NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Engeland zal dezen oorlog verliezen. „Bolsjewiseering van Centraal-Europa". ssss. spct.» Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. VRIJDAG 17 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE- )7e Jaargang. No. 295. 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gcheele oplage op aanvrage. Jaar der beslissing (Van onzen politiek en redacteur.) MET meer spanning dan menigeen wellicht he^ft willen bekennen, is de jongste verjaardag van de NSB en speciaal de verklaring over Musserts bezoek aan Hitiers hoofdkwartier te gemoet gezien. De tijd is voorbij, dat de verjaar dag van de NSB enkel een aan gelegenheid van de Beweging was. Hoe afwijkend velen nog mogen denken (of voorwenden te denken), toch is in den laatsten tijd het algemeen gevoelen versterkt, in de NSB werkelijk de draagster van den politieken wil van 't Nederlandsche volk gevonden te heb ben. Meer dan ooit zijn de oogen op haar gevestigd. De erkenning van haar positie is groeiende. De huidige spanning kenmerkte zich nog door een bijzondere noot. Er waren tal van geruchten in omloop over conscriptie, over het opvorderen van meubels en tal van andere te ver wachten maatregelen meer. Meubels worden niet gevorderd. Een conscriptie niet ingevoerd. In alle dui delijkheid heeft de plaatsvervangende Leider, Van Geelkerken, deze geruch ten tegengesproken. Daarbij heeft hij uiteengezet, dat vrijwilligheid het eenige standpunt ten opzichte van de hier genoemde handelingen zal zijn, een vrijwilligheid, die daar verwacht wordt, waar het plichtsbesef levendig is. dat elkeen zijn offer te brengen heeft voor de redding van Europa en voor de in standhouding van het sociale even wicht, dat niet alleen in de enkele gemeenschap, doch ook tusschen de verschillende op elkaar aangewezen staten van Europa en zeker van de Groot-Germaansche levensruimte heer- schen moet. o— OOK van Duitsche zijde verlangt men enkel vrijwilligheid. De Britten en Amerikanen hebben de Nederlanders, die aldaar verblijf hielden, tot den mi litairen dienstplicht gedwongen en ver zet met zware straffen beboet en on derdrukt. Van Duitsche zijde eischt men alleen, dat het Nederlandsche volk in dit historische uur zijn werkelijk Nederlandsch belang, dat dwingend orde en rust voorschrijft, nakomt, en dat de tot werken geschikte Neder landers hetzij in het land zelf, hetzij in Duitschland arbeid verrichten. Ge ringer minimale eischen zijn, voor wie zich van de verhoudingen en omstan digheden rekenschap geeft, nauwelijks denkbaar. De Geallieerden hebben op Sicilië, Sardinië en in het door hen bezette deel van Italië heel wat hoo- gere eischen gesteld en dwingen de Italianen de mijnen op te ruimen, om van de afgedwongen recruteeringen bij de hulpvolkeren nog te zwijgen. Indien het Nederlandsche volk de voorgeschreven naleving van minimale eischen uit baloorigheid of op aanhit sing van veilig ver verwijderde aansto kers saboteert, vergokt het de hoogste kansen, die 't komende jaar 1944 te bie den heeft. In het licht van een derge lijke tusschenbalans moet de nuchtere opmerking van het hart. dat Nederland zwaarder oorlogsoffers in zijn geschie denis gekend heeft en ook thans zwaar dere offers had kunnen ondergaan, in dien het werkelijk oorlogsslagveld zou geworden zijn. Niemand zal er erg op gebrand zijn, dat ons dichtbevolkte land hit tournooivcld voor het tweede front zal worden. In vergelijking met de verschrikkingen daarvan is de ont ruiming van de kuststrook, om zulk een weinig verkwikkelijk perspectief door een effectieve verdediging te ont gaan. een heel wat geringer kwaad, hoe onaangenaam en zelfs nadeclig voor velen de persoonlijke ongemak ken ook mogen zijn. o— DE Rijkscommissaris heeft als zijn mecning te kennen gegeven, dat het komendg jaar de beslissing zal brenge. ...t zal niet alleen een beslis sing van den oorlog zijn, doch levens een beslissing over de toekomst van het Nederlandsch volk. Aan den drempel van deze beslissing heeft Hit- Ier Mussert ontvangen en hem de ver zekering gegeven, dat