NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Steeds weer vergeefsche Sovjet-aanvallen. Nieuwe formaties Landstorm Nederland. Britsche terreur-taktiek dwingt om vergelding Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen) Postrekening 66189. MAANDAG 20 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 297, 2 pagina's. Deze Courant verschtjnt dagelQkt Advcrtentlc-tarlef. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheele oplage op aanvrage. Zware strijd ten Z. en N.-W. van Newel. strijd Succesvolle tegenaanvallen in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Dec. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het bruggehoofd van Cberson stortten herhaalde vyan- deiyke aanvallen in het afweervuur van alle wapens bloedig ineen. In het gebied van Kirowograd konden gisteren alle pogingen der Sovjets, door onze stellingen heen te bre ken, verydeld worden. Eigen tegen aanvallen wonnen verder terrein. Ten Zuidwesten van Shobin ver zwakte de gevechtsactie. Een plaat- seiyke penetratie werd in een te genaanval gezuiverd. Nieuwe con centraties der Sovjets werden door doeltreffend artillerievuur uiteen geslagen. Ten Zuiden van Newel mislukten in harde gevechten alle doorbraakpogingen van den vyand. Ten Noordwesten der stad valt hy, ondersteund door sterke pantser formaties, met toenemende heftig heid aan. Onze taai vechtende troe pen schoten hier 41 Sovjet-pant serwagens stuk en brachten den vyand zware bloedige verliezen toe. In deze gevechten hebben zich de Noordduitsche 290e divisie infanterie onder bevel van den luitenant-generaal Heinrichs en de Pommersche 122e di visie infanterie onder bevel van den luitenant-generaal Chili bijzonder on derscheiden. In den tijd van 16 tot 18 December vernietigde de luchtmacht 52 Sovjet vliegtuigen. Twee eigen machines worden vermist. Bij aanvalsgevechten ten Noordoos ten van Sjitomir op 9 en 10 December heeft zich luitenant Schumacher. com pagniescommandant in. een regiment grenadiers, door- ongewone dapperheid onderscheiden. Aan het hoofd van zijn compagnie oprukkend, vond hij den heldendood. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front bleef het ook gisteren kalm. Aan de Adriatische kust werd een belangrijk heuvelterrein door onze troepen heroverd. Tegenaanvallen van den vijand werden onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen De gevechten duren nog voort. Beschermingsvaartuigen der marine en boordgeschut van een convooi scho ten voor de kust van West-Frankrijk drie aanvallende vijandelijke bommen werpers omlaag". Ook Vrydag zware dag voor de Sovjets. Het Duitsche weermachtsbericht van Zaterdag luidde: Op het bruggehoofd van Cherson zetten de bolsjewieken gesteund door tanks en slagvliegers, hun aanvallen voort. Zij werden bloe dig afgeslagen. Bij Kirowograd mislukten ook Vrijdag talrijke vijandelijke aanval len in harde gevechten. Eigen tegenaanvallen braken laaien te genstand van bolsjewieken en be reikten de gestelde doelen. Daarbij werden 54 vijandelijke tanks ver nield. Onder den indruk van de op de vo rige dagen geleden zware, bloedige verliezen ondernam de vijand in het gebied van Shobin slechts vrij zwakke aanvallen. Door doeltreffend artille rievuur werden concentraties infante rie en tanks uiteengedreven. Ten Westen van Kritsjef mislukten verscheidene nachtelijke aanvallen der bolsjewieken met zware, bloedige ver liezen. In een tegenaanval werd een kleine penetratieplaa4s gezuiverd. Ten Zuiden en Noordwesten van Newel bestormden de bolsjewieken ook Vrijdag bijna zonder onderbre king onze stellingen. