NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe Sovjet-aanvallen bij tal van plaatsen afgeslagen. Luchtaanvallen op Duitsche bevolking. Winterslag aan het Obstelijk front ontbrand. Amerikanen landden op New-Britain Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 21 DECEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 8Jc Jaargang, No. 298, 2 pagina's. Deze Conrant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gcheele oplage op aanvrage. Plaatsen bij Korosten en aan de Berezina veroverd. Terreuraanval op Innsbrück. HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER, 20 Dec. (DNB). - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: „Op het bruggehoofd van Cher- son hebben de bolsjewieken ook gisteren verscheidene vergecfsche aanvallen ondernomen. Na vrij lange pauze hebben de bolsjewieken met sterke infantcrie- en pantserstrijdkrachten hun aan vallen op het bruggehoofd Nikopol en het front ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk hervat. Zij wer den in harde gevechten afgeslagen, plaatselijke penetraties werden af gegrendeld. Bij succesvolle eigen tegenaanvallen is het ten zuiden van Nikopol tot zware pantsergevechten gekomen. Daarbij werden 69 vijandelijke tanks neerge schoten. Bij Kirowograd duurt de harde wor steling voort. De bolsjewieken werden met zware verliezen afgeslagen en talrijke tanks werden vernield. Eigen pantserstrijdkrachten braken door een sterke vijandelijke tankafweerversper- ring heen en namen een belangrijk hoogtenterrein in bezit. Alleen al in het ressort van een enkel leger werden gisteren 147 vijandelijke tanks vernield Bij plaatselijke tegenaanvallen in het strijdgebied van Korosten en aan de Berezina hebben onze troepen eenige plaatsen stormenderhand genomen Ten oosten van Witebsk hebben de bolsjewieken, na krachtige voorberei ding van artillerie en met steun van talrijke tanks, getracht door ons front heen te breken. Zij werden in zware gevechten afgeslagen. Eenige penetra ties zijn afgegrendeld. Daarbij werden 43 bolsjewistische tanks vernield of buiten gevecht gesteld. Ten zuiden en ten noordwesten van Newel heeft de vijand zijn doorbraak- aanvallen ook gisteren voortgezet Zij mislukten in verbitterde gevechten, eenige doorgebroken vijandelijke ge vechtsgroepen werden vernietigd of gevangen genomen. Onze troepen her overden in tegenaanval eenige plaat sen en maakten daarbij verscheidene kanonnen buit. Van 't Zuid-Italiaansche front wordt alleen activiteit van artillerie en stoot troepen gemeld. Op 18 en 19 December verloor de vijand in het gebied van de Middel- landsche Zee 14 vliegtuigen. Benden in Bosnië vernietigd. In Oost-Bosnië zijn bij ongunstige weers- én terreinomstandigheden ster ke communistische bendengroepen op nauw terrein opeengedrongen en in harde gevechten vernietigd of uiteen geslagen. De vijand verloor meer dan 3000 dooden en 2668 gevangenen. 24 stukken geschut, ruim 100 auto's, w.o. tanks en gepantserde verkenningswa gens, benevens groote hoeveelheden infanteriewapens, munitie en ander oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Spel van intrigues op den Balkan. In een radiorede tot het Servische volk heeft generaal Neditsj zich bezig gehouden met de plannen der geallieerden om Tito tot onbe perkt heerscher in het voormalige Joego-Slavië te maken. Neditsj noemde dit plan een laag complot tegen de Serviërs. Hy zeide o.m.: Het spel van intrigues. dat men met den plotseling tot opperbevel hebber van het partisancnlegcr be noemden Mihailowitsj begonnen is, wordt thans met Tito voorgezet. Voor de Engelschen is het totdusver vergoten bloed nog niet genoeg geweest en zij probeeren opnieuw het Servische volk te bedriegen. Het eerste bedrog werd gepleegd in 1914, toen zij Servië door hun beloften in den oorlog sleep ten en het vervolgens aan zijn lot overlieten. Hetzelfde bedrog hebben zij in 1942 met Mihailowitsj herhaald, wien zij de totdusver nog niet verrichte landing op den Balkan beloofden. In 1943 is Engeland Mihailowitsj voor zijn