NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Kerstmis 1943. Engeland lokte bombardementsoorlog uit. Sovjet-doorbraakpoging bij Sjitomir mislukt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordans C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. VRIJDAG 34 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 301, 6 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheelc oplage op aanvrage. (Van onzen politieken redacteur) DIT is het vierde Kerstfeest, dat ons land in oorlogstijd doormaakt, het vijfde voor onze buren. Nimmer zullen vuriger gebeden en inniger wenschen om vrede opwellen dan thans bij dit feest, dat zoo diep het verlangen naar vrede vertolkt. Maar vrede in dit land zal slechts mogelijk zijn, als de vrede in de wereld is weergekeerd. Vrede zal echter slechts dan ware, duurzame vrede kunnen zijn, indien het een rechtvaardige vrede is. Geen vrede als gevolg van een uitputting van krach ten der strijdende partijen, om nieuwe adem te vergaren en straks opnieuw den krijg te doen ontbranden. Doch een vrede, waarin al de rechtvaardige verlangens naar sociale gerechtigheid in de betrekkingen der volkeren tot uitdrukking kunnen komen en erkend worden. Wat voor de betrekkingen der volke ren geldt, geldt ook voor de Neder- landsche volksgemeenschap. Ook hier binnen moet sociale gerechtigheid na geleefd worden. Die bestond er niet. En zij is nóg een vrome wensch, even naïef en eerlijk gemeend als de kin derstemmen, die thans de Kerstliede ren met zooveel overgave zingen. 0 DE vrede van Versailles, die den eersten wereldoorlog afsloot, was geen ware vrede. Het was slechts een wapenstilstand. Zijn bepalingen wa ren door haat en willekeur van de overwinnende machten gedicteerd. Dat ontkent geen staatsman. Niemand van de overwinnaars heeft nadien anders dan uit winstbejag getracht, de fouten te herstellen. Niemand heeft den on derdrukten de behulpzame hand gebo den. De overwonnenen waren erop aangewezen, zelf de erkenning van hun grimmig gekortwiekte levensrech ten af te dwingen. Versailles was on rechtvaardig en onbillijk. Het schiep kunstmatig een reeks van spanningen, die volgens iedere verwachting vroeg of laat tot uitbarsting zouden komen. Men betoogt vaak, dat het nationaal- socialisme de oorzaak van dezen oor log is. Dat is niet juist. Indien in Duitschland niet het nationaal-socia- lisme de macht gekregen had, zouden daar de communisten de baas zijn ge worden. Dat staat vast en dat geldt nu nog! Dat zou óók oorlog met een veel- fellere, wreedere revolutie beteekend hebben. Zooals dit ook thans nog het onvermijdelijke verschiet zal zijn, in dien andermaal de oorlog op gelijke wijze ten einde zou gaan. Zonder twij fel waren bij een communistische zege in Duitschland in 1933 de gevolgen in Nederland veel ernstiger geweest dan die van de huidige bezetting hoe moei lijk de positie van ons land momenteel onmiskenbaar is. Welke macht im mers zou bij een Duitsche communis tische revolutie na 1933 het leger van een half millioen werkioozen en be deelden in ons land. ontstaan als ge volg Man een verwaarloozing der so ciale rechtvaardigheid, in toom gehou den hebben, indien het roode gevaar bij Bentheim gelegerd was? Welke macht zal zich daartegen teweer stel len. indien de noodlottige paralel wordt doorgetrokken, die zich onont koombaar aandienen zal, als Duitsch land dezen oorlog verliest? 