NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Britsche machtspositie zal zwakker zijn bij het einde van den oorlog. Duitsche regeering nam harde beslissingen. Italië viel uit door verraders-clique. Dr. Göbbels spreekt tot Duitsche volk. r Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland \.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 6G189. MAANDAG 3 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 1, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gebeele oplage op aanvrage. Adolf Hitler: Ter gelegenheid van de jaarwisseling heeft Adolf Hitler Vrijdagavond een Nieuwjaarsoproep lot bet Duitsche volk gericht, in welken oproep h{j er allereerst aan herinnerde, hoe Engeland en Frankrijk na een langen tyd van voorbereiding nu ruim 4 jaar geleden aan Duitschland den oorlog verklaarden. Men vergat echter eenige belangrijke feiten, toen men het op de zen oorlog aanstuurde: niet Engeland kon profijt trekken uit dezen oorlog maar alleen het bolsjewisme; niet Groot-Brittannië zal den bolsjewistischen duivel temmen, maar het bolsjewistische gif zal Engeland zelf steeds meer aanvreten en eindelijk naar het verval doen leiden. Nadat Hitler deze twee punten verduidelijkt had en er op gewezen had, hoe Engeland in elk geval hoe deze oorlog ook zal afloopen ver zwakt uit den strijd zal komen, richtte hy zich tot het Duitsche volk zelf. Dat hun duivelsche bedoelingen van den aanvang af bestonden, blijkt het duidelijkst uit de consequente afwij zing door de Britsche oorlogshitsers van de destijds door mij gedane voor stellen tot ontwapening, van de voor stellen tot afschaffing van den bom- oorlog en van al mijn voorstellen tot belemmering van den oorlog respec tievelijk van zijn beperking tot de werkelijk strijdende soldaten. Reeds destijds hadden de inspirators van de Britsche politiek, de van Sit- tards en consorten, het besluit geno men, den komenden oorlog te voeren als een oorlog van uitroeiing juist van de niet-strijdenden enwel met de mid delen, die zij voor geschilder hielden, nu de reeds in den wereldoorlog in strijd met het volkerenrecht tegen vrouwen en kinderen toegepaste me thode door het algemeen streven naar autarkie niet meer voldoende succes scheen te beloven. Overigens is het in het geheel niet beslissend hoeveel millioenen menschen de plutocratisch-bolsjewistische coali tie voornemens is in Duitschland uit te roeien. Beslissend is wat er van Euro pa zou moeten worden, wanneer deze coalitie zegevierend zou blijven. Honger en ellende Waar de Britsche heerschappij he den ten dage-gevestigd is, zijn honger en ellende de begeleidende verschijn selen van het leven. Terwijl haar leidende persoonlijkhe den op brutale, onbeschaamde leugen achtige wijze zwendelen met maatre gelen tot genezing van den tijd na den oorlog, kunnen zij niet bestrijden dat in de geweldige rijken, die zij sedert eeuwen beheerschen. millioenen en nog eens millioenen menschen jammerlijk ten gronde gaan aan honger en onder voeding. Nauwelijks hebben zij Zuid-ltalië bezet, of reeds zijn zij gedwongen hun eigen soldaten het betreden van bepaalde gebieden te verbieden niet omdat daar typhus heerscht maar omdat het langzame ver hongeren van deze menschen tot toestanden leidt, aan welker aan blik men zelfs den meest verhar den geallieerden soldaat op den duur niet kan blootstellen. Bovendien: wanneer het de pluto cratisch-bolsjewistische wereld tot nu toe niet mogelijk was. in landen als Amerika, waar twaalf menschen per vierkanten kilometer wonen, millioenen arbeid en brood te verzekeren, wan neer het het bolsjewisme niet gelukt is in den loop van zijn dictatuur der tig millioen menschen ie behoeden voor verhongering, hoewel er op iedc- ren Europeeschen Rus negentien maal zooveel grond is als in Duitschland: wanneer de Engelschen in