NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vijand versterkt zijn druk in sector Kirowograd. Ultfivc Dagblad voor Noord-Holland N'.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. ZATERDAG 8 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 6, 4 pagina's. Dut Courant verschijnt dagelijks Advertenti c-t a r I e f. Prü* der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Itij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheelc oplage op aanvrage. De les van lialië. OP den laatsten dag van het oude jaar hebben we reeds het probleem van het door de gealliëerden bezette gebied van Italië aangeroerd. Daarbij gaven we de opvatting weer, dat voor de Italianen het juk der geallieerde bezetting duizendmaal zwaarder is dan dat van de Duitsche bezettingsmacht en dat dit feit meer dan alle propa ganda Europa te denken geeft. De jongste berichten intusschen hebben deze opvatting wel zeer krachtig be vestigd. Niet alleen circuleeren voort durend in de per6 van neutrale landen berichten over het rooven van kunst schatten uit musea en zelfs particulie re huizen, ook is reeds enkele malen, vooral in de katholieke pers, met ver ontwaardiging de aandacht gevestigd op veelvuldig voorkomende feiten, dat de Amerikaansche soldaten kerken in bioscopen, cantines en zelfs erger her scheppen. o EEN nieuw feit trekt intusschen in de neutrale pers de aandacht. On der het opschrift ..Hongersnood in Zuid-Italië" stelt de Londensche eco nomische medewerker van het Zwit- sersche dagblad „Neue Züricher Zei- tung" vast, dat een bericht in de ..Ti mes" uit Napels over hongersnood in Zuid-ltalië in breede kringen van de Engelsche hoofdstad, speciaal onder den aanhang der emigrantenregeeringen, groot opzien en bezorgdheid heeft ver wekt. De correspondent van de Times" tracht intusschen wel het geallieerde bestuursapparaat voor het bezette Ita- liaansche gebied, de „AMGET," van schuld vrij te spreken, doordat hij be toogt, dat de Duitschers van dit alles de schuld zijn. Maar de Zwitsersche journalist laat zich hierdoor niet van de wijs brengen en stelt met critischen zin nuchter vast, dat zelfs tijdens ds gevechtsoperaties de toestand voor de Italianen op Sicilië en in Zuid-Italië niet zoo slecht was als thans na enkele maanden gealliëerde bezetting onver bloemd toegegeven wordt. De oorzaken van het schrijnende gebrek aan levens middelen is volgens den Zwitser veel eer gelegen in het feit, dat de troepen van de gealliëerden onbeperkt levens middelen opkoopen. Vooral de Ameri kaansche soldaten maken zich hieraan schuldig, terwijl hun cantines toch veel rijker met levensmiddelen voorzien zijn dan die van de Britsche troepen. Her haaldelijk zijn daarvoor reeds relletjes uit afgunst en ontevredenheid ontstaan. Dit ongebreideld opkoopen van levens middelen is een gevolg van het geheel uitblijven of met groote vertraging slechts gedeeltelijk arriveeren van de van overzee beloofde levensmiddelen. De Zwitser neemt aan het slot van zijn uitvoerige beschouwing geen blad voor den mond: „Het ligt in de lijn van de door een grootscheepscne propa ganda gewekte verwachtingen, dat d; Pealliëerdcn minstens even goed als de Duitschers in de bezette gebieden huis houden, zoo niet veel beter, daar zij toch als „bevrijders van onderdrukte gebieden" optreden. Italië levert echter vooralsnog het openlijk toegegeven be wijs, dal zij het niet beter, doch veel slechter doen. Hij besluit met de dui delijke waarschuwing: „Wat ook de re denen van de elarmeerende toestanden in Zuid-Italië mogen zijn, de geallieer den mogen wel bedenken, dat de ont wikkeling in Zuid-Italië in zekeren zin als de toetssteen voor de Britsch- Amerikaansche bedoelingen en beloften ten aanzien van Europa zeer nauw gezet wordt vervolgd". o-£- ER schuilt ook nog een andere les in de