NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde strijd in den sector van Korosten. Gevechten in de Golf van Biskaye. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie; Scbagen: Laan 201. Telefoon 4-14 (2 lynen). Postrekening 66189. DONDERDAG S« DECEMBER IMS. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 305, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. PrtJs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 29 Dec. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Ten noorden van Kirowograd hebben onze troepen ondanks taaien tegenstand van den vijand ver- sobeidene plaatsen stormender hand genomen en concentraties van de bolsjewieken in verrassenden aanval uiteengeslagen. In het gebied van Sjitomir heeft de vijand zijn aanvallen versterkt. In zware gevechten werden zijn aanvalstoppen ten z.o. van Sjitomir opgevangen. Verder naar het noorden misluk ten alle bolsjewistische aanvallen. In totaal werden 41 vijandelijke tanks stukgeschoten. De bolsjewieken zetten gisteren na sterke artillerievoorbereidingen en met talrijke tanks ook in den sector van Korosten den aanval in. Verbitterde gevechten zijn aan den gang. Bij Wltebsk werden ook verder alle doorbraakpogingen van den vijand verijdeld. Terstond ondernomen tegenaanval len wierpen de bolsjewieken op eenige penetratieplekken na harde gevechten terug. In .Italië. In Zuid-Italië verliep de dag, met uitzondering van een vergeefschen vij andelijken aanval ten noorden van Venafro, rustig. Gisteren hebben 26 Amerikaansche bommenwerpers onder bescherming van jagers aanvallen gedaan op het Opper-Italiaansche gebied. Twintig bommenwerpers werden in luchtge vechten, 2 andere door afweergeschut van het luchtwapen neergeschoten. Vier Dultsche jagers gingen verloren. Hun vliegtuigcommandanten konden zich echter met hun valscherm itfvei- ligheid brengen. Aan de westkust van Italië werden 2 Amerikaansche jagers vernietigd. In de ochtenduren van 28 December hebben de Britten getracht een com mandoactie te ondernemen tegen het Kanaaleiland Sercq. Dit mislukte reeds in de dichte mijnvelden vóór de kust, waar de vijand bij zijn haastigen te rugtocht dooden achterliet. In de wateren van de Golf van Biskaye zijn van 27—29 December gevechten geleverd tusschen Duit- sche torpedobootjagers en torpedo booten en Engelsche lichte zee strijdkrachten. De eigen en de vijandelijke lucht- wapens grepen voortdurend in de ope raties in. In den loop der harde ge vechten ontstonden beschadigingen beide zijden. In den afgeloopen nacht hebben Britsche vliegtuigen storingsaanvallen gedaan op West-Duitsch gebied. Nieuwe terreuraanval op Berlijn. BERLIJN, 29 Dec. (DNB). De Rijkshoofdstad was in de late avonduren van 29 December op nieuw het doel van een terreur aanval van vrij sterke formaties Britsche bommenwerpers. Bij een geheel dicht wolkendek wierpen de Britten, naar het DNB verneemt, brisant- en brandbommen op de dicht bevolkte woonwijken der stad. Bomaanval op randwijken van Rome. Naar de Tribuna meldt, hebben vij andelijke vliegtuigen eergisteren tegen den middag zware bommen laten val len op wijken aan den rand van Rome. In de woonwijk Gabatella, die niet ver van de basiliek van San Paolo Fuori le Mura ligt. stortten eenige huizen in, waardoor talrijke personen gedood of gewond werden. Aan de Via Appia, bij de plaats Travertino, werden ver scheidene menschen het slachtoffer van den aanval. Bij Centocelle. ten oosten van Rome, werden verscheidene per sonen door bomscherven getroffen. On geveer 50 menschen werden gewond door machinegeweervuur. In Pietrolato, noordoostelijk van de binnenstad, wer den talrijke personen gedood of ge wond tengevolge van instorting. Het verschijnen van de Engelsch- Amerikaansche vliegtuigen boven Rome werd, aldus meldt de Tribuna verder, in Vaticaanstad onmiddellijk opgemerkt. De Paus ging, zooals ook bij vorige aanvallen, onmiddel lijk naar het venster om de ma noeuvres der vliegtuigen gade te slaan. Toen hij de bommen hoorde inslaan, liet hij zich dadelijk rap port uitbrengen over de aange richte schade. Nieuwjaarsoproep van Sauckel. BERLIJN. 