NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De algemeene Europeesche oorlogssituatie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam G 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan SOL Telefoon 444 (2 lQnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 29 DECEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 304, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 et per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor le gebeele oplage op aanvrage. „Dit boven alles." (Van onzen polltieken redacteur.) H. DE groote vlucht der populairiteit van het boek en de daarop geba seerde film „This above all" van den Engelschen schrijver Eric Knight ligt vooral in de vrijmoedige dialoog, die er een scherp beeld van geeft, hoe nuchter en critisch de Britsche volks ziel op de hedendaagsche wereldpro blemen reageert. Het meisje Prudence werkt in haar mengsel uit gezond realisme en gebrek aan moreele remcapaciteiten koud als een gezonde hondensnuit. Juist daar door is zij zeer Engelsch. De jongeman Clive uit de slum van een kolenmijn spreekt echter als een Oxfordstudent, die de problematiek van het bestaan afmeet naar de trefkracht van zijn golf- stick en die zijn linksradicale opvattin gen kwistig uitstrooit, totdet hij als juniorlid in het vaderlijk bedrijf wordt opgenomen. Verbluffend ten aanzien van de komende Engelsche vredesmo- raal zijn de erotische jeugdbekentenis- sen van de jongelui, de ontmoeting van de baltvisch Prudence met een Franschman, evenals de belevenissen van Clive met jeugdige arbeidsters, die knapen overvallen en verkrachten en arbeiders, die een leerling ter dood kwellen. OP zeer breed plan worden discussies weergegeven over politieke proble men. Clive geeft een krasse schildering van zijn indrukken in Duinkerken en over de verschrikkingen van den strijd. Dan stelt hij de schuldvraag. Hij maakt er de Britsche regeering een verwijt van, dat zij een misdaad heeft begaan en zet uiteen, waarom hij niet meer aan de Engelsche leiding gelooft. Hij zou zelf de grootste lafaard zijn, in dien hij voor zulk een regeering verder zou strijden. Woordelijk heet het dan: „Wanneer zij van niets geweten heb ben, waardoor komt het dan, dat Hitier steeds over alles is ingelicht? En zooals Hitier hen aanklaagt, zoo klaag ik hen aan!" Op een andere plaats gewaagt Clive van de Britsche verwijten tegen Hitier. „Wat zou het, al deze flauwekul. Laat ons liever zijn onloochenbaar glansrijke methoden voor den nationalen voorspoed afluisteren. Wij kunnen van hem heel veel nieuws leeren. dat ons volk weer iets zou kunnen geven, waaraan het de moeite waafd is te gelooven". Prudence, met ontzetting in haar stem: „Dus je wilt, dat ons land aan het. nationaal-socialisme ten prooi valt?" Clive: „Wanneer de noodlijdende ko- lenmijnengebieden en de slums der ste den met hun groote werkloosheid in de laatste twintig jaren democratie be- teekenendan, ja. En óf!" Prudence: ,,Ik geloof je niet, dat je dat zou willen. Je zegt, dat alleen uit gelijkhebberij. Het zou het einde der vrij heid beteekenen Clive: „Prue, een man zal bereid zijn, voor zijn persoonlijke vrijheid te sterven. Maar wanneer zijn kinderen honger lijden, zal hij de vrijheid tegen een stuk brood inruilen en hij zal het een goeden handel noemen!" Prudence: „Ik zou beide willen heb ben, vrijheid en brood". Clive: „Ik ook. Maar de Britsche de mocratie heeft ons jarenlang voor de vraag gesteld, uit één van beide te kiezen." HET boek wemelt van scherp getee- kende typen uit het Britsche en Amerikaansche politieke en industrieele leven, te veel om in het bestek van dit opstel te kunnen weergeven. Een voor beeld ter karakteriseering nog. Een Amerikaansch grootindustrieel zou gaarne den gewieksten Brit, Pren- tiss Saintby, als vice-president voor zijn trust willen winnen en hem met zijn kleindochter Mary doen huwen, omdat de Amerikaansche jongelui voor zaken in grooten stijl zoo weinig aan leg hebben. Mary is een mooie Ame rikaansche, gauw tot een zakelijk ac- coord bereid ten opzichte van het on gerept bewaren der deugd. Zij laat het aan toeschietelijkheid