0 EEUWIG blijft als het eeuwige groen van de kersttwijgen, waarmee we telkenjare onze woning sieren, de roep om sociale rechtvaardigheid in de menschen. Die predikte en beleefde Hij, Wiens geboorte we thans herden ken. Als mensch of als God vereerd. Hij was een der grootsten onder de Grooten, die den menschelijken geest ooit heeft gekend. Boven alle politiek en huidige verdeeldheid verbinde ons allen in deze dagen van inkeer en be zinning de achting voor Zijn Woord en de cultuur, die op Zijn Woord is ge bouwd en de storm van eeuwen heeft getrotseerd. Hij was een machtige energie van naastenliefde, doch dit groote verlangen, dat in sociale recht vaardigheid zijn directen neerslag heeft, was het tevens, dat Hem de heilige wilskracht schonk, de sjache raars uit den tempel te verdrijven. Zijn komst op aarde was een verlos sing uit slavernij en barbaarschheid. Hem dankt het Avondland zijn kracht en grootheid. Door Hem verkreeg Europa de moreele rechten op de on betwiste leiding van deze aarde, die thans op het spel staat. 0 WAT is alle ellende in de wereld anders dan een gevolg van 'tafwij- ken van Zijn eeuwig geldende richt lijnen van edelste menschelijkheid en hoogsten gemeenschapszin.! Het is de taak van dit geslacht, dat in deze zwaar beproefde uren uit duizenden wonden bloedt, op de basis van Zijn richtlijnen een nieuwe maatschappij op te bouwen, die beter is dan cl\p er was. Een niets ontziende hebzucht nep haat en nijd op. De uitbuiting, die den eenen mensch macht over den ander verschafte en hem naar willekeur in nood stortte, schiep sociale spannin gen. Zij zijn het, die zich thans ont laden en zij vormen de diepere oor zaken van alle -haat en de verschrik kingen, die daarvan het gevolg zijn. De gemeenschap in het groot en in het klein dient betere vormen en sy stemen te scheppen, die spanningen en nood, uitbuiting en verzet voorkomen en hun diepste oorzaken wegnemen. Maar alle vormen en systemen blijven zonder effect, indien niet de geest en de zin van Zijn diepste levensleer be tracht wordt. Naar dien geest moet enkeling en gemeenschap leven, opdat er vrede op aarde heersche, voor alle menschen. die van goeden wil zijn. Verklaring van Sündermann. Hei zal ook de consequenties er van moeien dragen. Veelzeggend document als bewijsstuk. Politieke bedrijvigheid in Ankara. Uit Ankara verluidt, dat. daar Dins dag een ongewone politieke bedrijvig heid viel waar te nemen. De Turksche minister van Buitenlandsche Zaken heeft voortdurend besprekingen ge voerd met de buitenlandsche diploma ten. Te Ankara is de Volkspartij in ver gadering bijeengekomen. Men meldt evenwel, dat er uitsluitend binnen- landsche politieke kwesties besproken zijn en dat de minister van Gezond heid uitvoerige ver^grlpgen heetfj af gelekt „Men moet meer vrouwen en kinderen dooden dan dc vijand, wil" bij deze Lagerhuisverkla ring van den toenmaligen Brit- schen premier Raldwin knoopte Donderdag de plaatsvervangende perschef der Ryksregeering Sün dermann aan voor verklaringen ten overstaan van buitenlandsche journalisten. Aan de hand van do cumentaire bewyzen constateerde Sündermann, dat Engeland alleen schuld heeft aan het uitbreken en de ontwikkeling van den bombar dementsoorlog tegen de burgerbe volking en dat het voor al zyn toekomstige consequenties, ook voor de te verwachten vergelding dc volledige historische verantwoorde lijkheid draagt. Sündermann nam op zich het bewijs voor de schuld te leveren en greep daarbij o.m. terug op de verklaring van Britsche staatslieden in het La gerhuis en het Geneefsche volken bondsprotocol van de jaren 1933 1935, waarin geconstateerd wordt, dat Engeland reeds in die jaren gebruik maakte van bombardementsvlieg tuigen om zijn heerschappij in Indië en in het Midden Oosten in stand te houden. Buitengewoon verhelderend was vooral een bij de in Frankrijk ge vonden documenten in handen der Duitschers gevallen aanteekening be treffende de BritschFransche be sprekingen der generale staven van 3 April 1939, waaruit blijkt, dat de beide toenmalige geallieerden gedu rende de tweede phase van den