NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Kerstrede van dr. Göbbels. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 l«nen). Postrekening 66189. MAANDAG 27 DECEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 302, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheelc oplage op aanvrage. Sprekende feiten. (Van onzen politieken redacteur). TEDEREEN moet respect hebben voor de tienduizenden Nederlanders, die reeds sinds jaar en dag aan het Oost front staan en daar de uiterste conse quentie van hun politieke overtuiging aanvaard hebben. Het aantal dezer vrij willigers, dat thans bijna de veertig duizend man bereikt, is procentueel zeer hoog voor wie zich terdege van de Nederlandsche verhoudingen reken schap geeft. De weermacht en het oor logvoeren zijn in Nederland nimmer populair geweest. Over de oorzaken kan men lang en breed redeneeren. Het is nu eenmaal een feit, dat de door snee Nederlander liever andere midde len te baat neemt" om zich recht te verschaffen, zich te verdedigen of zijn levensruimte te verbreeden. Vooral wat het laatste betreft geeft het in de geheele wereld ruimschoots bewonderde werk, dat o.a. in de drooglegging der Zuiderzee zijn bekroning vindt, een duidelijk antwoord. Maar waar jonge menschen eenmaal hun leven als hoog- sten inzet voor een idee geven, daar dient men hen te helpen, omdat het kernpunt der idee. waarvoor zij strij den, een bij uitstek nationaal belang bevordert. Het is na alle uitlatingen van bevoegde personen duidelijk, dat de mate van Nederlands zelfstandig heid bepaald zal worden naar het aan deel van het Nederlandsche volk in dezen strijd. De uitgang van dezen strijd waarborgt alleen dan een bloei end en welvarend Nederland, indien een hechte continentale ruimteordening verkregen wordt. o VOOR deze Nederlandsche Oostfront- vrijwiligers, die herhaaldelijk van hoogste Duitsche zijde erkenning en onderscheidingen hebben ondervonden, is een actie op touw gezet hen zelf regelmatig met pakjes sigaretten, snoepgoed en andere geschenken te voorzien, terwijl daarnaast hun fami lieleden en speciaal de kinderen be- dacht worden. Een tijdlang was deze Frontzorgactie aan persoonlijk initia tief overgelaten. Daarop bemoeide zich de Vrouwenorganisatie der NSB., de NSVO, ermee. Doch sinds kort heeft de W.A. de leiding van deze actie op zich genomen, waardoor zij niet alleen een belangrijken kameraadschapsdienst verricht, doch tevens door de inscha keling van haar gevestigde organisatie een doeltreffender nut bezorgt. Daar bij staat bij de W.A. de bedoeling voor, de Frontzorgactie niet als een poli tieke actie te laten gelden, doch er een actie van breed plan van temaken, een soort nationale taak, die strookt met de groote nationale beteekenis, die het dienstnemen der Nederlandsche vrijwiligers allengs aangenomen heeft. o ET succes van de W.A. heeft daarbij boven de verwachtingen gunstig aan den gestelden opzet beantwoord. Met behulp van Nederlandsche orkest ten. o.a. dat van den Nederlandschen Omroep in de eerste plaats, en met enkele groepen kleinkunstenaars werd vier maanden lang gewerkt. Daarbij werd het verbluffende resultaat ge boekt, dat een bedrag van 150.000 gul den kon bijeengebracht worden in hon derd voorstellingen met in totaal on geveer 65 tot 70.000 Nederlandsche bezoekers. Zoo bracht één Frontzorg- avond van den Nederlandschen Om roep in Amsterdam 16.500 gulden op! In deze vier maanden werden tevens 150 gratis voorstellingen gegeven voor kinderen van Nederlandsche Oostfront strijders. waarbij de N.V.D. de helpen de hand voor versnaperingen bood. o VOORAL Amsterdam heeft zich zoo wel wat het aantal der uitvoerin gen en de financiëele baten als ook het gehalte van het gebodene betreft zeer onderscheiden. In Amsterdam traden o.a. op Yvonne Georgi met haar ballet en de Stedelijke Opera met „Tosca". Ook andere gezelschappen