niet ontbreken doch de Engelschman denkt meer aan zakendoen en politiek. Hij kout liever met Mary. die slechts een vluchtige kus in de auto voor zich te boeken heeft, over Hitlcr en de Joden: Mary: „O, deze vervloekte Joden. Ik heb er genoeg van, steeds van hen te hooren zanikken Het loont zich toch niet voor dit gespuis oorlog te voeren. De oorlog is toch zulk een stomme dwaasheid. Waarom maken jullie er toch geen einde aan. De Joden vechten immers niet zelf. Heb je ooit van een Joodschen ont dekkingsreiziger of van een Joodsch generaal of een soldaat van naam of van een pionier gehoord? Neen. zij geven er de voorkeur aan thuis te blijven, geld te verdienen en julile de vuile zaakjes te laten opknappen.' Saintby: „Het is een vlijtig volk" Mary: .Wat vlijtig" Dat is geen vlijt meer. doch grimmige hebzucht en dui- velsche machtswellust! Neen, praat me niet meer over Joden. Ik word er mis selijk van. U heeft in den grond van uw hart ook geen achting voor hen U wilt maar redetwisten. Kijk maar eens naar de Joden in ons land. Zij zijn allemaal of communist of geld wolf". Kaderopleiding voor den Germaanschen Landdienst. In het „Gebiet Danzig-Westpruisen" bevinden zich 500 Nederlandsche jon gens en meisjes, die daar het boeren werk leeren om later boer of boerin of handwerksman te worden in het ge bied. dat Nederiand voor kolonistatie zal worden toegewezen. Ze zijn daar ondergebracht in een 20-tal kampen van 15—25 jongens of meisjes. Deze kampen staan onder leiding van ka derleden van den Nationalen Jeugd storm. Eind November begint de op leiding voor kampleiders en leidsters voor den inzet van 1944. Zij, die zich geroepen voelen zich hiervoor aan te melden, kunnen dit doen, ook al zijn zij nog geen lid van den Jeugdstorm. Aanmelden en nadere inlichtingen bij den Germaanschen Landdienst, Ko ningslaan 9, Utrecht. Duitschland wacht op de invasie. BERLIJN, 28 Dec. (DNB)- Omtrent d algemeene Europeesche oorlogssitua tie schrijft heden de militaire corres pondent van het DNB, Martin Hallens- leben: Terwijl men in Duitsche militaire kringen een houding van rustige zeker heid bij duidelijke gereserveerdheid aan treft, zijn daarmee destemeer de stemmen ln contrast uit het vijandelijke kamp, die zich bezig houden met den tegenwoordigen toestand en met de toe komstige ontwikkeling op de oorlogs terreinen. Men toont zich daar althans bezorgd en probeert deze bezorgdheid te verbergen achter magere succesbe- richten. Dat betreft zoowel den in het Oosten begonnen winterslag als de kwestie der oprichting van een nu ein delijk doeltreffend tweede front, een kwestie, van welker actualiteit men aan Duitsche zijde overtuigd is. De Duitsche commandoposten '.ijn allerwe- ge bereid, om het groote wijdvertakte anti-invasie-apparaat in werking te stellen, dat aan de geheele Europeesche kust op de ontvangst der Engelschen en Amerikanen wacht. Duitschland is gereed. De inspectiereis van generaal-veld- maarschalk Rommel op oe eventueele punten van actie en de jongste offi- cieele publicatie hierover heoft vol doende aangetoond, dat men aan Duit sche zijde gereed is, d.w.z. dat het Duitsche afweer- en tegenaanvalsappa raat slechts nog behoeft te worden los gemaakt. De vijand kan niet in gebreke blijven. Dat is algemeen de opvatting van Duitsche militairen, want dan zou hij weldra voor een toestand staan, dien hij nog moeilijker de baas zou kunnen worden dan thans, nu het winteroffen sief van de Sovjets is aangewezen op de noodige ontlasting. Een z.g. synchroni seering van beide ondernemingen is naar Duitsche opvatting een noodzake lijkheid voor den tegenstander. Onge twijfeld is zij ook het belangrijkste mi litaire resultaat van de conferentie in Teheran geweest. En alles wat de vijand hierover zegt en inmiddels ge daan heeft, duidt er immers op, dat de poging thans moet worden geriskeerd, onder afleiding van de werkelijk te vor men zwaartepunten der invasie. Zal zj| werkelijk geriskeerd worden? Daar van Duitsche zijde alle maatre gelen genomen zijn, interesseert de be antwoording van deze vraag den groot- Duitschen generalen staf slechts in zoo verre. als met het begin van een zoo danige vijandelijke actie het tijdstip gekomen is voor die Duitsche krachts ontplooiing, die men tot dusver op den achtergrond houdt. In dit verband is ook de Kerstrede van Roosevelt van belang. De benoeming van generaal Elsenhower tot chef van de invasie is derhalve even verhelderend als het feit, dat generaal Spaatz, alweer geen En- Sovjet-troepen in het gebied van Witebsk teruggeworpen. DUITSCHE STELLINGEN BIJ RETSJITZA VERBETERD. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Dec. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Jachtvliegers hebben in de Straat van Kertsj een bolsjewistische torpedo motorboot tot zinken gebracht. Ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk en ten zuidoosten van Kirowograd zijn Sovjetaanvallen door tegenaanvallen afgeslagen. Eigen aanvallen ten noor den van Kirowograd ontwikkelen zich gunstig. In het gevpchtsgebied van Sjitomir hield de krachtige druk van den vij and ook gisteren aan. Twintig vijan delijke pantserwagens werden ver nield. Ten noordwesten van Retsjitza kon den onze troepen na het afweren van vijandelijke tegenaanvallen hun stellin gen verbeteren. In het gebied van Witebsk stort ten herhaalde doorbraakpogingen der bolsjewisten in verbitterde gevech ten ineen. Door eigen tegenaan vallen werd dc vijand op verschei dene punten teruggeworpen. In de succesvolle afweergevechten ten zuiden van Shlobin heeft zich de versterkte Thüringsch-Hessische infan teriedivisie onder bevel van luitenant- generaal Graf Von Oriola bijzonder onderscheiden. In Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het in den westelijken sector slechts tot gevechten van plaatselijke hetee- kenis. Ten noorden van Venafro ging bij een aanval van numeriek veel ster kere vijandelijke strijdkrachten een hoogte na zwaren strijd verloren. In het gebied van Ortona hebb:n onze troepen, nadat zij den vijand in de ver bitterde gevechten der laatste dagen de zwaarste verliezen aan menschen en materiaal hadden toegebracht, de ruïnes van Ortona ontruimd en n:euwe stellingen dicht ten noordwesten van de stad betrokken. _Dorleth«' won den grooten Kerst- prijs tijdens de draverijen, welke Zondag op DuinHigt rijn gehouden CNF/Schimmelpenningh/Pax m gelschman maar een Amerikaan, in ze keren zin aan het hoofd gesteld is van de invasie-luchtvloot. De toestand ln het Oosten. De toestand in het Oosten heeft zich niet ontwikkeld, als in het plan lag van de tegenpartij. Het optreden van de winterreserves, die nu datgene moeten klaarspelen, wat aan de vroegere mas sale inspanningen en massale offers niet is gelukt, heeft niet het groote begin- succes opgeleverd. Er valt op het oogen- blik zelfs een lichte ontspanning in de gevechtspositie waar te nemen. Even wel rekent men aan Duitsche zijde op een verdere, verscherping van den stormloop der Sovjets op de Duitsche stellingen en beschouwt men de tot dusver ondernomen wintergevechtshan- delingen slechts als een inleiding. Maar, hoe men het ook bekijkt, In het Oosten is de winteroorlog geen eenzijdig bols jewistische aangelegenheid. De faze van de worsteling om het initiatief is afge lost door de faze van de worsteling om het behoud van het initiatief. De totale indruk van 'het Oostelijke front is, dat ondanks het kennelijke ontzien van de eigen strijdkrachten, de Duitschers ditmaal actief in den win- terstrijd staan en dat de Sovjets weer een nieuwe periode van de aderlating ingaan, niet echter in de door hen ge- wenschte periode van den eindstrijd. De souvereiniteit van kleine staten. GENeVE. 