onder oogen gezienen oorlog hun bombarde mentswapen op het Duitsche achter land in werking moesten stellen ten einde daarmede tot de „uiteindelijke ineenstorting van den Duitschen tegen stand bij te dragen". Dat Engeland de drijvende kracht is geweest en nog is bij de opening van den luchtoorlog op het civiele achter land blijkt ondubbelzinnig uit het eveneens in Frankrijk gevonden proto col der bespreking van Chamberlain en Daladier van 17 November 1939. De richtljjn van dit protocol opvol gende, bombardeerden Engelsche bommenwerpers voor de eerste maal op 12 Januari 1940 Duitsch gebied, nadat zij reeds op 5 September 1939 de eerste bommen badden geworpen op burgers in de Deensche stad Esbjerg. Op 10 Mei 1940 volgde dc eerste vry groote Britsche lucht- overval. Hy was gericht op Freiburg in Breisgau. 63 burgers werden ge dood. Daarop volgden de eerste lucht aanvallen op groote steden, o.m. op 17/18 Mèi 1940 op Hamburg, waarbij 9 burgers werden gedood Deze over vallen waren uitgevoerd ondanks dc officieele Duitsche waarschuwing op 25 April 1940, waarin gerefereerd werd aan dc Britsche bombarde- mentsaanvallen op dc steden Heili- genhafen. Heide en Wenningstedt. Intusschen had het Britsche lucht- wapen de Fransche soldaten op de slagvelden in het westen alleen aan hun lot overgelaten. Het was iedcren nacht alleen boven Duitsche steden en dorpen verschenen en had lukraak bommen geworpen op de burgerbevol king. Na een vergeefsch wachten van bij na twee maanden was het thans de onvermijdelijke plicht van het Duit- Nieuws in 't kort. Gestolen suiker in beslag genomen. - Van de zestig balen suiker, welke kort geleden uit een pakhuis in Amsterdam werden gestolen, heeft de recherche er thans 55 opgespoord in een opslagplaats in de Vrolikstraat. Twee van heling ver dachte mannen zijn daaiby gearresteerd. Het onderzoek naar de dieven duurt in middels voort. Brutale communisten in Uruguay. D communistische party van Uruguay heef in het Huis van Afgevaardigden voorge steld, dat aan de sovjet-Unie een en,. van acht millioen gouden Pesos wordt verstrekt. Strengere maatregelen in Egypte. - Het Egyptische ministerie van binnen- landsche zaken heeft het recht verkre gen personen, die „gevaarlijk zijn voor de publieke veiligheid'' te interneeren, het bezit van wapens en munitie is ver boden. Ter dood veroordeeld. Het achter Badoglio slaande blad Gazetla del Mezzo Giorno meldt uit Bari, dat in het plaatsje San Giorgio nabij Tarente 7 personen door een Engelschen krijgraad ter dood veroordeeld zijn. Zij zijn geexecuteerd. Onder de veroordeelden bevonden zich twee vrouwen. Omtrent de redenen voor de veroordeeling zwijgt het blad. DoodelUk ongeluk. - Vrijdagmiddag is op de werf van de N.V. Boeles Scheepswerven te Bolnes een doodelijk ongeval gebeurd. Toen de 24-jarige werk man Carmiggel uil Rotterdam op den beganen grond stond, werd hij door een vallend stuk ijzer getroffen, waardoor hij voorover kwam te vallen en met een hersenschudding naar het Zuiderzieken huis werd vervoerd. Na een uur is hij hier aan de gevolgen overleden. Milltonatrs in het nauw. - Ook onder de Amertkaansche millionairs doen dc economische gevolgen van den oorlog zich steeds meer gevoelen, zoo meldt net Spaansche weedblad Mundo. De F"1") Avenue van New York, eens het symbool van de geweldige rijkdom der Ver. Sta ten, is thans een zinnebeeld van het ver val geworden. De Amerikaansche mil lionairs deserteeren en van 72 groote luxe hotels zijn er 33 reeds gesloten. 