van naam, zooals de Nederlandsche Kameropera met Mozart's „Cosi van Tutte", het Residentieorkest en de Arnhemsche Orkestvereeniging ver leenden hun medewerking. Voor de komende maanden staan nog op het programma het Amsterdamsche Con certgebouworkest o.l.v. Prof. Dr. Wil lem Mengelberg, het Rotterdamsche Philharmonische Orkest, het Haaesche Residentieorkest en verschillende an deren. Revue- en tooneelgezelschappen zijn bij dit goede voorbeeld niet ten achter gebleven. Zoo treedt het Noord- hollandsch Tocneel o.l.v. Jan C. de Vos voor de Frontzorgactie in Haar lem en Arnhem oj. DE frontstrijders, die ginds in de koude steppen van Rusland hun leven inzetten, verdienen het. dat het Nederlandsche volk in den ruïmsten zin de Frontzorgactie steunt. Zoowel wat de uitvoerenden als het finan cieel resultaat betreft valt het verblij dende verschijnsel te constateeren, dat de Frontzorgactie tot een omvang reeds is uitgegroeid, die ver uitsteekt boven de politiek. Uit het reeds be reikte en nog steeds stijgende succes valt op te maken, dat het besef groei ende is. dat hier geen Nederlander mag achterblijven. Dat is de gerecht vaardigde gevolgtrekking van deze sprekende feiten. H Benoemingen voor Alexanrler en Montgomery. Omtrent de wijzigingen in het geal lieerde opperbevel meldt de Engelsche nieuwsdienst, dat generaal Sir Harold Alexander is benoemd tot opperbevel hebber der geallieerde legers in Italië. Tot opperbevelhebber van de Britsche legergroep onder Eisenhower werd benoemd generaal sir Bemard Mont- gomery. Binnenkort zullen er bevel hebbers worden benoemd. Eisenhower bevelhebber voor tweede front. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft president Roosevelt de benoeming bekend gemaakt van generaal Eisen hower tot bevelhebber der Engolsch Amerikaansche strijdkrachten voor het tweede front. Een Britsche officier zal het commando in de Middelland- sche Zee van Eisenhower overnemen Generaal Karl Spaatz zal het bevel voeren over de gezamenlijke Ameri kaansche bombardementsstrijdkrach ten, die tegen Duitschland opereeren. Te Amsterdam werden aan houdsters van voorrangskaarten de appelen uitgereikt, welke door de prijsbeheersching ter verdeeling aan de N.S.V.O. beschikbaar waren gesteld Het hoofd van .Hulp en Bijstand", mevr. J. A. E. Wilhelm van Hemert, reikt de appelen uit CNF/Cino/Pax m Veel verlorenen véél gewonnen Het Duitsche volk is een hard volk geworden. Rijksminister dr. Göbbels heeft, als alle' jaren, op 24 December tot het Duitsche volk gesproken. Hij wees er op, dat het Kerstfeest, terwijl het vroeger, vredestijd, het feest van de familie was. thans, op het hoogtepunt van den oorlog, voor millioenen Duitschers als het ware het feest der gescheidenen is geworden. Tallooze Duitschers moeten het dit jaar ver van het vaderland en van hun dier baren vieren, deels als soldaat aan het front of als wapennrbeider in voor den oorlog belangrijke bedrij ven buiten het land, als moeder met haar kinderen in de gouwen, die de geëvacueerden opnemen, of werkend in het uit de lucht bedreigde gebied, terwijl haar jongens en meisjes, be schermd tegen de verschrikking van de vijandelijke luchtterreur in de kinderkampen verblijven. Duitsch verlangen zal in dit uur in alle richtingen door het Rijk en naar verre streken gaan om de beminde en minnende harten te zoeken en te verbinden. Niettemin blijft, aldus dr. Göbbels. ook dit jaar het Kerstfeest het meest Duitsche van alle feesten voor ons allen. Als hei" ditmaal niet een feest van vrede en geluk kan zijn, dan moet het voor ons allen een gedenken van dit verlangen van millioenen zijn Wij. Duitsch volk, zijn in dezen zwaren oorlog om ons bestaan hard en onsen timenteel geworden, maar de poëzie van het leven, die nergens zoo schoon en verwarmend naar voren komt als bij het Kerstfeest, is daardoor niet ver loren gegaan. Duitsche harten