NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Situatie aan het Oostfront opvallend gewijzigd. Dr. Göbbels over de militaire gebeurtenissen van het afgeloopen jaar. Bewonderenswaardige Sovjets bij Kirowograd teruggeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau der Scbager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DONDERDAG 16 DECEMBER 1043. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 204, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie II ct. per m.M. Dj} contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gchecle oplage op aanvrage. Klare keuze. (Van onzen politieken redacteur.) WANNEER iemand tien jaren geleden zou gezegd hebben, dat de slagzlr „Mussert of Moskou" voor de destijds gehouden verkieziugen nog eens wer kelijkheid zou worden, zou men hem voor volslagen gek verklaard hebben. De feiten zijn intusschen, dat het derdaad waarheid is geworden, keuze Is: Mussert of Moskou. Het Ne- derlandsche volk in zijn geheel niet alleen de amper duizend, die destijds deza leuze met veel geloof aanhieven en die voor dit geloof en voor de daar aan gehechte trouw hun tienjaren- insigne hebben ontvangen moet thans de juistheid van dit dilemma erkennen. Of het wil of niet. Het gaat er werkelijk om, of het Nederlandsche volk. evenals de duizend getrouwen, geloof In Mussert zal hebben, in Mussert als de voor Ne derland verpersoonlijkte vertegenwoor diger van het nieuwe politieke, econo mische en sociale stelsel, dat alleen in staat is, Europa van den ondergang te redden. Wanneer zelfs een Britsch staatsman als Smuts moet erkennen, dat de oude wereld niet meer kan terug- keeren, dat Engeland „roemvol, doch arm" uit dezen oorlog te voorschijn zal komen en dat het alleen nog redding zou kunnen vinden in de vorming van een nieuw continentaal bloc, dan moe ten deze uitingen ook indruk maken bij de vele weifelaars, bij de afwachtenden en zelfs bij tegenstanders. OP de bijeenkomst In Utrecht naar aanleiding van het twaalfjarig be staan der N. S. B. heeft Mussert breed voerig den ontwikkelingsgang van de Nationaal-Socialistische Beweging ge schetst. Niemand zal de juistheid van dit eerlijke overzicht ontkennen. Het ware wenschelijk, dat elkeen eens in de ge dachten voor zichzelf de moeilijkheden van dezen opgang naging. De ontwik keling van de N. S. B. uit een klein groepje, eigenlijk uit twee personen Mussert zelf en zijn oudste kameraad, o'e populaire Van Geelkerken is een zware weg van persoonlijke offers, te genslagen en veelvuldige tegenkanting geweest. Waar bleef de in ons land toclf overigens zoo hoog geroemde ob jectiviteit, wanneer het gold de N. S. B. te belasteren, te kleineeren en onluist te internreteeren? Heeft de ontwikkeling der feiten niet de zienswiize van Mus sert, zooals hij die vóór Mei 1940 zoo vaak in woord en geschrift uiteenzette, bevestigd? Verdient zijn standpunt niet méér waardeering dan hem en zijn be weging thans in feite wordt toege meten? Het is in het leven normaal, dat, wan neer A. en B verschillende meeningen over een toekomstife ontwikkeling ver kondigen, A. ook de erkenning ver krijgt, indien naderhand bliikt. dat ziin zienswijze en niet die van B de luiste is Musserts zienswijze is de juiste ge bleken. Hii heeft de partijen van dezen oorlog herhaaldelijk, lang vóór 1939. ge schetst.. Hii heeft fewezen on het bolsie- wistisch gevaar. Hij heeft de onmacht van de Westersche democratieën aan getoond. de sociale en econom'sche noo- den op te 'ossen. Hii heeft ook hun po litiek échec voo^Deid. Ts het dan nog juist en eerlijk B. te verdedigen, wiens ongelijk intusschen gebleken is? DAT Mussert na Mei 1940 den koers „van vijand tot bondgenoot" insloeg, spruit voort uit een juir.t inzicht in de ontwikkeling der dingen. Zooals ook zijn vroegere zienswijze juist was, zoo werd zij ook ditmaal bevestigd. Deze koers is daarnaast volkomen consequent ten op zichte van zijn voordien in a'le open baarheid eerlijk bekend