Indië met slechts 75 menschen per vierkanten Ki lometer niet kunnen verhinderen dal millioenen verhongeren, dan zou het dichtbevolkte Europeesche gebied in geval van een boisjewisti:ch-plutocra- tische overwinning niet slechts een maatschappelijke ineenstorting beleven, zooals sedert den storm va;i de volks verhuizing niet heeft plaats gevonden, doch ook een economische catastrophe van niet voor te stellen omvang. Dat Engeland net zoo aan dezen we reldoorlog ten offer zal vallen, willen en kunnen zij. die slechts haat en een waarlijk niet voor te sleden boosaar digheid als eenigen raadgever voor hun handelen hebben, niet inzien. Oorlog zonder medelijder. Wanneer de toonaangevende Brit sche politici verlangen, dat het grootste deel van het Duitsche volk uitgeroeid zal worden, aldus Hitler; dat men ons volk, evenals het Ppolschc, de kinderen ontnemen moet, om ze naar Rusland te zen den om te worden opgevoed, 4-w.z. om ze om het leven te brengen; dat men eenige tientallen millioe nen Duitsche arbeiders naar Sibe rië moest overbrengen; wanneer Britsche bisschoppen bid den, dat de bestraffing van het Duitsche volk de eerstvolgende tien tallen jaren aan het bolsjewisme toevertrouwd moge worden; m wanneer men in Engelsehc bladen schrgft, dat men ditmaal, hopelijk door geenerlei humaniteitsbevliegin- gen aangetast, de gerechtigheid vrijen loop zal laten en het door En geland en Frankrijk zelf aangevallen Duitschland zoo uiteen zal scheuren en tuchtigen, dal het zich in eeuwen niet meer kan verheffen; dan is dat zeker oprecht gemeend, doch op zichzelf niet beslissend. Want: ook wanneer wij niet deze onverbloemde uitlatingen van waarlijk satanische Britsche gezind heid zouden vernemen. hebben wij voldoende inzicht om te weten, wat ons lot en dat van Europa zou moeten zijn. wanneer ons deze oorlog onbe wapend had verrast en wij derhalve niet in staat zouden zijn geweest hem te winnen. Overigens is alles wat in de herse nen van deze Engelsche sadisten als theoretisch plan geprovoceerd wordt, door het bolsjewisme reeds lang in de practijk beproefd. Het is ons duidelijk, dat deze oorlog derhalve ook alle vroe gere remmingen, die voortkwamen uit een zuiver menschelijke humaniteit, verwaarloost omdat er. wanneer hij ten einde is, geen overwinnaar en over wonnene, doch slechts overlevenden en vernietigden zullen zijn. Wanneer het bovendien in een oorlog mogelijk is, dat men zich eigenlijk in deze bruutheid voor de eerste maal in de geschiedenis uitdrukkelijk speciali seert op den oorlog tegen vrouwen en kinderen en zich zelfs den eerenaam ..moordenaar''^ geeft, dan kan daaraan alleen reeds afgemeten worden. wat het lot van de verliezende partij zal zijn, want men zegt niet dat dit slechts zoo en zooveel tienduizenden kinderen of zoo en zooveel tienduizenden vrou wen en meisjes toegedacht is. Neen. want dit is hetgene, dat in dc oogen van de tegenwoordige Engelschen en achter hen staanden lieden het eenig beklagenswaardige is. Zij zouden meer dan gelukkig zijn, wanneer zij in plaats daarvan hot tien of honderdvoudige aan menschen zouden kunnen vernie tigen. Zij verklaren dat ook heel bru taal en openlijk en wij namen er even openlijk kennis van. Wij zien daaruit, dat het hier een oorlog zonder medelijden om zijn of niet zijn betreft, die derhalve door ons helaas ook evenzeer zonder medelijden beantwoord moet en zal worden. Want hoe groot de verschrikking thans ook moge zijn, zij zou niet vergeleken kunnen worden met het afgrijselijke ongeluk, dat ons volk en daarboven uit geheel Europa zou Heffen, wan neer deze misdadigerscoali'.ie ooit zou zegevieren. Gevaar voor Europa. Het gevaar voor Europa is enorm Het zal niet verzacht worden door het De Puitsche Iransportschepen, die onder bescherming der oorlogsmarine de in het Noorden van het Oostelijk