het Nederland sche volk ni.t gedenationaliseerd zal worden. Het zal met de overige Ger- maansche volkeren datgene tot een oplossing hebben te brengen, wat ge meenschappelijk kan worden opgelost. Wat dit gemeenschappelijk zal zijn, is in deze kolommen reeds bij de vorige gelegenheid aangestipt. Volstaan mag worden met te verwijzen naar de door strategie, techniek en den algemeenen loop der gebeurlijkheden gebleken nood zaak 'n militaire en economische be langengemeenschap te vormen. Dat zijn geen discussiepunten, doch deze nood zaak dringt zich onve-mijdelijk uit de ontwikkeling der gebeurtenissen op. Ondubbelzinnig is daarentegen de ca tegorische uitspraak n Hitier, die na de gebeurtenissen in Italië, zooals Mussert betoogde, onbetwist de leiding van Europa toegewezen gekregen heeft „Wij mogen den volkeren niet zooveel vrijheid ontnemen als maar mogelijk is, maar wij moeten hun zooveel mogelijk vrijheid laten" o— BIJ vorige gelegenheden heeft Mussert reeds andere toezeggingen van Hitier ontvangen, die voor de toe komstige positie van het Nederland sche volk alle ruimte voor een natio naal eigen leven laten. In 1940 zeide Hitier, dat hij nimmer iets van het Nederlandsche volk zou eischen, wat in strijd zou zijn met de eer, de waardig heid of de beiangen van dit volk. Hij wilde ons volk de geleg:nheid geven om niet als overwonnen natie, niet als kolonie, niet als protectoraat, doch als vrij volk zijn plaats in het nieuwe Europa in te nemen en zijn aandeel te hebben aan het gestalte geven aan het nieuwe Europa. In 1942, bij den llen verjaardag van de N.S.B., toen Mussert tot Leider van het Nederland sche volk werd verheven, ontvouwde de Rijkscommissaris de richtlijnen, die de Führer hem voor de toekomst van het Nederlandsche volk had aang ge ven: hij wilde de Nederlanders niet als overwonnenen behandelen, zij moesten in volstrekte gelijkgerechtigdheid deel hebben aan alle mogelijkheden, die het nieuwe Europa bood, maar ook dan tevens de taak en de plichten op zich ne.nen, die de dragers van dit nieuwe Europa wachtten. Na een nieuw onderhoud dat Hitier Mussert toestond, verkreeg Mussert de zekerheid, dat geen Groot-Duitsch?, doch een Groot-Germaansche politiek Dr. Göbbels Het zaaide wind, het zal storm oogsten. Rijksminister dr. Göbbels voor spelt Engeland, dat het dezen oor log zoowel militair als politiek verliezen zal. IIU schrijft in het hoofdartikel in bet weekblad „Das Reich" onder het -pschrift „De vallende kolos" o.a.: Engeland zal binnen afzienbaren tijd een invasie in het westen moe ten probccren. Het heeft deze be loofd en zal er op den duur niet meer aan kunnen untkomen. Roo- sevelt zal er zich voor wachten daarvoor nieuwe troepencontin genten beschikbaar te stellen, want hU staat voor een verkiezingscam pagne, waarin iedere doode Arae- rikaansebe soldaat mee zal kiezen doordat hij minstens honderd of zelfs duizend stemmen *tegen Roo- sevelt uitbrengt. Dus zal Engeland door den zuren appel moeten bij ten en zelf den blocdigen last van dezen offergang moeten dragen. De invasie zal mislukken, maar naar wü mr. Churchil! kennen, eerst wanneer Engeland's trocpenrescr- ves uitgeput en uitgebloed zijn. Dat is de Britsche nederlaag op het slagveld, die op den voet ge volgd zal worden doqr de Britsche nederlaag in de wereldpolitiek. Deze vooruitzichten zijn voor Enge land, zoo vervolgt dr. Göbbels, alles behalve verlokkend. Doch niemand zal willen beweren, dat het ze niet heeft verdiend. De Britsche plutocra tie draagt in groote mate schuld aan de ontketening van dezen oorlog. Dit maal moet in tegenstelling met vele andere oorlogen, die deze verloopen bovenste laag over Europa heeft ge bracht, het Engelsche volk het geiag betalen. Dat schijnt men aan de over zijde ook vaag te vermoeden. De een voudige mensch heeft met recht het gevoel, dat Engeland door dezen oor log in een impasse is geraakt en dat ?"n tegenwoordige leiding in het geheel geen aanstalten maakt om het daaruit te brengen, doch het er nog dieper en reddeloozer in brengt. Zwarte dagen voor Engeland. Zwarte dagen