gemaakt stand punt. Het zou te zot zijn, indien hij, na gelijk gekregen te hebben, anders gehandeld zou hebben dan hij thans deed en ter navolging aan het Nederlandsche volk voorhield. Hij moest zelfs conse quent zijn. Dat lag in de logische ont wikkeling van zijn eerlijk en vader landslievend standpunt opgesloten. Hij mocht de verantwoordelijkheid niet schuwen. Het zou bovendien een ern stig verzuim geweest zijn, indien hij het Nederlandsche volk, dat, ondanks alle heilige beloften, in den steek gelaten werd, op zijn beurt ook aan zijn lot over gelaten zou hebben. Had hij dan moeten zeggen: „Nou knappen jullie het maar zelf op!"? Wanneer een auto als een razende over den weg snelt en een dokter langs den kant den bestuurder toeroept: „Pas op, niet zoo woest, dien kant uit. daar is een bocht", dan zal hij enkele passen verder ziet over den verongelukten vagen en zijn inzittenden heenbuigen en de wonden verbinden en vrp'egen Dan zal hij niet hooghartig voorbijloo- pen en zeggen: „Zie nou maar. hoe iullie weer overeind komt. Je wilde naar mii niet luisteren. Da heb je er ïou van!" De politieke wedloop in het eerste jaar r.a Mei 1940 bewees bovendien, dat Mussert de eenige figuur was. die in staat bleek de verantwoordelijkheid voor een levenskrachtigen politieken wil van het Nederlandsche volk te dragen Nóch naar rechts, nóch naar links was een andere keuze mogelijken aan vaardbaar! Waarom ook niet Mussert' Niemand twiifelt aan zijn rondborstige eerlijkheid! Heeft ziin politieke ziens- v, ijze zich niet beter hewaarheid dan die van al de anderen. d:e zooveel laren vertrouwen genoten? Niemand trekt zijn vaderlandsliefde meer in twijfel! Waar om zou hij m'nder caoabel om te re- geeren zijn dan de aanoasser Colijn. de christen-bolsjewist Gerbrandy of Al- barda? At deze personen faalden niet omdat zij Colijn. Ge'-brandv of A'barda waren, dóch omdat het systeem, dat zij ver tegenwoordigden. niet tecen de moei lijkheden van dezen tijd ongewassen v/as. Ieder voor z'ch waren zij wcHicht met de beste bedoelingen bez'e'd Hun politieke geneeskruiden waren echter tegenover de sociale, econom'sche en politieke kwalen van dezen tijd zonder heilzame uitwerking. REGEEREN is vooruitzien! Naar dit oude adagium gemeten, moet het Nederlandsche volk in zijn geheel eeren, v/ien eer toekomt. Wat Engeland het Nederlandsche volk niet meer garan deeren kan en wat de Sovjets onder geen omstandigheden ooit zouden willen dulden, heeft Mussert door zijn- poli tieke houding van vóór en speciaal van na Mei 1940 voor het Nederlandsche volk verdiend. Zooa's opnieuw uit de woorden van den Ftihrcr tijdens zijn jongste onderhoud met Mussert is ge bleken. zal Nederland zichzelf blijven en zijn zelfstandigheid behouden. Daar- Sov/'ef -formaties werden gedecimeerd De militaire correspondent van het DNB schrift, dat de situatie aan het Oostelijk front de laatste 24 nur een opvallende wijziging heeft ondergaan tengevolge van krachtige Duitscbe tegenbewegin gen en In het tecken van opmerke lijke Duitsche afwcersucoessen staat. Wat op het oogenbiik aan het Oostelijk front geschiedt, aldus ver volgt hij, is niet meer en niet min der dan een strijd om het initiatief. Aan weerskanten streeft het com mando er naar, de eigen vrijheid van handelen volledig te herwin nen. Van dit oogpunt uit moeten de gevechten ten westen van Klef, en vooral ook de groote Sovjetopera ties in het gebied van Kirowograd, alsmede de nieuwe operaties ten z.