28 Dec. (DNB) - Uit Lon- den wordt gemeld: Het Engelsche week blad New Statesman and Nation publi ceert een artikel over de kwestie der onafhankelijkheid van kleine staten. Op het chaotische gebied der buitenland- sche betrekkingen, zoo zegt het artikel, moet onafhankelijkheid steeds een rela tief begrip zijn. De souvereiniteit van kleine volken is van oudsner een ro mantische illusie, die voor eenige men- schen der alledaagsche politiek een be proefd sprookje vormt. Het rauwe, nieuwe feit,beslissend in de moderne wereld, is daartegen over echter, dat de technische oor logvoering en vooral de luchtoorlog thans zoo geweldige economische hulpbronnen als voorwaarde hebben, dat kleine staten zich met succes in het geheel niet meer alleen verdedi gen kunnen. De huidige oorlog heeft, zoo gaat het blad voort, een half dozijn souvereine regeeringen naar Londen gebracht, die. naar wij hopen, de jaren der balling schap in nuttige overpeinzingen hebben doorgebracht over den zin en de waarde van de onafhankelijkheid in het tijd perk der duikbommenwerpers en ta/.ks. Sedert die jaren is het echter onder politiek links ingestelde denkers ge bruikelijk geworden zich vertrouwd te maken met de gedachte aan een beper king van de souvereiniteit. Souvereini teit is geworden tot een gevaarlijke cn drukkende illusie, neutraliteit tot een onmogelijke luxe. SPOORWEGEN IN V.S. IN HANDEN DER REGEERING. Roosevelt heeft Stimson bevolen, de spoorwegen over te nemen, zoo meldt de Britsche berichtendienst uit Washington. President Roosevelt heeft in een officieele verklaring gezegd, dat de inbeslagneming der spoorwegen „voor het transport van troepen en materieel en voor het reizigers verkeer alsmede voor den aanvoer van materieel en levensmiddelen voor weermacht en burgerbevol king'noodzakelijk en ook overigens voor een succesrijke oorlogvoering van groot gewicht is." Hij heeft zich daarom genoodzaakt gezien onverwijld de spoorwegen tijdelijk in bezit en in beheer te nemen om de voortzetting van het bedrijf te waarborgen. Als thans spoorweg beambten zouden staken, zouden zij dat legen de regeering der Ver- eenigde Staten doen. Volgens een Reuterbericht uit Washington hebben thans twee gene raals de leiding van het bedrijf op bijna een kwart millioen mijl Amerikaansche spoorlijnen op zich genomen. De strijd in het Verre Oosten. TOKIO 28 Dec. (DNB). Het kei zerlijk hoofdkwartier maakt heden bekend: 1. Onze bezettingstroepen zijn se dert 26 December in felle gevechten verwikkeld met de vijandelijke troe pen. die aan de westkust van Kaap Gloucestcr op Nieuw-Brittannië zijn geland. 2. Luchtstrijdkrachten der marine hebben op 26 December een verrassen den aanval ondernomen op een vijan delijk convooi in de Borgen Bay. O.a. werden twee zware kruisers tot zin ken gebracht 3. Op 27 December hebben lucht strijdkrachten der marine vijandelijke schepen en installaties in de nabijheid van Kaap Marcus met gunstig resul taat aangevallen. 4. Luchtstrijdkrachten der marine bonden op 27 December den strijd aan met ongeveer 50 vijandelijke vliegtui gen. die een aanval ondernamen op Rabaul en schoten 23 ervan neer. De Japansche verliezen bedragen 6 vliegtuigen, die nog niet teruggekeerd zijn. BEKENDMAKING. EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S. EN DEN LANDSTORM NEDERLAND Het S.S Ersatzcommando deelt mede: Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen, zal op 3 Jan nog een extra- keuring voor de Waffen S.S en den Landstorm Nederland plaats vinden Men kan zich hiervoor melden bij het Er satzcommando. Korte Vijverberg 5. Den Haag van 10—14 uur Alle Inlichtingen omtrent dienstneming in de Waffen S.S of Landstorm Nederland geven de Er- satzcommando's Den Haag. Korte Vijver berg 5: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar Langestraat 55: Groningen. Heerestraat 45: Heerlen, Saroleastraat 25 Kostelooze spoorwegbiljetten kunner\ eveneens bij de Verduister v. 16.45-8.45 u. 30 I)ec.: Zon op 8.51, onder 16.34. Maan op 11.16, onder 20.58. Het einde van de „Scharnhorst". DE VLAG IN TOP VUREND TOT DE LAATSTE GRANAAT. Over den aanval op het voor Moer- mansk bestemde vijandelijke convooi heeft het opperbevel der Marine nog de volgende bijzonderheden mede- gdeeld. Reeds eenige dagen tevoren had dt Duitsche luchtverkenning een vijande lijk convooi opgemerkt, dat op weg was naar Moermansk. Het nad oorlogs materiaal en levensmiddelen voor het Sovjetfront aan boord. Een gevechts groep der Duitsche vloot werd tegen dit convooi in den strijd gebrach en ter hoogte van de Noordkaap trof men den vijand aan. Tegen 1 uur in den ochtend van 26 December kwam het slagschip Scharn horst. waarop