ontwikkeling in Italië. Kortelings heeft een Britsch militair deskundige. Charles Graves, in het Londensche dagblad „Daily Express" de technische tenuitvoerlegging van de komende in vasie, het Tweede Front in West- Europa, aan de hand van de ervarin gen in Italië aan een critisch onder zoek onderworpen. In deze uiteenzet ting kwam Graves tot de conclusie, dat de Duitsche troepen, indien zij zich dan al na een zwaren strijd zouden te rugtrekken, het aan hun militaire taak verplicht zijn, alle bestaande verkcers- inrichtingen. vliegvelden, waterleiding, gas- en electriciteitswerken, bruggen, straten, wegen, werkplaatsen, opslag plaatsen van levensmiddelen en verre weg het grootste gedeelte van de voor defensieve doeleinden te gebruiken be huizingen grondig te vernielen vo >t zoover deze inrichtingen dan nog niet na de voorafgaande gealliëerde bom bardementen zouden verwoest zijn. Wanneer geallieerde troepen succes willen hebben, moeten zij dit alles eerst uit het niets weer opbouwen. Zonder deze hulpmiddelen en zonder een onafgebroken toevoer van levens middelen is een landing hopeloos. Het opmarschtempo is afhankelijk van de mate. waarin de hier geschilderde voorwaarden zijn vervuld. Den Duitschers kan men er geen ver wit van maken, dal: zij bij een aanval alles grondig vernietigen, wat den vij and dienstig zou kunnen zijn. Dat er kent ook Graves. Dezelfde laktiek van de „verbrande aarde" hebben de Sov jets in Rusland toegepast en .de Britten en Amerikanen en Nederlanders in het Pacific-gebied en in Indië. De Britten bedienden zich daarvan ook in de Noorsche. Belgische en Fransehe kust steden, toen zij deze in 1940 ontruim den. Dc les van Italië, deze invasie op kleine schaal, heeft niet alleen een militair karakter, zij houdt ook leer zame aanwijzingen voor hot economi sche leven en anderszins in. HAMA. Bekendmaking. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Met ingang van 15 Januari 1944 is het wederom mogelijk als nulpzuster tot het Duitsche Roode Kruis toe te tre den. Aan alleNederlandsche meisjes in den leeftijd van 2030 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede gelegenheid geboden actief in lazaretten, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen werkzaam te zijn. Men kan zich melden bij: SS-Ersatzkommando Niederlande. Korte Vijverberg 5. Den Haag Neben- stelle Amsterdam. Dam 4. Nebenstelle Groningen. Heerstraat 46. Nebenstelle Alkmaar, Langcstraat 56. Nebenstelle Heerlen, Saroleastraat 25. Nebenstelle Enschedé, Hengeloschestraat 30. Zonder theorie geen practijk. Aan óm hand van modellen verklaart de Staffelkapitén uit zijn rijke ervaring d«« jongen jachtvlieger», die weldra aan de fronten zulten worden ingezet, de verschillende aanvalsmethoden op vijandelijke vliegtuigen PK Seeger/Sch/CNF/P m DE VIJANDELIJKE VLIEGTUIG- VERHEZEN. Duitsche zeestrijdkrachten, afweer geschut van koopvaarders en marine- afweergeschut hebben boven de wate ren en den vastelandsgordel der ondei Duitsche heerschappij .-taande Euro pcesche kusten in den loop van het vorige jaar 1174 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. Ook '1c Duitsche duikbooten hebben hieraan deel gehad. 5 schepen van 12.500 brt. tot zinken gebracht. Rijnsch-Westfaalsch industrie Naschrift. Van verschillende lezers bereikte ons het verzoek, het boek „This above all" van den Engelschen schrijver Eric Knight, dat we verleden week onder den titel „Dit boven alles" bespraken, te leenen. Dit is ons onmogelijk, niet alleen doordat het aantal aanvragen zoo groot is er zijn al meer dan veertig belangstellenden doch ook omdat van het boek slechts enkele exemplaren in Europa zijn, die ook elders gelezen dienen te worden. Wel wordt de mogelijkheid onderzocht van het bock een vertaling uit te geven. Verduister v. 16.45-8.45 u. Zonda Januari. Zon op b.