NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR VonManstein laat elastische verdediging varen Dr. Göbbels over de problemen van den luchtoorlog. Bolsjewieken hervatten hun aanvallen bij Kriwoirog en Kirowograd. Een eenvoudig meisje ging dansen... Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie; Sehagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 7 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 5, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Verpletterende overmacht der Sovjets op smalle fronten. Sterke afweerstelling vangt aanval op. Ofschoon dc sobere bewoordingen van het Doitschc weermachtbcrichl duidelijk genoeg den pijnlijken ernst van den strijd aan het Oostelijke front laten doorklinken, zal men vooral bij oppervlakkige lezing toch misschien tot de foutieve opvatting kunnen "komen, dat het huidige winteroffensief niet vergeleken kan worden met het voorafgaande zo mer offensief. dat van 5 Juli tot half November 1943, of met het vori ge winteroffensief .dat van 19 No vember 1942 tot 31 Maart 1943 woed de. De oorzaak van deze begrijpelijke vergissing ligt voor de hand. Het hui dige offensief van het Roode Leger mist om het zoo uit te drukken het spectaculaire der beide vorige groote offensieven. Toen waren er ook zwaartepunten, maar desondanks liep het Roode Leger storm tegen een Duitsch front van aanvankelijk 2.000, later van circa 1400 Km. Thans speelt de strijd zich af op 'een front van m.n- der dan 350 Km. In den winter van 19421913 en in den zomer en in den herfst van 1943 voerde generaal Von Manstein de elastische verdediging. Op den triornphtocht van 19411943, die de Duitsche weermacht op sommige punten meer dan 2000 Km. van haar uitgangsbasis zag oprukken, volgde de systematische verlegging van het front, in het kader waarvan het van Stalingrad 1300 Km. naar het wes ten verschoof. Thans neeft Von Manstein echter het gebied bereikt, waar zjjn achterwaartschc verbin dingen zoo kort zijn, dat het pro bleem der bevoorrading zyn precai re karakter heeft verloren. Hy heeft in de etappes belangrijke re serves vrijgemaakt, die thans front diensten kunnen verrichten. Hij heeft zijn beschikbare divisies kun nen conccntreeren en definitief af stand gedaan van het systeem der elastische verdediging, om elke duimbreed grond te verdedigen. Gewijzigde strategie. In verband met deze g-heel veran derde omstandigheden hebben de Sov jets hun strategie eveneens geheel ge- wijzgd. De tactiek der breed opgezet te frontale aanvallen hebben zij laten varen, om op een zoo kort mogelijk front met een waarlijk verpletterende overmacht aan menschen en materiaal te trachten het Duitsche defensieve systeem binnen te dringen. In verblin dend tempo volgen deze aanvallen, die eigenlijk meer het karakter hebben van overvallen, elkander in versch-llende sectoren op. Voorts spreiden zij in hun tactiek een beweeglijkheid ten toon welke in scherpe tegenstelling is met hun oorspronkelijk mechanische en van elk in.tiatief gespeende oorlogsvoering Uiteraard volgt men te Herlijn met groote spanning den strijd in den sec tor Kief, waarvan men te verstaan geeft, dat hij eventueel beslissend zou kunnen zijn voor het verdere verloop van de operaties, welke uit het Rus sische winteroffens.ef voortvloeien. De beperkte ruimte waarop dit zwaar tepunt zich heeft geconcentreerd, dwong de Sovjets tot een geweldige opeenhooping van strijdkrachten, tanks, artillerie en infanter.e, die zij, zonder zich ook door de zwaarste verliezen te laten afschrikken, in het veld jagen. Het is geen wonder, dat de Duitsche strijdkrachten, die zoowel wat men schen als mater.aal betreft, verreweg in de minderheid zijn, geregeld taktisch moeten uitwijken, met het gevolg, dat het Roode Leger ook bij dit offensief weer bogen kan op aanvankelijk suc" ces, waarvan bevoegde Duitsche mili taire kringen zeggen. dat men