NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Tactisch superieure legerleiding derDuitschers Eden over de Conferentie van Drie. Sovjets verloren 15.000 man bij Sjitomir. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scliagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 15 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No, 293, 2 pagina's Dexe Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 cL per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gcheele oplage op aanvrage. Activiteit in den Noordelijken sector op komst Bolsjewisten leden bloedige verliezen. De militaire corespondent van het DNB, Martin Hallensleben, ka rakteriseert den toestand aan het Oostelijk front door een verdere verschuiving der gevechten ten zuidwesten van Krementsjoeg en door een hervatting van de bolsje wistische doorbraakpogingen in het gebied van Newel. Hij schrijft: Terwijl de tegenaanval der divi sies van generaal-veldmaarsclialk Von Manstein ten westen van Kief thans tot den Tctercf is vooruitge schoven en de pogingen der bolsje wisten ten westen van Gorael in den zoogenaamden natten driehoek tusschen Dnjepr en Pripet min of meer zijn blijven steken, concen- treeren de bolsjewisten hun in spanningen nu op de Duitschc stel lingen ten zuidwesten van Kre mentsjoeg. Het moet derhalve als een tactischen tegenzet van de Duitsche leiding wor den beschouwd. wanneer deze. on danks het succesvolle handhaven van de Duitsche posities in en om Tsjer- kassy gedurende de zware gevechten der laatste weken, juist het bevel tot ontruiming van deze stad heeft ge geven. Want hier, in de zuidelijke flank van het tegen Kief opereerende leger van Manstein, bevond zich het Duitsche front in een tactjsch ongun stige positie door een dunne uitstul ping van het front. Dat de terugtrek king daarvan naar een gunstiger stel ling eerst thans geschiedde. dwingt tot de gevolgtrekking, dat men de bol sjewisten hier zoo lang bezig wilde houden tst de slagen ten noorden en ten zuiden van dit. gebied de beoogde Duitsche sleunpuntketen resp. een tac tisch gunstigere uitgangslinie zouden hebben be-eikt. Dit tijdstip is blijk baar thans aangebroken. Slag om Kirowgrad. Zuidelijker zijn de gevechten thans Kirowgrad zoo dicht genaderd, dat het gerechtvaardigd is te spreken van het begin van oen slag om deze plaats. Dit beteekent niets anders dan een voort zetting van de gevechten ;n het gebied ten zuidwesten van Krementsjoeg. die sedert langen lijd ononderbroken voortgaan. Met een dergelijke ontwik keling moest men aan Duitsche zijde rekening houden, en men heeft dat ook gedaan. De bolsjewisten lijden hier bui tengewoon bloedige verliezen aan hun reeds weken op deze plaats voortdurend in den strijd gewor pen reserves, dlc gedeeltelijk bil- De Britsche minister van buiten- landsche zaken heeft bij de opening der debatten over den oorlog in het Engelsche Lagerhuis een rede gehou den, waarin hij, naar de Britsche be richtendienst meldt, ook gesproken heeft over de jongste conferentie dei- geallieerden. Eden verklaarde, dat de eerste der beide conferenties te Caïro, alsmede die van Teheran geheel en al in het teeken stonden van de militaire aan gelegenheden. Eden beweerde, dat het op deze conferenties gelukt is de mi litaire aangelegenheden der geallieer den in een compleet en omvattend „voorbereidingsstadium" onder te brengen zooals tot dusver in dezen oorlog door de geallieerden nog niet was bereikt. Met betrekking tot de kwesties over den strijd der geallieerden tegen Japan en die op de eerste conferentie te Caïro behandeld zijn, zeide Eden: „Wij moeten Japan bestrijden tot het bittere einde, ongeacht de kosten en den tijd, die hiervoor noodig zijn." Eden verklaarde verder, dat hij uitdrukking gaf aan zijn hoop, dat deze besprekin gen den grondslag zouden vormen voor een toekomstige samenwerking tus schen Groot-Brittannie, de Sovjet-Unie, de Ver. Staten en Turkije. Hij noem de het