breken daarmede voor het Britsche wereldrijk aan. Men heeft wind gezaaid in de hoop, dat deze slechts over den vijand zal waaien. Nu zal men storm oogsten, die over En geland zelf zal losbarsten. Eindeloos leed zal het komende jaar over on telbare Britsche gezinnen komen. Dat zou nog te dragen zijn, wanneer het land er door gediend werd en er zich een nieuwe toekomst voor zou openen. Doch het tegendeel zal het geval zijn. Het Engelsche volk, toch al numeriek het kleinste der oorlogvoerende lan den, zal daarbij zijn manlijke krach ten door bloedverlies inboeten en vriend en vijand zullen zijn lot voor kennisgeving aannemen. Deze oorlog zal méér dan een be slissing brengen. Hij vormt een totale ommekeer in onze tot nu toe gehul digde opvattingen en voorstellingen der verdeeling van de wereld. Hij is in den waarsten zin een revolutionnaire oorlog, en het wereldbeeld zal nadat hij zal zijn afgeloopen, nog nauwelijks iets gelijken op dat, toen de volken den oorlog begonnen. Wij staan aan Mevrouw Gandhi ziek. In het Britsche Lagerhuis is de ge zondheidstoestand van mevr. Gandhi Donderdag ter sprake gekomen, zoo meldt de Britsche berichtendienst. De Labourafgevaardigde Sorensen heeft den minister voor Indië, Amery. de vraag gesteld of hij over inlichtingen over den gezondheidstoestand van mevr. Gandhi beschikte en of de mo gelijkheid bestond, dat zij op grond van haar slechten gezondheidstoestand uit de gevangenschap ontslagen zou wor den. Amery antwoordde, dat mevrouw Gandhi sinds geruimen tijd aan hart aanvallen lijdt en eind November twee ernstige aanvallen heeft, gehad. Sedert dien heeft zij nog een lichten aanval gehad. De regeenng van Indië heeft reeds eenigen tijd geleden overwogen haar op grond van haar gezondheids toestand vrij te laten, doch is toen t.ot het inzicht gekomen, dat zij ook thans nog heeft, dat het in mevrouw Gan- dhï's „eigen belang" is te blijven waar zij thans is. Toen de afgevaardigde Sorensen vroeg of het mevr. Gandhi mogelijk was en vrijstond uit te gaan, gaf Ame ry ten antwoord de beslissing daarom trent aan de regeering van Indië te moeten overlaten. het begin, Engeland aan het einde. Wij zullen omhoog komen, Engeland zal vallen. Om deze bewering te staven haalt dr. Göbbels de rede van den Zuid- Afrikaanschen minister-president Smuts en het communiqué van Tehe ran aan. De Zuid-Afrikaansche pre mier, zoo zegt hij o.a., heeft onlangs de Britsche openbare meening niets meer of minder medegedeeld, dan dat Engeland zijn imperiale wereldpositie aan de Ver. Staten zal afstaan en dat Europa ondeir heerschappij van den Sovjet-Russischen kolos zal komen. Het was kenmerkend, dat het com muniqué van Teheran, dat door de drie, die zich zelf den sierenden bij naam „de Grooten" hebben gegeven, was onderteekend, als laatste de on- derteekening van Churchill droeg. Deze plaats neemt Groot-Brittannie ook in de natuurlijke rangorde In. Smuts was slechts zoo voorbarig, dit openlijk uit te spreken. Kort en goed, Engeland staat thans voor het alarmeerende feit, dat het inplaats van voor Danzig voor zijn eigen leven vecht, dat nog meer door zijn vrienden en bondgenooten dan door zijn vijanden bedreigd wordt. Wij beleven in dezen oorlog een van de geweldigste verschijnselen der moderne geschiedenis: de langza me verbrokkeling van het Britsche wereldrijk en het aanvaarden van de nalatenschap door vreemde machten die in ons continent in het beste geval een voorwerp van de plutocratische, respectievelijk bolsjewistische uitbui ting zijn. Groot-Brittanië heeft geen mannen, geen schepen en ook geen geld meer. Het is afhankelijk van de genade van ziin bondgenooten; het heeft zich met huid en haar verkocht. Het zit mid den in den uitverkoop en zal door zijn vrienden of vijanden den een of an deren dag verorberd worden. Men weet alleen nog niet, wie daarbij het leeuwendeel zal wegdragen. Ook in Londen vallen stemmen te vernemen, die de vrees uiten, dat En geland, ook als het den oorlog mili tair zou winnen, hem politiek zal ver liezen. Wij gelooven te kunnen voor spellen. dat het den