geen enkele aanleiding heeft om ze te ont kennen. De Russen zyn vrij diep in de Duitsche stellingen doorgedrongen, wat de verklaring vormt van het Telt, dat de situatie plaatselyk ern stig wordt genoemd. Critiek zou de ze situatie echter pas worden, wan neer de Duitsche weermacht er niet in zou slagen om de stoomwals OP te vangen en ten slotte door tegen aanvallen terug te dringen. Voor- loopig komt het er echter slechts op aan den aanrtormenden Sovjets zooveel mogelijk verliezen toe te voegen, het Duitsche front, ook al zou de deuk, die daarin is gestooten nog dieper worden, iijtaet te hou den en verder af te wachten, d3t de stootkracht van het Roode Leger vanzelf vermindert. Sovjets stootcn op afweer stelling. Zonder daarover nog nadere bijzon derheden bekend te maken verklaart men te Berlijn, dat de Sovjets bereids op een sterke Duitsche afweerstelling gestooten zijn, die dan vermoedelijk iets ten westen van Olewsk, Nowagrad-Bo- lynsk, Sj.tomir en Berditsjef zou ver- loopen. Dat Russische patrouilles in de sectoren van Olewsk en Nowagrad- Bolynsk langs den weg naar Row- no, de vroegere Poolschc grens overschreden zouden hehben, wordt te Berlijn niet bevestigd, cn naar radio Londen Woensdag spijtig me dedeelde, te Moskou evenmin. Uit de woorden van bevoegde militaire sprekers krijgt men den Indruk, dat het Duitsche opperbevel op het oogenblik de grootste beteekenis toekent aan den afloop van de bui tengewoon hevige gevechten by Berditsjef, van welke stad het oos telijk deel door de Duitsche troe pen is ontruimd. Hier en ten wes ten van Sjitomir, bieden de Dult- schers aldus verklaarde men tc Berlijn met den dag hardnekki ger tegenstand. Dat het Russische leger zich momen teel minder concentreert op een verder doordringen naar het westen, doch dat het integendeel al zijn krachten tegen Berditsjef doet oprukken, is typisch voor de Russische strategie, s.nds er in talrijke groote omsingelingsslagen geweldige massa's menschen en mate riaal door de Duitschers vernietigd werden, Generaal Watoetin begint vooral aan dacht te schenken aan de flanken, aan de meest bedreigde Z. flanken van zijn vijanden. Met dit doel tracht hij de Duitschers niet bij Berditsjef maar ook bij het ruim 100 Km. ten O. gelegen Bjelaja-Zerkof naar het Z. terug te dringen, omdat een krachtige tegen aanval uit deze richt.ng, de aanzienlij ke terreinwinsten welke hij hier tot dusver heeft behaald, in gevaar zou kunnen brengen. Zou hij erin slagen vervolgens contact te krygen met de Russische strydkrachtcn die van het brugge- hoofd Tserkassy opdringen, dan zou zyn positie in Wit-Rusland aan- zienlyk versterkt worden. Aange zien deze versterking van Russisch standpunt bekeken een dringende noodzaak is, meent men in Duitsch- militaire kringen te kunnen voor spellen, dat er in de sectoren van Bjelaja-Zerkof en Tsjerkassy ver bitterde gevechten voor de deur staan. Het feit dat Watoetin zijn stootrich- t.ng in den sector Korosten thans nog Da enorms versterkingen non dn Konaolkust en van den .Atlontikwell" bevinden zich In den hoogsten stee» van gereedheid tot «fweor Een ge- schutsstolling, welke handig In een rotspunt Is ingebouwd °K Müller/Sch/CNF/P m resoluter naar het noorden heeft geac centueerd, schijnt er op te duiden, dat h" ook een verdere versterk.ng van zijn noordelijke flank gewenscht acht. Nog geen prognose.... Men onthoudt zich in bevoegde Duit sche kringen nog steeds van elke prog nose, omdat het daarvoor nog te vroeg is. De Duitsche taktiek is er~uitslut- tend op gericht den Russ.schen opr marsch tot staan te brengen. Of dit frontaal zal gebeuren, of door tegen aanvallen op de flank, zal slechts de toekomst leeren. Tot dusver verliepen de Russische offensieven steeds zóO, dat zij in het eerste begin ten koste van ontzaglijke offers aan menschen en mater.aal een diepen wig in de Duitsche stellingen wisten te