NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „Waan van den dag"? DE SLAG OM BERLIJN. Verloop van het Russische winteroffensief. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Scbager édltle: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6G189. WOENSDAG 5 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 8, 2 pagina's. D«h Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Pr(J» der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. B(j contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor ie geheele oplage op aanvrage. II (Slot). (Van onzen pol.tieken redacteur.) HET laat te laat gekomen in zicht van Van Kleffens is niets anders dan een bevestiging van he|t beginsel van ruimtepolitiek, zooals Duitschland deze bij zijn overwin ning in de alsdan gevormde Europee- sche éénheid denkt te voeren. Van Kleffens ziet echter hoe kan het ook van uit Londen de partners ver keerd. De omvang en de aard van die ruimten kunnen uiteraard slechts or ganisch tot stand komen, met als uit sluitend geldige maatstaven: geogra fische ligging, verkeerstechnische mo gelijkheden, economische vervlechting, politieke (ras- en bloedverwante) sa&m- hoorighe.d en cultureele verbonden heid, zooals die uit een natuurlijk groeiproces van eeuwen -uit de be staande Europeesche gegevens naar voren komen. Niet de westelijke kuststaten zijn aanhangsel van het eiland Engeland en van het. duizenden kilometers verwij derde Amerika, Canada, Zuid-Afrika en I strallë. Engeland is daarentegen een aanhangsel van Europa, een uit- looper daarvan, die zich jarenlang door een intusschen echter ook verouderde verkeerstechnische mogelijkheid zelf standig en tot een invloedrijke over macht heeft kunnen ontw.kkelen. Do- minium maris is een overwonnen be grip. Engeland is nauwelijks meer een eiland te noemen. Deze oorlog heeft onomstootelijk bewezen, dat Engeland zelfs met behulp der westelijke kust staten te zwak was, zich tegen Duitsch land staande te houden. Zonder tus- schenkomst van den oorlog met de Sovjet-Uni? en de hulp van de V. S zou Duit-chland Engeland reeds lang overwonnen hebben. Het mag met re den betwijfeld worden, of Engeland en de V. S. te samen, zender de Sovjet- Unie, in staat zijn Duitschland de baas te worden. HOE zouden Engeland en de V. S. zich echter kunnen verdedigen tegen een Sovjet-macht, die naar Van Klef fens' visie wel Du.tschland kan over winnen, en daardoor automatisch het overgroote deel van Europa zal beheer- schen? Een Sovjet-macht zou bij zulk een overwinning niet de handen in den schoot leggen. Zij zou zich, met zooveel technische en andere hulp middelen vergroot, mllita'r opnieuw toerusten om bestand te kunnen zijn tegen den reeds zoo vaak van Anglo- Amerikaansche zijde aangekondi»den Derden Wereldoorlog. Meenen soms Van Kleffens en zij, die zooals hij denken, dat de sociaal ontvankelijke Midden- en West-Europeesche arbeiders zich na een Sovjet-overwinning en een Duitsche nederlaag vol vertrouwen n de armen van Brltsche en Arrierikaan- sche kapitalisten en sjacheraars zullen werpen? Emigranten groeien van de psyche van hun volk af. Dat bewezen de Bourbons, die in hun ballingschap niets leerden, Dat mag men ook ver wachten van ons actueelere personen, blijkens de jongste uitlatingen van Van Kleffens. Het partnerschap van de «V. S. vormt een hoofdstuk voor z'ch. Waar haalt Van Kleffens het ootimisme vandaan, te veronderstellen, dat de V. S. jaren lang een millioenenmrcht aan troepen op de been zullen '..ouden om dit brug- gehoofd van staten te verdedigen? Wie zouden deze millioenen manschapnen moeten onderhouden? De westelijke staten? Een nieuwsoortige koloniale