28 Dec. (DNB). Gouw- leider Sauckel, de Algemeen Gevol machtigde voor de tewerkstelling, heeft tot alle werkers in de Duitsche oor logsindustrie een oproep uitgevaar digd, waarin hij er op wijst, dat naast de onoverwinnelijke dapperheid der Duitsche soldaten het optreden van hen, die in Duitschland werken, ook voor het nieuwe jaar de onaanvecht bare garantie vormt voor de eindover winning van Duitschland Sauckel sluit den oproep met een appèl, ook in het nieuwe oorlogsjaar alle kracht «r> alle vermogen tot het uiterste te geven ora nog meer en nog betere wapens dan het vorig jaar te smeden en wa pens en bestaansgoederen in den grootst mogelijken omvang uit de be drijven te voorschijn te laten komen. Het loonconflict bij de Amerikaansche Spoorwegen. LISSABON. 29 Dec. (ANP). In ver. band mei het loonconflict bij de Ame rikaansche Spoorwegen wordt inzake de verhoudingen bij het spoorwegbedrijf het volgende gemeld: Alle spoorweg arbeiders in de Ver. Staten zijn lid van vakvereenigingen, waarvan het aantal 21 bedraagt. Er bestaan 16 z.g. passieve vakvereenigingen met onge veer 1.1 millioen leden, waarnaast dan nog vijf z.g. actieve vakvereenigingen bestaan met ongeveer 300.000 leden, zooals machinisten, stokers enz. Bij de loononderhandelingen treden de actieve vakvereenigingen als een speciale groep op. Deze groep eischte in Januari 1943 een loonsverhooging van 30 pCt. Het loongeschil werd aan arbitrage onderworpen, waarbij echter geen overeenstemming kon worden be reikt. President Roosevelt benoemde in Mei 1943 een speciale commissie, welke een regeling tot stand zou moe ten brengen. De daarna gevoerde on derhandelingen duurden maandenlang. In September 1.1. werd tenslotte een loonsverhooging aanbevolen van 4 dol- lercents per uur. Roosevelt gaf deze aanbeveling door aan den leider van het Bureau voor de Economische Sta bilisatie. die echter in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de inflatie slechts een loonsverhooging van 15 pCt boven het niveau der loo- nen van 1 Januari 1941 toestond. De actieve vakvereenigingen konden zich hiermede niet accoord verklaren en ven bevel tot staking. De meerderheid der leden stemde voor een stakings- begin op 30 December 1943. De z.g passieve vakvereenigingen hadden haar eischen voor een loons verhooging van 30 pCt reeds in Sep tember 1942 ingediend De daarna ge voerde onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming geleid. De beveling van een daarna benoemde speciale commissie om een loonsver hooging van 4—10 dollarcents per uur toe te staan werd door den leider van het Bureau voor de Economische Sta bilisatie afgewezen. In een op 23 Dec. j.1. gehouden gemeenschappelijke bij eenkomst van vertegenwoordigers der spoorwegen en der spoorwegvakver- cenigingen kon evenmin overeenstem ming inzake de looneischen worden bereikt. NIEUWE BENOEMINGEN. STOCKHOLM, 29 Dec. (DNB). Britsche berichtendienst maakt officieel bekend, dat admiraal Sir Bertram Ramsay benoemd is tot opperbevelheb ber der vlootstrijdkrachten der Geal lieerden onder generaal Eisenhower en luchtmaarschalk Sir Trafford Leigh- Mallory tot opperbevelhebber der luchtstrijdkrachten der Geallieerden onder generaal Eisenhower. PAUS ONTVANGT DE NOBELGARDE. ROME, 29 Dec. (DNB) Paus Pius XII heeft Woensdag de Nobtlgarde ontvan gen, wier kapiteingeneraal, vorst Francesco Chigi Della Rovere. hem de beste wenschen voor het nieuwe jaar