onderhoud met den Turkschen president „zeer bemoedigend". Die moeilijke Apennjjcn! Eden heeft in het verder verloop van zijn rede ten aanzien van de ge vechten in Italië verklaard, dat toe gegeven moet worden, dat de op- marsch der geallieerde legers in de derde en vierde maand van den veld tocht „niet heelemaal zoo opzienbaren de afstanden heeft afgelegd" als in de beide eerste maanden der gevechten. Eden vergaarde dit met er op te wij zen, dat mans de nauwste plaats van het Italiaansche schiereiland was be reikt waar de Apennijnen zich bijna uitstrekken van kust tot kust. Waar geen bergen zijn, komen overstroo mingen in hun plaats en de Duitschers buiten deze voordeelen buitengewoon goed uit. cengeraapt zijn uit alle lichtingen en dikwijls ook steeds weer wor den aangevuld door burgerlijke elementen van dicht bij het front. Ook hier moest de massa bereiken, wat de kwaliteit ontzegd bleef. En de massa bereikte in feite nog min der. Nieuwe harde, buitengewoon ver bitterde gevechten zijn aanstaande. Want de leiding der bolsjewisten zal het zich op den duur niet kunnen ver oorloven haar front in dezen geheelen sector met eiken stap voorwaarts door een voortdurend toenemend gevaar bedreigd te zien. dat verder naar het zuiden op den loer ligt. Want ten noor den van Kriwoirog springt het Duit sche front nog tamelijk ver naar het oosten naar den Dnjepr naar voren Om die reden zal men ook in den in het zuiden aansluitenden sector spoe dig intensiever gevechten moeten ver wachten. De Duitschc operaties bij Klef. De Duitsche operaties ten westen van Kief hebben den Teteref bereikt, een rivier, die de bolsjewisten krach tig hebben versterkt door stellingen. De vraag is nu hoe Manstein verder zal opereeren, of hij op frontale wijze zal aanvallen of de stellingen der bolsjewisten aan den Teteref van de flanken uit zal oprollen. In elk ge val ziet het er niet naar uit, dat de Duitsche maarschalk zijn divisies den pas zal laten markeeren. Zijn tot nu toe bereikte successen kenmerken het beste het sedert Sjitomir en Korosten naar het oosten gerichte Duitsche ini tiatief. De strijd bij Newel. Nieuw is de hervatting van de bol sjewistische doorbraakpogingen in het gebied ten zuiden van Newel. In hoe verre de aderlating van Maandag den bolsjewisten zal hebben geleerd, dat de Duitsche afweer ondanks alle elasticiteit over het algemeen ook hier ingesteld is op de mogelijkheden der toekomst, zal moeten worden af gewacht. In elk geval heeft de poging van Maandag der bolsjewisten geen resultaten gehad. De gevechten duren nog voort Aan beide zijden schijnt het pantserwapen weer op den voorgrond te komen, tenminste op dit gevechts terrein. Van hier naar boven tot Leningrad valt opnieuw een grootere activiteit van bolsjewistische verkenningstroe pen waar te nemen. Deze schijnt in verband te staan met het plan der bolsjewisten dezen tot nu toe verstar den sector van het front tijdens de ko mende vorstperiode weder tot leven te brengen. Daarop duiden ook de aan vallen van Maandag door de bolsje wisten aan het Wolchoffront onderno men, ditmaal ter sterkte van een regi ment. Intusschen is daar echter de dooi weer ingevallen, zoodat de vijand zijn plan op het oogenblik nauwelijks tot uitvoering zal kunnen brengen. RADIOGROETEN AAN NEDER- LANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND, Door samenwerking van den Ne- derlandschen Omroep met den Duitschen Europazender, kan tus schen 26 December en 2 Januari een beperkt aantal radiogroeten van ouders, vrouwen of verloofden fmax. 3 personen per familie) wor den uitgesproken aan Nederland- sche arbeiders in Duitschland en bovendien aan Nederlandsche vrij willigers, die strijden aan het Oost front. (dus niet aan de andere fronten). Deze groeten worden t.z.t. in één der studio's van den Neder- landschen Omroep te Hilversum opgenomen. Zij die hiervoor in aanmerking willen komen gelleven vóór 20 De cember 1943 hiervan op een in blokletters geschreven briefkaart, waarop in den linkerbovenhoek vermeld moet worden: Arbeiders- groeten (of Oostfrontgroeten), ken nis te geven aan den Nederland- schen Omroep, afdeeling Pers en Propaganda, Schuttersweg 8 te Hilversum. Verder vermeld: 1) Naam van dengene voor wien de groet bestemd is. 2) Plaats of ge bied waar de betrokkene zich be vindt (eventueel weermachtsonder deel en dienstrang). 