*a. O 16.-15. Maan O. 7.46, op 16.13 Maandag 10 Januari. ZoI) op 8.4», 0 16.47. Maan o. 8.37, op 17.04 gebied aangevallen UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER 7 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In den sector van Kirowograd heeft de vijand zijn druk versterkt. Aan vallen van sterke formaties- infante rie en tanks konden met steun van het luchtwapen aan beide zijden der stad opgevangen worden, waarbij tanks werden vernield. Ten Noorden van de stad hebben onze troepen de bolsjewieken in een tegenaanval te ruggeworpen en 30 kanonnen buit ge maakt. De vijand leed zware verlie zen aan menschen en materiaal. Ook ter weerszijden van Berditsjel duren de zware, wisselvallige gevech ten met numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten voort. Ten westen van Propoisk zijn op verschillende plaat sen aanvallen der bolsjewieken misluk* met zware, bloedige verliezen voor den vijand. 1 Bij Witebsk hebben onze troepen te genover hernieuwde sterke bolsjewisti sche doorbraakpogingen weer een vol ledig afweerauccec bereikt en 49 vij andelijke tanks vernietigd. Aan de rest van het Oostelijke front, zijn slechts gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis voorgekomen In Zuid-ltalië. In het westelijke deel van het Zuid- Italiaansche front zijn ook gisteren verscheidene aanvallen van den vijand met sterken steun van artillerie en tanks mislukt. Een plaatselijke pene tratie werd afgegrendeld. Een penetra- tieplek ten noordwesten van Mignano werd in tegenaanval opgeheven In de overige sectoren verliep de dag bij plaatselijke gevechtsactiviteit rustig. Duitsche motortorpedobooten ondei leiding van den Kapitan Lcutnant Karl Miillcr hebben op 6 Januari een aanval gedaan op de Britsche convooiwegen aan dc zuidwestelijke kust van Engeland. Zy brachten van een krachtig beveiligd convooi 5 KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—r45 jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waften-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland. Kriegsmari- ne en de Germaanschc SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. -rsonen. tusschen 13—30 jaar, die aan- meldingspliehtig zijn voor de tewerkstel- lig, kunnen zich eveneens aanmelden en orden gedurende hun verbintenis van e tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder •orden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding iieefl bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend oor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. '".1.44 9—14.00 uur Rotterdam. Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 18.1.44 9—12.00 Breda, Restaurant Modern. Markt: 15—18.00 uur. Den Bosch. Hotel Noord- Brabant. Markt 45: 19.1.44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Kgmondstr. Ui. 18.00 uur Arnhem. Café Royal; 20.1 44 9—12.00 uur Hengelo, café Modem. Spoor straat 18, 1518 00 uur Zwolle, Ilotel Cil- tenbeek: 21.1.44 9—12.00 Assen, Concert- huis a. d. Vaart, 15—18 00 uur Groningen, Heerstr. 46; 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf. Breedslr.: 23.1.44 14.00 Amsterdam. Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht N.V.-huls, Oudegracht 245: 25.1.44 9—14.00 uur Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg: 26.1 44 9— 14.00 uur Den Haag, Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg. schepen met 12.500 brt. en een bewa kingsvaartuig tot zinken. Anderc schepcn werden met torpedotrcffer.s beschadigd. De Duitsche formatie liep voltallig en zonder schade haar steunpunt binnen. Duitsche jagers hebben boven den Atlantischen Oceaan een groot Britsch vliegtuig van het type Sunderland c'oen neerstorten. Luchtverdedigingr- ftrijdkrachten schoten boven de bezette westelijke gebieden 7 Britsche laag vliegende toestellen neer. In don afgeloopen nacht hebben en kele Britsche bommenwerpers plaatsen in het RijnschWestfaalsche industrie gebied aangevallen. Offensief der Sovjets duurt voort. GEVECHTEN BEGUNSTIGD DOOR ZACHTE WEERSGESTELDHEID. BERLIJN. 