oorlog zoowel mi litair als politiek zal verliezen. Een harde noodzaak der tijden Op initiatief van het Neder landsche Roode Kruit kunnen kinderen beneden de 1 5 jaar voorzien worden van identiteits- kaaitjes Moeders zorgt ervoor, dat Uw kindei en ten allen tijde deze kaartjes dragen Stapf/Reynhoudt/Pax in. Noodlanding van Roosevelt op de Azoren. Naar te Lissabon bekend geworden is. heeft president Roosevelt op zijn vlucht van Caïro en Teheran ook en kele dagen vertoefd op de door En geland bezette eilanden der Azoren. Naar verluidt, stond dit bezoek niet op het program van Roosevelt, doch hel vliegtuig van Roosevelt moest we gens motorpech op het eiland Terceira landen om de schade te herstellen. Sovjet-gezant bij koning Faroek. Radio-Beiroet deelt mede, dat ko ning Faroek binnenkort den nieuwen Sovjet-gezant te Caïro zal ontvangen voor het overhandigen van zijn ge loofsbrieven. De zender voegt hieraan toe, dat het personeel van het onlangs opg.richte Sovjet-gezantschap :n Egypte reeds sterk is toegenomen. Er zijn reeds meer dan 20 personen in dienst gesteld. Duitsche successen bij Kirowograd. Mislukte Sovjet-actie bij de Pripet. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 16 Dec. (D. N. B.) - Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: „Verscheidene aanvallen der bols jewisten op liet bruggchoofd van Cherson stortten ln het geconcen treerde afweervuur ineen. In het gebied van Kirowograd zet ten onze troepen na hei afweren van vijandelijke aanvallen hun tegen aanval voort en veroverden stor menderhand in weerwil van het taaie vijandelijke verzet vijandelijke plaatsen eq belangrijke terrein sectoren. Aan de Pripet vielen de bolsjewis ten met steun van pantserwagens aan Zij werden met zware, bloedige ver liezen afgeslagen. In het gevechtsge- bied van Shlobin mislukten ook g* iteren ra heen- en weergolvende gevechten a''e doorbraakpogingen van den vijand. Ten Zuiden van Ne wel zijn zware af- weergevcchten tegen de met superieure strijdkrachten aanvallende bolsjewisten gaande Aan het Oostelijke front wer den gisteren 76 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den Westelijken sector van het Z.uid-Italiaansche front ging de vijand gisteren aan weerszijden van Mignano met vrij sterke strijdkrachten tot den aanva' over De aanvallen werden afge slagen. waarbij talrijke pantserwagens werden stukgeschoten Om een verloren teaane hoogte ten Noordwesten van Mignano wordt nog gevochten. Bij de voortzetting van hun in den Oostelijken sector met steun van pantserwagens ondernomen aanval leden de Britten ook gisteren zware verliezen aan men- s hen en materiaal. Terreuraanval op Innsbrück. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers viel gisterm'ddag de stad Tnnsbrück aan. Docr brisantbommen ontstond vooral schade in woonwijken en aan cultureele gebouwen. In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen boven het Rijnlandsch-Westfaalsche in dustriegebied". Het pact van Benesj Het Sovjet-Tsjechische pact b'jjkt meer en meer een „omlijstend ver drag voor de bolsjewiseering van Centraal-Europa" te zyn, zoo schrijft de diplomatieke correspon dent van het DNB dr. Siegfrled Hom, met betrekking tof de nieu we verklaring van den zoogenaam- den Tsjcchischen minister van bui- tcnlandsche zaken, Ripka. Wanneer dr. Ripka beweert, dat dit verdrag gunstigere vooruitzichten dan tot nu toe opent voor de Europeesche sa lenwerking, daar het den weg voor betere betrekkingen tusschen de kleine naties van Centraal- en Zuid-Europa baart; wanneer hij voorts verklaard, zou gevoerd worden en dat in Neder land godsdienst- en gewetensvrijheid zouden heerschen. De jongste toezegging van Hitier heeft zijn vroeger gedane beloften be- 'chtigd. Deze perspectieven, die op den soliden bodem van een te consta- tccren werkelijkheid en aan een ge baande ontwikkeling ansluiten, bie- d n een aanlokkelijker beeld dan de sombere uitnoodifingen van generaal Smuts, die allesbehalve een veilige en welvarende toekomst, en de bedreigin gen uit de Sovjet-Unie, die slechts chaos en