplaats en garage van den fouragehandelaar G. Schouten geheel in de asch gelegd. Een belangrijke hoeveelheid veevoeder, dat hier opgeslagen was, ging verloren. Kort sluiting is de vermoedelijke oorzaak. Von Ribbenirop op den tweeden verjaardag van bet Pact van Drie. Luchtaanvallen en propaganda Italiaansche fascisten te München. Dank aan Duitschland. In de hoofdstad der beweging, in München, is in het huis der Fascio de eerste vergadering gehouden van de Republikeinsch-Italiaansche Fasci in Duitschland. Hieraan namen als vertegenwoordigers van de eerste 333.000 fascisten 70 fascistische gouw leiders deel. Nadat een telegram gezonden was aan Mussolini, legde de voorzitter der vergadering, Vittorio Mussolini, er den nadruk op, ta+ hij trotsch was namens den Duce de vertegenwoordi- KF.URINGFN VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 1745 Jaar kan zich vrUwlllig bij de hieronder vermelde adressen ver- voesen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Neder land Tiidens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorgine van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers die om bepaalde redenen ln Nederland wenschen te bliiven. kun nen dienst nemen bij den Landstorm Ne derland of bij het SS-WachtbataJUon te Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Krlegsmarine kunnen zich aanme'den Zij die tot de Germnansche-ss In Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens ter keurln- melden Personen tusschen 13—30 laar. die aan meldlnesnlirhtig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hun verbintenis hier van vrijgesteld. Offieier in de Waffen-SS kan lede- worden, die na tenminste een jaar dlensttüd zijn ges"*'ktheld voor de off' clersonle'd'ne heeft bewezen Ziln school- ople'dlng Is niet doorslaggevend Beslis send voor hovord--lne zitn kamkt°r ge drae en prestatie De onroening na deze lcenrl"» ee^Mcdt eerst ln het begin van ■Tannari 1344. 14.12 10—14 uur Amsterdam, Dam 4: 15.1? 4 3 3—14 uur. Den Haag, café Den 'lout, Bezuidenhout. gers van de Republikeinsch-Fascisti- sche beweging te München. het gees telijke middelpunt van de revolutie der N.S.D A.P., te mogen begroeten Dc voorzitter legde voorts den nadruk op de onschendbare beginselen der jonge volken van Italië, Duitschland, Japan e de andere Europeesche staten, die zijn toegetreden tot het driemogendhe- denpact en die zoo'n strijd voeren te gen bolsjewisme. Jodendom, democra tie. plutocratie en vrijmetselarij. In 't bijzonder bracht hij de gevoelens van dank tot uiting van alle fascisten voor de Duitsche soldaten, die in een dap pere onderneming den Duce hebben bevrijd en aan het Italiaansche volk teruggegeven. De plichten der fascisten. Sprekende over de plichten van den republikeinschen fascist zeide Vitto rio Mussolini o.a.: Het lidmaatschap van de Republikeinsch-Fascistische partij is een heilige verplichting, die men vrijwillig en niet gedwongen op zich neemt. Zij is een partij, die plich ten oplegt en g:en eer belooft. Zij is een fanatieke secte, die gelooft aan de toekomst van Italië en in de Italianen en die bereid is hel hoogste offer te brengen en voor het Italiaansche vo'k van arbeiders zijn plaats onder de zon te veroveren. Alle fascisten, zoo besloot Vittorio Mussolini. beschouwen het als de grootste eer en het grootste voorrecht om schouder aan schouder met de Duitsche kameraden onmiddellijk den strijd te hervatten. Eer en' bloed zijn de zinncbee'den van den gemeenschap- nelijken Fascistischen en Nationaal- Socialistischen wil. In dit teeken zal de overwinning behaaM worden. In het verdere verloop van de ver gadering werd Vittorio Mussolini ge kozen tot Secretaris-Generaal van de Republikeinsch-Fascistische Partij Duitschland. Vittorio Mussolini aanvaardde zijn functie onmiddellijk en gaf den aan- wc'gen gouwleiders richtsnoeren