- westen van Shlobin beschouwd worden. De bolsjewisten willen de tegenactie van Von Manstein, die steeds meer voelbaar wordt, van haar dreigend karakter ontdoen en hebben daarom gegrepen naar hun oude middel: he* vormen van zwaartepunten aan de flanken van het bedreigde gebied, n.1. bij Kirowograd en bij Shlobin. Zij heb ben daarbij, operatief gezien, niet al leen niets gewonnen, maar klaarblij kelijk tot dusverre veel verloren. Hun manoeuvres waren vroegtijdig door de Duitschers opgemerkt en daardoor stiet de nieuwe groote Sovjet-aanval bij Shlobin op een zoo dicht vuurgor- dijn der Duitsche artillerie, dat nog tildens den Sovjetaanval de Duitsche divisies op haar beurt tot den aanval konden overgaan. De Duitschers leden daarbij uiterst geringe verliezen, ter wijl de Sovjetformaties letterlijk ge decimeerd werden. Bevordering van een flink politieman. In den nacht van 8 op 9 October j.1. hoorde de hoofdwachtmeester H. Meijer te Baflo (Groningen), toen hij van zijn dienst huiswaarts keerde, vlak bij zijn woning, dat er wielrijders passeerden. Bij onderzoek bleek hem, dat 3 per sonen zich' toegang wilden verschaf fen tot het distributiekantoor. Toen zij den politieman bemerkten, grepen ze naar hun revolvers en er ontstond een vuurgevecht, waarop de overvalple- gers de vlucht namen, met achterlating van een geladen vuurwapen. Dank zij dit kordaat en doortastend optreden van Meijer bleven de in het gebouw aanwezige distributiebescheiden voor de bevolking van Baflo behouden. De directeur-generaal van politie beloonde hoofdwachtmeester Meijer door hem. te rekenen met ingang van 1 November, te bevorderen tot onder luitenant. Maandag werd deze promotie bekend gemaakt voor het front van het per soneel der afdeeling Winsum. Hierbij hielden verschillende polltie-autoritei- ten toespraken en brachten aan Meijer hulde. Nieuws in 't kort. Goudklomp gevonden. Uit Kaapstad wordt vernomen, dat een goudklomp van 70 kg., een recordgewicht, gevonden zou 'jn in de Belgische Congo. Cycloon teitstert Alicante. De stad Allcante, een Spaansche kustplaats, is Dinsdag door een buitengewoon hevige cycloon geteisterd. In de stad zelf wer den groote verwoestingen aangericht, ter wijl haveninstallaties en scheepswerven volkomen werden verwoest. Buiten de stad hadden aardverschuivingen plaats, waardoor de verbinding met de buiten wereld verbroken werd. Sofia waarschuwt. De politie te Sofia heeft de bevolking gewaarschuwd tegen het gevaar, dat schuilt in het opraoen van voorwerpen, die door vijandelijke vliegers worden uitgeworpen en die klei ne hoeveelheden ontplofbare stoffen be vatten. SuikerdiefstaL Te Amsterdam is Woensdagnacht ingebroken in een pak huis aan den Baarsjesweg. De dieven heb ben 60 balen suiker meegenomen. Boerdervjbrand. Te Golrle zijn één boerderil en twee woonhuizen, alsmede een stalling en schuur door een brand verwoest. Meubels en vee werden gered. Met verlof. De ruim 500 leden van den N. J. S, die als vrijwilligers dienst doen in den Germaanschen Landdienst in Dantzig. zullen de Kerstdagen en het Nieuwjaar in het ouderlijk huis door brengen. Vermoedelijk zullen de verlof gangers Woensdag a.s. reeds thuiskomen met een extra-trein. Parallel hiermede ontwikkelde zilch de strijd bij Kirowograd. Op den tac- tischen tegenzet van het Duitsche com mando, n.1. het terugnemen der Duit sche stellingen in het gebied van Tsjerkassy, volgde met verwonderlijke snelheid de Duitsche tegenaanval. Hier wreekte het zich voor de bolsjewisten dat zij voor hun actie bij Kirowograd het z.g. front van Sütomir meenden te kunnen verwaarloozen. Duitsche pant serformaties hebben hen op aanzien lijke schaal uit hun stellingen terugge worpen naar het Oosten. Niettemin zat men moeten verwachten, dat de bols jewisten hun pogingen voortzetten en de actie van Von Manstein, waartegen den laatsten tijd alle bolsjewistische Inspanning gericht was, gaat intusschen onweerstaanbaar voort. Het verdient de aandacht, dat de bolsjewisten er tot dusverre niet in geslaagd zijn, den Duitschen tegenaanval ten westen van Kief tot staan te brengen. Duitsche divisies zijn bezig met het overweldigen van een Teteref-barrière. Men kan aannemen, dat ook de Duitsche divisies in het zuiden van dit gebied weldra haar taak krijgen. De ontwikkeling wijst er dus op, dat den bolsjewisten de vrijheid van handelen en besluiten meer en meer wordt ontnomen en dat het initiatief in dezelfde mate overgaat in handen