namens het corps overbracht. In zijn antwoord sprak de Paus, naar radio Rome meldt, woorden "in diepe verontwaardiging over den Anglo- Amerikaanschen terreuraanval op Vati caanstad. Evenals in zijn toespraak bij he* aanbieden der Kerstwenschen het college van kardinalen geeselde de Paus het werpen van bommen op de heilige plaatsen van de christenheid „De vrijheid en onafhankelijkheid van ons geestelijk ambt," zoo zeide Paus Pius XII woordelijk, „hebben deze aanslagplegers misdadig geschonden" De Paus dankte de Nobelgarde voor den in die moeilijke oogenblikken be wezen moed. DE TOESTAND VAN CHURCHILL. STOCKHOLM, 29 Dec. (DNB) - Naar Britsche berichtendienst meldt is te Londen officieel medeg deeld, dat Churchill zijn tegenwoordige verblijf plaats „met onbekend doel" verlaat om eenige weken „rust in zonneschijn" door te brengen. DRIE-EN-TWINTIG FIETSEN GESTOLEN. Twee en een half jaar gevangenis straf legde de Arnhemsche rechtbank op aan den 31-jarigen A.A W„ een constructiewerker uit Arnhem, over eenkomstig den eisch. Verdachte had 23 fietsen gestolen. De Germaansche weersportkampen wachten je Daar leer je bij dienst en >pel uit alle Germaansche landen kennen Iedere flinke Nederlandsche jongen in den leeftijd van 16 tot 18 jaar kan aan een kamp deelnemen. Meld je nog heden bij een der onders aande adressen: Utrecht, Koningslaan 9. Rotterdam. Eendrachtsweg 35. Maastricht, Vrijthof 25. Eindnoven, Keizerstraat 9. Goes, Violenstraat 44. Hengelo. Drienerstraat 6. Groningen, Groote Markt 24. Amsterdam. Willemsparkweg 186 Assen. Ro'derstraat 45. Leeuwarden, Emmakade 4b. Den Haag, Nassauplein 6. Zoekt dekking bij luchtalarm, Door eigen onvoorzichtigheid tien dooden en vQf zwaar gewonden. ROTTERDAM, 29 Dec. - Vorige week Woensdag omstreeks kwart voor twee is op den Groenendaal te Rotterdam een granaat van het afweergeschut ontploft, waardoor tien menschen zijn gedood en vijf zwaar gewond. Toen kort te voren het signaal „luchtalarm" was gegeven, stopten de trams volgens gewoonte ter hoogte van een schuilkelder. Ook op den Groenendaal, bij het Oost plein, was dit het geval. In strijd met de voorschriften begaf zich een deel van het publiek, dat ook uit de naaste omgeving was toege sneld, zich echter niet in de schuil- gelegenheid zelf, maar bleef er om heen staan. Dit beteekende niet alleen een overtreding van de be staande bepalingen op dit gebied, maar tevens het spelen met eigen leven. Het luchtdoelgeschut kwam in actie, en op een gegeven oogenblik gebeurde het fatale. Een granaat van het afweergeschut sloeg neer even naast den schuilkelder en boorde een gat in den grond. Een ontzettende explosie volgde, welke de menschen binnen den schuilkel der niet deerde, maar natuurlijk wel degenen die buiten stonden. Het is ondoenlijk het tafereel te beschrijven, dat zich na de ontplof fing aan de oogen vertoonde. Acht menschen waren op slag gedood, terwijl zeven anderen, ernstig ge wond, om hulp riepen. Onmiddel lijk werden auto's van den genees kundigen dienst ontboden, die de slachtoffers naar het ziekenhuis Coolsingel vervoerden. Later op den dag zijn daar nog twee van de gewonden overleden, zoodat het aantal dooden tot tien is gestegen. Op één na zijn alle slachtoffers afkomstig uit Rotterdam. Het voorgevallene moge een zeer ernstige waarschuwing zijn voor dat deel van het publiek, dat nog steeds verzuimt bij luchtalarm de voorgeschreven dekking te zoeken. Verduister v. 16.45-8.45 u. 31 Dec.: Zon op 8.51, onder 16.35. Maan op 11.47, onder 22.17. De toren van de oude kerk te Monni kendam welke in zijn zwaar vervallen toestand een gevaar voor de omgeving opleverde, staat thans voor het ver richten van de noodige restauratie werkzaamheden rondom in de steigers CNF/Kil/Pax m OLIEFABRIEKEN LEVERDEN TE WEINIG RAAPOLIE. HAARLEM, 29 Dec. Uit een door de Haarlemsche politie ingesteld onder zoek is gebleken dat zeer velen in den lande minder raapolie hebben ontvan gen, dan waarop zij recht hadden. In verband hiermede is procesverbaal op gemaakt tegen de directie van drie groote oliefabrieken, resp. in Amster dam. Delft en in de Zaanstreek. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat in deze fabrieken de machines, waarmede de groote flesschen van vier rantsoenen werden gevuld, niet zuiver waren af gesteld, zoodat er in plaats van 720 gram olie 690 a 700 gram in de fles schen vloeide. Hiervan zijn waarschijn lijk duizenden de dupe geworden. Zij ontvingen te weinig olie, maar moes ten wel den vastgestelden prijs voor het volle rantsoen betalen. Daarom is ook de inspectie voor de Prijsbeheer- sching van deze zaak op de hoogte gesteld. AUG. H. PETERMEIJER TEN GRAVE GEDRAGEN. AMSTERDAM, 28 Dec. De oudste der Nederlandsche journalisten te Ber lijn, Aug. H. Petermeijer, die eenige dagen geleden te Amsterdam is over leden, is daar Dinsdag op de Begraaf plaats Zorgvlied ten grave gedragen. Aan de groeve werd namens de tal rijke aanwezige collega's het woord gevoerd door den heer E. J. Stoffels, Berlijnsch correspondent van „De Te legraaf". die o.a. eenige gedichten van den overledene voordroeg. Nieuws in 't kort. Jan van der Linde 80 jaar. Maandag Januari zal de kunstschilder Jan van der Linde ln zijn woning Egelantiers gracht 22 te Amsterdam zijn 80sten ver jaardag vieren. Doodelük auto-ongeluk. - Op den Bosch- dijk te Eindhoven is Dinsdagmiddag de 19-jarige A. van den Heuvel, uit Best, bij het passeeren van een autobus met zijn auto geslipt en tegen een boom gereden. Hij werd op slag gedood De diefstal op de begraafplaats te Rhe- nen. De 29-jarige voormalige suppoost G. H„ die op de begraafplaats aan den Grebbeberg te Rhenen wegens diefstal van gelden uit de collectebussen op het kerkhof voor de Utrechtsche rechtbank terecht heeft gestaan, en tegen wien de officier van justitie twee Jaar gevange nisstraf had geëischt, is veroordeeld tot 1 jaar en 4 maanden, met aftrek van de preventieve hechtenis. Voetganger onder tram. Gisteravond om ongeveer half zeven is op den hoek Stevinstraat—Nieuwe Parklaan te Den Haag de 40-jarige voetganger S. Groot- veld. wonende in de Messtraat, door on voorzichtigheid in aanraking gekomen met een wagen van lijn 9. Hij werd met een bekkenfractuur, een hoofdwonde en blessures aan beide beenen naar een zie kenhuis overgebracht. Zijn toestand ia DISTRIBÜTIENIEUWS. Inlevering van Honden- en Kattenbroodkaarten. ',-GRAVENHAGE, 28 Dec. Alle tot dusver uitgereikte distributiekaar ten voor honden- en kattenbrood moe ten vóór 15 Januari 1944" worden in gezonden aan het Bedrijfschap voor Veevoeder. „Sectie Bijzondere Dier- groepen", Plein 4 te 's-Gravenhage. Van de in te zenden voederkaarten dienen te worden verwijderd en dus niet te worden ingezonden de bon nen nos. 3 en 22 en 23, welke zullen worden aangewezen voor het betrek ken van honden- en kattenbrood in de maanden Januari, Februari en Maart 1944. Aan de in te zenden Voederkaarten moet nog aanwezig zijn de bon no. Bij ontbreken van dezen bon of bij inzending na 15 Januari 1944 zal In geen geval een nieuwe Voederkaart worden verstrekt. Op de in te zenden Voederkaarten moeten, indien adreswijziging heeft plaats gehad, de juiste adressen wor den vermeld. Nieuwe Voederkaarten kunnen uit sluitend worden verstrekt aan houders van honden en katten, welke voor bij zondere doeleinden worden gehouden, zooals blindengeleidehonden, trekhon- Jen. bedrijfskatten, enz. enz. en mede aan een beperkt aantal houders van fokdieren en enkele houders van zeer groote rassen (in de beide laatste ge vallen in overleg met den raad van beheer op kynologisch gebied). Daar entegen worden aan particuliere hou ders van honden en katten geen voe derkaarten verstrekt. De voor een voederkaart in aanmerking komende houders van honden en katten ontvan gen nè inzending der thans in hun bezit zijnde Voederkaart een invul formulier. Correspondentie over deze aangele genheid kan, naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, niet worden ge voerd. RANTSOENBONNEN JAM, VER SNAPERINGEN EN SPIJSOLIE. 