7 Jan. De Sovjets pro beerden ook gisteren het geheelc front van Nikopol tot Witebsk in beweging tc brengen, zoo schrijft Martin Hallensle- ben. de militaire correspondent van het DNB. in zijn beschouwing over dei: toestand, en hij vervolgt: het offensief van de Sovjets duurt voort. Op ceni'/e plaatsen evenwel, waar de Duitsche afweer door sterke tegenaanvallen het den bolsjewieken uiterst moeilijk maakt, stokt dc vijand. Zoo ook op het oogenblik in den sector vlak bij Sjitomir. Hier wordt weer de oude ervaring bevestigd, dat de ruimte van het oostelijke gebied met zijn slechte wegen den aanvaller meer in het na deel is dan den verdediger. Daar ko men dc zware verliezen bij, die de bolsjewistische stormdivisies moeten incasseeren. mcerendeels elite-forma ties die. nu gedecimeerd, worden aan gevuld door minder strijdvaardige troepen In ieder geval rekent men aan Duit sche zijde op een voortzetting van den grooten aanval der Sovjets en heeft men dienovereenkomstig zijn maatrege len genomen, De zwaartepunten liggen op het oogenblik ten zuiden van de opgege ven stad Berditsjel en ten zuidwes ten van Bjelala—Cerkof.. Op beide punten stuurt de bolsjewistische lei ding nieuwe divisies in den slag, Haar taak is blijkbaar, meer ruimte te verschaffen aan het offensief naar het zuiden. Parallel hiermede loo- pen Sovjet-aanvallen uit hel gebied van Tsjerkass.v en Kirowograd. waar ten oosten van de stad hevige vechten gaande zijn. In het noorden van de groote deuk van Sjitomir zetten de bolsjewieken hun druk in de richting van Rokitno voort. Daarentegen mislukten hun aan vallen ten weslen van Propoisk onder zware bloedige verliezen. Ook de stormloop der Sovjets op de Duitsche linies in het gebied Witebsk Newel duurt voorl. Om de plaats Witebsk wordt hard gevochten Dc gevechten worden bijna aan hel gcheele front begunstigd door een voor dit jaargetijde ongewoon zachte weers gesteldheid. Waar hel gesneeuwd en gevroren heeft, begint het tegen de middaguren te dooien zoodat de Oo: lelijke winter met zijn hooge koudi temperaturen van 40—50 graad, zoo- ils hij in de beide vorige jaren om- .treeks dezen lijd regeerde, tot dusver lergens aan den dag is getreden. „ONZE DIERBARE OUDE KOEIEN Het politiek we.kpraalje uit te zen- len op Maandag 10 Januari over Hil versum 1 om 18 45 uur, draagt den ti tel van: „Onze dierbare jude koeien" Estlandsch ft-Vrijwilligers In den itrijd tegen het Bolsjewisme. UH boomstammen maken de mannen een verbinding over een sloot. De sneeuwjachten, die begonnen zijn, hebben alles met een dunne witte l«ag bedekt ft PK Seliger/H H/WP ai Nieuw geallieerd offensief in Zuid-Italië Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB. schrijft over den toestand aan het Zuid-Itali- aansche front: Uit de krachtiger wordenr' gevechts actie op beide vleugels van bot front, alsmede uit de concentratie:; n artil lerie en pantscrformaties dicht bij het front door de Engelschen en Ameri kanen valt op te maken. dat. de vijan delijke leiding het tijdstip voor de opening van oen nieuw algemeen of fensief voor gekomen houdt. Vooral echter duidt hierop de omstandigheid, dat zoowel het vijfde als ook het acht ste leger nieuwe reserve-formaties naar de gevechlslinie sturen. De ver plaatsing van het hoofdkwartier van generaal Clark wijst er eveneens op, dat de tegenwoordige aanvallen der Amerikanen, die gericht zijn op het doel Cassino en de aanvallen op de andere brandpunten, blijkbaar moeten overgaan in een grooten stormloop op het Duitsche front in het Zuiden Europa. In Duitsche militaire kringen is men van opvatting, dat het vijandelijke of fensief een onderneming met zware verliezen zal blijken te zijn. zoowel wat betreft dc offers aan menschen als de kosten aan materiaal. DE SCHENDING DER ZWEEDSCHE NEUTRALITEIT. STOCKHOLM. 