dryven. Na eenigen tijd ebde de stootkracht echter af; tot een doorbraak kwam het niet en het Russische opperbevel be gon er zich, door het vormen van ver schillende zwaartepunten, toe te be perken het Duitsche front frontaal achteruit te dringen. Het .s ongetwijfeld nog te vroeg het offensief op een zeer kort front, bij Propoisk 100 Km. ten westen van Kritsjef en 40 Km, ten zuiden van Mogilef waarvan ln het Duitsche legerbericht van Woensdag sprake is, zóó te verklaren. Intusschen heeft de Duitsche lucht- verkenning waargenomen, dat het Rus- s.sche leger, kennelijk met offensieve bedoelingen, menschen en materiaal concentreert, zoowel aan den noorde- lyken als den eostelijken loegang van de Krim. n.1. bij Kertsj en Perekop. Terreur heeft alleen dan uitwerking, wanneer ze eenzijdig wordt toegepast. BERLIJN, 6 Jan. (DNB Het jong ste artikel van Rijksminister dr. Göb bels in ,.Das Reich" .s gewijd aan de problemen van den luchtoorlog. Na erop gewezen te hebben, dat de vijan delijke aanvallen overdag en 's nachts het Duitsche oorlogsmoreel willen tref fen, daar waar het, naar de meening van den vijand het kwetsbaarst is, n.1. bij de vrouwen en kinderen, schrijft dr. Göbbels: Deze aanvallen vormen een typisch Engelsche methode van oorlogvoeren, die door de Britten eeuwenlang is toegepast in den strijd tegen koloni ale volken en thans toegepast wordt tegen dc zeer beschaafde volken van het Europeesche continent. De Engel schen hebben in hun geschiedenis nooit op een andere dan deze wyzc oorlog gevoerd. In den strijd tegen de boeren hebben zij de vrouwen van den vijand voor hun oprukkende colonnes laten mar- chccren, om hun mannen het schieten te beletten. Tijdens den eersten we reldoorlog pasten zij op Duitschland de zeeblokkade toe om zoodoende ons vad.rland uit te hongeren en thans gooien zij een menigte brisantbommen fosforbl.kken neer op onze steden daardoor een massamoord te plegen op onze vrouwen en kinderen. Vervolgens wijst de minister erop, dat het telkens van de betreffende vol ken afhangt, of de Engelschen daardoor hun doel bereiken. Toonen deze zich zwak. dan zijn zij verloren, blijven zij daarentegen sterk, dan faalt na een zekeren tijd deze methode en loopt zij dood. Een voorbeeld van de eerste mo gelijkheid is 1918, een vooibe.ld voor het tweede 1943 Deze keer toont nie mand zich geneigd om voot de terreur der Engelschen te bukken. De psychologische uitwerking van de vyandclijke Iuchttcrrcur. De minister legt vervolgens nog maals den nadruk op de psychologische uitwerking van de vijandelijke lucht- terreur. Zoolang de mensch zyn bezit nog zijn eigendom kan noemen, zoekt hij naar mogelijkheden om dit te be houden. Dit vervalt echter op het mo ment. waarop hij het verliest. Zyn Da successen tegen de vijandelijke torpedobooljagers, de sterkste tegen standers der U boo'.-n. zijn een bewijs van de taaiheid en weloverwogen tactiek der Duitse) e U booten Een dezer schepen loopt na een succes vollen tocht naar het vijandelijk gebied den bescheimenden bunker binnen PK Böltz/W»/CNF/P m houding tegenover den oorlog wordt daardoor niet toegeeflijker, aoch alleen maar vastberadener. Wanneer iemand wil en alles in het werk stelt, dat wij den oorlog winnen, dan is het zeker wel degene, die door bommen alles heeft verloren. Want hij weet zeer goed, dat hij alleen in het geval van een overwinning weer op een vervan- g.ng van zijn bezit kan rekenen. Het Duitsche volk leert thans iets, wat het op andere wijze als gevolg van de goedmoedigheid van zijn ka rakter nauwelijks bij te brengen is: n.1. den vijand haten. De vijand kan zich de moeite besparen tot het Duit sche volk over den luchtoorlog te spreken, want deze spreekt voor zich zelf. Hier wordt de vijandelijke laag- he.d alleen met haat beantwoord. Een les in het haten. Het aanschouwelijke onderricht, dat wij door dergelijke praktijken krijgen