NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Krijgsgevangenen in Berlijn aan het werk gesteld. Duitschers rukken op ten Z.-0. van Kirowograd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland S.\. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean der Schager édltie: Sebagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DONDERDAG 28 DECEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 300, 2 pagina's. Deze Conrant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Pr|js der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor !e geheele oplage op aanvrage. Terwijl de sirenes loeien, speelt de opera. Berlijners passen zich aan. De vernieling van vele woonwU ken in Berlijn en het verlies van cultuurmonumenten en cultuurin stellingen moge het uiterlijk van de wereldstad geschonden hebben, schrijft de Berlijnsche ANP-cor- respondent, het dagelijksche leven, stoort zich daaraan minder, zooals de ervaringen der laatste weken ons geleerd hebben. De oorlog eischt veel van de mcnschen en van den Berlijner eischt hij nog iets meer dan jammerklachten over het doorstane leed en de onvrijwillig gebrachte offers op het altaar der Britsche humaniteit. De oorlog geeft den Berlijner nau welijks gelegenheid om veel en lang over dit alles na te denken. Zijn plicht roept hem aan den arbeid en dat is ook goed zoo, want wat helpen kniezen en jammeren over dagene wat nu een maal geschied is en dat in de volgen de oogenblikken toch niet direct weer goedgemaakt kan worden? Werken is gezond en het is juist de om zijn vlijt bekende Berlijner. die dit het eerste en het snelst zal inzien en na de verschrikkingen van een luchtaanval des anderen daags trouw en vol plichtsbesef weer zijn bureau- kruk en zijn draaibank opzoekt. Toch is er natuurlijk wel het één en ander in het dagelijksche leven van Berlijn veranderd. Vroeger hebben wij bijvoorbeeld in de stad zelf nagenoeg geen krijgsgevangenen aan het werk gezien. Tegenwoordig is dit anders geworden. Sovjet-Rüssen en Badoglio- Italianen zijn in lange kolonnes bezig met het opruimen van de ruines en het Uitgraven van de kelders, waarin dik wijls nog groote voorraden waardevol le goederen liggen. Fransche en En- gelsche krijgsgevangenen schijnen voor dit werk niet gebruikt te worden. Tooneel en bioscoop. Een tweede verandering in het da gelijksche programma vindt men on der het hoofdstuk theaters en biosco pen. Wie had bijvoorbeeld een paar weken geleden kunnen vermoeden, dat eens nog de dag zou komen, waarop men 's middags om één uur, na een korte wandeling door de ruïnes en de puinhoopen, in één van de grootste Berlijnsche opera's een nieuwe ensce- neering van Richard Strauss' opera „Der Rosenkavalier" zou zien en bij die gelegenheid in de schitterende zaai zou zitten tegenover een in rok gesto ken orkest en geflankeerd zou worden door twee lieftalige dames in avond toilet. Let wel, 's middags om één uur. terwijl daarbuiten de sirenes der brandweerauto's nog huilden en de rookwolken nog somber over het troostelooze stadsbeeld hingen. Heeft het betooverende en sprookjesachtige wezen van het tooneel ooit een ironi- scher accent gevonden? Ook de bioscopen beginnen vroeger en de laatste voorstelling loopt uiter lijk om vier uur van stapel. Aan het Japansch succes bij Kaap Merkus. O.M. TWEE KRUISERS WERDEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft Woensdag nieuwe successen der luchtstrijdkrachten der marine bij aanvallen op vijandelijke convooien bij Kaap Merkus bekend gemaakt. Het officieeie bericht luidt: De luchtstrijdKrachten der Japan- sche marine, die vijandelijke convooien bij Kaap Merkus tweemaal des och tends en des middags op 21 December hebben aangevallen, hebben de vol gende successen behaald: Tot zinken werden gebracht 2 groo te transportschepen, vier of vijf spe ciale of middelgroote transportschepen, 2 kruisers en een laiidingsboot. Be schadigd werden een torpedobootja- ger (in brand geworpen, zwaar be schadigd), en een groot aantal kleine vaartuigen. Vijf eigen vliegtuigen gin gen verloren, die zich of wel vrijwil lig op de vijandelijke doelen hebben gestort, dan wel niet teruggekeerd zijn op hun steunpunten. Bij den tweeden aanval werden de volgende successen behaald: Tot zin ken gebracht werden 2 speciale trans portschepen. 