7 Jan. De staf der Zweedsehe weermacht hoeft een offi cieel communiqué gepubliceerd over de nieuwe schending der Zweedscht neutraliteit door de Anglo-Amerikaan- sche luchtmacht. Daarin wordt gezegd, dal een groot aantal vreemde vliegtui gen in den nacht van Woensdag op Donderdag over de westkust tusschen Halmstad en Falsterbo vloog en eerst aan de zuid- en oostkust van Scanen het Zweedsehe gebied verliet. In den vroegen ochtend van Donderdag vloog een groot aantal vreemde vliegtuigen uit oostelijke en zuidooste.ijkc richting over Zweden en verliet het Zweedsehe gebied tusschen Halmstad en Falster bo. Op verschillende plaatsen kwam de Zweedsehe luchtafweer in actie. Stockholms Tidningen concludeert uit dit communiqué, dat de geallieerde es kaders bij den aanval op Stettin op heen- en terugreis over Zweden heb ben gevlogen. COMMUNISTISCHE CENTRALE ONTDEKT IN LAIBACII. LAIBACH. 7 Jan. In not centrum der stad heeft men gisteren de geheime centrale kanselarij van de plaatselijke communistische partij ontdekt, waar in behalve een uitgebreid archief, groo te hoeveelheden vuurwapenen werden aangetroffen. Hel archief omvat pro paganda-. berichten-, operatie- en or ganisatie-materiaal. alsmede een groo te hoeveelheid valsche par ieren van a - lerlei aard en origine le blanco-formu lieren van het commando van het elf de Italiaansche legercorps, dat zijn ze tel had in Laibach. Voorts is ccn nauw keurig uitgewerkt plan gevonden voor de bezetting der bureaux en belang rijke gebouwen in het geval een om wenteling door de communistische par tij zou slagen. Bovendien bevond zich in het archief een kartotheek met do namen van rond 20.000 -nwoners uit alle lagen der bevolking van de stad Laibach. die in de eerste dagen van de communistische overhc -rsching moes ten worden geliquideerd. GROOTE OVEREENKOMST TUSSCHEN BRITTEN EN CHINEEZEN. STOCKHOLM. 7 Jan. (CD). - Vol gens Reuter heeft Lord Simon bij de ontvangst van een Chineesche vriend- •hapsmissie als zijn meening uitgc- proken. dat er tusschen de Britten en Chincezen een groot qvereenkomt be stond, welke tijdens het verloop van den oorflog op opvallende wijze aan den dag zou zijn getreden. Simon merkte verder op, dat Chineezen en Britten beide een sterk gevoel voor humor hadden, die men le Berlijn en Tokio slechts zelden opmerkt (Lord Simon vergist zich als hij dit aan neemt, want ongetwijfeld zal men zoo wel te Berlijn als te Tokio het humo ristische inzien van het geval, dat een Engelsche lord zichzelf met schuine oogen in den spiegel ziet). Nieuws in 't kort. Siciliaanschc vlsschers broodeloos. De Amerikaansche bezettingsautoiiteiten in Noord-Afrlka hebben het vtschrecht In de Golf van Tunis afgestaan aan een Joodsch-Amerikaansche conservenfirma. Als gevolg daarvan werd aan de Sici liaanschc tonijnvisschers hel uitoefenen van hun aloud bedrijf in deze wateren verboden. Zij zijn thans „bevrijd" maar broodeloos. Pokkenepidemie in New-Delhi. De .Time;" meldt, dat thans in alle deelen van de stad New-Delhi in zeer acutcn voi m de pokkenepidemie is uitgebroken. De helft van alle dooi deze ziekte aan getaste patiënten verkeert In levensge vaar en velen zijn reeds aan deze ziekle ten offer gevallen. Man verdronken. Vrijdagochtend vroeg is een 46-jarige man In het Jacob van Lcnnepkanaal te Amsterdam ge laakt. ter hoogte van de Alh, Thym- straat. Eerst na cenige uren slaagde de politie erin, het slachtoffer op het droge te brengen. Het lijk Is naar het Wester- gasthuis vervoerd. Hongerstaking in Aliniedabad. Vol gens een bericht van Reuter uit Bombay zijn 350 onderwijzers, onder wie 110 