plannen blijven gebruiken en heeft het tegelijkertijd in Londen de actie van Tito in Kroatië tegen de Serviërs on dersteund. Terwijl men destijds in Londen ex-koning Peter de kroon en monarchie garandeerde, moet Tito thans een volksstemming houden en bepalen of het Servische volk de mo narchie wil of Tito en de republiek. Politiek van bedrog. Dat is de „dank" van Engeland, dat steeds dezelfde politiek van het bedrog voert, die het Servische volk van 1914 tot 1943 niet minder dan een millioen verdwenen Serviërs gekost heeft. Het uur der vergelding nadert echter en de bolsjewistische bijl, die de Engel schen hanteeren om het Servische volk te onthoofden, kan gemakkelijk ook hun eigen hoofd treffen. Wanneer En geland thans tegen het Servische volk met behulp van den Kroatischen com munist Tito en zijn joodsch-bolsjewis- tische benden een complot smeedt, dan verandert Engeland daardoor reeds voor de derde maal van kleur, doch het houdt hetzelfde doel voor oogen: de uitroeiing der Serviërs. Servië moet daarentegen zijn eigen weg gaan. Het kan den Amerikaan- schen minister Huil op zijn jongste „vermaning" alleen maar antwoorden dat ook Huil ver weg aan de overzijde van den Oceaan de Servische mentali teit niet kent, die bestaat in den wensch om Servisch te zijn en te blijven. De Anglo-Amerikanen hebben zich alleen met de bolsjewisten vereenigd om de zen wereldoorlog met hun troepen te kunnen voeren en stemmen zoodoende in alle bolsjewistische eischen toe, voor zoover deze anderen treffen. Zoo hebben zij gemakkelijk staten, volken en hun eer opgeofferd voor de eischen van Moskou. Derhalve bestaat er tegen den stormloop van het roode monster Tito slechts een gesloten Servisch af- weerfront", Terreuraanval op Innsbrilck. Vijandelijke formaties vliegers heb ben gisteren opnieuw de stad Innsbrück aangevallen. In felle luchtgevechten boven de Alpen en door afweergeschut werden, voor zoover tot dusver is vastgesteld, 20 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht en in de ochtenduren van heden bommen van zwaar kaliber op doelen in zuidoost Engeland gewor pen Een eigen vliegtuig wordt vermist. Terreuraanval op Duitsche steden. Sterke formaties vijandelijke vlieg tuigen ondernamen Maandag weer een terreuraanval op woongebieden van Noord-Westduitsche plaatsen. Duitsche luchtstrijdkrachten van jagers en tor pedovliegtuigen gingen talrijke lucht gevechten met hen aan en schoten een aantal der terreurbommenwerpers omlaag. Ook het luchtdoelgeschut be streed bij goed zicht de hoog vliegende vijandelijke formaties met doeltreffend afweervuur en schoot eenige machines neer. ERNST VOORHOEVE ONTHEVEN ALS PERS- EN PROPAGANDALEIDER. UTRECHT, 20 Dec. - De persdienst der N.S.B. meldt: De heer Ernst Voorhoeve is op zijn verzoek wegens gezondheidsredenen eervol ontheven van zijn functie als leider der hoofdafdeeling Pers en Pro paganda van het hoofdkwartier. In zijn plaats is benoemd .de heer H. J Leeuwenberg, gemachtigde van den Leider voor Noord-Brabant. Vernietigende slagen bij Tarawa en Makin. In verbitterde gevechten hebben Ja- pansche landingstroepen der marine onder leiding van schout bij nacht Sjibasaki op de eilanden Tarawa en Makin met succes de vijandelijke vloot in de wateren der Gilbert-eilanden kunnen houden en daardoor den een heden der keizerlijke marine en van het luchtwapen de mogelijkheid ge geven om in dezen sector den vijan delijken vlooteenheden een reeks ver nietigende slagen toe te brengen. In totaal werden van 19 November tot 5 December de volgende successen be haald: 8 vijandelijke vliegkampsche pen werden tot zinken gebracht en 7 andere beschadigd. Eén vijandelijk oorlogsschip van niet identificeerbare categorie werd in den grond geboord. 