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld.. In de wisselvallige en verbitterde ge vechten leden de bolsjewieken bij- De ziekte van Churchill. Moeilijkheden t.a.v. den plaatsvervanger. Op vragen is in de Wilhelmstrasse verklaard, dat men hier niet gelooft dat in den toestand van den Engel- schen premier. Winston Churchill, bin nen zeer korten tijd een sensationeele ommekeer te verwachten is. Politiek belangwekkend is in dit verband, zoo zegt men te Berlijn, dat men er thans in Engeland in berust, dat in de poli tieke leiding van het Engelsche Rijk een wisseling is ontstaan in zooverre, dat Churchill waarschijnlijk voor ge- ruimen tijd niet in staat zal zijn de regeeringszaken uit te oefenen. Bij de behandeling der kwestie wie zijn vertegenwoordiger zal zijn, is hierbij een duidelijk afwijzen van bree- de Engelsche kringen van de persoon van den tot dusver als plaatsvervanger fungeerenden Attlee te constateeren en een zichtbaar verkiezen van den mi nister van buitenlandsche zaken Eden Maar wie ook de vertegenwoordiger van Churchill zal zijn, zoo veklaart men ten aanzien hiervan, dat heeft voor Duitsehland geen groot, belang. Chur chill heeft voldoende leergierige leer lingen, die in zijn zin de politiek en oorlogvoering vorm zouden geven. Als interessanten factor ziet men te Ber lijn het feit, dat thans in de Engelsche pers een reeks oppositiestemmen aan het woord komt die. naar men in het licht stelt, aan den dag brengen, dat het. naar het schijnt, met de eensge zindheid der volgelingen van Churchill in Engeland toch niet zoo gesteld is als men gaarne zou willen doen gelooven Churchills toestand Het bulletin van Zaterdagmiddag over den gezondheidstoestand van den Britschen min.-president, Churchill. luidt: „De pols is iet of wat onregel matig geweest, doch de temperatuur daalt en de longontsteking verdwijnt geleidelijk". zonder zware, bloedige verliezen. Een infanteriedivisie sloeg alleen in de beide laatste dagen 34 aanvallen af, sloeg talrijke concentraties uit een en vernietigde 21 tanks. Op de Finsche Golf hebben in de afgeloopen maanden beveiligingsfor maties der marine 6 vijandelijke duik- booten, die trachtten naar de Oostzee door te dringen, tot zinken gebracht. Bovendien kan aangenomen worden, dat andere bolsjewistische duikbooten door mijntreffers verloren zijn. Bij de voortdurende gevechten werden nog andere vijandelijke booten zwaar be schadigd. Aan het Zuid-Italiaansche front is het na de zware gevechten der laatste dagen, waarbij de tegenstander in het gebied ter weerszijden van Venafro en aan de Adriatische kust den doorbraak in de richting van Rome en naar Pes- care wilde afdwingen, niet tot ge vechtshandelingen van eenigen omvang gekomen. Bij deze afweer van de vijandelijke doorbaakpogingen heeft de 29ste pantser-grenadierdivisie en voor al het gemotoriseerde grenadiersregi ment no. 15 zich in hooge mate onder scheiden door weergalooze standvastig heid. Engeland is afgedankt. Stalin beslist over Europa's lot. In de Berliner Börsenzeitung pu bliceert Karl Megerle een artikel „Engelands afdanking" waarin hy opmerkt, dat de Engcischen en Amerikanen, nog vóór zU de ves ting Europa betreden hadden voor de zoogenaamde bevrijding der Eu- ropeesche volken in politiek opzicht over de geheele Unie op den terug tocht waren voor Stalin. Van de Vereenigde Staten als niet-Euro- peesche mogendheid was niets an ders te verwachten: een verwoest Europa kan hun slechts welkom zyn, omdat zy daardoor van de grootste industrieele en economi sche concurrentie bevrijd zouden zijn. Voor Engeland echter beteekent deze toestand, de ernstigste inbreuk op de traditie zijner buitenlandsche politiek. De oorlog die door Engeland is ontketend heeft zich zelfstandig ge maakt en de door Engeland opgeroe pen groote mogendheden, de Sovjet- Unie en de Ver. Staten zijn volledig aan het Engelsche toezicht ontgroeid, elke Engelsche of Amevikaansehe sol daat, die bij den aanval op Europa valt, sterft niet meer voor zijn land, maar voor Stalin. Moskou dwingt Engeland! Als Stalin met toestemming van En geland en de Ver. Staten reeds thans zijn kaarten openlegt en ook tot den diplomatieken aanval op Europa over gaat, kan elke Europeaan