40 geestelijken vermoord. Het kerk historisch archief te Agram heeft be kend gemaakt, dat door de partisanen in Kroatië 5 nonnen en 40 R.K. geestelijken ter dood zijn gebracht. Slobkousen in het Duitsche leger. Volgens de Mittel-Deutsche National-Zei- tung, zullen in het Duitsche leger rug- schoenen met. slobkousen worden inge voerd. daar deze een aanzienlijke leerbe- sparing beteekenen. Het nieuwe schoen werk zal alleen gedragen worden door de troepen binnen het Rijksgebied, in het protectoraat, Frankrijk, België en Neder land. Nog 30.000 politieke gevangenen In Spanje. Volgens een verklaring van Esteban Bilbao, president van den Spaan- schen Cortes en voormalig minister van justitie bevinden zich thans ln de Spaan sche gevangenissen nog 30.000 politieke gevangenen. In hel afgeloopen jaar wer- £$9 4?.qjiysfóÖggSP vqiUaJtken, sche luchtwapen van zijn kant van re pliek te dienen. Het zag ook thans nog af van een nabootsing der vijandelijke mehode van het „kraken van woon blokken" en bombardeerde uitsluitend militaire doelen. Correcte Duitsche houding. Gezien de Anglo-Amerikaansche be weringen constateerde Sündermannn nadrukkelijk, dat het Duitsche lucht wapen vóór 20 Juni 1940 geen lucht- operatie ten uitvoer heeft gelegd, wei- we niet rechtstreeks in contact stond met een operatie der troepen op den grond. Zelfs de hoofdsteden Kopenha gen, Oslo, Den Haag, Brussel en Parijs werden zonder luchtaanval ingenomen. Zelfs de vesting Warschau was eerst aangevallen, toen zij door Duitsche troepen ingesloten tevergeefsch uitge- noodigd was om zich over te geven en bovendien een termijn van 24 uur ter ontruiming van de stad door de bur gerbevolking was verstreken. Het ge- heele corps diplomatique te Warschau was getuige van deze correcte gebeur tenissen. Het lukrake neerwerpen van bommen op vreedzame dorpen, zooals in 1940 of het „werpen van tapijten," zooals dit in 1943 tot de tactiek der R.A.F. behoort, vormt een uitsluitend deel der Britsche gedachtenwereld. 70 pCt. der slachtoffers vrouwen en kinderen. Aangezien de valide Duitsche mannen als soldaten aan het front staan, zijn de meeste slachtoffers van den lucht oorlog vrouwen en kinderen. Er zijn Duitsche "steden, waarin 70 pCt. der vermoorden vrouwen en kinderen en slechts 30 pCt. mannen waren. De Britsche oorlogvoering staat se dert de hongerblokkade van den we reldoorlog en thans opnieuw in de po sitie van den aangeklaagde naar Sündermann verklaarde wegens ge wonen moord op honderdduizenden nietstrijdende mannen, vrouwen en kinderen De plaatsvervangende perschef der Rijksregeering besloot zijn verklarin gen met de woorden: „Engeland is alleen schuldig aan het uitbreken en de ontwikkeling van den bombarde mentsoorlog tegen de burgerbevolking en draagt voor al zijn consequenties, ook voor de in 1940 reeds eenmaal in getreden en in de toekomst opnieuw te verwachten vergelding, de volledige historische verantwoordelijkheid". Kerstgroet van den Leider. De Westfalische Landeszeitung publiceert een Kerstboodschap die de Leider van het Nederlandsche volk, Mussert, den ln het Duit sche Rijk en in het bijzonder in Westfaleri tewerkgestelden Neder landers langs dezen weg doet toe komen: „Landgenooten! Ik verheug mij zeer, dat ik U langs dezen weg ter gelegenheid van het Kerstfeest de hartelijkste groeten uit het vaderland kan over brengen. Mijn onverwoestbaar geloof aan de goede eigenschappen van mijn volk geeft mij de zekerheid, dat steeds meer Nederlanders zich zul len uitspreken voor ao gedachte, dat alleen een onwrikbaar vertrou wen in Duitschland alle tegenstel lingen kan overbruggen en dat de nieuwe ordening van Europa, die in dezen oorlog veroverd moet wor den. ook voor ons volk een nieuw tijdperk van bloei in het bestek van zijn natuurlijke mogelijkheden zal brengen. Ook al kan ik U op het oogenblik nog niets tastbaars geven, toch kunt gij er zeker van zijn, dat uw arbeid en de bloedof fers van onze vrijwilligers een ons toekomende plaats in