NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „Waarheid, dat's al oud." Tegenstellingen in het geallieerde kamp. Verbitterde gevechten in den sector Berditsjef, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordans C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 6 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 4, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 ot per m.M. BIJ contract binnen een jaar te gebralken belang rijke korting. Tarieven voor le gebeele oplage op aanvrage. (Van onzen politleken redacteur) DAT aan Britsche zijde ook niet alles koek en ei is, hebben we kortelings kunnen vaststellen naar aanleiding van een bespreking, aan het opz.en- barende boek „This above all" van den Engelschen schrijver Eric Knight gewijd. De critiek, die in dit boek op de Engelsche leiding wordt uitgeoe fend, staat overigens n.et aheen. Maar niet allen hebben het geluk, zulk een gevierd man te worden als Eric Knight, die èn door de millioenenoplage van het boek èn door de verfilming plot seling schatrijk werd. Heel wat slech ter ,s het een anderen Britschen schrij ver vergaan, Michael Foot, wiens boek „De veroordeeling van Mussolini", on danks alle populairiteit niet alleen aan den verkoop werd onttrokken, doch die daarnaast ook nog door de publicat.e zijn positie van hoofdredacteur aan het Londensche dagblad „Evening Stan dard" verspeelde. Zooals de titel reeds aangeeft, staat in het middelpunt van dit boek de ar restatie van Mussolini door Badoglio. die, zoo laat Foot het verhaal z.ch af wikkelen, Mussolini aan de Gealliëer- den overlevert, zoodat hij voor een Britsch gerechtshof komt te verschij nen. De procureur-generaal beschul digt Mussolini er in zijn aanklacht van, dat hij éèn van de hoofdschuldigen van dezen oorlog is. De verdediger van Mus solini bestrijdt deze aanklacht en er ontwikkelt zich een levendig debat tus- schen rechters, den procureur, den verdediger, de gezworenen en Mussoli ni zelf. Het gefingeerde proces in het boek krijgt een dramatische wending, als de verdediger van den voorzitter van het gerechtshof Pedaan weet te krijgen, dat een aantal prominente Br.tsche staatslieden als getuigen zal worden gehoord. ALS één der eerste getuigen moet sir Austen Chamberlain verschij nen. Hij is echter reeds dood. De ver dediger krijgt verlof, enkele passages uit uitspraken van Chamberlain te doen voorlezen. Daarin heet het o.a.: „Mussolini is een „wonderful and great man", die voor de grootmaking van zijn vaderland werkt". Dc inmiddels ook gestorven krantenkoning, lord Rothermere, die herhaaldelijk bij Mus solini te gast was, wordt met de vol gende passage geciteerd: „Het moest het vaste streven van eiken Britschen staatsman zijn, de vriendschap tus- schen Engeland en Italië in stand te houden en te versterken, daar zii waar devol voor beide landen .s. Doordat Mussolini in de jaren 1922-24 Italië aan den afgrond van het bolsjewisme ont rukte, redde hij de civilisatie van de westelijke wereld. Het ligt boven het bevattingsvermogen van liberalen en soc.alisten. Mussolini's ware grootte te schatten". De bekende Britsche jour nalist, Ward Price, thans één van de felste ophitsers tegen de Asmogendhe- den. moet persoonlijk voor het getui- genbankje verschijnen. Hij moet de vroeger door hem geschreven woorden verifiëeren, „Voor alle Engelschen, die het gevaar inzien, waarheen hun land glijdt, staat Italië als een lichtend voorbeeld, dank zij Mussolini's kraoh- t.ge persoonlijkheid". Uit de vele rede voeringen van den overleden premier Neville Chamberlain, laat de verdedi ger o.a. het volgende voorlezen: „Er bestaat thans een nieuw Italië, dat on der de voorbeeldige leiding van de groote persoonlijkheid Mussolini nieu we kracht bewijst." De hu'dige lord kanselier S.mon en sir Samuel Hoare, thans gezant te Madrid, Lijn eveneens als getuigen opgeroepen. Beiden erken nen. dat zij de politiek van Ital.