NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Japan houdt zijn stellingen hecht in handen. Zware gevechten bij Sjitomir en Witebsk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen) Postrekening 66189. DINSDAG 28 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 303, 2 pagina's. Deze Courant verschtfnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gcbeele oplage op aanvrage. ,Dit boven alles (Van onzen politieken redacteur.) IN Engeland is in het afgeloopen jas een oorlogsroman verschenen, waar van de oplage binnen zeer korten tijd de millioen exemplaren heeft bereikt en waarvan thans een film in alle Engelsch sprekende landen en ook bij de neutralen stampvolle zalen trekt. Het is het boek „This above all" (Dit boven alles) van den schrijver Eric Knight. Het is een zeer opmerkelijk boek, dat vrijmoedig, hemelsbreed ver schillend van de officieele politiek, de opvattingen van de groote massa van het Engelsche volk ten aanzien van de hedendaagsche problemen weergeeft. De held van den roman is een jonge man uit het eenvoudige, arbeidende volk, Clive, die tijdens de overhaaste vlucht der Britten bij Duinkerken, Juni 1940, dapper zijn plicht heeft ver vuld, maar het vertrouwen in de En gelsche leiding en in de Britsche oor logsdoelstellingen verloren heeft. Daarom besluit hij n i zijn genezing van een longontsteking te desertee- ren. Uitvoerig schildert de schrijver Clive's verblijf in eexi verlaten luxe hotel aan de Zuidkust, waarover steeds dreigender het gebrom van Duitsche vliegtuigen te hooren is. Voor het lager van een vrouwelijken luchtbeschermingsdienst ontmoet hij het meisje Prudence, de dochter van gegoede familie. Ofschoon de duister nis een liefde op het eerste gezicht onmogelijk maakt, eindigt het tweede treffen onder de animeerende mede werking van een flesch whisky in een schuur. o niet ongebruikelijke gedachte, een kort verlof ergens tezamen door te brengen. Op den laatsten dag van deze buitenechtelijke wittebroodsweken be kent Clive zijn innerlijken tweestrijd en de beslissing, die hij voor zich reeds genomen heeft, Prudence. niet alleen van goeden huize, doch tevens klein dochter van een weliswaar onder- nemenden, doch reeds gepensionneer- den generaal, heeft geen begrip voor deserteurs en wil Clive van dit voor nemen afbrengen. Hij stoort zich aan haar vermaningen niet. Hij duikt on der en trekt onder vele gevaren rond. Hij ondergaat het lot van opgejaagd wild. Nu eens is men hem dicht op de hielen, dan weer wordt hij omsingeld. Telkens ontspringt hij den dans der gevangenneming, waarbij hij meer dan eens met behulp van vrouwelijke sym pathieën uit moeilijkheden wordt ge red. Tenslotte krijgt hij echter inzicht in het hopelooze van zijn lot, als de bodem van zijn geldbeurs steeds meer kale plekken vertoont. Een oude do minéé krijgt in dien toestand vat op hem en maakt hem duidelijk, dat het wezen van vaderlandsliefde niet een zaak van het verstand, van intellec- tueele overwegingen, doch van geloof is. Clive besluit tot zijn plicht terug te keeren. IN Londen hoort hij door de telefoon, dat Prudence een kind verwacht. Een huwelijk zou het ook in filmisch opzicht zoo gewenschte happy-end aan het boek kunnen geven. Edoch zoo ge schiedt niet. Met veel agitatorische felheid schildert de schrijver dan het tusschenbeide komen van de Duitsche luchtaanvallen op Londen. Clive wordt bij een moedige reddingsdaad onder de puinhoopen bedolven en met een zware hersenschudding in een noodziekenhuis ondergebracht. De vader van Prudence bewijst zich in dubbel opzicht als nuttig. Niet alleen toont hij zich niet verrast over de plotselinge familie toename bij zijn dochter, hij is boven dien van beroep hersenspecialist. Hij opereert Clive en deze held van het verhaal sterft niet aan een geneeskun digen misgreep, doch aan een vergevor derde hersentuberculose, het gevolg van zijn jeugd van hard werken