de Europee- sche volkengemeenschp waarbor gen. Nederlanders. Vervult Uw plicht jegens de andere buitenlandsche arbeiders op voorbeeldige wijze, geheel onverschillig welke functie gij in Duitschland uitoefent. Toont een houding, die zoo correct en fatsoenlijk is, als die van den Duit schen soldaat in Uw vaderland". Onderzoek in de fascistische partij. Het Florentijnsche blad Nazione deelt mede, dat de secretaris der Fas cistische partij, Pavolini, een onder zoek naar de vermogens van alle partijleden voorbereidt. Het gaat er in hoofdzaak om. aldus het blad, om op onweerlegbare wijze vast te stellen, dat de welgestelde leden geen econo mische voordeelen van hun politieke positie hebben genoten. Weliswaar is gebleken, dat het „fascistische zaken doen." door Badoglio zoo mateloos overdreven, binnen zeer nauwe gren zen is gebleven, ja zelfs in hoofdzaak beperkt bleef tot de personen, die thans achter slot en grendel zitten, doch een nauwkeurige controle der partijleden in economisch opzicht is niettemin gewenscht en wordt in party- kringen zelfs geëischl. De Germaansche weersportkampen wachten je. Daar leer je bij dienst en spel jongens uit alle Germaansche landen kennen. Iedere flinke Nederland sche jongen in den leeftijd van 16 tot 18 jaar kan aan een kamp deelne men. Meld je nog heden bij een der onderstaande adressen: Utrecht, Koningslaan 9. Rotterdam, Eendrachtsweg 35. Maastricht, Vrijthof 25. Eindhoven. Keizerstraat 9. Goes, Violenstraat 44. Hengelo, Drienerstraat 6. Groningen. Groote Markt 24. Amsterdam, Willemsparkweg 186. Assen, Rolderstraat 45. Leeuwarden, Emmakade 48. Den Haag, Nassauplein 6. Dui t schevorderi ngen bij Kirowograd. Verbitterde gevechten in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht deelt mede: Aan het bruggehoofd van Niko- pol zyn verscheidene vrij zwakke aanvallen der bolsjewieken afge slagen. Ten zuidoosten van Kirowograd hebben onze troepen hun aanval len voortgezet en een belangrijk heuvelterrein genomen. Verder naar het noorden werd een Sow- jet-Russische gevechtsgroep inge sloten en vernietigd. In het gebied van Sjitomir zyn met vry sterke strijdkrachten van infanterie en tanks ondernomen vijandelijke doorbraakpogingen na hardnekkige gevechten mislukt. 76 tanks der bolsjewieken werden vernield. Ten noordwesten van Resjitza hebben onze troepen na afweer van vijandelijke tegenaanvallen de bolsjewieken verder teruggewor pen. In den sector van Witebsk heeft de vijand zieh gisteren beperkt tot plaat selijke aanvallen, die afgeslagen wer den. Het tweede bataillon van het regi ment grenadiers 528 onder leiding van kapt. Dömann heeft zich in de zware aanvals- en afweergevechten ten zuid westen van Shlobin bijzonder goed ge houden. In Zuid-Italic. In Zuid-Italië heeft de vijand her haaldelijk met sterken steun van tanks en slagvliegers in den sector van Or- tona aangevallen. Alle aanvallen wer den in verbitterde gevechten onder zware verliezen voor den vijand afge slagen. Vijf tanks werden vernield. Aan de rest van het front verliep de dag rustig. Voor de Noorsche kust hebben vijf Britsche torpedovliegtuigen een Duit sche duikboot en een klein vaartuig der marine met verscheidene torpedo's vergeefs aangevallen, twee der aan vallende vliegtuigen werden vernie tigd, een derde in brand geschoten. Terrcur-aanvallen. &unkM$«slu tijingumyyie» W gen gisteren overdag onder Descner- ming van zware bewolking door naar N.W.-Duitschland. Door luchtverdedi gingsstrijdkrachten uiteengedreven en belemmerd in het geconcentreerd aan vallen, wierp de vijand lukraak bri sant- en brandbommen op verschei dene plaatsen. 