zich de commandant der torpedojagers, Schout-t ij-Nacht Bey. als bevelhebber der gevechts groep had in gescheept, in gevechts contact met de vijandelijke bewa- kingsvloot, die bestond uit kruisers en torpedojagers. Bij slecht weer was het zicht, beperkt Kort na het be gin van den strijd green ook een zwaar vijandelijk oorlogssch'p in. In het verdere verloop slaagde de vijand er ln, bij verrassing nog meer zware strijdkrachten bijeen te brengen, die tengevolge van het slechte zicht te voren niet gezien waren Na verscheidene uren van zeer zwaren strijd werd de „Scharnhorst", die onder bevel van kapitcin-ter-Zee Hintze stond, door de viiandelijke oorlogsschepen omsingeld. Tegen half acht des avonds zonk het slagschip met de vlag in top. oindat het, tol de laatste granaat vurend den vij and zware schade had toegebracht. De andere Duitsch-i strijdkrachten, die aan de operatie deelnamen, leden geen verliezen. Over het lot der be manning van de ..Scharnhorst zullen de verwanten mededeeüng krijgen, zoodra rapporten zijn ontvangen. NOG MEER BENOEMINGEN IN GEALLIEERDE KAMP. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Londen gisteren officieel mededeeling gedaan van aanvullende benoemingen, die het resultaat van de besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill zijn. Generaal Sir Bernard Paget Is benoemd tot opperbevelhebber in het Midden-Oosten onder den gealli eerden opperbevelhebber in het Mid- dellandsche Zeegebied. Luchtmaar- schalk Sir Arthur Tedder is benoemd tot plaatsvervangend opperbevelhebber, Doe de kinderen niet te kort. JEUGD MOET GROEIEN. 's-GRAVENHAGE, 28 Dec. Het Voorlichtingsbureau van den Voe dingsraad schrijft: De extra rantsoenen boter. melk. brood en aardappelen voor kinderen van bepaalden leeftijd zijn er niit voor niets. De jeugd toch heeft het voedsel niet alleen noodig voor de instand houding van het lichaam en voor ar beidsvermogen en warmte zioals de volwassenen. Het kind groeit en het voedsel moet dus het kinderlichaam tevens in staat stellen z'ch te ontwik kelen en te versterken. Bij de kleinsten zijn b.v. de bouw stoffen noodig om het beenderstelsel stevig te maken en de tanden te vor men. De oudere kinderen groeien voor al in de lengte, nieuwe cellen, waar uit het lichaam wordt opgebouwd, ont staan. Krijgt een kind hiervoor geen voldoende voedingsstoffen en hier in voorzian juist zooveel mogelijk die extra rantsoenen dan ontwikkelt het zich slecht, wordt zwak en loopt het gevaar spoediger ziek te worden dan beter gevoede kinderen. Zelfs de volwassene kan nog te lijden hebben van onvoldoende voeding in zijn jeugd. Geef den kinderen daarom de voedingsmiddelen, waarop zij recht hebben. Profiteert er niet zelf van. Gij kunt beter met wat min der toe dan uw kinderen. POLITIEK JAAROVERZICHT MAX BLOKZIJL. Op Donderdag a.s. zal Max Bh .zijl niet een brandende kwestie behandelen. Hij zal over den zender Hilversum I dien avond reeds om 18.30 tot 19 uur zijn politiek jaaroverzicht uitspreken. Nieuws in 't kort. Slachtoffer van de duisternis. Tenge volge van de duisternis Is te Schoonho ven de 55-jarige dekknecht L. Hoogen- doorn, na het verlaten van zijn woning, ln het water van den Singel geloopen. Het is niet zeer diep, maar gevaarlijk door den modder. H. heeft daarvan zoo veel naar binnen gekregen, dat hij aan de gevolgen is overleden. Hoofdconducteur door trein gegrepen. - Toen employe's van de Ned. Spoorwegen zich Maandagmorgen vroeg op het sta tionsemplacement te Oldenzaa) bevonden, zagen zij iemand op de rails liggen, die hevig bloedde. Het bleek bij onderzoek de 56-jarige hoofdconducteur B. te zijn, die vermoedelijk door een trein is gegrepen. Het slachtoffer is aan de gevolgen over leden. Ongeval met klein projectiel. Het 11- jarig dochtertje van de familie Fokker te Vroomshoop had in de omgeving van haar woning een klein projectiel gevon den en ging daarmede spelen. Plotseling volgde een ontploffing, waarbij het kind zeer ernstig aan gelaat, banden en bee- nen werd gewond. Door een klomp getroffen. Op het schoolplein te Usquert waren eenige jon gens aan het stoelen. Twee hunner