NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „Waan van den dag"? Drie nieuwjaarswenschen voor het Nederlandsche volk. Sterke aanvallender bolsjewieken Lij Witebsk mislukt Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie; Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 4 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 2, 2 pagina's. Deie Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. PrJJa der gewone advertenties in deie Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheeie oplage op aanvrage. (Van onzen politieken redacteur.) I VAN KLEFFENS heeft in een rede voor Radio Oranje vanuit Londen de toekomstige positie van Nederland na een geallieerde overwinning om schreven. Hij erkent daarin, dat de po litiek van neutraliteit, zooals die in de yooroorlogsche jaren (door hem) werd nagestreefd, muisdood is. „Nederland", zoo zegt hij woordelijk, „kan zich op grond van de gewapende machtsver houdingen in de wereld en de uiteraard gebrekkige Nederlandsche militaire macht niet meer isoleeren". Hij zet uit een, dat Nederland weliswaar niet in het Britsche gemeentebest moet op gaan, doch dat het een nauwe samen werking met Engeland en de Ver. Sta ten dient te zoeken, zooals deze door de noodzakelijkheden van militairen aard wordt voorgeschreven. Volgens zijn opvattingen dient Nederland een bruggehoofd van de Britsche en Ame- rikaansche partners te worden! Het proefballonnetje van maarschalk Smuts heeft zijn werk wel verricht! Maar niettemin doen deze erkenningen en uitlatingen „vreemd" aan uit den mond van een man, die op 8 Novem ber 1939 in de Tweede Kamer verklaar de, dat „onze zelfstandigheid door ons zelf verdedigd en beschermd dient te worden" en dat het Nederlandsche volk „de vrijheid, om zelf eigen zaken te regelen, als het hoogste gebod be schouwt". In zijn Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer nopens de Begrooting van 1940 onderstreepte hij de gevoerde zelfstandigheidspolitiek en op 25 Januari 1940 verdedigde hij in de Eerste Kamer met klem 's lands onzijdigheid, waarbij hij de formule uitkoos „eigen erf in eigen hand." Bij dezelfde gelegenheid zeide hij: „Geen groote mogendheid kan zich veroorloo- ven, ons gebied in andere handen te zien vallen." Tevens waarschuwde hij er tegen „zich niet op sleeptouw te laten nemen door den waan-van-den- dag" (nl. de militaire en economische ruimtepolitiek). O/ER op sleeptouw-nemen gesproken nog enkel dank zij de hulpvaar digheid van maarschalk Smuts is de voor Radio Oranje uitgesproken erken ning vJh Van Kleffens slechts een schamele vrucht van een bijna vier jarig verblijf in Engeland. Waar blij ven immers de economische, sociale en cultureele gezichtspunten, die in het kader der ruimtepolitiek elk voor zich, belangrijke wezenstrekken van z'dlfstandigheid, of wat daarvan over blijft, uitmaken en die inmiddels reeds in het nationaal-socialistische concept vqn het nieuwe Europa e$n bevredigen de oplossing hebben gevonden? De aanvaarding van het ruimtebeginsel beteekent tevens een erkenning en een loslaten van zijn foutieve militair-poli tieke standpunt, dat aan zijn vooroor- logsche politiek ten grondslag lag. De ontwikkeling van de techniek, der wetenschap en vooral van het verkeer en bovendien de economische vervlech tingen maken het nu eenmaal voor een kleinen staat onmogelijk, in strikte af zijdigheid en neutraliteit zijn isolement vol te houden. Vliegtuigen en motoren hebben dit oude standpunt, hoe eer biedwaardig en idyllisch ook, volkomen overwonnen. Een bufferstaat is een po litiek fossiel, nademaal in Roosev lts brein zelfs wereldzeeën nauwelijks be scherming meer bieden. HE in 1940 gedane uitlating van Van U Kleffens, dat geen groote mogend heid zich veroorloven kan. het Neder landsche gebied in andere handen te zien vallen, geldt echter bij een even- tueele geallieerde overwinning, waarop hij hoopt, evenzeer voor de Sovjet