kloppen overal, waar Duitschers zijn, en dc betoove- ring van den Kerstnacht verbindt ze met de gemeenschappelijke liefde en een groote nationale hoop, die door dezen oorlog en de komende over winning eindelijk in vervulling zal gaan. Deze hoop is dezelfde, of zy leeft in de nog veilige dcelen van het Ryk ofwel in de puinhoopen en kel derwoningen van onze door de vüandeiyke luchtterreur zwaar ge teisterde steden staat opgericht als een groot Kerstlicht, dat zijn schijn sel over het geheele land verspreidt. Niemand van ons heeft ook maar in het minst de neiging om dit uur van een weemoedig gescheiden zijn tot een uur van rouw te maken. Daarvoor zijn wij allen veel te hard geworden. Wij hebben in dezen oorlog veel verlo ren, maar ook veel gewonnen. Als wij armer zijn geworden aan uiterlijke goederen, is onze schat aan innerlijk bezit grooter geworden. Wij leven in een tijd van de wedergeboorte der we reld. Er is een sterk hart voor noodig, om dezen tijd te begrijpen en te ver staan. In de geschiedenis brengt elke geboorte haar weeën mee. Maar he* gezonde instinct geeft jongen volken ook steeds weer de kracht om dat te dragen. Hoeveel bewijzen van onster- felijken levensmoed hebben wij Duit schers niet in het afgeloopen jaar we derom geleverd? Ons volk heeft zich zelf overtroffen en zooveel roem en eer vergaard, dat wij ons voor geen eeuw van onze geschiedenis behoeven te schamen. Onze soldaten hebben aan alle fronten gevochten met een hel denmoed, die de grootste dapperheid uit onze sagengeschiedenis bijna evenaart en onze bevolking in het uit de lucht bedreigde gebied, onze man nen en vrouwen en zelfs onze kinde ren staan tegenover de gemeene, -arg listige luchtterreur, met een heldhaf tigheid en een doodsverachting, die meer dan erkentelijkheid cn bewon dering verdienen. Hen allen geldt daarom vandaag mijn eerste groet. Een bijzonder woord van verbon denheid en erkentelijkheid spreek ik ook tot onze gewonden van het front en in het binnenland, die in lazaretten en ziekenhuizen genezing zoeken. De nartij heeft alles gedaan om dezen Kertstavond voor hen gedaan om de zen Kerstavond voor hen tot een Duitsch feest te maken, hoewel zij van hun dierbaren gescheiden zijn. Hoe gaarne zouden wij dat ook gedaan hebben voor onze gevange nen in het vijandelijke land Zij kun nen gerust zijn, wij zullen hun geen schande bereiden. Als zij eens terug- keeren, zullen zij slechts ontvangen worden door een zegevierend, maar nooit door een verslagen volk. Daarvan mogen ook de Duitschers in 'iet buitenland zeker zijn, die op moeilijke voorposten in vreemde lan den staan, dagelijks den moddervloed der vijandelijke leugenpropaganda over over zich heen moeten laten gaan en toch nooit den moed laten zinken. Verduister v. 16.45-8.45 u. Tot hen, die treuren. In het bijzonder gedacht de minister ook degenen, die treuren om het ver lies van een zoon, een kind, van hun vrouw, van man of vader, die aan het front of In het uit de lucht bedreigde gebied hun leven hebben geofferd voor het leven van het volk. Wat zou ik, aldus de minister, ten overstaan van hun smart mcér kunnen zeggen, dan dat het volk zich deze offers waardig zal toonen? Juist zij, die alles voor het vaderland hebben geofferd, hebben het recht van ons te verlangen, dat de ko mende overwinning het prijsgeven van zooveel bloed en leven ook zal beloo- nen. Slechts moede en zieke volken heb ben geen begrip meer voor den zin van een zoo heldhaftigen offerweg als het Duitsche volk gaat. Wat beteekent daartegenover het door de slagen van den oorlog in menig opzicht primitie ver geworden leven? Het versterkt ons weerstandsvermogen, ons nationale plichtsgevoel en onze vastbeslotenheid om door dezen oorlog een radicale wending in ons historisch lot tot stand te brengen. Wij marcheeren thans met lichte bagage. Velen onder ons hebben niet veel meer te