politiek? Ditmaal van Amerika versus Europa? Wat aanlokkelijke vooruit zichten biedt ons d" heer Van Klef fens! Wat te denken overigens over de bondgenooten der Sovjets in Enge land en de V. S.. wier getal en sterk te door een jarenlange kortzichtige so ciale verwaarloozingspolitiek reeds met broelkasaanmocdiging zijn gevormd en die na een Sovjet-overwinning nog hoogere vlucht zullen nemen, al of niet onder behoud van de „Interna tionale"? DE ruimtepolitiek dit thans alge meen aanvaarde beginsel kan en mag niet anders dan van de kern, het hart van Europa uitgaan. Gewis zal er nog veel bedisseld en zullen nog diverse garanties vastgelegd moeten worden. De wil tot reëele samenwer king met behoud van nationaal eigen leven voor iederen deelgenoot ife er. Dien wil d.ent men uit te bouwen en solied door eigen aandeelen te verste vigen. De ruimtepolitiek der Europee sche éénheid baseert zich op inwoner tal, bodemgesteldheid en -opbrengst, geestelijke en mater eele cultuur. Euro pa moet een éénheid en zelfstandig kunnen zijn, niet dank zij tien millioen Amerikanen, Canadeezen. Australiërs, Zuid-Afrikaners en negers, doch uit eigen kracht, n et alleen militair, doch ook economisch en cultureel. Politiek moge de kunst van het mo gelijke zijn. van wat van geval tot ge val uitvoerbaar en grboden is. De po litiek van Van Kleffens lijkt veeleer op één van val tot val! Zijn enkele dagen geleden gegeven richtlijnen voor een toekomstig Nederland als Britsch- Amerikaansch bruggehoofd verdienen met heel wat meer recht een gering schattend „waan-van-den-dag", dan hü in 1940 hoog van den toren meen de te mogen verkondigen over het be ginsel van ruimtepolitiek, dat hij he den weliswaar reeds aanvaard heeft, maar alsnog verkeerd in toepassing brengt. In 19 weken werden 13 grooie luchtaanvallen ondernomen. Joor het Noord Hollandsch Tooneel verd te Groningen de eerste op- oering gegeven van Jonkvrouw* ie Ie S j'ière". Wllly Groenenden! <n Jen C de Vos In een der scènes CNI-/Steveni/Pax m De slag om Berlijn wordt door de Britsehe luchtmacht met onverminder de hevigheid ook in het nieuwe jaar voortgezet. De eerste twee dagen van 1944 brachten eveneens luchtaanvallen op de Rijkshoofdstad, die weliswaar, zoowel wat het aantal opereerenfe bombardementsvliegtuigen, als het to taal gewicht aan neergeworpen bommen aanging, hoogstens half zoo zwaar wa ren als die van 22 November en 29 Dec. (de zwaarste die Berlijn ooit te verduren heeft gehad), doch die niette min nog ernstig genoeg waren en dan ook van bevoegde zijde als „middel zwaar" betiteld worden. De slag om Berlijn duurt nu precies negentien weken, in welken tijd er der tien groote luchtaanvallen hebben plaats gevonden, namelijk op 23 Augus tus, 1 en 3 September, 18. 22, 23 en 27 November, 2. 16. 24 en 29 December en in 2 Januari. De autoriteiten spe len allerminst verstoppertje met de Berlijnsche bevolking. Integendeel: door middel van talrijke proclamaties, die niet alleen in de bladen verschij nen, doch ook in het openbaar wor den aangeplakt, maakt men de Berlij- ners opmerkzaam op de ernstige geva ren. waaraan niet alleen hun persoon maar ook hun bezit bloot staat. Men geeft honderden raadgevingen om deze gevaren zooveel mogelijk te vermin deren, terwijl men zich vooral op het nationale bewustzijn beroept om het moreel te versterken. Het moreel der Berlijnsche bevolking is goed en be reidt den militairen en burgerlijken autoriteiten ongetwijfe'd m:nder zor gen dan de leniging van den nood. welke natuurlijk met den dag grooter wordt. Het prob'eem der levensmid delenvoorziening is schitterend opge lost. Over het geheel genomen kan men alles