's-GRAVENHAGE. 29 Dec. Per sonen, die hun distributiebescheiden oor de periode van 28 Nov. tot en met 5 Dec. 1943 wegens ontslag uit den N.A.D., Landstorm e.d., hebben terug ontvangen en tot dusver nog geen rant soenbonnen ter verkrijging van het extra-rantsoen raapolie, suikerwerk en stroop hebben ontvangen, kunnen deze alsnog tot 7 Januair 1944 bij den distri- butiedienst van hun woonplaats ver krijgen. Zij, die vóór 28 Nov. 1943 de bon kaarten voor de twaalfde periode 1943. waaraan zich de bonnen „Algemeen" 706, 707 en 708 bevonden, tot hun be schikking hadden en deze bonnen der halve tijdig bij den winkelier konden inleveren, komen uiteraard niet voor verstrekking van rantsoenbonnen in aanmerking. DENK ER OM: DE INLEGVELLEN BEWAREN. 's-GRAVENHAGE, 29 Dec. De thans in gebruik zijnde Inlegvellen van de distributie-stamkaarten moeten zorgvuldig bewaard worden, ook na dat alle bonnen daarvan door den distributiedienst zijn verwijderd. Perso nen, die te zijner tijd het Inlegvel niet kunnen overleggen, brengen zich daar door in ernstige moeilijkheden. SCHAGEN. HET DEP. VAN VOLKSVOORLICH TING EN KUNSTEN IN 1943. Heden zal jhr. mr. S. M. S. de Ra- nitz, wnd.-secr.-generaal van het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, van 17—17.45 uur over den zender Hilver sum I spreken over „Het Departement Volksvoorlichting en Kunsten, 1943." INBREKERS FLUISTERDEN TE HARD. Twee bezoekers van een café op het Rembrandtplein te Amsterdam hoor den Dinsdagavond twee mannen op ge- dempten toon een gesprek voeren, dat handelde over een inbraak, welke zij blijkbaar van plan waren nog dien dag in Zuid te plegen. Zij volgden de mannen, toen deze naar buiten gingen doch in de Den Texstraat raakten zij plotseling het spoor bijster. Daarop stelden zij de politie van de snoode plannen der inbrekers op de hoogte en toen enkele uren later een bericht binnen kwam. dat er in de Cliostraat was ingebroken, bracht men dit direct met de afgeluisterde inbrekers in ver band. Een rechercheur, die wist dat er in de Den Texstraat enkele bekende „jongens" wonen, toog op onderzoek uit en met succes. In de woning trof hij de beide mannen met hun pas ver worven buit twee Oostersche tapij ten en een groote Chineesche vaas. tezamen circa ƒ5000,— waard aan. Onder een divan werd een breekijzer gevonden en dit bleek precies te pas sen in de sporen, bij de inbraak ach tergelaten. Toen nog de beide andere café-bezoekers de inbrekers herkenden, moesten deze laatsten hun misdrijf wel bekennen. Ook een vrouw, verdacht van heling, werd in arrest gesteld. HET REPAREEREN VAN AUTOMOBIELEN. 's-GRAVENHAGE. 28 Dec Voor vrachtauto's, autobussen of speciale auto's (met of zonder aanhangwagen), die wegens gebrek aan herstelmogelijk heden of onderdeelen buiten gebruik zijn, kunnen de eienaars thans aan vragen indienen voor het "erkrijgen van faciliteiten bij het aanschaffen van onderdeelen of voor herstelmogelijk heden aan den Gemachtigde van den Führer für Kraftfahrzeug-Einsatz und Erfassung, Gemachtigde in Nederland, dr. Arand. Joh. Vermeerstraat 14 te Arasterdam. In de aanvragen moeten de volgende gegevens worden vermeld: provincie nummer. naam. woonplaats en straat van den eigenaar van het betreffende voertuig, soort voertuig, fabrikaat (merk), type en motornummer, chas