zich voor stellen. wat zijn lot zou zijn. zoodra Stalin de macht zou hebben om Benesi in Praag, Tito "In Belgrado en Marty in Parijs te installeeren. Met Enge lands toestemming is reeds elke fede ratie van kleine landen verboden. Met Engelands toestemming heeft Benesj getracht, Tsjecho-Slowakije tot uit sluitende belangensfeer van Moskou te maken. Mét Engelands toestemming is het de Poolsche uitgeweken regeering duidelijk gemaakt, dat zij zich alleen met Moskou te verstaan heeft Met Engelands toestemming is Tilo als exponent van Moskou op het paard getild. Engelands macht in verval. Op de vraag, wat Engeland, in strijd met zijn eeuwenoude traditie, genoopt heeft tot dezen overhaasten terugtocht uit Europa antwoordt Megerle, dat het. verval van Engelands macht, de oorzaak is. Het Engelsche verraad jegens Euro pa is niet loonend gebleken en deze ontrouw valt op Engelands hoofd terug. In een rede met gesloten deuren heeft Smuts verraden, hoe Engeland werkelijk over Europa denkt. Men kan zich geen betere toelichting op de communiqué's van Moskou en Tpheran voorstellen. Smuts heeft volkomen ge lijk, wanneer hij zegt: „De oude kaart van Europa wordt opgerold en een nieuwe wordt voor ons opengevou wen". Van de zware gevechten aan het Oostelijk front. De Gruppenführer wacht met de mannen van zijri zware machinegeweer groep In een kuil, zij den geheelen nacht verbleven, op het bevel tot aantreden PK Etzold/O/H/P m DE STERKTE VAN HET TURKSCHE LEGER. BRUSSEL, 18 Dec. (A.N.P.) „Volk en Staat" verneemt uit Berlijn, dat vol gens zeer bevoegde neutrale kringen, de sterkte van het Turksche leger, niet-strijdende organisaties en diensten inbegrepen, op anderhalf millioen man wordt geschat, hetgeen neerkomt op 600.000 strijdende manschappen, ver deeld over vijf en dertig infanteriedi visies, vijf kavaleriedivisies. vier berg- divisies, terwijl vijfhonderd gevechts wagens het geheele gemotoriseerde ef fectief vormen. De vloot omvat één slagschip van oud model, twee krui sers, acht torpedojagers en dertig duikbooten. De luchtvloot bestaat uit zeshonderd vliegtuigen DE SORTEERING VAN WITLOF. Met ingang van Dinsdag a.s. dient witlof in 2 sorteeringen te worden aangevoerd en wél sort. I ten hoogste 15 stuks per kg. en sort. II meer dan 15 stuks per kg. Verduister v. 16,30-8.30 uur. 21 Dcc.: Zon op 8.48, onder 16.28. Maan op 1.36, onder 13.45. Veldmaarschalk Rommel inspecteert. Generaal-veldmaarsehalk Rommel, die van den Führer de opdracht heeft ontvangen, de verdedigingswerken van de vesting Europa te inspecteeren, is na voltooiing van zijn inspectiereis door Denemarken, in het hoofdkwar tier van generaal-veldmaarsehalk von Rundstedt aangekomen. In het middel punt van het bezoek zullen naast be sprekingen uitgestrekte inspectiereizen staan, die ten doel hebben de afweer kracht te onderzoeken van den Atlan- tischen Wal en de trefkracht der ge reedstaande Duitsche reserves. OEKRAINE-SIGARETTEN. 's-GRAVENHAGE, 18 Dec. De dienst perszaken van het Nederland- sche Oost Instituut maakt bekend, dat de bonnen 2 tot en met 6 van de roo- de bonkaart en 2 tot en met 4 van de blauwe bonkaart, met ingang van Maandag 20 December recht geven op ieder een pakje Oekraine-sigaretten. te betrekken bij denzelfden winkelier, waar bon één was ingeleverd. Ook diegenen, die uiterlijk 16 Dec. hun kaart voor een pakje sigaretten bij een winkelier inleverden, kunnen het hun toekomende pakje bij denze'.'den winkelier betrekken. In verband met de aangekondigde bedrijfssluiting be staat de mogelijkheid, dat, gezien het groote aantal zendingen, de fabriek sommige winkeliers niet tijdig zal kun nen bevoorraden. Hierover behoeft geenerlei ongerustheid te bestaan/daar de bevoorrading in ieder geval door gang zal vinden. De aangewezen bon nen zijn geldig tot 1 Februari 1944. Nieuws in 't kort. Het toestel der gebroeders Wright. Ter gelegenheid van den 40sten verjaar dag van