ë ten opzichte van Abessinië goedgekeurd en aangemoedigd hebben. De huidige ge zant in Washington, lord Halifax, eveneens in persoon verschenen, moet toegeven, dat hij in 1939 tijdens een banket .n Rome een toast op den ko- ning-keiz r van Italië en Aethlopfc* (Abessinië) heeft uitgebracht. De mi nister voor Indië, Amery, bekent te J hebben gezegd, dat hij „niet van plan was, voor Abessinië ook maar den arm- sten straatjongen van Birmingham te willen offeren". Hore Behsha, voorma lig minister van Oorlog, moet toege ven, van Mussolini een orde voor „bij zondere verdiensten" te hebben ont vangen. HET hoogtepunt van dit dramatische getuigenverhoor vormen de verkla ringen van Wlnston Churchill. Als zijn naam afgeroepen wordt, blijkt, dat hij weer eens buiten'ands is (groote hila riteit onder het publiek op de stamp volle tribune). Ook van hem worden verschillende brokstukken uit redevoeringen en kran tenartikelen voorgelezen. Zoo heeft Churchill eens gezegd: „Wanneer ik Italiaan zou zijn, zou ik met geheel mijn hart, van begin tot het einde, naast Mussolini staan in den strijd tegen de beestachtige moorddorst ei. andere schandelijke uitspattingen van het bolsjewisme." Michael Foot laat het vonnis van den president van het gerechtshof niet vel len. Die taak blijft voor den lezer be waard. Maar elke lezer zal na al deze suggesties, die op authentieke uitspra ken berusten zooals telkens wordt aan geduid. geen andere uitspraak kunnen doen dan Mussolini vrij te spreken. Hij is immers telkens op den ingeslagen weg door Britsche staatslieden aan gemoedigd, zooals elke getuigenverkla ring duidelijk tot uitdrukking brengt. Bovendien wordt nog breedvoerig aan getoond o.a. door den verdediger en Mussolini zelf, dat de Britten heele- maal geen recht hebben, zoo b.eed als censor morum in de politiek op te treden. Het boek had in Engeland een onge kend succes. Leedvermaak om het mo- reele échec der Britsche regeering? Iedereen greep er naarDoch niet lang. Plotseling was het op zekeren dag uit alle boekwinkels en stalletjes verdwenen. Tegelijk kwam een officieel bericht in de „Evening Standard", met de laco nieke mededeeling, dat de hoofdredac teur Michael Foot zijn functie aan het blad niet meer waarnam. Wat was er gebeurd? Op een der laatste zittingen van het Britsche oor- I logskabinet, kort voor de conferentie van Caïro, had Churchill een heftige woordenw'sseling met lord Beaver- brook, lid van de Britsche regeering en tevens eigenaar van de „Evening Pioniers overwinnen Iedere hindernis De benden hebben In de bergen van Dalmatië de wegen, waarover de opmarsch plaats vindt, gebarricadeerd- Wederom grijpen de pioniers In, zij zijn met een pantserwagen met schutters vooruitgereden en ruimen de versperring op hh PK Westermann/Atl/P m Europa na dezen oorlog. Van Kleffens in het Amerikaansche schuitje. BERLIJN, 5 Jan. (CD). Er be staat in het Geallieerde kamp sinds jaar en dag een merkwaardige tegen stelling tusschen de appreciatie van de ongetwijfeld enorme krachtsont plooiing van het Roode leger en de waardeering van den Sovjet-Unie, die eventueel zegevierend uit den strijd komt, als een der machtigste onder de groote mogendheden aan spraak zou willen maken op een be slissende stem in de leiding van het na-oorlogsche wereldbestel. Officieel is er in de verhouding Downing- street. Witte Huis en het Kremlin uiteraard geen wolkje aan de lucht. Van de openbare meening in Engeland en vooral in de Vereenigde Staten kan men geenszins hetzelfde