sisnummer. aard der noodzakelijke re paratie. Opgave van de ontbrekende onderdeelen (de naam moet -eer nauw keurig worden opgegeven, het beste is behalve den naam ook de nummers op te geven van het betreffende onder deel in den catalogus voor onderdee len). Voorts eventueele opmerkingen en motiveering. VERGADERING VAN DE VEREEN. VAN OUD-LEERLINGEN DER RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL TE SCHAGEN. De voorzitter, de heer C. Lakeman, opende met een kort woord deze 84e vergadering in Hotel Vredelust en bracht den leden dank voor han juiste houding, waardoor zeer vele moeilijk heden zijn voorkomen. Dc notulen van de 83e vergadering werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Daarna volgden enkele mededeelingen van de zijde van het bestuur aangaande te hou den vergaderingen met leerzame lezin gen in de maanden Januari en Februari. De ingekomen stukken konden na voor lezing zonder commentaar te verwek ken terzijde worden gelegd. De secretaris, de heer J. Sijp, bracht vervolgens 't jaarverslag over 1942-'43 uit en vermeldde daarbij, dat hij thans zijn 24e en laatste jaarverslag voorlas, aangezien hij dit jaar zou aftreden. Daarna was het financieel gedeelte aan de orde. Het totaal der uitgaven over het jaar 1942-1943 bedroeg f 1364.04 met een nadeellg saldo van f 347.24. Het totaal bedrag der balans per 30 Nov. 1943 bedroeg f 1983.33'/*. Aangaande de verhooging van de con tributie tot f 5 werd door den heer Eenhoorn de vraag gesteld, waartoe dit noodig geoordeeld was. De voorzitter deelde in antwoord hierop mede, dat verschillende uitgaven gestegen waren. Hij noemde o.a. het duurdere lidmaat schap van den bond, de verhoogde bij dragen der cursusvergaderingen en het nadeelig saldo in de juist behandelde rekening. Bovendien, betoogde de voor zitter, is een vereeniging zonder kas middelen ook niet wenschelijk. Hierna kwam de kwestie van de Zo mervergadering 1944 ter sprake. Voor gesteld werd, door het bestuur, de ver gadering in Alkmaar te houden en in aansluiting daarop de thans gedeeltelijk gerestaureerde Groote Kerk te bezichti gen. In antwóord op de vraag, of de le den met deze keus accoord gaan, stel de de heer Roeper voor een fabriek te gaan bezichtigen. De heer de Veer echter was een vurig voorvechter voor een excursie naar het Boschplan in Amsterdam en werd daarin warm bij gestaan door den heer Nobel. Deze adviseerde de vergadering te doen hou den in Amsterdam in het gebouw van „Boschplan". Hierop antwoordde de voorzitter, dat het voorstel bij het be stuur de noodige aandacht zou vinden. Verkiezing bestuursleden. De verkiezing, die hierna volgde, bracht de heeren G. Gootjes van TJal- lewal en R. C. Waiboer Rz. van Anna-Paulowna in het bestuur, resp. met 32 en 43 stemmen. Op den heer C. Zijdewind als derde waren 23 stemmen uitgebracht. Met 48 stemmen werd in aansluiting hierop de heer Waiboer tot secretaris gekozen, hetgeen wel een be wijs is. aldus de voorz., dat men den juisten man als opvolger van den heer Sijp had aangewezen. Uitreiking cadeaux. Voor de cadeaux, die thans, als bij zonder punt van de agenda, werden uit gereikt, kwam de heer Buis naar voren. Hij was gedurende 35 jaren lid geweest van de Commissie van Toe zicht op het Station voor Melkonder- zoek. Vervolgens kwam in aanmerking voor een geschenk de heer Waiboer, conciërge van het schoolgebouw. Gedu rende 20 jaar heeft hij trouw dienst ge daan en zich o.a. verdienstelijk gemaakt door het deskundig bedienen van het projectie-toestel. Hij ontving als hulde blijk een mooie koolteekening in lijst. Bij de rondvraag huldigde de heer Nobel nogmaals den heer Buis als me dewerker en dankten de heeren Grootes en Metzelaar als aftredende bestuurs leden voor de hartelijke afscheidswoor den van