front strijdende troepen verzorgen, zijn niet zelden het doel van vijandelijke vliegtuig- en torpedoaanvallen Bij den gezamelijken afweer van alle wapenen der begeleidingsvaar tuigen en de boordflak worden de aanvallen afgeslagen en het convool bereikt zonder verliezen de haven van bestemming Tankschepen met waardevollen inhoud voor de vlieger* onder bescherming der „vier- PK Weinkeuf/PBZ.R/P feit dat zekere Britsche of Amerikaan- sche instanties reeds thans verklaren, dat na dezen oorlog een derde wereld oorlog niet kan uitblijven, de oorlog tusschen dc plutocratieën onder elkan- der en tusschen hen gemeenschappelijk en het bolsjewisme. Het is bovendien voor de menschheid onverschillig of zij ten onder gaat onder joodsch-kapi- talistische of joodsch-bolsjewistische dictatuur, of dus deze slaven der menschheid dan de sterrsnbanier, do Union-Jack of de Sovjet-vlag opgelegd krijgen. In elk geval: voor hen die het leed dragen is het van weinig belang. Ons geheele leven, ons streven en om bestaan is slechts een taak opgelegd. n.1. de duivelsche plannen van de jood- sche wereldbrandstichters en hun tra wanten tot mislukking te brengen. Hoe zwaar derhalve deze ons op- gedwongen oorlog op zichzelf is, hg staat desondanks in geen verhou ding tot het lot, dat allen treffen zou in geval van een nederlaag. Er is dus slechts één categorisch be vel voor ons volk mogeiyk, n.1.: dezen oorlog onder alle omstandig heden en met alle middelen tot een zegevierenden le maken. Iedere oorlog op deze wereld heeft eens een einde genomen, derhalve zal ook deze oorlog niet eeuwig duren Dat het Duitsche volk in het jaar 1918, misleid door de leugenachtige frazen van een Amerikaanschen president, meende door vrijwillig de wapens neer te leggen het einde te kunnen bespoe digen, heeft niet slechts Duitschland in het grootste ongeluk gestort, doch is ook mede schuldig aan den huidigon oorlog. Want ook zonder die capitula tie van destijds zou aan een eersten wereldoorlog een einde zijn gekomen maar dan zeker niet tot ongeluk maar ten gunste van het rijk. Ditmaal is gelukkig het gevaar van ons weggenomen ten offer te vallen aan dergelijke sirenenklanken. 1Hebben onze vijanden in hun oud testamentischen haat zelf de oorlogsdoe len op voorbarige wijze brutaal en openlijk uitgeroepen. 2Is het kinderlijk, wanneer thans achteraf Engelsche en Amerikaansche bladen ontdekken en in hun domheid schrijven, dat het verstandiger zou zijn uit propagandistisch oogpunt andere oorlogsdoelen naar voren te brengen dan de eerst verkondigde. Niet alleen, dat het een beleediging van het v-cr- stand van ons volk is het aan te \>>a- digen, dat men uit propagandistische overwegingen thans iets anders zou willen zeggen, liet zou ook indien het dat van het begin af aan al ge daan zou hebben een tweede naai geen woord van de internationale aarts-zwendelaars geloven. Bovendien: men poogt niet door zijn oorlogvoering millioenen vrouwen en kinderen om het leven le brengen om dan misschien een vrede van verzoe ning of van toenadering of van recht vaardigheid te schenken. De wijze van oorlogvoering zelf heeft onze vijanden ontmaskerd. Het is de duizendjarige haat van het jodendom en van de daar door geleide plutocratisch-bolsjewisti sche wereld, die zich niet alleen in de oorlogvoering uit, doch die wan neer zij zou kunnen zegevieren ook het wezen van den vrede zcu bepalen. Duitschland antwoordt. Tegenover dezen haat echter staat thans geen zwak, burgerlijk Duitsch land, doch de nationaal-socialisti- sche volksstaat. Deze haat wordt derhalve ook niet opgevangen door luie decadente hoogere standen of klassen, doch deze brutale aanval wordt beantwoord door «Ie Duitsche volksgemeenschap en wel, niet be antwoord met frazen van wereld burgerlijke ideologieën, maar met den gezonden en fanatieken