2 motortorpedobooten en ongeveer 30 landingsvaartuigen. Zwaar beschadigd werden een torpedoboot- jager en een transportschip, benevens een groot aantal land'ngsvaartuigen. Neergeschoten werden meer dan 4 vij andelijke vliegtuigen. Vijf Japansche vliegtuigen gingen bij dezen aanval verloren. Zij hadden zich vrijwillig op hun doelen gestort of zijn niet terug gekeerd. Alle vijandelijke transport schepen en landingsvaartuigen werden voor hun landing aangevallen. Zij wa ren zwaar met troepen en oorlogstuig geladen. Nog oorlogsgevaar voor Zweden. WAARSCHUWENDE WOORDEN VAN OPPERBEVELHEBBER. Generaal Thoernell, opperbevelheb ber der Zweedsche weermacht, heeft, volgens het Zweedsche Telegraaf- agentschap, ter gelegenheid van de jaarwisseling een dagorder tot de weermacht gericht, waarin hij waar schuwt voor de opvatting, dat het oor logsgevaar voor Zweden voorbij is. Hij verklaart, dat men niet den ge- ringsten waarborg voor de komende ontwikkeling heeft. Zonder een per manente militaire paraatheid kan de regeering geen zelfstandige politiek voeren en de Zweedsche belangen niet behartigen. Ofschoon dc discipline en de geest der soldaten beter zijn gewor den. doen zich enkele gevallen voor, waarin deze eigenschappen op beden kelijke wijze ontbreken. Men mag niet verzwijgen, dat vele Zweden en ook leden van de weermacht zekere ver schijnselen van vermoeidheid vertoo- nen, welke gedeeltelijk door de lange periode van paraatheid zijn te verkla ren.* Die verschijnselen hebben zich uitgebreid, doordat veelvuldig de mee ning bestaat, dat het gevaar voor Zwe den voorbij is. In dit verband wijst Thoernell er opnieuw op, dat er, spoediger dan men denkt, een gevaarlijke situatie voor Zweden kan ontstaan. Het is eerste plicht, vooral voor de leden der weer macht, dat men dit beseft en dien overeenkomstig handelt. peil der voorstellingen doen deze ver anderingen echter niets af. Nog in de laatste week werden in de Rijkshoofd stad zes nieuwe films ten doop gehou den, waaronder bijvoorbeeld de schit terende „Immensee," een nieuwe kleu renfilm van Veit Harlan met in de hoofdrol Kristina Söderbaum. Het theater was vol en het publiek was verrukt, hetgeen natuurlijk ook van een psychologisch standpunt uit be grijpelijk is, daar het zien van Harlan's kleurenpracht en frischeid een heele verademing beteekent na de weinig opwekkende tochten door de straten van Berlijn. Berlijn fietst. Opmerkelijk is het ook, dat het aan tal fietsen hier op het oogenblik aan merkelijk gestegen is. De Berlijner ge bruikte zijn karretje vroeger niet, zoo als wij dat gewend zijn, om boodschap pen mee te doen of naar bureau te gaan. De fiets was voor hem meereen practisch vervoermiddel om de Zon dagen op door te brengen en zich op deze wijze onafhankelijk te kunnen be wegen van de stampvolle treinen. De ervaringen der laatste weken hebben geleerd, dat na een luchtalarm het verkeer dikwijls vrij lang opgehou den wordt, daar de rails en de trajec- den. de bruggen en de overwegen eerst nauwkeurig onderzocht moeten wor den. Dan is de fiets echter het aange wezen verkeersmiddel, vooral als je in Pankow woont en in Zehlendorf werkt. Als je iets wilt gaan koopen. kom je tot de ontdekking dat ook deze winkel „ausgebombt is". Daarvoor heb je dan ook een trein- en tramreis ach ter den rug. De winkel is zes straten verder ondergebracht en je moet dus loopen. Ook dan/ bewijst de fiets een waardevol bondgenoot te zijn. Geluk kig is de winter tot nu toe vrij mild geweest, zoodat men nog fietsen kan, zonder' een dubbele longontsteking op te loopen. Tenslotte dan nog het Berlijnsche Kerstfeest 1943, dat wel zeer onder den invloed van de bombardementen staat. Geen Kerstétalages en geen Kerstver sieringen. Eigenaardig is het, dat er toch een zekere Kerststemming heerscht, een ge wijde bezinning, die zich baseert op datgene wat geschied is en op datgene wat nog komen zal. Onderscheiding van