3) Familiebe trekkingen) van hen die den groet (en) uitspreken. 4) Nauwkeurig adres aanvrager. Onvolledige opgaven worden niet in behandeling genomen. Wie in aanmerking komt, ont vangt een oproep van den Neder- landschen Omroep om persoonlijk naar Hilversum te komen op den dag, waarop de groeten kunnen worden uitgesproken. Zonder per soonlijken oproep is het onnoodig zich in Hilversum te melden. Men wordt er nog op attent ge maakt dat de groeten alleen per soonlijk kunnen worden uitgespro ken. Nieuws in 't kort. Postzegels gesmokkeld. De 21-jarige Nederlander G. v. C„ die een verzameling kostbare postzegels bezit, wilde deze op slinksche wijze uit Frankrijk, waar hij woonde, uitvoeren. De douane betrapte hem en de rechtbank te Avesnet veroor deelde hem tot 3 maanden gevangenis straf, 5000 francs boete en een fiscale boe te van 1 millioen francs. Inbraken in Sneek. Verleden week hebben Inbrekers Sneek onveilig gemaakt. Op verschillende plaatsen hebben zij hun slag geslagen en o.a. geld, zilveren voor werpen, lijfgoederen en dekens gestolen, alles een groote waarde vertegenwoordi gende. Duizend pakjes shag! Te Hilvarenbeek hebben controle-ambtenaren een groep van zeven smokkelaars aangehouden, die samen ruim duizend pakjes Belgische shag over de grens hadden gesmokkeld en deze thans verder zouden transportee ren. De geheele voorraad is in beslag ge nomen. Britsche verliezen.. De Britsche verlie zen in Italië van den dag der landing tot 24 Nov. bedragen volgens Eden 16.044 man. w.o. 3212 dooden en 9709 gewonden. De Amerikanen verloren In dezelfde periode 10.649 man. De aardbevingen in Anatoliê. Bij de jongste aardbeving in N.O.-Anatolië zijn 4016 personen om het leven gekomen en 4471 gewond, terwijl 24.000 huizen werden vernield. Tsjerkassy ontruimd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Dec. Het opperbevel van de v/eermacht maakt bekend: In het gebied van Kirowograd en Tsjerkassy versterkte dc vijand gisteren zijn druk. Er ontstonden verbitterde nog voortdurende ge vechten, in het verloop waarvan de bolsjewisten door zware, bloe dige offers op enkele plaatsen ter rein konden veroveren. De stad Tsjerkassy, welker bezetting de vijand in wekenlange gevechten tevergeefs trachtte tc omsingelen, is in den afgeloopcn nacht door onze troepen overeenkomstig het bevel ontruimd. In het aanvalsgebied ten noordoos ten van Sjitomir zuiverden onze troe pen den westelijken oever van de Te teref van uiteengeslagen vijandelijke afdeelingen. Van 6 tot 13 December verloor de vijand daar 4400 gevange nen en rond 11.000 dooden. 927 stuk ken geschut. 254 pantserwagens en een groot aantal lichte en zware infante- rie-wapens werden buitgemaakt of vernietigd. Bij deze gevechten hebben zich de Thuringsche 1ste pantserdivi sie onder bevel van luitenant-generaal Krüger en de Brandenburgsche 68ste infanteriedivisie onder bevel van ko lonel Scheuerpflug zich bijzonder on derscheiden. Ten zuiden van Newel vielen dc bolsjewisten na krachtige voorbe reiding door de artillerie met ver scheidene divisies en sterke pant serstrijdkrachten aan. Zij werden afgeslagen; enkele plaatselijke penetraties werden afgegrendeld, andere in een tegenaanval opgehe ven. Talrijke pantserwagens ble ven stukgeschoten op liet slagveld staan. Aan het Zuid-Italiaansche front ver liep de dag, met uitzondering van Op de centrale bijeenkomst, welke Zaterdag ter gelegenheid van het 12 jarig bestaan der NSB te Utrecht werd ge muden, spraken de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seysslnquart en de