ellende, burgeroorlog en tal van andere verschrikkingen voorspel len. dat Polen reeds officieel is verzocht lot dit. pact toe te treden en dat de wensch bestaat ook Oostenrijk hierbij te betrekken, dan wordt hiermede de Sovjet-Russische drang naar Europa openlijk toegegeven. Zelfs in Amerikaansche kringen laat men geen twijfel meer bestaan over de gevolgen van dit verdra", waarover o.a. de New York Times opmerkt: „Stalin staat er op Sov jet-geallieerden te hebben in Cen traal- en Oost-Europa. Het feit, dat deze politiek onmiddellijk na de driemogendhedenconferentie bijzonder naar voren geschoven wordt, doet vermoeden, dat Enge land en de Ver. Staten zich hier mede accoord verklaard hebben. Het verdrag is een indrukwekkend bewijs voor het succes der Sovjet- diplomatie. Hetgeen Eden Dinsdag in het Lagerhuis min of meer aarzelend moest toegeven, wordt hier met een brutale openhartigheid uitge sproken. Een nieuw bewijs voor de beweeg lijkheid, waarmede Moskou zijn Euro pa-politiek voortstuwt, ligt ln het be richt, dat in Londen een „Al-Slavisch Comité" zal worden opgericht, waarin onderdanen van de Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije den toon zullen aan geven. De eerste daad van dit comité z;.l, naar verluidt,, zijn het sturen van boodschappen aan Benesj, Molotof en Tito. Communstische gruwelen in Italië. In een spelonk in de rotsen bij An- tignama in de buurt van Pisino (Italië) zijn le lijken van 26 Italianen gebor gen, die in den nacht van 4 October uit Parenzo zijn weggevoerd naar Antignama en vervolgens door de communisten zijn vermoord. Onder /da slachtoffers bevinden zich 3 vrouwen, grondbezitters, kooplieden, onderwij zers, militiesoldaten, werklieden, boe ren, allen afkomstig uit Parenzo en omgeving en die wegens hun nationa le gezindheid van achteren werden neergeschoten. INBREKER HAD PECH. Dezer dagen zagen eenige controleurs s morgens vijf uur op den Laarderweg te Bussum een wielrijder, die een groot pak vervoerde. Meenende met een smokkelaar te doen te hebben hielden zij den man aan en onderzochten den zak. Hierin be vond zich een complete keukenuitzet. De man werd naar het politiebureau overge bracht, doch vlak bij het bureau wierp hij de fiets voor de voeten van de con troleurs en nam de vlucht Hoewel de controleurs hem drie schoten nazonden, wist de man te ontkomen. De recherche te Bussum nam het onderzoek in han den en nu bleek, dat de keukenuitzet dien morgen vroeg was gestolen uit het pakhuis van een galanteriewinkel al daar. Donderdag wist de recherche den man aan te houden. Hij beweerde nu den keukenuitzet te hebben gekocht van een onbekende. Toen de recherche den man, een 33-Jarlgen bewoner van Hil versum, het huis tiet aanwijzen, wees deze hét perceel aan, waar de uitzet was ontvreemd. Nieuws in 't kort. Bondspresident gekozen. In Zwitser land is de bondsraad Stampfli tot bonds president gekozen en Pitet-Golaz tot vtce- PRepdublVek Italië. - Volgens den om roep der republikeinsche fascistische■rc- gccring. zoo meldt Belgapress, bepaalt ten besluit van den voorzitter van 4« ministerraad, dat het woord ..koninklijk moet worden geschrapt in alle officleele stukken en openbare pesten, herder moeten de wapens van het nuts van ad voieoveral, waar zij zijn aangebracht tijdvak zooals vroeger worden aangeduid sS ^sèlat^Só' de^ Geallieerden ratro Zelfs wanneer koning Peter een Ssp zZ doen, zoo meeot Bot Blad zot. het waarschijnlijk reeds te laat zijn en zou Tllo dezen negecren. Noorsch minister naar het Oostfront De Noorschc minister van justltie. Rus Ttees, zal naar het Oostelijk fr°nt ve trekken om dienst te nemen bij de Noorsche vrijwilligersformaties ^eden einde heeft minister-president Quisling 'TrrSu.'