NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR 'Isbond Hollands Noorderkwartier. Britsche doorbraak in Italië mislukt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. ZATERDAG 18 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 296, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m-M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Germaansche saamhoorigheid. (Van onzen poJitieken redacteur). OP de herdenkingsbijeenkomst te Utrecht, naar aanleiding van het twaalfjarig bestaan der N.S.B., heeft Mussevt in zijn groote rede ook een bekentenis voor de Germaansche soli dariteit afgelegd. Dit geschiedde niet de eerste maal. Reeds herhaaldelijk heeft Mussert deze saamhoorigheid aanvaard en bepleit. Zij komt daar op neer, dat Duitschers, Nederlanders, Zweden. Noren en Denen en wat voorts nog tot deze speciale bloeds- en familiegemeenschap behoort, dienen te streven naar 'n statenbond, een bonds staat of zelfs naar een nog engere ge meenschap, die, van een hooger gebied van ideëele en toch reëel aanwijsbare saamhoorigheid uit, de practische be langen van de aangesloten volkeren doeltreffender en nuttiger verdedigen en behartigen kan dan ieder van deze volkeren van een zelfde bloed en fa milie het afzonderlijk zou kunnen. Mussert betoogde, dat door de soli dariteit van de Germaansche volkeren deze ieder afzonderlijk niet zwakker worden maar sterker. Hij ontzenuwde voorts het fabeltje, dat door de Anglo- Amerikaansche en bolsjewistische propaganda wordt rondgestrooid, dat de Germaansche politiek van het Duitsche Rijk en zijn leidende mannen een verkapte imperialistische politiek is, die ten doel heeft, de genoemde volkeren, wanneer Duitschland den oorlog zou gewonnen hebben, in lijven. Imperialisme is strijdig met de diep ste grondopvattingen van het natio- naal-socialisme, dat juist zijn grootste ideëele kracht in het beginsel bezit, elk volk volgens zijn volksch en his torisch gegroeid eigen leven een zelf standig bestaan te laten. Nu zou men kunnen betoogen, dat dit misschien in theorie wel waar is, doch dat het nationaal-socialisme ook zal evolueeren en dat het evenals de politieke idee van vroegere mogendheden, wanneer ze eenmaal tot macht gekomen zijn, den imperialistïschen weg betreden zal. HET is een publiek geheim, dat de keur van het nationaalsocialistisch denken en handelen is samengevat in de SS, die. hoe machtig zij thans ook reeds moge zijn, toch nog de verwe zenlijking van zijn diepste doelstellin gen heeft na te streven. In verband met vorengenoemde overweging is het zeer dienstig, kermis te nemen van den inhoud van een hoogst belangwekkend artikel, dat in het Octobernummer van het toonaangevende SS-maandblad „Die Aktion" is verschenen. In dit artikel, dat tot onderwerp heeft de ook in deze kolommen uitvoerig besproken verklaring van Rijkscommissaris Ter- boven ten aanzien, van de politieke ont wikkeling in Noorwegen, die door be doelde verklaring een nationale zelf standigheid gewaarborgd werd, betoogt het SS-maandblad o.a.: „Een zoodanige verklaring (van natio nale zelfstandigheid) beteekent een ga rantie. zooals ze ondubbelzinniger en binderder niet gedacht kan worden. Voor Noorwegen Is daarmee het centra le probleem van ieder volk, de nationa le vrijheid, de volksche zelfstandigheid, ipgelostMaar deze proclamatie heeft vanzelfsprekend niet alleen voor voorwegen beteekenis. Zij is beslissend voor geheel Europa. Want een politieke nieuwbouw, zooals het nieuwe F.tirooa. ontstaat steeds uit een totaalconceptie, waaruit volgens de wetten van de no- li'ieke logica de ontwikkeling der afzonderlijke deelen voortvloeit. De ver klaring, die Noorwegen betreft, is der halve een eerste realiseering van de iiliiicke grondconceptie van het nieu we Europa. Zijn geestelijke grondslag de nationaal-socialistische grondslag van waarde en waardigheid van door ras bepaalde en door de geschiedenis gevormde volksche gestalte". Churchill heeft longontsteking. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de plaatsvervangende minister-president Attlee in het Lager huis medegedeeld, dat Churchill koude heeft gevat en bedlegerig is. In de linkerlong heeft zich een ontsteking ontwikkeld. Eden vervangt Churchill. De correspondent te Londen van de Ya meldt, dat Londensche politieke kringen van meening zijn, dat wanneer Churchill zich tengevolge van zijn ziekte tijdelijk niet met regeeringszaken zal kunnen bezighouden, hij vervangen zal worden door Eden. Toestand van Churchill. In het jongste bericht omtrent den gezondheidstoestand van Churchill wordt, naar de Britsche berichtendienst meldt, medegedeeld, dat de longontste king zich niet verder heeft uitgebreid. De verbetering van den algemeenen toestand houdt aan. Proces tegen de saboteurs in Italië. Het speciale gerechtshof in Italië ter verdediging van den staat is bijeengeko men om een aanvang te maken met de processen tegen verscheidene saboteurs, vijandelijke agenten en plegers van aan slagen op de veiligheid van den staat. De processen zullen verscheidene dagen du ren. Over het tijdstip van bijeenkomst van het door den ministerraad benoemde bui tengewone gerechtshof voor het vonnis sen van de leden van den Grooten Fas- cistischen Raad, die in de vergadering van 25 Juli de tegen den Duce gerichte resolutie hebben geteekend, is tot dus ver nog geen beslissing genomen. Van de 19 onderteekenaars van de resolutie Grandl bevinden zich zes leden van den Grooten Raad in arrest. Nieuws in 't kort. Tito weigert toenadering. Volgens de Daily Sketch" heeft, de Servische par- tisanenaanvoerder. Tito, geweigerd, met een vertegenwoordiger van het Zuid-Sla vische emigrantencomité in onderhande ling te treden. Men acht het in Lon den buitengesloten, dat tusschen Tito en ex-koning Peter een vergelijk tot stand zal kunren komen. Doodstraf voor Bulgaarsche joden. De rechtbank te Sofia heeft de dood straf uitgesproken tegen twee joden, die zich aan terpentijn-smokkelarij schuldig gemaakt en daarmee anderhalf mlllioen i«wa in de wacht hadden gesleept. islam tegen het communisme. verschillende gebieden van Noord- Afrika hebben Mohammedaansehe verga deringen plaats gehad, waarin er bij de overheid op aangedrongen werd, maatre gelen tegen de communistische propagan da te treffen. Noodwoningen in Oost-Hannover. In verschillende deelen van de Gouw Oost-Hannover is een begin gemaakt met den bouw van noodwoningen, onderno men door het ..Wonungshilfswerk". Indien het weer gunstig blijft zullen de eerste van deze in den loop van De cember kunnen worden betrokken. Bommen brandden te vlug. In Dallas (Texas) is brand uitgebroken in de vul- lerij van een brandbommenfabriek, waar bij een magnesiumvoorraad. die op en kele millloenen dollars werd geschat, in vlammen is opgegaan. De brand, die drie uur duurde, verspreidde zulk een fel licht, dat dit tot op een afstand van 110 kilometer duidelijk kon worden gezien. Roosevelt inspecteert buit. Bij zijn bezoek aan Zuld-Italië heeft Roosevelt een tentoonstelling bezichtigd van een groot aantal kunstschatten, afkomstig uit Siciltaansche musea en kerken, die bin nenkort naar de Ver. Staten zullen wor den verscheept. Egyptische prinses geboren. Koningin Farida van Egypte heeft het leven ge schonken aan een dochter. Communistisch dagblad. In Napels naar de Regime Fascista meldt, een communistisch dagblad de „Avantï" op gericht. Het blad staat onder leiding van den jood Marcantonio Soave. In het hoofdkwartier van den Duce. De Duitsche opperbevelhebber In Moord-Italië, generaal-veldriiaarscholk Rommel, als gast van Mussolinl