vrouwen, te Ahmcdabad vandaag in hon gerstaking gegaan. Hun eischen inzake hoogere loonen. aangepast aan de geste gen kosten van levensonderhoud, zijn af gewezen. Leider van opstandige Droesen overle den. Naar uil Mersina bekend wordt, is sultan Pasja el Atrasj op 70-jarigen leeftijd gestorven. De sultan heeft in 1925 den opstand geleid van de Droesen tegen de Franschen. Soebhas Chandra nóse in Birma. Soebhas Chandra Bose is, naar Domei meldt, vandaag in Birma aangekomen. In Birmaanschc kringen Is men van mee- ning, dat de Indische onafhankelijkheids beweging in Oost-Azlé thans op haar hoogtepunt is gekomen en dat de op- marseh naar Delhi voor de deur staat. Bekend Hongaarseh politicus gestorven. - Graaf Johan Zichy, voorzitter van de Christelijke (Katholieke) Volkspartij, is gisteren op 76-Jarigen leeftijd gestorven. Graaf Zichy was de bekendste leidende persoonlijkheid van het politieke katho licisme in Hongarije. MQnwerkersstaklng in Engeland. aar de Britsche berichtendienst meldt, ls ln de mijn Easlngton ln het graafschap Durham een staking uilgebroken, waar- ongeveer 2500 arbeiders deelnemen, staking i« een ge-volg van loongesohll- Gemeente-Ontvanger ver duisterde 32.000 gulden. 's-HERTOGENBOSCH, 7 Jan. Dc gemeente-ontvanger van Someren (N. Br.), de heer G. J. had zich vandaag wegens verduistering voor de Bossche rechtbank te verantwoorden. De verdachte, die een groot liefheb ber van het kaartspel was, was in Eindhoven in aanraking gekomen met enkele gewetenlooze individuen, die in hem een gewillig slachtoffer zagen. Zij wisten den man tot een spelletje kaart te bewegen en zetten hem reeds den eersten avond ruim 500 gulden af. Ten einde dit verlies weer goed te ma ken Uet de ontvanger zich cenige dagen later opnieuw tot een gokspelletje ver leiden. met het gevolg, dat hij nog een veel grootere som verloor. Op allerlei manieren wisten de kwartjesvinders, die den man v.e'dra volkomen in hun macht hadden, hem verder uit te schud" den. Zijn eigen geld was hij weldra kwijt en in de onzinnige hoop met een gioolen slag alles weer terug te win nen. kwam hij ertoe een bedrag van tienduizenjd gulden uit de gemeentekas te nemen, doch ook dit geld ging wel dra denzelfden weg. De man raakte nu alle bezinning kwijt en verviel steeds in nieuwe duisteringen, die ten slotte tot ruim 32.000 gulden waren opgeloopen toen de zaak aan het licht kwam. Als getuige werd gehoord de burge meester van Someren. de heer Smul ders. die het onbegrijpelijk achtte, dat óe verdachte, die zich steeds als een nauwgezet en plichtsgetrouw ambtenaar had laten kennen, tot deze dingen wat gekomen. Niemand had ooit iets van de kaart- partijen bemerkt en zelfs de echtge- noote van den verdachte was van de heele zaak onkundig geweest. De officier van Justitie, mr. Domy, vond de naïviteit, waarmede de ver dachte zich had laten uitschudden, verbijsterend. De ontvanger had zelf van zijn malversaties, die op een cata- strophe voor de gemeentekas waren uitgedraaid, geen cent voordeel gehad. Hij was steeds dieper in de ellende geraakt en is door den geheelen gang van zaken dan ook al zeer zwaar ge straft. Spreker kondigde aan, dat de kwart jesvinders. die voor den ondergang van den verdachte verantwoordelijk zijn. zich ook binnenkort voor de recht bank te verantwoorden zullen hebben Hij eischte ten slotte tegen den ont vanger een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek. DE ZEEPBONNEN. 's-GRAVF.NHAGE. 