voor de toekomstige werkzaamheden. Zaterdagavond heeft de Rijksmi nister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop gesproken voor den Groot-Duitschen omroep. De Rijks minister zeide o.a. het volgende: ,De tweede verjaardag van het Pact van Drie staal in het teeken van verbitterde gevechtshandelingen in Europa en Oost-Azië aan alle fronten, tc land. ter zee en in de lucht. In Oost-Azië is Japan in het bezit van de onvoorwaardelijke suprematie. Het houdt deze machtspositie thans steviger dan ooit in handen. In Europ; hebben de groote overwinninge' van de As, die twee jaar geleden, zonder dralen de zijde koos van Jaoan. den oorlog reeds verweg in het vijandeRjke land aan de grenzen van Europa gebracht Ook het Europeesche continent is thans ste- ig in handen van Duitschland en zijn ondgenooten Zijn de gevechten op sommige plaat sen van dezen gewe^igen strijd ook isse'va'lig geweest en heeft de tegen stander ook hier en daar eenige suc- essen weten te behalen, toch kunnen wij heden onbe'wistbaar het feit consta- tf eren dat in Eurona en Oost-Azië de mogendheden van het oact zich vol komen ongeschokt handhaven. Bommen en propaganda Om een uitweg te vinden uit de ver legenheid is de vijand overgegaan tot een nieuw soort van oortogvoering die bestaat uit het laffe bombardeeren van de burgerbevolking en voorts uit een propa?andistisch vuurwerk, een soort -ombmatie van dip^matie en propa ganda Dat deze beide methoden om het Duit sche volk in het nauw te drijven vol komen mlsp'aatst zijn, zal den tegen standers in het verdere verloop van '1o-en oorlog steeds duidelijker worden. Het moreel van de burgerbevolking wordt door de laffe luchtaanvallen or> vrouwen en kinderen slechts versterkt Wat alleen hierdoor in de ziel van het Du'tsche vo'b wordt gekweekt, is een niet te temmen haat tegen den vjjand. een des te fanatieker wil om dezen oorlog zonder mededoogen te voeren en niet op te houden voordat het land waaruit deze vlieg tuigen komen en zijn schuldige lei ders de onbarmhartige en rechtvaar dige straf hebben gekregen. Het Duitsche volk Is in zpn g.-ootsche houding besloten, ook het laatste te offeren voor de overwinning. De werkelijk schuldiger aan dezen geweldigen wereldbrand zijn juist de drie mannen, die thans in Teheran zijn samengekomen en zich daar weer de rol van den aanklager en rechter hebben aangematigd, n.1 Churchill, dc hoofd schuldige aan de oorlogsverklaring vai Engeland aan Duitschland. Stalin, die twintig jaren lang het roode leger heeft gewapend om Europa te verbveren en tijdens het banket in het Kremlin op 5 Mei 1941 het aanstaande offensief te gen Duitschland heeft verkondigd en dan vooral Roosevelt, die reeds midden in vredestijd het beve', tot schieten te gen Duitschland gaf en Duitsche schepen fot zinken bracht Geen wonder, dat deze drie ware oorlogsmisdadigers, die het oordee' van de geheeie wereld en hun eigen volken vreezen. reeds thans alles in het werk stellen om de oorlogsschuld en de ver antwoordelijkheid voor de door hun legers begane gruwelijkheden af te wentelen op de mogelijkheden van het Drielandennact en haar leiders. Het doel van Duitschland. Italië ei zijn Europeesche bondgenooten is eei nieuwe ordening van de dingen in Euro oa. waarin zoowel hun eigen als ook di. andere in dit gebied levende volken de leefruimte bezitten, die in overeen stemming is met hun volkskracht en hun orestatievermogen. In een zoodanfge Europeesche ge meenschap zal elk volk dat eerlijk en oprecht tot samenwerking bereid is. de Dassende plaats innemen en zijn leven en zijn orestatievermogen vrij kunnen ontwikkelen. Uiteraard zal de Europeesche econo mie na den oorlog volgens uniforme gezichtspunten opnieuw worden geor ganiseerd. Evenals Oost-Azië in de toekomst uitsluitend door Oost-Aziaten ge vormd, geregeerd, verdedigd en een inmenging