de eerste vliegpogingen der Amerlkaanschc gebroeders Wright wordt uit Londen gemeld, dat het door hen ge bruikte toestel door Groot-Brittannië aan Amerika is teruggegeven. Het vormde tot nu toe het mooiste bezit van een Britsch museum. Het antisemietismc in Zweden. In ?n publicatie van de Zweedsche jour nalistenorganisatie wordt o.m. geconsta teerd, dat het antisemietisme in Zweden sterk toeneemt. Voorts wordt, er in ver klaard, dat de afkeer van het Joodsche ras in Zweden niet alleen beperkt is tot de door nationaal-sociallstische gedach ten beïnvloede bevolkingsgroepen, maar voorkomt in breedere kringen. Men moet derhalve een opkomst van een „epide misch antisemitisme" in Zweden ver- ■achten. De benden van Serajewo. De vernie-: tiging der communistische benden in het door kloven doorsneden bergterrein van Serajewo is ook in de afgeloopen dagen met succes voortgezet, zoo verneemt het DNB. Alleen reeds in den tijd van 1 tot December zijn 2198 doode bandieten geteld en 3341 gevangen genomen. 106 stukken geschut en talrijke vrachtauto's, paarden en lastdieren werden buitge maakt De zuiveringsacties gaan verder. Diefstal van melkbonncn. Een melk bezorger in Amsterdam vertelde Zater dag zijn directie, dat hem ruim 8000 melkbonnen waren ontstolen. Direct werd een onderzoek ingesteld en al spoe dig bleek, dat de melkbezorger met eenige trawanten zelf den diefstal in scè ne had gezet! De helft van de bonnen is reeds achterhaald, het overige gedeelte zal spoedig in beslag genomen zijn. 5000 Kg. granen en erwten. Tijdens een door de politie te Naaldwijk gehou den controle werden twee vaartuigen aangehouden, waarop een partij granen werd vervoerd zonder de noodige ver gunning. De heele lading, bestaande uit pl.m. vijfduizend kilo tarwe, erwten en haver, werd in beslag genomen, Mussert neemt de leden den eed af. Zondagmorgen zqn op het terrein van een kazerne in het Zuiden des lands opnieuw eenige honderden leden van den Landstorm Nederland door den Leider beëedigd. Als steeds bood het geheel een imposant militair schouwspel, waarvoor ook aan de zijde van de familieleden der te beëedigen mannen groote belang stelling bestond. Onder de officieele gasten bevon- t zich o.a. heerbanleider Mculen- berg en staflcider Quispel van den Nationalen Jeugdstorm. Te kwart voor elf meldde de com mandant van den Landstorm, Ober- führer Knapp, de aangetreden eenhe den aan den Befehlshaber der Waffen SS, SS-Gruppenführer Demelhuber, die in aansluiting hierop de troepen in specteerde. Even later kondigde trom petgeschal de komst van den Leider en Obergruppenführer Rauter aan. Grup penführer Demelhuber meldde de troe penonderdeel en aan den Leider, die daarop in gezelschap van Obergruppen führer Rauter langzaam het front af- schreed, terwijl dc stafmuziek van het wachtbataljon in Amersfoort marsch- muziek ten gehoore bracht. Twee regimenten met Ned. namen. Daarop nam Gruppenführer Demel huber het woord, die in duidelijke sol datentaal de beteekenis van de eer uiteenzette. Duizenden Nederlanders in de formaties der Waffen SS, riep spre ker uit, zijn U reeds voorgegaan, als mede honderden kameraden in den Landstorm Nederland. Zij zagen een Adolf Hitier, den Führer aller Germa nen, die er recht op heeft Germaansehe trouw te vragen, nu het om het zijn of niet zijn van Germanje gaat. De Nederlanders, die naar het Oosten gin gen hebben de in hen gestelde i wachtingen niet beschaamd. In hen leeft de roemvolle geschiedenis van dit volk voort,, dat in het verleden zoovele groote en dappere mannen heeft voort- febracht. Uit waardeering daarvoor heeft de Führer besloten de SS-pantsergrena- diers regimenten 47 en 48, die deel uitmaken van de SS-pantsergrena- diersdivisie „Nederland", resp. namen „Generaal Seyffardt" en „De Ruyter" te verleenen. De dag kan komen, zoo besloot spre ker zijn rede, waarop de vijand zal po gen vasten voet te krijgen in het Wes