krijgen, waarop de distributie kaarten recht geven. Het onderbrengen van de dakloozen brengt ook minder moeilijkheden met zich mede. dan blij kens de bij voorbaat genomen maat regelen zelfs van officieele zijde werd verwacht. Men stond vrij sceptisch tegenover het gevaar. Toen dr. Gobbels den 2en Augustus zijn proclamatie publiceerde om alle Berlijnsche kinderen en niet-werkende vrouwen te evacueeren, stond menig- een daar vrij sceptisch tegenover. Thans verheugt iedere man. die zijn vrouw en kinderen in veiligheid weet, zich over zijn indertijd genomen besluit, om aan den opreop van dr. Gobbels i gehoor te gevftn. Natuurlijk hebben velen hun kinderen bij zich gehouden. 1 De evacuatie geschiedde namelijk zon der eenigen dwang. Nu het werkelijk ernst is geworden, heeft vrijwel iedere i Berlijner de mogelijkheid aangegrepen i om alsnog zijn vrouw en kinderen te evacueeren. Het Roode Kruis heeft, nog vóór de s!ag om Berlijn begon, van elke woning afzonderlijk een nauw keurige lijst opgemaakt met het aan tal personen, dat er in werkelijkheid woont (geëvacueerde gezinsleden wer den uiteraard niet meegeteld) en het aantal personen, dat er in geval van nood kan worden ondergebracht. Heeft nu een nieuwe aanval wederom dui zenden en duizenden van have en goed beroofd, dan stopt men niet dadelijk deze gedupeerden in woningen, waar nog plaats voor eenige medebewoners is, dcch mei. laat eerst het eigen ini tiatief zijn gang gaan. Op deze manier vindt een belangrijk percentage 20 tot 30 pCt. een onderdak bij vrienden, kennissen of familieleden. Er bestaan ook talrijke overeenkom sten als: word jij uitgebomd, dan kom je naar mij, word ik uitgebomd, dan kom ik naar jou. Intusschen zet ik de helft van mijn spullen in jouw kel der en ik neem de zorg op mij voor de helft van jouw spullen. Er komt een grens aan het overhevelen. Het ligt voor de hand. dat. hoe meer woningen er verdwijnen, hoe grooter het gemiddeld aantal gedupeerden per alsnog beschikbare woonruimte wordt, terwijl bovendien het aantal gedupeer den steeds meer stijgt en het aantal beschikbare woningen steeds meer daalt. In zeer moeilijke omstandigheden verkeeren tenslotte degenen, wier wo ning nog staat, maar „doorgeblazen" is. Deze nieuwe uitdrukking wil zeg gen. dat ontploffende luchtmijnen of zware bommen niet alleen de ruiten, maar bovendien meestal ook nog de raamkozijnen en de deuren hebben weggerukt, terwijl dikwijls ook de scheidingsmuren tusschen de verschil lende kamers geheel weggeslagen of opengereten zijn. Reparatie is thans practisch onmogelijk. Men spijkert dus de venstergaten zoo goed mogelijk dicht, als het kan met hout. hetgeen toch niet verhindert, dat de tocht aan alle kanten naar binnen komt, terwijl verwarming zin'oos is geworden. Hel dak, dat voor luchtdruk nog gevoe liger blijkt te zijn dan het glas der vensters, geeft den regen en de natte sneeuw vrijen toegang. Overigens ver heugt men zich nog over dit griepweer, want een normale Berlijnsche winter met 15—20 graden vorst zou onder deze omstandigheden tot een catastrofe lei den. Met een perfide methodiek zijn de Engeisehen, die tot dusver hun slagen in millioenen brandbommen zochten, er ge'eidelijk toe overgegaan meer en m~er brisantbommen af te werpen. De Berlijnsche bevolking wordt op een harde proef gesteld. Iedere waar nemer moet echter verklaren, dat zij zich kranig houdt. De nervositeit, welke een begrijpelijke reactie was. vooral op de weergaloos zware slagen van 22 en 23 November, neemt eerder af dan toe, terwijl doch duidelijk ge noeg bMjkt. dat het de bedoeling is, de Duitsche hoofdstad met den grond ge- 'ijk te maken. In den hortus botanicus