Leider. Tijdens de rede van den Leider CNF/Otto/Pax ir plaatselijke gevechtsactie aan de Adri- atische kust, ook gisteren kalm. Luchtaanvallen op Duitschland. Formaties vijandelijke bommenwer pers vlogen gisteren in de middaguren onder de bescherming van mist en het dichte wolkendek naar noordwest- Duitschland. Talrijke brisant- en brandbommen veroorzaakten schade in woonwijken van verschillende plaatsen. Elf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierpen vij andelijke storingsvliegtuigen bommen op het Rijnsch-Westfaalsche industrie gebied. Roemeensch veldheer onderscheiden. De Führer heeft op 8 December '43 het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend aan den Roemeenschen generaal-majoor Corne- liu Teodorini. Zooals het Duitsche weermachtbericht op 8 December j.1. meldde, hebben formaties van de 6e Roemeensche di visie cavalerie onder bevel van den ridderkruisdrager generaal-majoor Teo dorini, gesteund door Duitsche zware wapens en Duitsche, Roemeensche en Kroatische vliegers het sovjet-lan- dingshoofd ten zuiden van Kertsj opge ruimd. Generaal Corneliu Teodorini staat als brigade-resp. divisie-comman dant sinds ruim 2 jaar in de voorste linie in den strijd tegen het bolsje wisme. In dien tijd hebben zich de door hem geleide troepen herhaaldelijk bijzonder onderscheiden. Op 27 Aug. 1943 verleende de Führer hem 't rid derkruis van het ijzeren kruis. KERSTFEESTEN VOOR KINDEREN VAN IN DUITSCHLAND WERKENDE NEDERLANDERS. In het kader van de verzorgingsactie: „Door het kind »voor het kind" wordt, evenals vorig jaar wederom een aantal kerstfeesten georganiseerd voor de kinderen van in Duitschland werkende Nederlanders. Op die kerstfeesten zul len aan de kinderen ook geschenken worden uitgedeeld. Zii worden o.a. ge houden in 't Gulden Vlies te Alkmaar op 21 Dec. te 9.30 uur. NIET TEDER KAN BEMIDDELING BIJ VERZEKERINGEN VERLEENEN! 's-GRAVENHAGE. 14 Dec. Met ingang van 24 December 1943 is het verboden een verzekeringsovereen komst aan te gaan. waarbij bemidde ling is verleend door een persoon, die zich niet heeft aangemeld bij de be drijfsgroep „Make'aars in assurantiën, assurantiebezorgers en assurantieagen ten". Eveneens is het verboden pro visie te geven of te beloven aan zulk een persoon. Voor nadere bijzonder heden wordt verwezen naar het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van bijzondere Economi sche Zaken, opgenomen in de Staats courant van 9 December j.1., eir naar de dezer dagen in de dagbladen gepu bliceerde officieele mededeeling. Engeland geefi belangen der kleine landen prijs. Benesj heeft niets geleerd. Volgens het oordeel van Duit sche politieke kringen is de tekst van het verdrag tusschen Moskou en dr. Benesj niet van sensationee- len aard. Het verdrag bindt dc uitgeweken Tsjechische rcgcering op ondubbelzinnige wijze aan Mos kou en sluit altlus een ontwikke ling af, die zich reeds sedert lang heeft afgeteekend. Politiek gezien demonstreert het verdrag, dat dc Tsjechische emigranten, in het bij zonder dr. Benesj, niet in staat zyn uit het verleden te loeren. Het toont verder aan, dat de Sovjet- diplomatie een nieuwe overwinning heeft bevochten ten koste van Enge land. Dit Tsjechisch-Sovjet-Russische verdrag bezegelt dat Groot-Brittannië afziet van een eigen politiek in Mid den-Europa. Met haar goedkeuring van het door Benesj in Moskou geslo ten verdrag geeft de Britsche regee ring de belangen van alle kleine staten, voor welker verdediging zij zooge naamd in den oorlog is gegaan, prijs HERBERT GILLE, DE EIKENLOOFDRAGER. Commandant der Wikingers. SS-PK, Juli 1942. De „Wiicing" stormt naar het zuiden. De Don wordt overschreden. Een afdee ling verkenners der divisie slaat de terug- vliedende vijandelijke colonnes uiteen er verhindert aldus een geordenden terug tocht van den vijand naar het zuiden. Verder stoot deze afdeeling naar voren, steeds verder. Zij schenkt geen aandacht aan de sterke vijandelijke troepen, die