van het Duitsche commando. D« .Dag der Duitsche spoorwegmannen". In tegenwoordigheid van Rijksminister dr. Goebbels. den Rijksminister van het verkeerswezen, dr. Dorpmüller, den Rijksorganisatieleider, dr. Ley. gene'aal-veldmaerschalk Milch enz. had ter gelegenheid van den .Dag der Duitsche spoorweg- mannen" een groote bijeenkomst in het Berlijnsche Volkstheater plaats, bij welke gelegenheid de spoorwegmannen, die zich in den oorlog hebben onderscheiden, met het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdiensten werden begiftigd Rijksminister dr. Goebbels feliciteert de mannen met hun onderscneiding O'bis-Holland/Pax m houding. Rijksminister dr. Göbbels heeft Dinsdag de leiders der rjjkspropa- gandabureaux In vergadering b(j- oengeroepen, om hun een over zicht te geven van de politieke en militaire gebeurtenissen in het af geloopen jaar en om hun nieuwe richtlenen voor hun practisch werk in de gouwen te geven. Het kan niet ontkend worden, zoo zeide dr. Göbbels in z\jn rede, dat front en vaderland in het thans ten einde spoedende jaar aan bui tengewoon zware belastingen heb ben blootgestaan. Terwijl aan de fronten de heldhaftig strijdende Duitsche coldaten alle ver nietigingsplannen van den vijand ver ijdelden, heeft het vaderland zich hun waardig betoond door tegenover de tot een brutale hevigheid opgevoerde luchtterreur en het hiermede gepaard gaande zenuwoffensief der vijanden van Duitsc'nland een welhaast bewon derenswaardige houding aan te nemen. In de afgeloopen maanden heeft het Duitsche volk weliswaar wonden en lidteekens gekregen, doch het staat on wrikbaarder dan ooit eu is voor de Het pact tusSchen Moskou en Benesj. Meening van Eden. De diplomatieke correspondent van het D.N.B., Sieglried Born, schrijft: Ook in Engelsche politieke kringen is Edens zwijgen over het pact tusschen de Sovjet-Unie en Benesj opgevallen, zoodat vandaag in het Lagerhuis een desbetreffende vraag gesteld werd, waarop Eden genoopt was te antwoor den. Hij verklaarde, dat de aangelegenheid te Moskou was besproken tusschen hem, Molotov en Huil en dat de Britsche re geering het thans geteekende verdrag te meer toejuicht, daar het een belang rijk instrument voor de algemeene vei ligheid kan worden en bovendien den nabuurlanden de mogelijkheid tot toe treding biedt. Hiermede bevestigt de Britsche mi nister van buitenlandsche zaken, dat reeds te Moskou het Oost-Europeesche probleem en de daarmede samenhan gende vraagstukken zijn geregeld in den geest van Moskou en dat daardoor de grondslag voor de Sovjet-expansie naar het Westen is gelegd. De van Duitsche zijde meermalen aangetoonde tendentie der Britsche politiek tegen over Europa wordt door de verklaring van Eden in een bijzonder licht ge plaatst. De bedenkingen, die in zekere Lagerhuiskringen zijn gerezen ten aan zien van de gevolgen van het pact op de „algemeene Europeesche veiligheid" bedenkingen, waaraan een arbeiders afgevaardigde op welsprekende wijze uiting gaf meent Eden tot zwijgen te kunnen brengen met de verklaring, dat „bij het onderhavige verdrag in zijn tegenwoordigen vorm dit gevaar nau welijks behoeft te worden gevreesd". Aanvallen bij Sh'obin en Newel mislukten. Nieuwe strijd in Italië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Deceber (D.N.B.). Het opperbevel van de weer macht deelt mede: „In den sector van Kirowograd werden over een breed front uit gevoerde aanvallen der bolsjewis ten op bloedige w(jze afgeslagen. Duitsche pantserformaties, door de luchtmacht op effectvolle wijze gesteund, gingen tot tegenaanval len over, braken den tegenstand van den vijand en wierpen dezen uit enkele penetraties. Daarbij werd een tijdelijk verloren gegaan be langrijk plaatsje ten noorden van Kirowograd heroverd. In het gebied ten noordoosten van Sjitomir wierpen onze troepen den sterkeren vijand terug en brachten hem gevoelige verliezen toe. Ten zuidwesten van Shlobin gingen de bolsjewisten met krachtige infan