Rijkscommissaris. President der Duitsche Akademie. De Führer, heeft, op voorstel van Rijksminister Dr. Göbbels, Rijksminister Dr. Seys-Inquart als opvolger van den overleden minister-president Ludwig Sie- bert benoemd tot president van de Duitsche Akademie. Nieuws in 't kort. Diplomatieke erkenning van Tlto. De Engelsche nieuwsdienst haalt een bericht aan van de „Daily Telegraph", volgens hetwelk er thans een „missie van maar schalk Tito" op weg Is naar Londen, die waarschijnlijk zal onderhandelen over de diplomatieke erkenning van het comité van Tito ln Londen. Voorts meldt de Engelsche nieuwsdienst uit Caïro, dat krachtens een besluit van de in Alexan- drie gehouden conferentie aan „maar schalk Tlto" de rang is verleend van op perbevelhebber der geallieerden. Siciliaansche kinderen naar de Sovjet- Unie. Radio Rome méldt: De laatste twee dagen zijn reeds zes schepen met Siciliaansche kinderen uit de haven van Syracuse vertrokken met bestemming naar een Sovjet-Russische haven. Volgens betrouwbare berichten worden nieuwe transporten voorbereid. De moeders, die niet tot de kade werden toegelaten, kon den, naar Radio Rome meldt, slechts met moeite door de Anglo-Amerikaansche pos ten worden tegengehouden. Lijk van vermiste vrouw opgehaald. Woensdag is in de Delfhavensche Schie te Rotterdam drijvende gevonden het lijk van de 41-jarige dienstbode C. Musch uit de Benedenstraat te l.Tsselmonde. De vrouw werd sedert 25 November vermist. Slachtoffer van onbewaakten overweg. De 25-jarige mej. C. S. F uit Bloe- mendaal, die op 8 December bij een on geval op den onbewaakten overweg te Heemstede ernstig werd gewond, is Dins dag in de Mariastichting te Haarlem over leden. Gemeentepersoneel in staking. Naar United Press meldt, zijn de gemeente bedrijven van de Canadeesche stad Mon- treal Dinsdag bijn i volkomen tot stil stand gekomen door de staking van 2300 gemeente-ambtenaren. De stakers, die lid zijn van de katholieke vakvereeniging der Canadeesche hoofdstad, verlangen ver hooging van hun salaris. Activiteit in het Hooge Noorden. Gevechten op de Krim. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 22 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan bet Noordelijke Krimfront is een aanvallend Sovjetbataljon ingesloten en vernietigd. Nieuwe hevige aanvallen van den vijand op het landingshoofd van Nikopol en hel front ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk bleven zonder resultaat. Ten Zuidoosten van Kirowograd rukten onze troepen verder op. Van 5 tot 21 December werden al leen al in het ressort van één hier aanvallend legercorps 1300 gevan genen binnengebracht, 271 tanks en 306 kanonnen van allerlei soort, benevens talrijke andere wapens buitgemaakt of vernietigd. In het gebied ten Noordoosten van Sjitomir weerden onze troepen sterke vijandelijke tegenaanvallen af en ver nielden 37 tanks der bolsjewieken. Ten Noordwesten van Resjitza leidde een eigen aanval in moeilijk terrein na het overwinnen van taaien tegen stand de^ bolsjewieken tot het sluiten van een bres in het front. Het groot ste deel van een vijandelijke garde infanteriedivisie werd daarbij versla gen. Talrijke gevangenen en omvang rijke buit. werden binnengebracht. In het gebied ten Noorden en ten Oosten van Witebsk mislukten her haalde doorbraakpogingen van den vij and in zware wisselvallige gevechten Plaatselijke penetraties werden opge heven of afgegrèndeld. Op eenige pe netratieplaatsen wordt nog gestreden. De bolsjewieken verloren in dezen sector 20 tanks. Ook ten Noordwesten van Newel zijn felle aanvallen van den vijand afge slagen. Uit het Hooge Noorden wordt le vendige wederzijdsche activiteit van stoottroepen gemeld. Verkenningsaan- vallen der bolsjewieken mislukten on der zware verliezen voor den vijand. In Zuid-Italië verzwakten de'* vijan delijke aanvallen aan de Adriatische kust weer. Vrij zwakke aanvallen in den sector van Ortona werden afge slagen. Aan de rest van het front ver liep de dag. afgezien van vergeefsche vijandelijke stoottroepbedrijvigheid, rustig. De houding van het Duitsche volk. Stabsleiter Sündermann, de waar nemende