2 slagschepen of kruisers werden be schadigd, 4 kruisers werden tot zinken gebracht en 3 andere beschadigd, voorts werd één torpedobootjager tot. zinken gebracht. In totaal zijn dus 14 oorlogsschepen tot zinken gebracht en 12 andere beschadigd. Voorts wer den 22 transportschepen beschadigd en in totaal 145 vliegtuigen, waarvan 25 niet met stelligheid neergeschoten. Deze successen werden behaald bij een verlies van slechts 33 eigen vlieg tuigen, die zich of wel vrijwillig op hun doelen neerstortten of niet op hun steunpunten terugkeerden. Groot aantal machines neergeschoten. Maandag in den loop van den dag tebben, zooals reeds elders in dit blad is vermeld, sterke formaties vij andelijke vliegtuigen aanvallen on dernomen op Noord-West-Duitsch- land. Thans wordt van Britsche zijde vernomen, dat bij deze aanvallen 25 Engelschc bommenwerpers verloren zjjn gegaan. Krachtige formaties Amerikaansche bommenwerpers, beschermd door ja gers, vlogen daarna het gebied van de Duitsche Bocht binnen, doch stieten, naar het DNB mededeelt, op geconcen treerde Duitsche afweer. De zeer hoog vliegende viermotorige bommenwerpers kwamen in goed lig gend vuur der luchtdo.lartillerie te recht. Een groot aantal Duitsche jagers braken door de beschermende jagers heen en vielen de bommenwerpers met groot succes aan. 30 toestellen neergehaald. Tot nu toe zijn reeds berichten ont vangen over het neerschieten van een dertigtal viermotorige Amrrikaansche bommenwerpers. Daardoor heeft de vijand volgens voorloopige opgaven meer dan 300 man vliegend personeel Verduister v. 16.30-8.30 uur. 22 Dec.: Zon op 8.48, onder 16.28. Maan op 2,45, onder 14.06. Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart Door het oorlogsgeweld Diep in zwijm neergeveld Bracht men het kind snel naar veiliger dreven Door 't beivijs dat men vond Kon men V toen terstond Het bericht van zijn redding doen geven. Oudcrn of voogden. vraagt voor Uw kinderen tot 15 jaar een kinderlegitimatiekaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bi): Hoofden van scholen.Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking), Afdeelingsbesturen vud het Ned. Roo'de Kruis. Prijs f O.IO Minvermogenden koeteloor. Geen defensieve houding van Duitschland te verwachten. - De tank als eerste aanvalswapen. Aan het Oostelijke front is de winterslag ontbrand, schrijft Mar tin Hallensleben. de militaire cor respondent van het DNB, in zijn beschouwing van heden, en hij ver volgt: Snerpende vorst heeft de laatste dagen de aarde in het Oosten weer hard en daarmede de straten en wegen weer berijdbaar gemaakt- Wat algemeen verwacht werd is nu bewaarheid geworden. De win terslag is begonnen. Hij strekt zich uit over bijna het gehcele Ooste lijke front, met uitzondering van den noordelijken sector. De oude strijdscctoren zijn weer geworden tot brandpunten van de wederzijd- sche inspanningen. De worsteling om het initiatief kenmerkt opnieuw de strategische plannen. Maar in tegenstelling tot de opening der winterslagen van 1941-42 en 1942-43 is ditmaal de activiteit geen eenzijdige bolsjewistische aangelegenheid. Eerder is het tegendeel het geval. Men moet derhalve aannemen, dat de Duitschers zich in de winterperiode van dit jaar niet lot een defensieve houding willen beperken, doch dat zij veeleer juist dit jaargetijde willen gaan gebruiken om de eigen vrijheid van handelen sterker uit te breiden. Op bepaalde vitale pun ten van het front hebben zij die vrij heid met een opvallende krachtsont wikkeling volledig herwonnen. Klaarblijkelijk is het dit gevaar, dat de Sovjets er toe gebracht heeft, hun toevlucht te nemen tot hun oude uit- wijktactiek, t.w. tot verplaatsing der zwaartepunten van hun aanvallen In de gebieden van Nikopol, ten zuiden van Dnjepropetrowsk en in het gebied van Newel probeeren zij den laatsten tijd aan trek te komen. Echter schijnen ook de Duitschers hun groote aanvals- actie, die tot dusver oostelijk van Sji— tomir en Korosten naar Kief liep, te hebben verplaatst. Want bij Krowograd treden zij thans op met een aanvals- kracht, die hierop duidt. Daarbij ziet het er naar uit/ dat de Duitschers niet- ♦emin in het gebied ten westen van Kief hun doel hardnekkig blijven na jagen. De tank in het eerste gelid. Als eerste aanvalswapen treedt weer de tank te voorschijn. De enorm zware verliezen