unie, indien dit buiten de westelijke kuststaten (met name Frankrijk, Bel gië en Nederland) Europa zou beheer- sehen, hetgeen Van Kleffens tusschen de regels door voorzichtig te verstaan geeft. De west-Europeesche staten zouden dan ten opzichte van Sovjet- Europa want op dien status komt de rest van Europa neer! een soort gelijke positie innemen als het Engel- sche brugg'hoofd Calais lange jaren (tot 1558) ten opzichte van Frankrijk heeft vervuld. Zoo min als deze positie op den duur te handhaven was, als ge volg van de voortschrijding van de techniek, enz,, zoo zou evenmin een Britsch-Amerikaansch bruegehoofd van staten ten opzichte van Sovjet-Europa te handhaven zijn, waarbij in dit laat ste geval nog hoogst belangrijke eco nomische en cultureele en zee" zeker ook sociale factoren een rol spelen, hoezeer Van Kleffens die ook verzwijgt of over het hoofd ziet. (Slotvolgt.) CARAMELDRANK VOOR KINDEREN Reservebonnen vóór-inlevering bij den detaillist. 's-GRAVENHAGE, 31 Dec. Het was aanvankelijk de bedoeling om ter vervanging van de cacao voor de kin deren van 014 jaar nog in den herfst een carameldrank in distributie te brengen. De voorbereiding heeft echter mede doordat hiervoor ook andere producten zijn ingeschakeld zooveel tijd gevorderd, dat aan dit voornemen eerst thans uitvoering kan worden ge geven. Op de hiervoor aan te wijzen bonnen zal een poeder verkrijgbaar worden gesteld, waaruit een naar caramel, ca cao of anijs 'smakende drank kan wor den bereid. Ter verkrijging van dit poeder moet het publiek de bonnen „Reserve C-5", „Reserve D-5 of „Re serve E-5" bij den detaillist gedurende het tijdvak van 1 tot en met 8 Januari vóórinleveren. De détaillist zal op basis van de door hem ontvangen bon nen worden bevoorraad. Degene, die zijn bon niet vóórinlevert. kan er niet van verzekerd zijn, te zijner tijd het poeder te kunnen betrekken De aflevering door den winkelier aan het publiek mag van 5 tot en met 19 Februari 1944 geschieden, waartoe een aparte afleveringsbon zal worden bekend gemaakt. De af te leveren hoe veelheid bedraagt 300 gram per bon. Het ligt in de bedoeling dit rantsoen eens per acht weken beschikbaar te stellen. De thans beschikbaar gestelde hoeveelheid is bestemd voor de periode van 26 December 1943 tot en met 19 Februari 1944. Nieuwjaarsreceptie bij den Rijkscommissaris De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden. Rijksminister dr Seyss Inquart, ontving op Nieuwjaarsdag vertegenwoordigers der Weermacht en zijn naaste medewerkers Stapf/Reynhoudt/Pax m De Leider heeft op 1 Januari een Nieuwjaarsrede gehouden, waaraan het volgende ontleend is: Het oude jaar is van ons heen ge gaan; het jaar 1944 heeft zijn intrede gedaan. In Augustus zal het 30 jaren geleden zijn, dat het oude Europa op hield te bestaan. Toen brak de eerste wereldoorlog uit. Van 19191939 was er de tusschenpoos van 20 jaren, van uiterst felle bewogenheid van het in nerlijk leven der meeste Europeesche volkeren, gevolgd door den tweeden wereldoorlog, die woedt. Is er nog iemand die denkt, dat het Europa van 1914 nog terug zal komen? Zeker niet. Bewust of onbewust begrijpt een ieder, dat we leven in een tijdperk, waarin een w?reldrevolutie zich voltrekt, geheeie menschelijke samenleving ver andert van structuur. Is één mensch, of zijn eenige menschen verantwoorde lijk daarvoor, dat deze wereldrevolu tie plaats vindt? Ja, meenden in 1914 eenvoudige zi:len, die dachten wijs te zijn, zij zeiden Kaiser Wilhelm was de schuld. Hoe is het mogelijk zoo kortzichtig te zijn. Een wereldrevolutie voltrekt zich naar Gods wil, dien wij bijna nimmer kunnen doorgronden en waarnaar wij nog altijd zoekende zijn, g:dreven door den wensch, om in den strijd tus schen de goede en de kwade machten te staan aan do zijde van de goede Aan deze wereldrevolutie ontkomt geen enkel volk. Van 1914 tot 1918 waren wij geheel passief, neutraal ncemde men