kregen daarbij ongenoegen en een van hen trok een klomp van den voet met de bedoeling dezen den ander naar het hoofd te gooien. De klomp trof 'n derden jongen, den 10- jarigen Jan de Pater. Deze moest met een ernstige hersenschudding naar het Aca demisch Ziekenhuis te Groningen worden vervoerd waar hij aan de gevolgen is overleden. Azfinessence gedronken. In het be gin der vorige week zag het 2-jarige kind van het gezin Van M. aan de Kam steeg te Helmond in een onbewaakt oogenblik kans een fleschje azijnessence te bemachtigen en daaruit te drinken. De kleine is gisteren aan de gevolgen overleden. Knaapje aan halsverwonding doodge bloed. De 6-jarige D. P. uit de Stuur manstraat te 's-Gravenhage droeg Maan- daemiddas in die straat een flesc-h am moniak. Toen het ventje door onbekende norzaak viel. brak de flesch. Een scherf daarvan trof een halsslagader, tengevolge wnprvan dc knaap doodbloedde. Lillt gevonden. Uit de Oudehaven te Rotterdam Is het lijk opgehaald van den 50-iarlgen arbeider bij de Ned. Spoor wegen c. van Dongen, die sinds 22 No vember utt zijn woning werd vermist. SCHAGEN. Verlenging Ausweise. Belanghebbenden wordt er op gewezen, dat de Ausweise voor het Heerenbosch ter verlenging op het Raadhuis alhier moeten worden in geleverd op Donderdag 30 Decem ber a.s. des voormiddags tusschen 9—10 uur, terwijl in den loop van den dag de Ausweise weder zullen worden terugebezorgd. Men wordt verzocht aan de inle vering te voldoen, daar zich anders voor betrokkenen stellig moeilijk heden zullen voordoen. C. WIJDENES SPAANS, t Heden ontvingen wij het bericht, dat ln zijn tijdelijke woonplaats Oranje woud (Fr.) op 74-jarigen leeftijd is overleden de heer C. Wijdenes Spaans, oud-Dijkgraaf van het Hoogheemraad schap Noordhollands Noorderkwartier en oud-Dijkgraaf van den Anna-Pau- lownapolder. In ons nummer van morgen komen wij hierop nader terug. Heer-Hagowaard. Restauratie. Een der prachtigste z.g. „hooge erven" is ongetwijfeld dat van den heer K. Wagenaar, vlak tegenover het front van het station Hugowaard. Het stuk grijs geverfde muur, vanaf het station waar te nemen, is rest van de voormalige „boerenplaats van Swa- ger", die omstreeks 1906 door brand werd vernield, en dateert vermoedelijk reeds van 1632. Thans worden de dampalen van dit erf, naar men ons verzekerde door Swa- ger aangebracht en evenals het steun- werk van den dam uit met specie aan elkaar verbonden groote kelen bestaan de. vervangen door vlerkante moderne palen van lichtgele (Bijenkorf) steen. Steunregelingen. Naar men ons me dedeelde is voor de twee laatste in onze gemeente gesteunde pluimveehouders de steun Ingaande Januari 1944 ingetrokken. Thans worden nog gesteund een drie tal kleine boeren onder 66 jaar en een énkele boven de 66 jaar, allen vallende onder de z.g. B-groep. Biljarten. - Donderdag speelde een 11-tal leden van de Biljartclub „Excel sior" in het café van den heer Zut een wedstrijd tegen een 11-tal leden van de Biljartclub „Krijt op Tijd" van Oterleek. De uitslag van deze geanimeerde ont moeting was dat „Excelsior" de over winning behaalde met 145 winstpunten. Tienjarig knaapje doodelyk aangere den. - Vrijdagnamiddag, ongeveer 5 uur, was het 10-jarig zoontje van den tuin bouwer Beers op den W.-Langereischen Dijk aan het hoepelen. Het kind was waarschijnlijk zoo in zijn spei verdiept, dat het 't naderende motorrijwiel van dokter Proost uit Den Helder niet op merkte. Vermoedelijk is het geschrok ken en wilde den hoepel nog grijpen. Hierbij kwam het hoofdje in aanraking met het nummerbord van de motorfiets waardoor een zoodanige verwonding ontstond, dat de dood bijna onmiddellijk intrad. Oadkarspel. Politie. Gevonden: een bankbiljet. Komen aandrijven een roeibootje. Inl. bij den heer Boon. Schoorl. Sluiting van de Secretarie. - De Ge meente-Secretarie wordt op Vrijdag 31 December a.s. te 13 uur gesloten: zij opent weer op Maandag 3 Januari 1944 te 8.30 uur. Bergen. Kostelooze inenting en hcrinenting tegen pokken. - Wij verwijzen belang hebbenden naar de desbetreffende ad vertentie Koedijk. Uitvoering „De Roos". - Zaterdag (len kerstdag) gaf