ten. Om wille van Uw land en volk; en daarmede van Europa, zult gij in dat geval Uw soldatenplicht in eer en trouw vervullen, zooals uw kameraden in het Oosten het doen. De eedsaflegging. Hierna verzocht spreker den Leider tot de eedsafname over te gaan. De Leider ving zijn rede aan met er op te wijzen, dat vele soldaten, die hier staan aangetreden, de worsteling van 1914-1918 voornamelijk uit de ge schiedenisboeken kennen. Daarom kan er niet genoeg op worden gewezen, dat de wereldoorlog in 1918 geen einde vond, maar slechts met andere midde len werd voortgezet. De komende vre- Vermoedens over het vergeldingswapen. Woonwijken welbewust bestookt. Het Engelsche persbureau Ex change Telegraph heeft een bericht verspreid over de tactiek van den jongstcn EngelschAmerikaanschcn terreuraanval op de Rykshoofdstad, waarin concreet wordt vastgesteld, dat als gevolg van het gebrek aan zicht door het dichte wolkendek, de aanvallende formaties bommen werpers Donderdag j.1. haar bom men eerst welbewust lukraak heb ben uitgeworpen op de woonwyken der Bcriynsche bevolking. Eerst konden de bommenwerpers hun doelen niet vinden. Pas na het uit werpen van een groot aantal brand bommen werden zU zichtbaar, waarna men ze door het neerlaten van lichtfakkels nog heeft moeten markceren. Martin Hallensleben. de militaire •orrespondent van het DNB, acht dit Engelsche bericht zeer opmerkelijk met het oog op den komenden Duit- schen vergeldingsslag. Hij schrijft: „Geen uitlating van Engelsche zijde in de laatste maanden is, wat de oorlog voering der Engelschen en Amerikanen in de lucht betreft, zoo verhelderend geweest als deze. Het bericht gaf ge detailleerde bijzonderheden van de me thode, waarmede men aan Britsche zijde gelooft, den oorlog toch nog een beslissende wending te zijnen gunste te kunnen geven, en zet daarbij alle ge reserveerdheid aan den kant die an ders aan de officieuse publicistiek is geboden. De schildering op zich zelf zegt den bevoegden Duitschen militairen instan ties niets nieuws. Dat zij echter van Engelsche zijde thans gegeven wordt, onmiddellijk in aansluiting op de be wering van Sherwood. den onder staatssecretaris in het Britsche minis terie van luchtvaart, volgens welke men uitsluitend militaire doelen bom bardeert, dat acht men te bevoegder plaatse in Duitsehland even verhelde rend als opmerkelijk. Hierin ziet men de tegenover de wereld afgelegde be kentenis, dat de Engelschen hun bom men in het wilde weg neersmijten, om pas in den gloed van brandende woon wijken hun z.g. doelen te kunnen vin den. Met behulp van „kerstboomen." zooals het „christelijke" Engeland de lichtfakkels noemt, heeft men de bran dende binnenstad van Berlijn in 3 vier kanten afgestoken en toen het bom bardement op de „militaire doelen" geopend, zooals in het Engelsche be richt verder beweerd wordt. Militaire doelen in de binnenstad van Berlijn? Hier, waar zich naar den Engelschen heel goed bekend is, gee- nerlei wapenindustrie, wel echter tal- looze onvervangbare cultuurmonu menten bevinden? Den Duitschen mi litairen interesseert deze agitatiethese der Engelschen dan ook in het geheel niet. Hun interesseeren uitsluitend de gevens, die de Britsche oorlogvoering biedt voor bepaalde Duitsche tegen maatregelen. Men moet er zich in En geland wel van bewust zijn, dat de aanhaling van het bericht van Ex change Telegraph in dit verband vol strekt niet een theoretische constatee ring beteekent, zonder meer. Neen. men moet er zich in Engeland ter dege van bewust zijn, dat de bevoegde Duit sche instanties een en ander nuchter constateeren in het besef, dat derge> lijke aanvallen van den vijand, zooals hij die hier zelf schildert, steeds meer rechtvaardigheid verleenen aan de Duitsche vergelding, en dat de Duitsche vergeldingsslag van grooten stijl, die men op het Britsche eiland tegemoet kan zien, binnen afzienbaren tijd een feit zal worden. Een