zeggen. Zoo is het ook op het oogenblik weer interessant gade te slaan hoe zoowel de Engelsche als de Amerikaansche bladen hun eerste pagina vullen met sensationeele opschriften over den op marsch der Sovjets, die „op eenige punten de vroegere Poolsch-Russische grens overschreden hebben" en met huichelende artikelen over het feit, dat het Roode leger nu nog „slechts" 600 km. van de Duitsche, nog „slechts" 400 km. van de Hongaarsche en nog „slechts" 200 km. van de Roemeensche grens staan. In Engeland is de tegenstelling tus schen de openbare meening en de offi- cieele opvatting nog het kleinst. Het lijkt onjuist dit zoo te verklaren, dat Churchill de discipline beter weet te handhaven dan Roosevelt. Het ziet er integendeel naar uit, dat in het alge meen de Engelsche 'couranten en an dere vertolkers der Engelsche openbare meening er van overtuigd zijn, dat En geland voor de Sovjet-Unie niet wer kelijk bevreesd behoeft te zijn, wan neer het eenerzijds inet Stalin „fair play" speelt en hem de vrije hand laat in de Oost- en Zuid-Oost-Europeesche gebieden, die hij als de natuurlijke in vloedssfeer der Sovjet-Unie beschouwt, en er anderzijds voor zorgt, dat het door bepaalde combinaties sterk ge noeg blijkt om eventueel zijn woord kracht bij te zetten, met andere woor den: het lijdt geen twijfel of er be staat in „Engeland een meerderheid, die gelooft aan een nieuwe „balance of powers". waarbij Engeland op het continent geen anderen tegenstander heeft dan Rusland, dat het in laatste instantie onder alle omstandigheden in bedwang heeft te houden, met een aan tal Europeesche landen op den voor grond en China en Amerika op den achtergrond. Gemiddelde Amerikaan wil dat Duitschland verslagen wordt. In de Vereenigde Staten denkt mer. over deze problemen heel anders. Voor opgesteld zij natuurlijk, dat een zeer groot deel van de Amerikaansche open bare meening zich van de toekomst van Europa niet zoo heel veel aantrekt. Een geraffineerde propaganda van vele jaren heeft er toe geleid dat zoowel volgens Engelsche als Amerikaansche bronnen de haat tegen het nationaal- socialistische Duitschland in de Ver eenigde Staten nog veel grooter is dan in Engeland. De gemiddelde Ameri kaan wil daarom koste wat kost dat Duitsch'and verslagen wordt. Maar verder gaat de oorlog voor de breede massa uitsluitend tegen Japan dat men uit alle veroverde gebieden wil ver drijven en dat de „man in The Street" zelfs het liefst in een mandaat of gou vernement-generaal zou willen zien ■■eranderd. Het denkend deel van het Ameri kaansche volk dat mank gaat aan imperialistische tendenties. welke men in deze kringen zelf soms «vlu een reactie op de vroegere tot in het absurde toe volgehouden iso lationistische aspiraties tracht te ver klaren, ziet in Rusland eigenlijk thans reeds den tegenstander van morgen, omdat öf Engeland in Europa öf in het Naburige Oosten, öf Amerika zelf er In het Verre Oosten in botsing mee moet komen. De voormillge vice-president der "Vereenigde taten, Wallace. heeft inder tijd reeds gewaarschuwd voor het ge vaar van een „derden wereldoorlog", waarbij hij ronduit de Sovjet-Unie als de vermoedelijke tegenstander van En geland en Amerika noemde. Ondanks Standard". Om der lieve vrede wille, werd Michael Foot daarop op staanden voet ontslagen. Vondel zei reeds: „Waarheid, dat is al oud, vindt nergens heil noch heul een uiterst voorzichtige formuleering kon hij de verdenking niet heeiemaal van zich afschuiven, dat hij minder tegen een derden wereldoorlog wilde waarschuwen, dan dat hij er toe wilde opwekken, om direct na dezen oorlog een preventieven strijd tegen de Sov jet-Unie te beginnen. Hierdoor zou hij zich zoo gecompromiteerd hebben, dat Roosevelt