de rederijkerskamer „De Roos" een uitvoering. Opgevoerd werd het stuk „Baron von Haberniks," een blijspel in drie bedrijven van Otto Schwarz en G. Lengbach, onder regie van G. Kooijman. De zaal was geheel uitverkocht. Was in het eerste bedrijf het spel eenigszins stroef, het 2de be drijf kenmerkte zich door grooter los heid en aardige spelmomenten, wat ook danig aan de toehoorders was te mer ken, Vooral M. BregmanBakker in de rol van Lenz als typiste in samenspel met Jn. Kuit als Aug. Schulze was zeer goed. De laatste had geen gemakkelijke taak. maar wist het heele stuk door het publiek te boeien. Ook D. Oostwouder in de rol van Franz Spieling als die rentemmer heeft goed werk geleverd. Het hoogtepunt werd wel 1 ereikt in het derde bedrijf, dat herhaaldelijk aan leiding gaf tot groote vroolijkheid; alle spelenden wisten zich op de juiste wij ze te geven tot een goed vormend ge heel. „De Roos" kan op een goed ge slaagde uitvoering terug zien, terwijl het publiek hoogst voldaan huiswaarts keerde. Schagerbrag. Kerstfeestviering. - Zondag 2den kerstdag werd ln de Ned. Herv. Kerk alhier bij 'n prachtigen Kerstboom het kerstfeest van de Ned. Herv. Zondags school gevierd. Het feest stond onder leiding van mej. Van der Veen, die een openingswoord sprak, waarna zij na sa menzang en zang van de kinderen fret geboorteverhaal vertelde, dat met groo te aandacht aangehoord werd. Vervol gens vertelde mevrouw De BoerOt ter een kerstverhaal, getiteld „De kerst auto," dat evenals het eerste afgewis seld werd door toepasselijke liederen van de kinderen. Dit alles werd met groote aandacht beluisterd. Intusschen werden de kinderen onthaald op echte chocolademelk en koek. Hierna brak 't groote moment van den middag aan: het uitreiken der kerstcadeautjes, het geen op zeer royale wijze geschiedde. Het feest werd beëindigd met het zin gen van gez. 180 en een dankwoord van mej. Van der Veen. Van de zijde der ouders was er groo te belangstelling voor deze uitermate geslaagde kerstfeestviering. Een woord van dank aan het adres van de dames, die tijd noch moeite hebben gespaard om er werkelijk iets goeds van te maken, is stellig op zijn plaats. Aartswoud. Kerstboom. - Eersten Kerstdag prijkte hier een Kerstboom in de Kerk In verschillende groepen werden door de kinderen de bekende Kerstliederen gezongen. Ds. Kreb hield een mooie Kerstvertelling. Tot slot kregen alle kinderen een appel en een mooie ge denkplaat mee naar huis. Het was een eenvoudig, maar goed Kerstfeest. Stemming Kiescollege. - Door stem gerechtigde lidmaten werden tot leden van het Kiescollege gekozen de heeren F. de Beurs. Joh. Veerman. M. Bruin en II. Bakker. Allen aftredend. HarenkarspeL Politie. - Verloren een zwarte da- mesceintur. gaande van Dirkshorn naar Kerkebuurt, Verloren een groene da mesceintuur, gaande van Dirkslaan naar Verloren een zilveren heerenhorloge, vermoedelijk Dirkshorn of Schagen. W ieringen. Kerstfeestviering. - De Vrijz. Hen'. Gemeente te Hippolytushoef heeft op 25 Dec. het kerstfeest gevierd. Ds. Van Beek en mej. R. Dijkshoorn vertelden kerstverhalen en de kinderen zongen liederen. Ook de gemeente zong een 2- tal gezangen. Tusschen de bedrijven werd aan de kleinen koek uitgedeeld en een 17-tal kinderen, dat de Zon dagsschool verliet, kreeg een diploma. Aan het slot ging ieder kind met een presentje en versnaperingen naar hui.s. Deze zeer geslaagde kerstmiddag werd door velen bijgewoond. Het groote ge bouw was geheel met belangstellen den gevuld. Kerstfeest N. H. Kerk te Westerland. Zondag hielden de kinderen der Vrijz. Zondagsshcool hun kerstfeest o. 1. v. den weled. heer ds. Lugt. De kerk was ge heel bezet. Door de kinderen werden een 6-tal liederen gezongen, terwijl de Gemeente een 2-tal gezangen zong. Het kerstverhaal werd verteld door ds. Lugt, terwijl de kinderen getracteerd werden door de dames van de Zondags school. Aan hel einde ontving elk kind een cadeautje en versnaperingen. Gevonden: een blauwe bivakmuis, een dekzeiltje en een rood ceintuurtje. Inlichtingen gemeente-bode. Callantsoog. Kerstfeest. - Op Tweeden Kerstdag vierde de Zondagsschool