Na een buitengewoon hartelijke begroeting vond in het hoofdkwartier van den Duce een bespreking over Vnilltaire vraagstukken plaats PK Bernd Lohse/DV/R/P m Bedrijfssluiting tusschen Kerstmis en Nieuwjaar. '■Gravenhage, 17 December, In verband met de huidige bijzon dere siutatie in het bedrijfsleven is bepaald, dat alle bedrijven op de in de periode van 23 December 1943 na beëindiging der werkzaam heden tot en met 2 Januari 1944 gelegen werkdagen zullen moeten zijn gesloten, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen: 1. bedrijven, welke zich bezig houden met het voortbrengen van grond stoffen, voorzoover zij niet reeds vallen onder 34 2. openbare nutsbedrijven, gas-, wa terleiding- en electriciteitsbedrijven; 3. bedrijven, welke voor de voedsel voorziening werkzaam zijn, voor- zoover zij niet door het betrokken bedrijfschap schriftelijk zijn aange wezen om gedurende genoemde pe riode of een gedeelte daarvan te sluiten; 4. continu-bedrijven, waarbij tijdelijke sluiting schade aan de outillage of aan de in bewerking zijnde goede ren zou veroorzaken, voorzoover zij niet reeds vallen onder =5. bedrijven, werkzaam op het gebied van het personen- en goederenver voer; 6. bedrijven, welke zich mei den detailhandel bezig houden, voor zoover zij niet reeds valen onder 3; 7. Bank- en verzekeringsbedrijven; 8. bedrijven, welke rechtstreeks door de bevoegde Duitsche instanties worden angewezr Door de voorgeschreven Arbeids- rust zal geen vertraging bij het laden en lossen 'van verkeersmiddelen mogfcn optreden Het volledig gebruik v.„;i alle verkeersmiddelen mag in deze periode m geen geval worden gestoord. Met het oog hierop dienen de bedrij ven er voor zorg te dragen, dat gedu rende de Feestdagen en de daartus- schen liggende overige rustdagen geen opeenhooping van goederen op de stations en overslagplaatsen voor het verkeer te water ontstaat. In gevallen, dat twijfel mocht be staan omtrent de vraag of een bedrijf al dan niet onder de hierboven ge noemde uitzonderingen valt. zal men "ich schriftelijk tot de hierna ge noemde instanties moeten wenden, welke een bindende beslissing terzake zullen geven: a. de directeur van het of voor een der betrokken Rijksbureau(x) voor Handel en' Nijverheid beslist of een bedrijf behoort tot de sub 1, 2. 4 of 6 bedoelde, tenzij dat bedrijf werkzaam is op het gebied van de bouwnijver heid; b. de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnijver heid beslist of een bedrijf, dat werk zaam is op het gebied van de bouw nijverheid. behoort tot dc sub 1. 4 of 6 bedoelde; c. de Dir.-Generaal van de Voed selvoorziening beslist of een bedrijf behoort tot de sub 3 bedoelde; d. het Hoofd van de Afd. Vervoer wezen van het Dep. van Waterstaat beslist of een bedrijf behoort tot de sub 5 bedoelde; e. het Hoofd van de Afd. Geldwezen van het Dep. van Financiën beslist -f een bedrijf behoort tot de sub 7 be doelde. Agenten stalen sigaretten. Van spoorwegemplacement. In den nacht van 17 op 18 December van het vorig jaar wilde een 48-jarige machinist van de Nederlandsche Spoor wegen, die zijn machine op het emplace ment van de Rietlanden te Amsterdam had neergezet, zich afmelden. Op weg naar het kantoortje ontmoette hij een paar egenten, die een sigaret rookten. „Hebben jullie voor mij ook niet wat te rooken?" vroeg de machinist. „In dien wagon zitten er genoeg." ant woordde een der agenten. De machinist ging eens kijken en zag inderdaad twee kisten, elk inhoudende 250 doosjes Just Love staan. Hij nam de pakken mee en klom op de machine «n toen de man. die zich even had verwij derd. weer terug kwam. hadden de po litiemannen de pakken open en de 10.000 sigaretten verdeeld. Voor den machinist hadden zij eveneens een portie. Later bleek, dat dien nacht in totaal 12 pakken