verliezen. Het verlies van hun goed heeft hen slechts harder en strijdvaardiger gemaakt. De vyand heeft er geen denkbeeld van welk een kracht daarmede in het Duitsche volk is wakker geroepen. Wellicht zal hy die kracht in het komende voor jaar ondervinden by een militair treffen met onze weermacht in het Westen. Als op aarde het langst duurt wat onder de grootste gevaren en den zwaarsten druk bevochten en gehand haafd wordt, dan moet ons Rijk eeuwig duren. Wij zullen het Rijk in onze man nelijke bescherming nemen, als er ge vaar dreigt en het, als wij eenmaal oud en moede geworden zijn, toever trouwen aan de handen van een jeugd, die ons ijverig navolgt, opdat het nooit zal vergaan. Dat zijn de gedachten van diepe bezinning, die ons op den vijf den oorlogskerstavond bezielen. Het is geen feest van den vrede, maar vol gens den wil van onze vijanden een feest van den oorlog. Maar het moet ons brengen tot den vrede, een schoo- nen en gelukkigen vrede, dien wij wil len bevechten voor onszelf en vooral voor onze kinderen. Groet van den Fiihrcr De minister bracht vervolgens den groet van den Führer aan het Duit sche volk over. Zooals hij, aldus dr Göbbels, thans in den geest bij zijn volk is, zoo is zijn volk bij hem. Onze groet aan hem is tevens ook onze dank en onze gelofte. Onze vijanden staan tegenover een volk, dat thans nog slechts denkt aan de zekere overwin ning. Op leven en dood aan het Rijk toegewijd, staan wij onwrikbaar om den Führer geschaard. Sterk van hart mar cheeren wij naar de toekomst. Welke vijand zou kunnen hopen het ooit klaar te spelen met zulk een volk, het door list te overrompelen of onder het ge weld van zijn wapenen te doen buigen? Het vaste geloof in dc komende overwinning is het wapen van ons hart. De hardheid van den tyd vindt ons bereid Wij zullen de hardheid van onzen wil daartegenover stel len. Wie zou er aan willen twyfc- len, dat de hardheid van onzen wil de hardheid van den tijd overwint? Daarvoor zyn slechts geduld en volharding noodig, hardheid van hart. wat intelligentie cn een on wrikbare moed. Wü willen alles op ons nemen, nooit echter de schande, die voortvloeit uit de laffe ge zindheid. Nieuws in 't kort. Nieuwe komeet ontdekt. De sterren wacht te Boekarest heeft in de Waterman een nieuwe komeet van de zesde grootte ontdekt. Japansche luchtactie. Naar verluidt heeft de Japansche luchtmacht op 18, 19 en 22 December zware aanvallen gedaan op de vliegvelden der Amerikaansche luchtmacht, vooral op Koengming te Yu- nan. Bij deze operaties werden ln totaal 77 vijandelijke vliegtuigen vernield. Kerstboodschap van dr. Hacha. - Staats president dr. Hacha heeft ter gelegenheid van het Kerstfeest een boodschap gericht aan het Tsjechische volk. waarin hij de omstandigheid, dat hét Tsjechische volk in de stormen van 't oorlogsgebeuren on gerept in zijn nationalen wederopbouw het vijfde oorlogskerstfeest kan vieren, een nieuwe bevestiging noemt van de juistheid van den ingeslagen weg. Het Tsjechische volk gaat welbewust een nieuw jaar in van arbeid 1n het bewust zijn. dat het een gelukkige toekomst wacht, wanneer het de onvoorwaardelijke eenheid en nationale discipline blijft be waren. De tabaksproductie van Nederland. De Rijnstreek, met als centrum Ame- rongen, heeft dit seizoen een voor Neder land zeer opmerkelijk record op haar naam staan. Van de totale tabaksprodue- tie van Nederland heeft de Rijnstreek den afgeloopen zomer namelijk ongeveer de helft alleen opgebracht. Kerstboodschap van den Paus. Radio Vatlcana heeft een Kerst boodschap uitgezonden, die de Paus ter gelegenheid van het Kerst feest tot de wereld heeft gericht. De Paus zeide in deze boodschap o.a. het volgende: „Steeds verschrikkelijker vormen heeft de oorlog aangenomen en zon der onderbreking duurt de strijd voort. Het is de verschrikkelijkste oorlog die ooit gevoerd is en met huivering moeten