is meer dan instructief. Dit onderricht is een les in het haten, en wel zoo overtuigend, dat het bu.ten onze moge- liikheden ligt. Dit zal vooral voor de komende Anglo-Amerikaansche inva sie van doorslaggevende beteekenis zijn. Met elk verslagen volk in dezen oorlog, zoo schrijft dr. Göbbels, heeft het Duitsche Rijk na de overwinn.ng medelijden gevoeld. Niets heeft het volk destijds van den Führer zoo gewaardeerd, dan het feit, dat hij Frankrijk na zijn nederlaag in Compiegne ridderlijk behandelde en niet. deemoedigde. Daarbij heeft Frank rijk ons een Versailles gegeven. Do vergelding zal in Duitsch land geen greintje medclyden doen ontstaan. Engeland heeft deze gezindheid van het Duitsche volk door de luchtterreur definitief verspeeld. De vergelding mag uitvallen zoo ze wil, zij zal .n Duitsch land geen greintje medelijden doen ontstaan. Opnieuw komt de minister tot de conclusie, dat de vijandelijke luchtterreur het Duitsche volk geeste lijk niet meer kan deren. Deze terreur maakt ons niet zwakker, doch alleen maar sterker. Wat zij ons aan mate- r.eele schade berokkent, kan, voor zoo ver het voor den oorlog belangrijk of beslissend voor den oorlog is, in kor ten tijd hersteld worden. Alle and-re ernielingen zullen behooren tot óén van onze eerste taken na den oorlog. Reeds thans zijn onze beste architecten met den wederopbouw van onze ver nielde steden bezig. In elk geval gelooven wij. dat onze vernielde steden enkele jaren na den oorlog de mooiste en modernste steden der wereld zullen zyn. Voorwaarde is alleen dc overwinning. Daartoe moeten wij thans al onze krachten inspannen. Is de overwinning eenmaal behaald, dan beslaat er voor ons geen probleem meer, dat niet op gelost zou kunnen worden daar wij het moeilijkste reeds opgelost hebben. SCHENDING VAN ZYVEEDSCIIE NEUTRALITEIT. Britsche vliegtuigen hebben opnieuw de Zwecdsche neutraliteit geschonden. In een bericht van „Tete" wordt hier over gezegd, dat in den nacht van Woensdag op Donderdag een aantal „buitenlandsche vliegtuigen", die naar het aanhoudende motorgeronk te oor- deelen van het zuiden kwamen, boven Zweedsch gebied hebben gevlogen. Het luchtdoelgeschut in Malmö is onge veer 2 uur lang onafgebroken in actie geweest. Volledig afweersucces bij Propoisk. Terreuraanval op Stettin, UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 6 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Na een vrij lange pauze hebben de bolsjewieken ten noorden van Kri woirog en ten oosten van Kirowograd hun aanvallen met sterke strydkrach tcn van infanterie en tanks hervat. De zware gevechten, waarbij gisteren 149 tanks werden vernield, zijn in vollen gang. In de gevechtsruimte van Sjitomir hebben de bolsjewieken vooral ten noordwesten van Berditsjef met on verminderde hevigheid aangevallen. Sterke formaties Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen grepen doeltreffend in. Op verscheidene plaatsen zetten onze troepen tegenaanvallen in en sloe gen vijandelijke strydkrachtcn uiteen. Ten .westen van Propoisk is giste ren ondanks numerieke superioriteit van den vijand een volledig afweer succes behaald. De bolsjewieken le den zware bloedige verliezen. Ten zuidoosten en noordwesten van Witebsk is het bij hernieuwde vijande lijke doorbraakpogingen gekomen tot zware, wisselvallige gevechten. De steeds weer op onze stellingen aanstormende bolsjewieken werden afgeslagen. Eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen wer den in tegenaanval heroverd. Ten noorden van Newel zijn plaat selijke aanvallen der bolsjewieken mislukt. Concentraties werden door ge concentreerd artillerievuur uiteenge slagen. De vijand verloor gisteren aan het Oostelijke front 226 tanks. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front hebben Ame rikanen in het gebied ten noord westen van Mignano en ten westen van Venafro na krachtige voorbe reiding door dc artillerie aange vallen. Zij werden, met uitzonde ring van plaatselyke penetraties, die afgegrendeld konden worden, bloedig afgeslagen. De gevechten met den zich versterkenden tegen stander duren voort. Aan de Adriatische kust zijn vrij zwakke vijandelijke aanvallen mislukt. Nieuws in 't kort. Kind door vrachtauto overreden en ge dood. Donderdagmiddag is in de Van Ostadestraat te Den Haag het 8-jarige jongetje A. L. door een vrachtauto over reden en vrijwel onmiddellijk gedood. Het kind was op den wagen geklommen en viel er plotseling van af. waardoor het de achterwielen over het lichaam kreeg. Het lijkje is naar het ziekenhuis Zuid- wal vervoerd. Itallaansche bijzondere gerechtshof 8 Januari bijeen. Volgens een officieele mededeeling ls het bijzondere gerechts hof, dat moet oordeelen over de verra ders, die den staatsgreep van 25 Juli mo gelijk gemaakt hebben, resp. onmiddellijk daarna van het fascisme zijn afgevallen, thans bijeengeroepen op 8 Januari. De zetel van het bijzondere gerechtshof is Cremona. De door den Duce aangewezen bijzondere gerechtshoven voor de afzon derlijke provincies komen op 15 Januari bijeen. Nieuwe gouverneur van Rome. Tot gouverneur van Rome is benoemd Gio- vannl Orgera, die jarenlang burgemeester van Napels is geweest. Centraal secretariaat voor het midden standsexamen. Het centraal secreta riaat voor het middenstandsexamen, dat tot dusver als sectie van de afdeeling middenstand bij het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart werk te, is thans ondergebracht bij de organi satie van het bedrijfsleven. Het adres van het secretariaat is Laan van Nieuw-Oost- Indie 148, Den Haag, telefoon 773068. Sprinkhanen voor Marokkanen. Daar de veestapel van Zuid-Marokko geweldig is verminderd, moet de bevolking aldaar zich thans voeden met sprinkhanen. De prijs van deze diertjes is enorm geste gen, ondanks het feit. dat geheele zwer men sprinkhanen onlangs in Zuid-Ma rokko neerkwamen en er een groot ge deelte van den oogst vernielden. VELDMAARSCHALK ROMMEL IN NEDERLAND. 'S-GRAVENHAGE, 6 Jan. Dezer dagen heeft gen -veldmaarschalk Rom mel met zyn naaste medewerkers een vrij langdurig bezoek gebracht aan Ne derland. In den loop van zyn inspec tietochten heeft de maarschalk secto ren van de kustverdediging en belang rijke verdedigingsinstallaties in het achterwaartschc gebied gecontroleerd. CONTROLEUR C.C.D. BIJNA OMVER GEREDEN. UTRECHT. 6 Jan. Voor de Utrccht- sche rechtbank stond terecht de 44- jarige kolenhandelaar C. v. d. L. uit Bunnik terzake van bedreiging van den C.C.D.-controleur A. S. Het feit, waar het hier om ging, was geschied op 20 Augustus j.1. onder de gemeente Bunnik. Toen reed ver dachte, naar zijn zeggen, met een vaar tje van 35-40 km. op den weg met een toen leegen vrachtwagen. Het was hel der weer en verdachte moet dus den controleur A. S., die met zyn stoptee- ken midden op den weg was gaan staan, zeker hebben gezien. De con troleur vermoedde, n.1., dat verdachte clandestien fruit vervoerde. hetgeen later niet waar bleek te zijn. Waar om verdachte dan ook niet stopte, werd niet geheel duidelijk. Volgens verdachte zou men den controleur in het geheel niet opgemerkt hebben, doch volgens den als getuige gehoorden con troleur en diens collega, was dat per tinent gelogen. Integendeel, de controleurs zou den, toen zij op het laatste moment nog net op zij konden springen om niet onder de auto te komen, hartelijk zijn uitgelachen. In zyn requisitoir zeide de officier van Justitie, dat er maar eens een eind moet komen aan het meer dan onbehoorlijke optreden te genover de controleurs, die niet alleen vaak in levensgevaar zijn, maar die zelfs in enkele gevallen hun moeilijke beroep met hun leven hebben moeten bekoopen Ook al is hier geen onge luk gebeurd, het feit blijft ernstig en men moet maar eens weten wat/ te wachten staat, als zij