- Tr.''mifi. - Naar do zender van de Italiaansche republlkeinsch-fascls- tische regeering meldt rijnBenn.nl. de vroegere minister voor .J®"J®* en generaal Alessandro Padovinl ge "iteliaansche soldaten ontvlucht. honderd italiaansche soldaten, die in Nrd -Afrika waren gevangen genomen en onlangs naar Napels 7.ijn zijn uit het concentratiekamp van waar uit zij op bevel van Badogllo aan «J de der Anglo- Amerikanen aan het from in den strijd zouden worden .cwornen. gevlucht Zij wisten des nachts de En gelsche wachtposten te overweldigen. De patrouilles, die onmiddellijk werden uit gezonden. slaagden er slechts in 45 man terue te brengen Roemeense.h veldheer door Führcir on derscheiden. - De Führer heeft t eiken loof bij het ridderkruis van het U^eren kruis verleend aan den Roemeenscnen generaal-maloor Cornellu Teodortni. BUna 400 slachtoffers te Hanoi. Het aantal gednode personen als gevolg van den Amerikaanschen luchtaanval Zondag j 1 bedraagt 372. Ruim 300 personen wer den zwaar en 225 licht gewond. Rilksontvanger veroordeeld. - Wegens verduistering van ongeveer f 17 .MO ten na- deele van het RHk heef» het Gerechts hof te 's-Gravenhage in hooeer beroep een 42-1arlgen ontvanger der tllr bel. uit Schoonhoven veroordeeld tot een iaar <m drie maanden gevangenisstraf, met af trek van zes maanden preventief. Vervalsching van bonnen. Voor vlakglaa, cement enz. De algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijver heid heeft den laatsten tijd een niet onbelangrijk aantal vervalschingen ge constateerd in den geschreven tekst der bonnen voor vlakglas, alsmede z.g. burgermeesterbonnen voor cement, metselsteen, dakpannen, teerproduc- ten, daknet enz. Aan de hand van het door den dienst van den algemeen gemachtigde toege paste administratiesysteem komen der gelijke vervalschingen altijd na eeni gen tijd aan het licht. Tegen de verva'.- schers za] streng worden opgetreden. Verschei iene processen-verbaal zijn reeds tegen delinquenten opgemaakt op grond van artikel 8 a van de distri- butieregelingsbeschikking 1941 en het economisch sanctiebesluit 1941. Vanzelfsprekend kunnen daarnaast ook door de desbetreffende burcaux nog ingrijpende maatregelen worden getroffen tegen handelaren en andere tusschenpersonen. die door het aan nemen van kennelijk vervalschle bon nen de distribut'ebepalingen overtre den. NIEUWE REGELING VOOR DE CENTRALE KEUKENS. 's-GRAVENHAGE, 16 Dec, Het cu ratorium van de Centrale Keukens heeft besloten om wijziging te brengen in dt. voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, om deel te kunnen ne men aan de centrale keukenvo.ding. Tevens komt met ingang van 1 Jan. 1944 de deelname f 0.30 per portie te vervallen, zoodat alleen de prijs van f 0.10 per portie gehandhaafd blijft. Om in aanmerking voor deelneming aan de central? keukenvoeding te ko men, moet het inkomen van den aan vrager beneden een bepaalden norm liggen. Deze norm is niet in alle plaat sen gelijk, doch is afhankelijk gesteld van de grootte, alsmede het z.g. stads- of plattelandskarakter der g:meente. Bovendien is de gestelde norm afhan kelijk van de capaciteit van de cen trale keuken ter plaatse. De Nederlandsche Volksdienst is aangewezen om te bepalen of een aan vrager voor deelnming in aanmerking komt. Bovenvermelde norm is niet van toe- p sing op: le. De gezinsleden van die vrouwen, die werkzaam zijn in de industrie e.d. en hierdoor niet in staat zijn warme maaltijden te bereiden; 2e. Alleenwonende personen, even eens niet in staat zelf warme maaltij den te bereiden. Aanvraagformulieren voor deelne ming aan de centrale keuken zijn te verkrijgen bij de buurtschapshoofden van den Nederlandschen Volksdienst, alsmede N.V.D.-kantoren en aan de uitdeclpostcn van de cen trale keukens. De bovenstaande wijzigingen zijn nog niet van toepassing op de centrale keukens te Amsterdam, waarvoor te zijner tijd nadere mededeelingen zul len volgen. Voor nieuwe deelnemers aan de centrale keukenvoeding wordt medege- deel dat per week ingeleverd moet worden aan distributiebonnen: 1/5 bo ter resp. margarinebon en 1 A-aard appelbon per persoon. Ten aahzien van de inlevering van d:n 1/5 boter- resp margarinebon wordt bekendgemaakt, dat hiervoor afgegeven kunnen worden 10 1/50 joterrantsoenbonneljes (hotel bonnetjes). Indien men een halven bo ter- resp. margarinebon afgeeft, ont vangt men CK-wisselbonnen terug welke alleen voor de centrale keuken gebruikt kunnen