in vochtige kolenmijnen. In denzelfden nacht wordt het noodlazaret gebom bardeerd. De grauwe story eindigt met een suggestief beeld van Prudence. die in de Londensche ochtendnevels tus- schen de brandende puinhoopen naar huis terugkeert. Zij heeft zooveel leed gezien en gehoord. Het is brak in haar. De wil tot verder leven, nu haar zoo veel ellende omringt, is zwaar aange tast. Doch als zij het kind voelt, geeft haar nieuwe levenskracht en moed de hoop, dat haar kind straks in een beter Engeland leven zal. o HOE suggestief ook geschilderd, toch is het verhaal niet het wezenlijke, dat de roman en de film aan hun on gekend groot succes heeft geholpen. De grootste aantrekkingskracht gaat veeleer uit van de dialogen, die van een voor Engelsche verhoudingen, spe ciaal thans onder oorlogstijd, onge- meene vrijmoedigheid zijn. Afgezien van de agitatorische doelstellingen heeft het boek de verdienste, dat het ons een blik gunt in de gemoedsstem mingen en opvattingen van groote lagen van het Engelsche volk, die breed van die der regeeringspersonen en de officieele meening van pers en radio verschillen. In een tweede artikel zullen we en kele voorbeelden van den pakkenden dialoog weergeven. Tojo over de laatste oorlogs gebeurtenissen. TOKIO, 27 Dec. (DNB). - De eerste minister Tojo heeft in de plenaire zit ting van het Japansche Hoogerhuis als minister van oorlog rapport uitgebracht over de laatste oorlogsgebeurtenissen en verklaarde, dat het Japansche leger in nauwe samenwerking met de marine zijn strategische, offensieve stellingen overal in alle operatiegebieden hecht in handen houdt en versterkt, ofschoon eenige wijzigingen van weinig belang in zekere sectoren hebben plaatsgevon den In het bijzonder wees Tojo er op, dat de officieren en manschappen der strij dende troepen den vijand bij iedere bot sing zware slagen toebrachten en op die wijze de strijdkracht van den vijand zoowel als zijn materieele kracht afsle ten. Tojo rapporteerde, dat in het gebied der Salomonseilanden de vijand op 27 October een eenheid geland heeft op het eiland Mono, waarop op 1 Nov. landingsoperaties van een sterke groep strijdkrachten onder convooi van oor logsschepen en luchtstrijdkrachten bij Torokina aan de westkust van Bougain ville volgden. De Japansche legereenhe den ondernamen felle tegenaanvallen op de gelande eenheden en met steun van de Japansche marine werd een Ja pansche eenheid in den rug van den vijand aan land gezet en den vijand een vernietigende slag toegebracht. Tojo verklaarde verder, dat de vijand voortdurend versterkingen ontvangt en dat thans zware gevechten in dezen sec tor aan den gang zijn. Omtrent de operaties in den Bismarck- archipel rapporteerde de minister, dat de vijand met 20 oorlogsbodems en tal rijke kleine schepen troepen heeft aan gevoerd en op 15 Dec. een landing ten uitvoer heeft gelegd in den oostelij ken sector bij Kaap Marcus. De Japansche eenheden zijn terstond met felle tegenaanvallen begonnen met steun van de luchtstrijdkrachten van leger en marine. Intensieve gevechten zijn thans in dezen sector aan den gang. Tojo rapporteerde verder, dat tot vandaag bevestigd is, dat de luchtstrijd krachten van het leger zes vijandelijke oorlogsschepen, benevens ruim 100 an dere vaartuigen in den grond hebben geboord. Zij hebben ook minstens 20 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De minister wees er verder op, dat de vijand sedert eind October door geer ,- bineerde formaties bommenwerpers en jagers aanvallen heeft gedaan op de Japansche stellingen bij Rabaul. De Ja pansche luchtstrijdkrachten van het leger hebben in samenwerking met die van de marine de luchtverdediging uit gevoerd en sedert eind October zijn door legereenheden alleen al ongeveer 150 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Uitvoerig ging Tojo in op de gevechtshandelingen op Nieuw Guinea. De Japansche troepen hebben de vij