controleurs ne- geeren. De elsch luidde 2 jaar. Uitspraak over veertien dagen. Verduister v. 16.45-8.45 u. Zaterdag 8 Januari 1944. Zon op 8.50 uur, onder 16.43 uur. Maan onder <S.4i uur, op 15.21 uur. Bij aanvallen overdag van Britsch- Amerikaansche bombardements-forma- ties op het stedelijk gebied van Kiel en op plaatsen in West-Duitschland en de bezette Westelijke gebieden zyn ln ver bitterde luchtgevechten volgens tot dus ver ontvangen berichten 81 vyandelijke vliegtuigen, waarvan 63 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht heeft het Britsche luchtwapen bij een terreuraan val op Stettin volgens nog niet volle dige ber.chten bovendien 16 viermoto rige bommenwerpers verloren. In de woonwijken der aangevallen stand ont stond voor een deel zware schade. De Britsch-Amerikaansche ter- rcurvliegers hebben hun aanvallen dc laatste 24 uur geboet met het verlies van 97 vliegtuigen, waarvan 79 viermotorige bommenwerpers. Verwacht kan worden, dat nog meer zwaar beschadigde vliegtuigen op de vlucht terug verloren 2ün ge gaan. In dienzelfden tyd verloor het Duitsche luchtwapen 20 jagers. De strijd in den Stillen Oceaan. TOKIO, 6 Jan. De jongste front- berichten uit het Zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan leggen den na druk op den ernst van den toestand aldaar en wijzen erop, dat de operaties bij Kaap Marcus en Kaap Gloucester op Nieuw-Brittannië, alsmede in het gebied ten noorden van Finchhaven en by Kaap Goembi in het nauwste ver band met elkaar staan en zouden kun nen leiden tot een kritieke situatie voor Rabaul. Bij Kaap Marcus zijn de Ja panners er in geslaagd, om na hevige gevechten, een vijandelijk vliegveld te bezetten. Hier waren de verliezen van den vijand aan menschen en materiaal bijzonder groot. Met gelijke verbitte ring wordt er gevochten by Kaap Glou cester. Een enkele heuvelstelling, die de Japanners ondanks de taaiste ver dediging der ingegraven vyandelijke strijdkrachten, stormenderhand geno men hadden, wisselde reeds tweemaal van bezetter. Hier. zoowel als aan de Noordoost kust van Nieuw-Guinea, worden de ge vechten voor de Japanners steeds moei lijker, omdat de vijand de heerschappij in de lucht bezit boven de Zeestraat, die van zoo groot belang is voor den aanvoer, en ook omdat hij over vol doende vliegvelden beschikt. Over de jongste landing van vijan delijke troepen bij Kaap Goembi zyn tot dusver slechts enkele bijzonder heden bekend. De vijand heeft hier overwegend Australische strijdkrach ten aan land gezet ter grootte van een divisie. De landing werd uitge voerd in de ochtenduren van 6 Jan. onder de bescherming van sterke lucht- en zeestrijdkrachten. BEDRIJVIGHEID IN DE HAVEN VAN GIBRALTAR. MADRID, 6 Jan. Van de grens van Gibraltar wordt gemeld, dat Donder dag uit de baai van de Engelsche ves ting ongeveer 50 koopvaardijschepen, waaronder zich eenige tankbooten be vonden. zijn vertrokken. Een deel der schepen was geladen met oorlogsmate riaal en voer de Middellandsche Zee in. Een ander deel der schepen voer zonder lading naar den Atlantischen Oceaan. Bovendien voeren één krui ser. vier torpedojagers en een aantal korvetten uit, die, voor zoover men by den zwaren mist kon waarnemen, de bescherming van het convooi op zich namen. In de baai van Gibraltar ble ven 40 koopvaardijschepen achter. In de haven zijn acht schepen bezig met het lossen van steenkool. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen cn bewaren.) Van 9 JANUARI t.e.m. 22 JANUARI Brood: 3A en 4A elk 4 rants. 3B en 4B elk 1 rants. Beschuit: 3 en 4 elk 1 rants. ba- schuit. brood of gebak. Bloem: 16 en 17 elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Havermout: 15 250 gr. Klndcrvocdscl: D6 res. 250 gr. gort. E6 res. 250 gr. rijst of gort.. Botor: 3A: 'It rants. rundvet of margarine. 3B: »/t rants. mar garine. Kaas: 14 100 gr. 40+ of volvette kaas. Melk: 3 en 4 (13/4 1.). Taptemelk 3 en 4 (13/4 1.). Vleesch: 3A en 4A: 1 rants. 