raket-kanon? United Press ziet de Duitsche ver gelding reeds plastisch voor de Engel sche huisdeur en uit vermoedens over het nieuwe Duitsche wapen dat daar bij gebruikt zal worden. Volgens dit Amerikaansehe persbureau zou hierbij gebruik gemaakt worden van een „enorm raket-kanon," dat aan ruwe olie zijn beweegkracht ontleent Voorts zegt dit. Dersbureau, dat de voorbe reidingen voor den Duitschen tegen slag reeds in vollen gang zijn. zoowel In Noord-Frankrijk als in Duitsehland zelf. Ten aanzien van de uitwerking van het nieuwe Duitsche wapen ver moedt United Press, dat deze zich uit strekt tot een kring van niet minder dan 50 vlerk. km. hetgeen verklaard moet worden door den aard van de lading. Het spreekt vanzelf, zoo besluit Martin Hallensleben zijn uiteenzetting dat men zich van Duitsche zijde om begrijpelijke redenen onthoudt van het innemen van ecnig standpunt ten aan zien van de gegevens van Un. Press. de moet de wereld en in het bijzonder Europa voor de herhaling van zulk een ramp bewaren. Waren wij in 1914-1918 zoogenaamd neutraal, al moesten wij dan links en rechts de noodige schop pen in ontvangst nemen, thans zijn wij volledige in den strijd ingeschakeld nu de oorlog die in 1914 begon, in zijn laatste beslissende phase is getreden. Gij hebt de verdediging van ons va derland op u genomen, aldus de Leider. Gij hebt gebroken met een valsche neutraliteit, die het Nederland van gis teren er toe bracht, het kostbare, reeds gereedliggende geschut voor de pant serforten van Vlissingen en Kijkduin voor een appel en een ei aan een jood te verkoopen, omdat Engeland de ver dediging van de Nederlandsche kust niet wenschte. Tegenover deze geestes gesteldheid stellen wij kort en krach tig een weerbaar Nederlandsch volk. Soldaat of slaaf is de keuze, waarvoor ons volk in dit uur van Europa's lots- wende is gesteld. Wanneer wij weten en gelooven dat Nederland zal herrlj- z n ondanks de duizenden, die nog tegenover ons staan dan putten wij dit geloof uit het feit, dat in Waffen- SS, Panzergrenadiersdivisie Nederland en den Landstorm, Neerlands zonen weer soldaten worden, en dan vooral goede soldaten. Van de groote Ger maansehe weermacht, die eens komen moet zal Nederland een eervol deel uitmaken. En waar het thans zonne klaar duidelijk is, dat het genie Adolf Hitier de volle verantwoordelijkheid voor Europa's lot en leven draagt, zult gij er in uw latere leven terecht trotsch op kunnen zijn tot de eersten, der pioniers te hebben behoord, die aan hem den eed van trouw hebben afge legd. Plechtig weerklonk na deze woor den, nagezegd door honderden jonge Nederlandse e kerels, de beide vingers van de rechterhand ten eed geheven, over het veld de eedsformule: „Als lid van den Landstorm Nederland zweer ik U Adolf Hitier, Germaansch Führer, trouw en da ierheid. Ik beloof u en den door U aangewezen meerderen, gehoorzaamheid tot in den dood. Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig". Storm over Europa. Tenslotte betrad Obergruppenführer Rauter 't spreekgestoelte om te spreken over den storm, die over gansch Eu ropa gaat. In een strijd om het zijn of niet zijn nadert ons werelddeel het uur der groote beslissing. Juist nu willen wij sterk zijn en tot het uiterste onzen plicht vervullen. Mocht de vijand in het Westen komen om zijn anti-Euro- peesche politiek met geweld van wa penen door te zetten: hij zal ons be reid vinden koste wat het kost. God heeft ons den Führer geschonken. Hij is onze garantie voor de overwinning. Aan het slot van zijn korte, kernach tige rede, noodigde Obergruppenführer Rauter de aangetreden soldaten uit in te stemmen met den ouden strijdroep: Adolf Hitier, sieg heil!", waaraan met zeer groote geestdrift werd voldaan. Ten besluite van de plechtigheid wer den de volksliederen gezongen. Installatie van den burgemeester van Zijpe. Zaterdagmiddag had ten gemeentehuize te Schagerbrug de plechtige installatie