andelijke eenheden, die eind September ir de nabijheid van Finschhafen geland waren, terstond aangevallen. Midden October werden de vijandelijke stellin gen in dezen sector ineengeslagen, ter wijl een Japansche groep in den rug van den vijand een landing uitgevoerd heeft en meer dan 3000 man der vijan delijke troepen heeft gedood. Tojo bracht veel lof aan de Japansche luchtstrijdkrachten In dit gebied. Sedert eind October werden in dezen sector ongeveer 350 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of zwaar beschadigd, ter wijl de Japansche verliezen over het geheel ongeveer 30 vliegtuigen bedroe gen. Omtrent de gebeurtenissen in den noordwestelijken sector zeide de minis ter, dat de vijand blijkbaar probeert de Japansche operatieve voorbereidingen in dezen sector te storen, terwijl hij zelf weer aanvullende voorbereidingen maakt voor een tegenoffensief. Sinds de tweede helft van October hebben ge middeld 560 vijandelijke vliegtuigen maandelijks geprobeerd de Japansche steunpunten aan te vallen en het Ja pansche verkeer ter zee te blokkeeren. Luchtstrijdkrachten beschermden de Ja pansche convooien, vooral tegen vijan delijke duikbootaanvallen. terwijl een heden te land dagelijks de operatieve voorbereidingen in dezen sector ver sterkten. De sector Birma. Ten aanzien van den sector Birma zeide Tojo: De troepen van het Japan sche leger hebben sinds September ver schillende vijandelijke machinaties in dien sector verhinderd. In het verloop van de recente gevechten, waarbij Tsjoengking geprobeerd heeft het N. van Birma te heroveren, bedroeg het aantal dooden, dat de vijand op de slag velden achterliet en de gemaakte ge vangenen ongeveer 15.000 man, terwijl gelijktijdig een groote hoeveelheid wa pens en oorlogsmateriaal werd buitge maakt. In totaal vielen maandelijks meer dan 2000 vijandelijke vliegtuigen de Japansche achterwaartsche stellin gen in Birma aan. Het Chincesche oorlogstooneel. In een commentaar op de gebeurte nissen aan het Chineesche oorlogstoo neel meldde de minister, dat de Japan sche formaties met opmerkelijk succes onafgebroken zuiveringsoperaties uit voeren. Hij zeide, dat sinds October het Japansche leger in ongeveer 4000 ge- De Germaansche weersportkampen wachten je. Daar leer je bij dienst en spel uit alle Germaansche landen kenden. Iedere flinke Nederlandsche jongen in den leeftijd van 16 tot 18 jaar kan aan een kamp deelnemen. Meld je nog heden bij een der onder s. aan de adressen: Utrecht," Koningslaan 9. Rotterdam, Eendrachtsweg 35. Maastricht, Vrijthof 25. Eindhoven, Keizerstraat 9. Goes, Violenstraat 44. Hengelo, Drienerstraat 6. Groningen, Groote Markt 24. Amsterdam, Willemsparkweg 186. Assen, Rolderstraat 45. Leeuwarden, Emmakade 48. Den Haag, Nassauplein 6, vechten het hoofd geboden heeft aan meer dan 600.000 soldaten van den te genstander. In het verloop van deze operaties hebben de strijdkrachten van het Japansche leger met succes de ken nelijke poging van Tsjoengking verijdeld om den Birmaweg te heroveren. Hij rapporteerde voorts, dat de vijand zijn strijdmacht, die oorspronkelijk voor de operaties in Birma gereserveerd was, naar elders verplaatste en een tegen offensief begon uit verschillende rich tingen op de Japansche formaties, ten einde Tsjangteh te verdedigen. Dit had tot gevolg, dat verbitterde gevechten plaats hadden in de nabijheid van Tsjangteh. Het totale aantal der op het slagveld achtergelaten en aangetroffen gesneuvelden van den vijand en 't aan tal der binnengebrachte gevangenen heeft tezamen meer dan 44.000 man be dragen. Tojo constateerde voorts, dat Engeland en Amerika hun luchtstrijd krachten in China versterkt hebben en dat in totaal per maand meer dan 500 vliegtuigen de Japansche stellingen aanvallen. Deze vijandelijke aanvallen zijn door formaties legervliegtuigen af geslagen. In de 2e helft van October zijn in totaal ongeveer 120 