28 der aanvallende vliegtuigen, w.o. 21 zware bommen werpers werden neergeschoten. Vier andere toestellen verloor de vijand boven de bezette westelijke gebieden. Gisteren in de avonduren vlogen eenige vijandelijke storingsvliegtuigen naar het Rijnland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op Eastbourne. Berlijners niet murw te krijgen. Het Zweedsche dagblad „Aftonbla- det" verklaart in een bericht van den correspondent uit Berlijn, dat men da gelijks bewijzen genoeg krijgt voor het feit, dat de Berlijners door de ver schrikkingen van de luchtaanvallen niet murw gemaakt kunnen worden. Zij voelen zich als een soort frontsol daten. Wanneer Duitschland overwon nen zou worden, zoo zegt men alge meen, dan zouden zijn vijanden op geen enkele wijze de verwoeste steden weer helpen opbouwen of de ontzag lijke schade vergoeden, doch integen deel nieuwe offers eischen. Derhalve moet de strijd worden voortgezet. Deze meening verneemt men, zoo meldt het Zweedsche blad verder, niet alleen in intellectueele kringen, doch even vaak onder de eenvoudige lieden. Zij loopt meestal op de conclusie uit, dat wanneer thans de Engelschen hun bommen op de burgerbevolking neer werpen, deze zich hier schikken moet precies zooals de soldaten aan het strijdende front. De geallieerde luchtmacht heeft zoo is de algemeene meening door haar aanvallen ertoe bijgedragen, hel binnenlandsche front in Duitschland te versterken, inplaats van zooals de bedoeling was - een ontbindend element te zijn. Een voor Duitschland gunBtlge afloop van den oorlog is thans voor eiken Duitscher bet belangrijkste, niet de vraag hoelang de oorlog nog zal duren o! hoeveel offers de oorlog a»t h! va&jg. Ook dit jaar bezocht de RijkscommiMarl», Rijksminister dc. Seyss-lnquart, ter gelegenheid van het Kerstfeest de gewonde soldaten In verschillende hospitalen in Nederland hh Blldberichter S. Fritz/Stapf/Pa* m Jochen speelt voor Kerstmannetje. De Kerstpost kwam SS-PKIn een klein conserven- busje staat water en op het water drijft een dunne, glanzende laag olie. Daarin zwemt een lapje en dit onoogclijke vodje wordt door een onrustig flakkerend vlammetje gekroond. De schijn dwaalt door den bunker. Den cenen keer wor den de boven elkaar gebouwde britsen belicht, de wand met de stalen helmen en geweren, een an deren keer de deken, die in dc deuropening hangt of het gezicht van den man. die aan dc tafel zit en aan kleine voorwerpen zit te knutselen. De man. die op de onderste brits ligt. laat zijn oogen droomerig door den bunker dwalen. De anderen slapen. De anderen waren juist zoo moe als hij, toen ze van buiten kwamen, waar zij geschoten hadden, in deze bittere koude urenlang. Het is nu voorbij en er is alweer een halve dag ver gaan sinds zij zich te slapen legden, uitgezonderd de wachtposten, die bui ten in de loopgraven staan, in hun dikke winterkleeding gehuld. bijna Ontzetting uit het bedrijf. Maatregel jegens boeren, die dc voedselvoorzieningsbcpalingen ernstig overtreden. 's-GRAVENHAGE. 24 Dcc. - Het was in Juli van het vorige jaar, dat den secretaris-generaal van het Dep. van Landbouw en Visscherij bijzondere be voegdheden werden toegekend ten be hoeve van de voedselvoorziening. Boe ren, die aan hun verplichtingen t.a.v. de voedselvoorziening niet in voldoende mate. voldeden bij dc vervulling van hun taak: medewerking aan de voedsel voorziening. hebben sindsdien, voor velen van hen op gevoelige wijze, ken nis gemaakt met de toepassing van deze bijzondere bevoegdheden van de over heid. Een boer, die niet alle op 2ijn be drijf gewonnen melk, die voor inleve ring in aanmerking komt, bij een zui velfabriek of een standaardisaticbedrijf aflevert, kan de verplichting worden opgelegd zijn veestapel geheel of ge deeltelijk in te leveren tegen een ver goeding. In dergelijke gevallen kan h-ït vee in het bezit komen van andere