terie- en pantserformaties tot den voor zal het Nederlandsche volk, is het vandaag nog niet dar. morgen, Mussert dankbaar moeten zijn. Mussert en de mannen, die op zijn aansporing vrij willig de wapenen ter verdediging van Europa hebben opgenomen. aanval over. In verbitterde gevechten behaalden onze troepen een volledig afweersucces. Tijdelijk doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen werden in een tegenaanval teruggeworpen. De bolsjewisten leden ln dezen sector bijzonder zware verliezen. Veertig pantserwagens werden kapot geschoten Ten zuiden van Newel versterkte de vijand zijn druk belangrijk na nieuwe strijdkrachten te hebben aangevoerd. Ook hier werden de aanvallen in har de gevechten afgeslagen, enkele plaat selijke penetraties afgegrendeld. In Zuid-Italië viel de vijand giste ren aan de Adriatische kust over een smal front opnieuw aan. De aanvallen der Britten leverden ondanks sterken steun van artillerie en vliegtuigen slechts op enkele plaatsen geringe ter reinwinst op, stortten echter voor het overige in het afweervuur of in ge vechten van man tegen man ineen. De gevechten om de penetratieplekken zijn nog aan den gang. Een formatie Duitsche gevechtsvlieg tuigen viel in den nacht van 13 op 14 1 ecember het vijandelijke ravitaillee- ringssteunpunt Pari aan en plaatste :reffers op de haveninstallaties. Boven het Middellandsche Zeegebied .verden gisteren zeven vijandelijke vliegtuigen neergeschoten." laatste beslissing tot het uiterste be reid. Illusies van den vijand. Vervolgens schetste de minister de uit de verkorting van de Duitsche frontlinies voortspruitende illusies van den vijand over een militaire en poli tieke ineenstorting van Duitschland en die thans gelaten het mislukken van zijn plannen en de ongebroken mili taire en economische kracht van Duitschland moet constateren. In Moskou, Cairo en Teheran probeerden de vijanden van Duitschland, zoo ver klaarde dr. Göbbels, zich te verzoenen met den nieuwen toestand. Naar uit de nietszeggende communiqués over deze conferenties echter is gebleken, blijft hun geen andere weg over dan de beslissing te zoeken in een wanhopi ge poging om een invasie op het con tinent te ondernemen, die voor hen ge paard zal gaan met geweldige offers aan bloed en over den afloop waarvan na Duinkerken en Dieppe geen twijfel kan bestaan. Luchtterreur verandert ons niet.' In het verdere verloop van zijn re de sprak de minister over kwesties be treffende den luchtoorlog. Aan de hand van enkele voorbeelden bewees dr. Göbbels, dat het Duitsche volk het ook met de moeilijkste problemen w'.et klaar te spelen, waarvoor het als ge volg van den Britschen fosforoorlog tegen vrouwen en kinderen geplaatst wordt en dat het weerstandsvermogen van het Duitsche volk in de vuurzee na een terreuraanval gestaald wordt. „Wanneer de eindoverwinning behaald is, zoo besloot dr. Göbbels, zullen leed en nood, die de vijand over ons bracht, spoedig overwon nen worden. Blijvend voor de ge schiedenis is alleen de houding, waarmede w(j onze vrijheid verde digden. In deze weken en maanden schrijven wij een roemvol hoofd stuk van onze geschiedenis." De bijeenkomst werd door verschil lende referaten over actueele vraag stukken der Duitsche oorlogvoering gecompleteerd. Zoo hebben o.a. staats secretaris dr. Ganzenmüller over den verkeerstoestand, gouwleider Lauter- bacher-Hannover en mmïsterial-direk- tor Berndt over het onderwerp der Angelo-Amerikaansche luchtterreur gesproken. Afscheid van burgemeester van Hilversum. De burgemeester van Hilversum, jhr. mr. E. J. B. M. von Bönninghausen, heeft gistermorgen op de gemeente secretarie afscheid genomen van de hoofden van takken van dienst en van de afdeelingschefs als vertegenwoor digers van het geheele gemeenteperso- neel. Hij prees de buitengewone samen werking. welke er steeds geweest was tusschen hem en het ambtenarencorps en sprak zijn dank daarvoor uit. De gemeentesecretaris, dr. G. G. Pekelha ring. sprak daarna een woord van af scheid en gaf den scheidenden burge meester de beste wenschen mee. In den middag heeft de burgemees ter afscheid genomen van het politie corps. Daarbij was ook de nieuwe burgemeester, de heer J. H. G. Fijn. aanwezig. Afzwaaiende N.A.D.