zich gedwongen zag, hem op den achtergrond te schuiven. Hoe 't na-oorlogsohe Europa er uit zal zien. Op het oogenblik is het „enfant ter rible" van den Senaat. Jonhson. die door een scherp artikel in de „Rockey Mountain News" groot opzien heeft gebaard. Johnson, die ondanks zijn voor den Europeaan onbegrijpelijke loslip pigheid en naïviteit in de Ver. Staten groote populariteit geniet en sterk tegen het communisme is, profeteert, dat het na-oorlogsche Europa er als volgt uit zal zien. De Sovjet-Unie zal de Oostzee-Staten, het noordelijke deel van den Balkan, Polen, Tsjech o-Slowa- keije. Duitschland en Frankrijk be- heerschen. Engeland zal Nederland en België met inbegrip van Belgisch Congo en de staten rond de Middel- landsche Zee beheerschen. „Dat John son niet over Nederlandsch Oost- Indië spreekt, vindt zijn verklaring in het aanvallend en verdedigend verdrag dat gelijk bekend tusschen. En geland, de Ver. Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en de uitgeweken Ne- derlandsche regeering is gesloten." Het is dan ook begrijpelijk, dat de rede, die de Zuid-Afrikaansche minis ter-president Smuts in November j.l. te Londen heeft gehouden, in de Ver Staten weinig weerklank heeft ge vonden. Zooals men zich herinnert stelde Smuts zich op het standpunt, dat na den oorlog niet alleen Duitschland en Italië, maar minstens voor langen tijd ook Frankrijk uit de rij der groote mogendheden zou treden. Opdat En geland nu tegenover de Sovjet-Unie en de Ver. Staten niet al te zeer in het nadeel zou komen, sloeg hij voor, dat Nederland en België zich zou den vcreenigen vermoedelijk be doelde hij ook nog. dat beide lan den met een deel van Duitschland zouden worden uitgebreid en dat de aldus hereenigde Nederlanden dan een blok zouden vormen met het Vereenigde Koninkrijk. Van Klcffens beantwoordt Smuts' rede. Blijkens de „Völkischer Beobachter" heeft thans de minister van Buitenland- sche Zaken der uitgeweken Nederland- sche regeering. Van Kleffens, de rede van Smuts uitvoerig beantwoord. Merkwaardigerwijze stelde mr. Van Kleffens zich in rechtstreekschc tegen spraak met de algemeen geldende En gelsche opvatting cn wees hij ook het voorstel van Smuts betreffende een hereeniging der Nederlanden vierkant van de hand. In plaats daarvan sprak hij zich in naam van zijn regeering uit voor een „zoo nauw mogelijke samenwerking tusschen Nederland, België en het herboren Frankrijk." Hij legde zich neer bij het feit. dat er in Oost-Europa een „Russisch blok" zou ontstaan, om dit Russische blok ver volgens practisch meteen den oorlog te verklaren ofwel met een oorlog te bedreigen, door de vorming van een „Atlantic blok" voor te stellen, het welk zou bestaan uit het „arsenaal Ver. Staten en Canada", de „basis En geland" en een „bolwerk Frankrijk- België-Nederland" voor het geval, „dat er een nieuwe golf van geweld over Europa zou komen." Hieruit blijkt wel dat mr. Van Kleffens tamelijk in Ame- rikaansch vaarwater verzeild is ge raakt. De „New York Herald Tri bune" heeft dan ook aan zijn rede, waarop tot dusverre geen Engelsch commentaar ter beschikking staat, een hoofdartikel gewijd, waarin wordt ge tracht he» bewijs te leveren, dat mr. Van Kleffens zich volkomen achter het plan der „Big Four" heeft geschaard en dat het schijnbare verschil tusschen de voornoemde vriendschappelijke sa menwerking tusschen Engeland, de Ver. Staten, de Sovjet-Unie en China en zijn b'okvorming. uitsluitend dient te worden verklaard door het „nuchtere Hollandsche denken", dat de min of meer idealistische formuleering voor de praktijk heeft uitgewerkt. OPVOLGER VAN MONTGOMERY IN ITALÏë. LISSABON, 5 Jan. Naar Radio Londen meldt, is tot opvolger van ge neraal Montgomery als opperbevelheb ber van het achtste leger aangewezen generaal Sir Oliver Leeth. Deze was tot eind 1942 commandant van het 30e corps van het achtste leger. Hij is een der jongste corpspommandanten van het Britsche leger. Aanval ten westen van Propoisk ingezet. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht maakt bekend: In het zuidelijke deel van het Oosteiyke front Is het ook giste ren slechts tot gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenls geko men. In het gevechtsgebied ten zuid oosten en westen van Sjlmotir zijn herhaalde krachtige aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en is een aantal vijandelijke tanks vernield. Eigen tankformaties sloegen in een verrassenden aanval een bolsjewis tisch regiment Infanterie uiteen. Vooral in den sector van Berditsjef voerden de bolsjewieken hun aan vallen op. Na verbitterde gevechten werd het oostelijk deel der stad op gegeven, terwijl dc bolsjewieken op de overige plaatsen afgeslagen wer den. Ten westen van Propoisk zette de vijand, na zware artillerie-voorberei ding met verscheidene divisies .nfante- rie en/talrijke tanks op een smal front den aanval in. De gevechten, die voor de bolsjewieken bijzonder zware ver liezen opleveren, zijn nog aan den gang. Pogingen van de bolsjewieken om ten noordwesten van Witebsk het de laat ste dagen door ons heroverde terre.r terug te krijgen, zijn voor een deel in tegenaanvallen afgeslagen. Ten noorden van Newel is een met steun van tanks ondernomen aanval der bolsjewieken mislukt. Marinekust- batterijen hebben in Kroonstad in het ijs vastgevroren bolsjewistische specia le vaartu.gen beschoten en talrijke treffers geplaatst op een motorschip. Aan het zuid-Italiaansche fy>nt heeft de vijand ten westen van Venafro her haalde malen onze gevechtsvoorposten met superieure strijdkrachten aange vallen. Hij werd met zware bloedige verliezen afgeslagen. Ernstig spoorwegongeluk in Spanje. MADRID, 5 Jan. Bij een spoor wegongeluk in den tunnel bij Leon zijn o.a. 70 zeelcadetten, die op weg waren naar de vloolbasis EI Ferrol del Cau- dillo, verongelukt. Men is er tot dus ver in geslaagd 33 zeekadetten. die len dcele zwaar gewond zijn en in een ziekenhuis werden opgenomen, te red den. Men vreest, dat de overigen niet meer in leven zijn. Nader wordt ten aanzien van dit on geluk nog bekend gemaakt, dat Dins dag 62 lijken uit den tunnel naar bui ten waren gebracht. Te Leon is reeds het stoffc'ijk overschot van 47 dooden onder groote belangstelling ter aarde besteld. Men is er nog niet in geslaagd door te dringen tot de verbrande personen wagens. die vol-'reizigers waren. Men vreest, dat het aantal dooden de 200 te boven zal gaan. Tot dusverre zijn 150 gewonden bevrijd. PROTESTBETOOGINGEN IN LITTAUEN. KOWNO, 5 Jan. (A.N.P.) De reeks protestbetoogingen in Littauen duurt nog steeds voort. Steeds weer komen in de steden de menschen bijeenom eensgezind te protesteeren tegen de eischen van het Kremlin. Tijdens een groote betooging in Tauroggen zcide de districtsgedelegeerde der beroeps organisaties o.m.: „De wereld moet er kennis van nemen, dat niet alleen de groote steden van Littauen, maar ook alle arbeiders uit de provincie pro testeeren tegen de z.g. bevrijding door Stalin". Op parallel loopende betoo- l.ngen in Sjilale en Skaudvile heeft le bevolking eveneens in haar geheel geprotesteerd tegen de eischen van Stalin. Naar aanleiding van een protestver gadering in Rimse hebben de deelne mers een resolutie aangenomen, waar in gezegd wordt: „De Littauers zullen het hun berokkende leed nooit verge ten. Wij zullen allen aan den strijd deelnemen, volkomen onverschillig, waar wij staan, aan het front, in de fabriek of aan den ploeg". GEALLIEERDE BOMMENWERPERS BOVEN DE GIRONDE. PARIJS. 