haat van een ras, dat weet, dat het om zyn bestaan vecht ^n dat zich, tenmin ste in dit geval, uitspreekt voor het oude bybclsche woord: oog om oog en tand om tand. Dat het joodsche doel der vernieti ging van Europa uiteindelijk de zekeie uitroeiing van het jodendom in Euro pa zal brengen, staal derhalve buiten eiken twijfel: dat de poging van Engel schen en Amerikanen Europa en Duitschland door het bolsjewisme te ve; L-tigen en het Duitsche volk door dc Moskovitische wurgers te tuchtigen, dat wil zeggen te laten uitroeien, slechts het tegendeel zou bereiken, dat wil zeggen de bolsjewisecring van de An gelsaksische wereld zelf, is even zeker, in elk geval kan deze. wereldhistori sche, geweldigste oorlog van alle tij den niet als een mooi tournooi ver- loopen. Het wonder, dat uitbleef Hitler vervolgde: Desondaks kunnen wij één ding vaststellen: toen de oor log begon had men vooral in Engeland de overtuiging, dat een inwendige op stand in Duitschland onmiddellijk tot ineenstorting zou moeten leiden. Men sprak destijds over „generaal winter", over „generaal modder", over „generaal honger" en men hoopte steeds op het wonder van de Duitsche ineenstorting. In feite hebben noch generaal winter, noch generaal modder, noch generaal honger hel Duitsche volk er: zijn hul digen volksstaat kunnen overwinnen De kapitalisten van die landen meen den, dat onze socialistische economi sche opvatting in den oorlog onmiddcl- liik schipbreuk zou leiden. Zij heeft echter juist in dezen tijd der zwaarste belasting bewezen, juist en sterker te zijn dan de economie van onze pluto cratische tegenstanders. Van een bols jewistische economie kan buitendien slechts gesproken worden in den zin van een georganlseerden slavenarbeid voor het joodsche directorium-gene raal te Moskou. Vertrouwen en strijdvaardigheid bij den aanvang van 1944. „De zenuwen in toom, taai en volhardend Het schoonmaken van de bunker kachel is geen aangenaam en helder karweitje, maar het waarborgt ver warmde bunkers tijdens de koude dagen PK Hahle/Atl-H/P m Het volgende kan thans worden vastgesteld: Na meet dan vier jaren oorlog heeft het Duitsche rijk niet één vierkanten meter van zijn bodem ver loren. Alleen onze vijanden noemen thans grootc gedeelten van hun voor malig bezit, niet meer het hunne, zelfs wanneer zij deze langs een omweg van leen- en pachtverdragen als ..eiland steunpunten" enz. elkander v.ederkeerig afhandig gemaakt hebben. 2. Het Duitsche Rijk is in dezen ge weldigen oorlog niet alleen naar alle kanten ter bescherming van dit conti nent ver naar voren gedrongen, doch het heeft daarbij tot nu toe nog eiken afzonderlijken tegenslag steeds weer overwonnen. Italië viel uit door verraad. De zwaarste tegenslagen in dezen oor log heeft ons het jaar 1943 gebracht. In de eerste plaats is onze oudste bond genoot uitgevallen, uitgevallen doo- een leng aanhoudend en stelselmatig geor ganiseerd verraad van een clique, die zich met het groot-kapitalistische Wes ten even identiek voelde, als zij gees telijk machteloos staat tegenover het bederf van de Marxistische ideologie. Reeds in den tijd voor het uitbreken van den oorlog was dc onder- grondsche werkzaamheid van de?. rond den koning geschaarde financieele. ge neraals- en politici-clique waar te ne men geweest. Zoowel de moeilijkheden in Noord-Afrika als die op den Balkan moesten in laatste instantie worden toe geschreven aan de voortdurende sabo tage- en verlammingspoging van deze plutocratische tegenstanders van den fascistischen volksstaat. Hun voortdu rende sabotage slaagde er niet slechts in de aanvoeren naar Afrik& en later ock naar Ttalië door steeds nieuwe me thoden van lijdelijk verzet te belemme ren en aldus onzen en den aan hun zij de staanden Italiaanschen soldaten den toevloed der materieele substantie v het voeren