perschef van de Rijksregee- ring, heeft in een hoofdartikel in den „Angriff" onder het opschrift „Prüfung und Bewahrung" o.a. geschre ven, dat na de vele zegetochten in de voorafgaande jaren, het laatste jaar vele ernstige uren gebracht en vele offers heeft geëischt. Wij werden zwaar op de proef ge steld. schrijft Sündermann woordelijk, maar meer dan alleen die beproevin gen te hebben doorstaan, zijn wij door de hardheid van het gebeurde als na tie rijper en als strijdgemeenschap sterker geworden. De „totale oorlog" is uit het kader van het slagwoord in dat van de werkelijkheid getreden. Het geheele Duitsche volk h:eft een nieuw standpunt gewonnen, dat wel licht sterker door stormen wordt om- loeid, maar daarvoor vaster staat dan elk vorig standpunt. Het Duitsche volk is zich bewust geworden dat het de vastberaden medewerking noodig heeft van allen, om den oorlog te winnen. Het jaar 1943 heeft getoond, dat Duitschland sterk genoeg is, om de zwaarste beproevingen te boven te komen. Het jaar 1944 zal het bewijs voltooien. De lauwer van ae overwin ning zal zich verbinden met den palm van de standvastigheid, en het volk dat beide verdiend heeft, kan met op geheven hoofd de toekomst tegemoet zien. In de wateren van Sicilië hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen 2 vijan delijke koopvaarders van gemiddelde grootte met bomtreffers zwaar be schadigd. Afzonderlijk vliegende vijandelijke toestellen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen in West- Duitschland. Duitsche vliegtuigen hebben in den nacht van 21 op 22 Dec. storingsaan- vallen gedaan op Zuidoost-Engeland. Luchtaanval op N.W.-Duitschland. In de middaguren van den 2sten De cember zijn formaties Amerikaansche bommenwerpers, krachtig beschermd door jachtvliegtuigen, het grensgebied van Noordwest-Duitschland binnenge drongen. De vijandelijke formaties werden door de telkens weder aanval lende Duitsche eskaders jachtvliegtui gen en jachtkruisers uiteengeslagen. De vijand had het er blijkbaar op aan gelegd te kunnen opereeren onder be scherming van het wolkendek, tenein de aldus verliezen van grooteren om vang te vermijden. Dit mislukte ech ter. Een aanzienlijk aantal viermoto rige bommenwerpers en enkele Ame rikaansche jachtvliegtuigen, die ter bescherming meevlogen, werden tij dens verbitterde gevechten neerge schoten. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 26 Dec. 1943 t. e. m. 9 Jan. 1944 brood: 1 A en 2 A, elk 1 rants. 1 B en 2 B, elk 1 rants. Beschuit: 1 en 2, 1 rants. beschuit, brood of gebak. Bloem, brood of gebak: 01 en 02, elk 1 rantsoen. Gemengd meel: 03, 125 gr Gort 04, 125 gr. Gort: D1 reserve, 250 gr. Rijst of Gort: E 1 reserve. 250 gr. Vermicelli: 05, 100 gr. Boter: 1 A en 1 B, V, rants. marg. Kaas: 06, 100 gr. 20+ of magere kaas. Melk: 1 en 2 (ls/* 1). Taptemelk 1 en 2 (ÏV* 1.) Vleesch: 1 A en 2 A, 1 rants. 1 B en 2 B 1/4 rants. Aardappelen: 1 en 2 (2 kg). Toeslag 01 en 03 (1 kg). Suiker: 07, 500 gr. Jam: 08, 250 gr. Versnaperingen: 1, 100 gr. suikerw. Tabak: 01 en 02, 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten. Eenheidszeep: 09 Algem. 1 rants. Waschpoeder: 10 Algetn. 1 rants. C 3, D 3 en E 3 reserve, 1 rants. Toiletzeep: E 4 reserve, 1 rants. Scheerzeep: R 01 tabak, 45 gr. BIJZONDERE RANTSOENEN: 1 B2. C 2. D 2, E 2 reserve, 14 rants. 2 boter. Op deze bonnen mag reeds 24 Dec. worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. 50 B, 52 A en 52 B boter zijn geldig tot en met 22 Jan. 09 en 10 Algem.. C 3, D 3, E 3. E 4 reserve tot en met 22 Januari. R 01 tabak tot en met 29 April. DE NIEUWE BONNEN. Voor de volgende periode van veer tien dagen, loopendc tot en met 9 Ja nuari zijn de bonnen 1 en 2 aangewe zen voor het koopen van brood, be schuit, melk, taptemelk, vleesch,. en aardappelen, de laatste met een toe slag van 1 kg. op elk der bonnen 01 en 02. Op de bonnen IA en 1B boter wordt een half rantsoen margarine verstrekt, terwijl voor de verschillende groepen beneden 21 jaar als bijzonder rantsoen op de bonnen B2, C2 en E2 Reserve een half rantsoen boter beschikbaar wordt gesteld. Tabak naar keuze kan gekocht wor den op bon 01 en 02 van de tabaks- kaart en 100 gram suikerwerken op bon 1 van de versnaperingeokaart. Voorts zijn van de bonnen Alge meen aangewezen: 01 en 02 voor bloem, 03 voor 125 gram gemengd meel, 04 voor 125 gram gort, 05 voor 100 gram vermicelli. 