der Ned. Herv. Gemeente haar Kerstfest. Voor dit doel waren de twee lokalen der noodschool samengetrokken tot één, zoodat er een flinke ruimte beschikbaar was. De op komst was echter zoo groot, dat nau welijks allen een plaatsje konden vin den. Het was een recht gezellig en goed feest, waarvan zoowel ouderen als jongeren veel genoten. De kinderen hebben hun versjes keu rig gezongen en de Kerstverhalen vie len zeer in den smaak. Door de bin nengekomen giften in nature kon rij kelijk worden getracteerd. Bovendien kreeg elk kind zijn cadeautje mee naar huis. Een woord van hulde aan het adres van hen, die deze Kerstfeestviering or ganiseerden. is zeker op zijn plaats. Julianadorp. Openbare uitvoering van Harmonie „Kunstzin". - Zondagmiddag, 2en Kerst dag, zou de Muziekvereeniging „Kunst zin" een muziek- en tooneeluitvoering geven in de zaal „Prins Hendrik" van den heer A. Doorn. De zaal was tot de laatste plaats bezet en velen hadden met een staanplaats genoegen moeten nemen. De eere voorzitter. de heer J. Henderikx, sprak het openingswoord en deelde mede, dat door ernstige familieomstandig heden van een onzer medebewoners besloten was, het muzikale gedeelte van het programma af te voeren, en vervolgens wenschle hij alle aanwezi gen een prettigen middag. In de plaats van de muziek werden door den heer T. Speur een paar voordrachten uit den bekenden bundel van No-no ge declameerd, die getiteld waren „Het Jubileum" en „We zijne kiet". Daar na werd door een gezelschap dames en heeren ten tooneele gebracht „Aard appelen". welk stuk hier voor eenige jaren ook reeds was opgevoerd, en voor vele ouderen thans niet on bekend meer was. Geconstateerd mocht worden, dat een en ander de aanwezigen wel beviel, hetwelk door een applaus aan het einde tot uiting werd gebracht, zoodat op een aange name tijdpasseering teruggezien kan worden. 't Zand. Diphtherie. - In het gezin van den heer heer W is een geval van diphtherie ge constateerd. Te veel van het goede, - Twee jonge paarden van den heer N. hadden de kans gekregen zich te goed te doen aan de haver, welke in een schuurtje was opgeslagen, met het gevolg dat zij te veel van het goede kregen en aan de gevolgen zijri gestorven. Een groote schadepost voor den heer V. Texel. Tcxelsohe Markt. - De markt, van Maandag viel, ondanks den geringen veeaanvoer, een druk bezoek ten deel. In konijnen en kippen werd nog een levendige handel gedreven, al zijn de feestdagen achter den rug. Aan de vrije markt werden ook nog enkele schrammen verhandeld, die flinke prij zen deden. De totale aanvoer bestond uit: 5 schrammen ƒ70—ƒ120; 60 konijnen ƒ1 p. kg. (Reg.prijs); 25 kippen ƒ0.90 p, kg. (Reg.prijs). Voor de levering: 2 koeien, 8 scha pen, 3 nuchtere kalveren en 4 varkens. Mr. A. F. KAMP. Per 1 Januari a.s. eindigt de ambts periode van mr. A. F. Kamp als Dijk graaf van het Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier. Op de voor dracht, opgemaakt ter voorziening in de vacature, staat de aftredende no. 1: no. 2. is P. Groot, Andijk; no. 3. A. Sluijs Enkhuizen. De Distributledlenst maakt bekend: le. De zeifverzorgers te Obdam. die hun levensmiddelenbonkaarten hebben afge haald op Donderdag 9 December 1943 na den middag, moeten voor de volgende pe riode hun bonkaarten niet afhalen op 6 Januari 1944, zooals op hun inlegvel staat aangegeven, doch op Vrijdag 7 Januari 1944 var 10 tot 13 uur. ~2e. De zeifverzorgers, die hun levens middelenbonkaarten hebben afgehaald bij den heer W. Groenland te Heerhugo- vvaard op Woensdag 8 December 1943 na den middag, moeten voor de volgende pe riode hun bonkaarten niet afhalen op Januari 1944, zooals op hun inlegvel is vermeld, doch op Dinsdag 18 Januari 1944, van 10 tot 13 uur. 3e. De na-uitreiking zal in het venrnlg plaats vinden op den eersten Woens ag van de week, waarin de nieuw verstrekte bonnen geldig zijn. 4e. Op den dag van na-uitrelking kan na 12 uur niemand meer worden geholpen. 5c. Vóór den dag van na-uitreiking wor den aan het loket van het distributiekan toor geen levensmiddelenbonkaarten ver strekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1