worden. De deelne mer kat verzoeken om het tegoed in 1/50 boterbonnetjes terug te ontvan-' gen, hetgeen geschiedt indien deze voorradig zijn. Een moderne vraagbaak. Aan de Heerengracht 476 te Amster dam is Donderdag geopend de Infor- mationsbibliothek, een centrum voor inlichtingen betreffende het Duitsche Rijk op alle gebied. Deze bibliotheek omvat boekwerken, couranten. tijd schriften en alle mogelijke publicaties, zoowel als gramofoonplaten, welke de beste Duitsche dichtwerken en muziek vasthouden; ook een foto- en filmar chief zijn er binnenkort te raadplegen. Het betreft hier geen wetenschappe lijk instituut in dezen zin. dat het en kel voor ge'eerden en studenten open staat; neen, de thans 6000 banden en 9000 gramofoonplaten kunnen door een ieder vrijelijk worden geraadpleegd en zelfs kosteloos ter leen bekomen, waar bij men alleen de verzendkosten moet betalen. De leerling kan hier even ge makkelijk terecht als de onderwijzer: de bioscoopexploitant die bepaalde mu ziek wenscht te leenen, is even wel kom als de student in de musicologie: de handelsman en de ambtenaar, ie dereen wordt in dit informatiecentrum geholpen. Binnen korten tijd hoopt men bibli otheek en discotheek nog aanmerke lijk uit te breiden, terwijl aanvragen, waaraan niet terstond kan worden vol daan, in behandeling worden genomen en zoo noodig met de hulp van de centrale inrichting te Berlijn worden afgehandeld. ADMINISTRATIE VOORSCHRIFTEN. DEVENTER. 15 Dec. Op 15 Dec. is een voorschrift in werking getreden waardoor aan kleinhandelaren en her stellers van huishoudelijke artikelen, metaalwaren enz. de administratie plicht wordt opgelegd. Zij moeten ge specificeerd aanteekening houden van de door hen in rekening gebrachte prij zen en bewerkings- en herstelkosten. Het voorschrift is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 December 1943. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Bij besluit van den commissaris- generaal voor Bestuur en Justitie van 2 December 1943 Is onmiddellijk in gaand. ontslagen a. mr. J. Dijckmeester, als burge meester van Zutphen; b. ir. M, J. IJzerman, als burge meester van Wagenlngen. Verduister v. 16.308.30. 18 Dec.: Zon op 8.46, onder 16.27. Maan onder 12.46, op 23.23. 19 Dcc.: Zon op 8.46, onder 16.27. Maan op 23.23 onder 13.05 (21.03 l.k.). Tot ons leedwezen is het ons dit jaar, ln verband met do beschikbare ruimte, niet mogelijk advertenties, welke Nieuwjaarswenschen of groe ten bevatten, op te nemen. DE DIRECTIE. SCHAGEN. MARKTO VERZICHT. De markt van Donderdag bood den zelfden aanblik als de vorige weck. Het bezoek viel best mee en met ver langen zien vele.i weer uit naar de volgende week om weer zaken te doen. Wij hopen dan weer gebruiksvee aan te treffen, hetgeen den handel ten goe de zal komen. De grootste drukte was nu in hoofdzaak wrar te nemen in de koffiehuizert. Voor de centr. ie waren aangevoerd 24 koe.c-n, G pinken. 2 gras- kalveren. 28 nuchtere kalveren. 38 schapen en 27 vaarzen. Op de varkensmarkt was de aanvoer al heel klein. De handel was gedrukt, De big?on die waren aangevoerd wa ren aan den lichten kant. Vandaar, dat de hoogste noteer.ng niet meer dan 50 gulden kon bereiken. De ptuimveemarkt kon zich weder om in een groot bezoek verheugen; hier schijnt het van week tot week drukker te worden. De aanvoer, vooral van konijnen, was bijzonder groot. In tegenstelling hiermee scheen het aan tal koopers gering te zijn De han del was stug en auur. Jonge kon ij re» voor den fok golden van f 1 tot f 6. De prijs voor de slachtkonijnen was f 1 per kg.; voor de slachtkippen en -een- den was deze prijs f 0.90 per kg. Er bleven veel konijnen onverkocht. U. V. O.