3B en 4B: 1/4 rants. Aardappelen: 3 en 4 (elk 2 kg.). Toeslag 03 en 04 (elk 1 kg.). Suiker: 13 500 gr. Jam: 12 250 gr. Vervangingsmiddelen: 11 1 rants. Versnaperingen: 3 100 gr. choc. 4 300 gr. suikerwerk. Tabak: 03 en 04 elk 1 rants. siga ren, tabak of sigaretten. Bftzondere rantsoenen: Boter: B7, C7, D7 en E7: rants. Op deze bonnen mag reeds op 8 Januari worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. DE NIEUWE BONNEN. Van 9 t.e.m. 22 Januari is op de bon nen „3A en 3B Boter" 125 gram mar garine verkrijgbaar. Personen die bon „Boter 3A" ter verkrijging van rund- vet van te voren hebben ingeleverd, kunnen dit rundvet gedurende genoemd tijdvak ontvangen. Voor personen tot 21 jaar wordt een bijzonder rantsoen van 125 gram boter op de bonnen „Re serve B7, C7, D7 en E7" beschikbaar gesteld. Op bon „Algemeen 14" is 100 gram volvette of 40+ kaas verkrijgbaar. Van 8 Januari af zal men op den bon voor Vervangingsmiddelen een groo- tere hoeveelheid van verschillende der op dezen bon verkrijgbare artikelen kunnen betrekken, dan tot dusverre het geval was. Een volledig overzicht van hetgeen men van 8 Januari af op den bon voor Vervangingsmiddelen betrekken kan, volgt hieronder: hetzij 150 gram spysaroma, soep aroma of spijs- en soeparoma (vroeger 50 gram); hetzij 100 gram max. 25 blokjes, bouillonblokjes, extractblokjes, bouil lontabletten, -korrels, -poeder en -pas ta, extracttabletten, -korrels, -poeder en -pasta of soeppasta (vroeger 50 gr); heizij 150 gram soepblokjes, -tablet ten, -korrels en -poeder, of soep ge droogd of soep in drogen vorm (met uitzondering van vermicellisoep) (vroe ger 100 gram); hetzij 150 gram juspasta, jusblokjes, -tabletten, -korrels en -poeder (vroeger 100 gram); hetzij 150 gram van die producten, welke kunnen worden of zouden kun nen worden gebruikt voor d"e vergroo ting van het olie-, vet-, botervolume of voor de vervanging van olie. vet. boter, botersaus of room (vroeger 100 gram); hetzij 250 gram planten-extract (vroe ger 125 gram); hetzij 250 gram pikante saus en ketchup (vroeger 200 gram); hetzij 400 gram van het vervangings middel voor mayonnaise (vroeger 200 gram); hetzy 400 gram van het vervangings middel voor slasaus (ongewijzigd). De Stem der SS. Luistert op Zondag 9 Januari van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 m.. naar de Stem der SS. Het te behan delen onderwerp luidt: ..Vrijwilli gers der Waffen SS schrijven." Wat talent en wilskracht vermogen. Het eerste optreden van Ans Neefkes. Mijn hart is op het oogenblik goed ge noeg om neer te schrijven, dat de won deren de wereld nog niet uit zijn. Ook al weet ik, dat het misschien een ietsje overdreven zou klinken. Maar voor mij is het debuut van Ans Neefkes en alles wat daarmee te maken had in derdaad een klein wonder geworden. Ge hebt ln uw leven in vele Europee sche hoofdsteden de vermaardste dansers en danseressen in vorstelijke schouwbur gen zien optreden: met een Pavlova hebt ge eens de bloembollenvelden bezichtigd, met La Argentina een speurtocht ge maakt om de schoonheden van oud- Amsterdam te ontdekken en met Kreuz- berg ergens in een klein Italiaansch res taurant gegeten en dan krijgt ge in eens het bericht, dat ge naar Sehagen moet om ergens in een eenvoudig zaal tje een wellicht nóg eenvoudiger juf frouw, die tot heden haar dagelijksch brood met haar handen heeft moeten verdienen, te zien dansen. Ge stapt in een kouden trein, die uw verwachtingen, welke vrij kil zijn. nog wat minder warm maakt en ge vraagt U, wanneer ge in de halve schemering aan veel venijnig Scha- gensch prikkeldraad een gemeenen win kelhaak in uw eenige Jas gehaald hebt. wrevelig af wat ge eigenlijk begonnen zijt. En totdat ge hotel Igesz, waar het feest zal plaats vinden, bereikt hebt, be zit ge uw ziel in lijdzaamheid en weinig