0ö voor 100 gram 20 plus of magere kaas, 07 voor sui ker. 08 voor jam, 09 voor een rant soen eenheidszeep en 10 voor een rantsoen waschpoeder. Verder is nog een rantsoen wasch poeder verkrijgbaar op de bonnen C3, D3 en E3 Reserve, terwijl bon E4 Re serve geldig is voor *een rantsoen toi letzeep en bon R 01 van de tabaks- kaart voor 45 gram scheerzeep. De bonnen voor eenheidszeep, waschpoeder en toiletzeep zijn geldig tot 22 Januari en die voor scheerzeep tot 29 April. Tenslotte is bon D 1 aangewezen voor 250 gram gort en bon El Reserve voor 250 gram rijst of gort. Op alle bonnen mag reeds op 24 De cember worden gekocht, met uitzonde ring van vleesch en aardappelen. Voor koffiesurrogaat en vermicelli zullen op 23 Januari nieuwe bonnen, worden aangewezen, evenals voor eenheidszeep, waschpoeder en toilet zeep. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ, f 25.000: 6178 f 5.000: 13685 f 2.000: 1113 t 1.500: 6700 7762 f 1.000: 16023 16053 20851 t 400: 8868 20639 200: 10063 1^23 18158 f 100: 2773 4591 6463 9083 14208 19869 19997 21897 Zuivelfabrikant uit zijn bedrijf gezet. „Indien naar het oordeel van den Secretaris-generaal de bedrijfsvoe ring van een ondernemer op het ge bied van de voedselvoorziening van zoodanigen aard is, dat de onderne mer niet langer tot deelneming aan de verzorging van de voedselvoor ziening kan worden toegelaten, kan h|j den ondernemer voor onbepaal- den t|jd, dan wel voor een bepaal den termijn, geheel of gedeeltelijk uit z|jn bcdr|jf ontzetten en hem daarbij, zoo noodig, het gebruik van zijn gronden, bedrijfsgebouwen, wo ning of schip ontzeggen". Aldus de bewoordingen -'an het on langs aangevulde besluit, waarin de bijzondere bevoegdheden van den se cretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij zijn neer gelegd, die de mogelijkheden verschaf fen op strenge wijze op ie treden je gens ondernemers op het terrein van de voedselvoorziening, die zich aan ernstige overtredingen schuldig maken dan wel hun bedrijf zoo slecht voeren dat zij de voedselvoorziening schade berokkenen. De overheid heeft thans termen ge vonden het scherpe wapen van de bedrijfsontzetting te hanteeren jegens een zuivelfabrikant in het Limburg- sche plaatsje Reymerstok (gemeente Gulpen), eigenaar van een aldaar ge vestigde zuivelfabriek. Bij teschikV'ng van den Secretaris-generaal is deze „ondernemer op het terrein van de voedselvoorziening" ingaande 18 De cember 1943 voor onbepaalden tijd uit zijn bedrijf ontzet, is hem het gebruik van zijn bedrijfsgebouwen en zijn op het bedrijf gelegen woning ontzegd, terwijl in zijn plaats een daartoe aan gestelde bewindvoerder met den tot diens beschikking gestelden bsdrijfs- inventaris de bedrijfsvoering zal over nemen. Uitvoerig zondenregister. Dat verdere bedrijfsvoering door den eigenaar niet langer kon worden ge tolereerd, valt overtuigend aan te toonen met het uitvoerige zondenre gister van den fabrikant, wiens op treden de regelmatige melk- en zui- velvoorziening in Zuid-Limburg in ge vaar bracht. Jarenlang, rteds tijdens de werking van de crisismaatregelen, maar in het bijzonder sinds ter rege ling van de voedselvoorziening voor schriften moesten worden uitgevaar digd en bepalingen worden getroffen, heeft deze ondernemer zich schuldig gemaakt aan allerlei overl redingen. Een lange reeks van processen verbaal, tuchtrechtelijke verklaringen vonnis sen van den tuchtrechter dan wel uit spraken van het Centraal College, voor de tuchtrechtspraak, getuigt van des mans misdragingen. Dat hij tevens in aanraking met den strafrechter is gekomen, nehoeft daar bij niet te verwonderen. Boter afge leverd zonder inneming van distribu tiebescheiden, ongemerkte boter voor handen, melk verkocht zonder bon en tegen te hooge prijzen, bepaalde zui velproducten bereid en afgeleverd zon der vergunning, controle