-lichting ontgint N.O.-polder. De persdienst van den NAD meldt De oorlog maakt het noodzakelijk, dat met zoo groot mogelijke nauwkeu righeid alle beschikbare arbeidskrach ten ingezet worden op de plaats, waar zij het noodigst en het nuttigst zijn. Niet de vraag, wat ieder persoonlijk graag wil. maar het belang van het volk en het Europeesche belang ge ven hierbij den doorslag. De afzwaaien de lichting van den Nederlandschen Arbeidsdienst is een niet te onder schatten hoeveelheid arbeidskrachten De Rijkscommissaris heeft, naar aan leiding van zijn waardeering voor het werk van de arbeidsmannen, een rege- Ung getroffen, waardoor de arbeids mannen na hun dienstt'jd niet naar Duitsch'and behoeven voor werk. doch in eigen land aan noodzakelijken ar beid in dienst van ons volk kunnen werken. In de eerste plaats is hiervoor de Noordoostpolder aangewezen. Deze ar beid is zwaar en moeilijk. Hij eischt dus. dat er hard gewerkt wordt. Het is dus nu aan de arbeidsman nen om door hun werk het bewijs te leveren, dat de liefde voor land en volk hun ernst is. Zij worden daarbij geholpen door de omstandigheid, dat zij kunnen werken binnen de eigen 'andsgrenzen en bovendien door het uitzicht op het te verwachten resul taat van hun werk. Vacantiebons in het bouwbedrijf. De centrale persdienst van het Ne- derlandt-che Arbeidsfront meldt: De gemachtigde voor den arbeid heeft, inede op aandringen van het Ne derlandsche Arbeidsfront, twee be schikkingen uiigtvaardigd ten aanzien van de verplichte uitgifte van vacan tiebons door a'le bedrijfsvoerders in het bouwbedrijf, respectievelijk in het loodgieters- en fittersbedrijf. Dit beteekent dat voortaan alle wer kers in genoemde bedrijfstakken hoven hun loon een vacantiebon zullen ont vangen Toen indertijd de bestaande collec tieve arbeidsovereenkomsten voor den burgerlijken en utiliteitsbouw en den water-, spoor- en wegenbouw algemeen verbindend werden verklaard, waren de bepalingen betreffende de verplich te uitgifte van vacantiebons hiervan uitgesloten. Ook voor het loodgieters- en het fit tersbedrijf was de uitgifte van vacan tiebons niet verplicht gesteld. Het Ne derlandsche Arbeidsfront heeft in sa menwerking met den gemachtigde voor den arbeid er thans voor gezorgd, dat de uitgifte van vacantiebons algemeen verplicht is gesteld, zoodat alle werkers in het bouw-, loodgieters- en fittersbe drijf vacantiebons zullen ontvangen. Noordhollandsche renners vooraan Pronk en Evers bij de sterksten. Nu het wielerselzoen is gesloten, bevat het Mcdedeelingenblad van de Nederland sche Wlclren Unie een overzicht door den heer P. Peeters van de geleverde pres taties op de verschillende Nederlandsche wielerbanen in het afgeloopen seizoen. In den sprint staat Arie van Vliet ondanks dat Jan Derksen kampioen is geworden nog aan "den kop met 186 punten, waarop Derksen met 167 punten volgt. Hierbij wordt aangeteekend dat. hoewel Derksen eenige malen heeft ge toond, Van Vliet te kunnen klopoen, toch moet worden bekend, dat Van Vliet over het geheel genomen sterker, doch hoofd zakelijk tactischer was dan Derksen. Met het zelfvertrouwen van Van Vliet zou de uitslag wellicht gunstiger voor onzen na- tlonalen kampioen zijn geweest. Op Derk sen volgden als beste sprinters: 3. B. Remkes, 131 p,4. Jan Pronk. 117 p.; 5. Jef v. d. Vijver, 115 p.; 6. Gerard Pe ters. 67 p.; 7. Plet Smits. 40 p.: 8. J. de Gans 19 p. Bij de onafhankelijken was de beste sprinter de kampioen M. win Bohemen en bij de amateurs eveneens de kampioen, n.1. Chr. Kropman. Pronk blonk uit. Bij de koppelwedstrijden bezetten niet Schulte of Pellenaars de eerste plaats, doch Jan Pronk. Dezen komt zeker de eereplaats toe. daar hij voortreffelijk ge reden heeft. Beide eerstgenoemden kon den hun ouden vorm maar niet terug krijgen De ranglijst ziet er hier als volgt uit: l Jan Prónk. 