de volkeren wel zien, waartoe de perfectionneering van de technische hulpmiddelen thans heeft geleid. Slechts Christus alleen kan al deze geesten der verschrik king verdrijven. Derhalve zijn al diegenen in dwaling, die gansch hun vertrouwen stellen op een steeds grootere economische ontwikkeling en zich den vooruitgang en het wel zijn der menschheid alleen beloven van een steeds grootere organisatie. Uw ellende, zoo vervolgt de pause lijke boodschap, is ook de onze. Maar al onze inspanningen kunnen dezen oorlog niet plotseling doen beëindigen, kunnen aan uw dooden niet het leven terugschenken en kunnen uw huizen niet weer doen oprijzen. Ik kan slechts voor uw toekomst, bidden. Twee din gen vooral willen wij doen. In de eer ste plaats willen wij alles in het werk stellen om de treurige gevolgen van den oorlog te verzachten, willen wij el het mogelijke doen voor de gevan genen en voor de dakloozen van alle vrv'cen en s'Je talen, om hun lijden te verlichten. In de tweede plaats willen wij niets nalaten om te zorgen, dat ge het geloof niet verliest. Alles is en was een bijdrage tot. het ongeluk, dat thans de wereld beheerscht. Broeders, ver liest den moed niet, blijft niet onder de puinhoopen, bouwt weer op". Na eenige woorden van dankbe tuiging aan alle priesters en geloo- vigen, die vaak met gevaar voor pigen leven uit verwoeste kerken de H.Hostie hebben gered, gaf de Paus uiting aan de hoop, dat het volgende Kerstfeest gevierd zal kunnen worden in een waarlyk christelijke» vrede. Kerstboodschap van Roosevelt. Geen gemakkeliike weg naar de overwinning. Het einde van den oorlog nog lang niet in zicht. Roosevelt heeft volgens den Britschen berichtendienst in een Kerstboodschap verklaard, dat men zich aan geallieerde zijde moet voorbereiden op nog veel meer leed. op slachtoffers en persoon lijke tragediën. Er bestaan voor het Amerikaansche volk meer dan genoeg redenen om tot het inzicht te komen, dat deze oorlog een taaie en vernieti gende oorlog is. Roosevelt zeide voorts, dat de oor log thans een stadium bereikt, waarin men zich moet voorbereiden op lange verliesiysten van gesneu velden, gewonden en vermisten. Er bestaat ook geen gemakkeliike weg naar de overwinning en het einde van den oorlog is nog niet in zicht. De vele officieren, die ik. zoo zeide Roosevelt, op mjjn buitenlandsche reis heb ontmoet, hebben getuigenis afgelegd van dc kracht, handigheid en vindingrijkheid der vljandelyke generaals en manscM^pcn. Voorts hekelde Roosevelt de bij „me nige lieden" in de Ver. Staten heer- schende meening, dat een snel einde van den oorlog te verwachten is en dat een overwinning reeds behaald is. In het verdere verloop van zijn Kerstboodschap verklaarde Roosevelt voorstander te zijn van het toepassen van geweld voor het handhaven van den internationalen vrede. De Ver. Sta ten. Engeland en de Sovjet-Unie zijn het erover eens. zoo zeide Roosevelt, dat „een internationaal gezag uitgeoe fend moet worden, zoolang het noodig is". Onroen tot DuitscWs in Het buitenland en de Duitsche zeelieden. Duitsche volk doordrongen van het inzicht, dat het den oorlog zal winnen. Ter gelegenheid van het Kerstfeest en de jaarwisseling richt de leider van de Auslandsorganisation der N.S.D.A.P., gouwleider Bohle, zich met een oproep tot de Duitschers in het buitenland en öe Duitsche zeelieden. In dezen oproep zegt hij o.m.: ..Een zwaar oorloesiaar ligt achter het Duit sche volk. Na ongeëvenaarde overwin ningen in de eerste ooriogsiaren heeft het lot het Duitsche volk op de proef gesteld op een wiize. die niet harder kon zijn. Het geloof, dat eens Adolf Hitier aan weinige getrouwen predikte, is thans de fanatieke wil van een volk van 90 m'H'oen zielen geworden. Terwijl in 1918 het Duitsche volk. in weerwil van de nog bestaande materleele voorwaarden voor de overwinning, ineenstortte, doordat het rnnerlilk