vee houders. die van de voortbrengselen een voor de algemeene voedselvoorzie ning beter gebruik maken dan de voor malige eigenaar. In zeer ernstige gevallen, b.v. in ge vallen, waarbij groote hoeveelheden landbouwproducten frauduleus in den zwarten handel zijn gebracht, kan over treders het gebruik van hun gronden of bedrijfsgebouwen geheel of gedeeltelijk worden ontzegd, hetgeen practisch neer komt op ontzetting uit het bedrijf. Ook slechte bedrijfsvoering kan daar toe leiden. Heeft de overheid van deze bijzondere, ingrijpende, bevoegdheden voornamelijk gebruik gemaakt door het opleggen van leveringsplicht van een deel van den veestapel van boeren, in enkele gevallen is het gekomen tot den strengen maat regel van bedrijfsontzetting. Niet te ontkennen valt. dat zich daar bij moeilijkheden hebben voorgedaan, want het besluit, dat den Secr.-Generaal de bijzondere bevoegdheden toekent, b'eek niet alle, bij bedrijfsontzetting op tredende elementen te regelen. Om een voorbeeld te gever: Men kon wel een landbouwer het gebruik van zijh gron den en bedrijfsgebouwen ontzeggen, maar wie of wat belette hem bij zijn gedwongen vertrek den bedrijfsinven- taris mee te nemen? En het vee van het bedrijf? Bovendien: Behoort de woning van den boer tot de bedrijfs gebouwen? Ook konden zich vragen .oordoen met betrekking tot de pacht. Dezer dagen is daarom het bewuste besluit aangevuld en is in de leem ten. die de praktijk aanwees, voor zien. Voorop gesteld dient te wor den, dat thans de mogelijkheid is ge opend een bewindvoerder te benoe men. die in de plaats treedt van den vrocgeren eigenaar. Men begrijpt wel. dat daarmede cventucele moei lijkheden ondervangen kunnen wor den. Verder kan voortaan den onder nemer. die door den maatregel tot bedrijfsontzetting wordt getroffen, een inlcveringsplicht worden opge legd voor het bedryfsvee en den be- drjjfsinventaris, terwij! hem ook het gebruik van zyn woning kan worden ontzegd. Dc gevolgen van bedrijfs ontzetting ten aanzien van dc pacht zijn eveneens geregeld. De aanvulling van het zoogenaam de „Ontzcttingsbesluit" houdt een ernstige waarschuwing in aan het adres van alle boeren, die nog mec- nen zich aan de naleving van de voedsel voorzieningsbcpalingen en voorschriften te kunnen onttrekken. Kon er tot dusverre bij de overheid, met het oog op de moeilijkheden, die zieh by dc toepassing van den stren gen maatregel van bedrijfsontzetting konden voordoen, eenige aarzeling worden verwacht, voortaan is een dergelijke verwachting ongegrond. De overheid verlangt de volle mede werking om de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk zoo goed moge lijk te regelen, zij zal niet aarzelen de genen, die op grove wijze tegenwerken, met strenge maatregelen tot de orde te onzichtbaar in de immer vallende sneeuw. Hel sneeuwt sinds den voormiddag en de vlokken vallen nu nog dichter. Men kon den bunker niet verlaten, kan niet terug gaan. om post te halen of een paar flesschen schnaps uit de markentenderwaren, en dat is niet zoo mooi, juist vandaag op Kerstavond. Gedachten De man op de brits denkt aan de sneeuw buiten, die elke verbinding met de liefhebbende handen uit het vaderland afsnijdt, handen, die toch zeker vandaag met hun gaven aan het front willen zijn; Pakjes, brieven, een kerstboompje, misschienmaar de ze sneeuw komen zij niet doorheen, de sneeuw ligt dik en koud als een ha telijke muur tusschcn de honden daar ginds en hier. Alleen gedachten komen er doorheen. Zij zijn thuis, behaaglijk in een helverlichte kamer, jubelen on der een intiemen, stralcndcn kerst boom. zeggen lieve, dankbare woorden en worden geliefkoosd door de ge dachten. die uit het vaderland naar het front ijlen. De een na den ander wordt nu wakker. Een