aan belde zijden van de dooi braakplaats zijn blijven staan. Rakowo Tawritschki, Bosvodny en Ahdronoff worden in har den strijd genomen. In de elndelooze rijen krijgsgevangenen bevinden zich soldaten van tien verschillende vijandelijke divi sies. onhoudbaar gaat de aanval voorwaarts. Deelen van een Sovjet-Armee worden uit Jegorlikskaja geworpen, met krachtig voorwaartsdringen wordt Sredny Jegorlijk bereikt. De verkennersafdeeling staat vol komen op zich zelf, zonder voeling met de nadringende eigen divisie. Naast en achter haar bewegen zich sterke vijande lijke krachten. Oe vijand weet waarom het gaat én valt in den nacht telkens en telkens weet verbeten met frlsch in den strijd gevoer de brigades aan, Maar de aanvallen wor den woedend afgeslagen. Ja, zelfs groote deelen van een pantsercorps worden ver nietigd. Deze koene en meedoogenlooze ctoot diep in het hart van den vijand bracht de verkenners-afdeehng bijna tot aan den Koeban. De nastootende eigen divisie gelukt het spoedig de rivier over te steken. Leider van deze succesvolle onderne ming Is de 45-Jarige commandeur van een artillerie-regiment. In den eersten wereld oorlog werd hij met het ijzeren kruis eer ste en tweede klasse beloond, het Duit sche kruis In goud verwierf hij reeds in net oosten. Thans wordt hem het ridder kruis bij het Ijzeren kruis verleend. Blikken wij terug op de afgeloopen ge vechten, dan vinden wij hem altoos aan het hoofd van zijn troepen hetzij als eenvoudig soldaat, als chef van een bat terij of, zooals thans, als bataljonscom mandeur. Zichzelf niet ontziend, is hij een voorbeeld van elan en bezieling, sleept hij zijn mannen mee en draagt door zijn vastberadenheid in beslissende mate ertoe bij, dat de operatics ten zui den van de Don zoo ongelooflijk snel ge lukt zijn. Dat is de frontsoldaat Herbert Gille. Mei 1943. De Wiking stormt verder, naar den Donetz. De divisie-commandeur wordt wegge roepen. Zijn opvolger ïieemt de leiding van de roemrijke divisie, waarin vrijwil ligers uit alle Germaansche landen strij den. over als een zwaar en verantwoor delijk erfdeel. Evenals voorheen staat hij met zijn gansche persoonlijkheid in den dienst van zijn nieuwe taak, vervult haar uit den rijkdom van zijn karakter en uit zijn er varingen. Hij heeft begrip voor zijn mannen, die sinds het begin van den veldtocht in het oosten in Sovjet-Rusland staan. Hij weet, dat deze mannen hun vaderland hebben verlaten met het doel. voor een vereenigd Europa te strijden en nu ver van beschaving en cultuur in ge bieden staan, waarin strijd op rustdagen evenals in tijden van hoogsten inzet levensvoorwaarde is. Daarom helpt hij hen zooveel mogelijk, zelfs uit de onmoge lijkste vervallen hut nog een eenlgszins bewoonbaar kwartier te maken. „Men moet het vaderland in zich dragen" is een graag gebruikt woord van hém, dat hij zelf door houding en leefwijze tracht waar te maken. Het lot en de zorgen van zijn mannen vinden bij hem meer dan belangstelling, zelfs In dagen van harden strijd vindt hij tijd, zich mot hen bezig te houden, hen raad te geven en te helpen. Hij is voor zijn „Wikingers" vader en kameraad te gelijkertijd. Op de verwonderde vraag van een buitenstaander, of hij wel tijd had voor dergelijke dingen, antwoordde hij: „Ja. want ik voel mij voor lederen man verantwoordelijk". Dat ls de commandeur der Groot- Germaansche divisie „Wiking", Herbert Gille. Juli 1943. „Wiking" staat aan den Donetz. De groote afweerstrijd begint. 