kleurrijk. Maar de eenvoud en de ge moedelijkheid, die in deze Schagensche behuizing heerschen, leggen zich al da delijk om U heen als een vertroostende mantel en In de propere eetzaal, tegen over een beeld van een schouw, begint ge weer een beetje pleizler in uw leven te krijgen. En als de voorhang vanéén geweken is en de Jonge vrouw, voor welke gij U veel ongemakken getroost hebt, haar eerste bewegingen in het licht van een simpelcn schijnwerper gemaakt heeft, gaat gij met vreugde vermoeden, dat er dien avond toch meer aan de hand zal zijn dan ge aanvankelijk gedacht had. Zóó. lezer en lezeres, is het mij vergaan op den dansavond van Ans Neefkes. het meisje uit Sehagen. dat door eigen wilskracht en doorzettings vermogen, en niet altijd onder de gun stigste omstandigheden, een eersten mijl paal op een zwaar-begaanbaren weg be reikte, Want geloof mij, het leven van een danseres, die haar taak en haar roe ping ernstig opvat, is niet steeds een paradiis-op-aarde. De sympathieke inleid- ster, mevrouw Bakker, meen ik, heeft zoo volkomen juist gezegd: een danser is nooit uitgestudeerd. Maar Ans Neeïkes heeft méér dan wilskracht, raéér dan liefde voor de kunst, die zij zich tot levensdoel koos. Zij heeft, en dat zal haar meer waard zijn dan geld of goed, ook waarachtlgen aanleg, talènt. Dat bleek telkens sterker. Haar optreden was als een bloem, die een snellen groei beleefde en bij „Onder gang" een dans van geheel eigen vin ding haar volheid van bloei bereikte. Na het eerste nummer „Danse Slave" op muziek van Krentzlln, was al duide lijk geworden, dat men hier niet met een dilettante te doen had. O zeker, de bewe ging was nog stroef, het geheel zat nog wat vast aan den grond, maar de hoofd zaak is, dat er beweging wós en ont wapenende ernst en het streven naar uitdrukking. Maar met „Suite Oriëntale" won de danseres het pleit: hier was stemming en een breed, sierlijk gebaar: in het matte licht werd tets gesuggereerd van de geheimzinnigheid van het Oos ten. Ook de „Zigeunerdans" op de 2e Slavische van Dvorzak stond rijk en vol flonkering op het tooneel. In het tradi tioneel e „Plzzicati" getuigde Ans Neef kes van haar gedegen en volhardende studie: in de zilveren muilen stond zij vast en fraai op de teenent Over „On dergang", het eerste nummer na de pau ze, sprak lk reeds. In een somber-getint, bruin gewaad danste Ans Neefkes hier de gemoedsbewegingen uit van een door het noodlot vervolgde en ten slotte ver nietigde vrouw, en zij deed het beklem mend, met sidderende expressies van wanhoop, afschuw en overgave. Naar mijn gevoelen had echter het costuum, dat aan een mlddeleeuwsch page deed denken, anders en passender kunnen zijn. Er waren nog meer dansen. Een paar walsen en de „Caprisco Catalan". Deze waren wat minder, niet zoo geschakeerd en niet zoo fel en glashelder van gebaar. Maar het zou ook wel zeer onbillijk zijn om nu opeens alles te verlangen. Zelfs ln den moolsten tuin zijn weieens bloe men. die den kop hangen laten en groen, dat niet glanst, maar toch b 1 ij v e n zij bloemen en groen. Waarmee ik slechts zeggen wil. dat Ans Neefkes. ook waar zij tegen dc moeilijkheden nog niet ten volle opgewassen was. toch steeds een voudig. oprecht én kunstenares bleef. En vergeet niet. dat zij nog slechts begint. De groote ontluiking moet nu pas ko men. In elk geval: het lot heeft het met deze Noordhollandsche jongedame goed voor. Wanneer zij verstandig blijft en zich niet door het eerste succes laat be dwelmen. doch voortgaat met hard en getrouw te werken, zal stellig de tijd aanbreken, waarin de Muze der dans kunst, die zoo gaarne haar gunsten uit deelt. Ans Neefkes zoo licht als een veer zal maken; zoo licht en gracieus als de muze zelve. Een volle zaal heeft met veel gejuich en veel bloemen de knappe debutante be loond. H. p. VAN DEN AARDWEG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1