dat. De Volkenbond van Genève werd in 1920 gesticht om de wereldrevolutie tegen te houden. Wij herinneren ons van 1920 tot en met 1935 het hosannah voor den thans in elkaar gezakten Volkenbond. En nu zijn wij actief be trokken in de wereldrevolutie of wij dit willen of niet. Die activiteit is al begonnen in 1935 toen onze regeering als eerste in Genève sancties eischte tegen Italië. Daarna door deel te ne men aan de economische omsingeling van Duitschland door den uitvoer van groenten, vruchten, boter, enz. naar Duitschland onmogelijk te maken en voor een appel en een ei onze boter naar Engeland te brengen (een kwartje per pond). Vele millioenen kilogram men voedsel werden vernietigd en de groote meerderheid van ons volk kon mijn waarschuwing niet verstaan door het heidensch lawaai, dat tegen mij werd gemaakt. In 1940 kwam het onvermijd lijkc. omdat onze kust niet tegen Engeland en Amerika verdedigd was. Het is jammerlijk te moeten bedenken, dat ook mijn herhaaldelijke waarschuwin gen daartegen van 19351940 in den wind werden geslagen. Het was toch zoo duidelijk, dat als de kust niet ver dedigd werd, de Duitscoers op een gegeven oogenblik moesten komen het zelf te doen. Nu begrijpen wij allemaal, dat als de Duitschers hier aan de kust niet zulke sterke v rde- digineswerken gemaakt hadden, de F.n- gelschen en Amerikanen hier geland zouden ziin inplaats van' in zuid-ïtallë en. indien zij nog niet «-.eland waren, hier zouden landen in de naaste toe komst. „En wat dan nog?" vragen ve- „Dan gaan immers ile Duitschers direct op de vlucht, dan zijn wii weer vrij!" Zeker is, dat als de door de En- gelschen en Amerikanen in het wes ten voorgenomen invasie plaats zou vinden, ons vaderland hel strijdtooneel zou worden en daardoor zou worden verwoest. Juist in ons laaggelegen 'and zou de oorlogvo ring onze bevolking uitermate zwaar treffen, en het zou een ontzettende ramp zijn voor ons allen Dc eerste wensch En hiermede 'ben ik dan gekomen tot den eersten van de drie wenschen, die ik op dezen Nieuwjaarsdag voor ons volk wil uitspreken. Deze wensch luidt' Mose ons vaderland gespaard blij ven voor een Engelsch-Amcrikaan- sche invasie, die ons land tot oor- logstooneel zou maken, onze steden en dorpen zou verwoesten en dood en verderf over ons volk zou bren gen. Maar in dit jaar dreigt ons nog een tweede gevaar, nog erger dan het hier boven genoemde: het Bolsjewistische. Toen de Duitsche legers aan de Wol- ga stonden leek dit gevaar zoo ver af, dat velen het niet achtten. Maar de zelfde legers, die de Poolsche weer macht in 18 dagen vernietigden, die de Engelschen bij Duinkerken in zee wierpen, die de Fransche legers in zes weken tot overgave dwongen, diezelf de legers staan nu 2'/i jaar in strijd met den Sovjet-Russischen kolos. Vele millioenen bolsjewieken heeft Stalin geofferd; meerdere millioenen men- schenlevens is hij bereid te offeren om zijn doel te bereiken. Zooals de Brit sche veldmaarschalk Smuts het uit drukte: de Sovjet-Russiscne kolos zal voortschrijden over Europa. Wanneer de Duitsche weermacht den dam in het oosten niet zou kunnen houden, zullen de bolsjewisten geheel Europa overstroomen. Het is dwaas heid te denken, dat een westelijk strookje van Europa daarvan ver schoond zou blijven, zooals velen het nog doen, die gelooven, dat Engeland en Amerika dit blijvend zouden kun nen beletten. Gelukkig dat de laatste maanden van het afgeloopen jaar bleek dat meer en meer volksgenooten dit enorm gevaar gaan beseffen. Zij zien nu, waarom duizenden en duizenden van onze bes te jonge mannen zich hebben ingezet in den strijd tegen het bolsjewisme. Honderden van hen hebben hun leven gegeven, zijn gebleven op de onmete lijke velden van Rusland. Mogen in dit nieuwe jaar velen, zeer velen hun va derland volgen, zoodat naast de reeds bestaande Nederlandsche pantser-gre nadierregimenten generaal Seyffardt en De Ruyter nieuwe regimenten