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, vernietigd of beschadigd, terwijl aan Japansche zijde ongeveer 20 machines verloren gingen. Met het oog op de groote beteekenis van de luchtoperaties in China heeft de leiding van het keizerlijke leger beslo ten vernietigende aanvallen te onderne men op de vijandelijke luchtmacht en haar volledig te gronde te richten. Tojo besloot zijn rapport met woorden van lof aan de formaties van het leger, die zijn opgesteld ter verdediging van Mandsjoekwo en noordelijk Japan. Een exposé van Sjlmada. De minister van marine somde de totale oorlossuccessen op van de Ja pansche marine-strijdkrachten in de twee maanden sedert October en wel: Tot zinken gebracht: 16 vliegtuig moederschepen, 5 slagschepen, 26 krui sers, 9 torpedojagers, 11 duikbooten en 33 transportschepen: Zwaar beschadigd: 8 vliegtuigmoe derschepen, 4 slagschepen, 25 kruisers, 8 torpedojagers en 13 transportschepen. De minister wees erop, dat de Ja panners vergeleken met deze welhaast verbluffende verliezen van den vijand slechts de volgende verliezen hebben geleden: 2 kruisers werden licht be schadigd en 2 torpedojagers werden tot zinken gebracht. Sjimada verklaarde, dat in deze periode ongeveer 940 vij andelijke vliegtuigen werden neerge schoten, terwijl de Japansche verliezen ongeveer 200 vliegtuigen bedragen. Tenslotte zeide de minister, dat strijdkrachten van de Japansche marine sedert het uitbreken van den oorlog den vijand kolossale verliezen hebben toegebracht, die tot dusver 170.000 man aan gesneuvelden en tweemaal zooveel aan gewonden heeft verloren. Rijksdag neemt resoluties aan. De Rijksdag heeft gister eenstemmig verscheidene resoluties aangenomen, waarin de dankbaarheid van het Ja- pansche volk jegens de Japansche strijdkrachten tot uitdrukking wordt gebracht. In de resoluties wordt de waardeering uitgesproken voor de groote overwinningen, die de Japan sche troepen op de ver van elkaar verwijderd liggende oorlogstooneelen hebben behaald. Ten slotte wordt de vastberadenheid van het thuisfront tot uiting gebracht om ook zijnerzijds alle krachten in te spannen voor een zegevierend einde van den Groot Oost-Aziatischen oorlog. Verduister v. 16.45-8.45 u. 29 Dec.: Zon op 8.51, onder 16.33 uur. Maan op 10.38, onder 19.37 uur. HET LEVEN VAN EE.N KERSTBOOM... TUDENS... EN NA KERSTMIS.... Nieuwe regeling van het brandweerwezen. Bij besluit van den secr.-generaal van het Dep. van Justitie betreffende het Brandweerwezen is o.m. het vol gende bepaald: de bescherming van de gemeenschap tegen brandgevaar (brandweedwezen) is de taak der politie. Deze wordt uitgevoerd volgens de voor schriften van de Verordening Orga nisatie Politie en de voorschriften van dit besluit. Hoogste Brandweerpolitie-instantie is de ten aanzien van politie-aangelegen- heden bevoegde secr.-generaal (nader „secretaris-generaal" genoemd) onder wien de uniforme leiding van en het toezicht op het brandweerwezen bij den directeur-generaal van politie be rusten. Middelbare Brandweerpolitie-instan- ties zijn de gewestelijke politie-presi- denten. Lagere Brandweerpolitie-instanties zijn in gemeenten met Staatspolitie- instanties de Staatspolitie-gezagsdra- gers, in gemeenten zonder Staatspolitie- instanties de Burgemeesters in hun hoedanigheid van Politiegezagsdragers. In gemeenten met Staaispolitie- instanties wordt de taak van het Brand weerwezen waargenomen door de Staatsbrandweerpolitie onder leiding van de Staatspolitiegezagsdragers. Duitsche terreinwinst bij Resjitza. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Dec. (DNB) - Het opper bevel der weermacht deelt mede: Bij het bruggehoofd van Nikopol en ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk zijn vijandelijke aanvallen afgeslagen. In het gebied van Sjitomir heb ben de bolsjewieken nieuwe, ster ke formaties infanterie en tanks in den slag geworpen. Zware en wis selvallige gevechten zjjn aan den gang. Ten noordwesten van Resjitza heeft onze aanval tegen hardnekkl- gen vUandelykcn tegenstand ver dere terreinwinst opgeleverd. By Witebsk duurt de afweerslag met onverminderde hevigheid voort. De doorbraakpogingen van den vij and zyn ook gisteren mislukt. Eenige penetraties werden afge grendeld, aanvalstoppcn der bols jewieken in tegenaanval terugge worpen. De vijand verloor hierbij 40 tanks. Bij de afweergcvechten ten zuid westen van Dnjepropetowsk heeft het Berlijn-Brandenburgsche regiment gre nadiers no. 477 zich onder leiding van kol. Maaraus schitterend gehouden. Het slagschip Scharnhorst. BERLIJN, 27 December. (D.N.B.) Het slagschip Scharnhorst, dat Zon dag na heldhaftigen strijd tegen ster kere zware Britsche vlootstrijdkrachten gezonken is, was in 1936 van stapel ge- loopen en in 1938 voltooid. Het schip had een waterverplaatsing van 26.000 ton en een snelheid van 27 knoopen. Het voerde 9 stukken geschut van 28 cm. en 10 stukken van 15 cm.. voorts bezat het 14 stukken luchtdoelge schut van 10,5 cm. en 16 van 3,7 cm. Er waren twee catapultinstallaties en vier watervliegtuigen aan boord. Het slag schip was 226 meter lang, 30 meter breed, de diepgang bedroeg 7,5 meter. De bemanning van de Scharnhorst telde 1460 koppen. 42 Britsche vliegtuigen verloren gegaan. Radio New-York heeft medegedeeld, dat de admiraliteit bekend heeft gemaakt, dat 42 Britsche vliegtuigen verloren zijn gegaan In den strijd tegen hel slagschip Scharnhorst". Ook zijn torpedojagers ver loren gegaan. In Italië. Aan het Zuid-Italiaansche fc-ont heeft de vijand slechts hier en daar vergeefsche aanvallen ondernomen. De zware straatgevchten in de stad Ortona duren nog steeds voort. Aan de Dalmatische kust is het eiland Korcula van communistische benden gezuiv -d. Hierbij hebben onze troepen in harde gevechten ruim 500 bandieten vernietigd en verscheidene kanonen, benevens talrijke wapens, munitie en kleine voertuigen als buit binnengebracht. Op 26 December heeft een formatie Duitsche zeestrijdkrachten onder com mando van schout bij nacht Bey op de Noordelijke IJszee een voor de Sovjet- Unie bestemd convooi aangevallen en dit, zoowel als den vijandelijken be veiligingsstrijdkrachten zware schade toegebracht. In langdurige gevechten met verre superieure Engelsche zee strijdkrachten is het onder commando van den kapitein ter zee Hintze staande slagschip Scharnhorst na held haftigen strijd, vurend tot de laatste granaat, gezonken. Koers Oost. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het, Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven. Steden als Danzig en Mariënwerder laten nog heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in he{ blauwe Jeugdstormhemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Ne derlandsche jongens en meisjes in den Germaanschen Landdienst, om het boe renwerk weer te leeren. Later zullen zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze ge bieden. De jongens en meisjes zijn on dergebracht in kampen onder Neder landsche leiding. Over enkele weken begint de opleiding van kampleiders(sters) voor den Ger maanschen Landdienst. Zij, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding melden bij den Germaan schen Landdienst, Koningslaan 9, Utrecht, Toeslagkaarten bijzondere arbeid. 's-GRAVENHAGE. 27 Dec. - Schip- pers alsmede reizende en geëvacueerde rijksambtenaren, die gedurende de eer ste week van een distributieperiode hun toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid in ontvangst moeten nemen kunnen deze kaarten ditmaal, behalve in de week van 26 Dec. 1943 tot en met 1 Januari 1944, ook op Maandag 3 en Dinsdag 4 Januari a.s. bij de distri butiediensten afhalen. De tot dusver in deze gemeenten bestaande beroepsbrandweren worden in de Staatsbrandweerpolitie opgeno men. De secr.