van hen tast onder zijn hoofdkussen en haalt zijn mondharmo- nika te voorschijn. Hij speelt kerst melodieën nog is het licht buiten, de grauwe schemering van den laten namiddag: nog is het niet te laat om iets te ondernemen, wat dezen kerst avond mooier zou kunnen maken. Zoo denkt hij. die het eerst wakker geworden is, die uitgedroomd heeft en weer met twee beenen in den bunker staat. Nog is het niet te laat! Hij werpt zijn pelsjas om, pakt een schop en gaat naar buiten. „Waar wil je naar toe. Jochen?" Hü antwoordt niet, lacht alleen maar eens. Tja, denken zij, moet ook gebeuren En Jochen staat buiten in de loop graaf. huivert een beetje in de plotse linge kou en begint te werken. Hij graaft zich naar achteren door. Daar. halyerwege hoort hij plotseling stem men voor zich. Het is intusschen don ker geworden en hij kan niéts zien Al vlug staan zij dan tegenover elkaar. Jochen en twee man van de Bat.-Stab „Waar willen jullie dan naar toe-'" vraagt Jochen. „Voor Kerstmannetje spelen." is het antwoord, en een van hen zet een zak voor zich neer. Ze lachen alle drie. „Stel je voor en wij dachten nog wel. dat er vandaag niets zou gebeuren. Eerstens al dat ge vecht. dan die sneeuwmassa's, toen ge loofde niemand meer aan het Kerst mannetje! Jochen neemt een slok uit de kleine flesch. die een van hen hem aanbiedt, en dan ontstaat een kleine woorden wisseling. want Jochen wil hen terug sturen en alleen met den zak verder gaan. Ten slotte worden zij het met elkaar eens. Jochen speelt voor Kerstman en de twee anderen gaan terug. Nu stapt Jochen door zijn eigen voet sporen den weg terug Dit is niet zoo eenvoudig. In den zak op zijn rug heeft hij de post voor vele met ver langen wachtende kameraden, hun nakjes. flesschen en zakjes. Boeken en sigaretten van de Truppenbetreuung. Kortom het heele lieve Kerstfeest. Hij denkt aan de verblufte gezichten van zijn kameraden, aan de kauwende kaken, de ritselende brieven, het ge- klok der flesschen aan de heerlijke, onverwachte kerstvreugde en voelt zich gelukkig en rijk bedacht, nog voor hij den zak heeft uitgepakt! SS-Kriegsberichter FRITZ BUSCH. De toestand in Joego-Slavië. DE VRIJHEIDSZENDER MELDT Naar „Exchange Teiegraph" uit Lon den meidt is er in den binnenlandschet: politieken toestand van .Joegoslavië" een buitengewone verscherping ont staan. De Vrijheidszender Joegoslavië" heeft gemeld, dat dc commissie voor de bevrijding van Joegosiavië" beslo ten heeft, alle leden der „Joegoslavi sche regeering" te Cairo en elders in het buitenland vervallen ie verklaren van de burgerrechten. Kening Peter mag niet naar Joegoslavië terügkeeren zoolang niet het „bevrijde land" in vrije stemming beslist heeft over de kwestie eener constitutioneele monar chie. De uitzending besloot aldus: „Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat alle verplichtingen, welke da uitgeweken regeering te Caïro voortaan neemt, niet zullen worden erkend. Wij behou den ons het recht voor, de reeds ge sloten verdragen aan een nieuw on derzoek te onderwerpen". Verraad van Engeland. In Berlijnsche politieke kringen ziet men in het bericht over het afzetten van koning Peter en zijn emigranten- regeering door den nieuwen „regee- ringschef maarschalk Tito" een nieuw bewijs van de laagheid der Engelsche politiek. Door erkenning van Tito en zijn regeering is de Engelsche politiek weg opgegaan, die in rechte lijn via het laten vallen van Polen thans geleid heeft tot het voltooide verraad jegens den tweeden Engelschen bond genoot, het vroegere Joegoslavië. Verduister v. 16.30-8.30 ur 25 Dec.: Zon op 8.49, onder 16.30. Maan op 6.27, onder 15.32. 26 Dec.: Zon op 8.50, onder 16-" Mam £p 2& óod.cr 104^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1