zullen kunnen worden opgesteld. Het is wan begrip waardoor nog velen worden te ruggehouden. De tweede wensch. Mijn tweede wensch voor ons volk ls dan deze: Moge de dam in het oosten, ge vormd door de Duitsche weer macht, de verbondenen cn de vr(j- willigers, in de komende maanden zoo sterk blijken te zijn, dat dc met millioenenlegers aanstormende bols jewisten en hun door Amerika ge leverde enorme strijdmiddelen er niet doorheen '-.omen, waardoor Europa van het bolsjewisme gered zal worden. Voor 'deze redding op het kantje af allen eens alle volkeren van Europa dankbaar zijn aan allen, die daaraan mede hielpen, bovenal aan den man op wiens schouders God de geweldige verantwoordelijkheid heeft gelgd Europa te behoeden voor den onder gang in het bolsjewisme: Adolf Hitier. Mijn derde Nieuwjaarswensch is moeilijker onder woorden te brengen, omdat ons gemoedsleven daarbij sterk is betrokken. Kerstmis 1943 is daarom voor zoove- len van ons volk een droeve Kerst mis geweest. In tienduizenden gezin nen was er leegte, omdat er plaatsen open waren, die men zoo gaarne ge vuld had willen zien. En zeker kun-1 nen wij er van zijn, dat bij alle volks genooten, buiten 's lands grenzen, te land of ter zee op Kerstavond één wensch overheerschte: volgende Kerst mis thuis te zijn. En hun wensch is de onze. Een hoogst ernstig en uiterst moei lijk jaar is begonnen. Een jaar, dat zonder twijfel veel leed en ellende over millioenen zal brengen. Ik denk speciaal aan onze volksgenooten, die in Duitschland te werk zijn gesteld en waaronder er zoovelen zijn, die nog niet kunnen inzien, dat dit een nood zaak is, de onvermijdelijke tegenweer tegen de millioenen Aziatische en Amerikaansche arbeiders, die dag en nacht oorlogstuig maken, waarmede Europa vernietigd moet worden. Het ls nog maar kort geleden, dat ik den vurigen wensch uitsprak, dat de Nederlandsche arbeider in Duitschland zich zoo correct zou gedragen als de Duitsche soldaat in Nederland. Ouders, vrouwen, verwanten van hen die werken in Duitschland, spoort in Uw brieven Uw zonen en mannen aan, dat zij dit zullen doen, dat zij nimmer vergeten mogen, dat zij ons volk vertegenwoordigen. Dan kan het niet anders of de Ne derlander zal straks in het buitenland gerespecteerd worden. Van den Korps- führer der N.S.K.K. ontving ik dezer dagen een brief, waarin in het Ne- derlandsch vertaald deze zin voor kwam: Het zal U groote genoegdoe ning zijn van mij te hooren, dat Uw mannen zich steeds en overal onberis pelijk gedragen hebben sn dat de lei ders der betreffende eenheden zich steeds waardeerend over de houding en den inzet van Uw mannen uiten." Een ieder zal begrijpei, dat ik nu denk in het bijzonder aan al mijn ka meraden aan het front, in de hospita len en aan het thuisfront, die weder om een moeilijk jaar achter den rug hebben. Het is zoo betreurenswaard, dat ons volk ook in deze moeilijke tijden nog niet eendrachtig staat. Het is moeilijk te zien naar een toe komst, die zooveel beter is en ons al len trekt. Uit de worsteling van he den ontstaat een nieuw Europa, een vast verbond van vrije volkeren; in dit verbond een herboren Nederlandsch volk. gelouterd door het leed, in een dracht en harmonie werkend aan zijn toekomst, in godsvertrouwen gedragen door den wil om gerechtigheid te be trachten. De derde wensch. Als derde wensch voor het Neder landsche volk spreek ik uit. Dat Kerstmis 1944 het Nederland sche volk vereenigd zal zien, dat allen, die nu ver weg zijn, weer tot hunne gezinnen in hun eigen huis zijn teruggekeerd cn dat w(j clan allen met moed en vertrouwen de toekomst tegemoet zullen zien, wetende, dat w(j staan aan den vooravond van een nieuwe periode in ons volksbestaan, een periode, die een geweldigen opbloei te zien zal geven van onze nationale waar den, omdat w(j ons bekend zullen hebben tot de Groote Germaanschc en nog grootere Europeesche Ge meenschap, die de eenig mogelijke