der bolsjewieken aan tanks zijn een graadmeter voor de intensiteit der Duitsche tegenmaatregelen hevige pantsergevechten ten zuiden van Nikopol duiden op belangwekkende voornemens van beide partijen. Groote belangstelling gaat uit naar de Duit sche tegenbewegingen in het gebied van Krowograd. Voorloopig kan hier over evenwel niet meer gezegd wor den. dan dat de Duitsche bewegingen aan den gang schijnen te blijven en de Sovjets hier blijkbaar niet sterk ge noeg zijn om den Duitschen tegenaan val tot staan te brengen. Vast staat al leen, dat de êovjets nu hun hoop stel len op den winter. De winteroorlog was tot dusver hun hoofdelement. Daarmede willen zij nu bereiken wat hun van den zomer en het najaar niet gelukt is. Bij Newel ondernemen de bolsjewieken op het oogenblik een nieuwe enorme krachts inspanning om te trachten, een door braak te forceeren door de Duitsche stellingen. De ervaring leert, dat groote offensieven, wanneer zij niet in den stormloop van de eerste dagen sterk aan terrein winnen, ondanks alle aan vankelijke successen ten slotte op niets uitloopen. Evenwel zijn de Duitsche militairen van meening, dat de slag zijn hoogtepunt nog pas tegemoet gaat. RECTIFICATIE. In hel artikel van onzen politieleen redacteur in het nummer van j.1. Za terdag zijn twee regels omgewisseld. In het artikel „Organisatie van de Voedselvoorziening" viel de eerste vet gedrukte regel weg. n.1. „Met ingang van 1 November j.1.". Deze kwam te recht in het slot van het politieke arti kel. dat heeft moeten luiden: Wanneer men naast deze ondubbelzin nige citaten ook nog een recente uit spraak van den Reiehsführer S.S.. Rijksminister Ilimmler, legt. waarin hij in een serie richtlijnen voor het eigen binnenlandsche bestuur van het Duit sche Rijk zelfs een onderscheidenheid van zelfstandig voortbestaan der gedif ferentieerde volksche eigenheden van gebieden garandeert en tegen een zin- looze en onnoodige centralisatie fulmi neert. dan moge dit geheel van wei- gefundeerde uil spraken, gevoegd bij de aan Mussert gedane toezegging van Hit- Ier. het vertrouwen volkomen wettigen, dat consciëntieuze staatlieden, die het zooals Musseri; met hun eigen volk naar eer en geweten oprecht meenen, aan de toekomstige ontwikkeling van de Europeesche en Germaansche ordening onder Duitsche leiding hechten. Drijvende tanks en vrachtauto's. Strijd nog lang niet beslist. De opperbevelhebber der gealli eerde strijdkrachten in het Z.-W. van den Stillen Oceaan, Generaal Douglas Mac Arthur, heeft in zyn legerbcricht van Donderdag mede gedeeld, dat Amerikaansche troe pen zyn "eland op het eiland New Brita:r in de Bismarck-Archipcl. Zoowel uit Japanschc als uit ge allieerde bron zyn er intusschen te Berlijn berichten ontvangen, welke een vry goed beeld geven van het verloop der operaties. Dadelijk na de luchtgevechten bij Bougainville op de Salamon-eilanden, hebben de Japanners melding ge maakt. van een zeer sterke geallieerde vlootconcentratie in deze wateren, be stemd voor een frontalen aanval op New Britain. Deze aanval bleef toen in de twe de helft van November uit, en een andere sterke vlootforma- tie, die uitsluitend uit Amerikaansche oorlogsbodems bestond, ondernam een verrassenden aanval op Makin en Ta rawa in de groep der Gilbert-eilanden, waarvan de Japanners zich indertijd direct na Pearl Harbour meester hadden gemaakt. De kleine Japansche garni zoenen vochten tot den laatsten man en de Amerikanen hebben geen enke len gevangene gemaakt, maar dit kon niet verhinderen, dat het eene eiland na het andere bezet werd. Van hieruit begonnen de Amerikanen thans zware luchtaanvallen cp de Mars- hall-eilanden, die echter in de 20 jaar, dat zij onder Japansch mandaat waren geplaatst, heel wat hechter bevestigd zijn dan de Gilbert-eilanden. Waar schijnlijk is hier meer sprake geweest van afleidingsmanoeuvres, omdat dui delijk bleek, dat Mac Arthur zijn plan nen ten aanzien van de Bismarck-Ar- chipel allerminst had opgegeven. E»n zwaar bombardement. De aanval op New Britain werd voorafgegaan