bemoeilijkt en tegengewerkt, botermerken on rechtmatig gebruikt, geknoei met mon sters, administratie opzettelijk onjuist en onvolledig gevoerd er heerschte een schier chaotische toestand op ad ministratief gebied ziedaar een on volledige opsomming, waarbij nog komt, dat ook technisch de zaak zoo veel te wenschen overliet, dat er geen bedrijfszekerheid was. Aan het wanbedrijf is thans resoluut een einde gemaakt in het belang van de voedselvoorziening. Journalistieke arbeid bekroond. Woensdagmiddag heeft in Pulchri- Studio te Den Haag de wnd. Secreta ris-generaal van het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten, jhr. S. M. R. de Ranitz voor de derde maal sedert de instelling, den dr. Goede- waagen-prijs uitgereikt voor de beste journalistieke prestatie. De journalisten, die voor de twee eerste prijzen in aanmerking kwamen, waren Chr. de Graaff, plv. van den hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad, en H. J. Lindt, hoofdre dacteur van de Arbeiderspers. De der de prijs werd gedeeld door W. van Heugten, hoofdredacteur van het nieuwsblad van Deurne en M. van Nle- rop, hoofdredacteur van het Twentsch Nieuwsblad. Verduister v. 16.30-8.30 uur. 24 December: Zon op 8.49, onder 16.30. Maan op 5.11, onder 14.55. KNOEIER BIJ AFLEVERING VAN RAAPOLIE STRENG GESTRAFTF. DEVENTER. 22 Dec. - De Amster- damsche politie betrapte dezer dagen een zuivelhandelaar op een zeer ern stig vergrijp tegen de Distributie- en Prijsvoorschriften. Een zekere G. van Diest, eigenaar van een uitbrengwijk op den Amstelveenscheweg 601, huis, verschafte zich een rijk inkomen door zijn klanten, die recht hebben op vier rantsoenen van de extra raapolie, d.l, op 720 gram, slechts 620 gram uit te schenken en dan nog voor 1.30, in- plaats van den wettelijk vastgestelden prijs van 1,10. Op deze wijze maakte hij zich dus aan een dubbele prijs- overtreding schuldig. Toen hij gear resteerd werd. had hij reeds 35 klan ten op deze wijze bedrogen. De ach tergehouden olie was voor eigen ge bruik bestemd. Vandaag werd de man door den in specteur voor de Prijsbeheersching berecht. Deze legde hem de volgende straf op: twee jaar sluiting van zijn zaak en twee jaar verbod van beroeps uitoefening met ingang van 1 Jan. 1944, betaling van ƒ3000— boete en ƒ750.- proceskosten. De gedupeerde klanten zullen alsnog de wederrechtelijk op hun rantsoen ingehouden raapolie ont vangen. DRUKTE BIJ DE POST TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR, Met Kerstmis en Nieuwjaar zal de drukte op de postkantoren zoo groot zijn, dat met vertraging in de over komst van alle poststukken rekening moet worden gehouden. Stukken, die op een bepaalden dag op hun bestem ming moeten zijn, zullen zeer vroeg tijdig gepost moeten worden. Telegrammen met gelukwenschen zijn niet toegelaten, ook niet tijdens de jaarwisseling. De postchèque- en girodienst zal evenmin vertraging kunnen voorko men. Verzocht wordt de opdrachten in de eerste dagen van het nieuwe jaar zooveel mogelijk te beperken. BEKENDMAKING. EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S. EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S. Ersatzcommando deelt mede: Om aan de vele aanvragen tegemoet te Komen, zal op 3 Jan. nog een extra keuring voor de Waffen S.S. en den Landstorm Nederland plaats vinden. Men kan zich hiervoor melden bij het Er satzcommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag van 10—14 uur - Alle Inlichtingen omtrent dienstneming in de Waffen S.S. of Landstorm Nederland geven de Er- satzcommando's Den Haag, Korte Vijver berg 5; Amsterdam, Dam 4: Alkmaar Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46; Heerlen, Saroleastraat 25. Kostelooze spoorwegbil.ietten kunnen eveneens bij de bovengenoemde adressen aangevraagd worden. DECEMBER IN LONDEN. „Vertel eens, Bobby, waarom spij keren die mannen de bladeren aan de boomen vast?" „Weet U dan niet. dat Churchill gezegd heeft: „Voordat de bladeren vallen is het met de Nazi's gedaan"?" Teek. Hövker/Orbis/Holand Pax. RUIM 164 MILLE VOOR ONZE MINDER BEDEELDEN. Onze volksgenooten hebben, wanneer van hen een offer