-generaal wijst de gemeen ten aan. waarin voor de taak van het Brandweerwezen een Gemeentelijke Brandweerpolitie wordt opgericht. Deze staat ondei den burgemeester in zijn hoedanigheid van Politiegezagsdrager. In zoover in de door den secr.-gene raal overeenkomstig de vorige alinea aangewezen gemeentan beroepsbrand weren aanwezig zijn, worden deze in de Gemeentelijke Brandweerpolitie op genomen. In gemeenten zonder Staats- of Ge meentelijke Brandweerpolitie bedient de burgemeester in zijn hoedanigheid van politiegezagsdrager zich bij de uitvoe ring van de taak van het Brandweer- wezen van de vrijwillige brandweren, plichtbrandweren en aangewezen brandweren. Deze brandweren zijn technische hulporganen der politie. Voor de buiten het gebied van een gemeente te verrichten bestrijding van brandgevaar worden afdeelingen der Staatsbrandweerpolitie opgericht. Deze staan rechtstreeks onder den directeur- generaal van Politie. Taak der Brandweerpolitie- instanties. De directeur-generaal van Politie neemt alle maatregelen om te bewerk stellingen. dat aan brandgevaar en an dere rampen tijdig en krachtig het hoofd kan worden geboden. Hij zorgt verder voor de vervulling van de taak. die wordt gesteld aan de Brand weerpolitie en aan de Brandweren bij de uitvoering der luchtbescherming. In gemeenten met Staatspolitie- instanties behoort de aanschaffing en het onderhoud van de voor de Brand weerpolitie en de Brandweren benoo- digde voertuigen en het bluschmate- rieel, alsmede van kleeding, uitrusting, alarminrichtingen en kazernes tot de taak van den Staat, in de ovirge ge meenten tot de taak van de gemeente. Bij de bedrijfsbrandweren berust deze taak bij de leiding van het be drijf. Voor de aanschaffing en de in standhouding van bluschwatervoorzie- ningen zorgen in ieder geval de ge meenten. voor zoover deze installaties niet bij uitsluiting voor de brandbestrij ding dienen. De secr.-generaal vaardigt, voor zoo ver dit besluit niet anders bepaalt, de ter uitvoering van dit besluit nood zakelijke voorschriften uit. in het bij zonder betreffende de organisatie van het Brandweerwezen in gemeenten, in de inrichtingen voor het verkeer en in de industriebedrijven. met inbegrip van uniforme bepalingen over de pre ventieve brandbestrijding, de brand- schouw en tfet vegen van schoorstee- Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1944. Het wordt aangehaald als „Besluit Brandweerwezen 1943". De herbouw van de Duitsche steden. Een geweldige taak na den oorlog. Het geweld van den oorlog raast thans niet alleen meer over de slag velden, maar het treft ook de steden. Wat in eeuwenlangen arbeid werd ge schapen, wat steen voor steen werd gebouwd en wat dikwijls in bijna vol maakte schoonheid door bouwmees ters in verleden en heden tot luister van de schepping werd gesticht en uit dankbaarheid de Voorzienigheid werd opgedragen, veegt men thans van den aardbodem weg, alsof het nooit iets beteekend heeft. Steden liggen in puin, haar schoonheid is niet meer, maar de eeuwig woelende en eeuwig werkende mensch denkt reeds weer aan de toe komst, aan tijden, waarin vrede zal heerschen en waarin hij zijn steden weer zal herbouwen, zoo mogelijk schooner en volmaakter dan ooit te Voor deze geweldige taak ziet zich het Duitsche volk na den oorlog in de eerste plaats gesteld. Met de kalmte en de rust waarmede men de bombar dementen opvat, wordt thans reeds ge werkt aan de plannen, welke eens de bases zullen zijn voor den wederop- Roode Kruis Kinderlegitimatiekaarl In het holst van den nacht Wordt verschrikking gebracht En men vlucht als een haas ergens henen Raken kind'ren verstrooid Met hun kaartje getooid Weet men ras uiaar ze heen xijn verdwenen. Ouders of voogden, vraagt voor Uw kinderen lot 15 Jaar een klnderlegitlmntickoort san. AanvraacforinailcrvD r«rkrUgba*r b(J I Hoofden van scholen.Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking), Afdcelingsbestureo val» het Ned. Roode Krols, Prijs f O.IO Minvermogenden kosteloos. bouw der vernielde steden. In het ka der van de vele groöte bouwwerken, die reeds vóór den oorlog tot stand kwamen en die zoowel inwendig als uitwendig een nieuwen stijl in Dultsch- land brachten, zal ook een deel van den herbouw der steden worden uitge voerd. Het zal duidelijk zijn, dat Duitschland deze plannen door een centrale laat uitwerken, zoodat het aJ- gemeene beeld der steden niet ontsierd zal worden door stijlconglomeraten, die ieder bouwmeester het hart in de borst zouden doen omdraaien. Het Neo-klassisme. Deze centrale staat onder leiding van prof. Albert Speer. Op den voorgrond staat natuurlijk, vooral wat de repre sentatieve gebouwen betreft, het Neo- klassisme. dat zijn degelijkheid bewe zen heeft in gebouwen van de weer macht en de marine en in München in de partijhuizen. Niet ten onrechte meenen velen, dat het Neo-klassisme te streng en te zakelijk is, maar men mag niet vergeten, dat deze stijl pas in de kinderschoenen staat en nog te weinig dragers heeft gevonden, die hem varieerden. Onder de jongere Duitsche bouwmeesters is een streven bemerkbaar naar een „luchtigere" uitvoering, die het 2ware en sombere, waartoe het Neo-klassisme eenigszins nijgt, zal moeten reduceeren. Streven naar eenheid. In ieder geval staat vast. dat men naar eenheid zal streven. Vooral voor een stad ais Berlijn, waarin een zon derling allegaartje van bouwwerken elkaar in den weg stond, zal dit een heele verbetering zijn. Breede straten, veel plantsoenen en boombeplanting, bloemen en fonteinen zullen het stads beeld verluchten. De huizen zullen niet te hoog worden, veel vensters heb ben en dus de antipoden zijn van de thans zoo dikwijls in Berlijn vermale dijde licht- en luchtlooze „kasten", waarin je twee maal per dag precies kan vaststellen, wat de huurlieden zul len eten of wanneer de juffrouw van drie hoog waschdag heeft. Een groot probleem daarbij is bij voorbeeld de garagebouw; die waar schijnlijk voor het grootste deel onder den grond zal worden uitgevoerd. De plannen voor de representatieve ge bouwen der regeering en der weer macht zijn op papier reeds zeer ver gevorderd. Prof. Wilhelm Kreis heeft deze plannen in opdracht van den Führer uitgewerkt. De legerberichten der laatste jaren hebben 54 namen van Duitsche steden genoemd, die groote luchtaanvallen hebben moeten doorstaan en dus ook zware materieele schade hebben opge- loopen. Hieruit kan men zich eenigs zins een voorstelling maken van den immensen arbeid, welke het Duitsche volk na den oorlog wacht, een arbeid echter, waaraan het zich met volle overgave en volgens vaste plannen zal wijden, opdat ook de uiterlijke sporen van het geleden leed zoo spoedig mo gelijk verdwenen zullen zijn. De .Moordvereeniging Dezo foto toont den Amerlkaanschen vlieger Kennth D Williams uit Charlotte (Noord Caiolina), 1504 Scott Avenue, geboren op 16 Mei 1922 Williams werd bij den aanval op Bremen op 26 Nov. 1943 's middags kort na 12 uur bij Eggese (Grosz Mackenstedt) omlaaggeschoten. Hij behoort tot de vijandelijke terreurvliegers, die hun bommen op vrouwen en kinderen en op de woonwijken van Duitsche steden neerwerpen De formatie, waartoe zijn machine, een Boeing Forlress 11 behoorde, draagt officieel de benaming .Murder incorporated", (Moordvereeniging). Deze benaming draagt ieder lid der bemanning In groote letters op de rugzijde van zijn vliegeruitrusting boven het Amerl- kaansche distinctief Hetzelfde opschrift bevond zich op het neergeschoten vliegtuig De gevangen genomen Williams maakte bovendien bij zijn verhoor bekend, dat andere formaties en bemanningen met gelijksoortige benamingen, die aan de gangstertaai zijn ontleend, .gedoopt" werden. De gelaatsuitdrukking van den Amerikaanschen vlieger Williams leidt tot de gevolgtrekking, dat niet alleen de namen, maar ook de bemanningen uil de onderwereld van Chicago afstammen PBZ/R/P m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1