124 p.; 2. Plet Evers, 120 p.; 3. B. Remkes, 110 n.; 4. G. Boeyen 105 p.; 5. Kees Bakker. 103 p.: G Jan van Swelm. 100 p 7. Gerard Peters. 97 p.: 8. en 9. D'rk Groenewegen en Piet Ver- schueren, 81 p.: 10. A. de Korvcr, 76 p.; U Arie van Vliet, 72 p. In persoonliike wedstrijden was Gerard Peters de held. Wat hii hierin presteerde Tenst aan het ongeloofliike en hij neemt dan ook de eerste plaats In met 37 p.. eevolgd door b. Remkes. 34 p.; 3. G. Boeven. 32 d.: 4. Jan Pronk. 30 p.: 5. en 6. Jan Derksen en G. Schulte met 27 p Achter den motor was D Groenewegen het beste en bil staat aan den kon me' 51 p., gevolgd door B. v. d. 'Voort met 46 n B. Remkes. 44 p.; A. van Amsterdam. 30 p. Een overzicht tenslotte van alle wed- striiden over den lanien afstand od de baan en op den weg toont Van Amster dam als nummer één met 227 p.. ge- vnind door R. Remkes. 188 p.: Jan Pronk 162 p.: Plet Evers en G. Schulte 160 p.; D. Groenewegen, 150 p KOLFWEDSTRIJD TE AMSTERDAM. In het Stedelijk Museum te Amster dam is een drieserie-kolfwedstrijd ge speeld. waarvoor de deelneming zeer goed was, terwijl cr hooge partijen werden geslagen. Arie Berkhout kwam met het ongekend hooge aantal van 172 punten aan den kop. Het is teekenend. dat er den laatsten tijd zeer hoog ge slagen wordt, niet alleen in Amsterdam doch ook tijdens den 50-slagenwedstrijd te Oostwoud Behalve een zilveren medaille van de stad Amsterdam en een van de VVV te Amsterdam zullen enkele kunst voorwerpen en 15 tegels worden uitge reikt. De voornaamste uitslagen luiden: lste klass: 1 A. Berkhout. Op Maat Zd.-Scharwoude. 172 pnt. 2 C. Lange- dijk PzVriendenkring, Nd -Schar- woude, 163 p. 3 en 4 D. Rijper en F. Muileboom, Gezellig Samenzijn, Zd.- Scharwoude, ieder 161 p. 2de klasse: 1 C. Langedijk Cz.. Vriendenkring. Nd.-Scharwoude. 154 p. 2 en 3 M J. Ridder, Zaanstreek. Koog aan dc Zaan en J. Leeuwerik. Op Maat. Zd.-Scharwoude. ieder 152 p. 3de klasse: 1 H. C. Stad'ander. Ale- wijn. Hem, 150 p. 2 P, Schuit. Houdt Maat, Wognum, 148 p. 3 J. Singel- Jz., Onder Ons, Andijk, 143 p. DE PRIJS VOOR DE EXTRA SPIJSOLIE. DEVENTER. 15 Dec. Voor de spijs olie, die bij wijze van extra Kerstrant soen beschikbaar is gesteld, zijn thans de prijzen bekend gemaakt, welke el ders in dit blad in een officieele publi catie zijn opgenomen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat voor deze, op de reeds ingeleverde bonnen Alge meen 708. Reserve M 73 en Reserve M 69, verkrijgbare olie. in geen geval andere prijzen mogen worden gevraagd of betaald, terwijl ook geen andere statiegelden mogen worden verlangd. Men doet er bovendien goed aan er op toe te zien, dal bij los uitgewogen olie de juiste hoeveelheid wordt, uitge schonken. WAARDEBONS WINTERHULP. 's-GRAVENHAGE. 15 Dec. De Stichting Winterhulp Nederland heeft, dezer dagen een aanvang gemaakt met de uitbetaling en de eerste uitkeerin- gen in dit seizoen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van waardebons, die oorspronkelijk be stemd waren voor het seizoen 1942/1943. Er wordt dus de aandacht op geves tigd. dat de bons in het seizoen 1942/'43 dezelfde waarde en geldigheidsduur hebben als die voor het seizoen 1943/'44 en dat derhalve door de winkeliers en de banken beide soorten bons kunnen worden aangenomen. „TWAALF JAAR N.S.B. EN DE W A." UTRECHT. 15 Dec. In het W.A.