van den oorlog af te snijden, doch ook op den Balkan den door bet Duitsche ingrijpen opgehelderden toestand stelselmatig te bemoeilijken of te verwarren. Het bendewezen was uit sluitend het product van de onderaard- sche politieke en militaire maatregelen van deze krachten. Evenzeer was de vol ledige ineenstorting en het uitvallen der Iialiaansche formaties in het Oosten toe te schrijven aan de uitwerkingen van deze crisis, He' eindelijk openlijk ge pleegde verraad aan den Ducc en de schaamtelooze. lage samenzwering met de vijanden moesten volgens den wil van dezen koning en zijn clique het fascisme in Italië en he' nalionaal-so- cialistische Duitsche Rijk doen ineen storten. (Zie verder pag. 2) Dagorders van Göring en Dönitz. De oppei bevelhebber der luchtmacht. Rijksmaarschalk Göring, heeft bij de jaar wisseling een dagorder to\ de leden der luchtmacht gericht, waarin hij ondei meer zegt: In dit harde oorlogsjaar heeft ons ge heele volk een voorbeeld van bewonde renswaardige dapperheid, trouw en vol harding gegeven. Front en vaderland hebben zichzelf waarlijk overtroffen. In weerwil van bittere offers en vele zor gen en nooden hebben zij. dc oogen in Vertrouwen jp den Führer gericht cn net heilige liefde voor het vaderland, met sterk hart standgehouden tegenover alle beproevingen van liet lot. Gij. ka meraden, hebt in deze gevechten altijd de trolsche, met roem overdekte vaan der luchtmacht hooggehouden. Ik weet. dat gij mijn vertrouwen ln Uw moed cn fanatieke plichtsvervulling nooit zult te leurstellen Want ons leven geldt als hei lig er/deel der gevallen helden slechts één gedachte: Duitschland. Zoo gaan wij het nieuwe jaar in, in het besef van de geweldige kracht van het Rijk. bezield door een onwrikbaar vertrouwen en gedragen door de hooge verantwoordelijkheid voor de cultuurwe reld vooi een geheel werelddeel. De weg ligt duidelijk voor ons Het gaat om •erwinning of ondergang. De oppcrbevelhebbet der marine, oot-admiraal Dönitz. heeft een dagor der tot de marine gericht, waarin hij zegt, dat het afgeloopen jaar het Duit sche volk hard heeft gemaakt als geen enkel vroeger geslacht Wat het lot in het. komende jaar ook van ons moge verlangen, wij zullen schouder aan schou der staan, één van wil. onwrikbaar in trouw, fanatiek in ons geloof aan de overwinning. Dagorder van Himmler. De Reichsführer-S.S., Rijksmi nister van binnenlandsche zaken, Heinrich Himmler. heeft bij de jaar wisseling den volgenden dagorder uitgevaardigd: „Mannen van de Waffen-S.S. en politie! Tijdens den 7-jarigen oorloc schreef Frederik de Groote de vol gende woorden neer: „Wij zullen zoo lang om ons heen siaan totdat onze vervloekte vijanden zich opma ken voor den vrede". Deze zin ls ons parool voor het jaar 1944". Rijksminister dr. Göbbels heeft b(j de Jaarwisseling op Oudejaarsavond een radiorede gericht tot het Duitsche volk. Het jaar 1943, zoo verklaarde hü, was het totdusver zwaarste Jaar van dezen oorlog, want in dat Jaar moesten wü onze groote proef van standvastigheid afleggen in materieel en moreel opzicht. Het stelde ons voor de taak de voorwaarden, die wU in de vorige oorlogsjaren hadden veroverd, stevig in handen te krijgen voor onze eindoverwinning en hen tegen den woedenden stormloop van den vijand te verdedigen. Dat Is ons voor het grootste deel gelukt. Wü hebben daar bij weliswaar verliezen en tegenslagen moeten incasseeren, maar die kannen in geen enkel opzicht beschouwd wor den als van beslissenden invloed op den oorlog. Door het laffe verraad van de ltaliaansche konings- en gene- raals-clique is het kamp van de spil verzwakt met de economische en mi litaire kracht van een bondgenoot en het viel niet te vermijden, dat het algemeene oorlogsbeeld daardoor een verschuiving onderging. Wij moesten onze bakens achteruit zetten, zoowel ln het