ondermünd was en niet in zichzelf geloofde, Is thans het ge heele volk doordrongen van het hel dere inzicht, dat deze oorlog zal worden gewonnen. De Duitschers in het buitenland heb ben de vuurnroef van deze gigantische vorsteling doorstaan zooals het strij dende vaderland van hen moest verlan gen en verwachten. Tienduizenden van onze mannen, vrouwen en kinderen hebben een moeiliik lot in de vilande- Mjke interneerinffskamoen. tienduizen den zijn vervolgd en ontrecht, alleen omdat zij Duitschers bleven en hun wiihrer trouw waren. Tallooze Duitsche mannen in het buitenland hebben de wapenen opgenomen en strijden thans aan alle fronten. Velen hehben hun frouw aan het oude vaderland met den -oldatendood bezefe'd Zoo Is in de af- eeloooen iaren de Duitsche volksgroep in het buiten'nnd nog sterker dan tevo ren met het Rijk samengegroeid. Zoo kunnen do Duitsehprs in het buitenland "'et. vü'de oorloes-Kerstfeesf en de iaar- wisec'ing vieren in de zekere overtui ging dat zij hun plicht vervuld hebben". Ook op 1sten Kerstdag onverminderde strijd in het Oosten. De Duitsche aanval won aan terrein. VIJFTIEN VIJANDELIJKE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Dec. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend De winterslag in het Oosten werd ook op den Eersten Kerstdag met on verminderde hevigheid voortgezet. Aan het bruggehoofd van Nikopol en ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk her vatten de Sovjets hun aanvallen, die in felle gevechten mislukten. 71 Vijande lijke pantserwagens werden stukgescho ten, waarvan alleen 66 binnen het be reik van één divisie infanterie. In het strijdgebied van Sjitomir breidde de vijand zijn met superieure strijdkrach ten ondernomen aanvallen tot nieuwe sectoren uit. Vijandelijke aanvalsspit- sen. die onze stellingen waren binnen gedrongen, werden in verbitterde ge vechten opgevangen. Ten noordwesten van Retsjiza won de eigen aanval verder aan terrein. In den sector van Shlobin zuiverden onze grenadiers in een tegenaanval een vijandelijke pene tratie. Ten noordwesten van Kritsjef ging de vijand met vrij sterke strijdkrach ten tot den aanval over. Hij werd af geslagen. een plaatselijke penetratie werd gezuiverd. In het gebied van Witebsk duurt de zware strijd voort. Pogingen van de Sovjets, hun penetra tie te verbreeden en een doorbraak te forceeren, werden door ingrijpende reserves verijdeld. In Zuid-Italië duren de zware ge vechten in den sector van Ortona voort. In een tegenaanval werd een belangrijk hoogtepunt heroverd. In Ortona zelf zijn verbitterde straatge vechten aan den gang. Aan de rest van het front verliep de dag kalm, met uitzondering van vrij zwakke vijande lijke aanvallen ten noordwesten van Mignano. Op 24 December probeerde een uit Engelschen en Franschen be staande commandotroep onze draadhindernissen aan de kust van het Kanaal te naderen. De troep werd in de pan gehakt. Bij aanvallen van Engelsch-Ame- rikaansche formaties vliegtuigen op den Eersten Kerstdag op dc stad Bol- zano en eenige plaatsen in het gebied van Noord-Italië werden 5 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Dulkbooten brachten de laatste dagen op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee 5 schepen tot zinken met een geza- menlijken inhoud van 34.500 brt. en torpedeerden een ander schip. Uit beschermende schepen van convooi- en en duikboot-jachtgroepen wer den 9 vijandelijke torpedojagers en convooischepen tot zinken gebracht. Boordafweergeschut der marine haalde boven de Golf van Biscaye een vliegboot van het type Sunder- land omlaag. Het Duitsche weermachtbericht van 25 December luidt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Dec. (DNB). Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Ten Oosten van Sjitomir gingen de bolsjewisten met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten over een breed front tot den aanval over. Zware, heen- en weergolvende gevechten, in het ver loop waarvan tot dusver 58 vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten, zijn gaande. Ten Noordwesten van Resjitza blijven onze troepen hun aanval voortzetten. Een riviersector werd in weerwil van het taaie vijandelijke verzet veroverd en verscheidene plaatsen stormender hand genomen. Ten Noordoosten van Shlobin duren de harde afweergevech- ten voort. Pogingen der bolsjewisten, om een penetratieplek van der. vorigen dag te vergrooten, werden in een tegen aanval met doeltreffenden steun van eigen artillerie verijdeld. In het gebied van Witebsk versterkte de vijand zijn druk aanzienlijk. De op dringende aanvalswiggen der bolsjewis ten konden opgevangen worden, waarbij 44 vijandelijke pantserwagens vernietigd werden. Aan het overige Oostelijke front kwa men geen belangrijke gevechtshande lingen voor. In Zuid-Italië zette de vijand ook gis teren zijn sterke aanvallen in den sec tor van Ortono voort. In enkele pene- tratieplekken zijn zware gevechten gaande. In den centralen en Westelijken sec tor verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Staking in Amerikaansche staalbedrijven. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Pïttsburgh in Pennsylvanië meldt, heb ben thans meer dan 50,000 werklieden in vier staten het werk in de staal bedrijven neergelegd. In het bericht wordt verder gezegd, dat deze stakingen wel eens de voor boden zouden kunnen zijn van een algemeene staking der arbeiders in de Amerikaansche staalfabrieken, waar door de geheele staalproductie der Ver. Staten zou worden stilgelegd De actie is begonnen Vrijdagavond j.1. in Youngstown. Ambtenaren van de C.I.O. hebben verklaard, dat de arbeiders het werk neerlegden wegens een clausule van terugwerkende kracht in een nieuwe loonovereenkomst, die onlangs gesloten is. De tot voor kort geldige collectieve verdragen tusschen rond 350.000 staalarbeiders en 4 staalbedrij ven zijn j.1. Zatei-dag afgeloopen. CONVOOIAANGEVALLEN. De Scharnhorst gezonken. Op 26 December heeft een formatie Duitsche zeestrijdkrachtei op de Noor delijke IJszee een voor de Sovjetunie bestemd convooi aangevallen. In lang- durigen strijd met superieure Engelsche zware zeestrijdkrachten is daarbij het slagschip Scharnhorst, tot de laatste granaat vurend, na heldhaftigen strijd gezonken. Het convooi en den Engel schen beveiligingsstrijdkraehten werd zware schade toegebracht. BOLSJEWISTISCHE GENERAALS AAN HET ITALIAANSCHE FRONT. Naar de Britsche berichtendienst meldt, inspecteeren verscheidene Sov- jetrussische generaals het front van het vijfde Amerikaansche leger in Italië. Werkverruiming begint 4 Januari weer. In verband met de tijdelijke stopzet ting van het speciale treinvervoer voor arbeiders uit de werkverruiming en den cultuur-technischen dienst be hoeven deze arbeiders niet, zooals oor spronkelijk was vastgesteld, op 28 December a.s te beginnen, doch eerst op 4 Januari 1944. Voor de dagen van 28 December 1943 af zal eveneens wachtgeld worden uit- gekutrd. Opheffing diensten N.Z.H.M op Zondag. De directie van de Noord-Zuidhol- landsche Tramweg Maatschappij te Haarlem deelt mede, dat met ingang van 2 Januari des Zondags de diensten op de stadslijn in Haarlem en Leiden worden opgeheven. De dienst op de in- terlocale lijn HaarlemLeiden zal Zondags niet worden stopgezet. Wel vervalt het gedeelte tusschen station en Houtplein te Haarlem. Van het Houtplein tot Heemstede zullen locale reizigers alleen worden vervoerd in dien er plaats voor hen is. Op het traject van Amsterdam naar Pur- merend en Volendam zullen Zondags een aantal diensten vervallen. De dienst HaarlemAmsterdam ondergaat geen wijziging. BEKENDMAKING. EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAPFEN S.S. EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S. Ersatzcommando