of 60.000 sigaretten van dit emplacement waren gestolen. Den agenten en den machinist, die zich gister voor rle rechtbank te Amsterdam hadden te verantwoorden, was echter diefstal van twee pakken ten laste ge legd. De machinist, die 27 en de agenten, die resp. 26 en 18 vlekkelooze dienstjaren achter den rug hadden, ontkenden den diefstal. De Officier van Justitie, mr. L. de Ble- court. meende dat hier vooral voor de agenten, die met de bewaking belast wa ren, een ernstige straf op haar "taats is De eisch tegen elk der agenten luidde twee jaar en tegen den machinist 1 jaar gevangenisstraf. Uitspraak Vrijdag 31 Dedember. Verduister v. 16.308.30. 19 Dec.: Zon op 8.46, onder 16.27. Maan op 23.23 onder 13.05 (21.03 I.k.). 20 Dec.: Zon op 8-47, onder 16.28. Maan op 0.29. onder 13.25 Tot ons leedwezen is het ons dit jaar, in verband met de beschikbare ruimte, niet mogelijk advertenties, welke Nieuwjaarswenschen of groe ten bevatten, op te nemen. DE DIRECTIE. D1STRIBUTIENIEUWS. Spijsolie mag worden algeleverd. Op bon 708 Algemeen. Naar men ons van bevoegde zijde mee deelt. is hel thans toegestaan het extra rantsoen van 180 gram spijsolie, waar voor men den bon Algemeen 708 heeft ingeleverd, af te leveren. De prijs van spijsolie. Van verschillende zijden worden klach ten gehoord, dat sommige winkeliers on danks de in de bladen gedane mededee- ling, dat spijsolie in heele flesschen van vier rantsoenen voor f 1.10 per fleseh moet worden verkocht, toch tegen f 1.28 per flesch afleveren. Deze prijs, die door de fabrikanten op de etiketten is ge drukt, berust op een abuis. De korte tijd van voorbereiding is hier de oor zaak. dat dit abuis niet meer hersteld kon worden. Immers alles is in het werk gesteld om aflevering vóór de Kerstda gen nog mogelijk te maken. Men zij dus gewaarschuwd hiervan geen misbruik te maken, daar hiertegen zal worden opge treden. De Stem der S.S. Luister op Zondag 19 December van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I. op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S. Onderwerp: Joelfeest. Dit seizoen geen kortebaanwedstrijden. Gezonde financieels toestand. T NDIEN dit overigens duidelijke ci- taat. nog niet voldoende gewicht in de schaal mocht leggen, zoo mogen de eigen woorden van den Reichsführer SS, Rijksminister Himmler, de leider en geestelijke hoeder van de SS-ge- dachte. in het S.S.-vormingsblad (S.S- Leitheft) het vertrouwen, dat Mussert in de te verwachten Germaansche soli dariteit stelt, ten overvloede recht vaardigen. Daar immers heet het: „Heden strijdt Eurbpa in het sterke geloof aan dc nationaal-socialische idee en in het bewustzijn, dat in het nieuwe "tiropa de nationale en cultureele zelf- s •indigheid van ieder volk verzekerd 1 worden, omdat het nationaal-socia lisme de waardewet van de ongelijkheid c kent. Juist In deze van God gewilde i 'ferentiëerlng ligt onze waarde, juist daardoor wordt het leven rijk. En v/an- -er daar nog bijkomt, dat het aan het vionaal-socialisme gelukt is, het posi tieve individualisme met de Idee van de volksgemeenschap te vereenigen, zoo i 'bbcn wij alle scheppende, geestelijke. vchlsche en physieke krachten gemo biliseerd. Op dezen grondslag zal iedere natie den weg tot haar eigen nationaal- icialistischen levensvorm kunnen vin den. De Europeesche eenheidsidee heeft •'aardoor een nationale en een sociale zifde. namelijk de organisatie van de volkskrachten en de indecling van Eu ropa naar bloedgroepen. Het gaat. er om deze ordening heden over Europa als idee en werkelijkheid te verbreiden Het schijnt heden duidelijk: wanneer Napoleons poging. Europa te vereeni gen, strandde, zoo geschiedde dit in h -'ofdzaak deswege, dat Bonaparte niet in het teeken van een Europeesche ge richte. doch in het teeken van een nationalen