te Groningen Is momenteel een prachtig bloeiende en vruchtdragende bananenplant te bewonderen CNF/Folkers/Pax m Zware verliezen der bolsjewieken bij Sjitomir. Opnieuw 6 torpedobootjagers tot zinken gebracht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In het zuidelijk deel van het Ooste lijke front, tot ten zuiden van Kiëf, is de dag bij plaatselijke gevechtsacti viteit over het algemeen rustig ver- loopen. In het gevechtsgebied van Sjito mir blijven de bolsjewieken verder aanvallen met sterke strijdkrachten. Zij leden door den taaien afweer en de tegenaanvallen vol élan onzer troepen zware verliezen. Een vrij groot aantal bolsjewistische tanks werden daarbij vernietigd. Bij Witebsk werden opnieuw onder nomen vijandelijke aanvallen afge weerd. Ten N.W. van de stad drongen Duitsche jagers ondanks taaien tegen stand en verscheidene met steun van tanks ondernomen vijandelijke tegen aanvallen verder op. Ten N.W. van Nevel sloegen onze troepen bolsjewistische aanvallen af. Van het Zuid-Italiaansche front wor den geen bijzondere gebeurtenissen ge- meld. In het gebied van de Middellandsche Zee en de bezette Westelijke gebieden zijn gisteren bij luchtgevechten endoor afweergeschut 16 Britsch-Amerikaan- sche vliegtuigen neergeschoten. Eén Duitsch jachttoestel wordt vermist. In den afgeloopen nacht zijn eenige vijandelijke storingsvliegtuigen naar West-Duitschland gevlogen. Bij de voortzetting harer aan vallen op vijandelijke beveiligings strijdkrachten op den Atlantischon Oceaan hebben onze duikbooten opnieuw 6 torpedobootjagers tot zin ken gebracht. Daarmede heeft de Britsch-Amcrikaansche vloot in de laatste tien dagen door duikbooten in totaal 21 torpedobootjagers ver loren. Verduister v. 16.45-8.45 u. Donderdag 6 Januari 1944. Zon op 8.51 uur, onder 16.41 uur. Maan onder 4.36 uur, op 14.16 uur. Harde alweer ook in het gebied van Leningrad Dicht bijeengehurkt in een sneeuwkull, die slecnts weinig be schutting biedt tegen granaatsplinters en den Ijrigen wind. werden deze grenadiers door een sneeuwstorm verrast. Zij wachten thans op het bevel tot den tegenaanval PK Schürer/Atl'H/P m Terreuraanval op Kiel. BERLIJN, 4 Jan. (DNB) In de middaguren van den vierden Januari hebben formaties Amerikaansche bom menwerpers een terreuraanval onder nomen op de stad Kiel. Naar het DNB verneemt, vond de aanval plaats bij een zeer sterke bewolking van uit een hoogte van 7000 tot 9000 M. De woon wijken en de universiteitswijk werden door talrijke brand- en fosforbrand- bommen ernstig getroffen. Ook het historische stedelijke slot liep zeer zware schade op door brandbommen. Volgens de tot nu toe beschikbare rap porten werden door den afweer der luchtdoelartillerie en door formaties Duitsche jagers 18 viermotorige Ame rikaansche bommenwerpers neerga- schoten. Het is echter mogelijk, dat dit aantal nog stijgt. Tijdens de zeer he vige luchtgevechten, bij de nadering en den terugkeer der vijandelijke forma ties, werd bovendien een aantal der begeleidende jachtvliegtuigen door Duitsche jagers neergeschoten. Nieuws in 't kort. DoodelUk ongeval. Gisteren was de 64-jarlge mevrouw T. B„ wonende aan de Keizer Ottostraat te Bussum, bezig met het ophangen van de wasch op zolder. Plotseling brak de drooglijn, de oude da me struikelde hierover en viel voorover de trap af. Zij was op slag dood. Door de tram overreden. Op de Zul- derparklaan, ter hoogte van de Escamp- laan te Den Haag, is gisteravond de 59- jarige mevr. H. J. M. B.