deelt mede: Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen, zal op 3 Jan. nog een extra keuring voor de Waffen S.S. en den Landstorm Nederland plaats vinden. Men kan zich hiervoor melden bij het Er satzcommando. Korte Vijverberg 5, Den Haag van 10—14 uur Alle inlichtingen omtrent dienstneming ln de Waffen S.S. of Landstorm Nederland geven de Er- satzcommando's Den Haag, Korte Vijver berg 5; Amsterdam. Dam 4; Alkmaar Langestraat 56: Groningen. Heerestraat 46: Heerlen. Saroleastraat 25. Kostelooze spoorwegbiljetten kunnen eveneens bij d" bovengenoemde adressen aangevraagd worden, DISTRIBUTIENIEUWS. Extra-rantsoenen. Voor arbeiders met verlof uit het buitenland en voor mijn werkers. Arbeiders met verlof uit het buiten land. die tijdens de Kerstperiode in Nederland vertoeven en die zich vóór 7 Januari 1944 bij de distributiedien sten melden, komen, indien zij ten minste één week in Nederland verblijf houden, in aanmerking voor de extra rantsoenen spijsolie, stroop en suiker werken, welke voor de geheele Neder landsche bevolking voor de feestdagen werden beschikbaar gesteld. Hiervoor zullen zij van de distributiediensten rantsoenbonnen ontvangen voor resp. één rantsoen spijsolie, één rantsoen versnaperingen en één rantsoen jam. Tenslotte ontvangen Nederlandsche mijnwerkers, die in Duitschland wer ken, doch dagelijks naar Nederland terugkeeren, voorzoover zij in het be zit zijn van een Duitsche toeslagkaart voor zwaren arbeid, tegen afstempe ling van deze kaart één extra-rant soen spijsolie. VERKOOPVERBOD VOOR f SCHOENEN. Tot 6 Januari a.s. 's-GRAVENHAGE. 24 Dec. In ver band met de inventarisatie van de voorraden schoenen hier te lande, is in de periode van 25 December 1943 tot en met 5 Januari 1944 het koopen, verkoopen en afleveren van alle soor ten schoenen in den uitgebreidsten zin, met inbegrip van pantoffels en leerloos schoeisel, verboden, ook al zou hiervoor een geldige schoenenbon worden geleverd. In verband hiermede is de geldig heidsduur van de schoenenbonnen, die in genoemde periode verloopen, ver lengd tot en met 12 Januari 1944. zon der dat hiervoor afstempeling van den bon door den distributiedienst noo dig is. HET POLITIEK WEEKPRAATJE. Het politiek weekpraatje van Max Blok zijl wordt uitgezonden op heden Maandag over Hilversum I om 18.45 uur. De tltol ervan is „In Nederland weet men het". DE BEDRIJFSRUST TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR. 's-GRAVENHAGE, 24 Dec. - Het dept. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vestigt er de aandacht op, dat werkzaamheden, samenhangende met van overheidswege bevolen eva cuatiemaatregelen, niet onder de be- drijfsrust tusschen Kerstmis en Nieuw jaar vallen. Meubeltransporten en der gelijke werkzaamheden mogen der halve worden uitgevoerd. H. fK. Petermeyer overleden. BERLI.TNRCH CORRESPONDENT VAN HET DAGBL. VOOR N.-H. Donderdagochtend 1.1. is na een korte doch hevige ongesteldheid de nestor der in Berlijn werkende Nederlandsche journalisten, de heer H. A. Petermeyer, in het Spinozaziekenhuis te Amsterdam op 55-jarigen leeftijd overleden. Met den heer Petermeyer, die ook aan ons blad als Berlijnsch correspon dent verbonden was, is de Nederland sche journalistiek een merkwaardige figuur ontvallen, die bij collega's zeker zeer lang in de herinnering zal blijven. De heer Petermeyer had een werk zaam leven achter den rug. En vooral de laatste maanden van zijn journalis tieke loopbaan verrichtte hij onder wel zeer moeilijke omstandigheden in de Duitsche Rijkshoofdstad zijn voorlich tende taak. Maar hij bleef ook toen die taak vervullen met dezelfde blijmoedig heid van geest, die zijn persoonlijkheid in minder bewogen dagen in zoo hooge mate kenmerkte. Niet slechts al? rta«h'?,dsehröv~r. doch cok als letterkun>je verwierf hij zich bfikendiioj.i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1