staat, streed. Door den rook en het lawaai van het krijgstooneel zien wij heden een nieuw Europa op- slijgen. Dat beteekent geen eenzijdige heerschappij van een enkele macht, doch uitzondering tegenover dc Euro- paesche gemeenschap. Het Europa, dat covormd wordt, ontstaat organisch. Het 1 groeit minder door de militaire macht d.an door een natuurlijke ordening van het proces in de verschillende deelen van een geweldig organisme Want het totalitaire Europa omvat alle gebieden van het leven, het materieele alsook de ontplooiing van het geestesleven en van de kunst. Deze gemeenschap beteekent ook een vérstrekkende economische so lidariteit een grootscheepsche ordening der productie, der goederenruiling en van liet crediet en bovendien een toe nadering van de sociale en politieke '•irtchtingen. zonder door eenzlidlgheden bepaald te zijn. Kan onze eeuw naar iets hoogers streven dan naar een syn these van de eigenheden der naties, die 'n den loop der eeuwen den rijken en vruchtbaren Eurooeeschen geest se- '-"■md hebben? Europeesche eenheid b~teekent niet centralisatie. doeh een derschan. d-t <"»iHd wordt door een •ogcre idee. dm zich In alle deelen nn deze eenheid openbaart". YV7 ANNEER men naast deze ondub- w belzinnige citaten ook nog een recente uitspraak van den Reichsfüh rer S.S., Rijksminister Himmler, legt. waarin hij in een serie richtlijnen voor het eigen binnenlandsche bestuur van het Duitsche Rijk zelfs een onder scheidenheid van zelfstandig voort bestaan der gedifferentiëerde volksche eigenheden van gebieden garandeert Met ingang van 1 November j.1. centralisatie fulmineert, dan moge di: geheel van welgefundeerde uitspraken, gevoegd bij de aan Mussert gedane toe zegging van Hitier, het vertrouwen volkomen wettigen, dat consciëntieuze staatslieden, die het, zooals Musseri met hun eigen volk naar eer en ge weten oprecht meenen, aan de toe komstige ontwikkeling van de Euro peesche en Germaansche ordening on der Duitsche leiding heohten. Londen erkent verlies van 30 toestellen. De Britsche luchtmacht heeft in den nacht van 16 op 17 December een terreuraanval gedaan op de Duit sche hoofdstad. Naar uit Stockholm wordt gemeld, wordt te Londen toegegeven, dat bij den terreuraanval op Berlijn in den nacht van 16 op 17 December 30 En- gelsche vliegtuigen van het. type Lancaster verloren zijn gegaan. Sovjei-aanvallen bij Cherson, Kirowograd en Newel afgeslagen. 38 vliegtuigen boven Berlijn neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 December (D.N.B Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In de Straat van Kerts.j bracht een kustbatterij van de marine een bolsjewistische motortorpedoboot tol zinken en schoot zy een vijan delijken bommenwerper neer. Nieuwe, door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteunde aanvallen der bolsjewisten werden door onze bergjagers met zware, bloedige ver liezen voor den vijand afgeslagen hierby werden 19 bolsjewistische pantserwagens stukgeschoten. De bolsjewisten vielen ook gisteren in het gebied van Kirowograd op talrijke plaatsen mei vrij sterke strijdkrachten tevergeefs aan. Onze tegenaanvallen wonnen in hevige gevechten verder terrein. De vijand verloor hier 33 pant serwagens en 23 stukken geschut. Tusschen Pripet, en Berezina mis lukten talrijke vijandelijke aanvallen Ook in het gebied van Shlobin werden sterke aanvallen der bolsjewisten afge slagen, alsmede gereedstaande troepen en concentraties van pantserwagens uiteengeslagen. Ten westen van Kritsjef viel de vijand onder de bescherming van een kunst- matigen nevel zonder eenig succes In het gebied ten zuidwesten van Koning Slmeon II van Bulgarije aan het graf van Koning Boris III Drie maanden na den dood van Koning Boris III vond in het Rila-kiooster, het Bulgaarsche Nationale Heiligdom, de laatste rustplaats van den overleden Koning, een rouwplechtlgheid plaats in tegenwoordigheid van de Koningin Moeder, van Koning Simeoo II en leden van het Koninklijk huis. De Koningin Moeder Joanna, Koning Simeon ll en prinses Maria Louisa bij het verlaten van de kloosterkerk Hoffmann/Stapf/Pax m Newel duurder) de zware afweerge- vechten gedurende den geheelen dag voort. 