-NIEUWS. UVO I—Hermes 2 (heeren). A.s. Za terdagmiddag ontmoeten de UVO-heeren te Oudesluis de reserves van Hermes. Het laatste treffen tusschen deze twee ploe gen was tijdens het Hermes-tournooi ln Den Helder in Sept. j.1. Toen werd UVO na een beslissingswedstrijd met Hermes 2 kampioen van het tournooi in de hee- ren-afdeeling. Veel verschillen deze twee elftallen niet ln kracht en we verwach ten thans opnieuw een spannenden strijd met een open vraag, wat den uitslag be treft. UVO l—Hermes 2 (dames). Zondag middag zullen de Schager en Heldersche dames uitmaken, wie van hen zich voor- loopig als nummer één op de ranglijst zal plaatsen. Uit de drie reeds gespeelde wedstrijden hebben beide ploegen resp. 5 en 6 punten behaald. Weet UVO uit deze ontmoeting de volle winst te be machtigen (waarop wij het houden!), dan heeft ze een geduchte concurrente van zich afgeschoven. Kraaien 4UVO 2 (dames). Na de jongste nederlaag tegen Hermes 2 kun nen de dames van UVO 2 zich herstel len tegen de Zaansche Kraaien. UVO 2 wist, ondanks een groot overwicht, in den thuiswedstrijd 'het indertijd tegen de Kraaien niet verder te brengen dan een blanco-gelijk spel, Niettemin gaat de ploeg met vertrouwen de reis naar Wor mereer aanvaarden. Langedijk. Wielrijders en voetgangers opgelet. - Naar wij vernemen, is er een nieuwe bepaling afgekondigd ten aanzien van het verduisteren van rijwiel- en voet gangerslantaarns. Wanneer deze lan taarns onvoldoende verduisterd zijn, zal een minimum-boete van f 25 wor den opgelegd. Vrouwen verzorgen den tuin. - Er wordt aan den Langedijk. bij voldoen de deelname vanwege Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande een cur sus gehouden in het tuinieren. Ket ligt in de bedoeling, een zestal middagen, ongeveei om de maand, te organ sec- ren, waarop de lames voorlichting zullen krijgen over het verzorgen van een moestuin. De dames zullen thuis een tuintje dienen te hebben, waarin zij de lessen in practijk kunnen bren gen. Er wordt op gerekend, dat er iets geo- gsi zal worden ook, want een der middagen zal worden besteed, om het koken van o'e geteelde producten te behandelen. Er bestaat al een flin ke deelname. Zaidscharwoade. Bridgen. - De in hotel De Roode Leeuw alhier gehouden bridgc-wcd- strijd gaf na een spannenden strijd den volgenden uitslag: Oneven lijn: A. KeppelP. Goet 23 pnt. 2e pr. G. Kamper—J Koomen lfi pnt. Ie pr. C. Bakker—C. Goudsblom 31 pnt. N. Kaan—P. Deutekom 23'/i pnt. 3e pr. A. Bakker—C. Borst 32 pnt. M. Goudsblom—P. Eecen 36 pnt. P. v. d. Molen—M v. d. Molen 32 !4 pnt. Even lijn: P. Bakker— K. Ruiter 21 pnt. le pr. C. Bras—H. Kramer 27 pnt. 3e prijs. P. BlijlevenA. Weel 25 pnt. 2e pr. M. BeerseG. Vroling 30 pnt. G. van Rijn—J. Heidsma 30 pnt. A. Jonker—N. Jonker 29 lA pnt. Jb. Zijp L. Overtoom 33f/s pnt. Oadkarspel. D. T. S.-programma. Na het prach tige begin van DTS I, waarbij geruimen tijd de tweede plaats, zelfs nog de eer ste plaats, werd bezet, zijn de prestaties den laatsten tijd wel zeer slecht. Vier maal achtereen verliezen, waarbij dus geen enkele winstpunt werd behaald, wijst o.l. op een moreele inzinking, of een onverschilligheid, waaraan de spe lers, althans een deel daarvan, momen teel laboreeren. Het zal zaak zijn, Deetjes, om de spie ren weer eens te spannen, de laksheid af te schudden en met volledig zelfvertrou wen het veld in te komen en te werken voor wat jullie waard zijn. Dan zal er Zondag a.s. van Schoten be slist gewonnen worden en dat zal noo dig zijn, niet alleen om verre buiten het gevaar van de onderste plaats te blijven, maar tegelijk de belangstelling voor do mooie voetbalsport gaande te houden Wij rekenen voor Zondag a.s. tegen Schoten op een flinke overwinning van DTS. Den Oever. Jubileum- - A.s. Zaterdag IE Dec. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer Jan Poppen een slagerij aan den Oe ver begon. En zcoals wij het heden ten dage zien kunnen, is het hem ln die jaren goed gegaan, want hij bezit de mooiste en ruimste slagerij van ge heel Wleringen Nadat hij eerst met zijn broer te Hippe ytushoef een s^ge- rij dreef, trok hij in 1918 naar Den Oever om daar een eigen bedrijf op te zetten. Tijdens de Zuiderzewerken moest de heer Poppen zijn slagerij uit breiden en bouwde toen een geheel nieuw winkelpand. Wij wenschen den jubilaris veel voor spoed in de komende 25 jaren en ge looven, dat het hem dezen dag rret aan belangstelling zal ontbreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1