7 Jan. Bonnen voor eenhe'dszeep, waschpoeder en toi letzeep ..XTgemeen 09", „Algemeen 10", „Reserve C 3". „Reserve E 3" en „Re serve E 4" mogen van 10 tot en met 14 Januari a.s. niet ingeleverd wor den. Nadere mededeelingen betreffen de de inlevering van deze bonnen zul len binnenkort worden gedaan. MOORDENAARS PLEEGDEN OOK INBRAKEN. Naar wij vernemen zijn de verdach ten van den moord f-p de 71-jai'ige me vrouw N. van Campen aan de Stein- laan te Hilversum de 23-jarige P. W. R. en de 22-jarige W. A. van der S„ bei den wonende aan den Middenweg ie Hilversum. Zij hebben thans aan de recherche bekend, ook schuldig te zijn aan de inbraak, welke op 21 December j.1. in een perceel aan den Middenweg, dus vlak bij dc- woning der gearres teerden, is gepleegd. Door het vernie len van een ruit zijn zij op een mo ment. dat zij wisten dat de bewoners afwezig waren, binnengedrongen. De buit bestond o a. uit een bontmantel, Perzische kleeden, zilveren voorwer- p_n en sieraden. Zij hadden deze buit verkocht aan een lilversumschen winkelier, voor gevende dat zij opdracht hadden van een kennis, om een gedeelte van diens inboedel te verkoopen. Een groot der! van het gestolenc kon door de recher che worden achterhaald. Het vermoe den bestaat, dat zij zich aan nog meer inbraken e.d. hebben schuldig gemaakt. Een stat» van het Inter nationale Roode Kruis. GENèVE, 7 Jan. Het Internationa le Comité van het Roode Kruis heeft een oproep gericht tot de regeeringen van alle oorlogvoerende stalen. In de zen oproep wordt o m. gezegd, dat het Internationale Comité zich onlangs ge richt heeft tot de oorlogvoerende mo gendheden, teneinde haar vooral te verzoeken de den krijgsgevangenen en geïnterneerden personen door verdragen of door bijzondere verklaringen ver leende rechtspositie niet op eenigerlei wijze te hunnen nadeel-.- tc wijzigen. De Geneefsche conventie betreffende de behandeling der krijgsgevangenen erbiedt in artikel 2 vergeldingsmaat- egelen tegen krijgsgevangenen. Het Internationale Comité van het Roode Kruis verzoekt thans in de oproep op nieuw den oorlogvoerenden mogend heden dringend af te zien van alle ver geldingsmaatregelen van lederen aard, welke gericht zijn tegen krijgsgevan genen en geïnterneerden, die uit den strijd getreden zijn of nooit deelgeno men hebben aan do gevechten en die thans als gevangenen weerloos zijn Voorts constateert het Internatio nale Comité van het Roode Kruis met groote en stijgende bezorgdheid de toenemende verscherping der toe gepaste oorlogsmiddelen, welke de burgerbevolking en niet voor den oorlog belangrijke materieele waar den, vaak van onvervangbare cultu- reele waarde, in steeds breedcren omvang mede treffen Het beginsel van het volkenrecht, volgens hetwelk bij de legitieme ver nieling van militaire krachten en voor den oorlog belangrijke objecten een niet in verhouding staande bedreiging en beschadiging van iiici-militaire per sonen en goederen moet worden ver meden, komt, «oo wordt verder gezegd, tegenover de onophoudelijke ontwik keling in de richting van den totalen oorlog, volkomen op den achtergrond. Het Internationale Comité van hit Roode Kruis beschouwt het, naar ten slotte verklaard wordt, ils zijn taak overal in te grijpen. waar feitelijke hulp het mogelijk lijkt. De beteekenis van alle waarden, vooral echter van die op zedelijk gebied, die thans op het wpel staan, legt het den plicht op sjjn èw> te doe» bpqr** „ZANGCOLLECTE" VAN DEN NED. VOLKS DIENST EN WINTERHULP NEDERLAND. De Nederlandsche Volksd ienst en Winterhulp Nederland gaan als het ware zingende het nieuwe jaar in want van 8 tot 10 Januari wordt door heel het land een groote straatcollectc ge houden onder het motto „Zing en deel Uw geluk" waarbij inct zeer kleine zang- bundeltjes gecollecteerd wordt. Het motto „Klein maar fijn" is er op toe passelijk want elk bundeltje zes liedjes met woorden en muziek - iï een keurig verzorgde miniatuur-uitgave al zullen de ouderen bij het zingen of tekstlezen waarschijnlijk wel een extra bril of vergrootglas moeten gebruiken. Men kan een keuze doen tusschen volksliederen, minneliederen, kinder liederen, drink- en schertsliedercn. be nevens jeugdliederen