51 vijandelijke pantserwagens werden in het gebied van één armee- corps stukgeschoten De bolsjewisten breidden hun aanvallen gisteren ook uit lot het gebied ten westen en noord westen van Newel. Plaatselijke aanval len op een vooruitspringenden stelling- sector ten zuiden van Leningrad mis lukten mei. zware verliezen voor den vijand. Felle stryd in Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front du ren de afweergevechten aan weerszijden van Venafro voort. In den oostelijken sector zetten Britsche strijdkrachten, door sterke artillerie- en luchtstrijd krachten gesteund, hun aanvallen voort. Tijdens verbitterde gevechten behaalde de vijand in weerwil van zware, bloedige offers, slechts geringe terreinwinst. De beoogde doorbraak mislukte. Talrijke pantserwagens van den vijand werden vernietigd; tien Britsch-Amerikaansclie vliegtuigen wer den neergeschoten. Dc luchtterreur. Formaties vijandelijke vliegtuigen vlogen overdag boven de Duitsche Bocht en wierpen een groot aantal brisant- en brandbommen neer op woonwijken van verschillende Noord- west-Duitsche plaatsen. Hierdoor ont stonden vooral in Bremen zware ver nielingen. Onvervangbare cultuurmonu menten werden vernietigd. In de avonduren deden formaties Britsch-Amerikaansche bommenwerpers opnieuw een zwaren terreuraanval op de rijkshoofdstad. Er ontstond aanzienlijke schade. Strijdkrachten van de luchtver dediging vernietigden ondanks de ten gevolge van de weersomstandigheden moeilijke voorwaarden voor de afweer voor zoover tot dusver is vastgesteld, 38 der aanvallende Britsch-Amerikaan sche bommenwerpers". Organisatie van de V oedsel voorziening. OPHEFFING VAN CENTRALES EN CRISIS-ORGANISATIES. 's-GRAVENHAGE. 17 Dec. In enkele nummers van de Staatscourant is onlangs bekend gemaakt, dat ver schillende crisiscentrales worden op geheven. Een en ander staat in vei band mot de op grond van het Organ: satiebesluil Voedselvoorziening 1941 ge leidelijk opgebouwde nieuwe organisa tie van de Voedselvoorziening, als ge volg waarvan in de al'geloopen jaren verschillende bedrijfschappen zijn ge sticht. Deze bedrijfschappen zijn in de plaats gekomen van de vroegere organen ter uitvoering van de Land bouwer isismaat regelenAanvankel ijk deden deze organen nog dienst bij de uitvoering van de voedselvoorzienings maatregelen. Nu de werkzaamheden van deze oude cri^isorganisaties gelei delijk geheel zijn overgeheveld naar de nieuwe bedrijfschappen en naar de daaraan verbonden z.g. aan- en ver- koopbureaux, zijn de oude crisisorga nisaties overbodig geworden en is tot liquidatie besloten. De opheffing van de crisisoentrales. de provinciale in koopcentrales en de landbouwcrisis organisaties heeft dus slechts formeele beteekenis. en tegen een zinlooaa en onnoodige zijn opgeheven: de Nederlandsche Veehouderijcentrale, de Nederland sche Zuivelccntrale en de Neder landsche Pluimvee- en Eierencen- trale. De opheffing van de overige centrales, waarvan het besluit tot die opheffing eveneens reeds in de Staatscourant is opgenomen, ge schiedt met ingang van 1 Januari a.s. Ook dc Landbouwcrisisorgani saties en dc Provinciale Inkoop- centrales worden met ingang van dien datum opgeheven, omdat ook voor dit oude apparaat onder de nieuwe organisatie van de voedsel voorziening in de provincie geen arbeidsveld meer is overgebleven. Alle bedrijfschappen maken name lijk, met uitzondering van het bedrijf