400 man der divisie houden een frontsector van 32 kilometer en de doorgebroken Sovjets worden telkens weer teruggedrongen. „Wiking houdt stand" ts de stereotiepe melding aan het Armeecorps. Vochten de Wikingers" tijdens den voormarsch altlid vooraan, zoo is tijdens de groote uitwijkbeweglngen hun plaats vanzelfsorekend In de achterhoede. Tel kens worden zij tot het uiterste Ingezet, nooit gelukt het den vijand onze stelsel matige bewegingen te. verhinderen. Het zijn dagen, zooals de divisie ze tot nu toe nog niet beleefd heeft, maar zii smeden de mannen en den commandant nog hechter aaneen. De divisie-commandeur le"t zijn hoofdkwartier ver naar voren en elk bevel Is nauwkeurig overleed Maar uit elk hevel spreekt de wensch zijn man nen zooveel als slechts eenigszlns mogelijk Is. te SDaren. En als de toestand hopeloos en uit zichtloos schünt, als de officieren der divisie zich tot den generaal om raad wenden, dan helot hij verklarend en uit leggend En als hM dan. rustig en zondo- hortstocht. maar beeriioend vraagt: „Zii" nog andere moe1Wkhed°n?" dan zij" d"»e plots als weggetooverd. Thans werd hem door den Fflhrer het eikenloof bil het ridderkruis van het Ijze ren kruis verleend. Hij leest het telegram en Imnulslef zegt ht1: ..Dat de nrestaties van mlln „Wikin- zoo gewaardeerd worden, dat ts filn." nat ls de brlgadeftihror Hcbert Gille generaal-maloor bil de Wnt'rn-SS en commandeur der SS-pantserdivIsIe „Wi king". SS-oorloesverslaecever, DR. KRISTEN ZARP (Denemarken). aan het Russische imperialisme van bolsjewistischen aard. Bijzondere aandacht verdient naar Berlijnsche opvatting het op Polen be trekking hebbende punt van het ver drag. Wanne:r dr. Benesj afziet van elke soort van betrekking met de Poolscbe emigranten, die niet in Mos kou worden goedgekeurd, dan betee kent dit, dat de Tsjechische emigran ten hun handteekening plaatsen onder de vernietiging van de Polen door de Sovjetregeering. De Duitsche bladen zien in 't zooge naamde verdrag van bijstand, dat dr. Benesj in Moskou met de Sovjet-Unie heeft gesloten, een nieuw bewijs voor het feit, waarop men van Duitsche zijde steeds weer heeft gewezen, dat de Anglo-Amerikanen thans meer dan ooit geneigd en genoodzaakt zijn het bolsjewisme in Europa de vrije hand te laten. Verraad voltrokken! Onder het opschrift „Het verraad is voltrokken" publlceeren alle Tsjechi sche ochtendbladen gisteren het offi cieele bericht omtrent het sluiten van het verdrag en verscheidene bla den wijden eigen commentaren aan de berichten. Zoo schrijft de Narodny Politika, dat dit verdrag lijkt op al de verdra gen, die de bolsjewieken in 1939 den Oostzeelanden hebben opgedrongen. De Narodi Praha schrijft: Benesj heeft ingezien, of men heeft hem wellicht zelfs medegedeeld, dat Engeland en Amerika zich niet hebben kunnen los maken van den wensch van Stalin, dat zij zich niet zouden mengen in Midden- Europeesche aangelegenheden. Hij moest echter weten, aldus het blad, welk lot in dit geval het Tsjechische volk te wachten zou staan. Wanneer hij echter met de bereidwilligheid van een zwakkeling bereid was de rol te spelen van een tweeden Churchill om Bohemen en Moravië aan het bolsje wisme uit te leveren, is het de taak van het Tsjechische volk zich voor oogen te houden, dat zijn vaderland onder bolsjewistische heerschappij zou worden uitgeplunderd, dat het ten gunste van de Joden zou worden mis bruikt en dat Bohemen en Moravië tot het tooneel van een derden wereld oorlog zouden worden. SCHAGEN. HERMAN RINKET'S VARIéTé IN THEATER ROYAL. Voor een geheel gevulde zaal heeft Herman Rinket's Variété Maandagavond in Theater Royal alhier een succesvol len avond gegeven. Het publiek heeft uit het zeer gevarieerde programma naar keuze rijkelijk kunnen putten en er van genieten. Alex de Haas was er om de talrijke nummers „aan elkaar te rijgen". Hij deed dit op de wijze, zooals wij dat van hem kennen, zoodat elk nummer reeds bij voorbaat een succes beloofde te worden. Als eerste werd door hem aangekon digd Tonio Manti, de geestige Jong leur. die een bal op een kartonnen rol- reltje opving met hetzelfde gemak als wy een lepel pap naar onzen mond brengen. Jack Gerlach. de populaire accordeon- nist, die tevens de muzikale leiding van dit variété heeft, voerde ons daarna mee in het rijk der muzikale klanken. Met een kleine onderbreking, waarin De Haas ons vergastte op zijn prettige liedjes aan den vleugel, gingen wij opnieuw