van buitenai niet meer geduld zal worden, zoo zal ook Europa uitsluitend door Europeanen gevormd, geregeerd en verdedigd worden. Europa en Azië staan over eind als twee blokken van graniet, waarop de kracht van den vijand tenslotte te pletter zal slaan. De tegenstanders zeggen, dat er bin nenkort een algemcene aanval op de mogendheden van hel Pact van Drie ln Europa cn Oost-Azië zal komen. Duitschland, Italië en Japan cn hun bondgenooten. ku-.nen daar slechts op antwoorden. „Laat ze maar komen, wij staan op wacht en zullen hun een warme ontvangst bereiden". DE RECHTSPRAAK IN PACH rZAKEN. NIJMEGEN, 13 Dec. De Hooge Raad heeft uitspraak gedaan in een procedure tusschen P. W. te Schagen en de naamlooze vennootschap „Vol harding", maatschappij tot exploita tie van het bloembollen-, tuinders- en landbouwbedrijf te Julianadorp. Het ging over de ontruiming van een gebouw, welke tegen de „Volhar ding" geëischt werd. Deze vordering werd door de rechtbank te Alkmaar toegewezen. De „Volharding" ging hiervan in hooger beroep, doch het Hof te Amsterdam verklaarde haar niet ontvankelijk op grond dat deze zaak thuis behoort b. d. kantonrechter, als zijnde 'n pachtzaak. De „Volharding" had echter niet de exceptie van onbe voegdheid voorgesteld, waardoor het Hof ingevolge art. 157 van het wet boek van burgerlijke rechtsvordering den zaak aan zich had te houden en daarmede in hoogste ressort uitspraak deed. Van deze uitspraak ging de „Vol harding" in cassatie. De Hooge Raad overwoog nu, dat de bijzondere regeling voor de pachtwet zich verzet tegen de opvatting van het Hof. Art. „3 der pachtwet heeft de pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem als eenigen opperrechter in pachtzaken voor alle kantongerechten in Nederland ingesteld en tevens be- ro. p in cassatie uitgesloten. De pacht kamer van het Arnhemsche Hof heeft dus als eenige hoogste instantie de pachtwet uit te leggen en richting te geven aan de toepassing der wet. Mei, dit stelsel is onvereenigbaar, dat aan partijen de gelegenheid zou openstaan om, door pachtzaken bij dc rechtbank aanhangig te maken en de exceptie van onbevoegdheid niet op te werpen, langs den weg van art. 157 van het wetboek van burgerlijke rechtsvorde ring deze zaken te brengen onder de bevoegdheid van den gewonen rech ter met beroep in cassatie op den Hoogen Raad. Daarmede zou het door de pachtwet gekozen systeem van be rechting worden doorbroken. De Hooge Raad vernietigde op die gronden het arrest van het Hof te Amsterdam met terugwijzing der zaak naar dit Hof. er voor zijn, om bij brand voor het welzijn van hun mannetjes te waken, opdat er geen ongelukken gebeuren. Het brandblusschen wil niet zeggen: zooveel mogelijk water in een bran dend perceel brengen. Zoodra de brand met groot materiaal gestuit is, gaat men in Zaandam met de tuinslang en met teilen het brandende perceel bin nen en dooft de kleine vuurhaarden tusschen lambrizeeringen en plafonds daarmee. De taak van den brandweer man is het voorkomen van schade, dus ook van waterschade. Spr. betoogde voorts dat een goed alarmeeringssysteem zeer noodzakelijk is. Dit is een moeilijk, en veelal kost bare geschiedenis. Nadat de heer Heijnsbergen nog tal van wenken had gegeven en er op gewezen had. dat het noodzakelijk is, dat ieder zijn taak kent, dat men steeds actief blijft en steeds het oog gericht houdt op het perfectionneeren van materiaal en or ganisatie. eindigde hij zijn rede met een gedichtje waarin in bloemrijke taal de schoone taak van den brandweer man werd weergegeven. Het was voor de brandweerlieden on getwijfeld een leerzame avond. z Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart Plots'ling oorlogsgerucht leder weeklaagt en zucht ,Waar is 't kind!?!", hoort men radeloos vragen. Laat 't kind dus altijd Goed zijn identiteit Op het kaartje om zijn hals met tich dragen. Ondersof voogden, vraagt voorUw kinderen !