door het zwaarste bom bardement, hetwelk tot dusverre in het Verre Oos'en heeft plaats gehad, en dat gericht was tegen Gasmata, 't uit gestrekte Japanschc luchtsteunpunt op de zuidkust van New Britain, In den nacht van Dinsdag op Woens dag voer ac Amerikaansche landings- vloot tot vlak onder de kust van New Britain, om bij het aanbreken van den dag met de landingsopcraties te be ginnen. De Amerikanen zijn er op de Salomons eilanden en op de Gilberts en de Aleoeten, steeds in geslaagd de Japansche verdediging te verrassen en aan land te gaan op een punt. waar zij geen tegenstand van eenige beteeke- nis ondervonden. Op New Britain was de kans op 'n verrassenden aanval by voorbaat verkeken, daar de Japanners voor de keuze staan om 't strategisch on schatbare viool- en luchtsteunpunt Rabaul te houden of zich by den doorbraak van hun buitensten ver dedigingsgordel neer te leggen en zich terug te Ir' kken op Ncd. Oost- Indië en de Pliilippijncn, weshalve zjj al het mogelijke hadden gedaan om een krachtige bezetting op het eiland te concentreercn. De Amerikaansche aanval richtte zich tegen het zuidelijkste punt van New Britain, Kaap Marcus. De opera ties werden gedekt door een .luchtpa- rapluie", die werd gevormd door vlieg tuigen, welke, naar het schijnt, niet van vliegdekschepen, maar van de pas ver overde steunpunten Lae en Finchhar^ bour op Nieuw Guinea opstegen. Klaarblijkelijk om geen al te groote risico's te loopen lieten de Amerika nen hun slagschepen en zware kruisers thuis, om de landingsbooten uitsluitend te laten dekken door Destroyers en eenige lichte kruisers. Het welslagen hunner landingsonderneming tegen een hoogstwaarschijnlijk goed verdpdigde kust vertrouwden zij toe aan geheel nieuw materiaal. De Japanners lieten den vijand zoo lang mogelijk in het onzekere omtrent hun sterkte en hun opstelling. Terwijl hun vliegtuigen de landingsvloot be stookten, loste de kustverdediging geen schot, totdat de Amerikanen met hun eigenlijke landingsoperaties begonnen. De linkervleugel der Amerikanen, die de O. zijde van Kaap Marcus moest bestormen, kwam in een vernietigend .vuur te liggen en leed volgens Ameri kaansche berichten „uiterst zware" verliezen. De rechtervleugel kwam er beter af en kon zijn aanval met nieuwe wapenen tot ontplooiing brengen. Ter wijl de Amerikaansche oorlogsbodems de Japansche batterijen zoo goed en zoo kwaad als het ging in bedwang hielden zetten nieuwe amphibietanks, die den naam dragen van ..Alligators" en „Buffels," koers naar de kust.. Deze tanks kunnen zich in het water bijna even snel voortbewegen als aan land. Met de snelvuurkanonnen hunner pantserkoepels ontnamen zij den tegen stander de vrijheid van handelen. Een interessante nieuwe vinding. Misschien zouden de tanks toch nog in zee teruggedreven zijn, als het niet mogelijk was geweest ze met een intens artillerievuur te dekken. Dit vuur kwam uit kanonnen, die op drijvende vrachtauto's waren gemonteerd. Deze auto's kunnen zich vrij snel door het water voortbewegen en hebben het groote voordeel, dat zij ook meteen bij de operaties te la-d kunnen worden ge bruikt. Ofschoon nog slechts summiere gegevens ter beschikking staan, mag worden aangenomen, dat wjj hier te doen hebben met een even in teressante als geduchte nieuwe vinding. Nadat de Amerikanen de W.-zijde van Kaap Marcus hadden bezet, moes ten de Japanners, die de landing op de O.-zijde hadden afgeslagen, zich terug trekken, om een omsingeling te ont gaan. Op die manier waren de Ame rikaansche troepen in het bezit van een landingshoofd, dat zij binnen kor ten tijd konden uitbreiden en verster ken. Over het verder verloop van den strijd is niets van beteekenis bekend. De Amerikanen zullen zeker alles op alles zetten, nu zij het doel van zeven tien maanden harden strijd bij wijze van spreken voor oogen zien. Aan den anderen kant behoeft men slechts Ja pansche persstemmen te lezen, om te zien dat men te Tokio heel goed be seft, dat de val van Rabaul gelijk zou staan met het wegvallen van een