5 Jan. Ofi meldt, dat En gelsch-Amerikaansche bommenwerpers hedenochtend de monding van de Gi- ronde zijn gepasseerd en een kleine gemeente hebben gebombardeerd. Tot vanmiddag telde men 16 dooden en 35 gewonden. De tocht ven de U-boot naar het vijandelijk gebied werd weer met succes bekioond De commandant en de 1ste WO hebben reden tot lachen. Piachtig weik Is tijdens dezen tocht weer verricht PK Froit/Atl-H/P m Ook ten noordwesten van Ortona stortten verscheidene vijandelijke aan vallen voor onze stellingen Ineen. Nieuwe terreuraanval op Kiel. BERLIJN, 5 Jan. (DNB). In de ochtenduren van 5 Januari vtlogen krachtige formaties Amerikaansche bommenwerpers het Noord-Duitsche kustgebied binnen, zoo verneemt het DNB en ondernamen wederom een zwa- ren terreuraanval op het stedelijk ge bied van Kiel. Kleinere formaties vie len tegelijkertijd plaatsen in West- Duitschland aan, vooral de stad Düs- seldorf. De aanvallen vonden, zooals gebruikelijk, vanaf zeer groote hoogte boven een dichtaaneengesloten wolken dek plaats. De strijdkrachten der Duit sche luchtverdediging v>elen de Ame rikaansche bommenwerpers aan en brachten hun aanzienlijke verliezen toe. Ook de bezette geb.eden in het Wes ten werden door Britsch-Amerikaan- sche bommenwerpers in den loop van den 5en Januari aangevallen. De Duit sche luchtafweer had hier zeer veel succes en schoot zestien viermotorige bommenwerpers van het type Boeing B17 en zeven Amerikaansche jagers boven Frankrijk alleen neer. Het zicht was goed en de hemel vrij wel zonder wolken Het aantal door de krachtige formaties jachtvliegtuigen en jachtkruisers tezamen met de batte rijen luchtdoelartilitrle dien dag bo ven het Rijksgebied en de bezette ge bieden in het Westen neergeschoten vliegtuigen slaat nog niet definitief vast, daar nog steecs berichten over successen binnenkomen. Thans staat echter reeds vast, dat meer dan 50 Brltsch-Amerlkaansche vliegtuigen, waarvan minstens vier vijfde viermotorige bommenwerpers, vernietigd werden. In enkele uren verloor de vijand aldus meer dan 400 man vliegend personeel. In tegenstelling daarmede zijn de Duitsche verliezen opmerkelijk ge ring. COMMISSIES VAN HONGAARSCHEN RIJKSDAG BIJEEN. Naar van bevoegde zijde wordt me degedeeld, zullen de commissies voor de buitenlandsche politiek van de bei de hulzen van den Hongaarschen Rijks dag de volgende week bijeen geroepen worden, daar de minister van buiten landsche zaken een expose zal geven van den buitenlandschen politieken toestand. Ook het huis van afgevaar digden en het Hoogerhuis komen de volgende week bijeen. Als eerste punt op deze agenda staat de definitieve goedkeuring van het voorstel tot ver- leng.ng van de buitengewone volmach ten der regeering. BOVEN CALIFORNIë NEERGESTORT Dertien Amerikaansche vliegeniers vonden den dood, toen een viermoto rige bommenwerper boven het vlieg veld Maclellan bij Sacramento in Ca- lifornië explodeerde en brandend naar beneden stortte. Slechts één der Inzit tenden kon zich met behulp van een valscherm redden. Complot van clandestiene slachters ontdekt. Door de aangifte van diefstal van een schaap, is de marechaussée te Mid delburg een complot van clandestiene slachters en hun handlangers op het spoor gekomen, in verband waarmede ii. talrijke plaatsen in de provincie Zeeland arrestaties zijn verricht. Zooals gezegd, begon het met de aangifte door een landbouwer van den diefstal van een schaap. De dader van dit misdrijf was spoedig gevonden. Het dier was fraudeleus geslacht met het doel, het vleesch clandestien te ver handelen. De aanhouding van dezen dief leidde tot de opsporing van een man waarmee hij clandestien slachtte en