waarborg is voor de handhaving van de geestelijke en raatericele waar den, die wij behoeven. Mogen deze drie wenschen vervuld worden tot heil van volk en vader land. Mijne Volksgenooten, veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Terreuraanvallen op Berlijn voortgezet UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Aan het bruggenhoofd van Nikopol en' ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk verminderde de gevechtsaciviteit gis teren, vrij zwakke vijandelijke aanval- en mislukten. Ten zuiden cn zuidoosten van Sji- tomir zijn sterke aanvallen der bolsjewieken in harde gevechten met vernieling van talrijke tanks afgeweerd, ten westen der stad omsingelingspogingen verijdeld. Verder ten noordwesten 3taan onze troepen in zwaren strijd met vijande lijke aanvalsgroepen Bij Witebsk zijn sterke plaatselijke aanva'ien der bolsjewieken in verbit terde gevechten mislukt. Een eigen aanval wierp den tijdelijk in onze stel lingen binnengedrongen vijand ondanks verbeten weerstand na afweer van verscheidene tegenaanvallen weer terug. Aan de rest van het Oostelijke front werden bij deels hevigen sneeuw jacht slechts gevechten van plaatse lijke beteekenis geleverd. Aan het Zuid-Ita'iaansche front ver liep de dag rustig. Bij een nachtelij ken aanval van zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen op het vijandelijke ravitailleeringssteunpunt Augusta wer den een vrachtschip van middelbare grootte en materiaalopslagplaatsen In In Kareliö Een verkenningstroep op ikl's maakt zich gareod Voor dar ifmarsch worden de ski's nog eens met was bestreken bh PK Nlqullle/H H/St/P m brand geworpen en haveninstallaties vernield. De Britsche terreurbommenwerpers zetten in den afgeloopen nacht onder dekking van wolken hun aanvallen op verscheidene woonwijken der Rijkshoofdstad voort, bovendien vie len enkele bommen op eenige plaat sen in West-Duitschland. Nachtjagers en afweergeschut van het luchtwa- pen hebben, voormover tot dusver is vastgesteld, 31 viermotorige vijan delijke bommenwerpers vernield. Te middernacht hebben Duitsche vliegtuigen storingsaanvallen op Lon den ondernomen. AANVAL OP GROOT-PARIJS. In de door een Anglo-Amerikaansehen terreuraanval van 31 December getrof fen Parijsche gemeenten vindt heden de begrafenis plaats van de slachtof fers, wier aantal tot 245 is gestegen: 278 zwaargewonden zijn in de zieken huizen opgenomen. Volgens de pers zijn 275 woonhui zen volkomen vernield en bijna 200 zwaar beschadigd. Opnieuw, aldus wordt geconstateerd, heeft men van meer dan 6000 meter hoogte bommen lukraak op de Fransche burgerbevol king laten vallen. DE FüHRER WENSCHT GELUK. Bij de wisseling des jaars heeft de Führer den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Rijks minister ds. Seyss-Inquart, het vol gende telegram gezonden: Hoofdkwartier van den Führer, 31 Dec. - „Ontvangt op den drempel van het nieuwe jaar mijn hartelijkste ge- lukwenschen voor uw verantwoorde lijke werkzaamheid, evenals voor uw welzijn." (w. g.) Adolf Hitier. Nieuws in 'l kort. Amerikaansche torpedojager geëxplo deerd. Naar Reuter uit New York meldt, heeft het Amerikaansche ministe rie van marine bekend gemaakt, dat Maandag een Amerikaansche torpedojager op ongeveer 6 mijl ten noordoosten van Sandy-Hook ls geëxplodeerd. Het schip ls gezonken. Het aantal overlevenden be draagt 163, onder wie 108 gewonden. Apen voor Gibraltar. Volgens een be richt in de ..Daily Mail" maken de Brit sche autoriteiten zich groote zorgen over het uitsterven der apen ot> de rotsen van Gibraltar. Zooals men zal weten, wil de legende, dat, wanneer de apen Gibraltar zouden verlaten, de Engelschen het voor beeld der apen zouden volgen Daarom hebben de Britsche autoriteiten maatre- regelen genomen, om den apenvoorraad door het importeeren van Afrikaansche apen te vergrooten (c.d.) Utrechtsche mannelijke Jengd 's avonds van de straat. Met ingang van