- kwartiertje „Hier W.A." op Zaterdag 18 December a.s. over den zender Hil versum I van 18.45—18.55 uur zal George de Vries een rede uitspreken onder den titel „Twaalf jaar N.S.B. en de W.A.". ECONOMISCHE RECHTER. SMOKKELENDE LOONDORSCHERS. Voor den Alkmaarschen economischen rechter stonden Woensdagmorgen tien loondorschers uit de Wieringermeer en West-Friesland terecht, wegens het handelen in tarwe. Alle verdachten waren in de afgeloopen maanden belast geweest met het dorschen op diverse groote landbouwbedrijven in de Wie ringermeer en overal waar zij kwamen eischten zij, dikwijls reeds bij voor baat, een hoeveelheid tarwe als toeslag op hun verdiensten. Wilde de werk gever dat niet toestaan, dan weigerde men eenvoudig te dorschen. Gedurende de behandeling van deze zaak deelde de Alkmaarsche economi sche rechter mede, dat in zijn arrondis sement in het vervolg zeer streng tegen deze arbeiders zal worden opgetreden. „We leven thans ln een tijd, waarin de patroon beschermd moet worden tegen zijn personeel. Het Is herhaalde malen voorgekomen, dat de boeren maar tarwe bebben gegeven, omdat anders op alle mogelijke manieren werc gesaboteerd, en geweldig gestolen", aldus de rechter. De Officier van Justitie zei in zijn requisitoir, dat er onder de dorschers zeer veel gespuis huist en hij eischte tegen de 10 verdachten, die in dit geval zelf ook nog tarwe hadden verhandeld aan anderen, drie maanden gevange nisstraf. T. Koning, Wieringerwerf; M. Bos- ters, Medemblik; A. Bals, Medemblik; M. de Geus, Medemblik: T. Verbeek, Buurma'sen; T. Z.vart, Medemblik: J. Hoek, Medemblik; H. de Vroe, Medem blik; J. v. d. Wetering, Medemblik en T. v. Marrum, Wieringerwerf, werden conform veroordeeld. Vier landbouwers uit Wieringermeer, eie de tarwe uiteindelijk hadden gele verd, dikwijls gedwongen, werden ver oordeeld tot geldboeten, varieerend van f 25 tot f 40. De transportarbeider, J. P. Sjerps uit Medemblik, die een gedeelte van de tarwe van de loondorschers had over genomen voor eigen gebruik, werd ver oordeeld tot 250 boete of 50 dagen hechtenis, terwijl de chauffeur N. Bruin uit Wervershoof, die ruim 443 kg. tarwe en 140 kg. capucijners voor Sjerps vervoerd had. een boete van 150 of 30 dag»i kreeg. DE JAS VOOR PIETJE. De huisvrouw Lena van der Mey uit Middenmeer was op zekeren dag het kledingmagazijn van N. le Schagen binnengewandeld en had aan de in dienst zijnde winkeljuffrouw A. Lengers, een jasje voor haar zoon gevraagd. Op de vraag of de klani in het bezit van een vergunning was, kwam een bevesti gend antwoord. Er bleek echter op die vergunning nog al het een en ander veranderd te zijn en toen de winkel juffrouw vroeg hoe dat kwam, had Lena geantwoord ze was vlot van den tong riem gesneden dat de distributie- dienst een en ander had gepleegd. De juffrouw had dit maar geaccepteerd en de jas voor Pietje verkocht. Eenige dagen later kwam er echter weer een juffrouw in den winkel, ook al met een veranderde vergunning en deze deelde mede van haar buurvrouw, mej. v. d. M. vernomen te hebben, dat er op een veranderde vergunning ook hier nog een jas werd verstrekt. Toen werd het de winkeljuffrouw plotseling duidelijk en ze waarschuwde de politie, die procesverbaal kwam opmaken. Zoo kon het gebeuren, dat de huis vrouw v. d. M. Woensdagmorgen voor den Alkmaarschen economischen rechter terecht kwam. Dat was al de tweede keer, want de eerste maal had ze ver klaard, dat ze aan de winkeljuffrouw had medegedeeld, dat ze zelf de ver gunning had veranderd, omdat haar zoon ziek was geweest en de vergunning toen was verloopen. De juffrouw zou toen hebben gezegd: „Nou, dan zal ik U die jas maar meegeven". Thans was de juffrouw er zelf ook, maar die bleek daar heelemaal niets van te hebben gezegd. Natuurlijk werd de economischè rech ter toen kwaad op de verdachte, omdat ze zoo stout had staan jokken. Verdachte zelf kon echter het mis dadige niet inzien en zei: „Och, ik heb het alleen maar eventjes veranderd. Pietje was ziek...." De Officier van Justitie zeide, dat op dit soort feiten eigenlijk 8 jaar gevan genisstraf staat, maar omdat verdachte uiteindelijk toch geen textielgoederen teveel had ontvangen, besloot hij voor ditmaal nog maar met een geldboete van 40 tevreden te zijn. Dat vond verdachte heel wat pretti ger klinken dan 8 jaar en ze was blij, dat het vonnis conform werd. Verduister v. 16.308.39.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1