oosten als in het zuiden. De daarmee samenhangende teruggaande bewegingen van onze troepen hebben den vijand de zoo welkome gelegen heid geboden te spreken over een mi litaire ineenstorting van het rijk, of zulk een ineenstorting reeds in voor barige overwinningsberichten als spoe dig op komst zijnde aan te kondigen. De vergissing van den vijand. De vijand heeft zich grondig vergist Onze oorlogspositie is door deze gebeur tenissen weliswaar nauwer geworden dan zij was bij het einde van het jaar 1942. maar zij is meer dan toereikend om ons öc zekeie eindoverwinning te waarbor gen. Men behoeft tegenover de successen van den vijand slechts te plaatsen wat hij daarvan gehoopt had. om in te zien, dat nnze kansen op een volledige over winning door de gebeurtenissen van dit iaar op geen enkele wijze nBdeelig zijn beïnvloed. De door Churchill aangekondigde amphibische operaties zijn uitgebleven en zullen, wanneer zij, zooals steeds weer gedreigd wordt, plaats vinder., in alle plaatsen van Europa een pa- i ate Duitsche weermacht aantreffen, ln één woord: het wegvallen van een bondgenoot uit ons strijdend front heeft ons weliswaar groote en soms ook gevaarlijke moeilijkheden bereid maar wij habben die den kop weten in te drukken, en dat is het ten slotte, wat den doorslag geeft. Over den afloop van den oorlog beslis sen niet wenschen cn voornemens, maar alleen feiten. De vjjanri is er ook in het afgeloopen jaar niet in geslaagd zoodani ge feiten te stellen in een omvang, dat zij onze oorlogvoering in een essentieelc functie konden treffen. De vijand heeft zich op onzen militairen en moreelen te genstand de tanden kapot gebeten. Wal de Duitsche soldaat deed. Wat dat voor het verdere verloop van den oorlog beteekent. valt voorloopig niet 'e overzien Dat betreft vooral ons ooste- liik front. Onze soldaten hebben daar in de zware gevechten van het afgeloopen iaar een proef afgelegd van hun stand vastigheid. die alles, wat in dit opzicht tot dusver is gepresteerd, ver in de scha duw plaatst F.ike strijdende Duitsche sol daat is derhalve ook ons hart duizend maal dichterbij, dan de bijzonder schran dere dagbladschrijvers van een zekeie pers. die ons in het beste geval goede adviezen gegeven, maar overigens nau welijks een woord van erkentelijkheid en dank vinden voor een heldhaftige» en offervaardigen strijd, dien onze weer macht voert, ook voor de handhaving van het leven hunner volkeren. IJdele Sovjet-hoop. Het gevaar van het bolsjewisme, waardoor gansch Europa wordt be dreigd kon ook in het afgeloopen iaar met succes worden verbannen Wan neer de Sovjets geloofd hadden tot onze grens te kunnen opdringen, dan zullen de jongste eevechten ver in het oosten hun inmiddels wel geleerd heli- hen. hoe ijdel hun desbetreffende hoop was. Eeuwig zal het als de groote schande van deze eeuw worden bestempeld, dat Engeland en de Yereenigde staten zich verhonden met hel hnlslewisme om hun tan haat vervulden strUd te gen het eerbiedwaardige continent tot een militair succes le maken. Zij zul len ook daarmede de overwinning niet behalen, integendeel, hoogstens zullen zii de bestaansgrondslagen van hun eigen volken ondermijnen. Niettemin ligt daarin voor ons en voor Europa een enorm gevaar en wij moeten alle kracht bijeenrapen om aan dat ge vaar het hoofd te bieden. Volkomen doel loos is het om daarbij te rekenen op de hulp van andere volkeren en staten, die eveneens bedreigd worden ZJt zien welis waar vaak het gevaar in maar geen macht ter wereld kan hen er toe brengen, iets daartegen te doen. Zii gelijken daar bij op het koniintie. dat gehypnotiseerd naar de slang kiikt tot het verslonden wordt. Aangewezen op eigen kracht. Wij zijn dus in hoofdzaak op onszelf aangewezen om dezen strijd om ons leven en om het leven van ons continent met succes te voeren