schap voor zuivel, dat eigen provin ciale afdeelingen bezit, voor de uit voering van hun regelingen gebruik van de bureaux van de Provinciale Voedselcommissarissen en de daar onder ressorteerende plaatselijke bu- reauhoudert De Prov. Noord-Hollandsche Ijsver- eeniging voor het toerisme op de schaats, voorheen Ijsbond Holl. Noor derkwartier, heeft Vrijdag te Alkmaar haar 59ste algemeene vergadering ge houden m het Gulden Vlies. De vergadering, welke een zeer animeerd verloop had en door bijna 200 afgevaardigden werd bezocht, ver tegenwoordigende ruim 80 ijsclubs, nam aan het einde een motie aan, welke voor het juist ingetreden win terseizoen van groot belang is. De vereenigingen, welke tezamen het district Zaanstreek vormen, dienden namelijk een motie in van den volgen den inhoud: ,,1-Iet district Zaanstreek, in vergade- rirtg bijeen op 10 Dec. 1943 te Krom menie. gehoord hebbende de regeling der nieuwste amateursbepalingen voor de kortebaanwedstrijden, waardoor het aantal officieele. beroepsrijders tot een minimum wordt beperkt, zoodat voor een voldoende bezetting voor het sla gen van kortebaanwedstrijden voor beroepsrijders moet worden gevreesd; rekening houdende, dat de deelne mers soms groote reizen moeten ma ken. .welke èn voor de deelnemers èn voor de vereenigingen moeilijkheden bieden we noemen o.m. reisgelegen heid, verblijfplaats, consumptie zoo dat het practisch niet mogelijk is, der gelijke wedstrijden met kans op suc ces uit te schrijven of te houden; stellen de algemeene vergadering voor, het volgende besluit te nemen: De vereenigingen. aangesloten bij den IJ.H.N., nemen het besluit om in het seizoen 1943/44 geen nationale wedstrij den voor beroepsrijders uil te schrij ven of te doen houden, doch alleen kortebaanwedstrijden voor leden van vereenigingen en kinderen van leden." Naar aanleiding van deze motie vroeg Monnikendam, waarom deze mo tie werd ingediend. H.i. moest alles gedaan worden, om de ijssport te be vorderen en deze motie beteekent een rem voor de ontwikkeling van de. schaatssport. De voorzitter, mr. de Groot, zette toen de definitie der amateursbepa lingen uiteen, waardoor voor meer deren de beteekenis der motie duide lijk werd. Enkhuizen vond de motie le ver gaan en wenschte hoofdelijke stem ming. De heer v. d. Meer, voorzitter van den bond van ijsclubs in Overijssel, WEDSTRIJDEN VAN DE AFD. N.-H. VAN DEN N.V.B. AFGELAST. Alle wedstrijden van dc afdecling Noord-Holland van den Ned. Voet balbond zijn voor Zondag 19 December a.s. afgelast. Gouden tientjes! De deur van het café gaat open en een nieuwe bezoeker komt binnen, 't Lijkt een schipper, die trek in een biertje heeft. Weldra staat een glas vol schui mend vocht voor hem en dan duurt het niet lang, of hij heeft contact ge kregen met anderen. Een praatje over 't weerover den duren zwarten handel en dan een meer vertrouwelijk gesprek, op fluistertoon gevoerd. De schipper heeft namelijk nog negen gouden tientjes in zijn zak, die een hoop geld waard zijn en nog duurder zullen worden. En als 't niet was, dat hij geld noodig had, dan verkocht hij ze voorloopig nog niet. Tien minuten later vertrekt de schipper. Voor 800 gulden heeft een der bezoekers de gouden tientjes gekocht. En als hij de kostbare munten dan nog eens goed bekijkt, ziet hij, dat het vergulde halve gulden-stukken zijn Naar buiten! Op straat! De schipper is verdwenen Dan de café's snel afgerend! En met succes. De „arme" schipper zit in een an der café achder een pot bier en schijnt toevallig nog een paar gou den tientjes te bezitten en geldge brek te hebben, anders verkocht hij ze zeker niet. Politie. Arrestatie. Goede vangst: Een 34-jarige oplichter, die Amster dam al lang onveilig maakte met „gouden" tientjes, „gouden" ringen, „gouden" armbanden, wordt