Woens dag a.s. is het aan jeugdige mannelijke personen (aan vrouwelijke was het reeds verboden) beneden den leeftijd van 20 Jaar, verboden zich op bepaalde tij den buiten op te houden. De landbouw in 1943. De Rijkslandbouwconsulent te Alk maar, de heer G. Lienesch, schrijft ons: Hoewel het jaar 1943 behoort tot de oorlogsjaren, zal toch de lendbouw er met een zekere voldoening aan terug kunnen denken. Vooral Je tegenstel ling met 1942 was opvallend als we slechts denken aan het groote verschil in weersomstandigheden in beide ja ren. Met dit verschil is dan ook groo- tendeels te verklaren het goede ver loop der werkzaamheden in 1943. Ons gewest heeft zich in den loop van het afgeloopen jaar weer meer gespecialiseerd in de richting van se lectieteelt van akkerbouwproducten en de oppervlakte pootaardappelen begint respectabele afmetingen aan te nemen. De oppervlakte bouwland is nu op de daarvoor geschikte gronden dusda nig uitgebreid, dat het landschap er merkbaar door is veranderd. Alleen de laagveenstreeken toonen nu nog het beeld van de eindelooze weilandcom plexen. Indien we in korte trekken nagaan hoe het verloop van 1943 is geweest voor de landgebruikers in onze pro vincie, dan zijn de meest kenmerkende punten de gunstige voorjaarsgodin en de schitterende oogstmogelijkheden. Hoewel het aantal beschikbare ar beidskrachten steeds kleiner is gewor den, bleek het toch mogelijk alle oogst producten op tijd binnen te halen. Dat zooiets in dezen tijd een buitengewoon gunstig iets is geweest, behoeft ook voor den stedeling geen nadere toelich ting. Het voornaamste gewas is hier nog steeds het gras, ondanks het feit. dat er in de oorlogsjaren reeds een 15.000 Ha. grasland zijn gescheurd. De op brengst van het grasgewas kon over 1943 goed genoemd worden. Alleen de zware oude gronden lieten het in den drogen herfst wel eens zitten. Het hooi is vrij goed binnen gekomen en van behoorlijke kwaliteit. Wie zoo gelukkig is om naast dit hooi te kunnen beschik ken over voederbieten, maakt niet zoo'n slechte kans om goed door den winter te komen. Bij den akkerbouw verliep de graan oogst zeer goed Een grootere op brengst, van veel betere kwaliteit, was voor alle granen het resultaat. En dit ondanks een geringere bemesting en wat lichtere grondbemesting. De aard appelen werden voornamelijk geteeld voor de winning van pootgoed. De droogte heeft de opbrengst wat gedrukt, terwijl ook het tijdelijk tekort aan per soneel eenige spanning veroorzaakte. Het gebruik van z.g „oogstcolonnes' bleek hier echter een aardige tegemoet koming te vormen. Doordat op deze wijze de spits van de arbeidsbehoefte werd afgebeten, voorkwam men een ti sterke stijging van het loonpeil bij al le aardappeltelers! Bij de peulvruchten viel eigenlijk het minst gunstige resultaat te boeken. De voetziekte en insectenbeschadiging vormden hier een belemmering voor een normalen oogst; vooral in de Wie- ringermeer viel het erwtenverschot erg tegen Het koolzaad en het blauwmaanzaad gaven goede oogsten. De uitzaai van den nieuwen oogst koolzaad is zeker gunstig beïnvloed door de resultaten van 1943. De handelsgewassen, zooals spinazie- zaad, raapzaad, bietenzaad e.d., deden het goed. Waar bij deze gewassen ook sprake is van zaadwinning van gese lecteerde producten, ligt ook dit in de lijn van vergrooting van den teelt van veredelde producten. Dit is misschien van beteekenis voor onze toekomst; immers er bestaat gewoonlijk meer be hoefte aan geselecteerd zaaizaad dan aan ongekeurde reproductie-materialen. Bovendien gaat de landbouwkundige ontwikkeling steeds meer den weg op van den uitzaai van goedgekeurd poot goed en zaaizaad en dit wordt nog ge stimuleerd door het feit, dat men an dere hulpmiddelen voor de landbouw- voortbrenging niet of niet voldoende kan krijgen. Het bovenstaande wekt den indruk, dat het een zeer voordeelig seizoen is geweest voor onze boeren. Uit een oogpunt