vandaar belandden de opsporings ambtenaren bij een ander, waar het ook duleus rfdlodw woy wdy wdwkoekok al niet pluis was. Ook daar werd een frauduleus geslacht schaap gevonden. Dit laatste had echter niets met den genoemden diefstal te maken. In ver band met een en ander werden twee Middelburgers en een jongeman uit Den Haag gearresteerd, die allen bekenden. Verder speurende kwamen de mare- chaussées op een adres, waar zij juist een frauduleus geslacht varken aan troffen, terwijl zij op het erf van -een landbouwer-vrachtrijder onder Middel burg een complete clandestiene slage rij ontdekten. Er bleken daar 2 koeien, 8 schapen en 1 varken geslacht te zijn. De huiden waren voor een deel onder den grond verstopt. 7 schapen, die op het erf werden gevonden en gereed stonden om op dezelfde wijze te wor den geslacht, konden in beslag geno men worden. In verschillende deelen van Zeeland is daarop een groot aantal arrestaties uitgevoerd. Ook 3 Middel- burgsche slagers wisten meer van deze zaak af. Eén van hen had de helpende hand geboden bij het slachten v^n de koeien. De leveranciers van de koeien en de schapen bleken te goeder trouw te zijn. ERNSTIG GEWONDEN BIJ BRAND. Dinsdagavond omstreeks halftien was de 28-jarige heer G. A. A., wonende in de Hugo de Grootstraat te 's-Gra- venhage. een film aan het afdraaien in het bijzijn van zijn 4-jarig dochter tje Petronella en zijn 3-jarig zoontje Hendrik, terwijl ook zijn zwager, de heer H. S. uit de Barentzstraat aan wezig was. Het filmmateriaal raakte in brand, ook dat van nog twaalf andere films, die in de nabijheid lagen. Het vuur greep zoo snel om zich heen. dat de vader en zijn kinderen ernstige brand wonden bekwamen. Alle drie werden opgenomen in het R.K. Ziekenhuis aan het Westeinde, waar vooral de toe stand van het 4-jarige dochtertje ern stig bleek. De heer S. uit de Barentzstraat, die dit kind uit de brandbare kamer redde, werd door glasscherven gewond. De kamer brandde uit. Verduister v. 16.45-8.45 u. Vrijdag 7 Januari 1944. Zon op8 .50 uur, onder 16-42 uur. Maan onder 5.46 uur, op 14.47 uur. Bekendmaking. De Höhere 88- und PoHzelfflhrcr maakt bekend: In de avonduren van 3 Januari 1844 is te Leiden op den directeur van het Arbeidsbureau aldaar, Gerardus Willem Dlederix, een moordaanslag gepleegd. Dlederix werd op den openbaren weg zwaar gewond door een van achteren op hem gelost pistoolschot. Ongetwijfeld is hier sprake van een misdrijf uit politieke motleven. Als strafmaatregel Is in Leiden het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag bevinden, tot nader order vervroegd tot 21 uur en het sluitlngsunr voor openbare lo kalen tot 20 nnr. Bovendien zijn een vijftigtal inwoners der gemeente Leiden gearresteerd, van wie op grond van hun politieke gezindheid moet worden aangenomen, dat tl) den laffen moordaanslag goedkeuren. Bij deze arrestaties boden drie personen tegenstand, resp. trachtten te vluch ten, waarbij Hf werden neergescho ten. Als daders van den moordaanslag op Dlederix komen vermoedelijk 2 personen in aanmerking, die In het duister niet meer konden worden herkend. De bevolking wordt hierbij oltge- noodigd aan de opsporing deel te ne men. Voor aanwijzingen, die Ietden tot aanhouding van de daders, wordt een belooning van f 10.000.— uitge loofd. Ter zake dienende mededcc- lingen worden door elke Duitsche of Ncderlandsche Politic-Instantie in ontvangst genomen. „HIER W.A." In het W.A.