plaats van den nieuwen burgemeester van Zijpe, den heer J, K. Nieuwenhuis Jr. Deze plechtigheid werd bijgewoond door tal van Nedei-landsche en Duitsche autoriteiten, verscheidene functionnarls- sen uit de N.S.B. en talrijke burgemees ters uit Noord-Holland. De commissaris dezer provincie, mr. A. J. Backer, heeft den nieuwen burgemees ter geïnstalleerd met een rede, waarin hij uitvoerig schetste de moeilijke taak van den burgemeester in dezen tijd. Hij heeft zich vierentwintig uur pet- dag voor de belangen van de aan hem toevertrouwde gemeenschap te geven. Voorts wees spr. op de noodzakelijkheid, om steeds weer het Nederlandsche volk voor te houden, dat het dwaas ls, niet naar de Nat. Soe. te luisteren. De Nat. Soc. hebben tot taak. het Nederlandsche volk er van te overtuigen van de nood zakelijkheid. dat zij zich één voelen in de groote Europeesche gemeenschap. De Nat. Soc. dienen een voorbeeld te zijn- Na er op te hebben gewezen, dat de heer Nieuwenhuis zich niet om persoon lek voordeel beschikbaar heeft gesteld voor het burgemeestersambt, maar om zijn volk te dienen, besprak de commis saris de twee wegen, welke het Neder landsche volk kan gaan. Het grootste ge deelte neemt nog den gemakkelljken weg met aan het einde den afgrond; de Nat. Soc. hebben den steilen moeilüken weg gekozen, dien zij tot het einde zullen gaan ln de hoop. dat ook de overigen zullen volgen. In de overtuiging, dat ook hU dezen steilen weg heeft gekozen. In stalleerde de commissaris den heer Nieu wenhuis als burgemeester van de ge meente Zijpe. Hierna sprak de nieuwe burgemeester een rede uit, waarin hij dank bracht aan de autoriteiten, die aan zijn benoeming hebben meegewerkt, herinnerde aan zijn komst. nu acht mn-nden geleden in dez" eemeente, waar hij zich niet had voor gesteld. met open armen te zullen wor den ontvangen. Spr. besprak het verschil 'usschen het Nat Soc. en het Liberalis- "sch-Democratlsche stelsel en wees on de maatregelen, voortvloeiende tilt de oorlogsomstandigheden, maar die met Nat Soc. niets te maken hebben hoewel ze toch door de tegenstanders schamper als „de nieuwe orde" worden betiteld. Spr. stond iltvoerlg stil bij dc taak, welke de Nat 'odnlislen in dezen tijd hebben en sprak ls zijn overtuiging uit, dat Duitsehland I dezen oorlog zal winnen, hetgoen met NELLY EN HAAR NIEUWE TRUC. Nelly was werkster en deed haar dienst bij de Amsterdamsche familie, waar ze reeds drie weken in betrek king was, uitstekend. Mevrouw had dan ook geen klachten en meneer evenmin. Maar Zaterdagavond kregen ze allebei een koude douche. Nelly was, toen het gezin rustig in de huiskamer zat, vertrokken en toen de heer des huizes eenige minuten later zich even verwijde ren moest, bleek de kamerdeur op slot te zijn! Of liever: ze was met een stuk staaldraad en twee schroe ven zeer deugdelijk vastgemaakt.. Meneer wist echter zij het met veel moeite langs een ande ren weg de gang te bereiken en zag juist nog, hoe een onbekende de straat op vluchtte met medene ming van een Perzisch kleed, dat in de gang lag! Snel werd een onderzoek inge steld en het bleek, dat nog twee Perzen uit een andere kamer ver dwenen waren. De dief werd achtervolgd, doch ontkwam, al moest hij de kostbare kleeden in den steek laten. Nelly en haar dief zullen zich weldra voor den rechter moeten verantwoorden en de nieuwe truc heeft dus geen succes gehad. Verrassingen in het Zuiden. Slechte dag voor Alkm. Boys. De voetbaloogst was dezen Zondag niet groot: in het Westen werden slechts twee wedstrijden gespeeld, in het Noorden één, ln het Oosten lag de competitie geheel stil en alleen het Zuiden kwam nog goed voor den dag met drie wedstrijden. Maar datzelfde Zuiden zorgde al weer voor verrassingen. Niet alleen, dat Noad met 06 van MVV verloor, maar BW was zoo onverstandig, om thuis van PSV te verliezen, zoodat ze de lei ding weer moest afstaan aan MVV, Verder stelde NAC