Dat kunnen wij ook De economische en militaire kracht van het rijk Is, vergeleken met het begin van den oorlog, toen wij tegenover een on vergelijkelijk veel grooter gevaar ge plaatst waren, enorm gegroeid. Europa bevindt zich voor het grootste deel in onze handen. De vijand zal wel geen middel onbeproefd laten om ons in het komende jaar de essentieele stellingen van onze oorlogvoering uit handen te slaan, maar daartoe moet hij. zooals de omstandigheden op het oogenblik zijn. den gevaarlijken sprong wagen in het westen, dien hij tot dusver altijd met succes heeft weten te ontgaan. Hij probeert hem voorloopig te ver vangen door een offensief uit de lucht, dat. zooals elkeen weet. en zooals ook de vijand heel openlijk toegeeft, meer gericht, is tegen ons oorlogsmoreel dan tegen ons oorlogspotentieel Eeuwige schande. Wanneer ik over luchtoffenstef spreek, dan is deze uitdrukking een zeet hoffe lijke en gereserveerde omschrijving voor een volkomen onsoldateske strijdmetho- de. die in de geschiedenis haars gelijke niet kent in gemeenheid en ruwheid. Dat zal de door de eeuwen heen onvergeten blij vende schande van de Engelschen en Amerikanen zijn. dat zij. zooals in den eersten wereldoorlog met honger, ln den veeden wereldoorlog met fosfor tegen ouwen en kinderen *tjn opgetreden m few ram* m few «KfNtP oorlog is gelukt, dat zal hem ln den tweeden wereldoorlog niet gelukken Het is overbodig daarover nog u-oorden te verliezen. On* volk heeft ln het jaar 1943 da beproeving van de vijandelijke lucht- terreur zóo schitterend doorstaan, dat de vijand zijn daaraan geknoopte verwach tingen definitief kan begraven Ons volk is in de nachtelijke vuur- stormen niet uiteengevallen, zooals onze vijanden dat hoopten en wensrh- ten. doch Is een vaste en onwrikbare gemeenschap geworden. Dat Is de kostbaarste leer van het Jaar 1443. WU zijn onder den dwang der om standigheden in zekeren omvang ge wend geraakt aan de verschrikkingen van den modernen oorlog. Het En gelsche volk daarentegen zil daaraan weer gewend moeten maken. De luchtterreur 2al veranderen. De luchtoorlog bereidt den vijand slechts genoegen zoolang hij eenzijdig )s. Wordt hij weer tweezijdig, dan zullen de reugdekreten daarover in de Londen- sche pers spoedig verstommen. De BriJ- sche cn Amerikaansche piloten zullen echter binnenkort ln het geheele Rijks gebied tegenover een verdediglngskracht komen te staan, die hun den lust tot hun gemeene overvallen op Duitsche steden _pn haar burgerbevolking meer en meer zal ontnemen Er bestaat geen oorlogs wapen. dat niet op zeker tijdstip een te- genwapen te voorschijn roept. Zoo za! dat ook hier het geval zijn. De vijand treft met den luchtoorlog ons bewape- ningspotentleel slechts In zeer beperkten omvang en daarmede is de succesvolle voortzetting van dpn oorlog voor ons absoluut gewaarborgd Hel tweede front. Wü vermoeden, dat de Engelschen en Amerikanen in het koinendr voorjaar door een Invasie in het Westen de proef op de som willen nemen. ZU moeten dat Immers, omdat Stalin. hun opperste heer er. gebieder, dat zoo wil. Dan zal blijken wie in deze kwestie gelijk heeft, de vij and of w(j. ln ieder geval kan het En gelsche en Amerikaansche publiek de maatstaven voor hetgeen zUn soldaten daarbij te wachten staat aflezen aan dr gevechten in Italië, cn daarbU niet ver getend dat de Duitsche weermacht vóór Itome altü'l nog aan de peripherie van ons bdangengebied strijdt. terwUl het in het Westen om ons leven gaat. Vertrouwen in de toekomst. Zeer waarschijnlijk is het. dat de oor log daarmede in het komende jaar zijn beslissende stadium zal binnengaan. On ze omstandigheden voor de overwinning zijn daarbij meer dan gunstig. Het is over het algemeen een ondankbare taak wanneer men In een zoo kritieken tijd den profeet wil spelen. Maar nooit heeft de Duitsche leiding komende gebeurtenis sen met een zóó souvereine kalmte tege moet gezien als ditmaal, "Tiet ligt derhal ve voor de hand aan te nemen, dat de Engelsche en Amerikaansche soldaten in het komende voorjaar nog verbaasd zul len opkijken. 