meege nomen en de Prins Hendrikkade leeft weer rustig verder. als gast aanwezig, vond het jammer, dat er nog één stem tegen de motie kwam. Z.i. was de redactie zeer ge lukkig gekozen en het zou ook al om dat in Friesland hetzelfde besluit ge nomen was, prettig zijn, wanneer ook Noord-Holland tot het besluit kwam, in de motie bedoeld. De stemming, welke daarna werd gehouden, had als resultaat, dat 74 ijsclubs zich vóór de motie verklaar den, terwijl slechts één ijsclub tegen stemde en twee zich van stemming onthielden. Zoodat in Noord-Holland en Utrecht in het seizoen 1943/44 dus geen korte baanwedstrijden zullen worden ge houden. Hoofdbestuur weer compleet. Wat de eigenlijke vergadering be treft, na het openingswoord van den voorzitter werd medegedeeld, dat het Hoofdbestuur tot leden van verdienste had benoemd de heeren W. Keetman te Winkel, A. Glas te Benningbroek en Th. Koppers te Portengen, drie ijs mannen, die in den loop van 25 of meer jaren steeds de ijssport gediend hebben in bestuursfuncties van ver eenigingen. De voorzitter wees vervolgens op het bedanken als distri ctsvoorzitter van het district Hoogkarspel door den heer Naastepad, die buitengewoon veel voor den IJ.H.N. heeft gedaan en dien men noode ziet vertrekken. Hetzelfde is het geval met den heer Bregman, die als districtvoorzitter van Oudendijk meen de te moeten bedanken. Dit laatste geval trof ons nog meer. omdat Ou dendijk voor den bond een bijzondere beteekenis heeft: daar is immers de IJ.H.N. geboren en daar klopt nog al tijd het hart van den bond. Het jaarverslag wees op den nog steeds toenemenden groei van den IJ. H.N.. die thans 131 ijsclubs telt met ruim 27.000 leden. Verschillende pro- paganda-avonden werden gehouden en onze films van de dorpentochten werd een speciale attractie voor de ijsclubs. Het verslag herinnerde voorts aan het overlijen van de heeren Y. B. Vorst te Amsterdam en J. Romar te Winkel, twee figuren, die hun leven lang voor den bond hebben gewerkt. De uitgaven bedroegen in het afge- loopen jaar f 3113,79, de ontvangsten f 2651.09, zoodat het batig saldo steeg tot f 2971,24. De begrooting werd vast gesteld op een bedrag van f 4863,54 aan ontvangsten en uitgaven, waarbij natuurlijk geen rekening is gehouden met evenlueele dorpentochten. De boeken waren nagezien door le den van het district Purmerend en ge heel in orde bevonden, zoodat de pen ningmeester werd gedechargeerd. De aftredende leden van het hoofd bestuur, de heeren H. Limpers te Wieringerwaard, C. Meeuwig te Hoofd dorp en J. Trouw te Abcoude, werden met overgroote meerderheid van stem men herkozen, evenals de aftredende districtvoorzitters de heeren D. F. C. v. d. Heuvel te Ursem. V. Kaan te Anna-Paulownapolder, G. Karmelk te Monnikendam en B. Dubbeld te Den lip, terwijl in het district Hoogkar spel met algemeene stemmen werd ge kozen de heer S. Reus te Grootebroek. Als plaats voor de volgende alge meene jaarvergadering werd Amster dam aangewezen. De voorzitter deelde tenslotte de rondvraag had geen bijzondere aanlei ding gegeven tot opname in dit ver slag nog mede, dat schoolwedstrij- den aan een regeling van het departe ment onderworpen zijn en verzocht de ijsclub t.d.o. zich te wenden tot den secretaris, den hee* Trouw, waarna de vergadering werd gesloten, echter niet dan nadat de voorzitter met een enkel woord gewag had gemaakt van de reorganisatieplannen op het gebied der ijssport, welke plannen echter nog in een zoo beginstadium verkeerden, dat een uiteenzetting niet best mogelijk was. Wanneer de plannen verder uit gewerkt zijn, zal het Hoofdbestuur den IJ.HN. in een buitengewone alge- meene vergadering bijeenroepen, op dat. men gezamenlijk den dan ontsta- aen nieuwen toestand kan bespreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1