hoek- pijler uit het Japansche verdedigings systeem in Oost-Azië. Zoo is het te be grijpen, dat men te Berlijn als zijn meening te kennen geeft, dat de slag om New Britain nog lang niet beslist is, en dat de Amerikanen het Japansche fanatisme zullen leeren kennen, zooals zij het nog nergens hebben ontmoet. verloren, terwijl aan Duitsche zijde volgens tot dusver ontvangen rappor ten elf piloten met hun jachtvliegtui gen niet op hun bases zijn terugge keerd. Zuidwest-Duitschland bezocht. Britsche terreurbommenwerpers heb ben in de avonduren van Maandag, naar het D.N.B. verneemt, brisant en brandbommen geworpen op de woon wijken van verscheidene plaatsen in zuidwest-Duitschland. Zij veroorzaak ten schade en verliezen onder de bevol king. De Duitsche luchtverdediging viel bij goed zicht de Britsche vliegtui gen energiek aan en vernietigde er een aantal van. Definitieve berichten over het aantal neergeschoten toestellen zijn nog niet beschikbaar. „Moordvereeniging". De „Völkische Beobachter" bevat de foto van een op 26 November 1943 bo ven Bremen neergeschoten Ameri- kaanschen vliegenier, wiens overall op den rug het opschrift „Murder In- corporation" (Moordvereeniging) droeg, dat ook op het neergeschoten vlieg tuig stond. Ook de escadrille, waartoe het toestel van dezen piloot behoorde, draagt officieel den naam Murder In- corporation". De gevangen genomen vlieger, Kenneth D. Williams. Charlotte (North Carolina) heeft bij zijn verhoor verklaard, dat andere es cadrilles en bemanningen soortgelijke namen, die ontleend zijn aan de gang stertaai, dragen. Het moordkarakter van de Ang- lo-Amerikaansche terreuraanval - len op de Duitsche burgerbevol king heeft geen bewijs of toelich ting meer noodig, zoo schrijft de V.B. naar aanleiding hiervan. De lijken van vrouwen en kinderen onder de puinhoopen van hnn ver brande of vernielde woningen, de ruïnes van heele stadswijken, de uitgebrande gedenkteekenen van de Duitsche bouwkunst, vormen bewijs genoeg voor het onomstoo- telijke feit, dat de vijand moordt en brandschat uit onderwereldmenta liteit, omdat hü te laf is voor den eerlijken strijd der wapens of geen doorslaand sucscs verwacht langs dien weg. De „Murder Incorporation" en hun opdrachtgevers op presidents- én pre miers-stoel kunnen ervan verzekerd zijn, zoo besluit het blad, dat de straf hun zal treffen. Zij hebben dood ge zaaid en zullen een brandenden, on- bluschbaren haat oogsten. Deze haat groeit met elk nieuw slachtoffer van deze laffe terreur, tot de rechtvaardi ge vergelding zal komen. Nieuws in 't kort. Rritten vroeger naar lied. Maj. Lloyd George, Britsche minister voor de brand- stoffenvoorziening, heeft, naar de „Daily Express" meldt, zijn landgenooten den raad gegeven om ter besparing van ko len- en stroomgebruik. vroeger naar bed tc gaan, aangezien het daar tijdens de koude nachten het warmste is. Stryd tegen benden. - Ondanks de moctlijke gesteldheid van weer en wegen duurt de succesvolle strijd tegen de ben den op den Balkan voort. Stap voor stap worden de communisten teruggedreven en de bergen ingejaagd. Bendengroepen. die bij Bihac. Nebljusi en Prijedor de bevolking hadden overvallen en uitge plunderd, werden dezer dagen door Duitsche troepen verslagen en verspreid. De communisten leden in den verbitter den strijd weer zware verliezen. Vaticaan beklaagt zich. In het Vati- caan verontrust men er zich over, dat men er tot op heden niet in is kunnen slagen, verbinding tot stand te brengen met de kerkelijke autoriteiten in de be zette Zuid-Italiaansche gebieden In het Vaticaan is men van meening, dat de af wijzende houding van Britten en Ame rikanen aan Sovjet-Russisehen invloed te wl1 ten is. Oudheidkundige vondst te Brussel. In de St. Goedocle Kathedraal te Brussel heeft men arehaeologisehe opgravingen gedaan, welke geleid hebben tot de ont dekking van het stoffelijk overschot van aartshertogin Isabella en Karei van Lo tharingen. HOOFD PRIJZEN STAATSLOTERIJ, f 1000.—: 1010 212C0 f"100.— 2869 10860 13397 f 200.— 5695 13355 f 100.