—R.. vermoedelijk doordat zij van de rijdende tram stapte, door een wagen van lijn 1 overreden en op slag gedood. De luchtoorlog in Oost-Azië Naar het Japansche hoofdkwartier mededeelt, heeft de luchtmacht van het Japansche leger ln December aan de fronten In China. Bir ma en Nieuw-Guinea bijna 470 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den grond vernield. Burgemeester van Sidi Bcill Abbes ge arresteerd. Door de bolsjewisten is de burgemeester van de Noord-Afrikaansche stad Sidi Beill Abbes met twintig van zijn medewerkers gearresteerd, onder het voorwendsel, dat zij in het geheim sym pathiseerden met maarschalk Pétain. Thans is tot burgemeester benoemd de Jood Losbonne. Onlusten in Zuid-Afrika. Tijdens de Kerstdagen hebben er ln Johannesburg in Zuid-Afrika ernstige onlusten plaats ge had. De bevolking demonstreerde tegen de politiek der regering en werd door ruw politiegeweld in bedwang gehouden. Het kwam tot botsingen. Enkele personen werden hierbij gedood, terwijl de mate- rieele schade groot was. De musicus Leo Ruygrok overleden. Te Hilversum is op 54-jarigen leeftijd overleden de musicus Leo Ruygrok, een begaafd componist van muzikale werken. Kolonel Kooymans naar het Oostfront. De kolonel der staatspolitie P. J. Kooy mans uit Nijmegen vertrekt over enkele dagen ten tweeden male vrijwillig naar 't Oostfront. Hei zwaartepunt bij Sjitomir. De bewegingen van generaal Patoetin. BERLIJN, 4 Jan. (CD). In be voegde Duitsche kringen onthoudt men zich van elke prognose omtrent het verdere verloop van het Russische Winteroffensief. Men acht het nog te vroeg om reeds thans op de vooruitzichten van het Oostelijk front dieper in te gaan; zon der te verheimelijken, dat de situatie in verband met de enorme krachten, welke de Sovjets in het vuur brengen ernstig is. geeft men aan den anderen kant te verstaan, dat men over het verloop van den strijd in het algemeen tevreden is. daar het Roode leger ner gens een werkelijke doorbraak van het Duitsche front gelukt is. Men twijfelt er in deze kringen geenszins aan of het zal den Duitschen troepen ook ditmaal weer mogelijk zijn, den stormloop der Sovjets op te vangen en ten slotte tot staan te brengen. Slechts één zwaartepunt. Verreweg de belangrijkste mededee- ling in het legerbericht van Maandag is, dat er aan het Oostelijke front op het oogenblik slechts één zwaartepunt ligt, namelijk bij Sjitomir. Het offen sief, dat generaal Rokosowski aan den vooravond van het nieuwe jaar ontke tende en dat zijn zwaartepunt had bij Nikopol, is verzwakt tot plaatselijke gevechten. De Russen hadden zeer zware aanvallen ondernomen, die na een trommelvuur van eenige dagen in zetten en sterk uit de lucht werden on dersteund. terwijl zij op de noordelijke flank van dit front ten zuidwesten van Dnjepropctrowsk aanzienlijke reserves naar voren zonden. Bij Nikopol heb ben deze aanvallen geen succes van beteekenis gehad. Bij Dnjepropetrowsk slaagde het Roode leger er blijkens het Duitsche legerbericht in, hier en daar de Duitsche stellingen binnen te dringen. In den sector Witebsk. In den sector Witebsk is het offen sief, dat generaal Bagramyan hier op den vooravond van Kerstmis ontketen de, eveneens voorshands vastgeloopen. Ook over dit gedeelte van het front meldt het Duitsche legerbericht slechts plaatselijke gevechten. Dc Duitsche troepen gunden zich intusschen geen verademing, doch ondernamen met succes een tegenaanval tegen Russi sche eenheden, die de Duitsche stel lingen waren binnengedrongen. Het Roode leger streeft er hier (gelijk be kend) naar om in plaats van een fron talen aanval op Witebsk te riskeeren, deze stad met behulp van vier leger- colonnes in te sluiten, om vervolgens door te stooten naar het belangrijke spoorwegkruispunt Polosjk, aan de voo'rmalige Poolsche grens Volgens een commentaar op het Duitsche