en wat men daar naast voor de behoeftigen wil offeren wordt aan ieders eigen oordeel overge laten. Men hoopt, dat ons volk dit jaar meer en meer tot het besef moge komen, dat het lot van onze eigen minderbedeel den in onze eigen handen ligt en dat alleen zij, die offeren kunnen en wil len, daarin verbetering kunnen brengen. Op het bureau van den Volksdienst kunnen zij. die daadwerkelijk v illen medewerken, zich als collectant(trice) opgeven. DE AMSTERDAMSCHE NIEUWMARKT TIJDELIJK OPGEHEVEN, Met het oog op de bijzondere tijds omstandigheden heeft de burgemeester bepaald, dat met ingang van Maan dag 10 dezer op de Nieuwmarkt geen markt meer zal worden gehouden. Uit de verschillende razzia's door de politie vooral in den laatsten tijd gehouden, was wel duidelijk gebleken, dat de Nieuwmarkt een waar broeinest van den zwarten handel vormde. Juist wijl deze tusschen den bona-fiden handel ter plaatse een goede schuil plaats vond, was het dikwijls uiterst moeilijk de bonnenhandclaren e.d. op heeterdaad te betrappen. Nu de markt geheel wordt opgeheven een de situa tie daardoor veel overzichtelijker wordt, zullen de a-sociale elementen zich een voornaam werkterrein zien ontvallen. Met de restauratie van het fraaie uk de 17de eeuw dateerende huis .In de put te 's Hertogenbosch Is dezer dagen een aanvang gemaakt. Eigena resse van dit mooie pand ls de vereenlglng „Hendrick da Keyser" CNF/Stuvel/Pax m Gl JOU TEHAN DELAAK DOOK I'RMSBEHEKKSCIIING FORSfH AANGEPAKT. 's-GRAVENHAGE, 7 Jan, - Onlangs K>est zich voor den inspecteur voor do prijsbehcerschlng ecu zeer vermo- gend inan verantwoorden. Het was do oegeru veehouder, sinds begin 1942 ueiitenteler, J. Buren uit Zuid- en Dord-Seliermer, C 12, eigenaar van twee groenten- en fruitzaken en li drogisterij in Amsterdam en van n bakkerij in Dén Haag. Alle door hemzelf geteelde groenten bracht bij nThtstróeks naar zijn eigen tegen abnormaal hooge prijzen te doen verkoopen. Op welke hij zijn klanten benadeelde moge blijken uit lw-t feit, dat bijv. stamboo- nen voor ongeveer 65 cent per kg. en ■nt per stuk werden naximaal respectie velijk slechts f 0.28 en 1' 0.12 per kg. ordY-ii berekend. Do in dé prijsbCheersching re kende mot deze minder gunstig bekend lande figuur, wien leder excuus voor iï dergelijk" afzetterij ontbrak. als lg*. af: hij sloot voorgoed Buren's oenien- «n fruitzaken te Amsterdam, rbood hem gedurende dertig jaren In t klein te handelen in groenten en kleinhandel werk» of erb oord <-i f 60.01 hem en -.o zijn, ver- lot betaling van 30.000 boete en f 5000 proceskosten en rklaarde tenslotte de in beslag ge nomen groenten en fruit verbeurd. Deze vonden, vla den grossier ln groenten voor de gemeente Amsterdam tegen normale prijzen hu de hoofdstedelijke consumenten. •eg naar MOORDAANSLAG? Eergisteravond ongeveer half elf ls op het Stadionplein te Amsterdam een aanslag gepleegd op een in die omge ving wonenden leeraar. Deze was dien avond op de school, waaraan hij ver bonden is, tweemaal opgebeld, doen telkens als hij zich aan het toestel meldde, ontving hij geen antwoord. Waarschijnlijk heeft de pleger van den aanslag den leeraar van de school ln de van Baerlestraat gevolgd en eerst op hel Stadionplein kans gezien, zijn daad te volvoeren. Met een zwaar voorwerp gaf hij zijn slachtoffer een klap op het hoofd, waardoor een groo te wonde ontstond. Niettemin kon de leeraar zijn huis bereiken en een zij het eenigszins vaag signalement van den dader geven: plm. 30 jaar. flink postuur, donkere overjas en vilt- houd. De beweegreden van den overval ligt in hei duister; politieke redenen wor den uitgesloten geacht. Dengenen, die eenig licht in dit misdrijf kunnen ver schaffen. wordt verzocht, zich met liet hoofdbureau van pollttA, kame* 136, m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1