—: 3539 12608 15794 16471 17449 18554 20519 SCHAGEN. UVO I—HERMES II (Heeren) 1—1. In een spannenden. vlotgespeelden wedstrijd heeft geen van beide ploe gen het tot een overwinning kunnen brengen. In de eerste helft had Her mes het windvoordeel, doch zag geen kans te doelpunten. De voorhoede der Uvonen weerde zich geducht, maar doelpunten bleven ook hier uit. Direct na de hervatting kwam Her mes sterk in het offensief. De Uvo- acherhoede met Jan Kuyl aan het hoofd wist erger te voorkomen. Fraaie aanvallen aan weerszijden volgden, Het was Hermes, dat het eerst het net wist te vinden. De Schager heeren bleken niet ontmoedigd. De scheids rechter constateerde een Hermes- overtreding en gaf een vrijen slag even buiten den slagcirkel. Boxmeer nam den slag. gaf handig door aan Van Loon en met een keihard schot maakte deze gelijk. In dezen stand kwam geen verandering meer. Bij Uvo waren ditmaal Jan Kuyl, Jan de Veer, Nico Hemelrijk en Ad. Groene- wegen de besten. TAXATIE-PAARDENMARKT. Aangevoerd 21 stuks, waarvan ge taxeerd werden 12 paarden en 5 hit ten, zoodat er 17 stuks verdeeld wer den. Prijzen: paarden f 350—f 1125, hitten 175—f 625. Noordscharwoude. „Schaakmat". - Het eerste tiental van de schaakvereeniging „Schaakmat" heeft Zondag een keurige overwinning behaald op het sterke Caïssa 1 van Foorn in de eerste klasse voor de bondscompetitie 1943/'44. De uitslag luidde als volgt: Caïssa 1 Schaakmat 1 D. Keetbrs—W. Kaan 0—1 W. Hart—J. Klinkert !/t—Vs D. F. Noë—J. Krijgsman Vtlh J. C. HagenaarsH. Hart lls J. J. BergsmaH. J. Schut 01 C. Moeijes Jr.J. J. Kroon 10 W. HaanstraD. Koorn 0—1 P. Langenberg—H. Bouwens 10 G. J. Haring—J. Ootjers 0—1 B. KoningF. H. A. Scholtes 1—0 Einduitslag 41/:—51/» in het voordeel an „Schaakmat". Aan de oneven borden speelde „Schaakmat" met wit. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOK DOELEINDEN. Houders van pensions, welke minder dan 10 gasten herbergen en waarvan het inwonende gezin van den pensionhouder voor het Jaar 1943/44 een kookkaart „U 1X5" of „U 215" heeft ontvangen, kunnen ter verkrijging van een rantsoen kookko- len ten behoeve van hun Inrichtingen van 22 December a.s. tot 31 Januari 1944 een aanvraag bij den plaaselljkcn distributie- dienst Indienen. Het rantsoen, dat alleen wordt ver strekt, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, geldt voor het tijdvak 1 Januari t.m. 30 April 1944. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KAMER HUURDERS EN PENSIONGASTEN. Kamerverhuurders en pensionhouders, voor zoover deze laatsten minder dan 10 gasten herbergen, kunnen in het tijdvak 22 December a.s. t.m. 31 Januari 1944 op door de distributiediensten nader bekend te maken tijdstippen een aanvraag Indie nen ter verkrijging van brandstoffen voor de tweede periode, omvattende de maan den Januari t.m. April 1944. Indien de verhuurde kamers worden verwarmd door middel van haarden of kachels, moet de aanvraag worden ge daan met gebruikmaking van formulier MD 33313. Wanneer in het betrokken perceel een centrale verwarmingsinstalla tie aanwezig is en aan bepaalde voor waarden wordt voldaan (zulks ter beoor- deeling van den distrlbutiedienst) zal bo ven het normale, voor verhuurde kamers vastgestelde rantsoen een toeslag worden verstrekt, teneinde den exploitant der in richting in staat te stellen de in aanmer king komende kamers centraal te ver warmen. Laatstbedoelde inrichtingen moeten de brandstoffen aanvragen op formulier MD 333—14 (in duplo). Alle aanvragen moeten zoowel door den kamerverhuurder of pensionhouder, als door de kamerhuurders of pensiongasten worden ingevuld. Een huurder, die meer dan één kamer heeft gehuurd, mag slechts voor één van deze kamers brand stoffen aanvragen, terwijl, Indien ver scheidene personen samenwonen, het des betreffende formulier slechts door één van dezen mag worden ingevuld. De distributiediensten reiken voor de tweede periode drie bonnen voor een eenheid brandstoffen per verhuurd ge deelte uit. Deze bonnen moeten, op door den distrlbutiedienst bekend