legerbericht zijn de Duitsche troepen er in geslaagd, de spoorlijn van Witebsk naar Polosjk, die reeds tweemaal door de Russen doorsneden was, weer geheel in handen te krijgen. De strijd bij Sjitomir. Het zwaartepunt van den strijd ligt, als gezegd, bij Sjitomir, dat wil zeg gen: aan het driehonderd kilometer lange front, waar generaal Patoetin tot iederen prijs met een enorme over macht aan menschen en materiaal pro beert door te breken, of althans het Duitsche front zoover in te drukken, dat de rechtstreelcsche verbinding tus schen de noordelijke en de zuidelijke flank doorbroken wordt. Patoetin heeft wederom zijn stootricht.ng veranderd. Oorspronkelijk concentreerde hij het zwaartepunt van zijn offensief op het noordwesten. De Duitsche troepen we ken uit en gaven Korosten op. Dan rukte hij hard in westelijke richting op. waarna de Duitsche troepen op nieuw uitweken en Sjitomir opgaven. Nu concentreerde Patoetin zijn aanval op het zuidwesten, namelijk in de rich ting Berditsjef, doch ditmaal weken de Duitsche troepen niet uit, vingen den stoot op en wisten zelfs door een tegenaanval het Roode leger uit oor spronkelijk verloren gebied terug te dringen. Even plotseling heeft Patoe tin thans zijn aanval op Berditsjef op gegeven. om opnieuw in noordweste lijke richting te dringen. De Duitsche troepen, die dezen nieu wen aanval nog niet tot staan hebben gebracht, leverden harde, verbitterde gevechten. Tracht anderen en Uzelf vooral niets wijs te maken. Eerlijk duurt het langst óók in distributietaken! De Nieuwjaarsrede van Mussert. In de gister gepubliceerde Nieuw jaarsrede van den Leider is een ver minking ontstaan in de laatste alinea, betreffende de eerste wensch. Deze moet als volgt luiden: Gelukkig dat de laatste maanden van het afgeloopen jaar bleek, dat meer en meer volksgenooten dit enorm gevaar gaan beseffen. Zij zien nu, waarom duizenden en duizenden van onze beste jonge mannen zich hebben ingezet ln den strijd tegen het bolsje wisme. Honderden van hen hebben hun leven gegeven, zijn gebleven op de onmetelijke velden van Rusland. Zij gingen om hun vaderland te ver dedigen, om mede te helpen de Euro peesche beschaving, cultuur en gods dienst te behouden tegen de alles ver nietigende bolsjewistische horden. Mogen in dit nieuwe Jaar velen, zeer velen hun voorbeeld volgen, zoo dat naast de al bestaande Nederland- sche pantser-grenadierregimenten Ge neraal Seyffardt en De Ruyter, nieuwe regimenten zullen kunnen worden op gesteld. Het ls wanbegrip, waardoor nog velen worden teruggehouden. NEDERLANDSCHE MILITAIREN IN JAPANSCHE KRIJGSGEVANGEN SCHAP. 's-GRAVENHAGE, 4 Jan. Het In formatie-bureau van het Nederland- sche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage ontving bericht om trent de volgende krijgsgevangenen in Japansche kampen: pc vanabkoude albertjacob amein wa andriesse hj annuschek jw anton benri antonie jtw antons cj auberlen jw bas set hj bauer ge bauer Ijl bax ne van- beem ch beer anton adriaan benig hein- rich bensbach kolonel kh bergers ce bergmann aw bernhard fh bieri hs binnendijk hw bishop bendjy blaney- davidson dgv blondeel-timmerman bolwijn borgen he brassinga kapitein era debree p buennst hm calbo he ten- cate george cooper awa corneille lj kreutzburj kapitein jwc vandedum lode- wijk karei diets leon duren js duyvis ra eman luitenant je angelberts hen- drik everaars mr vandereyk pa fehr sermanus josephus hubertus geraedts gt gill joseph gompertz gjo gosenhon fl degraaf" jf degraaff hj degruiter lui tenant 3e kl. fjj haag ff hakkers jt halkema fj hamming willem hendrik heek db helling adex hercules bj her- rebruch adolph hoedt jj hoeve m