gevraagd werd, al tijd getoond, dat niet vergeefsch 'n be roep op hen gedaan behoefde te wor den. Een bewijs hiervan zijn wel de riooie bedragen, die wekelijks voor on ze minder bedeelde volksgenooten bij een gebracht worden, waarmede hun extra zorgen, die de wintermaanden met zich medebrengen, verlicht kunnen worden. Er ls in de week van 6 tot 11 dezer een totaal bedrag van f 164.208.81 bij eengebracht. Winterhulp, daartoe in staat gesteld door onze eigen volks genooten, zal er voor zorg dragen, dat deze mooie som te bestemder plaatse wordt uitgereikt. Mogen velen in de komende feestda gen hun eigen minder bedeelde volks genooten gedenken en voor hen een zxtra gave ter beschikking stellen. Het gironummer van Winterhulp is: 5553. Kaufmann overleden. De oud-wereld kampioen ln wielrennen, de Zwitser Ernst Kaufmenn, is te Zürich op 49-Jarigen leef tijd ten gevolge van een nierkwaal plot seling overleden. Kaufmann was een der grootste concurrenten van Piet Moeskops. Over boord gevallen en verdronken. Dinsdagmiddag is de 43-jarige J. Beek uit IJmuiden, machinist op de zeesleepboot „B.S. 1" aan de Parkkade te Rotterdam over boord gevallen en verdronken. Zijn lijk is door de rivierpolitie opgehaald en naar het bureau overgebracht. DE MIDWINTER-ZONNEWENDEVIERING VAN DEN LANDSTAND. Herwinning van de hoereneer. In het Wapen van Heemskerk te Alkmaar werd Woensdag door de Landvrouwen en de Landjeugd van den Landstand de Midwinter-zonne- wendev'ering gehouden De zaal was feestelijk met groen en zilveren sterren versierd en in den hoek bij het podium prijkte een groote met kaarsen verlichte Kerstboom, terwijl op de tafeltjes schaaltjes met dennegroen en hulst stonden. De leiding was ditmaal geheel aan de Landjeugd gelaten, die voor een afwis selend programma had zorg gedragen. Een koortje, o. 1. v. Jac. Jansen, zong aardige liederen en er wer den folkloristische dansen uitgevoerd, terwijl een wakker groepje een leuk blij spel, getiteld ..Een knap stel" uitvoerde. De provinciale jeugdleider, de heer A. Snoek, heette in zijn openingswoord speciaal welkom den Commissaris der provincie mr. A. J. Backer, den burge meester van Alkmaar B. A. van der Sluijs, de landelijke leidster van de landjeugd Aaf Bakker en den provincia len Boerenleider C Koeman. Hij deelde mede, dat de Landjeugd zich in de toe komst, onder goede leiding, vooral op technisch gebied werkzaam zal zijn en hij deed een beroep op de ouderen, de jeugd aan te sporen, actief aan het werk van den Landstand deel te nemen. Rede van Dirk van den Paspoort. De radiospreker, Dirk van den Pas poort, sprak een met groote aandacht gevolgde rede uit, waarin hij op de be zinning in dezen gespannen tijd wees en op den strijd van de herwinning van de hoereneer. Hij herinnerde aan den tijd, waarin het meer een vloek was dan een zegen, wanneer de oogst rijp werd en waarin de moeder van het platteland met zorg en vreeze haar kinderen verwachtte en de vaders niet wisten, welke toekomst zij hun zonen konden bieden. Zij, die daartegen opstonden, betoogden, dat het waanzin was, geleidelijk maar alles goed te vinden en de bodem te laten verwil deren, omdat het geen zin had, dien bo dem te bebouwen. Wanneer wij ons verdiepen in de his torie, aldus spr., dan zien wij in het cultuurleven van de volkeren op- en r eergangen en dan zien wij ook, dat het eenvoudige volk van het land, wan neer eenmaal het uiterste dieptepunt bereikt is, nog de kracht bezit, om daar tegen den opstand te voltrekken. Het landvolk kan niet anders zijn dan het plechtanker van alle menschenleven, dan de grondslag van elke maatschappij- organisatie, omdat de boer en de tuin der in dienst staan van den scheppen den arbeid. De mensch heeft een groote vrijheid gekregen, die hem gelaten wordt, zoo lang hij die gebruikt voor het hooge streven naar veredeling van de levers- vormen. Zoodra hij dit verlaat, wordt hij tot de orde geroepen. Daarom breker revoluties en oorlogen telkens weer uit, als de dieptepunten van verval zich ver- toonen. Schijnbaar beteekenen zij ver- rietiging maar achteraf blijken zij te zijn geweest een