den voorzitter. Na vragen van de heeren Meurs en Eenhoorn over aanvangstijden van cursus en vergaderingen volgde slui ting. De lezing van mr. Kamp. In aansluiting op deze des morgens gehouden vergadering, sprak des na middags de heer mr. A. F. Kamp, dijk graaf van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Zijn onderwerp luidde: „De boer in de let terkunde". In tegenstelling met den voormiddag, was de zaal nu behoorlijk gevuld. Spreker behandelde, dikwijls op gees tige wijze, verschillende perioden uit de Nederlandsche literatuur in verband met het boerenleven. Hij droQg, il lustreerend de verschillende tijdperken, gedichten voor o.a. van den notaris schoolmeester Valkoog van Schagen uit de 17e eeuw, Jan Luyken en het be kende „Hoe genoeglijk rolt het leven" van Poot. Van moderne dichters Aart v. d. Leeuw: „De boer en zijn dieren" ei van den terecht geprezen Werumeus Buning het schoone gedicht: „Ballade van den boer". Het laatste liet niet na grooten indruk op het gehoor te maken. Na de pauze behandelde spreker den modernen boerenroman. Goede romans werden, volgens spr„ geschreven door Eekhout: De boer zonder God; Felix Timmermans: Boerenpsalm: mevrouw VisserRoosendaal: In 't laatste kwar tier; en Herman de Man: Het wassende water. Tenslotte dankte spreker voor het aandachtig gehoor en sloot de voorzitter deze samenkomst met dank aan mr. Kamp voor zijn zeer interessante lezing. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Langedijk: Fa. A. Schoon, Dorpsstraat 331, groothandel in groenten enz. Sint Pancras: J. van Kampen, van der Vijzellaan 220c, makelaar ln huisraad WUzIgingen: Langedijk: N.V. Hollandsche Auto Bus Onderneming, Stationsweg 37b, verplaatst naar Purmerend, Jaagweg ib. Langedijk: Gebr. Schoon. Dorpsstraat 61, kleinhandel in aardappelen enz., rechts norm gewijzigd. Wleringerwaard: C. Rezelman, Molen weg F 42, handel ln fourage-art. enz., rechtsvorm gewijzigd. Zijpe: T. Smit, 't Zand. K 41, melksllj- ter enz., overgegaan aan L. Hendriks. Opheffingen: Oude-Niedbrp: Wed. Jb. Koopman, Ver laat 101, winkel ln sigaren enz. C. Wijdenes Spaans Jr. f Gelijk wij reeds in ons nummer van gisteren hebben mededegedeeld, is in zijn tijdelijke woonplaats te Oranjewoud (Fr.) op ruim 74-jarigen leeftijd overle den heer C. Wijdenes Spaans Jr.. oud- dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, oud dijkgraaf van den Anna-Paulownapolder en oud-burgemeester van de gemeente Anna-Paulowna Het is in de hierboven opgesomde functies, dat de overledene in de wijde omgeving van WesUFriesland zijn grootste bekendheid heeft verworven. Geboren als zoon van het Wcstfrie- sche land te Avenhorn op 21 Mei 18C9, was hij deze streek met hart en ziel toegedaan. Zijn ambtelijke loopbaan be gon hij als secretaris van Beets-Ouden- dijk, waar hij tevens het secretariaat van verschillende polders waarnam. Hier was het dus reeds, dat hij zich voor waterschapszaken interesseerde, een terrein, waarop hij later zijn spo ren zou verdienen. Zype. Geboren: Johannes W„ z. v. W. Jon ker en E. Brouwer. Jan G., z. v. K. Hopman en S. J. Paarlberg. Johannes C., z. v. S. H. Lobregt en K. Visser. Pieter R., z. v. M. de Waard en M. Dekker. Gehuwd: L. Hendriks en E. J. Smit. - E. Roozlng en G. G. Witlok. Overleden: A. Louwe, oud 71 jr.. echtgenoote van J. van Woesik. A. Ka lis, oud 83 jr., weduwe van W. Brusse. (Foto archief.) In 1907 kwam de heer Wijdenes Spaans als burgemeester naar Anna- Paulowna, terwijl hij in 1911 tevens tot secretaris van deze gemeente be noemd werd. Na den watersnood in 1916 volgde de benoeming tot dijkgraaf van den polder Anna-Paulowna. Het waren toen donkere dagen voor het land aan het Oude Veer en voor den burgemeester-dijkgraaf zeer zeker niet de gemakkelijkste in zijn