te maken tijdstippen, worden afgehaald door den kamerverhuurder. resp. nensionho.uder. die daarbij de distributiestamkaarten van zichzelf en van alle huurders, met uit zondering van personen van Duitsche na tionaliteit, moet medebrengen. Huurder is eigenaar. De te verstrekken brandstoffen en dus ook de hierop te verkrijgen brandstoffen met uitzondering van den eventueelen te verstrekken extra toeslag voor cen trale verwarming in het betrokken pand worden eigendom van den kamerhuur der of pensiongast. Deze is verplicht de brandstoffen te betrekken van den leve- rancier^van zijn pensionhouder of kamer verhuurder. Hoofden van gezinnen of zelfstandig wo nende personen, in wier woning een cen trale verwarmingsinstallatie aanwezig is en die in opdracht van de betrokken In stantie aan evacué's een woonruimte heb ben afgestaan, welke wegens gemis van een schoorsteenaansluiting uitsluitend centraal kan worden verwarmd, kunnen voor het betrokken perceel een toeslag centrale verwarming met gebruikmaking van formulier MD 333—14 aanvragen, ten zij vonr deze evacué's een ander woon vertrek beschikbaar zou kunnen worden gesteld, dat met een haard of kachel kan worden verwarmd. Indien de toeslag cen trale verwarming reeds werd verstrekt, dienen verdere aanvragen uiteraard ach terwege te blijven. „Hercules en Hygiëa". - De eerste van de serie van drie gymnastiek-uit- voerineen van „Hercules en Hygiëa," welke Zondagavond in de zaal van den heer J. de Bakker alhier werd gehou den, was slecht bezocht. De reden hier voor is misschien, dat Zaterdagavond en Zondagmiddag in andere zalen aan den Langedïjk reeds uitvoeringen wa ren gegeven, zoodat men zijn bezoek aan de gym. heeft uitgesteld tot een der nog volgende uitvoeringen want dat Hercules en Hygiëa een bezoek zeer zeker waard zijn is dezen avond weer gebleken. In bonte verscheiden heid en in vlot tempo werden de ver schillende programma-nummers uitge voerd, waarbij men genieten kon van uitstekend verzorgd turnen, mooie bal letten van de dames, een keurige dans, uitgevoerd door mej. Oosterbroek, vrije oefeningen door mej. Van Dam en door den heer M. Strijbis, welke onder ademlooze stilte werden gevolgd en met een daverend applaus beloond. Voorts fraaie knotsoefeningen door de dames, hoogrek heeren, eenige goed geslaagde groepen kortom, er was van alles wat. Ter afwisseling werd er gezongen en werden een paar schetsjes gespeeld. Mevr. SpanjaartKaas oogstte veel succes in haar schetsje „Ziekenbezoek". Mej. Janny Wit zong, begeleid door mevr. GroesbeekDe Bakker een paar mooie liedjes, welke zeer in den smaak vielen. Jan Klinkert speelde trek-pia- no, zong eenige liederen en had in de schets „Het Huwelijksbureau," teza men met mevr. SpanjaardKaas en J. Schoenmaker veel succes. Tijdens de uitvoering werden de verschillende nummers begeleid door ,De vroolijke Vinken," die zich met animo van hun taak gekweten heb ben. Broek op Langendiik. Kerkelijke verkiezing. - Tot ouderling van de Ned. Herv. Kerk alhier werd gekozen de heer G. Strijbis, tot diaken de heer Abr. Boon. Callantsoog. Sluiting gemeente-secretarie. - Naar wij vernemen, zal de gemeente-secretarie op do dagen 24, 27 en 31 December a.s. voor het publiek gesloten zijn. St. Maarten. Sluiting gemeentesecretarie. Op 24, 25, 26, 27 en 31 December zal de gemeentesecretarie voor het publiek gesloten zijn. Barstngerhorn. Kerkeraadsverkiezing. Bij de Zondag gehouden verkiezing bij de Doopsgezinde Gemeente alhier wer den gekozen tot diakenen de heeren K. Swaag en E G. Wonder en tot kasnazieners de heeren D. Blaauboer en Jb. Broersma. Wieringerwaard. Beroep aangenomen. - De heer A. Kalis heeft het beroep als voorganger der vereeniging van Vrijzinnig Gods- dienstigen, afdeeling van den Neder- landschen Protestantenbond, te Soest, aangenomen. Kiescollege. - Zondagmorgen na de Godsdienstoefening werden door leden van het Kiescollege dc heeren J. Bak ker Sz. en Kr. Rczelman herkozen, reSP. als ouderling en diaken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1