-kwartlertje op Zaterdag 8 Januari a.s. over den zender Hilversum 1 van 18.4518.55 uur, zal het hoofd der afdeellng vorming en voorlichting van het stafkwartier der W.A., banleider J. J. van der Hout, een toespraak houden. Er worden eveneens eenige soldatenlie deren ten gehoore gebracht, MAX BLOKZIJL SPREEKT. In de serie brandende kwesties zal Max Blokzijl op Donderdag 6 Januari over Hilversum 1 om 18.45 uur zijn praatje houden, waarvan de titel U. ,Het schijnt zoo onbelangrijk". EINDEXAMEN H.B.S. Blijkens een mededeeling in de „Sc - Crt." zal het schriftelijk gedeelte van de eindexamens der H.B.S.'en met 5-j. c. dit jaar worden gehouden op 8, 9, 10. 11, 12 en 13 Mei. H. C. FELSER OVERLEDEN. In den afgeloopen nacht Is te 's-Gra- venhage op 66-Jarigen leeftijd overleden de heer H. C. Felser. oud-hoofdinspec teur der telegrafie en telefonie. Nieuws in 't kort. Groote partli tapijten gestolen. In den afgeloopen nacht ls een inbraak ge pleegd in een perceel aan het Singel, waar een groot aantal tapijten, tezamen circa f 20.000 waard, Is gestolen. Door vallend stuk schoorsteen getrof fen. Gistermiddag omstreeks twee uur is de 33-jarige mej. H. van H. te Tilburg toen zij bij de familie A. aan het Noor derpark op een binnenplaatsje matten aan het kloppen was, door een vallend stuk schoorsteen getroffen. De vrouw werd onmiddellijk gedood. Groote nationale konUnententoonstelIing te Den Bosch. In de veemarkthallen te Den Bosch zal op 8 en 9 Januari een groote nationale konijnententoonstelling worden gehouden. Uit alle deelen van 't land zijn voor deze tentoonstelling reeds inzendingen binnen gekomen. Te water geraakt en verdronken. Te Leeuwarden is de 24-jarige Harm Vriellng aan de Sneekerkade, door de duisternis misleid, te water geraakt en verdronken. Hij was op weg naar zijn werk btj de N.V. Friesche kolenhandel. Eenige uren na het ongeluk werd zijn lijk opgehaald. In put gevallen en verdronken. Toen gistermorgen omstreeks acht uur de 52- Jarige mej. A. Verstij nen, echtgenoote van N. Groenen, wonende le Reitsche- zijstraat te Tilburg, water ging halen uit een achter de woning gelegen put, is zij waarschijnlijk uitgegleden en met het hoofd voorover in het water gevallen. Enkele minuten later werd de vrouw door haar man in het water liggend aange troffen. De dood was toen evenwel reeds ingetreden. De reorganisatie der Roemeensche sport. Maarschalk Antonescu, staats- chef van Roemenië, benoemde met be trekking tot de reorganisatie der Roe meensche sport, welke door den chef der Roemeensche sport, professor Gheorghlu, wordt uitgevoerd, de leden voor een sportcommlssie, onder wie de comman dant van den Roemeenschen Arbeids dienst, generaal Palangeanu. Minder kranten In Peking. Vijf van de acht In Peking verschijnende dagbla den hebben opgehouden te bestaan. In een gemeenschappelijke verklaring heb ben de bladen den nadruk gelegd op de noodzakelijkheid gedurende den oorlog zuinig te zijn. 50.000 kunstschatten „In veiligheid". Volgens een bericht van de Romeinsche radio hebben de Amerikanen 50.000 kunst schatten uit het gebied van Napels weg geborgen, onder het voorwendsel, dat de ze voorwerpen in veiligheid moesten worden gebracht. SCHAGEN. BERICHT. Op de Vrijdagen, dat de bonnenlijst in de courant is opgenomen, mag de ze niet vóór 12 uur besteld worden. Ook mogen de couranten vóór jflen ttfd niet aan het postkantoor worden af gegeven. DE DIRECTIE. DANSAVOND ANS NEEFKES. Gisteravond heeft de jonge Schagea- sche danseres Ans Neefkes voor 't eerst haar danskunst in het openbaar ver toond. Voor den criticus, die bekennen moet, dat hij met gemengde gevoelens naar deze gebeurtenis toeging en zich waarlijk geen al te overdreven voorstel lingen gemaakt had, Is het een verrassing geworden. Want de jeugdige Ans Ned- kes bleek Inderdaad een danseres te zijn. Wij zullen in ons blad van morgen uit voerig op haar hoedanigheden en fou ten terugkomen. H. P. v. d. Aardweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1