het rijk der schoone klanken binnen, waar dit maal de Kilima Hawaiïans in hun spe ciaal repertoire ons wachtten. Het was het hoofdnummer van den avond. Er waren nog twee vroolijke jongens, Scholten en Van 't Zelfde en oen gui- taar, Charlols als Oostersehe mysterie, die het bestond om een gehypnotiseerde netjes op het punt van een mes te leg- daarvoor was het dan ook een myste rie! e Kilima Hawaiïans kwamen nog q terug. Schollen en Van 't Zelfde en toen de laatste klanken verklonken waren en het daverend applaus een ein de had genomen, keerde een zeer tevre den publiek huiswaarts. APPELEN IN BESLAG GENOMEN. Door den Centralen Controledienst te Alkmaar is Zaterdag een spoorweg wagon met 3000 kg appelen bestemd voor Schagen in beslag genomen Langedijk. De kool is thuis. Voor de Lange- duker tuinbouwers is thans een perio de van hard werken achter den rug: het binnenhalen van den kooloogst Onder de huidige omstandigheden wordt elk jaar wel wat tegen deze periode opgekeken, aangezien het tel- kenjare moeilijker wordt de benoodig- de materialen. vervoersmogelijkheid. werkkrachten e.d. te verkrijgen. Dank zij de samenwerking van de tuinbou wers, welke o.m tot. uiting Is geko men in den sleepdienct, welke het vervoer van de in de polders buiten om verbouwde stapelproducten aan zienlijk heeft bevorderd, doordat voor een belangrijk traject geen stookolie behoefde te worden aangevraagd, zoo dat hierdoor op andere plaatsen, waar een dergelijke oplossing niet moge lijk was. eenige verruiming ontstond, is de kool weer op tijd binnen geko men. Inmiddels is de eerste inventarisatie reeds gehouden en deze zal ongetwij feld interessante gegevens hebben op geleverd omtrent den oogst. Van de kwaliteit komt bij die inventarisatie mets tot uiting, maar wat men daar over verneemt is niet erg gunstig De kool heeft nogal te lijden gehad van verschillende belagers Hierdoor is de animo om af te levdl^n bij de tuin bouwers vrij groot De minst houd bare partijen wil men wel kwijt. Om de aanvoeren eenigszins in overeen stemming te houden met de afzetmo- gelijkhfd is reeds een voorlooplge aanvoerregeling. levering op bestelling, ingevoerd Binnenkort za] wel weer een regeling, gelijk aan die van ver leden jaar waarbij ook rekening wordt gehouden met den totalen voor raad. worden getroffen Ook wordt er gehoopt op een ver hooging van de prij-en. aangezien de opbrengst van dien aard is. dat tegen dezelfde prijzen als verleden jaar geen rendabel bedrijf is te verkrijgen. De genen, die tegen hooge pachtprijzen 'and „buitenom" hebben gehuurd waartegen ddor de veilingbesturen meerma'en is gewaarschuwd krijgen nu de rekening gepresenteerd. Op den Grebbeberg Er liggen graven op den Grebbe berg. En daarin rusten zij, die in de Meidagen van 1940 hun leven gelaten hebben voor het vaderland. Er staan offerbussen op dit oor logskerkhof. En de nabestaanden van de gesneuvelden doen er hun gaven In: het geld is immers be stemd, om het kerkhof en de gra ven te onderhouden... Maar zelfs dat geld is niet vei lig ln de bussen. zelfs dat geld. dat met groote, innige piëteit ge geven werd, heeft de begeerte op gewekt. Een suppoost van dit kerkhof ontzag zich niet. de bussen te lich ten: met behulp van een ijzer draadje kon hij het papieren gald uit de bussen halen. Hij werd gelukkig gesnapt en ontslagen. En Dinsdag j.1. moest hij zich ver antwoorden voor den rechter. „Iemand, die op deze eereplaats zich aan dit ge^d vergrijpt, aldus de officier, kan gebrandmerkt wer den als een vuige misdadiger, voor wien geen straf zwaar genoeg is". En hij eischte twee jaar gevange nisstraf. BEPERKING AANC.ETEEKENDE STUKKEN. Naar gewicht en naar inhoud- De bijzondere omstandigheden maken het noodzakelijk tijdelijk een be perking in te voeren voor verzending van aangeteekende stukken, zoowel naar gewicht als naar inhoud. Aangeteesende brieven (al of niet met aangegeven waarde) mogen niet zwaarder wegen dan 500 gram en geen