®t 15 Jaar een kinderlefntimaliekaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bU f Hoofden van Behalen,Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking). AfdeeliDgsbcstnren van bel INcd. Roode Krul». PHJa f O.IO Minvermouenden kosteloos. SCHAGEN. BRANDWEER. In de ontstane vacatures bij de ge meentelijke brandweer alhier heeft de burgemeester voorzien door de benoe ming van de heeren K. Smit en A. M. Dekker. HULP-WIJKVERPLEEGSTER. De burgemeester heeft met ingang van 15 December a.s. benoemd hulp-wijkverpleegster voor drie dagen per week mevr. Tolsma-Bakker te St. Maartensbrug. U.L.O.-SCHOOL. De Kerstvacantie der Ulo-school zal worden gehouden van 20 December a.s. tot 8 Januari d.a.v. Langedijk Leerzame avond voor dc vrijwillige brandweer. Vrijdagavond heeft ten gemeentehuize van Langedijk de heer Van Heijnsbergen, brandweer-instruc teur, tevens onder-commandant eere-lid van de vereeniging vrijwillige brandweer te Zaandam een inleiding gehouden voor de brandweermannen van den Langedijk, welke met zeer groote aandacht werd gevolgd en on getwijfeld voor de vrijwillige brand weermannen verschillende nieuwe ge zichtspunten heeft gegeven voor verdere perfectionneering van het brandweermateriaal en het gebruik daarvan. Nadat de wnd. burgemeester van Langedijk, de heer D. Stoutjesdijk, de aanwezigen verwelkomd had en zijn volle tevredenheid had uitgespro ken over het werk van de brandweer gedurende de afgeloopen maand, ver kreeg de heer Van Heijnsbergen het woord. Op prettige, gemoedelijke wij ze, vertelde hij over zijn ervaringen als brandweerman en als instructeur van verscheidene fabrieksbrandweren de Zaanstreek om de noodlge verbete ringen aan het materiaal te verkrij gen Tal van behartigingswaardige ad viezen werden door den spreker ge geven Zoo wees hij op de noodzake lijkheid, dat de inrichting van d< spuithiMzen zoodanig is, dat het uit rukken van de spuit geen moment wordt vertraagd: jeen blokken voor de wieier voldoende sleutels, steeds er voor zorgen, dat de uitgang vrij en ,roorts dat de bepakking van de spuiten zoo is, dat zoo spoedig moge lijk op de plaats van den brand wa ter kan worden gegeven. En deze paraatheid moet niet alleen in de spuithuizen worden getoond, ook thuis bij den brandweerman dient alles zoo snel mogelijk te bereiken zijn. Er mag geen seconde onnoodig verloren gaan en dat is te bereiken, wanneer de man nen ambitie voor hun werk hebben zoowel de manschappen als de leiding. Gepaste vroolijkheid is op z'n plaats, maar discipline moet er zijn, Ook kwa- jongensgedoe, zooals het elkander of anderen nat spuiten behoort er nu niet meer bij. zooals voor een veertig jaar De taak van den brandweerman is een schoone' de strijd voor het behoud van goederen van arm en rijk. Overal waar nood is, willen zij helpen. Zeer juist schetste spr. de verhouding tusschen de manschappen onderling en tusschen manschappen en chefs, welke laatste Scbagerbrag. Algemeen belang-IJschib, In het lokaal van den heer H. L. van der Poll alhier werd j.1. Vrijdagavond een algemeene vergadering gehouden van de Vereen, tot behartiging van alge meene belangen in de Zijpe en JJs- „De Eendracht". De voorzitter, de heer N. T, Hopman, opende met een woord van welkom. De notulen werden na lezing onveranderd vastge steld. De beschrijvingsbrief voor de op 17 December 1943 te Alkmaar te houden vergadering van de Prov. Noordhollandsche Vereen, voor 't IJs- tourisme op de schaats gaf geen aan- leidir. ,g tot besprekingen. Tot afge vaardigde werd benoemd de heer N. T. Hopman. De rekening over 1942 1943, nagezien door een commissie, be staande uit de heeren N. Ligthart en D. de Graaf, werd goedgekeurd. De contributie voor 1943-'44 werd weder om bepaald op f 1. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren N. T. Hop man, P. J. Rennooij en K. "Winkel. Aan de IJsfeestcommissie werd mach tiging verleend om, indien de omstan digheden het toelaten, ïjswedstrijden voor schoolkinderen te orsaniseeren. Voorts bracht de heer Ligthart bet idee naar voren om voor de leden van de IJsclub een flinken tocht op schaatsen te houden. De mogelijkheid om hiertoe over te gaan zal worden onderzocht. De voorzitter bracht naai* voren, dat aan hem was gevraagd de ijsbaan aan te leggen op het Prov kanaal inplaats van op de Groote Sloot. De vergadering gaf echter dö voorkeur er aan de baan op de Groote Sloot te houden. Mocht het ijs in het kanaal echter zoodanig zijn, dat aldaar met weinig kosten een mooie baan te krijgen is, dan zal het bestuur deze zaak nader onder oogen zien. Bij de road- -aag vroeg de heer Van der Poll op 't mogelijk is, dat de Vereen, zich er voor spant om voor de jeugd een voetbalterrein te krijgen, opdat aan 't voetballen op den weg een einde komt. Algemeen was men van gevoe len,. dat dit 'wel zeer moeilijk zal zijn. Nadat nog was besloten een tiental bezems aar, te schaffen, volgde slui ting. Noordscharwoade. „Con Zelo" en Rie Hellmig in Con- cordia, Een uitverkochte zaal van Concordia heeft Zondagavond kunnen genieten van een mooien muzikalen avond: de accordeonvereeniging „Con- Zelo" van Hoogwoud gaf onder leiding van Antoon jjchermer en met mede werking van de bekende zange res Rie Hellmig een uitvoering. Het zijn allen geen virtuozen op hun in strument. deze Westfriesche accor- deonnisten, maar zij dienen zich ook niet als zoodanig aan. Hetgeen dezon avond ten gehoore werd gebracht meestal eenvoudige nummers, de z.g. schlagers ontbraken geheel op het pro gramma werden met zekerheid ge speeld. Wat meer losheid is echter wel gewenscht en die zal ongetwijfeld op den duur wel komen. Ook, dat er eens een solo uit het hoofd wordt gespeeld. Wanneer niet zoo angstvallig de partij op de lessenaar in het oog wordt ge houden zou dit de levendigheid zeer zeker ten goede komen. Het gezelschap maakte wel een wat stijven indruk. Nochtans oogstten zoowel de „oude ren" als de jeugdgroep telkens een luid applaus. De davërende verwelkoming van Rie Hellmig bewees wel. dat deze zangeres voor het Langedijker publiek lang geen onbekende is en dat men haar zang weet te waardeeren. Vóór de pauze verwierf zij, vooral met het „Hutje aan de zee" een geweldig ap plaus. Na de pauze sloeg het ferm gezongen Nedcrlandsche lied „Mijn moedertaal" zeer in, evenals de pot pourri van moderne liederen, 't Ne- derlandsche lied doet het hier toch maar het beste Rie Hellmig werd aan de piano begeleid door haar moe der. bij de potpourri ook door Ant,' Schermer met accordeon. Jammer was 't dat de versterker installatie, vooral vóór de pauze, sto rend werkte, 't Had best zonder ge kund en zou dan natuurlijker, dus mooier zijn geweest. Vermelding verdienen voorts nog do soli van de gebroeders Schermer en het optreden van den heer Jac. Prijs als conferencier. Laatstgenoemde bleef met zijn vermakelijke creatie van prof. Pianola prachtig in de muzikale sfeer van dezen uitstekend geslaagden «vond. (M. Kuiper.) St. Maarten. Benoeming. Tot derde leerkracht aan de o.l. school alhier is met ingang van 1 Januari a.s. benoemd mej. D. L. M. Gerlach te Amsterdam. Bargerbrag. Benoeming. De heer J. G. M. Jan sen te Heiloo Is benoemd tot onderwijzer aan de o. 1. school alhier. Zijpe. Doodschonw. De Burgemeester heeft de heeren J. J. Boerma, arts te 't Zand en W van Slooten, arts te St. Maartens brug. ook voor het Jaar 1944 aangewezen tot geneeskundigen, belast met de dood- schouw. 't Zand. In de duisternis. Dc heer C. v. d. B. is dezer dagen voor 14 dagen van het llcht.net afgesloten, daar hij over zijn ge wone rantsoen heen was'gegaan!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1