wederopstanding. Aan de hand van de Germanica van Tacitus herinnerde spr. aan de instor ting van het Romeinsche rijk en hetgeen deze schrijver getuigde van de zu'vere Germaansche boerencultuur, die het lot van Europa gered heeft. Dit was ook het geval na den 30-jarigen boeren oorlog in Duitschland. Uit de twee mil- hoen Germanen, die toen overbleven, ontstond een rijk met een volk van 180 millioen, die naar alle oorden der we reld werden uitgezonden en aan de we reld stijl gaven Er gebeurt thans zoo ontzaggelijk veel dat men geneigd is, het dwaas te vinden, nog idealen te koesteren. Terwille van het zelfbehoud van ons volk moeten wij ons daartegen te weer stellen. Wij moe ten voor oogen houden tot welke daden ons voorgeslacht in staat is geweest. Daarom letten wij weer op de beweging der hemellichamen en op wat die ons te zeggen hebben. In het belang van onze gezonde boerencultuur moeten wij ons bevrijden van het waanidee, dat hier geen cultuur geweest zou zijn, voordat de kerstening zich voltrok en dat v\t het zuiden de beschaving tot ons kwam. Wanneer wij dit niet doen. dan blijven wij gebonden aan machten, die welis waar uit de natuui zijn, maar ons x'reemd, omdat zij hun oorsprong vinden in volkomen natuurlijke andere omstan digheden. Wat van den geest van het zuiden is, past niet in onzen geest. In de natuur bestaat geen gelijkheid en gelijk vormigheid. Elk ras heeft zijn eigen eigenschappen. Men kan zich niet wille keurig verbinden, omdat anders degene ratie het gevolg is. Deze simpele waarheid is vreemd aan de cultuur, die men hier twintig eeuwen heeft aanvaard. Als de boer geen oog meer kan hebben voor de schoonheid van wat hij doet, dan heeft hij het hoog ste verloren. Wij hebben recht te vorde ren, dat wij de leiders zijn van de cul tuur der wereld. In den vorigen wereldoorlog werd al leen gevochten om materieele dingen. De strijders voor het materieele schenen den strijd gewonnen te hebben, maar in werkelijkheid was de wereld in het dieptepunt van ellende en armoede ge bracht. Nu gaat het om een scheppende ordening, een simpele terugkeer tot de ordening der natuur. Het Jodendom is zich de waarde van het ras volkomen bewust geweest, maar bracht bij de anderen de waarde van het ras in miscrediet. De leer van het we reldburgerschap is een Joodsche leer. Hitier zeide reeds: Het Duitsche volk kan alleen een toekomst hebben, wan neer het wil zijn een boerenvolk". Dit beteekent, dat zij zich weer allen be wust zullen worden van de oerwaarde der natuur en breken met de machten van het donker, die het licht van de Germaansche cultuur dreigden Ie over woekeren. Wij moeten ons volk duidelijk maken, hoe zijn levenshouding moet zijn en elk klein gedoe van hen, die ons nog niet begrijpen, naast ons neerleggen. Wij weten niet. hoe de oorlog zal af- loopen, maar gelooven, dat wij door de donkerte gaan naar het licht en dat in dat licht van de toekomst zal staan een zich weer bewustwordende Germaan sche leidende schare, die in volle heer lijkheid weer van het leven genieten mag. Wij gelooven, dat er een tijd zal komen, waarin een gezonde zingende jeugd niet meer zal kunnen en willen gelooven, dat hun voorvaderen eenmaal elkander in haat en verbittering hebben gepoogd te vermoorden, omdat zij de wendingen van den tijd niet begrepen. Wij gelooven dit. omdat één mensch niet het recht heeft iets in den weg te leggen aan het geluk van een ander mensch, niet het recht heeft te scheiden, wat van nature gebonden is en bij el kander behoort. Wij boeren moeten aan de spits staan, om ons volk den weg in het leven te wijzen Aan het slot sprak de provinciale Landvrouwe. mevr. Bosker-de Haan een dankwoord aan de medewerkenden en de gasten. Bezielend betoogd-» zij. dat men mensch moet worden, niet a.leen voor zichzelf moet leven, maar moet trachten voor anderen een lichtpunt te zijn. Wij moeten, zoo besloot zij, de menschen voorgaan in gemeenschapszin en in het goede en het natuurlijk gaan vinden, dat men zichzelf minder telt dan het geheel. De waarheid en rechtvaar digheid zal altijd overwinnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1