andere zaken bevatten dan bescheiden en mededeelingen of berichten op pa pier, perkament of andere soortgelij ke stoffen (dus geen goederen). De gewichtsgrens voor brieven met geld, bank- en muntpapier, edele me talen of kostbaarheden, die aangetee- kend moeten worden verzonden, is maximaal 2 kg gebleven, maar zij mo gen daarbij geen andere zaken dan de hierbovengenoemde bescheiden, mede- deelingen of berichten bevatten. Voor gedrukte stukken, nieuwsbla den (met inbegrip van bijvoegsels) en monsters is aanteekening slechts toe gestaan tot een maximum gewicht van 500 gram. Voor brailledrukwerken blijft aan- teekening mogelijk tot en met een ge wicht van 7 kg.* Deze tijdelijke regeling gaat 16 De cember in en geldt alleen voor het binnenlandsch verkeer. Broek op Langendiik. Kerkelijke verkiezing. - Tot ouder ling bij de chr. geref. kerk alhier werd gekozen de heer G. Ven. tot dia ken de heer K. van der Molen. Noordscharwoude, Uitslagen schaakmat. - De uitslagen van de voor de wintercompetitie ge speelde partijen zijn als volgt.: Eerste klas: D. Koorn—J. Smit 1—0, J. Ootjers—G. Goudsblom 0—1, J. H. Hart 0—1. J, Krijgsman W. Kaan 0—1. Tweede klas: J. Kamper—J. Heids- ma 1-0, J. Komper-C. Krijgsman 0—l. C. Krijgsman—G. van Loenen 1—0, J. Lindeboom—W. Koordes 0—l. Derde klas: W. Muller—C. Kliffen 1—0, G. Vader—A. J. de Wit 0—1, A. J. de Wit—N. v. d. Abeele 1—0, J. van Hout—N. v. d. Abeele 0—1. Op Zondag 19 December speelt het eerste tiental van Schaakmat te Alk maar tegen Caïssa uit Hoorn. Biljarten. - Maandag speelden een tiental leden van de sociëteit Op Maat in „Concordia" te Noord-Scharwoude een wedstrijd tegen tien leden van de sociëteit „Vriendenkring". De uitslag van deze geanimeerde ontmoeting was, dat Vriendenkring de overwinning be haalde met 13 verliespunten. Op Maat had 10.9 verliespunten. Over vier weken wordt in het lokaal van den heer P. Kramer te Zuid- Scharwoude wederom een wedstrijd gespeeld. Tafeltennis. - De tafeltennisclub Vi- tesse heeft Zondag geen fortuinlijken dag gehad. Bij de uitwedstrijden te Schagen verloren de heeren beide partijen. De uitslag was: Lycurgus 1 Vitesse 1 82, Lycurgus 2Vitcsse 2 10—0. Ook de dames moesten in Scha gen de vlag strijken: Lycurgus 2 won van Vitesse 1 met 8—2. Het derde elftal van Vitesse speelde te Alkmaar tegen ATTC 2 en verloor met 7—3. Koedijk. Veediefstal. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werden uit de weide van den veehouder J. Schouten alhier negen schapen ontvreemd. Dc politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Legimitatlekaartjcs Legimitatle- kaartjes voor kinderen, die nog geen school bezoeken, kunnen ten gemeen tehuize werden afgehaald op Woens dag 22 December tusschen 9 en 12 uur en voor het zuidelijk deel van 21 u„ op denzelfden dag in café Hes. Ook zijn eiken werkdag ten gemeentehuize houten etuis voor identiteitsbewijzen verkrijgbaar. De Plón. De uitslag competitiepartijen van de Pion waren: le klasse: J. A. Pcs- man—W. Wagemaker 0—1; Jn. Visser—S. Visser 1—0; J. MastellngM. Barslnger- horn 0—1. 2e kiasse: C. W. Otto—S. Blóot- hoofd 0—1; N van Loenen—w. Otto O—1. 3e klasse: J. Schuit—H. Kramer l—0: P Boon—P. Hartiand 0-1; G. Hartland—R. Hartog 0—1; P visser—Jn. Beek 0—1; p. Vingerling—P. Mulder 1—0; J. Swetsman N. Otto 1—0. Bergen. Subsidie Natuurreservaat. Bij be schikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij is goedgekeurd aan de gemeente Bergen over 1943 uit 's Rijkskas te betalen een bedrag groot f2100 voor de kosten van instandhou ding van een gedeelte van het zgn. Bergerbosch. Afscheid waarnemend burgemeester, Wegens zijn benoeming tot burge meester van Hilversum zal de heer Fijn op Vrijdag 17 December a s. of ficieel afscheid van de gemeente ne men. Tusschen 16.30 en 17 uur zal dien dag ten raadhulze voor de inge zetenen gelegenheid bestaan van den waarnemend burgemeester afscheid to

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1