7.i) kunnen dan hun dank betuigen aan hun regeeringen, die hen in haar verblinding dit bloedige ongeluk insturen. Een doorslaggevend element van dc overwinning is het bewustzijn van eigen recht. Dat bezitten wij ln vollen omvang. Wij weten heel nauwkeurig waarom wij Europa verdedigen. Maar noch de Engelschen en nog veel minder de Amerikanen weten, waarom 7.tj liet aanvallen. Daarbij zullen zij de grootste offers aan bloed moeten brengen Men sterft niet graag voor een staatsbestel, waarin klassenhoogmoed en eigendunk van standen heerscht waarin de arbei ders slechts koelies van de geldmagna ten zijn en waar de toonaangevende staatslieden slechts sociale frazen ver kondigen. maar sociale daden pijnlijk vermijden. \ls zijn leven echter verdedigt de sol daat een staat, die in den waarsten zin des woord* zijn eigen staat en een so ciale staat is. waarin ook de kleine man alle mogelijkheden bezit om naar boven te Jcomen waarin politiek cn oorlogvoe ring slechts zijn gericht op de belangen van het geheele volk en niet op die van een kleine pi utocra tencliq ue. In één woord, waarin het volk zichzelf vla zijn beste zonen voor zijn eigen welzijn en geluk regeert. Ik behoef er geen woord over te verliezen, waar hel in dezen strhd voor ons om gaal. Onze vijanden hebben on« daarover geen twijfel gela- len. Wij verdedigen ons leven. Het 1* goed «lat w|| dat weten. Een nederlaag zou ons allen vernietiger Daartegenover staat de overwlnnir die wij door te strijden kunnen e zuilen behalen. 7.IJ opent ons de poo naar de definitieve vrliheld en onr hankelijkheid van ons volk. Vóór o< ligt dan een weg van den vrede c van den vrücn arbeid, van den we drropbouw en van een dipp soriaa' geluk, dat gelegen ls In de gemeen- srhap van allen. Vraagt men mij nu hoe de eerste deugd heet, die ons naar deze overwin ning leidt, dan kan ik slechts ten ant woord geven: het is de trouw aan ons zelf. de trouw aan de wereld, die wij ui gedachten hebben en aan onze politieke geloofsbelijdens. Het komt er in hoofd zaak opaan. dat leiding en volk de ze nuwen in toom houden, taai en volhar dend de gevaren en moeilijkheden te bo ven komen en zich door niets laten af- hrengen van «ie voortzetting var den eenmaal ingeslagen weg, die de juiste gebleken is Dan breekt op zekeren dag plotseling het wolkendek, dat «je zon ver duistert en de hemel ziet er weer stra lend uit Zoo zal het ook ln dezen oorlog zijn. Front en vaderland hebben in het afgeloopen laar zichzelf overtroffen. De partij is als de politieke leidster van het volk te voorschijn getreden op het ni veau van haar groote prestaties Zij le verde voor het optreden van millioenen aan het Duitsche front een offer in bloed, dat verre overtreft hetgeen elders van het Duitsche volk verlangd moest wor den. Om den Eiihrer geschaard staan wit volk der Duitschers. aan het eind van dit harde oorlogsjaar en zette wi) moedig den stap in de nog or bekende toekomst. Wij weten: het z onze toekomst zUn. Het lot schen' haar ons niet. wü moeten er vo i echten. Wat w illen wy doen. Fier verbeten wachten wij den vUand of hU bli nacht en mist onze stertf besluipt, of hU in het Oosten met r> overmarht van menschen en ma' riaal op ons front storm loopt, of i in het Zuiden bebloede koppen ha.' of dat hU tenslotte den siormlo waagt op den Atlantischen wal. Ov al waar htj tegen ons optreedt, «te aan het front Duitsche mannen «eaover hem en ln het vaderlai waar die mannen ontbreken. *t Duitsche vrouwen, knapen en m Je». Het jaar 1944 zal ons bereid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1