leven, maar met vaste hand stuurde hij aan op de herrijzenis van den mooien polder uit de woelende watermassa. Nog 4 jaar zou de heer Wijdenes Spaans deze dubbele functie vervullen In 1920 kwam n.1. zijn oenoeming tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, waar door hij als burgemeester van Anna- Paulowna moest heengaan. Als dijk graaf van den polder Anna-Paulowna bleef hij echter aan. Eerst in deze functie, als dijkgraaf van het groote Noordhollandsche Water schap, heeft de heer Wijdenes Spaan» zijn kennis op het gebied van water schapszaken kunnen ontplooien. De zware last, die hem daarbij op de schouders werd gelegd, is volkomen door hem uitgevoerd, in volle overgave en met den inzet van heel zijn per soon. Vele moeilijkheden moesten overwon nen worden, ook die, welke ontstonden door tegenstand en verkeerde begrip pen. Maar een krachtig beleid en het onwrikbare voornemen het gestelde doel te bereiken wisten deze moeilijk heden uit den weg te ruimen. Een opsomming te geven van datgene, wat onder zijn bewind tot stand kwam, zou eischen stellen aan de in te nemen ruimte, die de opgelegde beperking niet toelaat. Laten wij volstaan met zijn werk van de jaren 1920 tot 1939 te over zien en daarbij op te merken, dat veel, heel veel verbeteringen op waterschaps- gebied en vooral ook later op het ge bied van wegen en bruggen zijn aange bracht. Daarop voort te mogen bouwen, bijgestaan door een staf van bekwame medewerkers, door hem in die jaren gevormd, moet voorwaar een schoone taak zijn; het werk zooveel mogelijk te voltooien, dat voor hem zijn levens werk geworden was. Toen het Hoogheemraadschap Noord hollands Noorderkwartier op den 2Gsten Juni 1939 afscheid nam van zijn Dijk graaf, is wel op ondubbelzinnige wijze gebleken, welk een waardeering men had voor het werk en den persoon van den heer Wijdenes Spaans en welk een groote plaats hij in het waterschaps leven van Noord-Holland innam. Dit kwam mede tot uitdrukking in zijn benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. West-Friesland verliest ln hem één van zijn beste zonen, doch de herinnering aan hem zal in zijn werk nog lang blij ven voortleven. Als voorzitter van den Raad van. Commissarissen in de N.V. Drukkerij en Boekhandel v.h. Trapman en Co. vanaf het begin van de oprichting der Vennootschap deed de heer Wijdenes Spaans zich kennen als iemand, die met groote belangstelling het werk van anderen wist te volgen en zijn wel overwogen adviezen getuigden steeds van een brecden kijk op de dingen. Op Oudejaarsdag zal de begrafenis plaats vinden op de Alg. Begraafplaats ti. Anna-Paulowna. Hij ruste in vrede. Noordscharwoude. „Hans en Grietje". Dinsdagmiddag werd in „Concordla" alhier door het Am- sterdamsch Kindertooneel een voorstelling gegeven van het bekende sprookje „Hans en Grietje". De belangstelling van de zij de der jeugd was groot. De zaal was heel goed bezet met een groote kinderschaar, die uitbundig heeft genoten van hetgeen op het tooneel te zien werd gegeven. Het was een uitstekend geslaagde middag. Brldge-wedstriJd. De uitslag van den in „Concordla" gehouden bridge-wedstrijd was als volgt: Oneven lijn: P. v. d. Molen en M. v. d. Molen 23 p„ le prijs: Jb. Rietveld en K, v. Meurs, 32 p.; C. Bakker en C. Gouds blom, 26 p„ 3e prijs; N. Kaan en P. Deu- tekom, 34 p.; C. Bras en II. Kramer 29 p.; C. Smit en A. Schram, 28 p.; A. Kep- pel en C. Borst, 24 p„ 2e prijs. Even lijn: Weel en Jonker, 24 p„ 2e prijs; P. Eecen en P. Kuilman. 29 p.: Jb. Zijp en L. Overtoom. 15 p.. Ie prijs; S. de Rijke en M. Maars. 29 p,, 3e prijs, door het grootste aantal wedstrijdpunten: A. Pcys cn R. Blom, 83 p.; H. Dekker en G. Vroling. 35 p.; J. v. d. Abeelc cn J Lan gedijk. 31 p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1