teleur door thuis van Maurits te verliezen. De situatie ls hier thans zoo, dat nog acht clubs een goede kans op het kampioenschap hebben! En dat. nu de helft der competitie er al op zit! Wat onze tweede klasse betreft, het was een zwarte dag voor de Alkm. Boys. Zelf verloren deze Alkmaarders uit van RCH met 13, maar bovendien wisten de Kennemers den uitwedstrijd van Santpoort te winnen. Zoo langza merhand wordt het kritiek voor de Alkmaarders. In de derde klasse A verloor Bever wijk van GVO, dat den laatsten tijd goed in vorm is en de zwaarste con currenten klopt. Helder deed buitengewoon goed werk, door den uitwedstrijd van haar eenige cohcurrenten. Zandvoortmeeuwen, te winnen, 't Werd 2—1 voor de Helder- schen, die nu een fraaie kans op den titel hebben. Kinheim won van Ter rasvogels met 2—0, eert zeer verdien stelijk resultaat. In de 3e klasse D verloor J.H.K. van SDW met 34, maar deze wedstrijd was niet van groote beteekenis. VOETBALUITSLAGEN. District I: DWS—HDVS 2—2. District II: 't Gooi—Blauw Wit 2—5. District IV: MVV—NOAD 6—0, BW —PSV 1—3, NAC—Maurits 1—2. District V: LeeuwardenHeerenveen 0—4. Tweede klasse A: RCH—Alkm. Boya 31, SantpoortDe Kennemers 1—2. Tweede klasse B: Vriendenschaar— De Spartaan 3—2, HVC—H'sum 3—1. Derde klasse A: GVO—B'wijk 2—1 Derde klasse B: Zandvoortmeeuwen Helder 1—2, KinheimTerrasv. 20. Derde klasse D: Jan Hanzenkwartier -SDW 3—4. Broer kampioen 4e klasse. Vier promoties! Te Hoorn zijn Zaterdag en Zondag de laatste partijen van het tournooi om het kampioenschap van Nederland 4e klasse klein biljart gehouden en het is den Amsterdammer Broer gelukt op den titel beslag te leggen. De beslis sing viel pas in de laatste parlii tus- schen Broer en Willig uit Hoorn. Laatstgenoemde had op dat moment de beste kans, omdat zijn gemiddelde beter was. Deze partij ging bijna ge lijk op, zelfs kwam Willig uit in het voordeel, doch op het beslissende mo ment geraakte hij uit het spel en ver loor de partij. Broer won met 175 pun ten tegen Willig 108. Broer, v. Mee), Willig en Derks promoveeren naar de 3e klasse. De organisatie bij „Krijt op Tijd" werd zeer geroemd, terwijl deze orga- niseerende vereeniging de toezegging kreeg, dat zij in het volgend jaar op een dergelijk tournooi mag rekenen. De eindstand was: Broer 6 J166 185 44 6.30 Van Meel 6 1109 179 87 6.19 Willig 5 1134 178 66 6.31 Terwindt 4 1026 182 34 5.63 Derks 3 1149 190 40 6,04 Bood 3 1088 198*' 49 5.49 v. d. Berg 1 1044 201 42 5.19 Van Maare 0 706 241 23 2.92 (De cijfers geven achtereenvolgens aan: gew. partijen, caramboles, beur ten, hoogste serie, alg. gem.) zich zal brengen, dat wij juist door onze bezetters behouden zullen worden. WIJ moeten niet pro-Engelsch of pro-Duitsch. maar pro-Nederlandsch, dus pro-Europa zijn. Spr. deed een beroep op de amb tenaren. om doelbewust te gaan mede werken aan den opbouw van een nieuw gemeentelijk bestel, een nieuwen staat en een nieuwe maatschappij. Vervolgens besprak de heer Nieuwenhuis de moge lijkheden voor de toekomst, medcdeelen- de, dat de plannen voor den opbouw van het vierde Petten reeds gereed zijn. Ver schillende moeilijkheden, uit de tijdsom standigheden voortvloeiende, als de wo ningnood. distributieperikelen. werden nog naar voren gebracht, waarna spr. eindigde met het uitspreken van den wensch, dat hij ais goed Natlonaal-Socla- list deze gemeente zou mogen besturen en lelden naar een nieuwe toekomst. De heer Van der Sluis heeft het offi cieel e gedeelte besloten met een felicitatie tot den burgemeester en diens cht«enoote en den wensch. dat de burgemeester de gemeente, welke spr. 22 Jaren als wet- houder heeft gediend, waardig en onpar tijdig zal besturen en een welwillende houding tegenover de burgerij zal blljveè -snnemen, zooals hij tot nu toe gedaaft ?eft. Daarna volgde algemeens felicitatie on werden vervenchlngen aangeboden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1