van- derhoeven jwht hoogland breton van- derhorst pietes willem hoyer johan hulshof mgj huurman carel lodewijk jacobus jeekel mr julius foppe ka- maerling paul keasberry august kerk- hoff luitenant apf kist jg klees lui tenant 2e kl. clj koch hf kops ie krijgs man luitenant an kuyp ca laan benja min lammertsvanbueren johannes lam- mertsvanbueren philip delanoy erwin leidelmeijer na leytin charles cecar adriaan vonlutzow luitenant christiaan maathuis pt mareks arie lauran mar- tens karei meyboom officier van ge zondheid le kl. jj miedema ferry mos selman frans jozep willem muller fw muller jules anton musch lf nooy bja olmeijer henri olsem ke oosthoek jlu vanpassen a peetoom jan pieters karei poel peter prins mh quitz samuel cor- nelis raven agl regouin h robijn wa ronkes kapitein eh deroo theo vanros- sum lho satoorderootas jw scipio wil lem johan schattevoem jw scheltes fer- dinand nicolaas scholtz frederik carel schreuder jg schreuers luitenant 3e kl. gemrge schultz henry scoon kapi tein ahw selleger aeronout desitter a sletering jan august smeets ew smith cj vansprang karei springer wilm stef- fens cj stephanus louis georg stiller louis stilmant hendricus martinus stip hout johan vansuchtelen-vanderhaare kolonel albert treffers wj valentin wil lem hermannus verbeeo theodor ver- burgt wVlem gemrge bodewijk verhoe ven vb veringa johannes verlinden jh vermeer jc verwoert constant adolph visscher alfons devos ch vanderwaall charles edmund waller wr walsarie- wolff luitenant af wehlburg lf willems dj wip he wolff njan wolff b/1 woll- rabe frans arie van wijingaarden karei slgfried vanzanten ct zltter jacobus zoer adolf vantijn. Zij, die inlichtingen wenschen of aanwijzingen kunnen verstrekken, om trent deze personen, gelieven zich on der opgave van zoo volledig mogelijke gegevens der betreffende krijgsgevan genen. zooals rang, onderdeel of wa pen, geboortedatum en laatst bekende standplaats in Indië enz. tot bovenge noemd informatie-bureau te wenden. Roode Krui Kinderlegitimatiekaarl Toen hel luchtalarm toert) Wa» de thuisweg versperd... Waar zou 't kind toch terecht s§n gekomen? Kinderlegitimatie Voor de hope der natie Verlost ouders van angstige Ouder* of roagden. rr**gt toot Uw k tadervn tot JS Jumt oen klnderlAftittmatiakurt HO. (■ML Bevolking). AfdeelinptiMhim bet Ned. Roode Krul*. Prtf* f 0.10 - Min», LAFFE SLUIPMOORD TE GRONINGEN. f 10.000 belooninR. Dc Höhere S.S.-und Pollcel- führer maakt bekend: Op 31 December 1943 ia in Gro ningen de Nederlandsche eerste lui tenant der politie, Anne Jannef Kl- zlnga. door een terrorist op dea openbaren weg van achteren neer geschoten. Elzinga was een voorbeeldig poli- tie-ambtenaar, die zich onderscheidde door een grooten dienstijver en on voorwaardelijke toewijding. Als boetemaatregel voor dezen laf- fen moordaanslag is in de stad Gro ningen het uur, waarop niemand zich meer op straat mag bevinden, ver vroegd tot 21 uur, en het sluiten van de openbare lokalen tot 20 uur. De maatregel blijft tot nader order van kracht. Bovendien zijn 50 als anti-Duitscfc bekende personen in de stad Gro ningen gearresteerd. Vijf andere per sonen verzetten zich tegen de voor genomen arrestatie of trachtten te vluchten en werden daarbij neerge schoten. De bevolking wordt uitgenoodigd, mede te werken aan de opsporing van den moordenaar van Elzinga. Voor aanwijzingen, die leiden tot arrestatie van den dader, wordt een belooning van 10.000 gulden uitge loofd. Aanwijzingen van dezen aard worden door iedere Duitsche of Nederlandsche polltie-lnstantle tn ontvangst genomen. SCHAGEN. JUBILEUM OUD-PLAATSGENOOT. Den 8sten Januari a.s. zal onze oud plaatsgenoot, de heer T. Zonneberg, den dag herdenken, dat hij vóór 40 jaar In dienst trad van de Nederlandsche Spoorwegen. De heer Zonneberg was hier gedurende een 6-tal Jaren sta tionschef; den lsten Maart van het vo rige jaar werd hij in dezelfde functie overgeplaatst naar Zandvoort Bad. De belangen van het reizend publiek wa ren bij hem steeds in goede handen. 