van goederenvoortbrenging is dit ook wel zoo geweest. Gerekend naar de vastgestelde richtprijzen, krijgt men evenwel geen gunstig beeld. Vele onkosten zijn voor den hoer aanzien lijk hooger geworden bij gelijkblijvende graanprijzen. Gaat men echter na hoe de positie is voor vele grasboeren, dan is daar het beeld veel slechter dan by de akkerbouwers. Vooral in de gebie den, waar de grond niet geschikt is voor bouwland, zijn de perspectieven voor de veehouders vrij somber. Het schitterende verloop van het weer, in groei- en oogstperiode, heeft niet gecamoufleerd op ons plat teland. Mochten deze omstandigheden in 1944 precies gelijk zijn aan die in 1943. dan valt daaruit te voorspellen, dat de oogstresultaten minder zufien zijn. Met gespannen verwachting zien we daarom tegemoet welke mogelijkheden de oorlog nog zal laten aan het land- bouwproductie-apparaat in 1944. LITIEKE MOORD TE SON (N.B.) Op 23 December, des avonds om streeks zeven uur is de Buurtboeren- leider van den Nederlandschen Land stand in Son, J. van Eek, door twee onbekend gebleven personen in zija woning overvallen en neergeschoten. De daders waren binnengedrongen in het vertrek waar de heer van Eek en diens echtgenoote aan tafel zaten. Zij trokken een revolver en losten eenige schoten op den heer van Eek, die zwaar gewond werd en den volgenden dag in het ziekenhuis te Eindhoven overleed. Het slachtoffer was 45 jaar en vader van 9 kinderen. Over dezen aanval kan nog nader worden gemeld: Toen de twee moor denaars de woonkamer oinnendrong n, bevonden zich daar behalve het slacht offer nog zijn echtgenoote en 3 kin deren van respectievelijk 7, 3 en l'/i jaar. De onbekenden, die naar schat ting slechts 18 20 jaar oud waren en een zwart masker droegen, riepen „handen omhoog" en losten op het zelfde oogenblik eenige schoten op den Buurtboerenleider, die zwaar gewond ineen zakte. Eenige dagen te voren hadden twee jongelui van denzelfd^n leeftijd een bezoek gebracht aan de boerderij van het slachtoffer waar zij voorgaven konijnen te willen koopen. Men vermoedt dat deze jongens iden tiek zijn met de daders. NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER EN ARBEIDSINZET 's-GRAVENHAGE, 3 Jan. Aange zien de Nederlandsche Kultuurkamer bemiddeling verleent inzake vrijstelling van tewerkstelling elders (arbeidsinzet) heeft zij aan alle bij haar aangemel de personen tusschen 18 en 50 jaar in* vulformulieren doen toekomen ter ver krijging van de gegevens, die voor een verzoek om vrijstelling worden ver- eischt. Zij, die tot op heden nog geen for mulieren hebben ontvangen, dienen zich schriftelijk te wenden tot de Ne derlandsche Kultuurkamer, 2e Van den Boschstraat 44, Den Haag. Na 15 Januari 1944 kunnen géén for mulieren meer in behandeling worden genomen. Alleen voor hen, die uiter lijk op dien datum de formulieren heb ben teruggezonden zal door de Kul tuurkamer de mogelijkheid van vrij stelling van den arbeidsinzet worden onderzocht, mits zij tevens de groene „Z-Karten", die hun naar aanleiding van hun ingediende formulieren door de Hauptabteilung Volksaufklarung und Propaganda van het Rijkscommis sariaat worden toegezonden, ingevuld naar deze instantie retourneeren. De Kultuurkamer verleent géén be middeling yoor vrijstelling van den ar beidsinzet aan: le. Hen, die een kultureele werk zaamheid niet bij wijze van hoofdbe roep uitoefenen (z.g. amateurs) 2e. Caféhouders, en dergelijke perso nen, in wier inrichtingen muziek ge maakt wordt; 3e. Personen, die reeds in het binnen land of het buitenland tewerkgesteld zijn. Voor zoover personen, behoorende tot één dezer categorieën, reeds formu lieren hebben ingezonden, vf&rden deze als vervallen beschouwd. De belangen der personen, behooren de tot de eerste 2 categorieën worden, ten aanzien van de tewerkstelling el ders, behartigd door de beroepsstands- organisatie, waarbij zij krachtens het door hen uitgeoefende hoofdberoep zijn ingedeeld. Leden, georganiseerd bij het persgilde en het filmgilde, behoe ven geen formulieren aan te vragen, aangezien door deze gilden alreeds aan hun leden bemiddeling is verleend. Bekendmaking. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Met ingang van 15 Januari 1944 is het wederom mogelijk als nulpzuster tot het Duitsche Roode Kruis toe te tre den. Aan alle Nederlandsche meisjes in den leeftijd van 2030 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede gelegenheid geboden actief in lazaretten, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen werkzaam te zijn. Men kan zich melden bij: SS-Ersatzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den" Haag. Neben- stelle Amsterdam, Dam 4. Nebenstelle Groningen, Heerestraat 46. Nebenstelle Alkmaar, Langestraat 56. Nebenstelle Heerlen. Saroleastraat 25. Nebenstelle Enschedé, Hengeloschestraat 30. UIT DEN OMTREK j4nna Paulowna. TERAARDEBESTELLING .C. WIJDENES SPAANS. Felle sneeuwbuien striemden den doodenakker, toen op Oudejaarsdag het stoffelijk overschot van wijlen den heer C. Wijdenes Spaans, oud-Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, op de Algemeene Be graafplaats te Anna-Paulowna onder zeer groote belangstelling aan den schoot der aarde werd toevertrouwd. Vertegenwoordigers van verscheide ne corporaties, alsmede vele vrienden en kennissen, waaronder uit alle lagen der bevolking, hadden zich rond de geopende groeve geschaard, toen de heer Keizer, secretaris van de gemeen te en den polder Anna-Paulowna naar voren trad om eerst in opdracht van burgemeester Mijnllef, die niet aanwezig kon zijn. diens grooten dank over te brengen voor de welwillende en tege moetkomende houding van den kant van den overledene ondervonden bij zijn intrede in de gemeente Anna-Pau lowna. Ook uit naam van de gansche bevolking bracht spr. dank aan den overleden oud-burgemeester. Vervolgens memoreerde de heer Kei zer zijn persoonlijke verhouding tot den heer Wijdenes Spaans en bracht hij In herinnering het vele werk, dat de overledene voor Anna-Paulowna had gedaan. Mr. A. F. Kamp, de tegenwoordige Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, sprak namens dijkgraaf en hoogheemraden, hoofdingelanden en hun plaatsvervan gers, en mede namens ambtenaren en arbeiders van genoemd waterschap. Vele malen zijn de gedachten uitgegaan naar den eersten voorzitter der colle ges, die in zijn bijna 20-jarige werk zaamheid de grondslagen gelegd heeft voor de vooral in den aanvang zoo ver antwoordelijke taak van Noord-Hol lands grootste waterschap. Het beeld van den ouden dijkgraaf, van deze wa re regenten-figuur, zal niet verflauwen in de herinnering van hen, aan wie thans de belangen van het Hoogheem raadschap zijn toevertrouwd. De heer Lindenbergh, heemraad en waarnemend dijkgraaf van den polder Anna-Paulowna, gaf in het kort een overzicht van alles wat de heer Wij denes Spaans in bet belang van den polder gedaan heeft, van het vele, dat onder zijn beleid tot stand gekomen is. Ds Winkel, zwager van den overle dene. schetste op gevoelvolle wijze, welk een belangrijke plaats de doode in het familieleven had ingenomen. Vervolgens spraken nog de heer Van Balen Blanken namens de Boerenleen bank, tot de oprchting waarvan de heer Wijdenes Spaans, mét den onlangs overleden heer Raap, het initiatief had genomen, de neef van dan overledene en Ds. Vorstman. Tenslotte dankte Ds. Winkel alle aanwezigen voor de laatste eer aan den doode bewezen, om met het bidden van het „Onze Vader" de plechtigheid te beëindigen. Diep onder den indruk verliet men daarop den doodenakker. (Gelijk wij in het levensbericht me moreerden, vonden de verdiensten van t' :n overledene een officieele erken ning in een welverdiende Koninklijke onderscheiding. Dit moest echter niet zijn ridder, maar officier in de Orde van Oranje-Nassau.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1