40 JAAR BRANDWEERMAN. Aan den heer M. Weeland werd In gaande 1 Januari j.1. op diens verzoek eervol ontslag verleend als vrijwilli ger bij de brandweer. Wegens den langdurigen dienst werd hem door den Burgemeester een enveloppe met in houd overhandigd. POLITIE. Gevonden: een roode want. een huis sleutel, een blauwe schipperspet, een koraal met goudsteen, een gevlamde vulpen, een tang van een veearts, een wollen want, enkele zilverbons, een boodschappentasch en een portemon- naie met inhoud. Verloren: een rol dubbeltjes, vulling van een fietszadel, een pak meelzak ken en een hoeveelheid bruine boonen. Weggeloopen: een hond. DRANKWET, Bij besluit van den Burgemeester Is de vergunnfng Ingevolge de drank wet voor het perceel Laagzijde B 30, overgeschreven ten name van Jan J- Vermeulen. BOUWVERGUNNING. Aan den heer W. Bleeker, Lage Noord F 41, alhier, is door den Burge meester vergunning verleend tot het bouwen van een schuurtje achter de door hem bewoonde woning en aan den heer C. P. Oudejans vergunning tot het verbouwen van zijn café. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Adrianus A., z. v. B. <3. G. Brügemann en D. Deutekom. Pie- tertje, d. v. K. de Klerk en J. Slot (te Den Helder). Trljnle I.. d. v. P. C. Kos en I. L. Grootjes. Ondertrouwd: Aris Houtkooper an Theodora de Jong, te Harenkarspel. Getrouwd: Frans Clowting en Maartje Broers. Pleter Houtlossef «m Jannetje Stlns. Overleden Cornelia Berg. 87 J. Dirk van der Vlies. 90 j., weduwn. van T. Boender. Maria A. Schwienhorst. 88 j., weduwe van P. Docter. Trijntje Dekker, 72 J., weduwe van A. Geel. HANDBAL. Van de Zondag gespeelde handbal wedstrijden waren de uitslagen als volgt: Afd. 2 C: H.A.V. 1—Lycurgus 1 l-l- Olympia 1—D.T.S. 1 12—0. DOKEVÏ— UDIWIK 0—5 Afd. 3 C: HAV 2—DTS 3 5—1. Olym pia 2—DTS 2 Afgel. DOKEVI 2—DTS 4 Afgelast. UIT DENÖMTREK. Broek no f.aneendük. Kerkconcert. Maandagavond werd in de Ned. Herv. Kerk een herhaling gegeven van het concert van de Chr. gemengde zangvereeniging „Halleluja" met medewerking van Marie Kliffen, sopraan en Klaas Wagenaar, orgel. Ook ditmaal heeft het publiek met groote aandacht geluisterd naar hetgeen ge boden werd. Het concert is wederom uitstekend geslaagd. De belangstelling ervoor was echter aanzienlijk geringer dan Nieuwjaarsdag. Die wist zijn t(|d. - De heer De G. alhier liet, toen hij even een boodschap zou overbrengen. zijn rijwiel eenige oogenblikken onbeheerd achter de wo ning van zijn ouders staan. Toen hij terugkwam, was zijn karretje, nog voorzien van een stel prima banden, verdwenen. Die zwijntjesjager wist zijn tijd. Nog weer een waarschuwing voor onvoorzichtigen, om onder geen enkele voorwaarde hun rijwiel onbeheerd te laten staan. Noordseharwonde. Het tienjarig bestaan van „Schaak mat". - De bekende schaakvereeniging „Schaakmat" alhier, hoopt Zaterdag haar tien-jarig bestaan op eenigs- zlns feestelijke wijze te herdenken. Men heeft den kampioen van Neder land, dr, Max Euwe, bereid gevonden, dien dag een simultaan-seance te ge ven. zoodat den schaakliefhebbers on getwijfeld een mooie middag wacht. Oadkarspet. Geslaagd. - Onze plaatsgenoot, de heer Jo Spanjaart, slaagde bij het te Breda gehouden examen voor het di ploma Vakbekwaamheid Rijwielen en Motoren,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1